Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00427 007449 20638882 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2012. Papier - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2012. Papier - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62948-85-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Piętnasta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskiej branży wydawniczo-księgarskiej.

Tom V Papier

Tom poświęcony rynkowi papierów graficznych przeznaczonych do druku książek. Zawiera zarys problematyki jaka pojawia się przy produkcji i dystrybucji papierów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2012 P A P I E R RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2012 P A P I E R Piotr Dobrołęcki współpraca: Daria Dobrołęcka ze specjalnym appendixem Stefana Jakucewicza Warszawa 2012 © Copyright by Piotr Dobrołęcki, 2012 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2012 Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie lub reprodukcja jakiegokolwiek fragmentu tej książki wymaga pisemnej zgody wydawcy. Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Łamanie: TYPO Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze Speed-E Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ISBN 978-83-62948-85-7 Wydanie I Warszawa 2012 Tom LXIII w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax +48 22 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki Spis treści: Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Bieg na orientację . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Producenci i dystrybutorzy . . . . . . . . . . . . . . 13 Źródła i materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział pierwszy. Papier do książek . . . . . . . . . . . . 15 Masy włókniste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Rodzaje i parametry papieru . . . . . . . . . . . . . . 27 Tektura introligatorska na okładki . . . . . . . . . . . . 31 Rozdział drugi. Mity o przemyśle papierniczym . . . . . . . . 33 Rozdział trzeci. Rynek papieru na świecie, w Europie i w Polsce . . 39 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Rynek światowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Drewno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Masy włókniste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Makulatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Papier i tektura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Spadki i wzrosty . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Najwięksi producenci . . . . . . . . . . . . . . . 59 Prognozy i inwestycje . . . . . . . . . . . . . . . 61 Masy włókniste . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Makulatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Papier i tektura . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Postęp technologiczny i zmiany na rynku . . . . . . . 73 Nowe gatunki papieru . . . . . . . . . . . . . . 75 Rynek europejski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Masy włókniste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Makulatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Papier i tektura . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Papiery graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Zużycie papieru i tektury . . . . . . . . . . . . . . 91 Eksport i import . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Zagrożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Koncentracje i redukcje . . . . . . . . . . . . . . 94 Import papierów z Chin . . . . . . . . . . . . . 98 Opłaty za emisje CO2 . . . . . . . . . . . . . . 101 Prognozy i inwestycje . . . . . . . . . . . . . . . 102 Dystrybucja w Europie . . . . . . . . . . . . . . . 103 Rynek polski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Masy włókniste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Makulatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Produkcja papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Papiery graficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Zużycie papieru i tektury . . . . . . . . . . . . . . 118 Eksport i import papieru . . . . . . . . . . . . . . 120 Przedsiębiorstwa w przemyśle papierniczym . . . . . . . 123 Kapitał zagraniczny i zmiany kapitałowe . . . . . . . . . 125 Inwestycje i zapowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . 126 Negatywne skutki polityki lasów Państwowych . . . . . . 128 Dystrybucja papieru . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Ceny na rynku papieru i jego surowców . . . . . . . . . 139 Ceny makulatury . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Ceny mas włóknistych . . . . . . . . . . . . . . 141 Ceny papieru i tektury . . . . . . . . . . . . . . 143 Rozdział czwarty. Producenci papieru w Polsce . . . . . . . . 149 Rozdział piąty. Zagraniczni producenci papieru . . . . . . . . 171 Rozdział szósty. Dystrybutorzy papieru w Polsce . . . . . . . . 213 Rozdział sidmy. Międzynarodowe organizacje, instytucje i firmy badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Rozdział ósmy. Instytucje, organizacje i czasopisma branżowe w Polsce 269 Appendix I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Stefan Jakucewicz, Papier dziś i jutro . . . . . . . . . . . . 297 Appendix II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Stefan Jakucewicz, Normy, certyfikaty i atesty stosowane przy opisie papieru na jego opakowaniu i w danych technicznych producenta . 305 Wykaz tekstów źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . 321 Oferta Biblioteki Analiz . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Indeks firm omawianych w książce . . . . . . . . . . . . 337 2 1 0 2 e c s l o P w i k ż ą i s k k e n y R 6 część czwarta PAPieR Wstęp – Bieg na orientację Po raz czwarty do rąk czytelników oddajemy opracowanie o rynku papie- ru przeznaczonego do produkcji książek, który nazywany jest papierem graficznym lub publikacyjnym. Jak w poprzednich edycjach tej publikacji, sytuujemy problematykę papierów graficznych w Polsce w szerokim kon- tekście zmian w przemyśle papierniczym na świecie i na naszym kontynen- cie. Tegoroczne opracowanie stanowi aktualizację i znaczne rozszerzenie zeszłorocznej publikacji i dotyczy nie tylko lat 2010 i 2011, ale też pierwszej połowy 2012 roku, o ile możemy już dysponować danymi za ten okres. W poszczególnych rozdziałach omawiamy wpierw światowy rynek pa- pieru, a następnie rynek europejski, w tym szczególnie sytuację w 19 kra- jach zrzeszonych w międzynarodowej organizacji producentów papieru i tektury CEPI, która w nieoceniony sposób zbiera i opracowuje informacje o rynku papierniczym na świecie i w Europie. W takim otoczeniu przed- stawiamy aktualną sytuację na rynku polskim. Przedmiotem zainteresowania są nie tylko producenci i dystrybutorzy papieru, ale też sektor surowców papierniczych, wśród których dominującą pozycję, wynikającą z technologii produkcji papieru, zajmują masy włók- niste oraz makulatura. Zwracamy też uwagę na sytuację w sektorze drzew- nym, gdyż drewno jest z kolei podstawowym surowcem do produkcji mas włóknistych. W tym sektorze dochodzi w ostatnich latach do znaczących zmian, chociaż z natury rzeczy – jak wszyscy wiemy – proces „produkcji” drewna wymaga wielu lat, jak też przemyślanych działań, których skutki są odczuwalne dopiero w kolejnych pokoleniach. Na świecie coraz większy obszar zajmują plantacje specjalnych gatunków drzew, z których pozyskuje się drewno nie po 30-40 latach jak dotychczas, lecz już po 30-40 miesiącach. Pierwsze takie plantacje mamy już w Polsce, na razie na skalę pilotażową, lecz wkrótce ich powierzchnia powinna być już znacznie większa. Omawiając sytuację w sektorze papierniczym, musimy mieć świado- mość, że ta dziedzina gospodarki znajduje się obecnie w sytuacji szczegól- nej. Nam nie chodzi o lifting, przemysł oczekuje naprawdę rewolucyjnych roz- wiązań, bo bez nich trudno będzie przetrwać w Europie – stwierdził Michał Jarczyński, prezes Stowarzyszenia Papierników Polskich, w swoim wystą- w s t ę P – B i e g n A o R i e n t A c j ę 9 e c s l o P w 1 0 2 2 pieniu na Kongresie Papierników Polskich w czerwcu tego roku1. Podkreślił dalej, że branża papiernicza zaliczana do sektora gospodarki opartego na drewnie (forest base industry) jest znaczącą dziedziną europejskiej gospo- darki, zatrudniającą ponad 2 mln pracowników i wytwarzającą ponad 75 mld euro wartości dodanej rocznie. Stosujemy w naszych celulozowniach i papierniach rozwiązania sprzed 20-30 lat, natomiast dzisiaj nie znamy 80 proc. zastosowań celulozy w produktach, jakie będą wytwarzane w roku 20502. Celulozownia przyszłości będzie według prezesa SPP kompleksem biorafineryjnym, który w pełni wykorzysta wszystkie cechy surowca – wy- twarzać będzie nie tylko celulozę i papier, ale też chemikalia i biopaliwa, a jednocześnie stanie się wysokosprawnym obiektem trigenergacyjnym (jednoczesna produkcja energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej), wy- twarzającym energię z odnawialnych surowców – resztek poprocesowych. Nasz sektor jest i będzie liderem rozwoju technologii gazyfikacji, torryfikacji, karbonizacji i pirolizy. Nasze przedsiębiorstwa w przyszłości staną się mul- tidyscyplinarnymi kompleksami przemysłowymi. Jedno jest pewne – czasy łatwe bezpowrotnie minęły i przed naszą branżą stoją coraz większe wyzwa- nia, ale i olbrzymie możliwości – ocenił Michał Jarczyński3. i k ż ą i s k k e n y R Michał Jarczyński zwracał też uwagę na uwarunkowania ekologiczne w produkcji papieru. W 2011 roku podczas międzynarodowej konferencji Progress’11 w Łodzi, którą znamiennie zatytułowano „Papier – naturalny produkt przyjazny środowisku”, stwierdził, że Papier – produkt z dwoma tysiącami lat historii – staje na rozdrożu swojego rozwoju. Obecnie kwe- stie środowiskowe dominują nad aspektami technicznymi czy kosztowymi4. W ten najbardziej lapidarny sposób przedstawił jeden z najtrudniejszych aspektów, jaki musi być rozwiązany w środowisku papierniczym w najbliż- szym czasie. Prezes Stowarzyszenia Papierników Polskich w swoim wy- stąpieniu podkreślił zdecydowanie, że branża papiernicza jest strażnikiem środowiska i jego czyścicielem5, a także światowym liderem w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych, chociaż te oczywiste prawdy nie docierają do przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej, który uważa papierników za coś gorszego niż korniki, termity czy brudnica mniszka – tych, którzy nisz- czą lasy6. Dlatego konieczne jest, szczególnie w środowiskach związanych \\ 1. Michał Jarczyński „Rola przemysłu celulozowo-papierniczego w nowej ekonomii”, „Przegląd Papierniczy” nr 5/2012. \\ 2. Ibid. \\ 3. Ibid. \\ 4. „Przegląd Papierniczy” nr 10/2011. \\ 5. Ibid. \\ 6. Ibid. 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2012. Papier
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: