Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 003846 18784959 na godz. na dobę w sumie
Rozwój i doskonalenie umiejętności negocjacyjnych - ebook/pdf
Rozwój i doskonalenie umiejętności negocjacyjnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 172
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8142-892-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Jeżeli wydaje Ci się, że wiesz o negocjacjach wszystko, to masz rację – tylko Ci się wydaje.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu negocjacji, komunikacji interpersonalnej oraz wywierania wpływu na ludzi. Autorka zachęca czytelników do zgłębiania tajników sztuki negocjacji – w przystępny sposób prezentuje treści, a także podaje liczne przykłady z praktyk negocjacyjnych i opatruje je licznymi komentarzami.

Wyuczenie się na pamięć standardowych reguł postępowania nikomu nie zapewni sukcesu w negocjacjach. Umiejętność negocjowania nie jest przekazywana w genach – do perfekcji dochodzi się dzięki własnemu uporowi w zdobywaniu zarówno wiedzy, jak i umiejętności analitycznego  postrzegania procesów, w których uczestniczymy. Nigdy nie osiągniemy negocjacyjnego mistrzostwa, jeśli nie oderwiemy się od głęboko zakorzenionych poglądów, schematów zachowań i bazowania na nie zawsze dobrych doświadczeniach. Nieuwzględnienie perspektywy drugiej strony oraz narzucanie jej naszych przekonań i wartości zawsze prowadzi do frustracji i niezadowolenia.

W trakcie negocjacji powinno nam przyświecać motto, którym kierowała się też autorka książki: „Daj mi to, czego potrzebuję, w zamian otrzymasz to, co jest potrzebne Tobie” (Gavin Kennedy).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania Katedra Marketingu, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Magdalena Grębosz-Krawczyk REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE Anna Surendra, Sebastian Surendra SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR KOREKTA TECHNICZNA Leonora Gralka PROJEKT OKŁADKI Studio Polkadot © Copyright by E. Jadwiga Biesaga-Słomczewska, Łódź 2020 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.09444.19.0.M Ark. wyd. 8,5; ark. druk. 10,75 ISBN 978-83-8142-891-0 e-ISBN 978-83-8142-892-7 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Dla mojego Wnuka Kazika, który czyni moje życie pięknym JEŻELI WYDAJE CI SIĘ, ŻE WIESZ O NEGOCJACJACH WSZYSTKO, TO MASZ RACJĘ – TYLKO CI SIĘ WYDAJE (źródło inspiracji: Radio Zet) Spis treści Wstęp Rozdział I. Negocjacje jako proces dokonywania wyborów Rozdział II. Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych – w kierunku zdobywania kompetencji negocjacyjnych Rozdział III. Źródła siły w negocjacjach Rozdział IV. BATNA jako szczególne źródło siły Rozdział V. Ustępować, ale jak? Zakończenie Praktyki negocjacyjne w dążeniu do doskonałości Bibliografia 9 13 33 65 81 101 141 145 169 Spis treści 7 Wstęp Truizmem wydaje się stwierdzenie, że negocjacje towarzyszą każ- demu z nas nieustannie, choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Ciągle jeszcze zdarza się nam spotykać ludzi, którzy postrzegają je jako zajęcie dla handlowców, menedżerów, polityków czy dyploma- tów. Nie zdają sobie oni sprawy z tego, że współczesny świat oparty jest na komunikowaniu się stron – nie tylko reprezentujących biz- nes, politykę, ale również członków naszych rodzin, przyjaciół, współpracowników czy znajomych. Negocjacje, stając się w coraz większym stopniu podstawą funkcjonowania niemal wszystkich systemów społecznych, zaczynają być niezastąpionym narzędziem dochodzenia do porozumienia stron. Można wręcz zaryzyko- wać stwierdzenie, że – jak trafnie zauważa H. Cohen – „jednym z najbardziej widocznych znaków naszych czasów jest powszechna akceptacja dla negocjacji jako dla drogi podejmowania decyzji, w której dwie lub więcej stron komunikują się, starając pogodzić rozbieżne żądania i interesy”1. Umiejętność negocjowania staje się więc niezbędna dla naszej egzystencji w różnych obszarach życia społecznego, gdyż wszystkie relacje międzyludzkie, w których jedna strona usiłuje uzyskać coś od drugiej – dając jej coś w zamian – opierają się właśnie na nego- cjacjach, których celem jest osiągnięcie wzajemnego i satysfakcjonu- jącego obie strony porozumienia. Nie mając zamiaru dokonywania nadinterpretacji roli negocjacji w naszym codziennym życiu, można stwierdzić, że od powodzenia w negocjacjach zależy w dużym stop- niu nasz sukces w życiu. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy z powodu zbyt rozbieżnych punktów widzenia czy oczekiwanych wartości, jak też strachu i nieśmiałości w dążeniu do realizacji swoich zamie- rzeń, ponosimy klęskę. Czy musi tak być? Aby dobrze negocjować, nie wystarczy wyuczyć się na pamięć standardowych reguł postępo- wania. Jak stwierdza S. Diamond, „znajomość reguł to za mało, by odnieść sukces w negocjacjach, podobnie jak samo czytanie pod- ręczników do gry w tenisa nie zapewni nam wygranej. Trzeba jeszcze umieć właściwie z nich korzystać”2. 1 H. Cohen, Wynegocjuj to!, Helion, Gliwice 2006, s. 14. 2 S. Diamond, Zdobądź więcej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012, s. 37. 9 Wstęp Nie rodzimy się doskonałymi negocjatorami – do perfekcji dochodzimy dzięki swojemu uporowi i praktyce. Jeśli więc będziemy zgłębiać tajniki sztuki negocjacji przedstawione w niniejszej mono- grafii bez wyrobienia sobie określonych nawyków i umiejętności analitycznego spojrzenia na proces negocjacji – którego jesteśmy jednymi z bohaterów – to nigdy nie osiągniemy negocjacyjnego mistrzostwa. Nie ulegajmy pokusie dawania wiary temu, że umiejętność negocjowania jest rodzajem umiejętności przekazywanych w genach. Niech te słowa staną się dla wszystkich, którzy pragną doskona- lić swoje umiejętności negocjacyjne, zachętą do skorzystania z przy- stępnie przedstawionych treści opartych na polskiej i obcojęzycznej literaturze przedmiotu. Autorów, których prace wywierają wpływ na postrzeganie negocjacji, przyczyniając się do kształcenia i rozwoju wielu z nas, jest z pewnością sporo, ale niewielu jest tych, którzy dzielą się z entuzjazmem z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem, wzbu- dzając tym samym „miłość” do negocjacji przejawiającą się w chęci permanentnego doskonalenia własnych umiejętności i pragnieniu osiągnięcia mistrzostwa w tej dziedzinie. Wśród osób, którzy potrafią z trudnej sztuki negocjacji stworzyć narzędzie przyjazne, bo możliwe do zastosowania przez każdego z nas, są m.in.: prof. Z. Nęcki (zało- życiel i wieloletni kierownik Katedry Negocjacji na Wydziale Zarzą- dzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr M. Stalmaszczyk (zawodowy negocjator i wieloletni nauczyciel akademicki), R. Mayer (prowadzący seminaria i warsztaty z nego- cjacji na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles i Uniwersy- tecie Południowej Kalifornii), S. Diamond (Uniwersytet Colum- bia, Uniwersytet Nowojorski w Berkeley, Uniwersytet Oksfordzki i Harvarda), G. Kennedy (Edynburska Szkoła Biznesu, uzna- wany za jednego z największych autorytetów w obszarze negocja- cji), W. Mastenbroek (Holland Consultung Group), G. Nierenberg (ceniony wykładowca z Nowojorskiego Instytutu Negocjacji), J. Ilich (zawodowy negocjator z kilkudziesięcioletnią praktyką, członek American Bar Association oraz z Illinois Bar), H. Cohen (zawodowy negocjator) i wielu innych cytowanych w tej publikacji autorów. Całość rozważań zawartych w poszczególnych rozdziałach zilu- strowana została wieloma praktycznymi przykładami opatrzonymi licznymi komentarzami, co po części czyni tę książkę podręcz- nikiem prezentującym wiedzę z zakresu negocjacji, komunikacji 10 Wstęp interpersonalnej oraz wywierania wpływu na ludzi. Należy jednak zaznaczyć, że z uwagi na bardzo rozległy obszar wiedzy o negocja- cjach refleksje przedstawione w niniejszej monografii zostały ogra- niczone do najważniejszych, ale jakże często pomijanych kwestii, które, zdaniem autorki, powinny stanowić punkt wyjścia i podstawę zarówno dla studentów, jak i praktyków do samodoskonalenia swo- ich umiejętności negocjacyjnych w kierunku zdobywania mistrzo- stwa w tej dziedzinie. Rozdział I Negocjacje jako proces dokonywania wyborów Wprowadzenie Czym są negocjacje? 1. Wprowadzenie 2. Czym są negocjacje? 2.1. Negocjacje vs. targowanie się 2.2. Negocjacje vs. mediacje 2.3. Negocjacje vs. kompromis 2.4. Negocjacje vs. rozmowa 2.5. Istota negocjacji. Negocjacje a kompetencje negocjacyjne 15 16 17 18 20 22 23 Każdy człowiek ma wiele swobód – a jedną z nich, której nie można odebrać – jest możliwość swobodnego wyboru własnej postawy, własnej drogi… VIKTOR E. FRANKL1 1. Wprowadzenie W tym rozdziale zostaną zaprezentowane dwa podejścia do negocjacji, które w literaturze przedmiotu postrzegane są w kontekście rozwiązy- wania konfliktu, czyli rozbieżności bądź sprzeczności celów stron kon- fliktu zależnych od siebie2, lub w kontekście komunikacji interpersonal- nej. Pozwoli to czytelnikowi dokonać krytycznego osądu powszechnie uznawanych mitów i stereotypów odnoszących się do ich rozumienia i w konsekwencji ich prowadzenia. Negocjacje są niezaprzeczalnie pro- cesem wielowymiarowym i przez to bardzo często mylnie interpreto- wanym. Wpływa na to wiele czynników – chociażby wynikających z wielokulturowego otoczenia i idącego w ślad za tym nakładania się różnych zwyczajów i nawyków znajdujących swoje odzwierciedlenie w zachowaniach negocjatorów i ciągle jeszcze funkcjonujących stereo- typach postrzegania negocjacji w kategoriach zawsze sprawdzalnych zasad i reguł – traktowanych jak recepty na osiągnięcie przewagi nad drugą stroną – poprzez wywieranie wpływu i przekonywanie jej do swo- ich sądów. Często też nie przykłada się wagi do uwzględnienia kontek- stu prowadzenia negocjacji – nie tylko kulturowego, ale również eko- nomicznego, psychospołecznego czy politycznego. Trzymanie się przez negocjatorów głęboko zakorzenionych poglądów, schematów dotych- czasowych zachowań i bazowanie na nie zawsze dobrych doświad- czeniach powoduje zatracenie obiektywizmu postrzegania sytuacji, w której przyszło stronom negocjować. Nie uwzględniając perspektywy drugiej strony, negocjatorzy stają się, jak słusznie zauważa H. Cohen, „więźniami obrazów utrwalonych w… umysłach”3. Brak dystansu do posiadanej wiedzy i umiejętności czy do sytuacji, w której znalazły się strony, sprawia, że negocjacje postrzegane są na ogół jako sztuka pro- wadzenia walki i manipulowania partnerem, a nie jako sztuka dawania 1 V.E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011. 2 A. Kalisz, A. Zienkiewicz, Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015, s. 31. 3 H. Cohen, Wynegocjuj to!, s. 28. 15 Negocjacje jako proces dokonywania wyborów innym motywacji do zdobycia tego, czego każda strona oczekuje, co nie- stety wymaga odrzucenia stereotypów myślenia o negocjacjach w kate- goriach zero-jedynkowych („ty stracisz – ja zyskam”) i wykazania się umiejętnością „przenikania” umysłu drugiej strony oraz myślenia w taki sposób jak ona. Należy mieć świadomość, że przypisywanie własnych przekonań i wartości stronie, z którą się negocjuje, choć często stoso- wane, jest niezasadne, bo każdy myśli inaczej, inaczej postrzega ota- czającą go rzeczywistość, ma inne odniesienie do wartości, uwzględnia inne kryteria wyboru przy podejmowaniu decyzji itp. Uczestniczenie w procesie negocjacji staje się więc polem nie- ustannego dokonywania wyborów. Problem tkwi w tym, by te wybory były przemyślane i oparte na racjonalnych przesłankach. Jak pokazuje praktyka – nie zawsze tak jest. Możliwość swobodnego wyboru własnej postawy, posunięć, reakcji werbalnych i niewerbal- nych może – przy zaistnieniu określonych warunków – doprowadzić do przekroczenia ram wyznaczonych racjonalnymi przesłankami i podjęcia nieprzemyślanej decyzji, będącej chociażby efektem niera- cjonalnego zaangażowania (wejście w „spiralę zaangażowania”) czy błędnej interpretacji słów lub gestów współrozmówcy4. 2. Czym są negocjacje? Kiedy prosimy przypadkowe osoby o podanie definicji negocjacji lub określenie, z czym je utożsamiają, to otrzymujemy bardzo różne odpowiedzi – od identyfikowania ich z targowaniem się, proce- sem dochodzenia do kompromisu, z mediacjami lub rozmową – co świadczy o złożoności tego pojęcia. I choć każde z wymienionych określeń sugeruje zaistnienie konfliktu i konieczność komunikowa- nia się stron, to żadne z nich nie oddaje w pełni rzeczywistej istoty negocjacji. Oznacza to, że nieuprawnione jest utożsamianie ich z wymienionymi określeniami i zamienne ich używanie. By w pełni uświadomić sobie różnice występujące pomiędzy tymi katego- riami, powinniśmy odnieść się do możliwości, jakie mamy w danym momencie, by dokonać świadomego wyboru własnej postawy oraz działań, dzięki którym chcemy osiągnąć to, co zamierzamy. 4 M. Jaworowicz, P. Jaworowicz, Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji, Difin, Warszawa 2017, s. 73–74. 16 Rozwój i doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rozwój i doskonalenie umiejętności negocjacyjnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: