Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00094 011939 20225631 na godz. na dobę w sumie
Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych - ebook/pdf
Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 334
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4578-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód wraz z wzorami pism procesowych to pozycja o charakterze integracyjnym, stanowi bowiem kompleksowe opracowanie problematyki rozwodów: materialnoprawne i procesowe.

Książka w zwięzłej i przystępnej formie prezentuje wszelkie niezbędne informacje dotyczące materialnoprawnych podstaw rozwodu (Część I praktycznego komentarza):

Czytelnik znajdzie w niej również informację dotyczące postępowania odrębnego w sprawie o rozwód (Część II praktycznego komentarza), m.in:

Publikacja uwzględnia aktualny stan prawny, dorobek piśmiennictwa oraz najnowsze i najbardziej przydatne orzecznictwo.

Prezentowana książka zawiera również wzory pism procesowych z omawianego zakresu oraz bezpłatny dostęp on-line do wybranych aktów prawnych przydatnych do korzystania z prezentowanej publikacji.

Jest bardzo praktycznym i popartym wieloletnią praktyką adwokacką w prowadzeniu spraw rodzinnych spojrzeniem na prezentowaną tematykę.

Niniejsza pozycja jest w szczególności pomocna dla sędziów rodzinnych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów adwokackich i  radcowskich oraz osób zainteresowanych tą problematyką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Andrzej Zieliƒski Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post´powanie odr´bne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E P R A W O S Ñ D O W E Andrzej Zieliƒski Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz post´powanie odr´bne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Redakcja: Magdalena Urbańska Wydawca: Dagna Kordyasz Projekt okładki: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4577-2 ISBN e-book 978-83-255-4578-9 Spis treści Przedmowa ................................................................................. VII IX Wykaz skrótów ............................................................................ Wykaz literatury .......................................................................... XI Część I. Materialnoprawne podstawy rozwodu ......................... I. Ogólna charakterystyka rozwodu .................................... II. Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego ..................... 1. Przyczyny rozkładu pożycia. Przebaczenie ...................... 2. Zawinione przyczyny rozwodu ........................................ 2.1. Alkoholizm i inne nałogi .......................................... 2.2. Agresja .................................................................... 2.3. Groźba ..................................................................... 2.4. Nieetyczne postępowanie ........................................ 2.5. Nieróbstwo ............................................................. 2.6. Niewierność ............................................................. 2.7. Niegospodarność ..................................................... 2.8. Nieporozumienia na tle seksualnym ......................... 2.9. Odmowa wzajemnej pomocy ................................... 2.10. Opuszczenie małżonka .......................................... 2.11. Uzależnienie od Internetu ...................................... 2.12. Zaniedbywanie współmałżonka ............................. 2.13. Zaniedbywanie rodziny .......................................... 2.14. Zły stosunek do rodziny współmałżonka ................ 2.15. Odmowa współżycia płciowego ............................. 3. Niezawinione przyczyny rozwodu ................................... 3.1. Choroba ................................................................... 3.2. Choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy ........... 3.3. Niedobór seksualny ................................................. 3.4. Niezgodność charakterów i umysłowości ................. 4. Przyczyny, które mogą być zawinione lub niezawinione ... 1 3 8 8 10 10 11 13 13 16 18 20 21 22 23 24 25 25 26 26 27 27 29 30 31 32 III 4.1. Bezpłodność ............................................................ 4.2. Niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka ....................................................... 4.3. Różnica światopoglądów .......................................... 4.4. Różnica wieku ......................................................... 4.5. Wady oświadczenia woli .......................................... 5. Przebaczenie ................................................................... III. Przesłanki rozwodu .......................................................... 1. Przesłanka zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami ........................................................ 2. Przesłanka dobra wspólnych małoletnich dzieci .............. 3. Przesłanka sprzeczności żądania rozwodu z zasadami 32 32 33 34 35 36 38 38 42 współżycia społecznego .................................................. 47 4. Przesłanka wyłącznej winy małżonka żądającego rozwodu ......................................................................... IV. Obligatoryjna treść wyroku orzekającego rozwód .......... 1. Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa ............................ 2. Orzeczenie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego ........ 3. Orzeczenie o władzy rodzicielskiej .................................. 3.1. Uwagi ogólne ........................................................... 3.2. Sposoby rozstrzygania o władzy rodzicielskiej ......... 3.3. Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem ............. 3.4. Varia ........................................................................ 4. Orzekania o ponoszeniu kosztów utrzymania 51 57 57 59 64 64 69 76 78 i wychowania dziecka ..................................................... 79 5. Orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania ..................................................................... V. Fakultatywna treść wyroku orzekającego rozwód .......... 1. Orzekanie o eksmisji małżonków .................................... 2. Orzekanie o podziale majątku wspólnego ....................... 3. Orzekanie o podziale wspólnego mieszkania ................... 4. Orzekanie o alimentach dla małżonka rozwiedzionego ... 82 87 87 91 95 98 VI. Skutki rozwodu ................................................................. 111 1. Nazwisko ........................................................................ 111 2. Ustanie małżeństwa ........................................................ 112 3. Rozwód a zmiana obowiązku alimentacyjnego ................ 113 4. Rozwód a uprzedni wyrok eksmisyjny ............................. 113 5. Rozwód a małżeństwo bigamiczne .................................. 114 6. Ustanie wspólności ustawowej małżeńskiej ..................... 115 IV Spis treści 7. Rozwód a renta rodzinna .............................................. 115 8. Urodzenie dziecka po rozwodzie ................................... 117 9. Rozwód a ustanie wspólności ustawowej z datą wsteczną ....................................................................... 117 10. Rozwód a klauzula wykonalności .................................. 118 11. Wyrok rozwodowy jako podstawa wpisu w księdze wieczystej ..................................................................... 118 12. Rozwód a zabezpieczenia podatkowe ............................ 121 Część II. Postępowanie odrębne w sprawie o rozwód ............... 123 I. Uwagi wprowadzające ...................................................... 125 1. Przedmiot postępowania odrębnego w sprawach małżeńskich ................................................................... 125 2. Przedmiot postępowania odrębnego w sprawach o rozwód ......................................................................... 126 3. Reprezentacja stron ....................................................... 127 4. Posiedzenia sądowe i ich przebieg ................................... 129 5. Specyfika postępowania dowodowego ............................ 134 6. Skuteczność wyroku w sprawach małżeńskich ................ 142 II. Sprawy o rozwód .............................................................. 144 1. Uwagi wstępne ............................................................... 144 2. Podmioty postępowania .................................................. 144 3. Mediacja w sprawach o rozwód ....................................... 154 4. Zawieszenie postępowania i jego umorzenie ................... 159 5. Zakaz powództwa wzajemnego ....................................... 172 6. Postępowanie dowodowe ................................................ 175 7. Roszczenia dodatkowe oraz zakaz wszczynania postępowań odrębnych ................................................... 181 8. Zabezpieczenie roszczeń dodatkowych ........................... 190 1. Uwagi ogólne ............................................................. 190 2. Uwagi szczegółowe ..................................................... 193 III. Postępowanie deliberacyjne w sprawach o rozwód ........ 200 1. Uwagi wstępne ............................................................... 200 2. Legitymacja procesowa w postępowaniu delibacyjnym .................................................................. 203 3. Wszczęcie i tryb postępowania delibacyjnego .................. 205 4. Uznawanie orzeczeń w sprawach o rozwód według KPC .................................................................... 211 5. Nieprawomocność orzeczenia w państwie, w którym zostało wydane ............................................................... 214 6. Jurysdykcja sądów polskich (krajowa) ............................ 215 V Spis treści 7. Pozbawienie prawa do obrony ....................................... 216 8. Wszczęcie sprawy przed sądem państwa obcego mimo wcześniejszego zawieszenia sprawy w Rzeczypospolitej Polskiej ......................................................................... 219 9. Prawomocne orzeczenie sądu polskiego ....................... 219 10. Klauzula porządku publicznego .................................... 220 11. Uznanie orzeczeń w sprawach o rozwód według prawa europejskiego ............................................................... 222 Część III. Wzory pism procesowych .......................................... 227 I. Pozew o rozwód z winy pozwanego ................................. 229 II. Pozew o rozwód bez orzekania o winie ........................... 234 III. Wniosek o przekazanie pozwu o alimenty sądowi rozwodowemu .................................................................. 236 IV. Postępowanie w sprawie dotyczącej władzy rodzicielskiej ..................................................................... 238 V. Postępowanie o uregulowanie osobistych kontaktów z dzieckiem ....................................................................... 240 Część IV. Orzecznictwo .............................................................. 243 Indeks rzeczowy ........................................................................ 313 VI Spis treści Przedmowa Rozwody w Polsce stanowią istotny problem społeczny, bowiem rocznie rozwodzi się około 40 tys. małżeństw. Oznacza to, że w skali roku istotne naruszenie funkcji, jaką spełnia rodzina. Pojęcie rodziny w pol- skim porządku prawnym obejmuje tzw. małą rodzinę, tj. małżonków, któ- rzy zawarli małżeństwo zgodnie z obowiązującym prawem (art. 1 KRO), oraz ich wspólnych małoletnich dzieci. Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Pol- skiej. Podstawowe funkcje rodziny to: funkcja prokreacyjna, pożycia małżeńskiego, wychowawcza, gospodarcza, opiekuńcza i emocjonalno – ekspresyjna. Rozwód, poza dramatami osobistymi (małżonków i dzieci), powo- duje ustanie wskazanych wyżej funkcji rodziny, zatem jest zjawiskiem społecznie niepożądanym. Niemniej jednak instytucja rozwodu jest tak dawna, jak instytucja małżeńska. Znana ona już była w prawie antycznym (babilońskim, asy- ryjskim, hetyckim, egipskim, greckim i rzymskim). W Polsce instytucja rozwodu została wprowadzona dekretem z 25.9.1945 r. – Prawo małżeńskie (Dz.U. Nr 48, poz. 270 – akt uchylony) z mocą obowiązującą na całym terytorium państwa polskiego. Dekret ten wszedł w życie 1.1.1946 r. Instytucję rozwodu recypowała ustawa z 27.6.1950 r. – Kodeks ro- dzinny (Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm. – akt uchylony). Obecnie obowiązująca ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) przyjął dotychczasową instytucję rozwodów, dokonując jej modyfikacji. Ponadto Kodeks rodzinny i opiekuńczy pominął „ważne powody” jako przesłankę rozkładu pożycia (art. 56 § 1 KRO) oraz wprowadził ne- gatywną przesłankę rozwodu w postaci jego niezgodności z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 2 KRO). VII P r z e d m o w a Instytucja rozwodów obowiązująca w polskim prawie rodzinnym stanowi wyjątek od zasady trwałości małżeństwa. Niniejsza publikacja ma charakter integracyjny. Stanowi bowiem kompleksowe opracowanie problematyki rozwodów: materialnoprawne i procesowe. Dlatego jest ona pomyślana jako pomoc dla sędziów rodzinnych, adwokatów i radców prawnych, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich oraz osób zainteresowanych tą problematyką. Warszawa, listopad 2012 r. Andrzej Zieliński VIII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC KK ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. Konwencja KPC KR KRO KRSU KSCU KWU RPDU RPOU (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) Konwencja o prawach dziecka z 20.11.1989 r. ratyfikowana przez Polskę (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 27.6.1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz.U. Nr 308, poz. 308 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ustawa z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) 2. Organy orzekające SA SN WSA Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Wojewódzki Sąd Administracyjny IX 3. Czasopisma i publikatory AUWr Dz.U. MoP NP OSA OSN OSNAPUS Acta Universitatis Wratislaviensis Dziennik Ustaw Monitor Prawniczy Nowe Prawo Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyj- na Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna/Pracy Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych Palestra Państwo i Prawo Przegląd Prawa i Administracji Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w  Gdańsku Studia Cywilistyczne Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Zbiór Urzędowy OSNCP OSNKW OSPiKA Pal. PiP PPiA POSAG SC RPEiS Zb. Urz. 4. Inne skróty n. niepubl. Nr orz. pkt post. poz. s. t. tekst jedn. red. UE uzasad. WE wyd. wyr. z. zd. X następny (a) niepublikowany numer orzeczenie punkt postanowienie pozycja strona tom tekst jednolity redakcja Unia Europejska uzasadnienie Wspólnota Europejska wydanie wyrok zeszyt zdanie Wykaz skrótów Wykaz literatury Antkiewicz A., Koszty postępowania mediacyjnego w procesie cywilnym, Radca Prawny 2007, Nr 3 Broniewicz W., Glosa do post. SN z 3.7.1967 r., I CZ 144/66, OSPiKA 1968, Nr 10 Broniewicz W., Jawność jako konstytucyjna zasada procesu cywilnego Polski Ludowej, NP 1954, Nr 5–6 Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2009 Broniewicz W., Uznanie powództwa w polskim prawie cywilnym w świetle art. 218 § 2, NP 1957, Nr 7–8 Dalka S., Glosa do uchw. SN z 27.2.1979 r., III CZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 7–8 Dąbrowski K., Przesłanki rozwodu, Studenckie Zeszyty Naukowe UMCS 2002, Nr 8 Ereciński T., Glosa do post. SN z 16.10.1987 r., I CR 230/87, PiP 1990, z. 12 Ereciński T., Ciszewski J., Międzynarodowe postępowanie cywilne, War- szawa 2000 Filipek M., Kwestia trwałości rozkładu pożycia małżeńskiego, Ius Novum 2008, Nr 4 Gajda J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1999 Glosa do orz. wskazanego w przypisie 18, OSPiKA 1975, Nr 12 Glosa do wyr. SN z 25.7.1978 r., III CZP 43/78, OSPiKA 1980, Nr 5 Góra-Błaszczykowska A., Postanowienia sądu pierwszej instancji nieza- skarżalne zażaleniem, Pal. 2001, Nr 9–10 Górecki J., Unieważnienie małżeństwa, Kraków 1958 Gudowski J., Kodeks postępowania cywilnego. Tekst – orzecznictwo – piś- miennictwo, Warszawa 2005 Gudowski J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo, Kraków 1998 Gudowski J., Przegląd orzecznictwa, PS 2001, Nr 4 Gwiazdomorski J., Przegląd orzecznictwa, PiP 1958, z. 7–8 XI Gwiazdomorski J., Przegląd orzecznictwa, PiP 1964, z. 5–6 Haak H., Glosa do uchw. SN z 20.9.1990 r., III CZP 53/90, PS 1992, Nr 10 Horoch A., Horoch A., Próba sformalizowania wywiadu środowiskowego w sprawach rozwodowych, NP 1987, Nr 6 Jagielski K., Istotna i treść władzy rodzicielskiej, SC 1963, t. III Jagieła J., Sądowe postępowanie zabezpieczające w praktyce komorniczej po zmianach w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, PPE 2004, Nr 7–9 Jodłowski J., Glosa do orz. SN z 18.4.1975 r., III CRN 404/74, PiP 1975, z. 10 Jodłowski J., Nowe przepisy KPC z zakresu między narodowego postępo- wania cywilnego, Warszawa 1962 Justyński T., Znak czasu. Pozarozwodowe „prawo do kontaktów” z domo- wymi czworonogami?, Rodzina i Prawo 2010, Nr 14–15 Kiliańska A., Rozwód bez orzekania o winie a zakres obowiązku alimen- tacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami, Przegląd Prawno- -Ekonomiczny 2010, Nr 10 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Warszawa 2008 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Erecińskiego, t. 5, Warszawa 2012 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Erecińskiego, t. 2, Warszawa 2007 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 1975 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, pod. red. K. Piaseckiego, Warszawa 2009 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2011 Kodeks rodzinny i opiekuńczy, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2012 Korzan K., Charakter i skutki wyroków wydanych w sprawach małżeń- skich, SC 1975, t. XXV–XXVI Korzan K., Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, War- szawa 1972 Kosek M., Uzależnienie od Internetu jako jedna z przyczyn rozwodu, Ze- szyty Prawnicze, UKSW, Warszawa 2009, Nr 9.2 Kostuj E., Dobro dziecka a oddalenie powództwa o rozwód. Patologia społeczna – zapobieganie, Warszawa 1980 Kozak J., Niedopuszczalność powództwa wzajemnego, NP 1991, Nr 4–6 Krzemiński Z., Glosa do wyr. SN z 25.7.1978 r., III CZP 43/78, NP 1980, Nr 5 XII Wykaz literatury Krzemiński Z., Glosa do uchw. SN z 27.2.1979 r., III CZP 5/79, Pal. 1980, Nr 6 Krzemiński Z., Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Warsza- wa 1973 Krzemiński Z., Przesłuchanie stron w procesie rozwodowym, Pal. 1960, Nr 3 Krzemiński Z., Rozwód, Kraków 1997 Krzemiński Z., Separacje, Kraków 2000 Krzemiński Z., Wyrok w sprawach małżeńskich, Pal. 1973, Nr 3 Krzemiński Z., Żywicki W., Zbieg procesu rozwodowego z procesem o ali- menty, Pal. 1967, Nr 4 Kulisiewicz T., Uzależnienia alkoholowe, Warszawa 1982 Łopatka A., Dziecko. Jego prawa człowieka, Warszawa 2000 Łukasik D., Przyczyny rozwodu czy rozkładu pożycia małżeńskiego, AUWr PPiA 1976, Nr 7 Łyczywek R., Luka w przepisie art. 428 KPC, Pal. 1970, Nr 6 Manowska M., Postępowanie odrębne w procesie cywilnym, Warszawa 2003 Markowska D., Przegląd czasopism, Problemy Rodziny 1975, Nr 2/78 Olejniczak A., O pogłębianiu rozkładu pożycia i winie małżonków, w: Księga jubileuszowa Prof. dr hab. Tadeusza Smyczyńskiego, Toruń 2008 Osowy P., Rozkład pożycia małżeńskiego jako podstawa orzeczenia rozwo- du, Rzeszowskie Zeszyty Naukowe „Prawo Ekonomia” 1997, t. XXI Pałka S., Ustalenie sposobu kontaktowania się z dzieckiem w toku postę- powania o rozwód, PS 2006, Nr 2 Piasecki K., Skuteczność i wykonalność w Polsce zagranicznych cywilnych orzeczeń sądowych, Warszawa 1990 Piątkowski J. S., Przegląd orzecznictwa, NP 1977, Nr 5 Pietrzyk A., Nadużywanie alkoholu jako czynnik warunkujący rozkład pożycia małżeńskiego, w: Uzależnienie alkoholowe. Psychiatryczne problemy w ekspertyzach sądowych i terapii. Materiały III Ogólno- polskiej Konferencji Naukowej w Branicach 18–20.10.1984, pod red. J. M. Stanika, Katowice 1986 Prawo Unii Europejskiej. Zbiór aktów prawnych. Wpowadzenie dr Ewy Skibińskiej, Warszawa 2009 Radwański Z., Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 1997 Rajski J., Gwarancje procesowe prawidłowego rozpatrywania o rozstrzy- gania spraw rozwodowych, NP 1959, Nr 7–8 XIII Wykaz literatury Rosset E., Rozwody, Warszawa 1986 Siedlecki W., Orzeczenia Konstytucyjne w postępowaniu cywilnym, w: Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa–Wrocław 1967 Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa, PiP 1957, z. 12 Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa, PiP 1972, z. 2 Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa, PiP 1975 Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa, PiP 1977, z. 12 Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa, PiP 1982, z. 12 Słownik języka polskiego, t. 2, Warszawa 1984 Smyczyński T., Prawo dziecka do wychowania w rodzinie, w: Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, pod red. T. Smyczyńskiego, Poznań 1999 Smyczyński T., Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, War- szawa 2001 Smyczyński T., Prawo rodzinne, Warszawa 2001 Sobkowski J., Wengerek E., Przegląd orzecznictwa, NP1972, Nr 6 Stojanowska W., Fakultatywna mediacja w procesie o rozwód według znowelizowanego Kodeksu postępowania cywilnego, Zeszyty Prawnicze UKSW 2006, Nr 6.2 Stojanowska W., Glosa do uchw. SN z 27.2.1979 r., III CZP 5/79, NP 1981, Nr 1 Stojanowska W., Problematyka rozwodów w świetle badań, Warszawa 1977 Stojanowska W., Rozdzielenie rodzeństwa na skutek rozwodu jego rodzi- ców, Studia Prawnicze 1995, Nr 1–4 Stojanowska W., Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979 Stojanowska W., Rozwód a ochrona rodziny i dziecka – wybrane zagad- nienia, Rodzina i Prawo 2008, Nr 7–8 Stojanowska W., Sprawowanie władzy rodzicielskiej przez rozwiedzio- nych rodziców nad ich wspólnymi małoletnimi dziećmi, w: Księ- ga pamiątkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego, pod red. M.  Bączyk, Poznań 1997 Stojanowska W., Sytuacja dziecka rozwodzących się rodziców a Konwen- cja o prawach dziecka, w: Prawa dziecka. Deklaracja i rzeczywi- stość, pod red. J. Bińczyckiej, Kraków 1999 Stojanowska W., Zawieszenie postępowania w procesie o rozwód (art. 440 § 1 KPC) a ochrona dobra, Studia Prawnicze 1997, Nr 3–4 Sychowicz M., Glosa do uchw. SN z 27.2.1979 r., III CZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 7–8 XIV Wykaz literatury System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 2009 System prawa rodzinnego i opiekuńczego, pod red. J. S. Piątowskiego, cz. 1, Ossolineum 1985 Sztambka J., Wywiad środowiskowy w sprawach rozwodowych, NP 1978, Nr 5 Weitz K., Pojęcie uznania orzeczenia zagranicznego, PS 1998, Nr 7–8 Weitz K., Założenia i kierunki reformy przepisów kodeksu postępowania cywilnego w uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń, KPP 2001, z. 4 Wengerek E., Glosa do orz. SN z 25.11.1959 r., 2 CR 44/59, PiP 1961, z. 7 Wengerek E., Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warsza- wa 1961 Wengerek E., Przegląd orzecznictwa, NP 1975, Nr 6 Wengerek E., Przegląd orzecznictwa, PiP 1964, z. 5–6 Wierzbowski K., Międzynarodowy obrót prawny w sprawach cywilnych, Warszawa 1971 Wiśniewski T., Kontrola dyskrecjonalizmu sędziowskiego przez sądy wyższego rzędu, w: Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Ma- teriały Ogólnopolskiego Zjazdy Katedr Postępowania Cywilnego, Szczecin–Niechorze 28–30.9.2007 r. Zieliński A., Postępowanie cywilne. Kompendium, Warszawa 2009 Zieliński A., Postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Warszawa 1992 Zieliński A., Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie (aktualizacja G. Ję- drejek), Warszawa 2011 XV Wykaz literatury Część I Materialnoprawne podstawy rozwodu I. Ogólna charakterystyka rozwodu II. Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego 1. Przyczyny rozkładu pożycia. Przebaczenie 2. Zawinione przyczyny rozwodu 2.1. Alkoholizm i inne nałogi 2.2. Agresja 2.3. Groźba 2.4. Nieetyczne postępowanie 2.5. Nieróbstwo 2.6. Niewierność 2.7. Niegospodarność 2.8. Nieporozumienia na tle seksualnym 2.9. Odmowa wzajemnej pomocy 2.10. Opuszczenie małżonka 2.11. Uzależnienie od Internetu 2.12. Zaniedbywanie współmałżonka 2.13. Zaniedbywanie rodziny 2.14. Zły stosunek do rodziny współmałżonka 2.15. Odmowa współżycia płciowego 3. Niezawinione przyczyny rozwodu 3.1. Choroba 3.2. Choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy 3.3. Niedobór seksualny 3.4. Niezgodność charakterów i umysłowości 4. Przyczyny, które mogą być zawinione lub niezawinione 4.1. Bezpłodność 4.2. Niewłaściwe zachowanie się rodziny współmałżonka 4.3. Różnica światopoglądów 4.4. Różnica wieku 4.5. Wady oświadczenia woli 5. Przebaczenie 1 III. Przesłanki rozwodu 1. Przesłanka zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami 2. Przesłanka dobra wspólnych małoletnich dzieci 3. Przesłanka sprzeczności żądania rozwodu z zasadami współżycia społecznego 4. Przesłanka wyłącznej winy małżonka żądającego rozwodu IV. Obligatoryjna treść wyroku orzekającego rozwód 1. Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa 2. Orzeczenie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego 3. Orzeczenie o władzy rodzicielskiej 3.1. Uwagi ogólne 3.2. Sposoby rozstrzygania o władzy rodzicielskiej 3.3. Władza rodzicielska a kontakty z dzieckiem 3.4. Varia 4. Orzekania o ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dziecka 5. Orzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania V. Fakultatywna treść wyroku orzekającego rozwód 1. Orzekanie o eksmisji małżonków 2. Orzekanie o podziale majątku wspólnego 3. Orzekanie o podziale wspólnego mieszkania 4. Orzekanie o alimentach dla małżonka rozwiedzionego VI. Skutki rozwodu 1. Nazwisko 2. Ustanie małżeństwa 3. Rozwód a zmiana obowiązku alimentacyjnego 4. Rozwód a uprzedni wyrok eksmisyjny 5. Rozwód a małżeństwo bigamiczne 6. Ustanie wspólności ustawowej małżeńskiej 7. Rozwód a renta rodzinna 8. Urodzenie dziecka po rozwodzie 9. Rozwód a ustanie wspólności ustawowej z datą wsteczną 10. Rozwód a klauzula wykonalności 11. Wyrok rozwodowy jako podstawa wpisu w księdze wieczystej 12. Rozwód a zabezpieczenia podatkowe 2 Część I. Materialnoprawne podstawy rozwodu I. Ogólna charakterystyka rozwodu Obowiązujący w Polsce Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25.2.1964 r. nie zawiera definicji pojęcia małżeństwa. Natomiast w doktrynie pojawiają się różne, a jednak zbliżone treściowo definicje małżeństwa (A. Walaszak, Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1971, s. 23; S. Grzybowski, Prawo rodzinne. Zarys wykła- du, Warszawa 1980, s. 35; J. Winiarz, w: System prawa rodzinnego i opiekuńczego pod red. J. S. Piątowskiego, Ossolineum 1985, s. 38 i n.; J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 1999, s. 37; J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1996, s. 62; T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 1949, s. 18). Definicje te jednak nadmiernie rozbudowują części opisowe. Dlatego przyjmuję, że małżeństwo jest to formalnoprawny związek mężczy- zny i kobiety, zawarty zgodnie z przepisami obowiązującego prawa dla celów prawem tym przewidzianych (A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie (aktualizacja G. Jędrejek), Warszawa 2011, s. 48). Prawo polskie przyjmuje zasadę trwałości związku małżeń- skiego, która wynika z Konstytucji RP: 1) z art. 18, który gwarantuje opiekę i ochronę Rzeczypospo- litej Polskiej małżeństwu, jako związkowi kobiety i mężczy- zny, rodzinie, macierzyństwu i rodzicielstwu; 2) z art. 71 ust. 1, który nakazuje, żeby państwo w swojej poli- tyce społecznej i gospodarczej uwzględniało dobro rodziny. Wyrazem realizacji zasady trwałości związku małżeńskiego są  również niektóre przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze- go, np.: 1) art. 4 – którego celem jest zapobieganie zawieraniu związ- ków małżeńskich w sposób lekkomyślny; Małżeństwo Zasada trwałości małżeństwa 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: