Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00421 006910 18460535 na godz. na dobę w sumie
Rozliczenia urlopów 2017 - ebook/pdf
Rozliczenia urlopów 2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 60
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326964602 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja to praktyczny poradnik dla księgowych, w którym znajdą wyjaśnienia wszystkich istotnych kwestii, związanych z opodatkowaniem oraz księgowaniem kosztów dofinansowania urlopów pracowniczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozliczanie urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 5 3 1 M O U Cena brutto 49,00 zł UOM135 Rozliczanie urlopów 2017.indd 1 18.05.2017 16:42:35 Rozliczenia urlopów 2017 Praktyczne wskazówki ekspertów Autor: Praca zbiorowa Redakcja: Katarzyna Brzozowska Wydawca Katarzyna Bednarska Korekta Zespół Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Skład i łamanie Studio IGAWA Ireneusz Gawliński Druk Drukarnia Mdruk ISBN 978-83-269-6460-2 © Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Rozliczenia urlopów 2017. Praktyczne komentarze ekspertów” jest chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów w niej opublikowanych – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cy- towania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Rozliczenia urlopów 2017. Praktyczne komen- tarze ekspertów”została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpre- tacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Rozliczenia urlopów 2017. Praktyczne komentarze ekspertów” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Biuro obsługi klienta: tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Spis treści 5 Dofi nansowanie do wypoczynku pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Dofi nansowanie z ZFŚS a przychód pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Świadczenie urlopowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Dofi nansowanie do wypoczynku a koszty podatkowe pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dofi nansowanie do wczasów nie podlega VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Od służbowego samochodu na wakacjach trzeba zapłacić podatek . . . . . . . . . . . . . 13 Prywatne używanie auta przez część miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Wysokość kwoty ryczałtu samochodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Wyjazd na urlop fi rmowym autem może wpłynąć na rozliczenia VAT . . . . . . . . . . . . 17 Czas urlopu nie powinien wpłynąć na wysokość dochodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Pracownik ma prawo do połączenia urlopu z podróżą służbową . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Minimalne stawki diety są określone w rozporządzeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Pracownik może otrzymać zaliczkę na pokrycie kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Do rozliczenia wyjazdu niezbędne są określone dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Połączenie podróży służbowej z wyjazdem prywatnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Zwrot wydatków jest zwolniony z podatku w granicach limitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Ujęcie w księgach rachunkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Dofi nansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Wakacyjny wyjazd musi mieć zorganizowany charakter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Rodzic dorosłego dziecka nie skorzysta na zwolnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Wydatki muszą być udokumentowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kolonie dziecka sfi nansowane w 100 także bez PIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Wypoczynek wspólnie z rodzicami nie wyłącza zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Wczasy zagraniczne tak jak krajowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Dopłata nie musi trafi ć do rąk pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Lepsze limitowane zwolnienie niż żadne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Dofi nansowanie do wypoczynku mogą otrzymać również byli pracownicy . . . . . . . 41 Warunki zwolnienia od podatku świadczeń przekazanych byłym pracownikom . . . . . . . . . 41 Pracodawca może odwołać lub przesunąć urlop pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Odwołanie pracownika z urlopu dopuszczalne tylko wyjątkowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Za przerwany wypoczynek należy się rekompensata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Udowodnienie poniesienia wydatków spoczywa na pracowniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Otrzymanie odszkodowania od pracodawcy bez PIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Kwotę zwróconą pracownikowi przedsiębiorca zaliczy do kosztów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Z ważnych przyczyn urlop można również przesunąć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3 Rozliczenia urlopów 2017 Za niewykorzystany urlop pracodawca wypłaca ekwiwalent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ważne jest poprawne ujęcie wydatków w księgach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie . . . . . . . . 57 Rezerwy należy ująć w bilansie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Przy wycenie świadczeń pracowniczych pomocny będzie KSR nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ujęcie rezerw na niewykorzystane urlopy w księgach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 4 Dofi nansowanie do wypoczynku pracownika Dofi nansowanie do wypoczynku pracownika Wakacyjne wsparcie ze strony zakładów pracy najczęściej ma postać dofinansowania do wypoczynku realizowanego przez pracowników oraz członków ich rodzin we wła- snym zakresie, określanego popularnie jako „wczasy pod gruszą”. Źródła takiego dofi nansowania mogą być różne, ale z reguły pracodawcy pokrywają ponoszone w tym celu wydatki: • z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), • ze środków obrotowych zakładu pracy, • ze świadczenia urlopowego. Dofi nansowanie z ZFŚS a przychód pracownika Obowiązek tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wynika z ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚS). W myśl jej przepisów zasadniczo ciąży on na pracodawcach: • zatrudniających według stanu na początek roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, • prowadzących działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budże- towych – bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Natomiast pozostałym pracodawcom, mającym mniej niż 50 pracowników, fundusz socjalny wolno utworzyć na zasadzie dobrowolności. ZFŚS zasadniczo tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych (art. 5 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Środki funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Obowiązki zaś związane z jego administrowaniem spoczywają na pracodawcy, który ponosi także koszty dokony- wanych w tym celu odpisów. Ze środków ZFŚS pokrywane są różnego rodzaju świadczenia, w tym oczywiście także związane z szeroko rozumianym wypoczynkiem. Przy czym ich benefi cjentami mogą być nie tylko pracownicy fi rmy, w której funkcjonuje fundusz socjalny, ale także członko- wie ich rodzin oraz byli pracownicy, w tym emeryci i renciści. Należy pamiętać o tym, że jeśli dofi nansowanie do wczasów pracowników czy kolonii i obozów dla ich dzieci, zakupu karnetów uprawniających do korzystania z basenów, siłowni i innych obiektów sportowych albo wycieczek krajoznawczych odbywa się ze środków ZFŚS – to przy przyznawaniu i ustalaniu wysokości tych świadczeń powinno być uwzględniane kryterium socjalne. Oznacza to, że pracodawca w omawianym zakresie powinien kierować się sytuacją życiową, rodzinną i materialną pracownika (art. 8 ust. 1 ustawy o ZFŚS). Zasady takiego dofi nansowania muszą być określone w zakładowym regulaminie funduszu socjalnego. 5 Rozliczenia urlopów 2017 Ważne Dofi nansowanie do wypoczynku w postaci „wczasów pod gruszą” wypłacone ze środków ZFŚS jako nieodpłatne świadczenie jest dla pracownika przycho- dem ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku wartość ww. świadczenia będzie podlegać u tej osoby opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przepisy przewidują bowiem możliwość zwolnienia od tego podatku do określonej wysokości świadczeń związanych z organizacją lub zwrotem kosztu wypoczynku pracowników, jeśli zostaną spełnione wskazane w tym zakresie, ustawowe warunki. Podstawą do zasto- sowania wspomnianej preferencji podatkowej będzie w takim przypadku art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Na jego podstawie wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z fi nansowaniem działalności socjalnej (o której mowa w ustawie o ZFŚS) rzeczowych świad- czeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfi nansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Przy czym rzeczowymi świadczeniami w rozumieniu tego przepisu nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary bądź usługi. Ważne Dofi nansowanie pracownikowi z ZFŚS „wczasów pod gruszą” podlega zwolnieniu od PIT, ale tylko w ramach limitu rocznego 380 zł. Pod kątem tego zwolnienia zakład pracy powinien wziąć pod uwagę wypłacone w tym samym roku inne świadczenia z ZFŚS. Wartość wskazanych świadczeń w roku podatkowym powinna być zatem zsumowana i jeśli w wyniku tej operacji wystąpi nadwyżka powyżej ww. kwoty 380 zł, wówczas różnicę należy zaliczyć do przychodów pracownika podlegających PIT. Następnie od tych przychodów pracodawca powinien odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fi zycznych oraz wykazać je w rocznej informacji PIT-11 (względnie w sporządzonym za pracownika zeznaniu PIT-40). Przykład Dopłata do wczasów W lipcu 2017 roku pracownik otrzymał od pracodawcy dofi nansowanie do wczasów w kwocie 530 zł. Świadczenie zostało sfi nansowane ze środków ZFŚS. Dotychczas w bieżącym roku pracownik nie był benefi cjentem tego rodzaju świadczeń (ani ze wspomnianego funduszu, ani z funduszy związków zawodowych). Otrzymana przez 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczenia urlopów 2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: