Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00326 008027 15707823 na godz. na dobę w sumie
Ryczałt ewidencjonowany - ebook/pdf
Ryczałt ewidencjonowany - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-419-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradnik w jasny i przejrzysty sposób opisuje sytuacje oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie w tej formie. Wskazuje również, kto nie może z niego skorzystać, ponieważ dla pewnych podmiotów wybór opodatkowania w tej formie jest niedopuszczalny.
Publikacja pomaga w podjęciu decyzji, czy ryczałt ewidencjonowany jest właściwą formą opodatkowania. 
W opracowaniu znalazły się również informacje dotyczące wysokości obciążeń podatkowych, a więc stawek, według jakich opodatkowane są poszczególne rodzaje działalności gospodarczej. 
Tekst poradnika został uzupełniony przykładami oraz aktualnym orzecznictwem i pismami.
W publikacji zostały uwzględnione zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Dokonując wyboru formy opodatkowania, osoba zainteresowana powinna kierować się plano- wanymi obrotami firmy, prognozowanymi zyskami, a w konsekwencji obciążeniami podatkowymi . Dlatego bardzo ważny jest wybór formy opodatkowania . Ryczałt od przychodów ewidencjono- wanych jest jedną z form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych . Ryczałt jest uproszczoną formą opodatkowania w stosunku do zasad ogólnych, a jego największą zaletą jest fakt, że podatnik decydujący się na ryczałt ma mniejszy zakres obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych . Tę formę opodatkowania reguluje ustawa z 20 listopada 1998 r . o zryczał- towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (j .t . z 2017 r . poz . 2157 ze zm .; zwana dalej ustawą o ryczałcie ewidencjonowanym) . WAŻNE! Przychody podatników wybierających opodatkowanie ryczałtem objęte są niższymi stawkami podatkowymi, ale za to nie można pomniejszać ich o koszty uzyskania przychodów. Podatek w tej formie opłaca się od uzyskanego przychodu . Jego wysokość zależy od rodza- ju prowadzonej działalności i charakteru przychodów . Stawki określone dla ryczałtu to: 2 , 3 , 5,5 , 8,5 , 17 i 20 . Podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną różnymi stawka- mi, muszą wykazywać w prowadzonej ewidencji przychody z każdego rodzaju działalności od- rębnie . W opracowaniu omówiono zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r . Zazwyczaj opodatkowanie w formie ryczałtu wybierają podatnicy prowadzący jednoosobową dzia- łalność gospodarczą . Rozpoczęcie działalności – założenie firmy Przed złożeniem dokumentów dotyczących sposobu opodatkowania trzeba założyć (zarejestro- wać) firmę . Obecnie założenie firmy nie powinno nikomu nastręczać trudności . Można ją bowiem zareje- strować na podstawie jednego formularza – CEIDG-1 będącego podstawą wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . Wypełniony formularz należy złożyć w dowol- nym urzędzie miasta, gminy lub dzielnicy . Można to zrobić także przez Internet . Rejestracja fir- my w CEIDG jest bezpłatna . We wniosku o rejestrację działalności gospodarczej należy wskazać dane o przyszłym przedsiębiorcy oraz o rejestrowanej firmie, której wniosek dotyczy . Ponieważ jest ich sporo, przed przystąpieniem do wypełniania wniosku warto przygotować sobie niezbęd- ne dane i dokumenty . Są to, między innymi: dane osobowe oraz adres zamieszkania i zameldo- wania wnioskodawcy, nazwa rejestrowanej firmy, rodzaj działalności (kody PKD), przewidywana liczba pracujących i zatrudnionych w firmie, miejsce/a wykonywania działalności, wybrana forma opodatkowania i rodzaj prowadzonej księgowości, numer rachunku bankowego i udzielone peł- nomocnictwa . Z orzecznictwa ■■ Za osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą w rozumieniu art . 8 ust . 1 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r . o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osią- ganych przez osoby fizyczne (Dz .U . nr 144, poz . 930 ze zm .), w stanie prawnym obowiązującym w 2001 r . [również w 2019 r . – przypis redakcji], należy uznać podatnika, który w poprzednim roku 5 RYCZALT-EWIDENCJONOWANY-2019.indd 5 28.12.2018 12:05:53 RYCZAŁT EWIDENCJONOWANYWWW.INFOR.PL podatkowym nie uzyskał przychodów z działalności gospodarczej – wyrok NSA z 17 maja 2005 r ., sygn . akt FSK 1804/04 . Przy zakładaniu działalności gospodarczej warto zastanowić się nad możliwymi, incydentalnymi źródłami przychodu i od razu dokonać ich zgłoszenia obok planowanej działalności podstawowej . Warto skorzystać z interaktywnego formularza zgłoszenia, ponieważ zawiera on system podpowie- dzi, które chronią przed popełnieniem błędu . Podczas uzupełniania wniosku system podpowiada właściwe pola i wskazuje ewentualne pomyłki . Formularz znajduje się na stronie https://prod .ceidg . gov .pl/ceidg .cms .engine/?F;1b22de7d-916d-4591-b44d-3b8e2be61121 Jednocześnie formularz CEIDG-1 jest wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem do urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych . Z chwilą założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy . Jeśli składający wniosek nie pamięta lub wcale nie posiada NIP, wypełniając wniosek, powinien zaznaczyć opcję: Nie posiadam numeru NIP . Wówczas po rejestracji działalności w CEIDG numer zostanie automatycznie nadany lub zweryfikowany i umieszczony w dokumentach . WAŻNE! Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą NIP jest kluczowym identyfikatorem w obrocie podat- kowym i prawnym (gospodarczym). Za rozpoczęcie działalności nie uważa się całkowitej lub częściowej zmiany branży lub przedmiotu działalności ani zmiany umowy spółki czy też zmiany wspólnika . Kiedy można skorzystać z ulgi w ubezpieczeniach społecznych Od 30 kwietnia 2018 r . obowiązują przepisy ustaw tworzących tzw . Konstytucję biznesu . Jedną z nich jest ustawa z 6 marca 2018 r . – Prawo przedsiębiorców, która w wprowadziła zmiany w ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym osób, które rozpoczynają prowadze- nie działalności po raz pierwszy bądź po długiej przerwie . Jedną z nich jest ulga na start . Polega ona na zwolnieniu z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej dla: ■■ podejmujących ją po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzo- wych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej, ■■ przedsiębiorców, którzy nie będą prowadzili działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynno- ści wchodzące w zakres wykonywanej działalności . Trzeba pamiętać, że ulga ta dotyczy tylko osoby prowadzącej działalność . Nie są nią objęci zatrud- nieni przez nią pracownicy ani współpracownicy . Ulga może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych . Początek tego terminu stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności . Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia mie- siąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicza się do 6 miesięcy trwania ulgi . Natomiast gdy działalność gospodarcza rozpoczynana jest w trakcie miesiąca kalendarzowego, tego miesiąca się nie wlicza do 6-miesięcznego terminu jej obowiązywania . Przedsiębiorca, który w czasie korzystania z ulgi na start zawiesi wykonywanie działalności, musi pamiętać, że okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy . Trzeba podkreślić, że przedsiębiorca może zrezygnować z ulgi na start, ma do tego prawo . Jednak jeśli tak zrobi, kolejny raz będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia bądź zawieszenia działalności . 6 RYCZALT-EWIDENCJONOWANY-2019.indd 6 28.12.2018 12:05:53 RYCZAŁT EWIDENCJONOWANYPODATKI NR 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ryczałt ewidencjonowany
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: