Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00285 005177 20934958 na godz. na dobę w sumie
Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych. Pisma procesowe - ebook/pdf
Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych. Pisma procesowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 108
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5035-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce w sposób kompleksowy zaprezentowano instytucje rozwiązania małżeństwa oraz stwierdzenia jego nieważności w prawie Kościoła Rzymskokatolickiego. Szczegółowo omówiono powody stwierdzenia nieważności małżeństwa i jego rozwiązania, procedurę stwierdzenia nieważności małżeństwa oraz procedurę rozwiązania małżeństwa.

Publikacja zawiera wzory pism procesowych, w tym: wzór skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa, wzór prośby o udzielenie przywileju wiary i wzór prośby o dyspensę papieską od małżeństwa niedopełnionego.

Adresaci:
Z opracowania mogą korzystać osoby zawodowo zajmujące się prowadzeniem spraw kanonicznych, studenci prawa cywilnego i prawa kanonicznego oraz osoby zainteresowane praktycznymi poradami w zakresie stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WSTĘP Jedną z prawd teologicznych głoszonych przez Kościół, która stała się normą prawną w  kanonicznym systemie prawnym, jest nierozerwalność małżeństwa. Kościół uważa, że małżeństwo jest nierozerwalne i żadna ludz- ka władza nie jest w stanie takiego związku rozwiązać. Jednak prawo ko- ścielne dopuszcza w tym względzie wyjątki, dając możliwość: 1) rozwiązania małżeństwa niedopełnionego, 2) rozwiązania naturalnego węzła małżeńskiego, czyli takiego, w którym przynajmniej jedna z tworzących go stron jest nieochrzczona. W przypadku gdy małżeństwo rozpadło się, a zostało wcześniej dopeł- nione i nie jest ono związkiem naturalnym, istnieje możliwość wniesienia do sądu kościelnego sprawy o orzeczenie (stwierdzenie) nieważności mał- żeństwa. Kompetentny sąd nie unieważnia ważnie zawartych małżeństw i nie wydaje orzeczeń rozwodowych, lecz tylko – po przeprowadzeniu spe- cjalnego postępowania, zgodnie z przepisami prawa – daje autorytatywną odpowiedź na wysuniętą wątpliwość: czy dane małżeństwo jest nieważne z konkretnego tytułu prawnego. Odpowiedź pozytywna, zawarta w prawo- mocnym wyroku, daje stronom, jako niezwiązanym węzłem małżeńskim, możliwość zawarcia nowego związku małżeńskiego z inną osobą. W spra- wach o orzeczenie nieważności małżeństwa sama zgodna wola małżonków ani samo faktyczne rozejście się stron, ani nawet zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, nie mogą być tytułem wszczęcia procesu o nieważność mał- żeństwa. tytuł ten musi być prawny, czyli przewidziany w prawie kanonicz- nym. tytuły prawne można podzielić na trzy ogólne grupy: 1) wynikające z istnienia w chwili zawierania związku małżeńskiego prze- szkody kanonicznej, od której nie została udzielona dyspensa; 2) wynikające z braku lub wadliwego wyrażenia zgody małżeńskiej; 3) wynikające z niezachowania kanonicznej formy zawarcia małżeństwa. Małżeństwo pozostaje pod szczególną opieką prawa. Oznacza to, że skoro tylko zostanie ono zawarte zewnętrznie, należy je uważać za waż- ne, dopóki nie udowodni się, że jest na pewno nieważne lub – w  dwóch 12 WStęP DO DRUgiegO WyDANiA wspomnianych wyżej przypadkach – nie zostanie ono rozwiązane. Dlatego w razie nierozstrzygniętej wątpliwości, domniemanie prawne przemawia za ważnością danego małżeństwa. W  ostatnich latach możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa albo jego rozwiązania w trybunałach kościelnych przestaje być swego ro- dzaju tabu lub przywilejem dla „wtajemniczonych”. ta publikacja – jedna z niewielu na rynku wydawniczym – ma na celu uświadomienie, iż osoby, których małżeństwa się rozpadły, mogą skorzystać ze wspomnianych moż- liwości będących – co podkreślam usilnie – normalną wielowiekową prak- tyką w  ramach prawa kościelnego. Język prezentowanego tekstu jest na tyle przystępny, na ile pozwala prawny charakter opisywanych instytucji. Styl komentowania norm kanonicznych został tu również ograniczony do niezbędnego minimum, tak aby czytelnik uzyskał konkretną, zwięzłą, a co ważniejsze – przydatną informację. Książka została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy dotyczy rozwią- zania małżeństwa, drugi orzeczenia jego nieważności, a  trzeci procedury orzekania nieważności. Na końcu dołączono aneks z wzorami pism proce- sowych, z telefonami i adresami sądów kościelnych w Polsce oraz z adresa- mi trybunału Roty Rzymskiej i Sygnatury Apostolskiej. Wstęp do drugiego wydania Wraz z dużą liczbą rozwodów rośnie liczba spraw kierowanych do są- dów kościelnych z prośbą o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Byłoby nadużyciem mówienie o zwiększonej „popularności” tej instytucji prawnej, jednak pewne jest, iż osoby, których związki rozpadły się, chętniej korzy- stają z prawa do wniesienia swojego przypadku do trybunału kościelnego. Wyrażam nadzieję, że kolejne, zaktualizowane wydanie niniejszej pozycji książkowej, pozwoli czytelnikom na łatwiejsze poruszanie się w  gąszczu przepisów kościelnych, dotyczących prawa małżeńskiego oraz prawa proce- sowego. tak naprawdę, lepiej aby czytelnicy nie musieli zagłębiać się w taj- niki prawa kanonicznego, chyba że w celach wyłącznie poznawczych, a nie praktycznych, czego Państwu i sobie życzę. Rozdział I ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA Rozwiązanie małżeństwa dokonuje się w  obrębie norm kodeksowych i tych, które znajdują się w instrukcji Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei z roku 2001. Normy kodek- sowe dotyczące małżeństwa nieochrzczonych zostały zawarte w kanonach od 1141 do 1150. Najpierw kodeks mówi o rozwiązaniu małżeństwa niedo- pełnionego. 1. Rozwiązanie małżeństwa niedopełnionego Małżeństwo zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludz- ką władzą i  z  żadnej przyczyny, oprócz śmierci. Jednak małżeństwo nie- dopełnione, zawarte przez ochrzczonych lub między stroną ochrzczoną i stroną nieochrzczoną, może być ze słusznej przyczyny rozwiązane przez Biskupa Rzymskiego (papieża) na prośbę obydwu stron lub tylko jednej, choćby druga się nie zgadzała. Małżeństwo jest dopełnione, jeśli zostało ważnie zawarte, a następnie dopełnione przez małżonków aktem małżeń- skim ukierunkowanym na zrodzenie potomstwa, do którego z natury swej zmierza małżeństwo, przez który małżonkowie stają się jednym ciałem; przy czym akt małżeński musi być dokonany w sposób ludzki, czyli świado- mie i dobrowolnie, z afektu małżeńskiego. takie małżeństwo jest absolut- nie nierozwiązalne. Prawo domniemywa, że małżonkowie dopełnili swoje małżeństwo, jeśli po zawarciu małżeństwa mieszkali razem. Małżeństwo jest niedopełnione w znaczeniu kanonicznym, jeśli np. żona, mimo stanow- czego oporu, została przez męża zmuszona do aktu małżeńskiego przy uży- ciu siły fizycznej. Jest to zgodne z przepisem kan. 125 § 1, który stanowi, że czyn dokonany pod wpływem siły zewnętrznej, której nie można się oprzeć,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych. Pisma procesowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: