Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 006710 18479810 na godz. na dobę w sumie
Rozmowy o rozwoju osobowym - ebook/pdf
Rozmowy o rozwoju osobowym - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 261
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3235-1632-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Rozmowy to rozważania, a zarazem sposób na podzielenie się myślami na temat właściwości psychiki człowieka, które wyznaczają to, kim jest, oraz to, kim i jakim stać się może w relacjach z innymi ludźmi. Autorki przedstawiają przemyślenia powiązane głównie z badaniami w dziedzinie psychologii osobowości i psychologii społecznej, prowadzonymi na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, począwszy od lat 70. ubiegłego wieku. Formułowane tezy bazują więc na studiach z określonego miejsca i czasu. Autorki mają jednak nadzieję, że odwołania do szerszej literatury zilustrują też po części ogólny stan wiedzy psychologicznej i dadzą więcej przesłanek do refleksji nad kwestiami, które podejmują. Rozważania dotyczą tego, jak rozwija się człowiek jego umysł (o którym ma niewielką wiedzę i nad którym ma ograniczoną władzę) oraz on sam jako świadomy siebie i świata podmiot. Odwołują się do pojęcia rozwoju osobowego, by uwypuklić znaczenie aktywnego i zdolnego do refleksji podmiotu, mającego wpływ na przemiany samego siebie w różnych fazach życia.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Słowo wstępne Słowo wstępne Rozmowy to nasze rozważania, a zarazem sposób na podzielenie się myślami na temat właściwości psychiki człowieka, które wyznaczają to, kim jest, oraz to, kim i jakim stać się może – w relacjach z innymi ludźmi. Przedstawia- my przemyślenia powiązane głównie z badaniami w dziedzinie psychologii osobowości i psychologii społecznej, prowadzonymi na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, począwszy od lat 70. ubiegłego wieku. Formu- łowane tezy bazują więc na studiach z określonego miejsca i czasu. Mamy jednak nadzieję, że odwołania do szerszej literatury zilustrują też po części ogólny stan wiedzy psychologicznej i  dadzą więcej przesłanek do refl eksji nad kwestiami, które podejmujemy. Dotyczą one tego, jak rozwija się człowiek – jego umysł (o którym ma niewielką wiedzę i nad którym ma ograniczoną władzę) oraz on sam jako świadomy siebie i świata podmiot. Odwołujemy się do pojęcia rozwoju oso- bowego, by uwypuklić znaczenie aktywnego i zdolnego do refl eksji podmio- tu, mającego wpływ na przemiany samego siebie w różnych fazach życia. Choć nie sposób uwolnić się od przekonania, że procesów tych nie potra- fi my zadowalająco opisać, to jednak my, psychologowie, podejmujemy takie próby i  czasem słuchają nas inni. To przejaw zaciekawienia problematyką i  przeświadczenia, że rozważania na temat natury człowieka – nawet jeśli nie można wyobrazić sobie, jak wiele dzieli nas od zgłębienia jej złożoności i tajemnic – stanowią wartość samą w sobie. * * * Tytuł książki zapowiada, że rozmowy dotyczyć będą „rozwoju osobo- wego”. Nie będą one reprezentatywne dla psychologii rozwojowej, która systematyzuje wiedzę o prawidłowościach rozwoju człowieka w każdej z faz 11 Słowo wstępne Słowo wstępne dorastania. Będą refl eksją nad procesami przemian, które mogą zachodzić w  toku całego życia, choć w  przypadku różnych ludzi do tych czy innych przeobrażeń nigdy nie dochodzi. Bo tylko część zmian ma charakter uniwer- salny, dokonuje się samoczynnie, niezależnie od woli. Inne zachodzą tylko pod warunkiem, że podmiot czegoś chce i ku czemuś zmierza, bez względu na konieczny wysiłek czy wymagane poświęcenie. A to, co w rozwoju osiąga, ma charakter indywidualny. * * * Jak te procesy opisać? Nie sposób wyliczyć wszystkiego, co w psychologii uznaje się za przejawy osiąganej w toku rozwoju, coraz większej złożoności funkcjonowania. Trzeba dokonać wyboru jakiegoś punktu widzenia i sche- matu prezentacji. Może warto w tej kwestii pobudzić czujność czytelnika, przywołując spo- sób rozumowania bohatera książki Tatiany Tołstoj (2004) pod tytułem Kyś. Okoliczności sprawiły, że Kyś musiał uporządkować katalog biblioteczny. Nie mógł się nadziwić temu, co w nim zastał, a z własnych pomysłów był bardzo zadowolony. Oto przykłady kategorii, którymi się posłużył, by poukładać książki w bibliotece: * Twardowski – Ostrowski – Kant * Orłow – Sokołow – Kafka * Grochowiak – Pasternak – Szczypiorski * Kwo wadis – Kwoczka-Pstroczka – Kwestia Żydowska * Czerwone i czarne – Karmazynowy pirat – Czerwony kapturek * Czekając na Godota – Czekiści – Czekoladowa piękność * Obłok w spodniach – Jak samemu uszyć spodnie – Zosia Samosia * Na wschód od Edenu – Włóczęgi północy – Gwiazda Południa * Hamlet–książę duński – Szpak–ptak wiosenny – Świerzb–choroba brudnych rąk. Wielość kryteriów i pomysłowość doprawdy imponująca. Tak dalece, że można nie dostrzec istotnych wad zamysłu. Życzymy przezorności każdemu, kto zechce przeczytać nasze Rozmowy! * * * W Rozmowach o rozwoju będziemy korzystać z dorobku psychologii ogól- nej, społecznej i osobowości. Dziedziny te odwołują się do wielu pojęć, odno- szących się do procesów motorycznych, poznawczych, emocjonalnych, do za- chowań i relacji społecznych, do rozumienia racji moralnych. Wykorzystamy ten dorobek tylko w jakiejś mierze. Dlatego na końcu książki zamieszczamy bardziej systematyczny rejestr pojęć ważnych dla analizy procesów rozwoju 12 osobowego (por. Aneks 1 – Pojęcia warte rozważenia). Tu zaś chcemy wskazać na to, jak wiele charakterystyk można by uwzględnić w toku rozważań nad rozwojowymi przemianami psychiki: Słowo wstępne Słowo wstępne pierwotnie wąski – poszerzający się zakres wrażliwości na bodźce reakcje odruchowe wrodzone – reakcje odruchowe nabyte uczenie mimowolne – uczenie dowolne zależność obiektywna od środowiska – zależność psychologiczna nieświadomość – świadomość introspekcyjna rozumienie – nazywanie język uproszczony – język złożony funkcjonowanie automatyczne – funkcjonowanie refl eksyjne myślenie intuicyjne – myślenie logiczne myślenie konkretne – myślenie abstrakcyjne myślenie „tu i teraz” – myślenie perspektywiczne samoświadomość – autorefl eksja i wgląd w Ja emocje impulsywne – emocje kontrolowane oczekiwanie gratyfi kacji natychmiastowych – odraczanie gratyfi kacji nastawienia adaptacyjne – nastawienia rozwojowe potrzeby podstawowe – cele wyższe zależność, niezaradność – samodzielność, samowystarczalność egotyzm – samokrytycyzm egocentryzm – dostrzeganie cudzej perspektywy branie – dawanie identyfi kowanie się ze swoimi – identyfi kowanie się z ludźmi w ogóle realizowanie norm społecznych – respektowanie uniwersalnych wartości poznawanie rzeczywistości – wyjaśnianie odzwierciadlanie rzeczywistości – kreowanie nowych wizji hedonizm – piękno duchowe dobro własne – dobro ogólne O niektórych z tych „linii rozwojowych” będziemy rozmawiać. W pod- tytule Rozmów akcentujemy to, co wydaje nam się szczególnie godne uwagi: przemiany człowieka od fazy pierwotnego egocentryzmu po otwartość na świat i przychylność światu. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozmowy o rozwoju osobowym
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: