Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00550 010529 10728106 na godz. na dobę w sumie
Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania - ebook/pdf
Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 252
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1628-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia zawiera kompleksowe omówienie instytucji rozwiązania stosunku pracy zawartego na podstawie mianowania. Obejmuje również wnikliwą analizę zdarzeń i czynności prawnych prowadzących do jego rozwiązania, z uwzględnieniem przyczyn oraz podmiotów uprawnionych do dokonania czynności prawnych skutkujących ustaniem stosunku pracy. Omówiono również zagadnienie sporów mogących powstać w związku z rozwiązaniem nominacyjnego stosunku pracy oraz roszczeń przysługujących pracownikom. W opracowaniu poruszona została także problematyka rozwiązania stosunku zatrudnienia z mianowania w służbach mundurowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje oma- wiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukują- cych wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecz- nic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach. Jest to pierwsza w prawie polskim monografia analizująca w sposób kompleksowy instytucję rozwiązania stosunku pracy zawartego na podstawie mianowania. W opracowaniu dokonano wnikliwej anali- zy zdarzeń i czynności prawnych prowadzących do jego rozwiązania, z uwzględnieniem przyczyn oraz podmiotów uprawnionych do do- konania czynności prawnych skutkujących ustaniem stosunku pra- cy. Autorka omawia również zagadnienie sporów mogących powstać w związku z rozwiązaniem nominacyjnego stosunku pracy oraz rosz- czeń przysługujących pracownikom. W opracowaniu poruszona została także pro blematyka rozwiązania stosunku zatrudnienia z mianowania w służbach mundurowych. Eliza Mazurczak-Jasińska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Za- kładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy. Jest autorką publikacji z zakresu tej dziedziny. www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-1628-4 Y C A R P U K N U S O T S E I N A Z Ą W Z O R I I A N A W O N A M Z I A K S Ń I S A J - K A Z C R U Z A M . E MONOGRAFIE PRAWNICZE ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z MIANOWANIA ELIZA MAZURCZAK-JASIŃSKA Cena: 59,00 zł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ELIZA MAZURCZAK-JASIÑSKA · ROZWI¥ZANIE STOSUNKU PRACY Z MIANOWANIA Polecamy nasze publikacje z tej serii: Maciej Kaliński SZKODA NA MIENIU I JEJ NAPRAWIENIE Aleksander Raczyński SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Bogumił Szmulik POZYCJA USTROJOWA SĄDU NAJWYŻSZEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Andrzej Chełchowski TRWAŁY ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI Jerzy Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ www.sklep.beck.pl ROZWI¥ZANIE STOSUNKU PRACY Z MIANOWANIA ELIZA MAZURCZAK-JASIÑSKA Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ã Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku, Bydgoszcz ISBN 978-83-255-1628-4 Spis treści Wprowadzenie ....................................................................................................... . IX Wykaz skrótów ...................................................................................................... . XIII Bibliografia ............................................................................................................. . XII Orzecznictwo ......................................................................................................... .XXIII Rozdział 1. Ogólna charakterystyka mianowania ........................... . 1 1.. Ogólna.charakterystyka.aktu.mianowania..Struktura.. stosunku.powstałego.w.wyniku.nominacji....................................... . 2.. Pracodawca.a.organ.dokonujący.nominacji....................................... . 3.. Ogólna.charakterystyka.instytucji.rozwiązania.stosunku.. pracy.z.mianowania..................................................................................... . 3.1..Charakter.prawny.czynności.prowadzących.. 1 13 25 do.rozwiązania.stosunku.pracy...................................................... . 28 4.. Ogólna.charakterystyka.stosunku.służbowego.. funkcjonariuszy............................................................................................ . 32 Rozdział 2. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za wypowiedzeniem przez pracodawcę ................................................ . 1.. Rozwiązanie.za.wypowiedzeniem.–.charakterystyka.. 37 instytucji.......................................................................................................... . 37 2.. Rozwiązanie.stosunku.pracy.z.mianowania.. za.wypowiedzeniem.................................................................................... . 2.1..Forma.wypowiedzenia....................................................................... . 2.2..Przyczyny.wypowiedzenia............................................................... . 2.2.1.. Przyczyny.leżące.po.stronie.pracownika........................ . 2.2.2..Przyczyny.leżące.po.stronie.pracodawcy....................... . 2.2.3..Wypowiedzenie.stosunku.pracy.asesorom.................... . 2.3..Współdziałanie.pracodawcy.z.zakładową.organizacją.. związkową............................................................................................... . 2.4..Ochrona.szczególna.przed.wypowiedzeniem.......................... . 2.5..Okres.i.termin.wypowiedzenia.stosunku.pracy...................... . 2.6..Szczególne.uprawnienia.pracowników.mianowanych.. 41 41 42 43 59 61 61 64 68 związane.z.utratą.zatrudnienia....................................................... . 70  Spis treści 2.7..Zwolnienie.od.pełnienia.obowiązków......................................... . 3.. Wypowiedzenie.warunków.pracy.i.płacy........................................... . Rozdział 3. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania bez wypowiedzenia przez pracodawcę .................................................... . 1.. Rozwiązanie.stosunku.pracy.bez.wypowiedzenia.. 71 74 81 –.charakterystyka.instytucji..................................................................... . 81 2.. Rozwiązanie.stosunku.pracy.z.mianowania.bez.. wypowiedzenia............................................................................................. . 2.1..Zdarzenia.skutkujące.natychmiastowym.ustaniem.. stosunku.pracy...................................................................................... . 2.2..Forma.rozwiązania.bez.wypowiedzenia..................................... . 2.3..Przyczyny.rozwiązania.stosunku.pracy.bez.. 83 83 90 wypowiedzenia..................................................................................... . 2.3.1.. Przyczyny.niezawinione.przez.pracownika.................. . 2.3.2..Przyczyny.zawinione.przez.pracownika......................... . 91 92. 97 2.4..Tryb.rozwiązania.................................................................................. . 111 2.5..Współdziałanie.pracodawcy.z.zakładową.organizacją.. związkową............................................................................................... . 112 2.6..Ochrona.szczególna............................................................................ . 113 3.. Zwolnienie.funkcjonariusza.ze.służby................................................. . 113 Rozdział 4. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania za porozumieniem stron ................................................................................ . 115 1.. Rozwiązanie.za.porozumieniem.–.charakterystyka.instytucji... . 115 2.. Rozwiązanie.stosunku.pracy.z.mianowania.za.porozumieniem.. stron................................................................................................................... . 118 Rozdział 5. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania z inicjatywy pracownika .......................................................................... . 125 1.. Ogólna.charakterystyka.instytucji......................................................... . 125 1.1..Rozwiązanie.za.wypowiedzeniem................................................. . 126 1.2..Rozwiązanie.bez.wypowiedzenia.................................................. . 128 1.3..Cofnięcie.oświadczenia.woli.dotyczącego.rozwiązania.. stosunku.pracy...................................................................................... . 132 1.4..Zrzeczenie.się.urzędu......................................................................... . 134 2.. Wystąpienie.ze.służby.funkcjonariusza............................................... . 142 Rozdział 6. Rozpatrywanie sporów w sprawach dotyczących rozwiązania stosunku pracy z mianowania ................................. . 151 1.. Pojęcie.sporu.................................................................................................. . 151 I Spis treści 2. Ogólna charakterystyka trybów rozpatrywania sporów w pragmatykach pracowniczych .......................................................... 154 2.1. Tryb zakładowo-służbowy .............................................................. 156 2.2. Tryb sądowy ......................................................................................... 159 2.3. Tryb zakładowy z kontrolą sądu pracy ....................................... 160 2.4. Tryb administracyjny z kontrolą sądu administracyjnego . 163 2.5. Tryb administracyjny z kontrolą sądu pracy ............................ 165 3. Tryby rozpatrywania sporów powstałych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ........................................................... 167 3.1. Stosunki pracowniczo-służbowe i pracownicze z elementami służby .......................................................................... 167 3.1.1. Tryb sądowy ............................................................................. 168 3.1.2. Tryb administracyjny z kontrolą sądu administracyjnego ........................................................................ 169 3.1.3. Tryb administracyjny z kontrolą sądu pracy ................ 170 3.1.4. Tryb pojednawczy .................................................................. 171 3.1.5. Tryb zakładowy z kontrolą sądu pracy ........................... 174 3.1.6. Uchylenie się od skutków rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron ................................................ 177 3.2. Stosunki służbowo-pracownicze .................................................. 178 4. Ogólna charakterystyka trybów rozstrzygania sporów w niepracowniczych stosunkach służbowych ............................... 184 4.1. Tryb administracyjny z kontrolą sądu administracyjnego ... 184 4.2. Tryb zakładowo-służbowy z kontrolą sądu administracyjnego ............................................................................. 185 4.3. Tryb sądowy (przed sądem pracy) ............................................... 189 Rozdział 7. Roszczenia pracownika w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z mianowania ........................ 193 1. Rodzaje roszczeń pracownika w związku z rozwiązaniem umownego stosunku pracy .................................................................... 193 2. Rodzaje roszczeń pracowników mianowanych w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ........................................................... 196 3. Charakter i materialnoprawne skutki orzeczeń wydawanych w przedmiocie przywrócenia do służby funkcjonariuszy ......... 205 4. Konsekwencje nieprzywrócenia do pracy (służby) ...................... 210 Podsumowanie ..................................................................................................... 217 Indeks rzeczowy ................................................................................................. 219 VII Wprowadzenie Przedmiotem.niniejszego.opracowania.jest.analiza.instytucji.prawnej.roz- wiązania.stosunku.pracy.z.mianowania..Tytuł.–.„Rozwiązanie.stosunku.pracy. z.mianowania”,.wskazuje,.że.rozważania.w.zasadzie.koncentrować.się.będą.na. ustaniu.stosunku.pracy.z.mianowania.w.wyniku.czynności.prawnej.powzię- tej.przez.jedną.lub.obydwie.strony.stosunku.pracy..Szczególny.status.pracow- ników.mianowanych,.których.obowiązki.często.skorelowane.są.z.wykonywa- niem.zadań.ściśle.związanych.z.interesem.państwa,.takich.jak.np..kontrola. państwowa,.czy.sprawowanie.wymiaru.sprawiedliwości,.musiał.doprowadzić. do.wprowadzenia.przez.ustawodawcę.odmiennych.od.charakterystycznych. dla.pracowników.umownych.uregulowań,.których.przedmiotem.jest.ustanie. nominacyjnego.stosunku.pracy.w.wyniku.oświadczeń.woli.jego.stron..Intencją. ustawodawcy.było.przy.tym.w.głównej.mierze.zagwarantowanie.zwiększonej. trwałości.takiego.stosunku.pracy.oraz.przyznanie.zatrudnionym.w.wyniku. mianowania.szczególnych.uprawnień..Poza.specyfiką.wykonywanej.przez.no- minatów.pracy,.również.historyczne.uwarunkowania.wpłynęły.na.swoistość. unormowań.dających.instytucji,.będącej.przedmiotem.analizy,.interdyscypli- narny.charakter,.czego.wynikiem.są.współistniejące.w.tych.stosunkach.no- minacyjnych.elementy.o.charakterze.publicznoprawnym,.jak.i.zobowiązanio- wym..Pierwowzorem.dla.wielu.elementów.analizowanej.instytucji.rozwiązania. stosunku.pracy.z.mianowania,.uregulowanych.w.pragmatykach,.jest.bowiem. ustawa.z.17.2.1922.r..o.państwowej.służbie.cywilnej1.. Przepisy.pragmatyk.pracowniczych.normujące.zagadnienie.rozwiązania. stosunku.pracy.z.mianowania.cechuje.jednak.brak.spójności,.a.w.konsekwen- cji.w.poszczególnych.aktach.prawnych.brak.jest.jednolitych.regulacji.zarów- no.materialnoprawnych,.jak.i.procesowych..Należy.zwrócić.uwagę.na.liczne. rozbieżności.w.doktrynie.i.orzecznictwie,.będące.konsekwencją.tego,.że.choć. analizowana.instytucja.jest.obecna.w.zasadzie.we.wszystkich.ustawach.kre- ujących.nominacyjne.stosunki.pracy,.to.jej.charakter.prawny.wykazuje.istot- ne.różnice.w.porównaniu.ze.specyfiką.czynności.prawnych.przedsiębranych. przez.pracodawcę.bądź.pracownika,.zmierzających.do.rozwiązania.umowne- go.stosunku.pracy. Kompleksowa.analiza.instytucji.rozwiązania.stosunku.pracy.z.mianowania. uzasadniona.jest.również.potrzebą.opracowania.tej.problematyki.w.ujęciu.ca- 1.Tekst.jedn.:.Dz.U..z.1949.r..Nr.11,.poz..72. IX Wprowadzenie łościowym,.co.dotąd.nie.nastąpiło..Dostępne.publikacje.albo.mają.charakter. bardziej.ogólny.i.abstrakcyjny,.koncentrując.się.na.charakterze.prawnym.sto- sunku.pracy.z.mianowania,.albo.też.ich.przedmiotem.jest.status.poszczegól- nych.kategorii.pracowników.objętych.wybraną.pragmatyką..Ponadto.należy. podkreślić,.że.wypracowane.do.tej.pory.w.nauce.prawa.konstrukcje.wymagają. weryfikacji.w.związku.z.ciągłymi.zmianami.stanu.prawnego. Niniejsza.praca.ma.na.celu.scharakteryzowanie.instytucji.rozwiązania.sto- sunku.pracy.z.mianowania..Wobec.tak.wyznaczonego.zakresu.badań,.przed- miotem.rozważań.należało.uczynić.zagadnienie.rodzajów.zdarzeń.i.czynno- ści.prawnych.prowadzących.do.rozwiązania.nominacyjnego.stosunku.pracy. w.ujęciu.podmiotowym.i.przedmiotowym,.a.więc.dokonać.wskazania.pod- miotów.uprawnionych.do.dokonania.czynności.prowadzącej.do.ustania,.jak. też.przeprowadzić.analizę.ustawowych.przesłanek,.jakie.mogą.lub.powinny. stanowić.podstawę.rozwiązania..Poczynione.w.ten.sposób.ustalenia.mają.zna- czenie.przy.będącej.ich.konsekwencją.ocenie.charakteru.prawnego.poszcze- gólnych.zdarzeń.skutkujących.ustaniem.nominacyjnej.więzi.prawnej,.szcze- gólnie.w.sytuacji.gdy.będziemy.mieli.do.czynienia.ze.stosunkami,.w.których. przeważają.elementy.o.charakterze.publicznoprawnym.. Rozbieżności,.jakie.mogą.wyniknąć.na.tle.podejmowanych.przez.strony.sto- sunku.pracy.z.mianowania.oraz.inne.uprawnione.podmioty.czynności.zmie- rzających.do.jego.rozwiązania,.wymagały.objęcia.zakresem.opracowania.(jako. jednym.z.aspektów.badawczych).również.zagadnienia.sporów.mogących.po- wstać.na.tym.tle.i.możliwych.trybów.ich.rozstrzygania.. Analiza. instytucji. rozwiązania. stosunku. pracy. z. mianowania. nastąpi. z.uwzględnieniem,.w.płaszczyźnie.porównawczej,.kodeksowych.regulacji,. których.przedmiotem.jest.rozwiązanie.umownych.stosunków.pracy..Zabieg. taki.jest.uzasadniony.ze.względu.na.treść.przepisu.art..5.KP,.zawierającego. dyrektywę.nakazującą.stosowanie.przepisów.kodeksu.do.stosunków.pracy. regulowanych.przez.przepisy.szczególne.w.zakresie.nimi.nieuregulowanym.. Niniejsze.opracowanie.zmierzać.będzie.bowiem.również.do.ustalenia,.które. instytucje.umownych.stosunków.pracy.mogą.znaleźć.zastosowanie.w.odnie- sieniu.do.zagadnienia.rozwiązania.nominacyjnej.więzi.zatrudnienia.unormo- wanej.w.pragmatykach.pracowniczych,.a.w.jakich.przypadkach.brak.regulacji. przez.ustawodawcę,.stanowi.zamierzone.działanie,.co.skutkować.będzie.nie- możliwością.zastosowania.przepisów.Kodeksu.pracy.do.pracowników.mia- nowanych. Problematyka.rozwiązania.stosunku.pracy.z.mianowania.w.zasadzie.przesą- dza.o.umieszczeniu.jej.w.obszarze.prawa.pracy,.przy.czym.w.niniejszym.opra- cowaniu.w.ograniczonym.zakresie.poruszane.są.kwestie.związane.ze.statusem. prawnym.funkcjonariuszy.służb.mundurowych,.nie.można.bowiem.zapomi- nać.o.tym,.że.akt.mianowania.prowadzi.nie.tylko.do.powstania.pracownicze- go.stosunku.służbowego,.ale.również.może.być.podstawą.do.powstania.sto- X Wprowadzenie sunku.służbowego.o.charakterze.niepracowniczym..Stąd.też.podjęta.została. próba.wykazania.podobieństw.instytucji.prawnych.występujących.zarówno. w.nominacyjnych.stosunkach.pracy,.jak.i.nominacyjnych.stosunkach.funkcjo- nariuszy.służb.mundurowych. Mając.na.uwadze.sprecyzowane.w.ten.sposób.cele,.praca.badawcza.podjęta. w.niniejszej.pracy.została.usystematyzowana.i.podzielona.na.siedem.rozdzia- łów..Otwiera.ją.rozdział,.w.którym.zreferowano.poglądy.nauki.i.orzecznictwa. których.przedmiotem.jest.charakter.prawny.aktu.mianowania,.jak.również. charakter.stosunków.pracy.powstałych.w.wyniku.mianowania..Dokonano. również.ogólnej.analizy.instytucji.rozwiązania.nominacyjnego.stosunku.pra- cy..Wskazano.podmioty.mające.kompetencję.w.zakresie.nawiązania,.jak.i.roz- wiązania.tego.stosunku,.jak.również.te,.które.posiadają.przymiot.pracodawcy.. Oceniono.relacje.pomiędzy.nimi,.a.w.konsekwencji.również.charakter.praw- ny.czynności.prowadzących.do.rozwiązania.stosunku.pracy.. W.rozdziale.drugim.i.trzecim.skoncentrowano.się.na.instytucji.rozwiązania. stosunku.pracy.z.mianowania.w.drodze.jednostronnych.czynności.prawnych. pracodawcy.(uprawnionego.podmiotu)..W.rozdziale.drugim.przedmiotem.ana- lizy.uczyniono.rozwiązanie.stosunku.pracy.za.wypowiedzeniem..Szczególną. uwagę.poświęcono.scharakteryzowaniu.przyczyn.stanowiących.podstawę.roz- wiązania.stosunku.pracy.w.poszczególnych.pragmatykach..Zwrócono.uwagę. na.szczególne.uprawienia.przysługujące.pracownikom.mianowanym.w.związ- ku.z.ustaniem.stosunku.pracy.w.wyniku.jednostronnej.czynności.pracodaw- cy.(uprawnionego.podmiotu)..Ponadto.rozważono.możliwość.stosowania. w.odniesieniu.do.pracowników.mianowanych.ochrony.szczególnej.stosunku. pracy.w.takim.zakresie,.w.jakim.występuje.ona.w.przypadku.pracowników. umownych..Poruszono.również.zagadnienie.możliwości.dokonania.zmiany. treści.nominacyjnego.stosunku.w.drodze.wypowiedzenia.warunków.pracy. i.płacy..W.mającym.podobną.systematykę.rozdziale.trzecim,.poświęconym. rozwiązaniu.stosunku.pracy.bez.wypowiedzenia,.szczególną.uwagę.zwróco- no.na.rodzaje.zdarzeń.prawnych.i.czynności.prowadzących.do.natychmiasto- wego.ustania.stosunku.pracy.. W.rozdziale.czwartym.skoncentrowano.się.na.rozwiązaniu.stosunku.pracy. w.drodze.porozumienia.stron..Przedstawiono.w.tym.zakresie.poglądy.doktry- ny,.dotyczące.możliwości.rozwiązania.w.ten.sposób.stosunku.pracy.z.nomi- nacji.na.tle.niejednoznacznego.brzmienia.przepisów.niektórych.pragmatyk.. Ponadto.poddano.analizie.możliwość.rozwiązania.stosunku.pracy.za.porozu- mieniem.stron.wobec.braku.uregulowań.wprost.przewidujących.taką.możli- wość.w.niektórych.ustawach..Przedstawiono.również.problematykę.zawiera- nia.porozumień.zmieniających.treść.stosunku.pracy.z.mianowania.. W.rozdziale.piątym.przedstawiona.została.instytucja.rozwiązania.stosunku. pracy.z.inicjatywy.pracownika.mianowanego..Scharakteryzowano.czynności. dokonywane.przez.zatrudnionych,.prowadzące.do.rozwiązania.stosunku.pracy. XI Wprowadzenie w.ten.sposób,.przy.uwzględnieniu.specyfiki.poszczególnych.kategorii.stosun- ków.pracy.z.mianowania..Rozważano.również.możliwość.cofnięcia.oświad- czenia.woli.zmierzającego.do.zakończenia.stosunku.pracy.. Rozdział.szósty.poświęcony.został.problematyce.sporów.mogących.po- wstać.na.tle.rozwiązania.stosunku.pracy..Dokonano.w.nim.również.ogólnej. charakterystyki.najczęściej.występujących.sporów.w.stosunkach.pracy.z.no- minacji,.których.rozstrzygnięcie.może.rzutować.na.dalszy.byt.nominacyjne- go.stosunku.pracy.. Roszczenia.przysługujące.pracownikom.mianowanym.w.związku.z.roz- wiązaniem.stosunku.pracy.z.mianowania.oraz.konsekwencje.niewykonania. wyroków.przywracających.pracownika.do.pracy.stanowią.przedmiot.rozwa- żań.w.rozdziale.siódmym.. Wrocław,.czerwiec.2010.r.. dr.Eliza Mazurczak-Jasińska XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ABWU............................... ustawa.z.24.5.2002.r..o.Agencji.Bezpieczeństwa.We- wnętrznego.oraz.Agencji.Wywiadu.(tekst.jedn.:.Dz.U.. z.2010.r..Nr.29,.poz..154) BORU................................ ustawa.z.16.3.2001.r..o.Biurze.Ochrony.Rządu.(tekst. jedn.:.Dz.U..z.2004.r..Nr.163,.poz..1712.ze.zm.) CBAU................................. ustawa.z.9.6.2006.r..o.Centralnym.Biurze.Antykorup- cyjnym.(Dz.U..Nr.104,.poz.708.ze.zm.) JednBadRozwU............. ustawa.z.25.7.1985.r..o.jednostkach.badawczo-rozwo- jowych.(tekst.jedn.:.Dz.U..z.2008.r..Nr.159,.poz..993. ze.zm.) KC...................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) KK...................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,. poz..553.ze.zm.) KKS.................................... ustawy.z.10.9.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy.(tekst. jedn.:.Dz.U..z.2007.r..Nr.111,.poz..765.ze.zm.) KNU................................... ustawa.z.26.1.1982.r..–.Karta.Nauczyciela.(tekst.jedn.:. Dz.U..z.2006.r..Nr.97,.poz..674.ze.zm.) Konstytucja.RP.............. Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.) KP....................................... ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(tekst.jedn.:.Dz.U.. z.1998.r..Nr.21,.poz..94.ze.zm.) KPA.................................... ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.admini- stracyjnego.(tekst.jedn.:.Dz.U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071. ze.zm.) KPC.................................... ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilne- go.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) KPK................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.karnego. (Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) KurSądU........................... ustawa.z.27.7.2001.r..o.kuratorach.sądowych.(Dz.U.. Nr.98,.poz..1071.ze.zm.) KZ........................................ . rozporządzenie.Prezydenta.Rzeczypospolitej.z.27.10.1933.r.. –.Kodeks.zobowiązań.(Dz.U..Nr.82,.poz..598.ze.zm.) XIII Wykaz skrótów NIKU................................. ustawa.z.23.12.1994.r..o.Najwyższej.Izbie.Kontroli.(tekst. jedn.:.Dz.U..z.2007.r..Nr.231,.poz..1701.ze.zm.) PANU................................. ustawa.z.25.4.1997.r..o.Polskiej.Akademii.Nauk.(Dz.U.. Nr.75,.poz..469.ze.zm.) PańStrPożU..................... ustawa.z.24.8.1991.r..o.Państwowej.Straży.Pożarnej. (tekst.jedn:.Dz.U..z.2009.r..Nr.12,.poz..68.ze.zm.) PIPU.................................. ustawa.z.13.4.2007.r..o.Państwowej.Inspekcji.Pracy. (Dz.U..Nr.89,.poz..589.ze.zm.) PolicjaU............................ ustawa.z.6.4.1990.r..o.Policji.(tekst.jedn.:.Dz.U..z.2007.r.. Nr.43,.poz..277.ze.zm.) PracSamU........................ ustawa.z.21.11.2008.r..o.pracownikach.samorządowych. (Dz.U..Nr.223,.poz..1458) PracUrzPańU.................. ustawa.z.16.9.1982.r..o.pracownikach.urzędów.pań- stwowych.(tekst.jedn.:.Dz.U..z.2001.r..Nr.86,.poz..953. ze.zm.) ProkGenU........................ ustawa.z.8.7.2005.r..o.Prokuratorii.Generalnej.Skarbu. Państwa.(Dz.U..Nr.169,.poz..1417.ze.zm.). ProkU................................ ustawa.z.20.6.1985.r..o.prokuraturze.(tekst.jedn.:.Dz.U.. z.2008.r..Nr.7,.poz..39.ze.zm.) PrPostSA.............................. ustawa.z.30.8.2002.r..–.Prawo.o.postępowaniu.przed.sąda- mi.administracyjnymi.(Dz.U..Nr.153,.poz..1270.ze.zm.) PrUSA................................ ustawa.z.25.7.2002.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.admini- stracyjnych.(Dz.U..Nr.153,.poz..1269.ze.zm.) PrUSP................................ ustawa.z.27.7.2001.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.powszech- nych.(Dz.U..Nr.98,.poz..1070.ze.zm.) SamKolOdwU................ ustawa.z.12.10.1994.r..o.samorządowych.kolegiach.od- woławczych.(tekst.jedn.:.Dz.U..z.2001.r..Nr.79,.poz..856. ze.zm.) SKWU............................... ustawa.z.9.6.2006.r..o.służbie.funkcjonariuszy.Służby. Kontrwywiadu.Wojskowego.oraz.Służby.Wywiadu.Woj- skowego.(Dz.U..Nr.104,.poz..709.ze.zm.) SłużbaCelU...................... ustawa.z.27.8.2009.r..o.Służbie.Celnej.(Dz.U..Nr.168,. poz..1323.ze.zm.) SłużbaCywU.................... ustawa.z.21.11.2008.r..o.służbie.cywilnej.(Dz.U..Nr.227,. poz..1505) SłużbaWięzU................... ustawia.z.26.4.1996.r..o.Służbie.Więziennej.(tekst.jedn.:. Dz.U..z.2002.r..Nr.207,.poz..1761.ze.zm.) StrGrU............................... ustawa.z.12.10.1990.r..o.Straży.Granicznej.(tekst.jedn.:. Dz.U..z.2005.r..Nr.234,.poz..1997.ze.zm.) SzkolWyżU...................... ustawa.z.27.7.2005.r..–.Prawo.o.szkolnictwie.wyższym. (Dz.U..Nr.164,.poz..1365.ze.zm.) XI Wykaz skrótów ŚwiadPUSU..................... . ustawa.z.25.6.1999.r..o.świadczeniach.pieniężnych.z.ubez- pieczenia.społecznego.w.razie.choroby.i.macierzyństwa. (tekst.jedn.:.Dz.U..z.2010.r..Nr.77,.poz..512.ze.zm.) ZwZawU.......................... ustawa.z.23.5.1991.r..o.związkach.zawodowych.(tekst. jedn.:.Dz.U..z.2001.r..Nr.79,.poz..854.ze.zm.) 2. Organy orzekające ETS..................................... Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości NSA.................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny SN....................................... Sąd.Najwyższy SN.(7)................................ Sąd.Najwyższy.w.składzie.siedmiu.sędziów TK...................................... Trybunał.Konstytucyjny WSA................................... Wojewódzki.Sąd.Administracyjny. 3. Czasopisma Biul..SN............................. Biuletyn.Sądu.Najwyższego MoP................................... Monitor.Prawniczy MoPr.................................. Monitor.Prawa.Pracy OSN................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego OSNAP.............................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Administracyjna,. Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych OSNAPiUS....................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Pracy,.Ubezpie- czeń.Społecznych.i.Spraw.Publicznych OSNC................................ Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna OSNCP............................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna.i.Pracy OSNP................................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Pracy,.Ubezpie- czeń.Społecznych.i.Spraw.Publicznych OSP.................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA............................. Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.Arbitrażo- wych PiP...................................... Państwo.i.Prawo PiZS.................................... Praca.i.Zabezpieczenie.Społeczne Pr..Prac............................. Prawo.Pracy PS........................................ Przegląd.Sądowy RPEiS................................. Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny R..Pr................................... Radca.Prawny 4. Inne skróty ABW................................... Agencja.Bezpieczeństwa.Wewnętrznego AW...................................... Agencja.Wywiadu BOR................................... Biuro.Ochrony.Rządu X Wykaz skrótów CBA.................................... Centralne.Biuro.Antykorupcyjne NIK.................................... Najwyższa.Izba.Kontroli PG....................................... Prokuratoria.Generalna PIP...................................... Państwowa.Inspekcja.Pracy post.................................... postanowienie. PSP..................................... Państwowa.Straż.Pożarna SC....................................... Służba.Celna SG....................................... Straż.Graniczna SW...................................... Służba.Więzienna SWKWW.......................... Służba.Wywiadu.i.Kontrwywiadu.Wojskowego uchw.................................. uchwała. wyr..................................... wyrok. XI Bibliografia K..Antonów,.Prawo.do.emerytury,.Kraków.2003; K..Bandarzewski,.Procedura.uzyskania.stopnia.awansu.zawodowego.nauczy- ciela.kontraktowego,.CASUS.2002,.Nr.3; K..W..Baran,.Droga.sądowa.w.sprawach.z.zakresu.prawa.pracy.członków.kor- pusu.służby.cywilnej,.PiZS.2001,.Nr.10; K..W..Baran,.Procesowe.prawo.pracy,.Kraków.2003; K..W..Baran,.Sądowy.wymiar.sprawiedliwości.w.sprawach.z.zakresu.prawa. pracy,.Warszawa.1996; A..Barański,.M..Szymańska,.J..Rozwadowska-Skrzeczyńska,.Ustawa.Karta.Na- uczyciela..Komentarz,.Warszawa–Kraków.2007; J..Barta,.M..Czajkowska-Dąbrowska,.Z..Ćwiąkalski,.R..Markiewicz,.E..Traple,. Prawo.autorskie.i.prawa.pokrewne..Komentarz,.Kraków.2005; W..Cajsel,.Glosa.do.wyr..NSA.z.5.3.1997.r.,.II.SA.1260/96,.R..Pr..1999,.Nr.3; B..Cudowski,.Dodatkowe.zatrudnienie,.Warszawa–Kraków.2007; W..Chróścielewski,.J..P..Tarno,.Postępowanie.administracyjne.i.postępowanie. przed.sądami.administracyjnymi,.Warszawa.2004; B..M..Ćwiertniak,.M..Taniewska-Peszko,.Pracownicy.samorządowi,.Gdańsk. 1991; A..Dubowik,.Dodatkowe.zatrudnienie.i.inne.zajęcia.pracowników.sfery.pub- licznej,.PiZS.2005,.Nr.10;. A..Dubowik,.Glosa.do.uchw..SN.z.4.3.1999.r.,.III.ZP.2/99,.OSP.2000,.Nr.6,. poz..99; A. Dubowik,.Glosa.do.wyr..SN.z.19.1.1998.r.,.I.PKN.480/97,.OSP.1999,.Nr.12,. poz..209; A. Dubowik,.Glosa.do.wyr..SN.z.20.5.1998.r.,.I.PKN.134/98,.OSP.1999,.Nr.12; A..Dubowik, Prawo.pracy,.t..II,.Warszawa.1997–2005; A..Dubowik,.Treść,.zmiany.i.ustanie.stosunku.pracy.w.służbie.cywilnej,.PiZS. 1999,.Nr.11;. A..Dubowik,.Wzmożona.trwałość.stosunku.pracy.z.mianowania,.PiZS.2007,. Nr.9; A..Dubowik,.Zmiany.treści.stosunku.pracy.z.mianowania.–.wybrane.zagad- nienia,.PiZS.1998,.Nr.7–8; T..Ereciński,.J..Gudowski,.J..Iwulski,.Komentarz.do.prawa.o.ustroju.sądów.po- wszechnych.i.ustawy.o.Krajowej.Radzie.Sądownictwa.(pod.red..J..Gudow- skiego),.Warszawa.2002; J..Filipek,.Prawo.administracyjne..Instytucje.ogólne,.cz..I,.Kraków.1995; M..Flasiński,.Przestępstwa.przeciwko.prawom.osób.wykonujących.pracę.za- robkową.w.nowym.kodeksie.karnym,.PiZS.1998,.Nr.4; L..Florek,.Europejskie.prawo.pracy,.Warszawa.2005; XII Bibliografia L..Florek,.T..Zieliński,.Prawo.pracy,.Warszawa.2007; L..Garlicki,.Polskie.prawo.konstytucyjne..Zarys.wykładu,.Warszawa.2006; M..Gersdorf-Giaro,.Glosa.do.wyr..SN.z.5.8.1980.r.,.I.PR.52/80,.OSNCP.1981,. Nr.2–3,.poz..39,.Nowe.Prawo.1983,.Nr.3; M..Gersdorf,.K..Rączka,.J..Jagielski,.Komentarz.do.ustawy.o.Państwowej.In- spekcji.Pracy,.Warszawa.2008; M..Gersdorf,.K..Rączka,.J..Skoczyński,.Kodeks.pracy..Komentarz,.Warszawa. 2008; A..Góra-Błaszczykowska,.Glosa.do.uchw..SN.z.9.12.2003.r.,.III.PZP.15/03,.OSNP. 2004,.Nr.12,.poz..203,.PS.2005,.Nr.4; Z..Góral,.Prawo.pracy.w.samorządzie.terytorialnym,.Warszawa.1999; T..Górzyńska,.J..Łętowski,.Urzędnicy.administracji.państwowej,.Warszawa. 1986; K..Gromek,.Kuratorzy.sądowi..Komentarz,.Warszawa.2005; T..Grzegorczyk,.J..Tylman,.Polskie.postępowanie.karne,.Warszawa.2003; S..Grzybowski,.Prawo.cywilne..Zarys.części.ogólnej,.Warszawa.1974; J..Gudowski,.Urząd.sędziego.w.prawie.o.ustroju.sądów.powszechnych,.PS.1994,. Nr.11–12; Z..Hajn,.Pojęcie.pracodawcy.po.nowelizacji.kodeksu.pracy,.cz..I,.PiZS.1997,. Nr.5;. Z..Hajn,.Pojęcie.pracodawcy.po.nowelizacji.kodeksu.pracy,.cz..II,.PiZS.1997,. Nr.6; B..Hebdzyńska,.Ustawa.o.służbie.cywilnej.z.komentarzem.oraz.przepisy.związ- kowe,.Warszawa–Kraków.1996; T..Hilarowicz,.Kwestia.stosowania.zasad.prawa.cywilnego.jako.ogólnych.za- sad.prawnych.w.drodze.analogii.w.prawie.administracyjnym,.w:.Pierwszy. Polski.Kongres.Nauk.Administracyjnych,.Warszawa.1929; J..Jagielski,.K..Rączka,.Komentarz.do.ustawy.o.służbie.cywilnej,.Warszawa. 2001;. E..Jarzęcka-Siwik,.T..Liszcz,.M..Niezgódka-Medkova,.W..Robaczyński,.Komen- tarz.do.ustawy.o.Najwyższej.Izbie.Kontroli,.Warszawa.2000; W..Jaśkiewicz,.Pracownicy.administracji,.w:.System.prawa.administracyjnego,. (pod.red..J..Jendrośki),.Ossolineum.1977;. W..Jaśkiewicz,.Stosunek.służbowy.a.stosunek.pracy,.RPEiS.1960,.Nr.2; T..Jedynak,.K..Stasiak,.Komentarz.do.ustawy.o.kuratorach.sądowych,.War- szawa.2008; I..Jędrasik-Jankowska,.Ubezpieczenie.społeczne,.t..3,.Ubezpieczenie.choro- bowe,.ubezpieczenie.wypadkowe,.Warszawa.2002; J..Jończyk,.Prawo.pracy,.Warszawa.1995; J..Jończyk,.Spory.ze.stosunku.pracy,.Warszawa.1965;. L..Kaczyński,.Glosa.do.wyr..SN.z.30.7.1981.r.,.I.PR.63/81,.OSN.1982,.Nr.1,. poz..118,.PiZS.1984,.Nr.5–6;. L..Kaczyński,.W.sprawie.jednostki.organizacyjnej.jako.pracodawcy,.PiZS.1998,. Nr.4; A..Kijowski,.Dopuszczalność.skargi.kasacyjnej.w.sprawach.o.przywrócenie. do.pracy,.PS.1997,.Nr.4; XIII Bibliografia A..Kijowski,.Odrębności.statusu.prawnego.sędziów.Sądu.Najwyższego,.PS.2004,. Nr.1; Kodeks.Karny..Komentarz.(pod.red..O..Górniok),.Warszawa.2006; Komentarz.do.kodeksu.cywilnego,.Ks..III,.Zobowiązania,.t..I.(pod.red..G..Bień- ka),.Warszawa.2005; J..Korczak,.w:.Prawo.administracyjne.(pod.red..J..Bocia),.Wrocław.2007; Ł..Korózs,.M..Sztorc,.Ustrój.sądów.powszechnych..Komentarz,.Warszawa.2004; K..Korzan,.Deklaratywny.czy.konstytutywny.charakter.orzeczenia.o.przywró- cenie.do.pracy,.PiZS.1960,.Nr.11;. J..Kremis,.Glosa.do.wyr..SN.z.14.12.1999.r.,.I.PKN.407/99,.OSNAPiUS.2001,. Nr.10,.poz..334,.OSP.2002,.Nr.3,.poz..29; Z..Kubot,.T..Kuczyński,.Z..Masternak,.H..Szurgacz,.Prawo.pracy..Zarys.wykła- du,.Warszawa.2008; Z..Kubot,.Status.prawny.funkcjonariuszy.służb.zmilitaryzowanych.w.PRL,. w:.Służby.publiczne,.Materiały.IX.Zimowej.Szkoły.Prawa.Pracy.(pod.red.. J..Jończyka),.Wrocław.1982; P..Kucharski,.Ustanie.stosunku.pracy.mianowanych.pracowników.jednostek. badawczo-rozwojowych,.R..Pr..1993,.Nr.3; T..Kuczyński,.Glosa.do.uchw..SN.z.27.9.2002.r.,.III.UZP.5/02,.OSP.2004,.Nr.9; T..Kuczyński,.Glosa.do.wyr..SN.z.6.11.1991.r.,.I.PKN.47/91,.OSP.1992,.Nr.7–8,. poz..151;. T..Kuczyński,.Glosa.do.wyr..SN.z.12.3.2003.r.,.I.PK.22/02,.OSP.2005,.Nr.6; T..Kuczyński,.Odesłania.do.prawa.pracy.i.prawa.cywilnego.w.niepracowni- czych.pragmatykach.służbowych,.PS.2007,.Nr.10; T..Kuczyński,.O.odpowiedzialności.dyscyplinarnej.pracowników,.PIP.2003,. Nr.9; T..Kuczyński,.Przywrócenie.do.służby,.Z.aktualnych.problemów.prawa.pracy. i.prawa.socjalnego.(pod.red..H..Szurgacza),.Wrocław.2009;. T..Kuczyński,.Rozgraniczenie.dróg.sądowych.w.sprawach.stosunków.służbo- wych,.w:.Sądownictwo.administracyjne.gwarantem.wolności.i.praw.oby- watelskich.1980–2005,.Warszawa.2005; T..Kuczyński,.Ustanie.zatrudnienia.w.wyniku.orzeczenia.kary.dyscyplinarnej,. w:.Człowiek,.obywatel,.pracownik..Studia.z.zakresu.Prawa..Księga.Jubile- uszowa.poświęcona.Profesor.Urszuli.Jackowiak,.Gdańskie.Studia.Prawni- cze.2007,.t..XII; T..Kuczyński,.Właściwość.sądu.administracyjnego.w.sprawach.stosunków. służbowych,.Wrocław.2000; M. Lewandowicz-Machnikowska,.Rozwiązanie.umowy.o.pracę.za.porozumie- niem.stron,.MoPr.2008,.Nr.7; T..Liszcz,.w:.R..Borek-Buchajczuk,.W..Perdeus,.Prawo.urzędnicze.(pod.red.. T..Liszcz),.Lublin.2005; T..Liszcz,.Glosa.do.uchw..SN.z.3.4.1997.r.,.III.ZP.14/97,.OSP.1998,.Nr.4,.poz..73; T..Liszcz,.Glosa.do.uchw..SN.z.9.12.2003.r.,.III.PZP.15/03,.OSNP.2004,.Nr.12,. poz..203,.OSP.2005,.Nr.3; T..Liszcz,.Okresowe.oceny.kwalifikacyjne.mianowanych.pracowników.NIK,. Kontrola.Państwowa.1995,.Nr.6; XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozwiązanie stosunku pracy z mianowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: