Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 010055 16952336 na godz. na dobę w sumie
Rozporządzenie. Rzym I Konwencja rzymska. Komentarz. Tom 2 - ebook/pdf
Rozporządzenie. Rzym I Konwencja rzymska. Komentarz. Tom 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1444
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2166-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> orzecznictwo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

System instrumentów Rzymskich, tj. Konwencja Rzymska, Rozporządzenie Rzym I oraz Rzym II stanowi podstawę kolizyjnego europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego i do pewnego stopnia zastępuje w jego stosowaniu ustawodawstwa krajowe państw członkowskich UE, i to nie tylko w stosunkach subjektów państw członkowskich. Chodzi o regulację uniwersalną, która ma w przypadku zobowiązań umownych i pozaumownych z międzynarodowymi elementami zastosowania (z pewnymi wyjątkami) w każdym państwie członkowskim UE zastosowanie zawsze, tzn. także w odniesieniu do krajów innych niż państwa członkowskie.

Niniejsza publikacja jest kompleksowym omówieniem Konwencji Rzymskiej i Rozporządzenia Rzym I i w rzeczywistości pierwszym szczegółowym opracowaniem komentarzowym sui generis Rozporządzenia Rzym I w Unii Europejskiej, wydanym w chwili, gdy można praktycznie oczekiwać stosowania tej regulacji. Poszczególne kwestie omówione są w bardzo szerokim zakresie, pozostając w ścisłym związku z przepisami zarówno z zakresu między narodowego (europejskiego) prawa prywatnego, jak i dalszych istotnych przepisów krajowych i zagranicznych.

Publikacja wzbogacona jest obszernym i szczegółowym indeksem rzeczowym oraz bibliografią. Jednocześnie cytowanych jest ponad 1800 orzeczeń sądowych i innych, w tym wiele z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Załącznikiem podstawowej części komentarza do obu instrumentów (konwencji i rozporządzenia) są tłumaczenia regulacji między narodowego prawa prywatnego (kolizyjnego) dla zobowiązań umownych ponad dwudziestu państw europejskich.

Ze względu na rozwój stosunków cywilnoprawnych z elementem ponadnarodowym (międzynarodowym lub wspólnotowym), można przyjąć, że będzie to praktyczna książka dla każdego, kto spotyka się z zagadnieniem prawa umownego w skali ponadnarodowej. Jest to więc pozycja o szerokiej przydatności dla znacznej części osób czynnych w wymiarze sprawiedliwości, a także innych profesji prawniczych, takich jak: adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, również w arbitrażu oraz administracji publicznej i oczy - wiście w nauczaniu na uniwersytetach. Ze względu na sposób opracowania publikacja ta jest nie tylko praktycznym instrumentem, ale także materiałem przydatnym przy nauce europejskiego i międzynarodowego prawa prywatnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Alexander J. BeĚllohlávek ROZPORZĄDZENIE RZYM I KONWENCJA RZYMSKA Komentarz tom 2 ROZPORZĄDZENIE RZYM I KONWENCJA RZYMSKA Komentarz Alexander J. Bělohlávek ROZPORZĄDZENIE RZYM I KONWENCJA RZYMSKA Komentarz tom 2 Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 Propozycja cytowania: Aleksander J. Bělohlávek, Rozporz(cid:642)dzenie Rzym I. Konwencja rzymska, Tom II Redakcja: Aneta Mączka Redaktor prowadz(cid:642)cy: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Grai czne ISBN 978-83-255-2166-0 Spis treści INDEX COMPENDIORUM/WYKAZ SKRÓTÓW ........................................................................... • XXIX XXIX XXX XLVIII LI UWAGI WSTĘPNE DOTYCZĄCE SPOSOBU OPRACOWANIA WYKAZU SKRÓTÓW ............................................................................................................................. Przepisy prawa [(PL), (CZ) i inne państwa łącznie z normami pochodzenia wspólnotowego oraz umów międzynarodowych] ............................................................. Źródła publikacji (Czechy i Słowacja) ................................................................................ Źródła publikacji (krajowe, wspólnotowe i zagraniczne) ................................................. Skróty używane przy cytowaniu źródeł prawa (łącznie z używanymi przy cytowaniu orzeczeń sądowych i aktów innych niż akty prawa powszechnie obowiązującego), skróty znaczących organów sądowych niektórych państw i UE/WE oraz skróty publikatorów źródeł prawa i orzecznictwa ......................................................................... Sądy (powszechne), organy państwowe, urzędy, rządowe i pozarządowe organizacje międzynarodowe, instytucje i organizacje niepaństwowe, stowarzyszenia branżowe (Czechy, Słowacja i inne państwa), łącznie z WE i UE, z wyjątkiem stałych sądów arbitrażowych ......................................................................................................................... LXXXIV Stałe sądy arbitrażowe i centra arbitrażowe, ich reguły i regulaminy, oraz stowarzyszenia branżowe w dziedzinie postępowania arbitrażowego ........................... LXXXIX Skróty używane do oznaczenia poszczególnych państw/organizacji państwowych ..... XCII XCVII Inne skróty i znaki grai czne używane w tekście ............................................................... Skróty niektórych często publikowanych prac ................................................................... CIII LXIX I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. * * * 9.IV. 9.IV.1. 9.IV.2. 9.II.1. 9.II.2. 9.III. Artykuł 9 rozporządzenia/Artykuł 7 konwencji ................................................................................ Cel regulacji .............................................................................................................. 9.I. Terminologia art. 9 rozporządzenia (art. 7 konwencji) w powiązaniu 9.II. z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (art. 3 ust. 3 konwencji) – problem nie tylko terminologiczny ...................................................................................................... Normy bezwzględnie obowiązujące versus wymuszające swoje zastosowanie . Terminologiczna niejednoznaczność konwencji ................................................... Norma wymuszająca swoje zastosowanie jako norma znajdująca bezpośrednie zastosowanie ................................................................................... Kwalii kacja, identyi kacja oraz dei nicja normy wymuszającej swoje zastosowanie ............................................................................................................. Określenie normy wymuszającej swoje zastosowanie jako podstawowe zadanie praktyki sądowej ........................................................................................ Zdei niowanie przepisu wymuszającego swoje zastosowanie przy nawiązaniu do treści normy wymuszającej swoje zastosowanie oraz do orzecznictwa ETS Z punktu widzenia treści .......................................................................................... Terminologiczny punkt widzenia nawiązujący do charakteru oraz treści przepisów wymuszających swoje zastosowanie (dei nicyjny) ............................. Dei nicja w świetle wyroku ETS w sprawie Arblade ............................................. Rozwiązanie kompromisowe ................................................................................... Ograniczenie swobody zawierania umów oraz stosunek art. 3 ust. 4 do norm wymuszających swoje zastosowanie zawartych w art. 9 rozporządzenia .......................................................................................................... Odróżnienie norm wymuszających swoje zastosowanie od norm bezwzględnie obowiązujących .............................................................................. Normy wymuszające swoje zastosowanie – postanowienie art. 7 konwencji oraz przepis art. 9 rozporządzenia ........................................................................... Charakter norm wymuszających swoje zastosowanie .......................................... Konstrukcja prawna ................................................................................................. Funkcje przepisów wymuszających swoje zastosowanie ...................................... 9.IV.2.3. 9.IV.2.4. 9.V. 9.VI.2. 9.VI.2.1. 9.VI.2.2. 9.IV.2.1. 9.IV.2.2. 9.VI.1. 9.VI. Bělohlávek 1 3 3 3 4 8 12 12 15 15 16 17 17 18 19 19 19 19 20 V Spis treści 9.VI.3. 9.VII. 9.VIII. 9.IX. 9.IX.1. 9.IX.1.1. 9.IX.1.2. 9.IX.1.3. 9.IX.1.4. 9.IX.1.5. 9.IX.1.6. 9.IX.2. 9.IX.2.1. 9.IX.2.2. 9.IX.3. 9.IX.3.1. 9.IX.3.2. 9.IX.4. 9.IX.4.1. 9.IX.4.2. 9.IX.4.3. 9.X. 9.XI. 9.XII. 9.XIII. 9.XIII.1. 9.XIII.2. 9.XIII.3. 9.XIV. 9.XIV.1. 9.XIV.2. 9.XIV.2.1. 9.XIV.2.2. 9.XIV.2.3. 9.XIV.2.4. 9.XIV.2.5. VI Stosunek normy wymuszającej swoje zastosowanie do normy bezwzględnie obowiązującej ............................................................................................................. Porównanie normy wymuszającej swoje zastosowanie z porządkiem publicznym ................................................................................................................ Rodzaje norm wymuszających swoje zastosowanie .......................................... Przykłady przepisów (oraz reguł) wymuszających swoje zastosowanie (również v. porządek publiczny) ........................................................................... Przykłady przepisów, które określane są jako wymuszające swoje zastosowanie lub z punktu widzenia praktyki można je uważać za wymuszające swoje zastosowanie ............................................................................ (A) Austria .................................................................................................................. (CZ) Czechy ............................................................................................................... (D) Niemcy ................................................................................................................. (F) Francja .................................................................................................................. (NL) Holandia ............................................................................................................ (UE) Przepisy o pochodzeniu wspólnotowym ...................................................... Przykłady przepisów, które nie mają charakteru wymuszającego swoje zastosowanie lub nie są nawet wyraźnie określane jako wymuszające swoje zastosowanie ............................................................................................................. (CZ) Czechy ............................................................................................................... (D) Niemcy ................................................................................................................. Przykłady przepisów, które są uznawane za wymuszające swoje zastosowanie, są jednak wyłączone z zakresu ewentualnego zastosowania klauzuli porządku publicznego ................................................................................................................ (A) Austria .................................................................................................................. (NL) Holandia ............................................................................................................ Przykłady naruszenia ordre public z ewentualnym zastosowaniem klauzuli porządku publicznego ............................................................................................... (D) Niemcy ................................................................................................................. (F) Francja .................................................................................................................. (SK) Słowacja ............................................................................................................. Charakter przepisów wymuszających swoje zastosowanie – publicznoprawne v. prywatnoprawne ............................................................... Regulacja wymuszająca swoje zastosowanie oraz niezbędność zagwarantowania podstawowych swobód Wspólnoty/dopuszczalne wyjątki z punktu widzenia wyroku ETS w sprawach Arblade oraz Ingmar ............... Kompetencje ETS do dokonywania wykładni .................................................... Uznanie sądowe ........................................................................................................ Zakwalii kowanie normy jako normy wymuszającej swoje zastosowanie oraz sposób jej zastosowania ........................................................................................... Uznanie w przypadku konl iktu pomiędzy przepisem wymuszającym swoje zastosowanie legis causae oraz przepisem wymuszającym swoje zastosowanie legis loci solutionis ...................................................................................................... Wymogi dotyczące sądowego (sędziowskiego) uznania ..................................... Zastosowanie norm wymuszających swoje zastosowanie według konwencji oraz według rozporządzenia .................................................................................. Normy wymuszające swoje zastosowanie legis fori ............................................... Normy wymuszające swoje zastosowanie państw trzecich (normy prawa obcego wymuszające swoje zastosowanie) ............................................................. Określenie norm wymuszających swoje zastosowanie innych krajów aniżeli legis fori ....................................................................................................................... Różnica w sposobie zastosowania ........................................................................... Konwencja .................................................................................................................. Geneza rozporządzenia oraz związek z konwencją ................................................ Rozporządzenie .......................................................................................................... Bělohlávek 21 25 29 30 31 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 37 38 40 41 41 41 42 43 43 43 43 44 47 49 50 Spis treści 9.XIV.2.5.1. 9.XIV.2.5.2. 9.XIV.2.5.3. 9.XIV.2.5.4. 9.XV. 9.XV.1. 9.XV.2. 9.XVI. 9.XVI.1. 9.XVI.1.1. 9.XVI.1.2. 9.XVI.2. 9.XVI.2.1. 9.XVI.2.2. 9.XVI.3. 9.XVI.4. 9.XVII. 9.XVII.1. 9.XVII.2. 9.XVII.2.1. 9.XVII.2.2. 9.XVII.2.3. 9.XVII.2.4. 9.XVII.2.5. 9.XVII.2.6. 9.XVII.2.7. 9.XVII.2.8. 9.XVII.2.9 9.XVII.3. 9.XVII.3.1. 9.XVII.4. 9.XVII.4.1. Koncepcja, która legła u podstaw rozporządzenia [in i ne] ................................. Restrykcyjne ograniczenia w postaci warunków dotyczących ustalenia oraz zastosowania norm wymuszających swoje zastosowanie ................................... Przypadki nieokreślonego miejsca świadczenia .................................................... Normy wymuszające swoje zastosowanie legis loci solutionis .............................. Cechy swoiste dotyczące stosowania przepisów prawa obcego wymuszających swoje zastosowanie w nawiązaniu do prawa angielskiego (UK) ............................................................................................................................ Krytyka niepewności prawnej oraz zagrożenia dla jednolitego stosowania prawa ........................................................................................................................... Angielskie orzeczenie w sprawie Ralli Bros v. Compani Naviera Sota y Aznar jako jedna z historycznych podstaw stosowania norm wymuszających swoje zastosowanie .............................................................................................................. Doświadczenia państw członkowskich z wykładnią oraz zastosowaniem regulacji uwzględniającej przepisy wymuszające swoje zastosowanie oraz stanowisko teorii i praktyki wybranych krajów ................................................. (D) Niemcy ................................................................................................................. Opinie niemieckiej teorii prawa .............................................................................. Orzecznictwo niemieckie ......................................................................................... (F) Francja .................................................................................................................. Orzeczenie w sprawie Epoux Rousseau (F) v. Commerzbank (D) ....................... Orzeczenie w sprawie Mme Moquin (F) v. Deutsche Bank (D) ........................... (NL) Holandia ............................................................................................................ (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii (tutaj prawo: Anglii i Walii) ................................................................................................ Orzecznictwo ............................................................................................................ Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) ......................................................... Orzecznictwo sądów państw członkowskich ......................................................... (A) Austria .................................................................................................................. (CZ) Republika Czeska ............................................................................................. (D) Niemcy ................................................................................................................. (F) Francja .................................................................................................................. (NL) Holandia ............................................................................................................ (SE) Szwecja ............................................................................................................... (SK) Słowacja ............................................................................................................. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii – prawo: Anglia i Walia (UK/EN) ........................................................................................... (DK) Dania ................................................................................................................. Orzecznictwo sądów innych aniżeli sądy państw członkowskich ...................... (CH) Szwajcaria ......................................................................................................... Z praktyki arbitrażowej ............................................................................................ ICC .............................................................................................................................. Artykuł 10 rozporządzenia/Artykuł 8 konwencji .............................................................................. Zakres przedmiotowy regulacji ............................................................................. 10.I. 10.II. Istnienie i ważność umowy – ad art. 10 ust. 1 rozporządzenia ....................... Porównanie wersji językowych ................................................................................ 10.II.1. Koncepcja i cel regulacji ........................................................................................... 10.II.2. Brak konsensu – art. 10 ust. 2 rozporządzenia ................................................... 10.III. 10.III.1. Porównanie najbardziej popularnych wersji językowych .................................... Brak konsensu a nie brak ważności ........................................................................ 10.III.2. Milczenie strony ....................................................................................................... 10.III.3. Przesłanki zastosowania art. 10 ust. 2 rozporządzenia/art. 8 ust. 2 10.IV. konwencji ................................................................................................................... Zakres podmiotowy .................................................................................................. 10.IV.1. Bělohlávek 50 50 51 52 52 52 53 55 55 55 56 57 57 58 58 59 59 59 69 69 73 77 91 94 95 96 96 99 100 100 102 102 127 128 129 129 129 130 130 130 130 131 131 VII Spis treści 10.IV.2. 10.V. 10.VI. 10.VII. 10.VIII. 10.VIII.1. 10.VIII.2. 10.VIII.3. 10.VIII.4. 10.VIII.5. 10.VIII.6. 10.VIII.6.1. 10.VIII.6.2. 10.IX. 10.IX.1. 10.IX.2. 10.IX.3. 10.IX.4. Możliwość skorzystania z [ochrony] art. 10 ust. 2 rozporządzenia/art. 8 ust. 2 konwencji .................................................................................................................... Prawo państwa miejsca zwykłego pobytu ........................................................... Miejsce zwykłego pobytu ........................................................................................ Cel ustalenia braku zgodnego oświadczenia woli ............................................. Okoliczności wskazujące na brak uzasadnienia do dokonania oceny skutków zachowania się strony według prawa określonego zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia ............................................................................... Okoliczności wskazujące na brak zasadności ........................................................ Zasadność (brak zasadności) ................................................................................... Ocena skutków zachowania się strony ................................................................... Brak uzasadnienia dla zastosowania prawa zgodnie z art. 10 ust. 1 rozporządzenia (art. 8 ust. 1 konwencji) ................................................................ Brak uzasadnienia dla zastosowania prawa w rozumieniu ordre public ............ Autonomia woli i swoboda jej wyrażania ............................................................. Konstytucyjny i międzynarodowy kontekst autonomii woli i jej wyrażania .... Związek z konstytucyjnym prawem do sądu ........................................................ Orzecznictwo sądów państw członkowskich ...................................................... (B) Belgia .................................................................................................................... (CZ) Czechy ............................................................................................................... (F) Francja .................................................................................................................. (NL) Holandia ............................................................................................................ 11.III.6. 11.III.7. 11.III.8. 11.III.2. 11.III.3. 11.III.4. 11.III.5. Artykuł 11 rozporządzenia/Artykuł 9 konwencji .............................................................................. 11.I. Cel i przedmiot regulacji ........................................................................................ Porównanie rozporządzenia z konwencją ............................................................ 11.II. Zakres obowiązywania art. 11 rozporządzenia/art. 9 konwencji .................... 11.III. Wyłączenie czynności dokonanych przez podmioty sprawujące władzę 11.III.1. państwową ................................................................................................................. Pojęcie ważności ze względu na formę ................................................................... Różnica między ważnością materialną i wymaganiami co do formy dotyczącymi zewnętrznego wyrazu oświadczenia woli ...................................... Ważność co do formy i ważność materialna .......................................................... Historyczne korzenie powstania koncepcji konwencji i zakres materialny art. 11 rozporządzenia (art. 9 konwencji) oraz geneza art. 11 rozporządzenia ... Nieudana próba KE rozszerzenia alternatywnego łącznika o miejsce zwykłego pobytu oraz o umowy zawierane na odległość ...................................................... Doświadczenia państw członkowskich związane z wykładnią i stosowaniem regulacji kolizyjnych dotyczących ważności ze względu na formę .................... Kompromis między favor negotii a prawidłowym dotrzymaniem wymagań dotyczących formy .................................................................................................... Przepisy wymuszające swoje zastosowanie ............................................................ Umowa zawarta między osobami, które – lub których przedstawiciele – [i zycznie] znajdują się w tym samym państwie: lex contractus lub lex loci actum (art. 11 ust. 1 rozporządzenia) ................................................................... Porównanie brzmienia najbardziej popularnych wersji językowych i podstawowa koncepcja łącznika w świetle art. 11 ust. 1 rozporządzenia ........ Prawo właściwe dla ważności ze względu na formę oraz rozszczepienie statutu kontraktowego ........................................................................................................... Lex contractus ............................................................................................................. Rozszczepienie ogólnego statutu kolizyjnego ........................................................ Reakcja art. 11 rozporządzenia i Raportu ............................................................... Rozszczepienie statutu dla oceny warunków formalnych jako możliwe rozwiązanie ................................................................................................................ 11.IV.2.1. 11.IV.2.2. 11.IV.2.3. 11.IV.2.4. 11.III.9. 11.IV. 11.IV.1. 11.IV.2. VIII Bělohlávek 131 132 132 132 133 133 133 134 135 135 135 135 136 137 137 137 139 139 143 146 147 147 147 148 149 149 150 151 151 152 153 153 153 154 154 154 154 154 Spis treści 11.IV.2.5 11.IV.2.6. 11.V. 11.V.1. 11.V.2. 11.V.2.1. 11.V.2.2. 11.V.2.3. 11.VI. 11.VI.1. 11.VI.2. 11.VI.3. 11.VII. 11.VIII. 11.VIII.1. 11.VIII.2. 11.VIII.3. 11.VIII.4. 11.VIII.4.1. 11.VIII.4.2. 11.VIII.4.3. 11.VIII.4.3.1. 11.VIII.4.3.2. 11.VIII.5. 11.VIII.6. 11.IX. 11.IX.1. 11.IX.2. 11.IX.3. 11.IX.4. 11.IX.5. 11.IX.6. 11.X. 11.X.1. Wady rozwiązania opartego wyłącznie na art. 11 rozporządzenia ...................... Locus regit actum ....................................................................................................... Umowa zawarta między osobami, które – lub których przedstawiciele – znajdują się w różnych państwach w chwili jej zawarcia (art. 11 ust. 2 rozporządzenia) ........................................................................................................ Znaczenie zaktualizowania rozwiązania kolizyjnego zastosowanego w rozporządzeniu w stosunku do konwencji .......................................................... Umowy zawierane przez przedstawicieli ............................................................... Przedstawiciele znajdujący się w tym samym państwie/w różnych państwach Ocena z punktu widzenia czasu .............................................................................. Umowa zawierana przez przedstawiciela ............................................................... Jednostronna czynność prawna, która odnosi się do umowy już zawartej lub umowy, która ma być zawarta (art. 11 ust. 3 rozporządzenia) ................. Porównanie wybranych wersji językowych ............................................................ Zakres przedmiotowy – jednostronne czynności wywołujące skutki prawne w odniesieniu do istniejącej umowy lub umowy, która ma być zawarta ........... Miejsce zwykłego pobytu ......................................................................................... Wyjątek dotyczący umów konsumenckich (art. 11 ust. 4 rozporządzenia, art. 9 ust. 5 konwencji) ............................................................................................ Prawa rzeczowe na nieruchomościach lub prawo do korzystania z nieruchomości (art. 11 ust. 5 rozporządzenia/art. 9 ust. 6 konwencji) ....... Porównanie wybranych wersji językowych ............................................................ Statut kolizyjny dla określenia wymagań dotyczących formy dla ważności umów ......................................................................................................................... Przeforsowanie norm wymuszających swoje zastosowanie ................................. Zakres przedmiotowy .............................................................................................. Nabywanie prawa własności i prawa do korzystania z nieruchomości .............. Stosunek do umów konsumenckich, których przedmiotem są prawa na nieruchomościach .................................................................................................... Nieruchomości w prawie wspólnotowym .............................................................. Nieruchomości jako przedmiot regulacji prawa wspólnotowego ........................ TWE w odniesieniu do prawa do nieruchomości ................................................ Zachowanie formy jako warunek i przesłanka celu umowy oraz zapewnienia ochrony prawom majątkowym ................................................................................ Wykorzystanie środków elektronicznych do zawierania umów a umowy dotyczące nieruchomości ........................................................................................ Orzecznictwo sądów państw członkowskich ...................................................... (A) Austria .................................................................................................................. (B) Belgia .................................................................................................................... (CZ) Czechy ............................................................................................................... (D) Niemcy ................................................................................................................. (F) Francja .................................................................................................................. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: Anglia i Walia (UK/EN) ........................................................................................... Orzecznictwo sądów państw nieczłonkowskich ................................................ (CND) Kanada ........................................................................................................... Artykuł 12 rozporządzenia/Artykuł 10 konwencji ............................................................................ 12.I. Znaczenie, zakres przedmiotowy i pozycja przepisów kolizyjnych zawartych w art. 12 rozporządzenia/art. 10 konwencji .................................... Określenie zakresu regulacji w stosunku do innych przepisów rozporządzenia/ konwencji .................................................................................................................... Recepcja standardów konwencji .............................................................................. Zakres obowiązywania (art. 12 ust. 1 rozporządzenia/art. 10 ust. 1 konwencji) – zakres przedmiotowy ...................................................................... 12.I.1. 12.I.2. 12.II. Bělohlávek 155 155 156 156 156 156 157 158 159 159 159 159 159 160 160 160 161 162 162 162 162 162 164 164 165 166 166 168 168 173 176 177 177 177 183 185 185 185 185 IX Spis treści 12.II.1. 12.II.2. 12.II.3. 12.II.4. 12.II.4.1. 12.II.4.2. 12.II.4.3. 12.II.5. 12.II.6. 12.II.6.1. 12.II.6.2. 12.II.6.3. 12.II.7. 12.II.8. 12.II.9. 12.II.9.1. 12.II.9.2. 12.II.9.3. 12.II.10 12.II.11. 12.II.11.1. 12.II.11.2. 12.II.11.3. 12.III. 12.III.1. 12.III.2. 12.III.3. 12.III.4. 12.III.4.1. 12.III.4.2. 12.III.4.3. 12.III.4.3.1. 12.III.4.3.2. 12.III.4.3.3. 12.III.4.3.4. 12.III.4.3.5. 12.III.4.4. X Porównanie wersji językowych ................................................................................ Koncepcja regulacji – przykłady skutków statutu kolizyjnego umowy (umownego stosunku obligacyjnego) ..................................................................... Zakres przedmiotowy ............................................................................................... Ograniczenie skutków prawa właściwego .............................................................. Różnica między konwencją (art. 10 ust. 1) a rozporządzeniem (art. 12 ust. 1). Ograniczenie zakresu przedmiotowego art. 10 ust. 1 konwencji do prawa określonego na podstawie wyboru stron i do prawa właściwego dla indywidualnych umów o pracę ............................................................................... Wyłączenie zobowiązań wynikających z kontaktów handlowych stron, które miały miejsce przed zawarciem umowy z zakresu przedmiotowego rozporządzenia ........................................................................................................... Ograniczenie skutków prawa w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia i art. 10 ust. 1 konwencji ............................................................................................ Wykładnia [umowy, treści zobowiązania umownego, stosunku obligacyjnego] (art. ust. 12 lit. a) rozporządzenia/art. 10 ust. 1 lit. a) konwencji) ........................ Wykonanie zobowiązań wynikających z umowy (art. 12 ust. 1 lit. b) rozporządzenia/art. 10 ust. 1 lit. b) konwencji) ...................................................... Pozytywne wyznaczenie zakresu pojęcia ............................................................... Wyłączenia z zakresu statutu kontraktowego ........................................................ Znaczenie wpływu niektórych systemów prawnych i wieloelementowości pojęcia wykonanie – przykład zwykłej staranności .............................................. Uprawnienia przyznane sądowi przez prawo procesowe (art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia/art. 10 ust. 1 lit. c) konwencji) ..................................................... Skutki całkowitego lub częściowego niewykonania zobowiązań (art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia/art. 10 ust. 1 lit. c) konwencji) ............................................ Szkoda (art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia/art. 10 ust. 1 lit. c) konwencji): kwestia skutku a kwestia prawna ............................................................................. Zakres .......................................................................................................................... Materialnoprawne pojęcie szkody ........................................................................... Inne roszczenia wynikające z niewykonania umowy i ich kwalii kacja/ restitutio in integrum ................................................................................................. Sposoby wygaśnięcia zobowiązania (art. 12 ust. 1 lit. d) rozporządzenia/art. 10 ust. 1 lit. d) konwencji) .............................................................................................. Nieważność (art. 12 ust. 1 lit. e) rozporządzenia/art. 10 ust. 1 lit. e) konwencji) Szeroki zakres skutków nieważności ...................................................................... Zastrzeżenie (UK) do art. 10 konwencji (art. 22 ust. 2 lit. b) konwencji) ........... Korelacja z rozporządzeniem 864/2007 ................................................................... Sposób wykonania i nienależyte wykonanie (art. 12 ust. 2 rozporządzenia/ art. 10 ust. 2 konwencji) .......................................................................................... Porównanie wersji językowych ................................................................................ Koncepcja regulacji ................................................................................................... Pojęcie uwzględnienia .............................................................................................. Państwo wykonania/miejsce wykonania jako podstawa dla ustalenia państwa wykonania .................................................................................................................. Zakres pojęcia państwo wykonania ......................................................................... Orzecznictwo ETS (orzeczenie w sprawie Tesseli) ................................................ Sposób wykonania ..................................................................................................... Autonomiczna wykładnia ........................................................................................ Różnica między sposobem wykonania (art. 12 ust. 2 rozporządzenia/art. 10 ust. 2 konwencji) a wykonywaniem (art. 12 ust. 1 rozporządzenia/art. 10 ust. 1 konwencji) ................................................................................................................... Różnica między sposobem wykonania a wykonaniem na przykładzie porównania waluta zapłaty a waluta rachunku ..................................................... Szczególne sposoby wykonania ............................................................................... Pozostałe przypadki szczególne ............................................................................... Potrącenie (w związku z art. 17 rozporządzenia) .................................................. Bělohlávek 185 185 186 186 186 186 186 187 188 188 190 190 191 191 192 192 193 194 194 194 194 195 195 196 196 196 196 197 197 197 197 197 198 198 198 199 199 Spis treści 12.III.4.5. 12.IV. 12.IV.1. 12.IV.2. 12.V. 12.V.1. 12.V.2. 12.V.2.1. 12.V.2.2. 12.V.2.3. 12.V.2.4. 12.V.2.5. 12.V.2.6. 12.V.2.7. 12.V.2.8. 12.V.3. 12.V.3.1. 12.V.4. 12.V.4.1. 12.V.4.2. Prawo zatrzymania .................................................................................................... Zmiana zakresu zobowiązania w wyniku wprowadzenia nowej jednostki walutowej w danym państwie ................................................................................ Zmiana jednostki walutowej jako zmiana techniczna .......................................... Przejście na EUR w poszczególnych państwach członkowskich ........................ Orzecznictwo ............................................................................................................ Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) ......................................................... Orzecznictwo sądów państw członkowskich ......................................................... (A) Austria .................................................................................................................. (CZ) Czechy ............................................................................................................... (D) Niemcy ................................................................................................................. (F) Francja .................................................................................................................. (I) Włochy .................................................................................................................. (NL) Holandia ............................................................................................................ (SK) Słowacja ............................................................................................................. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: Anglia i Walia (UK/EN) ........................................................................................... Orzecznictwo sądów państw nieczłonkowskich ................................................... (CH) Szwajcaria ......................................................................................................... Z praktyki sądów arbitrażowych ............................................................................. (CZ) Czechy ............................................................................................................... ICC .............................................................................................................................. 13.III. Artykuł 13 rozporządzenia/Artykuł 11 konwencji ............................................................................ Porównanie rozporządzenia z konwencją ............................................................ 13.I. 13.II. Porównanie wersji językowych i dei nicja pojęć „zdolność prawna” i „zdolność do czynności prawnych/brak zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych” ............................................................................................... Zakres przedmiotowy zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych w świetle rozporządzenia ..................................................................... Koncepcja wskazania prawa właściwego ............................................................. Warunki stosowania art. 13 rozporządzenia ...................................................... Warunki kumulatywne ............................................................................................. Fizyczna obecność stron umowy przy zawieraniu umowy .................................. Dobra wiara ................................................................................................................ Ograniczony zakres art. 13 rozporządzenia/art. 11 konwencji ....................... Nawiązanie do podobnych koncepcji regulacji prawa prywatnego międzynarodowego pochodzenia krajowego ..................................................... Orzecznictwo ............................................................................................................ (CZ) Czechy ............................................................................................................... (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: Anglia i Walia (UK/EN) ........................................................................................... 13.IV. 13.V. 13.V.1. 13.V.2. 13.V.3. 13.VI. 13.VII. 13.VIII. 13.VIII.1. 13.VIII.2. Artykuł 14 rozporządzenia/Artykuł 12 i artykuł 13 konwencji ...................................................... Cel regulacji .............................................................................................................. 14.I. Stosunek między zbywcą i nabywcą: prawo właściwe dla umowy przelewu 14.II. wierzytelności – art. 14 ust. 1 rozporządzenia .................................................... Porównanie występujących powszechnie wersji językowych .............................. Zbywalność i stosunek między nabywcą i dłużnikiem: prawo właściwe dla wierzytelności będącej przedmiotem przelewu lub subrogacji – art. 14 ust. 2 rozporządzenia ........................................................................................................... Zbywalność i niewykonalność, zakres przedmiotowy ......................................... Prawo właściwe dla stosunku względem osób trzecich ........................................ 14.II.2.1. 14.II.2.2. 14.II.1. 14.II.2. Bělohlávek 199 200 200 200 204 204 205 205 208 213 213 214 215 215 218 219 219 219 219 220 225 226 226 226 227 227 227 228 228 229 229 229 229 230 233 236 237 237 237 237 238 XI Spis treści 14.III. 14.III.1. 14.III.2. 14.III.3. 14.III.4. 14.III.5. 14.III.5.1. 14.III.5.2. 14.III.6. 14.IV. 14.IV.1. 14.IV.2. 14.IV.3. 14.IV.4. 14.IV.5. 14.IV.6. 14.IV.7. 14.V. 14.V.1. 14.V.2. 14.V.3. 14.V.4. 14.V.5. 14.V.6. 14.V.7. Cesja na podstawie UNCITRAL – konwencji ONZ o przelewie wierzytelności w handlu międzynarodowym i jej nawiązaniu do wspólnotowej regulacji kolizyjnej z 12.12.2001 r. (konwencja o cesji) .......... Konwencja dotycząca cesji, cel i przedmiot regulacji ............................................ Przedmiot i cel konwencji o cesji .............................................................................. Element międzynarodowy zgodnie z konwencją o cesji (międzynarodowy charakter wierzytelności i międzynarodowy charakter cesji) .............................. Porównanie konwencji, rozporządzenia i regulacji umownej UNIDROIT ......... Cesja w rozumieniu UNIDROIT ............................................................................ Obowiązująca i inna niż obowiązująca regulacja opracowana w ramach UNIDROIT ................................................................................................................ Konwencja dotycząca factoringu .............................................................................. UNIDROIT Principles ............................................................................................... Międzynarodowy factoring .................................................................................... Factoring jako model działalności i instytucja prawna ........................................ Kwalii kacja factoringu w świetle prawa prywatnego międzynarodowego ........ Konwencja UNIDROIT o factoringu międzynarodowym (konwencja o factoringu) ............................................................................................................... Podstawowa (materialnoprawna) charakterystyka factoringu na podstawie konwencji o factoringu (obowiązki stron) ............................................................... Finansowanie usług ................................................................................................... Warunki i zakres zastosowania konwencji o factoringu ........................................ Dalsze istotne elementy w treści konwencji o factoringu ...................................... Orzecznictwo sądów państw członkowskich ...................................................... (A) Austria .................................................................................................................. (B) Belgia .................................................................................................................... (CZ) Czechy ............................................................................................................... (D) Niemcy ................................................................................................................. (F) Francja .................................................................................................................. (NL) Holandia ............................................................................................................ (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: Anglia i Walia (UK/EN) ........................................................................................... Artykuł 15 rozporządzenia/Artykuł 13 ust. 1 konwencji ................................................................. Związek konwencji z rozporządzeniem ................................................................ 15.I. 15.II. Porównanie wersji językowych .............................................................................. Właściwość art. 15 rozporządzenia ...................................................................... 15.III. Prawo właściwe ......................................................................................................... 15.IV. Orzecznictwo ............................................................................................................ 15.V. 15.V.1. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) ......................................................... Orzecznictwo sądów państw członkowskich ......................................................... 15.V.2. 15.V.2.1. (CZ) Czechy ............................................................................................................... Artykuł 16 rozporządzenia/Artykuł 13 ust. 2 konwencji ................................................................. 16.I. Zakres podmiotowy ................................................................................................. Zakres przedmiotowy .............................................................................................. 16.II. Strona językowa wersji czeskiej ............................................................................. 16.III. Jedność lub wielość statutów wykonania zobowiązania .................................. 16.IV. 16.V. Koncepcja regulacji art. 16 rozporządzenia i art. 13 ust. 2 konwencji ........... Artykuł 17 rozporządzenia/Artykuł 10 ust. 1 lit. b) i ust. 2 konwencji ......................................... Zakres statutu potrącenia: kwalii kacja ............................................................... 17.I. 17.II. Zakres statutu: przesłanki potrącenia .................................................................. XII Bělohlávek 241 241 242 242 243 244 244 245 245 245 245 246 249 249 250 250 250 252 252 252 253 253 254 254 255 265 267 267 267 269 270 270 270 270 273 275 275 276 276 277 279 280 281 Spis treści 17.III. 17.IV. 17.V. 17.V.1. 17.V.2. 17.VI. 17.VII. 17.VIII. 17.VIII.1. 17.VIII.2. 17.VIII.3. 17.VIII.4. 17.VIII.5. 17.IX. 17.X. 17.XI. 17.XI.1. 17.XI.2. 17.XII.4. 17.XII.4.1. 17.XII.4.2. 17.XII.5. Określenie elementu międzynarodowego w związku z potrąceniem ............ Koncepcja określenia statutu potrącenia ............................................................ Rozwiązanie kolizyjne przyjęte w konwencji ...................................................... Brak regulacji szczególnej ........................................................................................ Stosunek ETS do potrącenia ..................................................................................... Geneza art. 17 rozporządzenia .............................................................................. Prawo właściwe na podstawie rozporządzenia ................................................... Przedmiotowy zakres zastosowania art. 17 rozporządzenia ........................... Zakres obowiązywania ............................................................................................. Potrącenie a zaksięgowanie przez zaliczenie na poczet długu ............................ Potrącenie zobowiązań umownych i pozaumownych .......................................... Skutek prawa właściwego dla potrącenia wedle art. 17 rozporządzenia ............ Kolizyjnoprawna doniosłość art. 17 rozporządzenia ............................................ Nowacja i potrącenie w drodze zawarcia ugody ................................................ Prawo właściwe dla niektórych roszczeń regresowych ...................................... Określenie waluty zobowiązań pieniężnych/różnorodność walut jako możliwa przeszkoda do przeprowadzeniu potrącenia ..................................... Określenie waluty jako czynnik determinujący treść wierzytelności ................. Stanowisko niektórych krajów w kwestii rozwiązywania zagadnienia walutowej zgodności wierzytelności ulegających potrąceniu .............................. (A) Austria .................................................................................................................. (CH) Szwajcaria ......................................................................................................... (CZ) Czechy ............................................................................................................... (D) Niemcy ................................................................................................................. (PL) Polska ................................................................................................................. Potrącenie w niektórych systemach prawnych ................................................... (A) Austria .................................................................................................................. (D) Niemcy ................................................................................................................. (CH) Szwajcaria ......................................................................................................... Potrącenie w prawie szwajcarskim .......................................................................... Ogólne ustawowe przesłanki potrącenia ................................................................ Wzajemność ............................................................................................................... Rodzajowa zgodność wierzytelności ....................................................................... Płatność ...................................................................................................................... Zaskarżalność ............................................................................................................. Wyłączenie potrącenia .............................................................................................. Regulacja kolizyjna potrącenia na tle szwajcarskiego prawa prywatnego międzynarodowego ................................................................................................... Potrącenie jednostronne ........................................................................................... 17.XII.3.4.1. Potrącenie konsensualne (porozumienie o potrąceniu) ...................................... 17.XII.3.4.2. (CZ) Czechy ............................................................................................................... 17.XII.3.5. (PL) Polska ................................................................................................................. 17.XII.3.6. Skutki potrącenia ....................................................................................................... 17.XII.3.6.1. Przesłanki potrącenia na podstawie jednostronnego oświadczenia ................... 17.XII.3.6.2. Konsekwencje potrącenia ......................................................................................... 17.XII.3.6.3. 17.XII.3.6.4. Ograniczenie potrącenia (wyłączenie potrącenia) ............................................... 17.XII.3.6.4.1. Wierzytelność obciążona prawem zajęcia .............................................................. 17.XII.3.6.4.2. Wyłączenie niektórych kolejnych kategorii wierzytelności ................................. 17.XII.3.7. 17.XI.2.1. 17.XI.2.2. 17.XI.2.3. 17.XI.2.4. 17.XI.2.5. 17.XII. 17.XII.1. 17.XII.2. 17.XII.3. 17.XII.3.1. 17.XII.3.2. 17.XII.3.2.1. 17.XII.3.2.2. 17.XII.3.2.3. 17.XII.3.2.4. 17.XII.3.3. 17.XII.3.4. Regulacja kolizyjna potrącenia w polskim prawie prywatnym międzynarodowym ................................................................................................... Potrącenie w romańskich systemach prawnych ................................................... Koncepcja potrącenia ............................................................................................... Przesłanki potrącenia ................................................................................................ Potrącenie w common law ........................................................................................ 282 283 284 284 285 286 287 288 288 290 293 295 296 297 300 301 301 302 302 302 303 304 305 306 306 308 312 312 313 313 313 314 314 315 316 316 316 317 317 317 318 321 322 322 322 323 324 324 325 326 Bělohlávek XIII Spis treści 17.XII.5.1. 17.XII.5.1.1. 17.XII.5.1.2. 17.XII.5.1.3. 17.XII.5.1.4. 17.XII.5.1.5. 17.XII.5.1.6. 17.XII.5.1.7. 17.XII.5.2. 17.XIII. 17.XIV. 17.XV. 17.XV.1. 17.XV.2. 17.XV.2.1. 17.XV.2.2. 17.XV.2.3. 17.XV.3. 17.XV.3.1. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: Anglia i Walia (UK/EN) ........................................................................................... Prawo angielskie ....................................................................................................... Rodzaje potrącenia w prawie angielskim .............................................................. Potrącenie procesowe .............................................................................................. Potrącenie wedle equity ........................................................................................... Potrącenie w przypadku niewypłacalności ........................................................... Potrącenie umowne .................................................................................................. Potrącenie w angielskim prawie prywatnym międzynarodowym ..................... (US) Stany Zjednoczone/systemy prawne (US) ................................................... Potrącenie wedle konwencji wiedeńskiej ............................................................. Procesowe implikacje materialnoprawnej instytucji potrącenia z perspektywy kolizyjnej ......................................................................................... Orzecznictwo ............................................................................................................ Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) ......................................................... Orzecznictwo sądów państw członkowskich ......................................................... (A) Austria .................................................................................................................. (CZ) Czechy ............................................................................................................... (D) Niemcy ................................................................................................................. Z praktyki orzeczniczej ............................................................................................. (CZ) Czechy ............................................................................................................... Artykuł 18 rozporządzenia/Artykuł 14 konwencji ............................................................................ 18.I. 18.II. 18.III. 18.IV. 18.V. 18.VI. 18.VII. 18.VII.1. 18.VII.2. 18.VII.3. 18.VIII. 18.VIII.1. 18.VIII.2. 18.VIII.3. 18.VIII.4. 18.VIII.5. 18.VIII.6. Geneza regulacji oraz porównanie art. 18 rozporządzenia oraz art. 14 konwencji: zbieżność treści ..................................................................................... Zakres przedmiotowy ............................................................................................. Zasada kolizyjna ....................................................................................................... Art. 18 ust. 1 rozporządzenia/art. 14 ust. 1 konwencji ..................................... Granice statutu – kwestie materialnoprawne i procesowe ............................... Art. 18 ust. 2 rozporządzenia/art 14. ust. 1 konwencji ..................................... Ustalanie treści prawa właściwego ........................................................................ Ustalenie prawa właściwego jako warunek jego zastosowania ............................ Postępowanie sądu w zakresie rozwiązywania sytuacji kolizyjnych ................... Porównanie z ustaleniem i jednocześnie stwierdzeniem prawa właściwego w pozaeuropejskich systemach common law [porównanie z (US)] .................... Orzecznictwo sądów państw członkowskich (wraz z orzeczeniami w kwestii określenia prawa właściwego) .............................................................. (A) Austria .................................................................................................................. (CZ) Czechy ............................................................................................................... (F) Francja .................................................................................................................. (I) Włochy .................................................................................................................. (SK) Słowacja ............................................................................................................. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: Anglia i Walia (UK/EN) ........................................................................................... Artykuł 19 rozporządzenia .................................................................................................................... Zakres i porównanie z konwencją ......................................................................... 19.I. 19.II. Dei nicja pojęcia miejsce zwykłego pobytu .......................................................... Miejsce zamieszkania oraz podobne łączniki w innych przepisach kolizyjnych 19.II.1 Miejsce pobytu (stałe i zwykłe) na podstawie konwencji HCCH ....................... 19.II.2. Czeskie ujęcie miejsca zwykłego pobytu jako przykład koncepcji przeważającej 19.II.3. oraz świadectwo braku tradycji w zakresie posługiwania się pojęciem „miejsca zwykłego pobytu” ....................................................................................................... XIV Bělohlávek 326 326 327 327 327 327 328 329 330 332 335 339 339 339 339 339 340 341 341 345 346 346 346 347 347 350 350 350 351 352 353 353 357 358 358 359 359 363 365 365 365 365 368 Spis treści 19.III. 19.III.1. 19.III.2. 19.III.3. 19.IV. 19.V. 19.VI. 19.VII. 19.VII.1. 19.VII.2. 19.VIII. 19.VIII.1. 19.VIII.2. 19.VIII.3. 19.VIII.4. 19.VIII.4.1. 19.VIII.4.2. 19.VIII.4.3. 19.VIII.4.3.1. 19.VIII.4.3.2. 19.VIII.4.4. 19.VIII.4.5. 19.IX. 19.IX.1. 19.IX.2. 19.IX.2.1. 19.IX.2.2. 19.IX.2.3. 19.IX.3. 19.X. 19.XI. 19.XII. 19.XIII. 19.XIV. 19.XIV.1. 19.XIV.2. 19.XIV.3. 19.XV. 19.XV.1. 19.XV.2. Wytyczne Rady Europy ........................................................................................... Rezolucja Rady Ministrów 72 (1) z 18.1.1972 r. .................................................... Kryterium „zwykłości” ............................................................................................. Pojęcie „zwykłego pobytu” ....................................................................................... Wyrażenie habitual residence w prawie angielskim .......................................... Przepisy kolizyjne pochodnego prawa wspólnotowego .................................... Dalsze orzecznictwo ETS ........................................................................................ Pojęcie miejsce zwykłego pobytu w rozporządzeniu ......................................... Wykładnia autonomiczna ........................................................................................ Miejsce zwykłego pobytu w orzecznictwie ETS .................................................... Miejsce zwykłego pobytu osoby prawnej: status osób prawnych z punktu widzenia prawa prywatnego międzynarodowego (koncepcja inkorporacji versus koncepcja siedziby) ...................................................................................... Znaczenie statutu personalnego osób prawnych w stosunkach prawnych z elementem międzynarodowym ............................................................................ Tak zwane obywatelstwo osób prawnych ............................................................... Koncepcja statutu v. cel wspólnotowych systemów kolizyjnych, w tym rozporządzenia oraz konwencji ................................................................................ Ustalenie siedziby osoby prawnej ............................................................................ Metody kwalii kacji przy ustalaniu siedziby osoby prawnej ................................ Koncepcja inkorporacji ............................................................................................ Koncepcja siedziby rzeczywistej – nawiązanie do okoliczności o charakterze faktycznym ................................................................................................................. Koncepcja siedziby ................................................................................................... Stosunek koncepcji siedziby do miejsca zwykłego pobytu oraz innych kryteriów europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego ...................... Koncepcje mieszane .................................................................................................. Stanowisko niektórych państw członkowskich w kwestii ustalania miejsca siedziby ....................................................................................................................... Oddział osoby prawnej oraz przedsiębiorcy w umownych stosunkach zobowiązaniowych z elementem międzynarodowym ...................................... Znaczenie terminu oddział dla umownych stosunków zobowiązaniowych ..... Rodzaje zakładów ...................................................................................................... Oddział, oddział główny i inny oddział ................................................................. Filia, agencja oraz inny oddział ............................................................................... Administracja centralna i oddział główny ............................................................. Oddział (przedstawicielstwo) na gruncie rozporządzenia 1346/2000 v. oddział w innych przepisach prawa prywatnego międzynarodowego ............................. Miejsce zwykłego pobytu osób
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozporządzenie. Rzym I Konwencja rzymska. Komentarz. Tom 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: