Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00467 006292 13875471 na godz. na dobę w sumie
Różne oblicza starości - ebook/pdf
Różne oblicza starości - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 173
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-1602-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Badania zaprezentowane w książce pokazały, że zdrowi neurologicznie seniorzy w wieku około 80 lat różnią się profilami neuropsychologicznymi i że można w tych profilach wyróżnić osłabione oraz zachowane wymiary poznawcze. Mocną stroną funkcjonowania tych osób okazało się też rozumienie i zapamiętywanie dyskursu narracyjnego. W neuropsychologii starzenia się dostrzegalny jest brak prac naukowych, w których pokazuje się nie tylko deficyty, ale też obszary, gdzie nie zachodzą zmiany skojarzone z wiekiem. Wyniki badań opisanych w niniejszej książce wypełniają ową lukę.

Książka sytuuje się we współczesnych trendach teoretyczno-badawczych z dziedziny neuropsychogeriatrii, której przedmiot obejmuje problemy neurobiologicznego procesu starzenia się organizmu człowieka wraz z jego następstwami w sferze psychicznej, społecznej, cywilizacyjnej. [...?] Przeanalizowano związki między stanem mózgu, poziomem funkcjonowania poznawczego mierzonego w próbach neuropsychologicznych i strukturą wypowiedzi, analizowanych zgodnie z zasadami modelu dyskursu. [...?]. Profile neuropsychologiczne seniorów opisane w pracy mogą mieć znaczenie w przyszłych badaniach z zakresu neuropsychologii klinicznej.
prof. dr hab. Anna Herzyk

Badania opisane w książce są jednymi z pierwszych w Polsce badań nad funkcjonowaniem poznawczym i komunikacyjnym seniorów w 8-9 dekadzie życia - potwierdzających istnienie zdrowego lub nawet pomyślnego starzenia się, co ma szczególne znaczenie w kontekście zmian demograficznych określanych jako zjawisko 'siwienia społeczeństw' w krajach rozwiniętych.
prof. dr hab. Danuta Kądzielawa

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp W  społeczeństwach krajów rozwiniętych wzrasta oczekiwana długość życia. Największy wzrost liczebności obserwuje się w grupie wiekowej osób po 80 r.ż. Zjawisko to nazywane jest siwieniem społe- czeństw. Przewiduje się, że w 2030 r. w Polsce będzie 8–9 milionów osób po 65 r.ż. (GUS, 2005). Na całym świecie prowadzone są w związ- ku z tym badania nad starzeniem się mózgu oraz badania nad neuro- psychologicznymi konsekwencjami tego procesu. Wiadomo, że starzenie się mózgu i starzenie poznawcze przebiega u różnych osób odmiennie i ma na nie wpływ bardzo wiele czynni- ków biologicznych, psychologicznych, społecznych (np. Raz, Rodrigue, 2006). Większość osób starzeje się bez chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN) poważnie pogarszających funkcjonowanie po- znawcze. U niewielkiej grupy osób aktywność poznawcza utrzymuje się w wieku podeszłym na poziomie porównywalnym z aktywnością okresu młodości, lub utrzymuje się bez zmian w ciągu długiego cza- su, co określa się mianem pomyślnego starzenia się (successful aging). Jednak u większości następuje jej osłabienie w stopniu nieograniczają- cym poważnie codziennej aktywności. Jest to tzw. starzenie się typowe (normal aging, Gabryelewicz, 2004). Przykładowo, BETULA Study, prowadzone przez 20 lat badanie podłużne z udziałem 1561 osób, po- kazało wysokie stabilne funkcjonowanie poznawcze u 22 osób, ła- godne jego osłabienie u 67 oraz wyraźne osłabienie u 11 (Pudas i in., 2013). W dziesiątkach badań dowiedziono, że z wiekiem utrzymują się, a nawet rozwijają, zdolności poznawcze oparte na wiedzy ugruntowa- nej w latach dzieciństwa i młodości, takie jak: rozumienie znaczenia 12 Wstęp słów, ogólna wiedza o świecie, zdolności językowe. Słabną natomiast zdolności bazujące na szybkości przetwarzania i wykonywaniu kilku operacji myślowych w danej chwili, np. wyobraźnia przestrzenna, ucze- nie się, rozumowanie, kontrola, modyfikowanie czynności na bieżąco (Salthouse, 2010). Stabilne pozostają zdolności rozumienia i wyraża- nia emocji, pamięć najważniejszych wydarzeń życiowych (pamięć au- tobiograficzna), teoria umysłu, czyli zdolności wnioskowania o stanach umysłu innych osób, oraz uczenie utajone (Hedden, Gabrieli, 2004). Wiadomo też, że zdrowi seniorzy różnią się między sobą w zakresie swoich możliwości poznawczych bardziej niż ludzie młodzi (Ardila, 2007; Ylikoski i in., 1999). Opisane w książce wyniki badań pokazują, że zdrowe neurologicz- nie osoby po 80 r.ż to grupa niejednorodna pod względem funkcjono- wania umysłowego: seniorzy ci demonstrowali różne profile funkcjo- nowania. Co więcej, profile te charakteryzowały się obniżeniem tylko niektórych obszarów poznawczych, a nie wielu. Przeczy to stereotypo- wi, że starzenie oznacza pogarszanie się ogółu funkcji poznawczych. Dyskurs ZS okazał się jedynie częściowo powiązany z trudnościami poznawczymi tych osób. Książka niniejsza składa się z części przeglądowej i z części empi- rycznej. W pierwszych trzech rozdziałach zostały przedstawione wyni- ki wcześniejszych badań neuropsychologicznych z udziałem seniorów i  badań nad mózgiem powiązanych z  trzema teoriami starzenia. Są to: koncepcja szybszego starzenia się korowo-podkorowych obszarów czołowych mózgu, koncepcja neurozwyrodnieniowa i koncepcja szyb- szego starzenia się prawej półkuli mózgu. W rozdziale czwartym zdefi- niowano pojęcie dyskursu narracyjnego, omówiono jego reprezentację mózgową oraz model organizacji Kintscha i van Dijka (1978), który był podstawą teoretyczną analiz dyskursu w badaniach własnych. Opisano także wyniki badań nad dyskursem zdrowych seniorów i grup klinicz- nych analogicznych do przebadanych w pracy. W  części empirycznej zaprezentowano natomiast wyniki badań własnych. W rozdziale piątym nakreślono założenia, metodologię, na- rzędzia badawcze oraz scharakteryzowano grupy zdrowe i  kliniczne. W  rozdziale szóstym przedstawiono wyniki. W  pierwszej kolejności pokazano wyniki badań nad profilami neuropsychologicznymi grup zdrowych i klinicznych; dalej – profile tych samych osób poklasyfiko- wanych ze względu na profil, a nie diagnozę, z którą weszły do badania. W dalszej kolejności opisano wyniki badań nad umiejętnościami komu- Wstęp 13 nikacyjnymi w zakresie rozumienia i odtwarzania dyskursu narracyjne- go: dyskurs grupy zdrowych seniorów w porównaniu z innymi grupa- mi wyjściowymi oraz dyskurs skupień. Pokazano też korelacje między dyskursem a funkcjonowaniem neuropsychologicznym ogółu badanych i w różnych grupach. Pierwsza część rozdziału siódmego zawiera dysku- sję profili neuropsychologicznych zdrowych seniorów w odniesieniu do rozważanych koncepcji starzenia się mózgu, a część druga – omówienie dyskursu zdrowych seniorów w nurcie prac nad funkcjami poznawczy- mi, które nadal utrzymują się w podeszłym wieku. Wyniki badań własnych mogą znaleźć zastosowanie we wszelkich działaniach psychologicznych, społecznych i  medycznych, adresowa- nych do osób starzejących się typowo. Książka została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Funkcjonowanie poznawcze w świetle neuropsychologicznych koncepcji starzenia się oraz zdolności komunikacyjne w zakresie dyskursu u zdrowych osób w podeszłym wie- ku autorstwa Natalii Gawron, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Emilii Łojek w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Psycho- logii Uniwersytetu Warszawskiego.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Różne oblicza starości
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: