Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 004109 18644296 na godz. na dobę w sumie
Ruby. Leksykon kieszonkowy - książka
Ruby. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1384-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> ruby - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręczny zestaw informacji niezbędnych w pracy programisty

Ruby to obiektowy język programowania, opracowany w 1995 roku w Japonii. Dzięki swojej prostej składni, zwartej konstrukcji i sporym możliwościom błyskawicznie zyskał ogromne grono zwolenników. Pojawienie się mechanizmu Ruby on Rails, niesamowicie usprawniającego tworzenie aplikacji i witryn internetowych zgodnych z nurtem Web 2.0, dodatkowo zwiększyło popularność języka Ruby. W oparciu o ten język powstało wiele znanych serwisów WWW, odwiedzanych każdego dnia przez tysiące gości.

'Ruby. Leksykon kieszonkowy' to zestawienie niezbędnych informacji o tym języku, przydatne podczas codziennej pracy programisty. Znajdziesz w nim informacje o słowach kluczowych, operatorach, zmiennych i stałych. Przeczytasz także o formatowaniu tekstu, wyrażeniach regularnych, operacjach na plikach i programowaniu obiektowym. Dowiesz się ponadto, jak korzystać z interaktywnego Ruby i RDoc.

Usprawnij i przyspiesz swoją pracę,
korzystając z leksykonów kieszonkowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ruby. Leksykon kieszonkowy Autor: Michael Fitzgerald ISBN: 978-83-246-1384-7 Tytu‡ orygina‡u: Ruby Pocket Reference Format: B6, stron: 192 PodrŒczny zestaw informacji niezbŒdnych w pracy programisty Ruby to obiektowy jŒzyk programowania, opracowany w 1995 roku w Japonii. DziŒki swojej prostej sk‡adni, zwartej konstrukcji i sporym mo¿liwo(cid:156)ciom b‡yskawicznie zyska‡ ogromne grono zwolennik(cid:243)w. Pojawienie siŒ mechanizmu Ruby on Rails, niesamowicie usprawniaj„cego tworzenie aplikacji i witryn internetowych zgodnych z nurtem Web 2.0, dodatkowo zwiŒkszy‡o popularno(cid:156)(cid:230) jŒzyka Ruby. W oparciu o ten jŒzyk powsta‡o wiele znanych serwis(cid:243)w WWW, odwiedzanych ka¿dego dnia przez tysi„ce go(cid:156)ci. (cid:132)Ruby. Leksykon kieszonkowy(cid:148) to zestawienie niezbŒdnych informacji o tym jŒzyku, przydatne podczas codziennej pracy programisty. Znajdziesz w nim informacje o s‡owach kluczowych, operatorach, zmiennych i sta‡ych. Przeczytasz tak¿e o formatowaniu tekstu, wyra¿eniach regularnych, operacjach na plikach i programowaniu obiektowym. Dowiesz siŒ ponadto, jak korzysta(cid:230) z interaktywnego Ruby i RDoc. (cid:149) Uruchamianie interpretera Ruby (cid:149) S‡owa kluczowe (cid:149) Zmienne (cid:149) Instrukcje warunkowe (cid:149) Programowanie obiektowe (cid:149) Modu‡y (cid:149) Operacje na plikach (cid:149) Obs‡uga wyj„tk(cid:243)w (cid:149) Metody klas Array, Hash, Object, Kernel i String (cid:149) Wyszukiwanie i usuwanie b‡Œd(cid:243)w Usprawnij i przyspiesz swoj„ pracŒ, korzystaj„c z leksykon(cid:243)w kieszonkowych Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Uruchomienie Ruby ...................................................................... 8 9 11 11 Uruchomienie interpretera Ruby Wykorzystywanie #! w Uniksie oraz Linuksie Skojarzenie rozszerzenia pliku w systemie Windows Zarezerwowane słowa kluczowe ..............................................13 Operatory .....................................................................................16 Komentarze .................................................................................. 17 Liczby ............................................................................................ 17 Zmienne ........................................................................................19 19 19 20 20 20 21 Zmienne lokalne Zmienne instancji Zmienne klasy Zmienne globalne Stałe Równoległe przypisanie zmiennych Symbole ........................................................................................21 Wbudowane zmienne .................................................................22 Pseudozmienne ........................................................................... 25 3 Stałe globalne ............................................................................. 26 Przedziały .....................................................................................27 Metody .........................................................................................27 28 28 29 30 30 31 31 34 Nawiasy Zwracanie wartości Konwencje nazewnictwa metod Argumenty domyślne Zmienna liczba argumentów Aliasy metod Bloki Procedury Instrukcje warunkowe ................................................................ 35 Instrukcja if 35 38 Instrukcja unless 38 Instrukcja while 40 Instrukcja until 41 Instrukcja case Pętla for 42 43 Operator trójargumentowy Wykonywanie kodu przed programem bądź po programie 43 Klasy ............................................................................................ 44 45 47 49 49 50 51 52 54 Zmienne instancji Akcesory Zmienne klasy Metody klasy Singletony Dziedziczenie Publiczna, prywatna czy chroniona Moduły oraz mixiny 4 | Spis treści Pliki .............................................................................................. 56 57 58 58 59 59 60 Tworzenie nowego pliku Otwieranie istniejącego pliku ARGV oraz ARGF Zmiana nazwy pliku oraz jego usunięcie Badanie plików Tryby oraz własność plików Klasa IO ........................................................................................ 62 Obsługa wyjątków ..................................................................... 64 65 65 66 Klauzule rescue oraz ensure Metoda raise Metody catch oraz throw Klasa Object ................................................................................ 66 67 Metody instancji klasy Object Moduł Kernel ...............................................................................73 Klasa String ................................................................................. 85 85 86 86 87 88 89 95 Podstawianie wyrażeń Łańcuchy znaków z ogranicznikami Dokumenty miejscowe Znaki ucieczki Kodowanie znaków Wyrażenia regularne Metody klasy String Klasa Array ................................................................................. 110 111 113 114 Tworzenie tablic Metody klasy Array Metody instancji klasy Array Spis treści | 5 Klasa Hash ..................................................................................125 125 127 127 Tworzenie tablic asocjacyjnych Metody klasy Hash Metody instancji Hash Dyrektywy służące do formatowania czasu ............................132 Ruby interaktywny (irb) ............................................................133 Debuger języka Ruby ................................................................ 137 Dokumentacja Ruby ..................................................................140 Opcje RDoc .................................................................................142 RubyGems ..................................................................................147 Rake ............................................................................................152 Istniejące zasoby dla języka Ruby ............................................155 Słowniczek .................................................................................156 Skorowidz .................................................................................. 177 6 | Spis treści Przedziały Ruby obsługuje przedziały dzięki wykorzystaniu operatorów .. (przedział domknięty) oraz ... (lewostronnie domknięty, prawo- stronnie otwarty). Na przykład przedział 1..12 zawiera liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (z 12 włącznie). W przedziale 1...12 wartość końcowa 12 zostaje jednak wykluczona, czyli w praktyce znajdują się w nim liczby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Metoda === sprawdza, czy wartość mieści się w przedziale: (1..25) === 14 # = true, w przedziale (1..25) === 26 # = false, poza przedziałem (1..25) === 25 # = false, poza przedziałem (wykorzystano operator ...) Można wykorzystać przedział na przykład do utworzenia tablicy cyfr: (1..9).to_a # = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Przedział można również utworzyć w następujący sposób: digits = Range.new(1, 9) digits.to_a # = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] Metody Metody umożliwiają grupowanie instrukcji oraz wyrażeń progra- mistycznych w jednym miejscu, by dało się je wykorzystywać w sposób wygodny i w miarę potrzeby — również powtarzalny. Większość operatorów z języka Ruby jest także metodami. Poniżej znajduje się prosta definicja metody o nazwie hello utworzonej z wykorzystaniem słów kluczowych def oraz end: def hello puts Witaj świecie! end hello # = Witaj świecie! Przedziały | 27 Definicję metody można usunąć za pomocą undef: undef hello # usuwa definicję metody o nazwie hello hello # teraz należy spróbować wywołać tę metodę NameError: undefined local variable or method hello for (cid:180)main:Object from (irb):11 from :0 Metody mogą przyjmować argumenty. Zaprezentowana niżej me- toda repeat przyjmuje dwa argumenty, word oraz times: def repeat( word, times ) puts word * times end repeat( Witaj! , 3) # = Witaj! Witaj! Witaj! repeat Do widzenia! , 4 # = Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! (cid:180)Do widzenia! Nawiasy W większości definicji metod oraz wywołań w języku Ruby nawiasy są opcjonalne. Jeśli pominie się nawiasy przy wywoływaniu metody przyjmującej argumenty, w zależności od typów argumentów można otrzymać ostrzeżenia. Zwracanie wartości Metody zwracają wartości. W innych językach programowania wartości zwraca się w sposób jawny za pomocą instrukcji return. W języku Ruby wartość ostatniego obliczonego wyrażenia zwra- cana jest bez względu na fakt użycia jawnej instrukcji return. Jest to cecha charakterystyczna Ruby. Można również zdefiniować zwra- caną wartość za pomocą słowa kluczowego return: def hello return Witaj świecie! end 28 | Ruby. Leksykon kieszonkowy Konwencje nazewnictwa metod Ruby posiada konwencje dotyczące ostatniego znaku w nazwie metody — są one często spotykane w tym języku, jednak nie są wymuszane. Jeśli nazwa metody kończy się znakiem zapytania (?), jak w eql?, oznacza to, że metoda zwraca wartość typu Boolean — true bądź false. Na przykład: x = 1.0 y = 1.0 x.eql? y # = true Jeśli nazwa metody kończy się wykrzyknikiem (!), jak delete!, oznacza to, że metoda jest destruktywna, czyli wprowadza zmiany na miejscu do samego obiektu, a nie jego kopii — zmienia więc orygi- nalny obiekt. Różnicę widać na przykładzie metod delete oraz delete! obiektu String: der_mensch = Matz! # = Matz! der_mensch.delete( ! ) # = Matz puts der_mensch # = Matz! der_mensch.delete!( ! ) # = Matz puts der_mensch # = Matz Jeśli nazwa metody kończy się znakiem równości (=), jak w family_ name=, oznacza to, że metoda jest typu setter, czyli wykonuje przy- pisanie bądź ustawia zmienną, taką jak zmienna instancji w klasie: class Name def family_name=( family ) @family_name = family end def given_name=( given ) @given_name = given end end n = Name.new n.family_name= Matsumoto # = Matsumoto n.given_name= Yukihiro # = Yukihiro p n # = Name:0x1d441c @family_name= Matsumoto , given_name= Yukihiro Metody | 29 Argumenty domyślne Zaprezentowana wcześniej metoda repeat zawierała dwa argu- menty. Argumentom tym można nadać wartości domyślne poprzez użycie znaku równości, po którym następuje wartość. Kiedy wy- woła się metodę bez argumentów, automatycznie wykorzystane zostaną wartości domyślne. Należy zdefiniować metodę repeat ponownie, dodając do niej wartości domyślne — Witaj! dla word oraz 3 dla times. Należy wywołać tę metodę najpierw bez argu- mentów, a następnie z nimi: def repeat( word= Witaj! , times=3 ) puts word * times end repeat # = Witaj! Witaj! Witaj! repeat( Do widzenia! , 5 ) # = Do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! (cid:180)Do widzenia! Do widzenia! Zmienna liczba argumentów Ponieważ Ruby pozwala na przekazywanie do metody zmiennej liczby argumentów dzięki poprzedzeniu argumentu znakiem *, autor programu ma w tym zakresie dużą elastyczność: def num_args( *args ) length = args.size label = length == 1 ? argument : argumentów num = length.to_s + label + ( + args.inspect + ) num end puts num_args # = 0 argumentów ( [] ) puts num_args(1) # = 1 argument ( [1] ) puts num_args( 100, witaj , 2.5, trzy , 99009 ) # = 5 argumentów (cid:180)( [100, witaj , 2.5, trzy , 99009] ) 30 | Ruby. Leksykon kieszonkowy Można również wykorzystać argumenty ustalone w połączeniu z argumentami zmieniającymi się: def two_plus( one, two, *args ) length = args.size label = length == 1? argument zmieniający się : argumentów zmieniających się num = length.to_s + label + ( + args.inspect + ) num end puts two_plus( 1, 2 ) # = 0 argumentów zmieniających się( [] ) puts two_plus( 1000, 3.5, 14.3 ) # = 1 argument zmieniający się( [14.3] ) puts two_plus( 100, 2.5, trzy , 70, 14.3, witaj , 99009) (cid:180)# = 5 argumentów zmieniających się ([ trzy , 70, 14.3, witaj , 99009]) Aliasy metod Język Ruby posiada słowo kluczowe alias, które służy do two- rzenia aliasów metod. Alias oznacza, że można utworzyć kopię metody z nową nazwą, choć obie metody odnosić się będą do tego samego obiektu. Poniższy przykład ilustruje sposób tworzenia aliasu dla metody greet: def greet puts Witaj, kochanie! end alias baby greet # utworzenie aliasu baby dla metody greet greet # wywołanie metody Witaj, kochanie! baby # wywołanie aliasu Witaj, kochanie! Bloki Blok (ang. block) w Ruby jest czymś więcej niż tylko blokiem kodu bądź grupą instrukcji. Jest on zawsze wywoływany w połączeniu z metodą, co zostanie zaraz zaprezentowane. Tak naprawdę bloki Metody | 31 są domknięciami (ang. closure), czasami określanymi mianem funk- cji bezimiennych (ang. nameless function). Są jak metoda znajdująca się wewnątrz innej metody, która współdzieli zmienne lub odnosi się do zmiennych z metody zewnętrznej. W języku Ruby domknię- cie lub blok umieszczone są w nawiasach klamrowych ({}) lub też pomiędzy do oraz end, a ich działanie uzależnione jest od po- wiązanej z nimi metody (na przykład each). Poniżej znajduje się przykład wywołania bloku metody each obiektu Array: pacific = [ Waszyngton , Oregon , Kalifornia ] pacific.each do |element| puts element end Nazwa znajdująca się pomiędzy znakami | (czyli |element|) może być dowolna. Blok wykorzystuje ją jako zmienną lokalną przecho- wującą każdy z elementów tablicy, a później używa jej, aby zrobić coś z tym elementem. Można zastąpić do oraz end nawiasami klam- rowymi, jak się to często robi. Same nawiasy klamrowe mają tak naprawdę wyższy priorytet od konstrukcji z do oraz end: pacific.each ( |e| puts e ) Jeśli użyje się nazwy zmiennej, która już istnieje w zakresie nad- rzędnym, blok przypisuje zmiennej każdą kolejną wartość, co może nie być zgodne z zamierzeniami autora. Nie generuje zmiennej lokalnej dla bloku o tej nazwie, jak można by tego oczekiwać. W ten sposób otrzyma się następujące zachowanie: j = 7 (1..4).to_a.each { | j | } # j jest teraz równe 4 Instrukcja yield Instrukcja yield wykonuje blok powiązany z metodą. Metoda gimme zawiera na przykład jedynie instrukcję yield: 32 | Ruby. Leksykon kieszonkowy def gimme yield end Żeby dowiedzieć się, co robi yield, należy wywołać gimme i zoba- czyć, co się stanie: gimme LocalJumpError: no block given from (irb):11:in gimme from (irb):13 from :0 Otrzymuje się błąd, ponieważ zadanie instrukcji yield polega na wykonaniu bloku kodu powiązanego z metodą. Tego właśnie bra- kowało w wywołaniu metody gimme. Można uniknąć tego błędu dzięki skorzystaniu z metody block_given? (z Kernel). Należy ponownie zdefiniować gimme z instrukcją if: def gimme if block_given? yield else puts Nie zawieram bloku! end end Teraz można ponownie wypróbować metodę gimme z blokiem oraz bez niego: gimme { print Powiedz wszystkim cześć . } # = Powiedz (cid:180)wszystkim cześć . gimme # = Nie zawieram bloku! Teraz należy ponownie zdefiniować metodę gimme, by zawierała ona dwie instrukcje yield, a następnie wywołać ją z blokiem: def gimme if block_given? yield yield else puts Nie zawieram bloku! end Metody | 33 end gimme { print Powiedz jeszcze raz cześć . } # = Powiedz (cid:180)jeszcze raz cześć . Powiedz jeszcze raz cześć . Powinno się pamiętać również o tym, że po wykonaniu instrukcji yield sterowanie powraca do kolejnej instrukcji znajdującej się bezpośrednio po yield. Procedury Ruby pozwala na przechowywanie procedur (inaczej procs) jako obiektów, w całości wraz z ich kontekstami. Można to zrobić na kilka sposobów. Można utworzyć procedurę za pomocą wywołania metody new klasy Proc bądź też przez wywołanie metod lambda lub proc z modułu Kernel. Lepiej jest wywołać metody lambda lub proc niż Proc.new, ponieważ dwie pierwsze sprawdzają parame- try. Można rozważyć poniższy przykład: count = Proc.new { [1,2,3,4,5].each do |i| print i end; puts } your_proc = lambda { puts Lurch: Wzywała mnie Pani? } my_proc = proc { puts Morticia: Kto dzwonił do drzwi, (cid:180)Lurch? } # Jakie rodzaje obiektów właśnie utworzono? puts count.class, your_proc.class, my_proc.class # Wywołanie wszystkich procedur count.call # = 12345 your_proc.call # = Lurch: Wzywała mnie Pani? my_proc.call # = Morticia: Kto dzwonił do drzwi, Lurch? Można dokonać konwersji bloku przekazanego jako argument me- tody na obiekt Proc dzięki poprzedzeniu nazwy argumentu zna- kiem , jak poniżej: def return_block yield end def return_proc( proc ) yield 34 | Ruby. Leksykon kieszonkowy end return_block { puts Mam blok! } return_proc { puts Mam blok, przekonwertuj na procedurę! } Metoda return_block nie ma żadnych argumentów. Jedyne, co zawiera, to instrukcja yield. Celem instrukcji yield ponownie jest wykonanie bloku, kiedy zostanie on przekazany do metody. Kolejna metoda, return_proc, ma jeden argument — proc. Kiedy argument metody poprzedzony jest znakiem , metoda ta przyjmuje blok po jego przekazaniu i konwertuje go na obiekt Proc. Dzięki instrukcji yield znajdującej się w ciele metody wykonuje ona blok z procedurą bez konieczności angażowania metody call obiektu Proc. Instrukcje warunkowe Instrukcja warunkowa sprawdza, czy jakaś instrukcja zwraca true, czy też false, i wykonuje pewien kod w oparciu o wynik tego te- stu. Zarówno true, jak i false są pseudozmiennymi — nie można do nich przypisać wartości. Pierwsza jest obiektem klasy True- Class, a druga — klasy FalseClass. Instrukcja if Instrukcje te rozpoczynają się od if i kończą się end: if x == y then puts x równa się y end if x != y: puts x nie jest równe y end if x y puts x jest większe od y end Separator then (oraz jego synonim :) są opcjonalne, o ile instrukcja nie jest zapisana w jednym wierszu. Instrukcje warunkowe | 35
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ruby. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: