Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00357 008600 20634587 na godz. na dobę w sumie
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących. Wydanie II rozszerzone - książka
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących. Wydanie II rozszerzone - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6561-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Po drugiej stronie stołu, czyli o czym myśli rekruter?

Szukasz pracy? Wysyłasz swoje dokumenty rekrutacyjne? Zapraszają Cię na rozmowy, chodzisz na nie... i nic? W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z Twoim wykształceniem? A może rekrutujący Cię nie lubią? To ostatnie może być bliższe prawdy, niż myślisz. Z tym, że to na pewno nie jest kwestia sympatii lub antypatii. Przypuszczalnym powodem jest to, że podczas rozmowy robisz lub mówisz coś, co powoduje, że nie przechodzisz do kolejnego etapu rekrutacji. Chcesz wiedzieć, jakie popełniasz błędy, i nauczyć się ich unikać? W takim razie koniecznie sięgnij po tę książkę! Jest to drugie wydanie, które autorka uzupełniła o informacje na wyjątkowo ważne tematy.

Po pierwsze rozprawia się z pokutującym powszechnie mitem na temat dobrego sprzedawania się na takiej rozmowie, a także bliżej przedstawia własną koncepcję rekrutacji jako procesu sprzedaży, aby Czytelnik mógł spojrzeć na rozmowę kwalifikacyjną w szerszym kontekście. W drugim wydaniu książki pojawia się również istotny rozdział odsłaniający kulisy działania rekrutujących, którego celem jest ułatwienie przygotowania się do całego procesu rekrutacji. Sporo uwagi poświęcono negocjacjom dotyczącym wynagrodzenia, które wzbudzają zawsze gorące emocje. Autorka uważa, że odpowiedź na pytanie, czy warto negocjować wysokość przyszłej pensji, brzmi: 'To zależy'. Zależy od wielu czynników, także od tego, jak bardzo chcesz dostać tę pracę...Angelika Śniegocka - zawodowo dyrektor personalna, z zamiłowania coach kariery. Więcej o autorce znajdziesz na stronach: www.OdZeraDoManagera.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Michał Wójcik Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/rozkw2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-6561-7 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność S p i s t r e Ħ c i Sčowo o autorze 7 Dla kogo jest ta ksiÙŇka? 9 Przedmowa do drugiego wydania 13 CZìĥÚ I 17 Rozdziač 1. O micie dobrego sprzedawania sií 19 Rozdziač 2. Proces rekrutacji jako sprzedaŇy 21 Rozdziač 3. 7 ujawnionych sekretów rozmowy kwalifikacyjnej 23 Sekret 1. Interview to rozmowa 23 Sekret 2. Rozmowa kwalifikacyjna wymaga umiejítnoĦci od obydwu stron 23 Sekret 3. Nie ma idealnych kandydatów 24 Sekret 4. Wakat to problem, a Ty jesteĦ jego rozwiÙzaniem 24 Sekret 5. Pracy nie dostajÙ tak naprawdí najlepsi kandydaci 25 Sekret 6. Rozmowa rekrutacyjna ma swojÙ etykietí 26 Sekret 7. MoŇesz przewidzieÛ wiíkszoĦÛ pytaď i nauczyÛ sií na nie odpowiadaÛ 27 Rozdziač 4. 4 kluczowe pytania rekrutujÙcego 29 Rozdziač 5. 5 rodzajów wywiadów — 8 taktyk postípowania 35 1. Wywiad przez telefon 35 2. Wywiad nieustrukturyzowany 39 3. Wywiad ustrukturyzowany 40 Rozdziač 6. Cača prawda o rekrutujÙcych 47 3 4 R o z m o w a k w a l i f i k a c y j n a Rozdziač 7. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w 6 krokach 51 Krok 1. Dokonaj analizy oferty pracy 52 Krok 2. Dokonaj analizy Ňyciorysu 54 Krok 3. Zbierz informacje o firmie 61 Krok 4. Zbierz informacje o rekrutujÙcym 64 Krok 5. PrzeÛwicz rozmowí z zaufanÙ osobÙ 66 Krok 6. PozbÙdŅ sií stresu 67 Rozdziač 8. 40 niezmiennych zasad odnoszÙcego sukcesy kandydata 71 1. Ubierz sií profesjonalnie 71 2. BÙdŅ 10 minut przed czasem 72 3. Emanuj entuzjazmem 74 4. BÙdŅ mičy dla kaŇdej osoby spotkanej w firmie 75 5. PrzynieĦ na rozmowí swoje CV 76 6. Miej przy sobie zestaw do notowania 76 7. Poczekaj na zaproszenie, aby usiÙĦÛ 77 8. Przyjmij propozycjí gorÙcego czy zimnego napoju 77 9. Panuj nad mowÙ ciača 78 10. NawiÙŇ dobry kontakt z rekrutujÙcym 79 11. BÙdŅ przygotowany na trudne pytania 79 12. Czytaj miídzy wierszami 80 13. ProĦ o powtórzenie pytania, jeĦli go nie rozumiesz 80 14. Wysčuchaj pytania do koďca, zanim na nie odpowiesz 80 15. Odpowiadaj na pytanie po chwili namysču 81 16. BÙdŅ konsekwentny w swoich wypowiedziach 81 17. Przedstaw szczegóčowy opis sytuacji 82 18. Mów prostym jízykiem 83 19. Dostosuj tempo mówienia do rekrutujÙcego 85 20. MyĦl kategoriami pracodawcy 85 21. BÙdŅ skoncentrowany do koďca rozmowy 86 22. Nie okazuj zdenerwowania 87 23. Nie zapomnij zapisaÛ, z kim masz rozmowí 87 24. Nie przychodŅ na rozmowí z koleŇankÙ 88 25. Nie przesadzaj z biŇuteriÙ, makijaŇem, perfumami 88 26. Nie roztaczaj wokóč siebie woni papierosów 89 27. Nie Ňuj gumy 89 S p i s t r e Ħ c i 5 28. Nie zapomnij wyčÙczyÛ telefonu komórkowego 90 29. Nie wykonuj nerwowych ruchów 90 30. Nie obejmuj prowadzenia rozmowy 90 31. Nie bÙdŅ mÙdrzejszy od rekrutujÙcego 91 32. Nie zagaduj rekrutujÙcego 91 33. Nie odpowiadaj monosylabami 91 34. Nie przepytuj rekrutujÙcego 92 35. Nie operuj ogólnikami 93 36. Nie mów o sobie Ņle 94 37. Nie uŇywaj Ňargonu 94 38. Nie narzekaj na poprzednich pracodawców 95 39. Nie wdawaj sií w rozmowí na tematy osobiste 95 40. Nie pytaj pierwszy o wynagrodzenie 96 Rozdziač 9. Czy zawsze warto negocjowaÛ? 97 Rozdziač 10. Jestem po — i co dalej? 103 CZìĥÚ II 107 Rozdziač 11. Pytania sčuŇÙce nawiÙzaniu kontaktu 109 Rozdziač 12. Pytania otwierajÙce rozmowí 111 Rozdziač 13. Pytania o moŇliwoĦci i umiejítnoĦci 115 13.1. Pytania na podstawie Ňyciorysu 115 13.2. Pytania sprawdzajÙce kompetencje 137 Rozdziač 14. Pytania o zaangaŇowanie, czyli motywacjí 155 14.1. Pytania sprawdzajÙce wiedzí o firmie 155 14.2. Pytania o aktywnoĦÛ ŇyciowÙ 158 14.3. Pytania o plany na przyszčoĦÛ 160 Rozdziač 15. Pytania o dopasowanie do organizacji, czyli o to, kim jesteĦ 165 15.1. Pytania o dÙŇenia 165 15.2. Pytania o samoocení 171 Rozdziač 16. Pytanie o oczekiwania finansowe 179 Rozdziač 17. Twoje pytania do pracodawcy 183 Podsumowanie 187 6 R o z m o w a k w a l i f i k a c y j n a ROZDZIAČ 8. 40 niezmiennych zasad odnoszÙcego sukcesy kandydata 1. UBIERZ SIì PROFESJONALNIE Stara prawda „Jak ciÚ widzÈ, tak ciÚ piszÈ” nie straciïa nic na swojej aktualnoĂci. ChoÊ moĝesz spieraÊ siÚ ze mnÈ, czy to ma sens, czy nie ma i czy rzeczywiĂcie szata zdobi czïowieka — nie- zaprzeczalnym faktem pozostaje, iĝ oceniamy ludzi po wyglÈdzie. Twój strój wpïywa na wraĝenie, jakie wywierasz na rozmówcy w zakresie zaufania, wiarygodnoĂci, sympatii i atrakcyjnoĂci interpersonalnej. Jak siÚ ubraÊ na rozmowÚ kwalifikacyjnÈ? Profesjonalnie, a to zaleĝy od stanowiska, o jakie siÚ ubiegasz. Ubiór powinien byÊ do niego adekwatny. TrochÚ dziwnie wyglÈdaïby kierowca tira na rozmowie rekrutacyjnej w garniturze. SÈ firmy, w których nawet informatyk ubrany w garnitur wyglÈdaïby nieprofesjonal- nie. I odwrotnie — sÈ firmy, w których panuje formalna kultura organizacyjna i formalny strój jest mile widziany. JeĂli nie wiesz, jakie zasady dotyczÈce stroju panujÈ w fir- mie, do której aplikujesz, lepiej, abyĂ ubraï siÚ bardzo dobrze niĝ niedbale. Moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe na rozmowÚ rekrutacyjnÈ 7 1 7 2 R o z m o w a k w a l i f i k a c y j n a ubierzesz siÚ bardziej elegancko, niĝ codziennie bÚdziesz przy- chodziÊ do pracy, ale nie musisz siÚ tym przejmowaÊ. Co okreĂlenie „elegancki strój” oznacza w praktyce? Dla kobiet dobrym strojem jest kostium, spodnium lub czarne eleganckie spodnie w poïÈczeniu z bluzkÈ z koïnierzykiem i z ma- rynarkÈ. MÚĝczyěni zawsze dobrze bÚdÈ wyglÈdaÊ w ciemnym garniturze, eleganckiej koszuli (obowiÈzkowo wyprasowanej) i krawacie. Niech nigdy nie przyjdzie Ci do gïowy przychodziÊ na roz- mowÚ rekrutacyjnÈ w dĝinsach, z goïym pÚpkiem, odsïoniÚtym tatuaĝem na póï pleców albo w krótkich spodenkach, klapkach czy butach do wÚdrówek po górach. Chyba ĝe starasz siÚ o pra- cÚ na stanowisku, na którym taki rodzaj stroju uwaĝany jest za profesjonalny (czyli np. do obsïugi klientów solarium albo sklepu sportowego). 2. BØDń 10 MINUT PRZED CZASEM Zadbaj o to, by przyjechaÊ 10 – 15 minut przed czasem. JeĂli moĝesz, dzieñ przed rozmowÈ sprawdě trasÚ dojazdu, abyĂ nie musiaï byÊ zaskoczony dïugoĂciÈ korków, iloĂciÈ przystanków autobusowych czy zakazem skrÚtu w lewo. Dla wïasnego kom- fortu okreĂl dokïadnie, ile zajmie Ci dotarcie na miejsce, aby zdÈĝyÊ na czas. JeĂli nie moĝesz wczeĂniej przeÊwiczyÊ trasy, sprawdě przynajmniej w Internecie jej dokïadny przebieg i sza- cunkowy czas podróĝy. Gdy juĝ przydarzy Ci siÚ ta nieprzyjemna sytuacja, ĝe jesteĂ w drodze i juĝ wiesz, ĝe nie zdÈĝysz na czas, zadzwoñ do osoby, z którÈ masz odbyÊ rozmowÚ, z informacjÈ o spóěnieniu. Wyko- naj ten telefon, nawet jeĂli miaïoby to byÊ spóěnienie tylko piÚcio- minutowe. Warto to zrobiÊ, aby w tak trudnej sytuacji uratowaÊ swój wizerunek. Masz wówczas szansÚ, nawet przy tym nie- szczÚĂliwym zbiegu okolicznoĂci, zaprezentowaÊ siÚ jako osoba odpowiedzialna i szanujÈca czas innych. 4 0 n i e z m i e n n y c h z a s a d o d n o s z Ù c e g o s u k c e s y k a n d y d a t a 7 3 JeĂli wszystko idzie zgodnie z planem i uda Ci siÚ przybyÊ przed czasem, spÚdě czas oczekiwania na zaproszenie na roz- mowÚ z korzyĂciÈ dla siebie. W miejscu, w którym przyjdzie Ci czekaÊ — zwykle jest to recepcja firmy — masz kilka zadañ do odrobienia, wiÚc nie powinieneĂ siÚ nudziÊ. Gdyby jednak miaïo CiÚ to spotkaÊ, weě ze sobÈ do czytania ksiÈĝkÚ lub powaĝnie wyglÈdajÈce czasopismo — nie tylko zajmiesz czymĂ myĂli, ale teĝ dobrze siÚ zaprezentujesz. KsiÈĝka czy gazeta to takĝe Twoja wizytówka, wiÚc dokonaj dobrego wyboru. CzÚsto w miejscu dla goĂci sÈ róĝne biuletyny czy gazetki fir- mowe. Zapoznaj siÚ z nimi, chociaĝby po to, by dowiedzieÊ siÚ, co siÚ dzieje w firmie od Ărodka. Zawsze moĝesz potem wykorzy- staÊ takÈ informacjÚ na rozmowie rekrutacyjnej — masz juĝ wtedy plus, ĝe interesujesz siÚ firmÈ, ĝe jesteĂ na bieĝÈco. JeĂli bÚdzie temu sprzyjaïa sytuacja, nawiÈĝ kontakt z re- cepcjonistkÈ. Róĝnie w firmach bywa — czasem panie na recep- cji sÈ tak zajÚte, ĝe próba kontaktu z nimi nie powiedzie siÚ. Czasem natomiast, w nawale nudnej i monotonnej pracy, z rado- ĂciÈ przyjmujÈ fakt, ĝe ktoĂ w ogóle je zauwaĝa. JeĂli trafisz na takÈ osobÚ, masz duĝo szczÚĂcia — moĝesz z niÈ niezobowiÈ- zujÈco porozmawiaÊ, a przy okazji czegoĂ siÚ dowiedzieÊ. Nie próbuj nachalnie wypytywaÊ jÈ o sprawy firmowe, bo takie zachowanie nie bÚdzie dobrze odebrane. JeĂli zamiast tego nawiÈĝesz z niÈ zwykïÈ, przyjacielskÈ rozmowÚ, masz szansÚ do- wiedzieÊ siÚ wiÚcej, a te informacje mogÈ Ci siÚ póěniej przydaÊ. CzekajÈc na wejĂcie na rozmowÚ, obserwuj takĝe pracow- ników — jak siÚ do siebie zwracajÈ, czy chodzÈ przytïoczeni, czy uĂmiechniÚci, czy sÈ dla siebie mili. Po tym poznasz, jaka atmosfera panuje w firmie, i upewnisz siÚ, ĝe chcesz tam pracowaÊ. 7 4 R o z m o w a k w a l i f i k a c y j n a 3. EMANUJ ENTUZJAZMEM Oto kolejna zasada, której przestrzeganie zbliĝy CiÚ do sukcesu. Nawet jeĂli jest to Twoja dziesiÈta rozmowa kwalifikacyjna w tym miesiÈcu i jesteĂ wĂciekïy na swoje ĝycie, sytuacjÚ go- spodarczÈ, PolskÚ i caïy Ăwiat — nie okazuj tego. Malkontenci, obraĝeni, narzekajÈcy sÈ niemile widziani w kaĝdej firmie. Rekru- tujÈcy majÈ wrÚcz uczulenie na takie osoby. Nikt nie chce mieÊ zgniïego jabïka w koszu peïnym piÚknych owoców. JeĂli odbyïeĂ juĝ wiele rozmów o pracÚ, które nie przyniosïy Ci sukcesu, szczerze odpowiedz sobie na pytanie, czy przypad- kiem nie jesteĂ jednÈ z osób cierpiÈcych na narzekanie. Nawet gdy zaliczyïeĂ juĝ kilkanaĂcie poraĝek na rozmowach rekrutacyj- nych i nie ma w Tobie ĝadnego entuzjazmu przed tym spotka- niem — to wzbudě go w sobie. Moĝesz stosowaÊ afirmacje, wi- zualizacje, posïuchaÊ muzyki relaksacyjnej, zastosowaÊ trening autogenny Schultza, opowiadaÊ kawaïy — rób, co chcesz, ale wzbudě w sobie entuzjazm! Pozytywna energia, którÈ roztaczajÈ wokóï siebie niektórzy kandydaci, czyni cuda. Patrzysz wtedy na takiego czïowieka i my- Ălisz o tym, jak dobrze byïoby mieÊ takÈ pogodnÈ osobÚ w swoim zespole. Pesymizm i pogoda ducha rozmnaĝajÈ siÚ przez pÈcz- kowanie. Niech entuzjazm bÚdzie widoczny w Twojej postawie — w spo- sobie, w jaki mówisz, chodzisz, siedzisz. JeĂli nie wierzysz w to, co piszÚ, zachÚcam CiÚ do przeprowadzenia prostego ekspery- mentu. Zgarb siÚ teraz na krzeĂle, zwieĂ gïowÚ, skul ramiona. Jak siÚ czujesz w tej pozycji? Czy jesteĂ juĝ wystarczajÈco zdoïowany? A teraz wstañ, wyprostuj siÚ, podnieĂ wysoko gïowÚ, uĂmiech- nij siÚ, wypnij pierĂ do przodu i przejdě siÚ po pokoju zdecy- dowanym krokiem. Spróbuj teraz, przy takiej postawie, mieÊ de- presjÚ! Jak mogïeĂ przekonaÊ siÚ na wïasnej skórze — postawa ciaïa i postawa umysïu sÈ nierozïÈczne i oddziaïujÈ na siebie nawza- jem. Nie tylko kulisz siÚ i zamykasz w sobie, bo jesteĂ przybity, 4 0 n i e z m i e n n y c h z a s a d o d n o s z Ù c e g o s u k c e s y k a n d y d a t a 7 5 ale takĝe moĝesz modelowaÊ swoje samopoczucie, przyjmujÈc odpowiedniÈ postawÚ ciaïa. Wzrasta wówczas Twój poziom energii w ciele i od razu czujesz siÚ lepiej. PrzeÊwicz to teraz, a takĝe potem, przed rozmowÈ kwalifikacyjnÈ. 4. BØDń MIČY DLA KAņDEJ OSOBY SPOTKANEJ W FIRMIE BÈdě miïy dla kaĝdego, kogo spotkasz w firmie, a zwïaszcza dla re- cepcjonistki. Moĝe byÊ Ci pomocna, o czym pisaïam w punkcie 2. Z uwagÈ traktuj teĝ osoby, które oprowadzajÈ CiÚ po firmie. W wielu firmach stosuje siÚ takÈ rundkÚ jako jeden z elementów procesu rekrutacji. Pracownicy, oprowadzajÈc kandydata po firmie, opowiadajÈ o niej, odpowiadajÈ na pytania i jednoczeĂnie obserwujÈ za- chowanie kandydata w nieformalnych kontaktach. Pracownik bÚdÈcy gospodarzem takiej rundki zadaje sobie potem pyta- nie „Czy chciaïbym pracowaÊ z takÈ osobÈ w zespole?” i prze- kazuje komisji rekrutacyjnej feedback (informacjÚ zwrotnÈ) na temat danej osoby. Moĝe byÊ to dla Ciebie szokujÈcÈ wiadomo- ĂciÈ, ale czÚsto taki gïos jest decydujÈcy w kwestii przyjÚcia kan- dydata do pracy. Jest istotny zwïaszcza wtedy, gdy w samej komi- sji rekrutacyjnej nie ma zgodnoĂci co do oceny kandydata, ktoĂ jest przekonany bardziej, ktoĂ mniej — i wtedy gïos pracownika przewaĝa szalÚ na korzyĂÊ którejĂ ze stron. Nie ignoruj wiÚc nigdy kontaktu z przedstawicielem firmy, nawet jeĂli ma on miejsce poza formalnÈ rozmowÈ o pracÚ. War- to byÊ miïym dla pracowników i wykorzystaÊ czas rundki po firmie na zadawanie pytañ ĂwiadczÈcych o tym, ĝe interesujesz siÚ powaĝnie tÈ firmÈ i pracÈ, jakÈ bÚdziesz mieÊ tu do wykona- nia. Nie ma nic gorszego niĝ kandydaci, którzy odetchnÈwszy z ulgÈ po wyjĂciu z oficjalnej rozmowy, myĂlÈ tylko o tym, by jak najszybciej wyrwaÊ siÚ z „jaskini lwa”, i nie sÈ zainteresowani nawiÈzaniem kontaktu z potencjalnym wspóïpracownikiem. 7 6 R o z m o w a k w a l i f i k a c y j n a 5. PRZYNIEĥ NA ROZMOWì SWOJE CV Kandydaci zakïadajÈ, ĝe rekrutujÈcy zapoznali siÚ z ich ĝyciory- sem, i najczÚĂciej tak jest. Moĝe jednak zdarzyÊ siÚ sytuacja, ĝe do komisji doïÈczyïa w ostatniej chwili druga czy trzecia osoba, dla której nie ma dodatkowego egzemplarza Twojego CV. JeĂli bÚdziesz przygotowany na takÈ okolicznoĂÊ, zyskasz jej sympatiÚ od samego poczÈtku. Gdy masz swoje CV przed oczami, takĝe i Tobie ïatwiej jest odpowiadaÊ na pytania czy opowiedzieÊ o swoim doĂwiadczeniu lub wyksztaïceniu. Nie popeïniaj mojego bïÚdu i nie zaczynaj swojej odpowiedzi od sïów „Tak jak jest to napisane w moim ĝyciorysie…”. BÚ- dÈc na jednej z moich pierwszych rozmów o pracÚ, byïam za- skoczona faktem, ĝe rekrutujÈcy zadaje mi takie pytania, jakby nie czytaï mojego ĝyciorysu. I pozwoliïam sobie na ten kÈĂliwy komentarz. Pracy oczywiĂcie nie dostaïam. Nikt nie lubi byÊ pouczany. Statystyki mówiÈ, ĝe na przeczytanie kaĝdego ĝyciorysu osoba rekrutujÈca poĂwiÚca 20 sekund. Niekiedy nawet mniej. Re- krutujÈcy teĝ czïowiek — jeĂli jesteĂ dziesiÈtÈ osobÈ tego dnia, z którÈ prowadzi wywiad rekrutacyjny, nie licz na to, ĝe szcze- góïowo przestudiowaï i zapamiÚtaï Twój ĝyciorys. Wielce praw- dopodobny jest scenariusz, ĝe spojrzaï na niego piÚÊ minut przed Twoim wejĂciem i nie zapamiÚtaï wszystkich przedstawionych w nim informacji. Pozostawisz po sobie lepsze wraĝenie, jeĂli nie bÚdziesz mu tego wytykaÊ. 6. MIEJ PRZY SOBIE ZESTAW DO NOTOWANIA Zabierz ze sobÈ dïugopis i notatnik, gdyby siÚ okazaïo, ĝe bÚdzie Ci potrzebny do zanotowania waĝnych informacji. WchodzÈc na rozmowÚ, nie siadaj jednak od razu z otwartym zeszytem, gotowy do notowania. Spróbuj sobie wyobraziÊ taki obrazek — przyszedï kandydat na rozmowÚ o pracÚ i zasiada do pisania. 4 0 n i e z m i e n n y c h z a s a d o d n o s z Ù c e g o s u k c e s y k a n d y d a t a 7 7 Nie przyszedïeĂ robiÊ wywiadu z rekrutujÈcym. Najwaĝniejsze informacje zwykle podawane sÈ na koñcu, wiÚc na pewno zdÈ- ĝysz przygotowaÊ siÚ do notowania. 7. POCZEKAJ NA ZAPROSZENIE, ABY USIØĥÚ Poczekanie na wskazanie miejsca sprawi, ĝe przestaniesz mieÊ problem, gdzie masz usiÈĂÊ. JeĂli wyprzedzisz zaproszenie, moĝe siÚ zdarzyÊ, ĝe nieopatrznie usiÈdziesz na miejscu rekrutujÈcego albo niezrÚcznie zajmiesz pozycjÚ z dala od niego, co stworzy pomiÚdzy Wami niepotrzebny dystans. Zostaniesz wtedy po- proszony o zmianÚ miejsca. Przez takie zachowanie moĝesz teĝ byÊ postrzegany jako osoba dziaïajÈca impulsywnie i pochopnie, podobnie jak w tej anegdocie o rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzanych podczas lunchu. ½le sÈ oceniani kandydaci, którzy przyprawiajÈ potrawy jeszcze przed ich spróbowaniem. Takie zachowanie ujawnia tendencjÚ do podejmowania ryzykownych dziaïañ i nie- bezpiecznego w oczach przyszïego pracodawcy pomijania etapu dokïadnej oceny sytuacji. 8. PRZYJMIJ PROPOZYCJì GORØCEGO CZY ZIMNEGO NAPOJU BÈdě otwarty i przyjmij propozycjÚ napicia siÚ kawy, herbaty czy zimnego napoju, chyba ĝe widzisz, iĝ stanowi to problem. CzÚsto w firmach, w których jest open space (otwarta przestrzeñ zamiast podziaïu na pokoje biurowe), rozmowy rekrutacyjne od- bywajÈ siÚ w salach konferencyjnych, co oznacza, ĝe osoba rekru- tujÈca ma 50 metrów do najbliĝszej kuchni. Nie twierdzÚ, ĝe tak jest zawsze, ale jeĂli usïyszysz wahanie w gïosie pytajÈcego, moĝe to oznaczaÊ dodatkowy problem ze zrealizowaniem Twojego 7 8 R o z m o w a k w a l i f i k a c y j n a zamówienia. Lepszym wyjĂciem wtedy dla Ciebie bÚdzie, jeĂli zrezygnujesz z robienia ambarasu wokóï swojej kawy. JeĂli natomiast widzisz, ĝe rozmówca jest przygotowany na takÈ okolicznoĂÊ (termos z kawÈ, butelki z wodÈ pod rÚkÈ), nie ma powodu, abyĂ byï specjalnie skromny — wrÚcz przeciwnie. PrzyjÚciem propozycji zyskasz sobie dodatkowe punkty. BÚdziesz postrzegany jako osoba otwarta, odwaĝna, kontaktowa, nieprze- ĝywajÈca stresu w zwiÈzku z rozmowÈ o pracÚ. Nawet jeĂli nie jest to do koñca prawdÈ, nic nie stoi na przeszkodzie, abyĂ spra- wiaï takie wraĝenie. 9. PANUJ NAD MOWØ CIAČA Panuj nad mowÈ ciaïa i kontroluj swoje ruchy. Nie huĂtaj siÚ na krzeĂle ani nie rozsiadaj siÚ na nim jak na sofie w pokoju goĂcin- nym, bo taka swoboda jest ěle postrzegana. JeĂli przesadzasz w drugÈ stronÚ i siadasz na brzegu krzesïa, sprawiasz wraĝenie osoby nieĂmiaïej, która chciaïaby jak najszybciej uciec, a chyba nie takie wspomnienie chcesz pozostawiÊ po sobie? Postaraj siÚ podczas rozmowy nie krzyĝowaÊ rÈk ani nóg, bo taka postawa zwana jest zamkniÚtÈ i nie sprzyja nawiÈzaniu dobrego kontaktu. Utrzymuj kontakt wzrokowy z drugÈ stronÈ, lecz zadbaj o to, by byï on naturalny. Nigdy nie jest tak, ĝe podczas rozmowy ludzie nie odrywajÈ od siebie oczu. Taka sytuacja jest sztuczna i nazywana jest zabawÈ w wilka (czyli kto dïuĝej wytrzyma pa- trzenie w oczy), ale rozmowa rekrutacyjna nie jest dobrym momentem na jej przeprowadzenie. Sam wyczujesz, kiedy od- wrócenie wzroku stanie siÚ naturalnÈ potrzebÈ. JeĂli masz jakie- kolwiek wÈtpliwoĂci co do komfortowej dïugoĂci utrzymywania kontaktu wzrokowego, przeÊwicz to teraz z bliskÈ osobÈ. Gdy rekrutujÈ CiÚ dwie osoby, odpowiadajÈc na pytanie jednej, co pewien czas przenoĂ wzrok takĝe na drugÈ, aby daÊ jej od- czuÊ, ĝe do niej takĝe siÚ zwracasz. Tym samym nie pomyĂli, ĝe jÈ ignorujesz. 4 0 n i e z m i e n n y c h z a s a d o d n o s z Ù c e g o s u k c e s y k a n d y d a t a 7 9 Drugim problemem zwiÈzanym z kontaktem wzrokowym jest jego unikanie. Jest to zwykle przejawem nieĂmiaïoĂci i niskiego poczucia wïasnej wartoĂci. Wzbudza takĝe zastrzeĝenia co do prawdziwoĂci tego, co mówisz. Dlatego unikaj unikania kontaktu wzrokowego -. Podczas rozmowy oszczÚdnie korzystaj z gestykulacji. Umie- jÚtnie zastosowane gesty podkreĂlajÈ sïowa, ale z nimi, jak z kaĝ- dym Ărodkiem wyrazu, ïatwo moĝna przesadziÊ, jeĂli nie bÚdÈ wspóïgraÊ z tym, co mówisz, albo gdy bÚdÈ przerysowane. JeĂli nie gestykulujesz na co dzieñ, moĝesz wyglÈdaÊ nienaturalnie i lepiej z tego zabiegu zrezygnuj. 10. NAWIØņ DOBRY KONTAKT Z REKRUTUJØCYM ZwróÊ uwagÚ na wysyïane do Ciebie sygnaïy niewerbalne, takie jak: tempo mówienia, nachylenie ciaïa, rodzaj gestykulacji, kon- takt wzrokowy. PodÈĝaj za rozmówcÈ i staraj siÚ byÊ podobny do niego. Nie staraj siÚ jednak byÊ w tym zbyt dosïowny, zwïaszcza jeĂli nie masz wprawy, bo rekrutujÈcy moĝe poczuÊ siÚ prze- drzeěniany. 11. BØDń PRZYGOTOWANY NA TRUDNE PYTANIA BÈdě przygotowany na trudne pytania, zwïaszcza na te, których nie chciaïbyĂ usïyszeÊ. Nie odkïadaj niewygodnych dla siebie pytañ na póïkÚ, liczÈc na to, ĝe nie padnÈ. JeĂli ktoĂ moĝe zapytaÊ o coĂ wzbudzajÈcego podejrzenia, to na pewno to zrobi. Chyba ĝe bÚdziesz mieÊ szczÚĂcie i trafisz na rekrutujÈcego, który przeoczy takÈ gratkÚ -. Dla wïasnego spokoju ducha przygotuj sobie zawczasu dobrÈ odpowiedě na takie pytanie. Przykïady wielu trudnych pytañ wraz z komentarzami i odpowiedziami znajdziesz w II czÚĂci ksiÈĝki. 8 0 R o z m o w a k w a l i f i k a c y j n a 12. CZYTAJ MIìDZY WIERSZAMI Czytaj informacje, jakie rekrutujÈcy przekazuje Ci o tej pracy, miÚ- dzy wierszami. Po pytaniach, jakie Ci zadaje, poznasz warunki pracy na danym stanowisku i trudnoĂci, jakie moĝesz napotkaÊ. Odpowiadaj na pytania, ale takĝe zachÚcaj rekrutujÈcego do przekazania Ci jak najwiÚkszej iloĂci informacji o stanowisku na poczÈtku rozmowy. Im wiÚcej informacji zdobÚdziesz na poczÈtku, tym ïatwiej bÚdzie Ci potem odpowiadaÊ na jego py- tania. Zrób to naturalnie, w trakcie rozmowy. JeĂli na przykïad zapyta CiÚ, czy masz zajÚcia na studiach zaocznych co tydzieñ, od razu moĝesz zapytaÊ, czy na tym stanowisku wymagana jest praca w soboty. Zawsze moĝesz potem wykorzystaÊ takÈ infor- macjÚ, podajÈc swojÈ dyspozycyjnoĂÊ jako jeden z atutów. 13. PROĥ O POWTÓRZENIE PYTANIA, JEĥLI GO NIE ROZUMIESZ JeĂli podczas rozmowy zdarzy siÚ, ĝe nie zrozumiesz pytania, poproĂ o jego powtórzenie. Lepiej jest dwa razy zapytaÊ, niĝ od- powiedzieÊ nie na temat. Czytaj miÚdzy wierszami — jeĂli re- krutujÈcy Ci przerwie, moĝe to oznaczaÊ, ĝe mówisz albo nie na temat, albo za duĝo. 14. WYSČUCHAJ PYTANIA DO KOĎCA, ZANIM NA NIE ODPOWIESZ ZdarzajÈ siÚ kandydaci, którzy odpowiadajÈ na pytanie, jeszcze zanim rekrutujÈcy zdÈĝy je do koñca zadaÊ. ZaczynajÈ udzielaÊ odpowiedzi, bo myĂlÈ, ĝe znajÈ to pytanie. CzÚsto majÈ racjÚ, ale czasem siÚ mylÈ. Nie powielaj ich bïÚdu. Kiedy wysïuchasz pytania do koñca, sam siÚ zdziwisz, jak czÚsto rekrutujÈcy — ci z mniejszym doĂwiadczeniem — zadajÈ pytania, na któ-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedza kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutujących. Wydanie II rozszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: