Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00229 005083 12610336 na godz. na dobę w sumie
Ruby on Rails. Ćwiczenia - książka
Ruby on Rails. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0661-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> ruby - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-84%), audiobook).

Stwórz aplikacje internetowe za pomocą nowoczesnego narzędzia

W dobie rosnącej popularności Linuksa, niesłabnącej popularności systemu Windows i obecności na rynku innych systemów operacyjnych aplikacje 'biurkowe', wymagające konkretnego środowiska uruchomieniowego, tracą swoją pozycję. Ich miejsce zajmują aplikacje intranetowe bądź internetowe -- instalowane na serwerach sieciowych, wymagające po stronie użytkownika jedynie przeglądarki WWW. Rozwiązanie takie jest niezwykle wygodne również dla twórców aplikacji, ponieważ zdecydowanie upraszcza proces wprowadzania nowych wersji systemu oraz jego konserwacji. Istnieje wiele technologii ułatwiających tworzenie takich aplikacji. Jedną z nowości na rynku jest zyskująca coraz większe uznanie Ruby on Rails.

Dzięki książce 'Ruby on Rails. Ćwiczenia' opanujesz podstawy tworzenia aplikacji internetowych za pomocą tej technologii. Nauczysz się programować w języku Ruby: poznasz jego elementy i zasady projektowania obiektowego, metody przetwarzania danych tekstowych, pracy z plikami i katalogami oraz obsługi błędów i wyjątków. Przeczytasz także o środowisku Rails, instalowanym na serwerze aplikacji. Wykonując ćwiczenia z ostatnich rozdziałów, zrealizujesz projekt aplikacji służącej do zarządzania czasem w technice Ruby on Rails.

Poznaj już dziś technologię, dzięki której tworzenie aplikacji
będzie bardzo wydajne i przyjemne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Ruby on Rails. Æwiczenia Autor: Micha³ Sobczak ISBN: 83-246-0661-0 Format: A5, stron: 192 Stwórz aplikacje internetowe za pomoc¹ nowoczesnego narzêdzia (cid:129) Poznaj jêzyk Ruby (cid:129) Skorzystaj ze œrodowiska Rails (cid:129) Napisz w³asne aplikacje W dobie rosn¹cej popularnoœci Linuksa, nies³abn¹cej popularnoœci systemu Windows i obecnoœci na rynku innych systemów operacyjnych aplikacje „biurkowe”, wymagaj¹ce konkretnego œrodowiska uruchomieniowego, trac¹ swoj¹ pozycjê. Ich miejsce zajmuj¹ aplikacje intranetowe b¹dŸ internetowe — instalowane na serwerach sieciowych, wymagaj¹ce po stronie u¿ytkownika jedynie przegl¹darki WWW. Rozwi¹zanie takie jest niezwykle wygodne równie¿ dla twórców aplikacji, poniewa¿ zdecydowanie upraszcza proces wprowadzania nowych wersji systemu oraz jego konserwacji. Istnieje wiele technologii u³atwiaj¹cych tworzenie takich aplikacji. Jedn¹ z nowoœci na rynku jest zyskuj¹ca coraz wiêksze uznanie Ruby on Rails. Dziêki ksi¹¿ce „Ruby on Rails. Æwiczenia” opanujesz podstawy tworzenia aplikacji internetowych za pomoc¹ tej technologii. Nauczysz siê programowaæ w jêzyku Ruby: poznasz jego elementy i zasady projektowania obiektowego, metody przetwarzania danych tekstowych, pracy z plikami i katalogami oraz obs³ugi b³êdów i wyj¹tków. Przeczytasz tak¿e o œrodowisku Rails, instalowanym na serwerze aplikacji. Wykonuj¹c æwiczenia z ostatnich rozdzia³ów, zrealizujesz projekt aplikacji s³u¿¹cej do zarz¹dzania czasem w technice Ruby on Rails. (cid:129) Instalacja interpretera Ruby (cid:129) Podstawowe elementy jêzyka Ruby (cid:129) Konstrukcje warunkowe i steruj¹ce (cid:129) Programowanie obiektowe (cid:129) Obs³uga wyj¹tków (cid:129) Korzystanie z wyra¿eñ regularnych (cid:129) Instalacja œrodowiska Rails (cid:129) Generowanie adresów URL (cid:129) Szablony RHTML (cid:129) Wysy³anie poczty elektronicznej Poznaj ju¿ dziœ technologiê, dziêki której tworzenie aplikacji bêdzie bardzo wydajne i przyjemne Część I Wstęp Ruby Rozdział 1. Wprowadzenie do Ruby Rozdział 2. Instalacja interpretera Windows Linux Podsumowanie Rozdział 3. System pomocy — RI Podsumowanie Rozdział 4. Podstawy składni Standardy nazewnictwa Tablice Zakresy Iteratory Bloki kodu BEGIN oraz END Dołączanie kodu źródłowego Zmienne predefiniowane Słowa kluczowe Istotne uwagi Podsumowanie 7 9 11 15 15 16 18 19 20 21 21 25 28 29 30 31 32 33 34 34 35 4 Ruby on Rails • Ćwiczenia Rozdział 5. Struktury kontrolne Warunek if Warunek unless Warunek case — wielokrotny wybór Pętla for Pętla loop Pętla while Pętla until break, redo, next i retry each Podsumowanie Rozdział 6. Programowanie zorientowane obiektowo Klasy i obiekty Metody Metody klas Moduły Metody modułów Rozszerzanie obiektów Dziedziczenie Singletony Kontrola dostępu Podsumowanie Rozdział 7. Wyjątki rescue raise ensure catch i throw Podsumowanie Rozdział 8. Wyrażenia regularne Pierwszy kontakt Dopasowanie Klasy znaków Zamiana Podejście obiektowe Podsumowanie Rozdział 9. Operacje wejścia i wyjścia Operacje podstawowe Pliki Podsumowanie 37 38 40 40 41 43 43 44 45 45 46 47 47 48 50 52 53 53 54 55 56 58 59 59 60 60 61 62 63 64 64 67 68 69 70 71 71 73 74 Spis treści Rozdział 10. Usuwanie błędów Podsumowanie Rozdział 11. Biblioteka klas Array Object File Podsumowanie Rails Część II Rozdział 12. Wprowadzenie do Rails Rozdział 13. Rails — instalacja Rails XAMPP Podsumowanie Rozdział 14. Pierwsza aplikacja Przypomnienie Drzewo projektu WEBrick Witaj świecie Znaczniki Podsumowanie Rozdział 15. Active Record Przygotowanie środowiska Przepisy kulinarne Zmiana wyglądu Kategorie Podsumowanie Rozdział 16. Action Controller Routing Generowanie URL Metody akcji Środowisko kontrolera Generowanie szablonów Wysyłanie danych Ciasteczka Flash — komunikacja pomiędzy metodami Filtry Podsumowanie 5 75 76 77 77 80 81 82 9 85 87 87 88 92 93 93 94 96 97 99 102 103 103 106 108 111 114 115 115 118 120 121 122 122 123 124 125 126 6 Ruby on Rails • Ćwiczenia Rozdział 17. Action View Szablony RHTML Helpers — wsparcie pomocników Formatowanie Odnośniki Stronicowanie Elementy formularzy Podsumowanie Rozdział 18. Action Mailer Wysyłanie poczty Odbieranie poczty Podsumowanie Rozdział 19. Web 2.0 link_to_remote observe_field periodically_call_remote Podsumowanie Rozdział 20. Bezpieczeństwo SQL Injection CSS/XSS Formularze Publiczne metody kontrolerów Upload plików Podsumowanie Rozdział 21. Zakończenie Część III Dodatki Dodatek A Projekt — TimeTracker Przygotowanie Wersja SQLite Wersja MySQL Opis działania Opis budowy Podsumowanie 127 127 130 133 136 137 138 140 141 141 147 149 151 151 154 155 157 159 159 161 162 163 164 164 165 167 169 169 170 172 174 178 186 Zazwyczaj rozpoczynając przygodę z jakimkolwiek językiem programowania, pierwszą aplikacją, która wychodzi spod naszych rąk, jest znane wszystkim „Witaj świecie”. Tak też będzie w tym przypadku. Ć W I C Z E N I E 14.1 Pierwsza aplikacja Aby stworzyć pierwszą aplikację: 1. 2. Uruchom edytor tekstowy. Zapisz poniższy kod źródłowy do nowego pliku. class Osoba @@ilosc = 0 def initialize(imie, nazwisko, wiek) @imie = imie @nazwisko = nazwisko @wiek = wiek @@ilosc += 1 end def przywitaj_sie puts Nazywam sie #{@imie} #{@nazwisko}. puts Mam #{@wiek} lat. end 9 4 C z ę ś ć I I • R a i l s def Osoba.ile_osob puts Utworzono #{@@ilosc} osob! end end pracownik_1 = Osoba.new( Michal , Sobczak , 19) pracownik_1.przywitaj_sie Osoba.ile_osob 3. Zapisz plik i wykonaj go w interpreterze języka Ruby. Wpisz w wierszu poleceń ruby nazwa pliku . W powyższym przykładzie utworzyliśmy klasę Osoba. Ponadto zdefi- niowaliśmy trzy metody. Pierwsza z nich to metoda inicjalizacji obiektu danej klasy. Druga to metoda przywitaj_sie, która jest odpo- wiedzialna za wyświetlenie na ekranie podanego tekstu w postaci imienia, nazwiska oraz wieku. Ostatnia z nich wyświetla liczbę utwo- rzonych do tej pory obiektów klasy Osoba. Za przechowywanie infor- macji o liczbie tych obiektów odpowiedzialna jest zmienna klasy no- sząca nazwę ilość. Przykład ten miał na celu przypomnienie składni języka. Mając za sobą wprowadzenie do środowiska oraz ogólny przegląd jego możli- wości w poprzednich rozdziałach, czas na zastosowanie naszej jak dotąd skromnej wiedzy w praktyce. Ć W I C Z E N I E 14.2 Utworzenie aplikacji wraz z drzewem projektu Aby utworzyć nową aplikację, a wraz z nią drzewo projektu: 1. 2. Uruchom wiersz poleceń. Wpisz polecenie rails nazwa aplikacji (rysunek 14.1). Rysunek 14.1. Utworzenie nowej aplikacji w Rails R o z d z i a ł 1 4 . • P i e r w s z a a p l i k a c j a 9 5 Ć W I C Z E N I E 14.3 Przygotowanie środowiska pracy Zaczynając pracę z Rails, niezmiernie istotne jest, aby wybrać kata- log, w którym będziemy przechowywać nasze projekty. Ważne jest, żeby katalog ten znajdował się jak najwyżej w strukturze katalogów dysku twardego. 1. W wierszu poleceń wpisz mkdir nazwa katalogu , żeby utworzyć nowy katalog. 2. 3. Do katalogu przechodzimy poleceniem cd nazwa katalogu . Żeby wyświetlić wszystkie pliki oraz katalogi w katalogu, w którym znajdujemy się obecnie, używamy polecenia dir (rysunek 14.2). Rysunek 14.2. Drzewo projektu 4. Żeby wyświetlić to samo, ale rekursywnie, czyli wraz z zawartością podkatalogów, wpisujemy dir /S. Ć W I C Z E N I E 14.4 Obsługa wbudowanego w wiersz poleceń edytora tekstu Aby uruchomić wbudowany w wiersz poleceń edytor tekstu: 1. Uruchom wiersz poleceń. 9 6 C z ę ś ć I I • R a i l s 2. Edytor uruchamiamy poleceniem edit. Używając edytora edit, możemy poruszać się pomiędzy poleceniami menu edytora na dwa sposoby — za pomocą myszy albo klawiatury. 3. Żeby dostać się do menu za pomocą klawiatury, używamy kombinacji klawiszy Alt+wiodąca litera menu. 4. Na przykład, aby dostać się do menu Plik, wybierzmy Alt+p. Kiedy naciśniemy klawisz Alt, podświetlone zostaną wiodące litery menu. Jeśli chcesz zapoznać się ze znaczeniem poszczególnych katalogów z drzewie projektu, sięgnij do dokumentacji Ruby on Rails, która znaj- duje się pod adresem http://www.rubyonrails.org/docs. Ć W I C Z E N I E 14.5 Uruchomienie serwera WEBrick Aby uruchomić serwer WEBrick: 1. 2. Uruchom wiersz poleceń. Aby uruchomić serwer WEBrick, wydajemy polecenie ruby scriptserver (rysunek 14.3). Rysunek 14.3. Uruchomienie serwera WEBrick R o z d z i a ł 1 4 . • P i e r w s z a a p l i k a c j a 9 7 Kilka chwil wcześniej stworzyliśmy nowy projekt poleceniem rails nazwa projektu i w związku z tym mamy już całe drzewo aplikacji, które będzie dla nas szablonem do tworzenia w późniejszym czasie bardziej zaawansowanych aplikacji niż obecne „Witaj świecie”. Stwórzmy zatem aplikację, która będzie składała się z jednego kon- trolera oraz kilku metod. Do tej operacji będziemy potrzebowali pod- stawowej znajomości HTML i CSS1. Ć W I C Z E N I E 14.6 Utworzenie pierwszego kontrolera i widoku Aby utworzyć kontroler: 1. 2. 3. Uruchom wiersz poleceń. Przejdź do katalogu z projektem, na przykład cd rails est. Wykonaj polecenie ruby scriptgenerate controller WitajSwiecie, aby stworzyć nowy kontroler (rysunek 14.4). Rysunek 14.4. Utworzenie kontrolera WitajSwiecie 4. Przejdź do katalogu appcontrollers poleceniem cd appcontrollers. 5. Wykonaj polecenie dir w celu przejrzenia zawartości katalogu. W tym momencie widzimy dwa pliki: application.rb oraz witaj_swiecie_controller.rb. Są to kontrolery akcji. W tym przypadku najbardziej interesuje nas witaj_swiecie_controller.rb. 6. Edytuj plik witaj_swiecie_controller.rb (rysunek 14.5). 1 Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, CSS) jest to język służący do opisu sposobu generowania stron WWW — przyp. aut. 9 8 C z ę ś ć I I • R a i l s Rysunek 14.5. Edytor gVim z otwartym plikiem kontrolera WitajSwiecie 7. Zapisz do pliku witaj_swiecie_controller.rb następujący kod: class WitajSwiecieController ApplicationController def witaj end end 8. Otwórz przeglądarkę, na przykład Internet Explorer, i wpisz: http://12httttt1:2ttt/witaj_swiecie (rysunek 14.6). Rysunek 14.6. Nieznana akcja (unknown action) 9. Po wpisaniu http://12httttt1:2ttt/witaj_swiecie/witaj otrzymamy błąd innego rodzaju. Poprzedni mówi nam, że wprawdzie mamy taki kontroler, ale nie mamy żadnej akcji z nim związanej. Z tego powodu musimy stworzyć widok dla kontrolera, żeby mógł się wyświetlić (rysunek 14.7). Rysunek 14.7. Brak szablonu (template is missing) 10. cd ttviews oraz cd witaj_swiecie. 11. Stwórz plik szablonu o nazwie, jaką posiada metoda w kontrolerze WitajSwiecie, czyli witaj.rhtml: html head title Witaj swiecie! /title style type= text/css table.tabela {font-weight:bold;} div {text-align:center;} /style R o z d z i a ł 1 4 . • P i e r w s z a a p l i k a c j a 9 9 /head body h1 Witaj świecie! /h1 div table class= tabela tr td Witaj swiecie! /td /tr /table /div /body /html 12. Teraz pod adresem http://127.0.0.1:3000/WitajSwiecie/witaj możesz zobaczyć swoją pierwszą działającą aplikację. Gratulacje! To jednak nie wszystko. 13. Edytuj plik witaj_swiecie_controller.rb. class WitajSwiecieController ApplicationController def witaj 5.times do |@i| @i+=1 end end end 14. Edytuj plik witaj.rhtml. table class= tabela tr td Witaj swiecie! /td td = @i /tr /table Wynikiem powyższych działań jest wyświetlenie liczby 5. Jak widać, kontrolery oraz widoki współpracują ze sobą, przekazując sobie na- wzajem wartości zmiennych. Znaczniki pozwalają na osadzanie instrukcji języka Ruby pomiędzy kodem w języku HTML. 1 0 0 Ć W I C Z E N I E C z ę ś ć I I • R a i l s 14.7 Osadzanie znaczników Ruby w HTML Aby osadzić znaczniki języka Ruby stronie HTML, podążaj za poniż- szym opisem: 1. Wartości wyrażeń w plikach rhtml zapisujemy pomiędzy znacznikami = oraz . Wszystko pomiędzy nimi jest zamieniane na łańcuch znaków i wyświetlane w przeglądarce. Załóżmy, że stworzymy taką konstrukcję: = puts Witaj! 2. Zostanie to co prawda wyświetlone, ale nie tam, gdzie moglibyśmy się tego spodziewać. Pamiętamy okno wiersza poleceń, w którym uruchamialiśmy WEBrick? Jeśli użyjemy standardowego wyjścia dla danych, pojawią one się właśnie w konsoli z uruchomionym serwerem. = 1+ = jeden + dwa $ 3. Istnieje ponadto druga para znaczników , . Wszystko pomiędzy nim może być, tak jak w przypadku poprzedników, kodem źródłowych języka Ruby. Różnica polega na tym, że znacznik ten nie zamienia swojego wyjścia na łańcuch znaków i nie próbuje go wyświetlić. Znacznik ten jest najczęściej stosowany do iteracji oraz pętli i warunków wyświetlania kodu HTML. 3.times do Witaj! br end 4. Istnieje możliwość łączenia obu znaczników. 4.times do |i| = i br end 5. Na zakończenie czas stworzyć drugą metodę klasy kontrolera, stworzyć widok oraz połączyć obie strony odnośnikami. Edytuj plik witaj_swiecie_controller.rb. class WitajSwiecieController ApplicationController def witaj 5.times do |@i| @i+=1 end end R o z d z i a ł 1 4 . • P i e r w s z a a p l i k a c j a 1 0 1 def doZobaczenia end end 6. Edytuj plik widoku doZobaczenia.rhtml. html head title Do Zobaczenia! /title /head body Do zobaczenia! br = link_to Witaj! , :action = witaj /body /html 7. Do pliku witaj.rhtml dodaj: = link_to Do Zobaczenia! , :action = doZobaczenia 8. Obejrzyj wynik tego ćwiczenia w przeglądarce internetowej pod adresem http://127.0.0.1:3000/witaj_swiecie/witaj (rysunki 14.8 i 14.9). Rysunek 14.8. Pierwsza aplikacja Rysunek 14.9. Działanie odnośnika 1 0 2 C z ę ś ć I I • R a i l s W rozdziale: q q q q q Przypomnieliśmy sobie składnię języka Ruby. Utworzyliśmy szkielet aplikacji Rails. Uruchomiliśmy serwer WEBrick. Stworzyliśmy przykładowy kontroler oraz dwa widoki. Dowiedzieliśmy się, jak wykorzystywać znaczniki osadzania kodu źródłowego języka Ruby pomiędzy kodem HTML. q Połączyliśmy dwie strony odsyłaczami.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ruby on Rails. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: