Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00908 013379 17860548 na godz. na dobę w sumie
Rozliczanie wynagrodzeń - ebook/pdf
Rozliczanie wynagrodzeń - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 29
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0144-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> rynek pracy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka omawiająca zasady rozliczania pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz stosunku cywilnoprawnego. Szczegółowo opisuje obowiązki pracodawcy wobec urzędu skarbowego i ZUS wynikające z zatrudniania pracowników. Zawiera praktyczne przykłady oraz wzory dokumentów wraz z wyjaśnieniami, takie jak:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

D o r o t a Tw a r d o Rozliczanie wynagrodzeń Rozliczanie wynagrodzeń wydanie 1. ISBN 978-83-255-0144-0 Autor: Dorota Twardo Redakcja: Joanna Tyszkiewicz © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Matuszewska 14 bud. 45C 03-876 Warszawa tel. 022 31 12 222, faks 022 33 77 601 e-mail: dz.handlowy@beck.pl Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Rady zawarte w niniejszej publikacji wyrażają punkt widzenia Autorów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Wykaz piktogramów .......................................................................................................... I. Rozliczanie pracowników .......................................................................................... 1. Komentarz i wyjaśnienia do wzorów ........................................................... 1.1. Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT-2 ......... 1.2. Oświadczenie pracownika dla celów zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu .................................. 5 6 6 8 9 1.3. Oświadczenie pracownika dla celów częściowego zaniechania poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ......... 10 1.4. Oświadczenie pracownika dla celów poboru zwiększonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ........................................ 11 1.5. Oświadczenie o wysokości uzyskanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z innego źródła w danym roku kalendarzowym ...................................................................................... 11 2. Wzory ........................................................................................................................... 13 Wzór A: Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ....................... 13 Wzór B: Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów .............................. 14 Wzór C: Oświadczenie pracownika dla celów częściowego zaniechania poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych .......................................................................................................... 15 Wzór D: Oświadczenie pracownika dla celów poboru zwiększonej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych ......................... 16 Wzór E: Oświadczenie o wysokości uzyskanej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z innego źródła w danym roku kalendarzowym ................................................................. 17 II. Prace zlecone ................................................................................................................ 18 3. Komentarz i wyjaśnienia do wzorów .......................................................... 18 3.1. Rachunki z tytułu umów cywilnoprawnych .......................................... 18 3.1.1. Rachunek uniwersalny (wzór G) ......................................................... 18 3.1.2. Rachunek wieloskładkowy (wzór H) ................................................. 18 3.1.3. Rachunek ze składką zdrowotną (wzór I) ........................................ 19 3.1.4. Rachunek nieskładkowy (wzór J) ....................................................... 19 3.2. Sposób obliczania poszczególnych elementów rachunku .............. 19 Rozliczanie wynagrodzeń  z 29 Spis treści 4. Wzory .......................................................................................................................... 23 Wzór G: Rachunek uniwersalny ......................................................................... 23 Wzór H: Rachunek wieloskładkowy .................................................................. 25 Wzór I: Rachunek ze składką zdrowotną ........................................................ 27 Wzór J: Rachunek nieskładkowy ........................................................................ 28 Wzór K: Oświadczenie zleceniobiorcy ............................................................. 29 Rozliczanie wynagrodzeń  z 29 Wykaz piktogramów — Zapamiętaj (ważne informacje, o których należy pamiętać) — Porada eksperta (wskazówki autora) — Przykład Rozliczanie wynagrodzeń  z 29 I. �oz�iczanie pracowników �oz�iczanie pracowników 1. ���e�t�r�� i ����ś�ie�i� �� ����r�� ���e�t�r�� i ����ś�ie�i� �� ����r�� Zatrudnianie pracowników wiąże się z licznymi obowiązkami związanymi z rozliczeniem z urzędem skarbowym i ZUS. Pracodawca co miesiąc musi bowiem obliczyć ���lic��kę �� p���tek ��ch����� od osób fizycznych na- leżną od danego zatrudnionego, pobrać ją z jego wynagrodzenia, termi- nowo wpłacić do właściwego urzędu skarbowego, a na koniec roku także przesłać pracownikowi i urzędowi deklaracje niezbędne do rocznego roz- liczenia z fiskusem. Pracodawca co miesiąc musi również obliczać skł��ki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, pobrać je z wynagrodzenia, przekazać do ZUS i wypełnić odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe. Do obowiązków niektórych pracodawców należy także ustalenie prawa, obliczenie i wypłata należnych ���siłk��. Pracodawcy w celu prawidłowego wywiązania się ze wszystkich tych obo- wiązków muszą odpowiednio ewidencjonować wynagrodzenia pracowni- ków. Czynią to przede wszystkim za pomocą list płac i indywidualnych (imiennych) kart przychodów. Nie ma przepisów, które nakazywałyby prowadzenie listy płac. Są natomiast takie, które nakładają na pracodawcę obowiązek comiesięcznego prowa- dzenia indywidualnych kart przychodów pracownika. Wynikają one z: • rozp. Ministra Finansów z 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia kart przy- chodów (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.), rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracow- nika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.). • Pr�c����c� �� �b��ią��ek ���ł�ż�ć i pr������ić ��ręb�ie �l� k�ż�eg� pr�c���ik� i�ie��ą k�rtę ��pł�c��eg� ����gr����e�i� ��� pr�cę i i���ch ś�i��c��eń ���ią�����ch �� pr�cą (§ 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika). Rozliczanie wynagrodzeń  z 29 1. Komentarz i wyjaśnienia do wzorów Pr�c����c�, kt�r� �bre� �b��ią��k��i pr��e�i���i��e�u � art. 9 pkt 9� �P �ie pr������i list �bec��ści, list pł�c ��i i��e� ��ku�e�t�c�i e�i�e�c���u�ące� c���s pr�c� pr�c���ik� i ��pł�c��eg� �u ����gr�- ���e�i�, �usi lic���ć się �� t��, że bę���ie �� �i� sp�c�����ł cięż�r u��- ����ie�i� �ie�bec��ści pr�c���ik�, �e� r����i�ru �r��� ��pł�c��eg� wynagrodzenia (wyrok Sądu Najwyższego z 14.5.1999 r., I PKN 62/99, OSNAP z 2000/15/579). Zanim wynagrodzenie zostanie wypłacone, następuje wiele czynności do- kumentacyjnych i obliczeniowych. Rozpoczyna je dokumentacja operacyj- no-ob�iczeniowa i pomocnicza. Stanowi ona podstawę sporządzenia listy płac i rachunków za prace zlecone. Dokumen- Dokumen- tacja tacja operacyj- operacyj- no-oblicze- no-oblicze- niowa niowa Szczególnie ważne są dokumenty potwierdzające f�kt ��k������i� bą�ź �ie��k������i� pr�c� pr��e�� k�ż�eg� pr�c���ik�. W zależności od sys- temów płacowych i stosowanych form wynagradzania istnieje potrzeba udokumentowania: czasu przepracowanego, czasu niewykonywania pracy, czasu choroby, czasu urlopu płatnego i niepłatnego, czasu opieki nad dziec- kiem lub innym członkiem rodziny, czasu pracy w godzinach nadliczbowych (z prawem do 50 lub 100 dodatku), czasu pracy w porze nocnej, czasu dyżuru itd. Istotne jest udokumentowanie nieobecności usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej, zwolnień okolicznościowych, rodzajów urlopów, wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych). Oto podstawowy wykaz takiej dokumentacji: • listy obecności z pełnym wyszczególnieniem dni albo dni i godzin pracy wraz z podziałem na przyczyny nieobecności w pracy, zestawienia godzinowe pracy (jeżeli czas pracy w godzinach jest podsta- wą obliczenia wynagrodzenia), imienne karty pracy (jeżeli są stosowane do rozliczenia czasu pracy i/lub efektów wykonywanej pracy), dokumenty potwierdzające wykonaną pracę i jej efekty, np. w formie raportów lub zestawień pracy akordowej, prowizyjnej lub zadaniowej, zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych i potwierdzenia wykonania tej pracy, dokumenty potwierdzające pracę w porze nocnej, zwolnienia lekarskie orzekające o chorobie pracownika, wymagającego opieki dziecka lub członka rodziny, dokumenty potwierdzające korzystanie z urlopu wypoczynkowego, bez- płatnego, macierzyńskiego, wychowawczego lub ze zwolnień okoliczno- ściowych (płatnych lub niepłatnych), dokumenty wymagane do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (rozli- czanych i wypłacanych przez zakład pracy lub przekazywanych do pla- cówki ZUS), rozliczenia zadań premiowych i decyzje przyznania premii pracownikom, • • • • • • • • • Rozliczanie wynagrodzeń  z 29
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczanie wynagrodzeń
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: