Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00080 004885 14461335 na godz. na dobę w sumie
Rozliczenie w VAT usług, gdy świadczy je lub nabywa zagraniczny kontrahent - ebook/pdf
Rozliczenie w VAT usług, gdy świadczy je lub nabywa zagraniczny kontrahent - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887702 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera instrukcje rozliczeń usług świadczonych na rzecz zagranicznych podatników, zarówno z kraju UE jak i poza UE oraz zakupu usług przez polskich podatników za granicą. Przedstawia krok po kroku zasady rozliczenia tych transakcji, tj. ustalanie: miejsca świadczenia, podstawy opodatkowania, obowiązku podatkowego, kursów walut. Liczne przykłady zawierają również wzory wypełnionych deklaracji. Autor analizuje również aktualne stanowisko organów podatkowych oraz sądów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

świadczenie usług 3 Rozliczenie w VAT usług, gdy świadczy je lub nabywa zagraniczny kontrahent Świadczenie usług na rzecz zagranicznych kontrahentów i nabywanie usług od zagranicznych kontrahentów jest obecnie niemal tak powszechne jak świadczenie i nabywanie ich w obrocie krajowym. Nie ulega jednak wąt- pliwości, że obrót zagraniczny jest bardziej wymagający, jeśli chodzi o roz- liczenie w VAT. Rozliczenia te wymagają bowiem precyzji i bardzo dobrej znajomości przepisów podatkowych. 1. W jaki sposób rozliczać usługi świadczone na rzecz zagranicznego kontrahenta (podatnika) W przypadku świadczenia usług na rzecz zagranicznych kontrahentów kluczową kwestią jest ustalenie miejsca (kraju) opodatkowania tych czynności na podstawie art. 28a–28o ustawy o VAT. Miejsce świadczenia ustalone na podstawie tych przepisów określa nam kraj, w którym należy opo- datkować wykonaną usługę. Jeżeli miejscem świadczenia jest Polska, wykonanie usługi podlega opodatkowaniu w Polsce według krajowej stawki właściwej dla danej usługi lub z zastosowaniem zwolnienia od podatku. Jeżeli natomiast miejsce opodatkowania wykonanej usługi znajduje się poza krajem, usługa nie podlega w Polsce opodatkowaniu VAT. W wielu przypadkach wyznaczenie właściwego miejsca opodatkowania usługi zależy od podat- kowego statusu zagranicznego usługobiorcy, czyli od tego, czy nabywcą usługi jest podatnik czy podmiot niebędący podatnikiem. Dla potrzeb stosowania przepisów określających miejsce opodatko- wania usług na podstawie art. 28b–28o ustawy o VAT na definicję podatnika wskazuje art. 28a ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że pojęcie to obejmuje nie tylko podmioty wykonujące samodziel- nie działalność gospodarczą zdefiniowaną w ustawie o VAT, czyli podatników podatku od towarów i usług określonych w art. 15 tej ustawy, lecz również podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą zdefiniowaną w innych systemach prawnych, której definicja odpowiada tej przyję- tej w polskich przepisach. DEFINICJA Z definicji tej wynika, że dla potrzeb określe- nia miejsca świadczenia status podatnika mają te podmioty, które prowadzą działalność gospo- darczą na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza jej terytorium, tj. na terytorium państwa trzeciego. Oznacza to, że przepisy określone przez art. 28b– –28o ustawy o VAT w zakresie wyznaczenia miej- sca opodatkowania usługi dotyczą usług wykony- wanych na rzecz zarówno unijnych podatników, jak i podatników z terytorium państwa trzeciego. Usługi świadczone na rzecz podatników z UE lub z terytorium państwa trzeciego zwykle Na potrzeby określenia miejsca świadczenia usługi za podatnika uznaje się: a) podmioty, które wykonują samodzielnie działal- ność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, lub działalność gospodarczą od- powiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, b) osobę prawną niebędącą podatnikiem na podsta- wie lit. a), która jest zidentyfikowana lub obowią- zana do identyfikacji do celów podatku lub podat- ku od wartości dodanej. Podstawa prawna: art. 28a ust. 1 ustawy o VaT wrzesień 2017 IFK 4 świadczenie usług podlegają opodatkowaniu w kraju usługobiorcy (art. 28b ustawy o VAT), tj. w kraju, w którym usługobior- ca posiada siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Od tej zasady ogólnej istnieją jednak wyjątki, których wykaz zawiera poniższa tabela. Szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia usług na rzecz podatników Rodzaj świadczonej usługi Usługi związane z nieruchomościami Usługi transportu pasażerów Usługi transportu towarów świadczone na rzecz podatnika z Polski, gdy trans- port ten jest wykonywany w całości poza terytorium Unii Europejskiej Usługi transportu towarów świadczone na rzecz podatnika z państwa trzeciego, gdy transport ten jest wykonywany w ca- łości na terytorium kraju Usługi wstępu na imprezy kulturalne, arty- styczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze zwią- zane z usługami wstępu na te imprezy Usługi restauracyjne i cateringowe Usługi środków transportu krótkoterminowego wynajmu Usługi turystyki, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy o VAT Usługi międzynarodowego morskiego lub lotniczego transportu Miejsce (kraj) opodatkowania Kraj położenia nieruchomości Kraj, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości Poza terytorium Unii Europej- skiej Podstawa prawna Art. 28e ustawy o VAT Art. 28f ust. 1 ustawy o VAT Art. 28f ust. 1a pkt 1 ustawy o VAT Terytorium kraju Art. 28f ust. 1a pkt 2 ustawy o VAT Kraj, w którym te imprezy fak- tycznie się odbywają Art. 28g ust. 1 ustawy o VAT Kraj, w którym usługi są faktycz- nie wykonywane Kraj, w którym te środki trans- portu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy Kraj usługodawcy Terytorium kraju Art. 28i ust. 1 ustawy o VAT Art. 28j ust. 1 i 2 ustawy o VAT Art. 28n ustawy o VAT § 3 rozporządzenia MF w sprawie miejsca świad- czenia usług 1.1. W jaki sposób rozliczyć usługi świadczone na rzecz podatnika z UE Jeżeli polski podatnik świadczy usługę na rzecz podatnika z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dla której miejsce opodatkowania – zgodnie z ww. przepisami – znajduje się poza terytorium Polski, to mimo że usługa nie podlega w naszym kraju opodatkowaniu, należy ją właści- we udokumentować, ująć w ewidencji VAT i sporządzanej na jej podstawie deklaracji VAT. Świad- czenie tej usługi może także wymagać rejestracji dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz złożenia informacji podsumowującej VAT-UE. wrzesień 2017 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozliczenie w VAT usług, gdy świadczy je lub nabywa zagraniczny kontrahent
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: