Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 003776 18669782 na godz. na dobę w sumie
Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych - książka
Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0631-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> ruby - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj nowoczesne technologie programistyczne

Język Ruby, opracowany w Japonii, długo pozostawał jedną z wielu tajemniczych 'zabawek', przeznaczonych dla niewielkiej garstki pasjonatów. Jednak gdy w roku 2005 powstał framework Rails, technologia Ruby on Rails rozpoczęła swój triumfalny pochód przez świat internetu. Ruby on Rails to niesamowite narzędzie, przeznaczone do tworzenia witryn WWW i aplikacji sieciowych. Przyspiesza ono i upraszcza proces programowania, wdrożenia oraz rozwijania aplikacji. Ruby on Rails w ciągu kilku lat wyrosło na poważnego konkurenta języka PHP, zdobywając coraz więcej zwolenników.

Książka 'Ruby on Rails. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych' to podręcznik, dzięki któremu poznasz tajniki programowania w Ruby i korzystania z frameworka Rails. Dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować RoR na stacji roboczej i serwerze sieciowym, jak zbudowana jest aplikacja tworzona w Ruby on Rails, czym jest model MVC i na czym polega programowanie adaptacyjne (agile). Poznasz elementy języka Ruby i mechanizmy Rails, nauczysz się tworzyć interfejs użytkownika dla aplikacji, implementować komunikację z bazami danych oraz wykorzystywać techniki programowania obiektowego. Przeczytasz o wbudowanych w Rails mechanizmach testowania, usuwaniu błędów, łączeniu kodu Ruby z językiem JavaScript i wdrażaniu aplikacji RoR w środowisku produkcyjnym.

Nadchodzi era Ruby on Rails. Bądź na nią przygotowany.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych Autor: Jaros‡aw Zabie‡‡o ISBN: 83-246-0631-9 Format: 158x235, stron: 216 Poznaj nowoczesne technologie programistyczne (cid:149) Jak zainstalowa(cid:230) i skonfigurowa(cid:230) Ruby on Rails? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b korzysta(cid:230) z frameworka Rails? (cid:149) Jak ‡„czy(cid:230) aplikacje Ruby z bazami danych? (cid:149) Jak wdra¿a(cid:230) aplikacje Rails? JŒzyk Ruby, opracowany w Japonii, d‡ugo pozostawa‡ jedn„ z wielu tajemniczych (cid:132)zabawek(cid:148), przeznaczonych dla niewielkiej garstki pasjonat(cid:243)w. Jednak gdy w roku 2005 powsta‡ framework Rails, technologia Ruby on Rails rozpoczŒ‡a sw(cid:243)j triumfalny poch(cid:243)d przez (cid:156)wiat internetu. Ruby on Rails to niesamowite narzŒdzie, przeznaczone do tworzenia witryn WWW i aplikacji sieciowych. Przyspiesza ono i upraszcza proces programowania, wdro¿enia oraz rozwijania aplikacji. Ruby on Rails w ci„gu kilku lat wyros‡o na powa¿nego konkurenta jŒzyka PHP, zdobywaj„c coraz wiŒcej zwolennik(cid:243)w. Ksi„¿ka (cid:132)Ruby on Rails. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych(cid:148) to podrŒcznik, dziŒki kt(cid:243)remu poznasz tajniki programowania w Ruby i korzystania z frameworka Rails. Dowiesz siŒ, jak zainstalowa(cid:230) i skonfigurowa(cid:230) RoR na stacji roboczej i serwerze sieciowym, jak zbudowana jest aplikacja tworzona w Ruby on Rails, czym jest model MVC i na czym polega programowanie adaptacyjne (agile). Poznasz elementy jŒzyka Ruby i mechanizmy Rails, nauczysz siŒ tworzy(cid:230) interfejs u¿ytkownika dla aplikacji, implementowa(cid:230) komunikacjŒ z bazami danych oraz wykorzystywa(cid:230) techniki programowania obiektowego. Przeczytasz o wbudowanych w Rails mechanizmach testowania, usuwaniu b‡Œd(cid:243)w, ‡„czeniu kodu Ruby z jŒzykiem JavaScript i wdra¿aniu aplikacji RoR w (cid:156)rodowisku produkcyjnym. (cid:149) Podstawowe za‡o¿enia Ruby on Rails (cid:149) Instalacja (cid:156)rodowiska na stacji roboczej (cid:149) Najwa¿niejsze elementy jŒzyka Ruby i frameworka Rails (cid:149) Struktura projektu w Ruby on Rails (cid:149) Tworzenie widok(cid:243)w za pomoc„ szablon(cid:243)w Haml/Sass (cid:149) Implementacja logiki aplikacji (cid:149) Praca z bazami danych (cid:149) RSpec i testy behawioralne (BDD) (cid:149) AJAX, jQuery i nieinwazyjny JavaScript (cid:149) Fusion Passenger i serwery asynchroniczne (cid:149) Praktyczna konfiguracja serwer(cid:243)w Nginx i Apache 2.x (cid:149) JRuby on Rails, Ruby 1.9, Rubinius, MagLev, Merb Nadchodzi era Ruby on Rails. B„d(cid:159) na ni„ przygotowany Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie .................................................................................. 7 Czym jest Ruby on Rails? ................................................................................................ 8 Programowanie adaptacyjne i szybka pętla sprzężenia zwrotnego ................................... 9 Rails jako fronton do relacyjnej bazy danych ................................................................. 10 Podstawowe założenia .................................................................................................... 10 MVC ......................................................................................................................... 10 DRY ......................................................................................................................... 12 Konwencja ponad konfiguracją ................................................................................ 12 Prowadzenie za rękę ................................................................................................. 13 Magia i konwencje ................................................................................................... 13 Instalacja ......................................................................................................................... 14 Ruby ......................................................................................................................... 14 RubyGems ................................................................................................................ 14 Rails ......................................................................................................................... 15 Rozdział 2. Architektura Rails .......................................................................... 17 Struktura katalogów ........................................................................................................ 17 Moduły składające się na Rails ....................................................................................... 21 Tworzenie projektów RoR .............................................................................................. 22 Stworzenie projektu dla określonej wersji ................................................................ 23 Zamrożenie bieżącej wersji ...................................................................................... 23 Zamrożenie dowolnej wersji .................................................................................... 23 Zamrożenie zewnętrznych gemów ........................................................................... 23 Odmrożenie projektu ................................................................................................ 24 Model-Widok-Kontroler ................................................................................................. 24 Active Support ................................................................................................................ 24 Rozszerzenie logiki boolowskiej Ruby’ego ............................................................. 24 Rozszerzenia dla napisów ........................................................................................ 25 Obsługa Unicode ...................................................................................................... 25 Rozszerzenia dla liczb .............................................................................................. 26 Rozszerzenia dla dat i czasu ..................................................................................... 27 Serializacja do XML, JSON i YAML ...................................................................... 28 Rozdział 3. Warstwa kontrolera ........................................................................ 29 Generator kodu ............................................................................................................... 29 Zawężanie dostępu do akcji ............................................................................................ 30 Renderowanie odpowiedzi dla serwera .......................................................................... 30 Dowolna akcja .......................................................................................................... 31 Dowolny plik ............................................................................................................ 32 4 Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych Dowolny tekst .......................................................................................................... 32 Dowolny szablon ...................................................................................................... 32 Włączanie podszablonów ......................................................................................... 33 Odpowiedzi zależne od nagłówka MIME ................................................................ 33 Filtry ............................................................................................................................... 34 before_filter .............................................................................................................. 35 after_filter ................................................................................................................. 35 around_filter ............................................................................................................. 36 Cookies i sesje ................................................................................................................ 37 Routing ........................................................................................................................... 39 map.connect ............................................................................................................. 39 map.root ................................................................................................................... 40 Reguły nazwane ....................................................................................................... 40 map.with_options ..................................................................................................... 40 Reguły ze znakami globalnymi ................................................................................ 41 Sprawdzanie reguł .................................................................................................... 42 Helpery do generowania adresów ............................................................................. 45 Zawężanie dozwolonych wartości ............................................................................ 46 Rozdział 4. Warstwa modelu ............................................................................ 47 Active Record ................................................................................................................. 47 Dynamiczna konfiguracja połączenia ....................................................................... 48 Połączenia do różnych baz ....................................................................................... 50 Równoczesna praca z wieloma bazami .................................................................... 54 Migracje ................................................................................................................... 54 CRUD ....................................................................................................................... 59 Metody statystyczne ................................................................................................. 68 Relacje ...................................................................................................................... 68 Walidacje ................................................................................................................. 77 Wywołania zwrotne (callbacks) ............................................................................... 77 Magiczne pola .......................................................................................................... 78 AR jako zewnętrzna biblioteka ................................................................................ 78 Reguła „cienkiego” klienta i „wypasionego” modelu ..................................................... 79 Rozdział 5. Warstwa widoku ............................................................................ 81 Szablony Rails 2.x i typy MIME .................................................................................... 81 ERb ................................................................................................................................. 82 Unikanie niebezpiecznych danych ........................................................................... 82 Zmienne w szablonach ............................................................................................. 83 Szablony wzorcowe i zagnieżdżone ......................................................................... 84 Podszablony w pętli ................................................................................................. 86 Inne rodzaje szablonów .................................................................................................. 87 Haml i Sass ............................................................................................................... 87 Erubis ....................................................................................................................... 90 Liquid ....................................................................................................................... 90 Markaby ................................................................................................................... 90 MasterView .............................................................................................................. 91 Rozdział 6. Cache ............................................................................................ 93 Pamięć operacyjna .......................................................................................................... 94 Pliki na dysku ................................................................................................................. 94 DRb ................................................................................................................................ 94 Memcached .................................................................................................................... 94 Buforowanie całych stron ............................................................................................... 98 Buforowanie fragmentów szablonu ................................................................................ 99 Spis treści 5 Rozdział 7. Debugowanie ............................................................................... 101 Logger i pliki logowania ............................................................................................... 101 Interaktywna konsola .................................................................................................... 102 Tryby pracy ............................................................................................................ 103 Kolorowanie i dodatkowe ustawienia irb ............................................................... 103 Podglądanie w konsoli kodu SQL .......................................................................... 103 Tryb piaskownicy ................................................................................................... 104 Debuger ........................................................................................................................ 104 Introspekcja obiektów ................................................................................................... 105 Firebug i Web Development — pluginy Firefoksa ....................................................... 105 Netbeans 6.x i debugowanie Rails w trybie graficznym ............................................... 106 Rozdział 8. Pluginy ........................................................................................ 109 Zarządzanie pluginami ................................................................................................. 110 Miejsce i kolejność ładowania ................................................................................ 110 Instalacja ................................................................................................................ 110 Piston ...................................................................................................................... 111 RaPT ...................................................................................................................... 112 Deinstalacja ............................................................................................................ 112 Aktualizacja ............................................................................................................ 112 Dostępna lista i źródła lokalizacji ........................................................................... 113 Tworzenie własnych pluginów ..................................................................................... 113 Rozdział 9. Architektura REST ........................................................................ 115 Poza MVC .................................................................................................................... 115 Interfejs REST .............................................................................................................. 116 Tworzenie zasobu ................................................................................................... 116 Własne metody ....................................................................................................... 117 Active Resource ............................................................................................................ 118 Obsługa błędów ...................................................................................................... 119 Uaktywnienie Action Web Service w Rails 2.x ............................................................ 120 Rozdział 10. Testowanie .................................................................................. 121 BDD vs. TDD ............................................................................................................... 122 RSpec ........................................................................................................................... 122 Instalacja ................................................................................................................ 123 Sposób budowania „oczekiwań” ............................................................................ 123 Mocks Stubs ....................................................................................................... 127 RSpec User Stories, RCov i Autotest w akcji ............................................................... 131 Instalacja potrzebnych gemów ............................................................................... 131 Instalacja potrzebnych pluginów ............................................................................ 135 Konfiguracja połączeń do baz ................................................................................ 135 Tworzenie baz ........................................................................................................ 135 Scenariusze oczekiwań ........................................................................................... 136 Rozdział 11. JavaScript Ajax ......................................................................... 145 Nieinwazyjny JavaScript .............................................................................................. 146 Obsługa zdarzeń JS ....................................................................................................... 146 JS.ERB vs. JS.RJS ........................................................................................................ 148 Alternatywne biblioteki JS ........................................................................................... 149 jQuery ..................................................................................................................... 149 MooTools ............................................................................................................... 150 Yahoo YUI ............................................................................................................. 150 ExtJS ...................................................................................................................... 151 6 Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych Rozdział 12. Wersje międzynarodowe ............................................................... 153 Ri18n i GLoc ................................................................................................................ 154 Globalize ...................................................................................................................... 155 Ustawienie kodowania UTF-8 ................................................................................ 155 Instalacja ................................................................................................................ 157 Konfiguracja ........................................................................................................... 157 Dynamiczne przełączanie wersji językowej ........................................................... 158 Tłumaczenie szablonów ......................................................................................... 159 Tłumaczenie danych trzymanych w bazie .............................................................. 162 Część danych w bazie, część w plikach .................................................................. 164 Dodatkowe informacje ........................................................................................... 165 Rozdział 13. Wdrożenie .................................................................................... 167 Apache + Fusion Passenger .......................................................................................... 167 Apache/Nginx + mongrel_cluster/Thin/Ebb ................................................................. 169 Serwery przetwarzające kod Ruby’ego .................................................................. 169 Serwery przetwarzające pliki statyczne .................................................................. 176 Win32 + mongrel_service ............................................................................................ 181 Gdy nie działa mongrel_service… ......................................................................... 182 Rozdział 14. Edytory IDE .................................................................................. 183 Textmate ....................................................................................................................... 183 Netbeans 6 .................................................................................................................... 184 JEdit .............................................................................................................................. 185 Aptana Studio (RadRails) ............................................................................................. 187 Arachno IDE ................................................................................................................. 187 Komodo 4 ..................................................................................................................... 188 RDE .............................................................................................................................. 189 Podsumowanie .............................................................................................................. 190 Rozdział 15. Opcje Ruby’ego ............................................................................ 191 Ruby 1.8 MRI ............................................................................................................... 191 Ruby Enterprise ............................................................................................................ 191 Ruby 1.9 + YARV ........................................................................................................ 191 JRuby ............................................................................................................................ 192 Tworzenie pliku WAR ........................................................................................... 192 IronRuby ....................................................................................................................... 194 MacRuby ...................................................................................................................... 194 Rubinius ....................................................................................................................... 194 MagLev ........................................................................................................................ 195 Rozdział 16. Merb ............................................................................................ 197 Dodatek A Dodatkowe źródła informacji ......................................................... 201 Książki .......................................................................................................................... 201 Ruby ....................................................................................................................... 201 Rails ....................................................................................................................... 202 Internet ......................................................................................................................... 203 Skorowidz ................................................................................... 205 Rozdział 3. Warstwa kontrolera Za obsługę warstwy kontrolera odpowiedzialny jest moduł Action Controller. Generator kodu Pliki kontrolerów można tworzyć ręcznie, ale znacznie wygodniej (i szybciej) jest użyć dostępnych generatorów kodu. Nie tylko wypełnią początkową treścią plik kontrolera, ale także wygenerują pliki do testów jednostkowych lub behawioralnych (w przypadku użycia RSpec). Przyjmuje się konwencję, że nazwa kontrolera powinna być rzeczow- nikiem. $ script/generate controller NazwaKontrolera exists app/controllers/ exists app/helpers/ create app/views/nazwa_kontrolera exists test/functional/ create app/controllers/nazwa_kontrolera_controller.rb create test/functional/nazwa_kontrolera_controller_test.rb create app/helpers/nazwa_kontrolera_helper.rb W przypadku używania RSpec lepiej generować kontroler za pomocą metody script/ (cid:180)generate rspec_controller NazwaKontrolera. Oczywiście to wymaga zainstalowa- nia dodatkowo pluginów RSpec, bo domyślnie Rails używa tylko Unit::Test. (Na temat RSpec zobacz rozdział Testowanie → RSpec). Każdy kontroler składa się z klasy o nazwie z dodanym sufiksem Controller. Dla po- wyższego przypadku będzie to: class NazwaKontroleraController ApplicationController end Domyślnie wszystkie kontrolery dziedziczną po kontrolerze bazowym, klasie Application zdefiniowanej w pliku app/controllers/application.rb. Oznacza to, że wszystkie zdefinio- wane tam metody (o ile nie są oznaczone jako private) są dostępne w każdym z pozo- stałych kontrolerów. Metody instancji klasy kontrolera w Rails nazywają się akcjami. 30 Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych Zawężanie dostępu do akcji Rails posiada kilka sposobów na zawężanie dostępu do akcji kontrolera. Ruby (podob- nie jak Java) kontroluje zakres dostępu do metod za pomocą słów kluczowych public, protected i private. Domyślnie wszystkie akcje są publiczne i tylko takie akcje są widoczne z poziomu przeglądarki. class ApplicationController ActionController::Base def publiczna Akcja dostępna bezpośrednio z poziomu URL dla wszystkich kontrolerów potomnych end protected def chroniona Akcja niedostępna bezpośrednio z adresu URL, ale dostępna dla wszystkich pozostałych kontrolerów potomnych. end private def prywatna Akcja niedostępna bezpośrednio z adresu URL, ale tylko pozostałych metod/akcji bieżącego kontrolera. end end W Ruby, o ile jawnie nie użyto słowa kluczowego return, metody zwracają wartość ostatniego wyrażenia, więc można je pomijać. Inna sprawa, że Rails, z przyczyn nie do końca jasnych, zamiast po prostu wysyłać do klienta wynik wyrażenia stworzonego w akcji (tak jak to robi Merb), robi to w sposób dużo bardziej skomplikowany. Także jawne wyświetlanie stringów za pomocą metody puts nie kieruje danych do serwera, ale co najwyżej do konsoli systemowej (o ile w ogóle odpalaliśmy aplikację RoR taką metodą). Aby akcja zwracała odpowiedź do serwera, trzeba użyć specjalnej metody render. Na dodatek Rails dopuszcza tylko jedno wywołanie takiej metody w ramach tego samego żądania klienta. Trzeba na to uważać, metoda render nie zatrzymuje wykonywania dalszej części kodu, co może być pułapką dla początkujących. Dlatego najlepiej metodę render umieścić na samym końcu kodu albo postawić za nią komendę return. Próba podwójnego wywołania metody render wyrzuci wyjątek ActionController::Double (cid:180)RenderError. Renderowanie odpowiedzi dla serwera Rails stosuje szereg konwencji podczas generowania odpowiedzi do klienta. Załóżmy, że mamy adres http://localhost:3000/about/me i że wykorzystujemy standardowe usta- wienia reguł routingu (na temat routingu zobacz w rozdziale Warstwa kontrolera → Ro- uting). Rozdział 3. ♦ Warstwa kontrolera 31 Standardowe ustawienia routingu rozkładają podany adres na: params = {:controller = about , :action = me } Kontroler about to klasa AboutController1. Jeśli wewnątrz kontrolera nie ma zdefinio- wanej akcji me, Rails próbuje odszukać odpowiadający jej szablon tak, jakby akcja była zdefiniowana. W tym przypadku szablon to plik app/views/about/me.html.erb (domyśl- nie używany jest ERb). Szablon zostanie przetworzony i jego wynik jest wysyłany przez serwer do przeglądarki klienta. W przypadku kiedy mamy zdefiniowaną akcję, Rails najpierw stara się wykonać za- warty tam kod. Jeśli nie ma wewnątrz wywołania metody render, respond_to czy send_data, Rails przechodzi do domyślnego szablonu i jego wynik jest zwracany do klienta. Szablon ma oczywiście dostęp do wszystkich zmiennych instancji swego kon- trolera (zobacz rozdział „Warstwa widoku”). Z praktycznego punktu widzenia2 istotne są dwie metody, których formalna definicja to: render(opcje = nil, dodatkowe_opcje = {}, blok_kodu) protected render_to_string(opcje = nil, blok_kodu) protected Metoda render_to_string działa tak samo jak render z tym, że nie generuje odpowiedzi do przeglądarki, lecz zwraca ją jako wynik swego działania. Zarówno opcje, jak i opcje_dodatkowe są obiektem typu Hash. Dodatkowe opcje to m.in. :layout, :status. Opcja :layout związana jest z możliwością umieszczania wy- niku szablonu w kontekście tzw. szablonu wzorcowego (layoutu). render :action = akcja2 , :layout = false # nie używaj layoutu render :action = akcja2 , :layout = true # użyj domyślny layout render :action = akcja2 , :layout = inny_layout # użyj jakiś inny layout Dokładniej temat layoutu jest omawiany w rozdziale Warstwa widoku → ERb → Sza- blony wzorcowe i zagnieżdżone. :status umożliwia zwracanie kodu nagłówka HTTP. Listę dostępnych kodów i ich znaczenie można znaleźć na stronie http://www.w3.org/ (cid:180)Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html. Dowolna akcja Jawne podanie parametru :action pozwala na renderowanie odpowiedzi z innej akcji w ramach tego samego kontrolera. Generowanie odpowiedzi z innego kontrolera nie jest możliwe (opcja :controller nie działa). render :action = akcja2 1 Zdefiniowana jest w pliku app/controllers/about_controller.rb. 2 Dostępna metoda render_component jest w zasadzie niezalecana, tak jak i cały niewydajny mechanizm komponentów, jaki wprowadził Rails 1.0. 32 Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych Jak można sprawdzić w poniższym przykładzie, render nie uruchamia w ogóle metody akcja2, ale jedynie przetwarza przypisany jej domyślnie szablon (wymusiliśmy użycie innego szablonu za pomocą opcji :action). Innymi słowy, jeśli chcemy przekazać jakiekolwiek zmienne do szablonu akcja.html.erb, musimy je zdefiniować w metodzie akcja1, a nie akcja2. Metoda render pozwala na używanie różnych szablonów, ale zawsze w kontekście konkretnej akcji określonej regułami routingu. class Kontroler1Controller ApplicationController def akcja1 @gdzie = akcja1 render :action = akcja2 , :layout = false end def akcja2 @gdzie = akcja2 end end Dowolny plik render :file = Rails.root + /app/views/kontroler1/plik.html.erb render :file = kontroler1/plik.html.erb , :use_full_path = true Powyższe metody są równoważne. W drugim przypadku nie trzeba podawać bez- względnej ścieżki do pliku. Renderowany plik jest przetwarzany zgodnie z regułami tego, czym jest. W tym wypadku jest to szablon ERb (zobacz w rozdziale Warstwa widoku → ERb). Dowolny tekst render :text = dowolna treść W ten sposób można wyświetlać dowolny obiekt typu String. Czasami używa się tej metody do szybkiego sprawdzenia wartości obiektu poprzez wyświetlenie jego zawar- tości w przeglądarce. render :text = obiekt.inspect, :layout = false return # dalej nic nie będzie wykonane Kod można umieścić gdziekolwiek w akcji kontrolera. Należy tylko pamiętać, aby prze- rwać dalsze jego przetwarzanie za pomocą return, bo metoda render nie zatrzymuje wy- konywania reszty kodu. Dowolny szablon render :template = kontroler1/akcja2 Powyższy kod działa podobnie do render(:action...), z tą różnicą, że można użyć dowolny, a nie domyślny szablon jakiejś innej akcji w ramach tego samego kontrolera. Rozdział 3. ♦ Warstwa kontrolera 33 Włączanie podszablonów render :partial = podszablon Podszablony (zwane też szablonami zagnieżdżonymi lub cząstkowymi; z ang. partials) to w zasadzie zwykłe szablony, z tą różnicą, że ich pliki muszą posiadać nazwę za- czynającą się od znaku podkreślnika. Zwykle są one używane nie z poziomu kontrolera, lecz jakiegoś innego szablonu. Podszablon może włączać kolejne podszablony, choć nie jest to zalecane. Zbyt zagnieżdżone ładowanie kolejnych podszablonów świadczy zwykle o źle przemyślanej strukturze aplikacji. Podszablony posiadają kilka dodat- kowych opcji, m.in. można przekazywać im parametry formalne. render :partial = podszablon , :locals = hasz Parametr przekazany do klucza :locals jest obiektem typy Hash. Jego klucze zostaną zamienione w podszablonie na zmienne lokalne. Przykładowo dla :locals = {:msg = Hello } można w szablonie napisać = msg , gdyż klucz :msg zostanie zamie- niony na zmienną lokalną o wartości Hello. Dodatkowe opcje dostępne dla metody render są opisane w API na stronie http://api.rubyonrails.org/classes/ActionController/ (cid:180)Base.html#M000848. Odpowiedzi zależne od nagłówka MIME Akcja kontrolera w Rails potrafi zwrócić różne odpowiedzi w zależności od przeka- zanego nagłówka MIME (konkretnie chodzi o zawartość zmiennej Content-type w na- główku HTTP). W takim przypadku, mimo że odpalana jest ta sama akcja, Rails szuka dla niej szablonu zgodnie z zadeklarowanym nagłówkiem MIME. Inaczej mówiąc, można przypisać tej samej akcji kontrolera wiele różnych szablonów uruchamianych w za- leżności od kontekstu wywołania. Pamiętając, że domyślna konfiguracja Rails zawiera regułę map.connect( :controller/:action/:id.:format ), można wymusić wyświe- tlenie różnych szablonów w zależności od adresu URL. Ścieżka: /ctrl/act/any.html params = {:controller= ctrl , :action= act , :id= any , :format= html } Użyty zostanie jeden ze znalezionych szablonów: app/views/ctrl/act.html.erb app/views/ctrl/act.html.haml … app/views/ctrl/act.html.cokolwiek Ścieżka: /ctrl/act/any.xml params = {:controller= ctrl , :action= act , :id= any , :format= xml } Użyty zostanie jeden ze znalezionych szablonów: app/views/ctrl/act.xml.builder app/views/ctrl/act.xml.erb … app/views/ctrl/act.xml.cokolwiek 34 Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych Pierwsze rozszerzenie po kropce w nazwie szablonu oznacza typ MIME. Drugie roz- szerzenie dotyczy sposobu, w jaki będzie traktowany cały plik. Domyślnie jest to ERb, ale może to być dowolny inny silnik rednerujący szablon. Na przykład jeśli ktoś się uprze, to szablony wykorzystywane przez Ajaksa będą renderowane przez Haml (zobacz w rozdziale Warstwa widoku → Inne rodzaje szablonów → Haml i Sass). Wtedy szablon będzie musiał tylko mieć nazwę pliku act.js.haml. Dzięki filtrom Hamla nie jest to wcale taki głupi pomysł. Umieszczona niżej funkcja o krótkiej na- zwie j to dodany w Rails 2.1 krótszy zapis dla escape_javascript. :js if ($( #my_div )) { = $( #my_div ).html( #{j @message} ); # jQuery } Rails pozwala także zdefiniować swój własny typ nagłówka MIME i dla niego używać specjalnie do tego celu przygotowany szablon. Na przykład chcemy, aby nasza apli- kacja potrafiła renderować treść w formacie WAP/WML używanym przez telefony komórkowe. W tym celu musimy poinstruować Rails, że chcemy zarejestrować dodat- kowe typy MIME. W pliku config/environment.rb należy wstawić Mime::Type.register text/vnd.wap.wml , :wml Po zrestartowaniu serwera, dla adresu /ctrl/act/any.wml, Rails powinien szukać sza- blonu app/views/ctrl/act.wml.erb. W przypadku jeśli chcemy nie tylko używać kilku różnych szablonów, ale także wy- konać jakiś dodatkowy specyficzny dla nich kod, należy użyć metody respond_to. def akcja1 @gdzie = akcja1 # wspólny kod respond_to do |format| format.html do # dodatkowy kod dla szablonu # akcja1.html.erb lub akcja1.html.haml end format.xml # akcja1.xml.erb, akcja1.xml.builder, etc. format.js # akcja1.js.erb lub akcja1.js.rjs format.wml do # dodatkowy kod dla szablonu akcja1.wml.erb end end end Filtry Rails udostępnia trzy rodzaje filtrów pozwalających na wykonanie dodatkowych ope- racji przed lub po akcji kontrolera. Rozdział 3. ♦ Warstwa kontrolera 35 before_filter Metoda before_filter odpala po kolei wszystkie metody podane na liście, zanim wy- woła akcję, jaka wynika z adresu URL i reguł routingu. Metody te zostaną wywołane we wczesnym etapie, zanim zostanie uruchomiony kod w akcji kontrolera. Najczę- ściej stosowane są do implementacji mechanizmu chroniącego dostęp do wybranych akcji kontrolera (dostępny jest obiekt session). Można też w tym miejscu wychwyty- wać domyślny język ustawiony w przeglądarce, aby automatycznie wyświetlać serwis w odpowiednim języku. Dostępne są też dodatkowe opcje :only i :except. # nie sprawdzaj autoryzacji dla metod index i show: before_filter :autoryzuj, :except = [:index, :show] # nie pozwól, aby można było uruchomić metodę delete bez autoryzacji: before_filter :autoryzuj, :only = :delete after_filter Działa tak samo jak powyższy before_filter, z tą różnicą, że wywołuje metody po wykonaniu kodu bieżącej akcji kontrolera, lecz jeszcze przed wysłaniem jakiejkolwiek odpowiedzi do klienta. Można tu zmieniać nagłówki HTTP, dodać kompresję ge- nerowanej odpowiedzi itp. class ApplicationController ActionController::Base # Ustalam, że aplikacja będzie pracować tylko w poniższych językach # Wszystkie możliwe opcje kodu języka są na stronie: # http://www.w3.org/TR/REC-html40/struct/dirlang.html#langcodes # http://blogs.law.harvard.edu/tech/stories/storyReader$15 @@allowed_languages = [ pl , en ] before_filter :set_locale after_filter :content_type # Nie chcę, aby do poniższych metod był dostęp z innych kontrolerów private # Wymuszam w przeglądarce kodowanie utf-8. Takie ustawienie # nagłówków jest znacznie *silniejsze* od samego znacznika HTML: # meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=UTF-8 / def content_type content_type = headers[ Content-Type ] || text/html if content_type =~ /^text/ headers[ Conent-Type ] = #{content_type}; charset=utf-8 end end def set_locale # Wyciągam z przeglądarki kod pierwszego języka na liście begin @language = request.env[ HTTP_ACCEPT_LANGUAGE ].split( , )[0].split( ; )[0] rescue @language = en end 36 Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych # Jeśli przeglądarka używa jakiegoś języka, który nie jest # na liście dozwolonych, to ustawiam domyślnie język angielski if !@@allowed_languages.include?(@language) @language = en end # W tym miejscu jest włączana wersja językowa # (przykład dla pluginu Globalize) Locale.set @language # Alternatywne rozwiązanie # #begin # Locale.set params[:locale] #rescue ArgumentError # redirect_to params.merge( locale = @@default_language) #end # # lub lepiej: # #@language = params[:locale] # język wyłuskujemy z adresu URL #if !@@allowed_languages.include?(@language) # redirect_to params.merge( locale = en ) #else # Locale.set @language #end end end around_filter Nowy filtr dodany w Rails 2.1. Działa podobnie jak poprzednie dwa użyte równocze- śnie przed i po wywołaniu kodu bieżącej akcji kontrolera. class HomeController ApplicationController around_filter :akcja1, :akcja2 around_filter do |controller, action| logger.info blok kodu przed akcją action.call logger.info blok kodu po akcji end def index logger.info AKCJA end private # lepiej aby filtry były dostępne bezpośrednio z poziomu URL def akcja1 logger.info AKCJA1 przed yield yield AKCJA1 logger.info AKCJA1 po yield end Rozdział 3. ♦ Warstwa kontrolera 37 def akcja2 logger.info AKCJA2 przed yield yield AKCJA2 logger.info AKCJA2 po yield end end Wynik w logu: AKCJA1 przed yield AKCJA2 przed yield blok kodu przed akcją AKCJA Rendering home/index blok kodu po akcji AKCJA2 po yield AKCJA1 po yield Cookies i sesje Protokół HTTP używany przez aplikacje webowe z definicji jest bezstanowy. To znaczy, że każdy kolejny request jest niezależny i nie wie nic na temat poprzedniego wywoła- nia. Dzięki temu HTTP jest szybki i bardzo dobrze się skaluje. Jednakże gdyby nie istniały jakieś specjalne metody zapewnienia ciągłości pracy pomiędzy kolejnymi przeła- dowaniami przeglądarki, nie byłoby możliwe zbudowanie żadnego sklepu internetowego ani jakiejkolwiek poważniejszej aplikacji. Istnieją różne metody dodania „stanu” do bezstanowego HTTP, od mniej popularnych rozwiązań stosowanych w serwerach kontynuacyjnych (np. Seaside3 napisany w języku Smalltalk) po klasyczne, bardziej powszechne rozwiązania oparte na sesjach. Rails ko- rzysta z sesji. Sesja to informacja unikalna dla danego klienta. Zwykle trzymana jest po stronie serwera. W Rails 2.1 podjęto kontrowersyjną decyzję, by domyślnie sesje oprzeć na cookies. Takie rozwiązanie jest bardzo szybkie, gdyż cała informacja unikalna dla użytkownika jest przechowana na jego komputerze w formie malutkich plików zwanych cookies („ciasteczkami”). Z drugiej strony takie rozwiązanie posiada szereg wad, z których dwie wydają się być najważniejsze. Cookies mają ograniczenia na wielkość możliwej do zapisu informacji po stronie klienta. Jest to tylko 4KB. Drugą sprawą jest kwestia sła- bego bezpieczeństwa takiego rozwiązania. Cookies można łatwo ukraść za pomocą spreparowanego kodu JavaScript. Złodziej może podsunąć nam stronę, na której za pomocą JavaScript będzie mógł odczytać cookies wraz z wszystkimi ostatnio zapisa- nymi tam informacjami. Co prawda Rails potrafi zabezpieczyć się przed podstawie- niem zmodyfikowanych danych z cookies, ale już nie ma możliwości zabezpieczyć się przed odczytem samych danych. W sumie, moim zdaniem, lepszym rozwiązaniem jest przechowywać dane sesji po stronie serwera HTTP, a cookies używać tylko do tego, by zapisać tam unikalny identyfikator sesji, dzięki któremu serwer będzie w stanie po- wiązać ze sobą poszczególne żądania klienta. 3 http://seaside.st/. 38 Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych Przykładowe użycie sesji i cookies, a także params i flash. def login # jeśli wysłano formularz logowania if request.post? # czy użytkownik istnieje w bazie? user = User.authorized(params[:login], params[:passwd]) if user # aktualizuj przypisane mu dane o używanej przeglądarce user.user_agent = request.user_agent # oraz o adresie IP z jakiego się łączy user.remote_addr = request.remote_addr # a także zapisz, kiedy ostatnio się logował user.last_logged_in = Time.now user.save! # dodaj informację do sesji, że logowanie było udane session[:user_id] = user.id # jeśli w formularzu wybrano opcję zapamiętania hasła if params[:remember] # to użyj cookies, aby nie trzeba było się # logować przez najbliższą godzinę cookies[:user_id] = { :value = session[:user_id].to_s, :expires = 1.hour.from_now } end redirect_to /welcome else flash[:info] = Incorrect password or/and login. end end end def logout # przy wylogowaniu usuń sesję session[:user_id] = nil # wyczyść cookies cookies.delete :user_id # oraz zatrzymaj się na stronie logowania redirect_to /login end We wczesnych wersjach Rails 1.x do obsługi sesji i cookies używano zmiennych @session i @cookies. Rails 2.x wymaga, by używać obiektów session i cookies. Dane z formularza są dostępne w haszu params. Słowo komentarza należy się zmiennej flash. Jest to obiekt typu Hash przechowujący dane przez czas trwania jednego requestu. Przy kolejnym przeładowaniu strony dane te ulegają zniszczeniu. Obiektu flash używa się zwykle do gromadzenia informacji o błędach w formularzu. Rozdział 3. ♦ Warstwa kontrolera 39 Routing Routing to wchodzący w skład Active Support mechanizm generowania i translacji adresów URL. Pozwala nie uciekać się do skomplikowanych reguł routingu modułu mod_rewrite na zewnętrznym serwerze HTTP. W rzeczy samej, adresy URL są tylko wirtualnymi ścieżkami serwera i nie muszą mieć żadnego związku ze strukturą i nazwami plików po stronie serwera. Tak popularne stosowane w aplikacji adresy typu http://serwer/kontakt.php czy http://serwer/about. (cid:180)aspx?a=1 y=blah nie dość, że wyglądają paskudnie, to na dodatek są niepotrzeb- nie zbyt jawnie związane z konkretną technologią po stronie serwera. Co zrobić, jeśli ktoś chciałby przepisać tak napisany serwis z PHP/ASP do innej technologii? Wszystkie wcześniejsze adresy z końcówkami .php ulegną zmianie i stracimy kontakt z tymi wszystkimi, którzy dodali link do naszego serwisu. Powiem wprost, jawne ekspono- wanie technologii server-side jest oznaką lamerstwa. Współczesne serwisy internetowe nie używają rozszerzeń lub stosują neutralny sufiks .html. Wbudowany w Rails system routingu pozwala na generowanie czytelnych i obojętnych technologicznie adresów URL. Nawet jeśli w przyszłości ktoś zechce przepisać swoją aplikację z Rails do czegoś in- nego, to wszystkie adresy URL zostaną bez zmian. Rails zapewnia nie tylko generowanie przyjaznych adresów URL za pomocą dostar- czanych helperów, ale także elastyczny i elegancki ich rozbiór do zmiennych z prze- kazaniem sterowania do właściwej akcji kontrolera. Wszystkie reguły routingu Rails trzymane są w pliku config/routes.rb. Każdy nowo stworzony projekt Rails posiada (automatycznie) stworzone dwie reguły: map.connect /:controller/:action/:id map.connect /:controller/:action/:id.:format map.connect Ogólna składnia dla pojedynczej reguły routingu to: map.connect reguła [,hasz_z_dodatkowymi_parametrami] Powyższe definicje oznaczają, że adres http://www.example.com/a/b/c.d spowoduje utworzenie zmiennej params o wartości {:controller = a , :action = b , :id = c , :format = d }. Zmienna ta jest dostępna globalnie we wszystkich kontro- lerach. Z kolei klucze :controller i :action decydują o tym, gdzie zostanie przeka- zane sterowanie programu (w tym przypadku dalsze wykonanie kodu trafi do metody b w klasie AController znajdującej się w pliku app/controllers/a_controller.rb). W definicji reguł routingu nie ma żadnej magii. Wszystko to, co w adresie URL pasuje do symbolu Ruby’ego (identyfikator ze znakiem dwukropka na początku), zostanie dorzucone do hasza params. map.connect /prefix/:name/:msg http://www.example.com/prefix/kowalski/hello_world params = {:name = kowalski , :msg = hello_word } 40 Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych Oczywiście reguła nieokreślająca kontrolera ani akcji jest mało przydatna. Dlatego w tym przypadku należy dodać brakujące elementy hasza. map.connect /prefix/:name/:msg , :controller = users , :action = msg map.root Regułę dla głównego adresu / można ustawić albo za pomocą map.root :controller = home lub map.connect , :controller = home Jeśli domyślna akcja nosi nazwę index , to można ją pominąć w definicji routingu. Każdy nowo stworzony projekt zawiera plik public/index.html, który przesłania map.root. Pierwszą czynnością powinno być zatem jego skasowanie. Reguły nazwane Reguły routingu mogą posiadać swoje własne nazwy. Ogólna składnia: map.nazwa reguła [,hasz_z_dodatkowymi_parametrami] Dla reguł posiadających swoją nazwę Rails automatycznie generuje dwa helpery: nazwa_url oraz nazwa_path. Można (i należy) ich używać zamiast url_for, bo są nie tylko krótkie i czytelne, ale także działają znacznie szybciej. map.admin admin , :controller = admin , :action = about admin_path # = /admin/about admin_url # = http://localhost:3000/admin/about redirect_to http://localhost:3000/admin/about/test redirect_to url_for :controller = admin , :action = about , :id = test # to samo krócej: redirect_to admin_url :id = test Wspomniany wyżej map.root jest szczególnym przypadkiem reguły o nazwie root. map.root :controller = home , :action = info root_path # = /home/info root_url # = http://localhost:3000/home/info map.with_options Służy do krótszego zapisu kilku powtarzających się reguł. Poniższe trzy reguły posia- dają wspólny kontroler main. map.about about , :controller = main , :action = about map.faq faq , :controller = main , :action = faq map.products products , :controller = main , :action = products Rozdział 3. ♦ Warstwa kontrolera 41 Można je zgrupować: map.with_options :controller = main do |x| x.about about , :action = about x.faq faq , :action = faq x.products products , :action = products end Reguły ze znakami globalnymi W języku Ruby znak * występujący na początku obiektu Array wyłuskuje wszystkie jego elementy. def fun(a, b, *others) puts #{a}, #{b}, #{others.inspect} end fun 1,2,3,4,5,6 # = 1, 2, [3, 4, 5, 6] W przypadku routingu zastosowanie wzorca *nazwa pozwala na wyłuskanie całej listy parametrów. Ważne jest tylko, by taki wzorzec występował na samym końcu reguły. Dla reguły map.connect /app/*tree wszystkie elementy adresu URL występujące po prefiksie /app/ zostaną przechwycone do zmiennej params[:tree]. Przykłady: URL: /tree/one params[:tree] # = [ one ] URL: /tree/two/three params[:tree] # = [ two , three ] URL: /tree/four/five/six params[:tree] # = [ four , five , six ] URL: /tree/seven/eight params[:tree] # = [ seven , eight ] Szczególnym przypadkiem jest przechwytywanie wszystkich adresów niepasujących do żadnej ze zdefiniowanych wcześniej reguł. W takiej sytuacji cała reguła powinna składać się wyłącznie z krótkiego łańcucha znaków *nazwa. Należy też pamiętać, że taka reguła musi być ostatnia na liście, bo inaczej żadna następna reguła nie zostanie wykonana — *nazwa wyłapuje wszystkie możliwe adresy URL! map.connect *any , :controller = trap , :action = unrecognized 42 Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych Sprawdzanie reguł Załóżmy, że w config/routes.rb mamy definicje: map.root :controller = welcome map.resources :books, :collection = { :recent = :get, :release = :put } map.connect articles/:year/:month/:day , :controller = articles , :action = find_by_date , :year = /d{4}/, :month = /d{1,2}/, :day = /d{1,2}/ map.connect :controller/:action/:id map.connect :controller/:action/:id.:format map.connet *any , :controller = main , :action = unrecognized Wszystkie reguły routingu można podejrzeć z konsoli lub z poziomu komendy Rake’a. $ script/console Loading development environment (Rails 2.1.0) rs = ActionController::Routing::Routes puts rs.routes ANY / {:action= index ,:controller= welcome } PUT /books/release/ {:action= release ,:controller= books } PUT /books/release.:format/ {:action= release ,:controller= books } GET /books/recent/ {:action= recent , :controller= books } GET /books/recent.:format/ {:action= recent , :controller= books } GET /books/ {:action= index , :controller= books } GET /books.:format/ {:action= index , :controller= books } POST /books/ {:action= create , :controller= books } POST /books.:format/ {:action= create , :controller= books } GET /books/new/ {:action= new , :controller= books } GET /books/new.:format/ {:action= new , :controller= books } GET /books/:id/edit/ {:action= edit , :controller= books } GET /books/:id/edit.:format/ {:action= edit , :controller= books } GET /books/:id/ {:action= show , :controller= books } GET /books/:id.:format/ {:action= show , :controller= books } PUT /books/:id/ {:action= update , :controller= books } PUT /books/:id.:format/ {:action= update , :controller= books } DELETE /books/:id/ {:action= destroy ,:controller= books } DELETE /books/:id.:format/ {:action= destroy ,:controller= books } ANY /articles/:year/:month/:day/ {:action= find_by_date , :controller= articles } ANY /:controller/:action/:id/ {} ANY /:controller/:action/:id.:format/ {} ANY /:any/ {:action= unrecognized , :controller= main } Przewagą użycia Rake’a jest to, że zostaną wyświetlone nazwy dynamicznie stworzo- nych helperów. $ rake routes root / {:action= ... recent_books GET /books/recent {:action= ... formatted_recent_books GET /books/recent.:format {:action= ... release_books PUT /books/release {:action= ... Rozdział 3. ♦ Warstwa kontrolera 43 formatted_release_books PUT /books/release.:format {:action= ... books GET /books {:action= ... formatted_books GET /books.:format {:action= ... POST /books {:action= ... POST /books.:format {:action= ... new_book GET /books/new {:action= ... formatted_new_book GET /books/new.:format {:action= ... edit_book GET /books/:id/edit {:action= ... formatted_edit_book GET /books/:id/edit.:format {:action= ... book GET /books/:id {:action= ... formatted_book GET /books/:id.:format {:action= ... PUT /books/:id {:action= ... PUT /books/:id.:format {:action= ... DELETE /books/:id {:action= ... DELETE /books/:id.:format {:action= ... /articles/:year/:month/:day {:action= ... /:controller/:action/:id /:controller/:action/:id.:format connect /:any {:action= ... Jednak zaletą konsoli jest możliwość interaktywnego testowania reguł. Rozpoznawanie ścieżek Do rozpoznawania ścieżek służy metoda recognize_optimized. W stosunku do starszej metody recognize_path wymagane jest podanie metody HTTP. Dostępne symbole to :get, :put, :post, :delete oraz :any4. rs.recognize_optimized / , :method = :get = {:action= index , :controller= welcome } rs.recognize_optimized , :method = :any = {:action= index , :controller= welcome } rs.recognize_optimized /articles/2008/04/15 , :method = :get = {:day= 15 , :action= find_by_date , :month= 04 , :year= 2008 , :controller= articles } rs.recognize_optimized /zly/adres , :method = :any = {:action= unrecognized , :any= [ zly , adres ], :controller= main } Aby oszczędzić trochę czasu na pisaniu, skorzystam tu z pewnego tricku polegającego na uruchomieniu irb z poziomu konsoli irb. Dzięki temu uzyskujemy od razu dostęp do przestrzeni nazw metod routingu. irb ActionController::Routing::Routes recognize_optimized / , :method = :get = {:action= index , :controller= welcome } Dla new_book GET /books/new {:action= new , :controller= books } recognize_optimized /books/new , :method = :get = {:action= new , :controller= books } 4 Symbol :any nie oznacza metody ANY, bo taka nie istnieje w specyfikacji protokołu HTTP. Rails używa tego symbolu, by zmapować adres z dowolną metodą: GET, POST, PUT lub DELETE. 44 Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych Dla edit_book GET /books/:id/edit {:action= edit , :controller= books } recognize_optimized /books/123/edit , :method = :get = {:action= edit , :controller= books , :id= 123 } generate :use_route = edit_book , :id = 123 = /books/123/edit Dla PUT /books/release/ {:action= release , :controller= books } recognize_optimized /books/release , :method = :put = {:action= release , :controller= books } Zauważmy, że użycie opcji :any nie wystarczy, aby reguła zadziałała, gdyż została ona zdefiniowana wcześniej z jawną deklaracją :put. recognize_optimized /books/release , :method = :any = {:action= unrecognized , :any= [ books , release ], :controller= main } Tego problemu nie mają reguły, w których nie zadeklarowano jawnie metody HTTP. Dla ANY / {:action= index , :controller= welcome } recognize_optimized / , :method = :any = {:action= index , :controller= welcome } recognize_optimized / , :method = :get = {:action= index , :controller= welcome } recognize_optimized / , :method = :put = {:action= index , :controller= welcome } recognize_optimized / , :method = :delete = {:action= index , :controller= welcome } recognize_optimized / , :method = :post = {:action= index , :controller= welcome } W konsoli można uzyskać także bezpośredni dostęp do dynamicznie stworzonych me- tod dla nazwanych reguł routingu. Najpierw trzeba załadować odpowiednią przestrzeń nazw i zdefiniować opcję serwera (nazwa może być dowolna). include ActionController::UrlWriter = Object default_url_options[:host] = moj_serwer = moj_serwer edit_book_url(123) = http://moj_serwer/books/123/edit edit_book_url :id = 123 = http://moj_serwer/books/123/edit edit_book_path(123) = /books/123/edit edit_book_path :id = 123 = /books/123/edit formatted_book_path 123, :html = /books/123.html formatted_book_path :format = :html, :id = 123 = /books/123.html Rozdział 3. ♦ Warstwa kontrolera 45 Generowanie ścieżek Do testowania w konsoli routingu „w drugą stronę” służy metoda generate. generate :controller = welcome , :action = index = / generate :controller = welcome = / generate :controller = / = / generate :controller = generate :use_route = root = / generate :use_route = edit_book , :id = 123 = /books/123/edit generate :use_route = release_books = /books/release generate :controller = articles , :action = find_by_date , :year = 2007 , (cid:180):month = 11 , :day = 13 = /articles/2007/11/13 Testowanie ścieżek Do testowania ścieżek służą metody assert_generates, assert_recognizes i assert_ (cid:180)routing. assert_generates /articles/2007/11/13 , {:controller = articles , :action = (cid:180) find_by_date , :year = 2007 , :month = 11 , :day = 13 } assert_generates /books/123/edit , {:use_route = edit_book }, {:id = 123} assert_recognizes({:controller= books , :action= release , }, {:path = books/release , :method = :put}) Helpery do generowania adresów Ręczne wpisywanie adresów URL jest bardzo niewygodne i może stać się prawdzi- wym koszmarem w przypadku konieczności naniesienia zmian w adresowaniu. Dzięki routingowi Rails można zapomnieć o ręcznym poprawianiu adresów w szablonach i kontrolerach. Rails dostarcza kilka pomocniczych metod służących do generowania adresów URL. Dynamicznie tworzone metody nazwa_url oraz nazwa_path dotyczą nazwanych reguł routingu i opisano je wyżej. Jeśli to możliwe, najlepiej posługiwać się tymi metodami, bo są szybkie. Do generowania adresów URL w pozostałych przypadkach służy (wol- niejsza) metoda url_for. Funkcja url_for generuje obiekt String, który jest adresem URL, na podstawie zadanych parametrów (podobnie jak opisana wcześniej metoda generate). Dostępne są też dodatkowe opcje: :anchor — dokleja do adresu: #etykieta (dla :anchor = etykieta ). :only_path — generuje samą ścieżkę adresu URL (pomija typ protokołu, numer portu i nazwę serwera, opcja domyślnie włączona true, o ile nie użyto :host). 46 Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych :trailing_slash — dodaje do końcówki adresu znak slasha (/), lepiej jednak tej opcji nie włączać, bo powoduje problemy z działaniem cache’a w Rails. :host — zastępuje nazwę bieżącego serwera w adresie URL. :protocol — zastępuje nazwę domyślnego (zwykle http) protokołu. :user — nazwa użytkownika w przypadku korzystania z autentykacji HTTP. :password — jw., dodaje hasło. Zawężanie dozwolonych wartości Symbole zdefiniowane w regule routingu można zawęzić za pomocą wyrażeń regu- larnych. Na przykład, by routes przekazywał sterowanie do akcji o wartości info lub about, można by zmodyfikować domyślną regułę za pomocą dodatkowych parametrów: map.connect /:controller/:action/:id , :action = /(info|about)/ W komentarzach RDoc generowanych ze źródeł Rails można spotkać bardziej złożony przykład: map.connect articles/:year/:month/:day , :controller = articles , :action = find_by_date , :year = /d{4}/, :month = /d{1,2}/, :day = /d{1,2}/ Warunki z wyrażeniami regularnymi można zgrupować (za pomocą :requirement). Dzięki opcji :conditions można nałożyć dodatkowe ograniczenia odnośnie protokołu HTTP. map.connect articles/:year/:month/:day , :controller = articles , :action = find_by_date ,ś :requirements = { :year = /d{4}/, :month = /d{1,2}/, :day = /d{1,2}/ }, :conditions = { :method = :get } W powyższym przykładzie nałożono ograniczenie na rodzaj metod HTTP dozwolo- nych dla tej reguły. Dozwolona jest tylko GET. Użycie PUT spowoduje, że adres nie zo- stanie rozpoznany przez routing. rs.recognize_optimized /articles/1999/4/1 , :method = :get = {:day= 1 , :action= find_by_date , :month= 4 , :year= 1999 , (cid:180):controller= articles } rs.recognize_optimized /articles/1999/4/1 , :method = :post = {:action= unrecognized , :any= [ articles , 1999 , 4 , 1 ], :controller= main } Więcej: http://api.rubyonrails.org/classes/ActionController/Routing.html.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ruby on Rails 2.1. Tworzenie nowoczesnych aplikacji internetowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: