Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00661 006814 20581798 na godz. na dobę w sumie
Rynek książki w Polsce 2014. Targi, Instytucje, Media - ebook/pdf
Rynek książki w Polsce 2014. Targi, Instytucje, Media - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 278
Wydawca: Biblioteka Analiz Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63879-35-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowy tom zawierający zestawienie najważniejszych instytucji i organizacji związanych z książką, a także wykaz mediów branżowych. W tomie podsumowujemy sytuację w sektorze targów książki, zamieszczamy również szczegółowy przegląd wszystkich najważniejszych imprez targowych w Polsce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TARGI, INSTYTUCJE, MEDIA W POLSCE 2014 Piotr Dobrołęcki Daria Dobrołęcka Patronat medialny ISBN 978-83-63879-35-8 9 788363 879358 Focus® – marka dla Wydawców www.papyrus.com/pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014Targi, insTyTucje kulTury, media RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 insTyTucje kulTury, Targi, media Piotr Dobrołęcki Daria Dobrołęcka Warszawa 2014 © Copyright by Piotr Dobrołęcki Daria Dobrołęcka 2014 © Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2014 Redakcja: Łukasz Gołębiewski Korekta: Joanna Ożóg Projekt okładki: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Opracowanie graficzne: Grzegorz Zychowicz | Tatsu Łamanie: TYPO Druk i oprawa: OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne Wydrukowano na papierze Speed-E Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ISBN 978-83-63879-35-8 Wydanie I Warszawa 2014 Tom LXXIV w serii „Raporty” Biblioteka Analiz Sp. z o.o. 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416 tel./fax (+48 22) 828 36 31 www.biblioteka-analiz.pl Firma jest członkiem Polskiej Izby Książki spis treści Część piąta targi, instytuCje kultury, media ............................................... 7 Rozdział pierwszy targi książki w polsce ................................................................................. 11 Rozdział drugi instytucje kultury ....................................................................................... 57 Rozdział trzeci szkolnictwo wyższe ..................................................................................... 125 Rozdział czwarty Fundacje ........................................................................................................ 141 Rozdział piąty Organizacje .................................................................................................. 151 Rozdział szósty media ............................................................................................................. 223 Oferta Biblioteki analiz ............................................................................. 249 indeks firm omawianych w książce .......................................................... 259 część piąTa Targi, media insTyTucje kulTury, Wprowadzenie Oddajemy Państwu zupełnie nowy tom naszego opracowania, w którym zebraliśmy podstawowe informacje, a czasem i opinie, o najważniejszych targach książki w Polsce oraz o instytucjach i organizacjach działających na rynku książki, a także na ten rynek oddziaływujących. Zamieszczamy też zestawienie instytucji edukacyjnych na poziomie szkół wyższych oraz oddzielny wykaz mediów branżowych. Używamy tutaj terminu rynek książki, bo tak się u nas przyjęło od lat, chociaż bardziej trafne powinno być określenie przemysł książki, stoso- wane już w Polsce i przyjęte jako odpowiednik angielskiego terminu book industry, stosowanego powszechnie na świecie. Po raz pierwszy staraliśmy się je wprowadzić w „Raporcie o książce”, jaki nasz zespół przygotował w 2009 roku na Kongres Kultury Polskiej w Krakowie. Od tego czasu ter- min ten coraz częściej pojawia się w tekstach fachowych i publicystyce. Do przemysłu książki zaliczamy wszystkie działania opisane w pozosta- łych tomach naszej cyklicznej publikacji, jaką jest „Rynek książki w Pol- sce”, czyli w tomach: „Wydawnictwa”, „Dystrybucja”, „Poligrafia i papier” oraz „Who i who”, wszystkie przedsiębiorstwa i organizacje oraz poszcze- gólne osoby zaangażowane w działania wokół książki, jak też ujęte w tym tomie: instytucje, izby gospodarcze, organizacje, stowarzyszenia, funda- cje, instytuty i katedry szkół wyższych, a także media branżowe, zarówno drukowane, jak i – zgodnie z duchem czasu – dynamicznie rozwijające się media elektroniczne. W poprzednich edycjach „Rynku książki w Polsce” w tomie „Who is who” obok słownika biograficznego ludzi polskiej książki zamieszczaliśmy obszerne rozdziały o targach książki oraz o instytucjach, organizacjach i mediach branżowych. W obecnej edycji zdecydowaliśmy się wydzielić tę część do osobnego tomu. Było to spowodowane z jednej strony rozrasta- jącą się co roku objętością tego woluminu, gdyż systematycznie zwiększa- ła się liczba biogramów najważniejszych i najbardziej wpływowych osób w przemyśle książki, a z drugiej – z wielu stron docierały do nas postulaty W p r o W a d z e n i e 9 W tomie tym w rozdziale pierwszym przedstawiliśmy – tak jak poprzed- nio w tomie „Who is who” – wykaz najważniejszych imprez targowych w Polsce, poprzedzając go wstępem, w którym tradycyjnie już dokonujemy oceny minionego roku w tej sferze i wskazujemy na pozytywne i negatyw- ne tendencje w sektorze targowym. Następnie zaprezentowaliśmy instytucje państwowe wpływające na ry- nek książki, a na kolejnych stronach organizacje społeczne z naszego kręgu – izby gospodarcze, stowarzyszenia oraz fundacje. Następnie zamieściliśmy zestawienie mediów branżowych. Przy każdej z tych instytucji, organizacji czy firmie podaliśmy podsta- wowe dane adresowe i personalne oraz charakterystykę zadań, jak też naj- ważniejsze wydarzenia z ich historii, ze szczególnym uwzględnieniem mi- nionego roku. Jak i w latach poprzednich, zbierając informacje do tego tomu, korzy- staliśmy z dostępnych publicznie informacji zamieszczanych w oficjalnych publikacjach oraz w mediach, a także korzystaliśmy z bogactwa interneto- wego. Jednakże musimy tutaj zaznaczyć, że bardzo rzadko spotykaliśmy wartościowe rozwiązania stron internetowych, gdzie wiele informacji, wy- dawałoby się podstawowych, nie jest publikowanych. Główny problem, to brak konsekwencji w doborze informacji i lekceważenie potrzeby ich ak- tualizacji, a także wstrzemięźliwość w podawaniu ważnych informacji, co szczególnie odnosi się do kwestii personalnych. Wielokrotnie nie można dojść do danych, kto i za co odpowiada w danej instytucji czy organizacji. Powszechnie uznawane za obowiązujące hasło, że „wszystko jest w inter- necie” w takich przypadkach zupełnie się nie sprawdza i wymaga bardzo pracochłonnych i uporczywych dalszych poszukiwań. Dlatego wiedząc o niedociągnieciach i brakach, jak zawsze w przypadku podobnych publikacji, zwracamy się do Czytelników z apelem o uzupeł- nianie, aktualizowanie i prostowanie zamieszczonych informacji – w for- mie e-maili kierowanych do redakcji Biblioteki Analiz na adres: ewa@ry- nek-ksiazki.pl. Z góry dziękując za wyrozumiałość w takich przypadkach, zapraszamy do lektury – raczej nie „od deski do deski”, ale w każdym przypadku, gdy będą Państwo potrzebowali informacji o targach oraz o instytucjach i or- ganizacjach naszego przemysłu książki. redakcja Biblioteki analiz 4 szerszego przedstawienia dość skomplikowanej sieci instytucjonalnej, jaka ma wpływ na ten przemysł. 1 0 2 e c s l o p W i k ż ą i s k k e n y r 10 rozdział pierwszy Targi książki w polsce Rok 2013 był dla targów książki w całej Polsce rokiem dobrym. Oprócz nie- wątpliwych trudności i niedociągnięć, zanotowano spektakularne sukcesy. Kierownictwo Warszawskich Targów Książki podjęło ryzykowną, jak się zdawało, decyzję o rezygnacji z zatęchłych wnętrz Pałacu Kultury i Nauki, na które miały być na zawsze skazane targi książki w stolicy, i przeniesio- no je do ożywczych przestrzeni Stadionu Narodowego, co wielu obserwa- torom i uczestnikom rynku książki wydawało się niewykonalne i skazane na porażkę. A tu przyszedł sukces, ogromny wzrost frekwencji, ciekawość nowego miejsca i niespotykane w innych miejcach otwarcie na ogromną przestrzeń stadionowej niecki. Dopisali nie tylko czytelnicy, ale przede wszystkim wydawcy i ich autorzy, a także organizatorzy, którzy stanęli przed nieporównywalnym z poprzednimi latami wyzwaniem ogarnięcia całej logistyki i inżynierii targowej w całkowicie nowym miejscu, i co tu ukrywać, też nie do końca dostosowanej do wszystkich wymagań targo- wych, chociaż zaprojektowanej z myślą o imprezach masowych. Kolejna edycja z 2014 roku – druga już na Stadionie Narodowym – potwierdziła słuszność poprzedniej rewolucyjnej decyzji i pozwoliła organizatorom na jeszcze lepsze przygotowanie i realizację programu, po wyciągnięciu licz- nych wniosków z pierwszych dobrych i złych doświadczeń zeszłorocznej stadionowej premiery. Również Targi Książki w Krakowie zanotowały rekord frekwencji, stara hala trzeszczała, ale jeszcze wytrzymała, ruch wydawców, autorów i czytel- ników był oszałamiający, odbyły się znaczące spotkania branżowe, chociaż w krańcowo niekorzystnych warunkach, nawet minister kultury wpadł na kilkadziesiąt minut, aby ogłosić swój Narodowy Program Rozwoju Czy- telnictwa. A jeszcze rok temu zastanawialiśmy się nad upadkiem targów książki, zapowiadaliśmy, że wyszły już z mody, bo przecież wszystkie książki są łatwo dostępne w internecie i nie ma potrzeby chodzenia do tak wielkich księgarń, jakimi zawsze były ekspozycje targowe. Miniony rok pokazał jed- nak, że czytelnicy dalej kochają ten tłok, spotkania z autorami i wydawca- mi, szczególną atmosferę i oczywiście targowe rabaty. Widać, że organiza- T a r g i k s i ą ż k i   W p o l s c e 13 4 torzy targów, ale i wydawcy bardzo „sprężyli się” i znaleźli nowe sposoby na zainteresowanie czytelników. Pojawiają się też głosy krytyczne, które wytykały niedoskonałości i „niedoróbki” targowe, takie jak trudny dojazd, zatłoczone czy błotni- ste parkingi, a także fakt, że najbardziej ściągała na targi nie chęć spo- tkania wybitnych poetów i pisarzy, ale głównie celebrytów różnej ma- ści, a więc piłkarzy, piosenkarzy i polityków, znanych przede wszystkim z  telewizji i  tabloidów, a  których obecność stała się wręcz obowiąz- kowa na targach, aby pojawiły się rekordowe tłumy odwiedzających. Rekordy frekwencji były ewidentne. W 2013 roku w Warszawie odnoto- wano obecność 60 tys. osób, w 2014 roku – 65 tys., ale organizatorzy zapo- wiadają, że za rok czy dwa lata może będzie nawet 100 tys. osób. W Krako- wie – w hali, w której targi odbyły się po raz ostatni, ledwie zmieściło się 40 tys. osób. Od dawna wiadomo, że są to największe krajowe wydarzenia targowe, ale pod koniec roku – ku zaskoczeniu wielu niedowiarków – we Wrocławiu pojawiło się 30 tys. osób. Bardzo ciekawe jest przy tym, jak organizatorzy dążą do stworzenia najlepszych warunków wystawienniczych i szukają najlepszych miejsc na imprezy targowe. Jedni od lat dysponują profesjonalnymi i nowoczes- nymi terenami w Poznaniu i w Kielcach, inni odkryli warszawski Sta- dion Narodowy oraz Arkady Kubickiego na Zamku Królewskim, czy wrocławski kolejowy Dworzec Główny. Do tego w Krakowie powstał najbardziej nowoczesny obiekt, który składa się z dwóch hal i profesjo- nalnego zaplecza. Białostocka impreza odbyła się w 2013 i 2014 roku w nowoczesnych i efek- townych wnętrzach Opery i Filharmonii Podlaskiej, łódzki Salon Ciekawej Książki w wyjątkowych, postindustrialnych wnętrzach Centralnego Mu- zeum Włókiennictwa w Łodzi. Do tej listy sukcesów trudno tylko dopisać katowickie targi, które odbywają się w hali sportowej Spodek, a kolejni or- ganizatorzy ciągle nie potrafią uczynić jej przyjazną dla książki. Wspania- le prezentują się Arkady Kubickiego w kompleksie Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie odbywają się targi książki historycznej i katolickiej, łą- czące zabytkową atmosferę ze wszystkimi nowoczesnymi i funkcjonalnymi udogodnieniami. Mankament tego miejsca jest tylko jeden – okazały się za małe dla obu wciąż rozwijających się przedsięwzięć i w obu przypadkach organizatorzy muszą szukać rozwiązania, aby pomieścić wzrastającą licz- bę wystawców i targowych gości. Wyraźny kryzys notujemy natomiast w środowisku wydawców aka- demickich i naukowych, którzy pomimo tych negatywnych tendencji dzielnie walczą o utrzymanie spotkań targowych, z których każde może 1 0 2 e c s l o p W i k ż ą i s k k e n y r 14 się pochlubić wspaniałą i długą tradycją. W tym segmencie najtrudniej namówić wydawców do udziału, pomimo że niemal wszyscy deklarują wielką chęć uczestnictwa, lecz na drodze staje oczywiście brak pienię- dzy, bo dramatyczna sytuacja wydawców akademickich i naukowych jest faktem. A przecież właśnie dzięki ich działaniom w dużej mierze polska nauka jeszcze nie zamarła, a autorzy mają (chociaż często trzeba z żalem i złością stwierdzić, że mieli!) gdzie publikować swoje prace, a studenci podręczniki, mimo że o ich dotowaniu Ministerstwo Nauki i Szkolnic- twa Wyższego zapomniało. W „Bibliotece Analiz” nr 1/2014 pokusiliśmy się o ocenę każdej impre- zy targowej w Polsce, stosując szkolną zasadę, że najwyższą notą jest 6, a najniższą 0. Oceniając targowe imprezy braliśmy pod uwagę: ich pozycję i znaczenie, zarówno w perspektywie ogólnopolskiej, jak specjalistycznej, walory obiektu, przyjazny stosunek organizatorów, liczbę wystawców, fre- kwencję i w końcu ogólną atmosferę. Ostatecznie nikomu nie przyznali- śmy noty najwyższej, bo żadna z polskich imprez nie spełnia jeszcze ideal- nych wymagań, ale też nie przyznaliśmy oceny najniższej, bo nigdzie nie jest aż tak źle. Najwyżej – na 5 – oceniliśmy oczywiście obie imprezy ogólnotematyczne i ogólnopolskie, czyli IV Warszawskie Targi Książki oraz XVII Targi Książ- ki w Krakowie, nieco niżej – na 4 – bardzo udane imprezy specjalistyczne, jak XIX Targi Wydawców Katolickich oraz XXI Targi Książki Historycznej w Warszawie, a także zaskakująco udane XXII Wrocławskie Targi Dobrych Książek. Średnią ocenę – 3 – wystawiliśmy imprezie z długą tradycją czy- li XVIII Targom Edukacyjnym Edukacja w Kielcach oraz dwóm nowym inicjatywom, jakimi były II Targi Książki w Białymstoku i II Salon Cieka- wej Książki w Łodzi. Słabiej – na 2 – w naszym odczuciu wypadły XII Po- znańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Młodzieży oraz XIX Wrocławskie Targi Książki Naukowej, jak też XVII Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej. Najniższe oceny przypadły dwóm imprezom – urato- wanym jeszcze VII Targom Książki Akademickiej i Naukowej Akademia oraz III Targom Książki w Katowicach. Nie ocenialiśmy targów książki dla dzieci i młodzieży, chociaż jest to nowy i interesująco rozwijający się segment targowy, chociaż z pewnymi zachwianiami, jak tegoroczne połączenie krakowskiej letniej dziecięcej im- prezy z „dorosłymi” targami na jesieni. Wymaga to wszystko oddzielnego przyjrzenia się, co zostawiamy na następny rok. Na następnych stronach szczegółowo przedstawiamy najważniejsze im- prezy targowe w Polsce. T a r g i k s i ą ż k i   W p o l s c e 15 4 XVIII Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9 tel. (12) 644 59 32, 686 40 25, faks (12) 644 61 41 http://www.targi.krakow.pl, e-mail kmiecik@targi.krakow.pl Termin: 23-26 października 2014 Prezes – Grażyna Grabowska Komisarz targów – Katarzyna Popieluch-Kmiecik Już dawno Targi Książki w Krakowie zostały uznane za najlepszą krajową imprezę, gromadzącą więcej rodzimych wystawców niż ówczesne warszaw- skie Międzynarodowe Targi Książki. Obecnie krakowska impreza rywali- zuje o palmę pierwszeństwa w kraju z Warszawskimi Targami Książki. Mankamentem, który przez lata ciążył nad krakowską imprezą była, co przyznawali sami organizatorzy, hala wystawiennicza – zresztą trzecia w historii przedsięwzięcia, gdyż nie była budowana (jak i obie poprzednie) z myślą o imprezach targowych. W 2014 roku sytuacja zmieniła się, 14 maja nastąpiło uroczyste otwar- cie całkowicie nowego obiektu, w pełni zaprojektowanego i wybudowane- go z myślą w potrzebach wystawienniczych. Słowo ciałem się stało i mamy w Krakowie 9000 mkw. powierzchni wystawienniczej. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie aktywność członków kierownictwa targów, którzy działając w inte- resie spółki, działali w interesie miasta – z entuzjazmem stwierdził wówczas prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa1. Następnie uhonorował me- dalami zasługi dla Krakowa twórców sukcesu – członków zarządu Targów w Krakowie: Grażynę Grabowską, Ewę Woch i Pawła Niklińskiego. Organizowane w październku 2014 roku Międzynarodowe Targi Książ- ki będą pierwszym sprawdzianem nowych rozwiązań, a zarówno wystaw- cy, jak i czytelnicy będą mogli przebywać w komfortowych warunkach, o jakich można było tylko marzyć we wcześniejszych lokalizacjach. Nowy kompleks, który nazwano Expo Kraków, składa się z dwóch hal, z których jedna o nazwie „Wisła” jest większa niż boisko do futbolu amerykańskiego. Razem z halą „Dunaj” tworzą najnowocześniejszy ośrodek wystawienni- czy w kraju o standardzie światowym, dysponujący największą zadaszoną powierzchnią w południowej Polsce. Umożliwia organizację targów i kon- gresów, ale także koncertów, festiwali, spektakli teatralnych, musicali, wy- stawnych balów czy zawodów sportowych na skalę międzynarodową. \ 1. Za: „Wisła łączy się z Dunajem”, www.Rynek-Ksiazki.pl z dn. 6 czerwca 2014. 1 0 2 e c s l o p W i k ż ą i s k k e n y r 16 Targi Książki w Krakowie mają dobrą prasę, są chwalone zarówno przez wystawców, jak i odwiedzających. W niezwykle bogatym programie spo- tkań autorskich co roku biorą udział największe nazwiska polskiej litera- tury, organizowane są także znaczące spotkania i dyskusje branżowe. Do tego dochodzi przyjazne podejście organizatorów do uczestników targów i wyjątkowa krakowska atmosfera. Od tego roku targi przyjęły nazwę Międzynarodowe Targi Książki w Kra- kowie, a wśród uczestników będą wystawcy z: Austrii, Australii, Białorusi, Belgii, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Szkocji, Syrii, Węgier i z Wiel- kiej Brytanii. Będą też wzbogacone o strefę dedykowaną miastom kreatyw- nym, tworzącym sieć Miast Literatury UNESCO, do których w 2013 roku dołączył Kraków. Targom towarzyszy konkurs im. Jana Długosza, którego celem jest promocja książki poważnej i wartościowej, docenianej przez krakowskie środowiska naukowe, promowanej statuetką dłuta prof. Chromego oraz kwotą 30 tys. zł. Wyróżniane jest dzieło z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, napisane przez polskiego autora. Jury nominuje dziesięć tytułów, z których wybierany jest jeden laureat. Nagrodę im. Jana Dłu- gosza w 2013 roku otrzymał prof. Jerzy Holzer za książkę „Europa zim- nej wojny” (Znak). miesięcznik „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”. Jest także szereg innych nagród wręczanych podczas tej imprezy: • Edycja (organizatorzy: „Wydawca”, Arctic Paper Polska, PTWK, Sek- cja Poligrafów SIMP, Targi w Krakowie) – celem nagrody jest wyróż- nianie książek odznaczających się wysokim poziomem edytorskim. • Nagrody w rankingu drukarń dziełowych roku ogłaszanym przez • Najlepszy podręcznik i skrypt akademicki o nagrodę Gaudeaumus (organizatorzy: Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych, Targi w Krakowie) – celem jest wybór książki uznanej za najlepszy podręcz- nik lub skrypt akademicki, wydanej przez wydawnictwo uczelniane. Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, stoisko ufun- dowane przez Targi w Krakowie. • Historia zebrana – konkurs i plebiscyt na najlepszą książkę histo- • Książka Audio roku – konkurs organizowany przez nexto.pl. • Papierowy ekran – konkurs na najlepszy serwis internetowy o książ- • Czytać tak – ale jak – konkurs organizowany przez CzasDzieci.pl – portal informacyjno-rozrywkowy wyróżniający wydawców, którzy podczas targów zorganizowali wartościowe literackie animacje dla najmłodszych. ce, organizowany przez Fundację NADwyraz. ryczną. T a r g i k s i ą ż k i   W p o l s c e 17 pl, wybór najlepszych lektur w kilku kategoriach. • Literacki Blog roku – konkurs organizowany przez Granice.pl i wy- dawnictwo MG, a jego celem jest nagrodzenie najlepszych blogów po- święconych literaturze i rynkowi księgarskiemu. • Najlepsza książka na jesień – konkurs organizowany przez Granice. • Słowem malowane – konkurs organizowany przez Podkarpacki In- stytut Książki i Marketingu w Rzeszowie oraz Targi w Krakowie, a je- go celem jest wyłonienie najlepszej okładki do jednej ze wskazanych książek. • Targowość – konkurs organizowany przez Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu w Rzeszowie oraz Targi w Krakowie, które- go celem jest wybór najlepszej pracy przedstawiającej rzeczywistość i przestrzeń targów książki, opisanej za pomocą dowolnej formy li- terackiej. • Książki Przyszłości – konkurs organizowany przez Lubimyczytać.pl, którego celem jest wymyślenie hasła następnych targów książki w Kra- kowie, uwzględniającego potencjał książek elektronicznych. • Twoje 10 minut – konkurs organizowany przez Strefę Wolnego Czy- tania, Virtualo i Targi w Krakowie, a jego celem jest promocja debiu- tujących pisarzy. • Lista Goncourtów: Polski Wybór – konkurs organizowany dzięki wsparciu Akademii Goncourtów, a jurorami są studenci romanisty- ki kilkunastu polskich uczelni. • PIK-owy Laur (organizator: Polska Izba Książki), którego celem jest wyłonienie najciekawszych prezentacji książek w prasie oraz w me- diach elektronicznych. Nagroda: dwie nagrody po 5 tys. zł oraz sta- tuetki PIK-owego Lauru dłuta prof. Bronisława Chromego, ufundo- wane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polską Izbę Książki. W programie tegorocznych Targów zaplanowano poza tym szereg wyda- rzeń związanych z pełnoletnością krakowskiej imprezy, która w tym roku będzie organizowana po raz osiemnasty. Statystyka Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie lata Liczba wystawców Liczba odwiedzających 2007 436 19 tys. 2008 482 24,5 tys. 2009 479 25 tys. 2010 453 32 tys. 2011 539 35 tys. 2012 567 34 tys. 2013 570 40 tys. W edycji 2013 roku uczestniczyło 600 autorów i 300 dziennikarzy.  W 2011 roku po raz pierwszy przyznano tytuł Ambasadora Targów Książ- ki w Krakowie, którymi zostali: Anna Dymna, Krzysztof Orzechowski, Ma- 4 1 0 2 e c s l o p W i k ż ą i s k k e n y r 18 rek Krawczyk, Tadeusz Skoczek i ks. Mieczysław Maliński. W 2012 roku grono to powiększyli: Grzegorz Boguta, o. Leon Knabit, Agnieszka Lingas- -Łoniewska i prof. Franciszek Ziejka, a w 2013 roku: ks. Adam Boniecki, Michał Rusinek, Henryk Podolski i Ryszard Krynicki. Patronat honorowy: Bronisław Komorowski, prezydent RP. Patronat: prof. Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzic- twa narodowego. Patronat nad Salonem Wydawców Szkół Wyższych: prof. Lena Kolarska- Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Patronat honorowy nad Salonem Wydawców Katolickich: ks. kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Honorowa Rada Patronacka: Włodzimierz Albin, Tomasz Makowski, Piotr Marciszuk, Zdzisław Pietrzyk, ks. Roman Szpakowski i Anna Zie- lińska-Krybus. T a r g i k s i ą ż k i   W p o l s c e 19 4 IV Targi Książki dla Dzieci w Krakowie Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Galicyjska 9 tel. (12) 644 59 32, 686 40 25, faks (12) 644 61 41 http://www.targi.krakow.pl, e-mail kmiecik@targi.krakow.pl Termin: 23-26 października 2014 Prezes – Grażyna Grabowska Komisarz targów – Katarzyna Popieluch-Kmiecik W 2011 roku odbyła się pierwsza edycja tej imprezy. Program towarzyszą- cy obejmujący prezentacje nowości książkowych, spotkania z ulubionymi autorami, a także gry i zabawy dla najmłodszych, liczył łącznie 418 godzin. W imprezie wzięło udział kilkudziesięciu wydawców, a także producenci gier dla dzieci oraz kilka księgarń. Podczas targów rozstrzygnięty został także konkurs na Książkę Przyjazną Dziecku. W drugiej edycji w 2012 roku wzrosła liczba wydawców, a także wzbo- gacony został program towarzyszący. Zaprezentowano wystawę „Tabu w sztuce dla dzieci”, na której przedstawiono 50 książek obrazkowych wydanych za granicą. Jej organizatorem był Duński Instytut Kultury oraz stowarzyszenie EUNIC, które tworzą zagraniczne instytuty kultu- ry w Polsce. W 2013 roku halę wystawienniczą Targów w Krakowie odwiedzili liczni czytelnicy – najmłodszy uczestnik miał kilka miesięcy, a najstarszy 70 lat. Dzieci i ich opiekunowie przemierzali wystawę z magiczną Mapą Skarbów w ręku, odwiedzając autorów, ilustratorów, producentów i dystrybutorów zabawek. Wśród wystawców były wydawnictwa, ale też producenci gier i zabawek, kina, muzea oraz ośrodki animacji czasu wolnego. Odbyła się również specjalna edycja akcji „Drugie życie książki”, wielkiej bezpłatnej wymiany książek, wspólnej inicjatywy portalu Bookeriada i Krakowskie- go Biura Festiwalowego, organizowana co miesiąc od lutego 2012 roku. Planowana uprzednio kontynuacja na przełomie maja i czerwca 2014 roku została odwołana, a organizatorzy ogłosili, że zasadne jest połączenie dwóch imprez branży wydawniczej: Targów Książki dla Dzieci i Targów Książki w Krakowie. Nasza październikowa impreza wzbogaci się o nowy salon – Salon Książki dla Dzieci, do udziału w którym serdecznie Państwa zapraszamy2. \ 2. Za: www.targi.krakow.pl/pl/strona-glowna/targi/4-targi-ksiazki-dla-dzieci/nienazwana- 9edaed.html. 1 0 2 e c s l o p W i k ż ą i s k k e n y r 20 Patronat nad imprezą sprawuje Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka. Statystyka Targów Książki dla Dzieci lata Liczba wystawców Liczba odwiedzających 2011 101 12 tys. 2012 120 12 tys. 2013 100 10 tys. T a r g i k s i ą ż k i   W p o l s c e 21 4 XVIII Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 61-701 Poznań, ul. Fredry 10 tel. (61) 829 46 46, faks (61) 829 46 47 http://www.press.amu.edu.pl, e-mail wydnauk@amu.edu.pl Termin: 5-7 listopada 2014 Dyrektor – Marzena Lendzion-Markowska Poznańskie Dni organizowane są od 1997 roku w październiku lub listo- padzie każdego roku. Tylko dzięki uporowi i konsekwencji organizatorów z oficyny uczelnianej poznańskiego uniwersytetu oraz wsparciu kilku in- nych entuzjastów związanych od lat z targami, impreza co roku gromadzi wydawców i czytelników. W 2013 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwa- niom wystawców i czytelników, organizatorzy rozszerzyli formułę targów i zaprosili do udziału zdecydowanie więcej wydawców książek popularno- naukowych. Od tego momentu nazwa targów brzmi Poznańskie Dni Książ- ki nie tylko Naukowej, a kierunek zmian spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem zarówno wystawców, jak i odwiedzających. Rozszerzając dalej formułę targową, w 2014 roku organiztorzy zapowiedzieli zainicjowanie także spotkań popularyzujących naukę, skierowanych do nauczycieli oraz uczniów szkół średnich, aby impreza targowa dotarła do szerszego grona odbiorców. Impreza ceniona jest szczególnie przez wydawców uczelnianych oraz środowiska akademickie i oświatowe – gromadzi liczne grono wydawców książek naukowych i popularnonaukowych, a także wydawnictwa arty- styczne oraz multimedialne. Stanowi ponadregionalny odpowiednik orga- nizowanych w Warszawie ogólnopolskich przeglądów książki akademic- kiej i naukowej. Interesujący program towarzyszący wykracza zazwyczaj poza tematykę książki, w trakcie którego odbywają się wydarzenia filmowe i muzyczne. W programie są również spotkania branżowe, promocje no- wości wydawniczych i spotkania z autorami. W 2014 roku po raz drugi ogłoszono Konkurs na Najlepszą Książkę Po- pularnonaukową, nad którym patronat objął prezydent Poznania. Ponad- to, podobnie jak w latach ubiegłych, targom towarzyszą dwa konkursy: Konkurs na Najlepszą Książkę Akademicką oraz Konkurs Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na Najlepszy Podręcznik i Skrypt Akademic- ki im. ks. Edwarda Pudełki. Przyznawana jest również nagroda specjalna 1 0 2 e c s l o p W i k ż ą i s k k e n y r 22 w postaci bezpłatnego stoiska na kolejnych Poznańskich Dniach Książki nie tylko Naukowej. W 2013 roku w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką Wydawnic- two Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika otrzymało Nagrodę Mi- nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę „Mieszko Pierwszy Tajem- niczy” prof. Przemysława Urbańczyka. W tym samym konkursie Nagrodę Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznano Wydawnictwu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za publikację „Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk” Mar- cina Gmysa. Nagrodę specjalną w postaci bezpłatnego stoiska targowego otrzymało Wydawnictwo WNT Sp. z o.o. za publikację „Mechanika gazów. Jednowymiarowe przepływy ustalone” prof. Czesława Grabarczyka, a Na- grodę Dziennikarzy przyznano Wydawnictwu Uniwersytetu Łódzkiego za publikację „Bieda dzieci, zaniedbanie, wykluczenie społeczne” pod red. Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej.  W Konkursie na Najlepszy Podręcznik Akademicki o nagrodę SWSW nagrodę główną otrzymało Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za publikację „Hodowla, chów i użytkowanie kóz” pod red. prof. Jacka Wójtowskiego. Nagrodę Dziennikarzy przyznano Wydawnic- twu Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Te- atralnej im. Leona Schillera w Łodzi za publikację „Historia fotografii, część 1/ 1839-1939” Lecha Lechowicza (oprac. materiałów fotograficznych: Franciszek Ammer i Igor Oleś). W nowym Konkursie na Najlepszą Książ- kę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania nagroda główna przypadła Wydawnictwu Muzeum Narodowego w Poznaniu za album „Plakat musi śpiewać” pod red. Zdzisława Schuberta.  Tradycyjnie podczas Poznańskich Dni organizowane jest spotkanie dys- kusyjne nazywane Forum Wydawców. W 2012 roku dyskusja zatytułowana była „Wydawnictwa akademickie przed wielkim wyzwaniem”, a w 2013 ro- ku zaprezentowano raport Polskiej Izby Książki i Biblioteki Analiz zatytu- łowany „Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym”. Duże zainteresowanie wywołało spotkanie panelowe pod hasłem „Nic nie jest za darmo – wiedza też nie” z udziałem prof. Wojciecha Cellarego i mec. Joan- ny Hetman-Krajewskiej. Statystyka Poznańskich Dni Książki nie tylko Naukowej lata Liczba wystawców 2008 60 2009 58 2010 55 2011 62 2012 60 2013 66 T a r g i k s i ą ż k i   W p o l s c e 23 Komitet Organizacyjny: prof. Józef Tomasz Pokrzywniak (przewodni- czący), Marzenna Lendzion-Markowska (wiceprzewodnicząca), Olcha Si- korska (sekretarz) oraz Artur Jazdon i Anna Zielińska-Krybus. Patronat honorowy: minister nauki i szkolnictwa wyższego, rektor Uni- wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prezydent miasta Po- znania. Współorganizatorami targów są: Polskie Towarzystwo Wydawców Ksią- żek oraz Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. 4 1 0 2 e c s l o p W i k ż ą i s k k e n y r 24 III Targi Książki w Katowicach Targi ze Ślonskom Godkom Expo Silesia Sp. z o.o. 41-219 Sosnowiec, ul. Braci Mieroszewskich 124 tel. (32) 787 75 00, faks (32) 787 75 02 http://www.exposilesia.pl, e-mail expo@exposilesia.pl Termin: 21-23 listopada 2014 Menadżer Projektu Targi Książki – Anna Szwedkowicz Przewodnicząca Rady Programowej – Sonia Draga Koncepcja targów obejmuje zarówno organizację typowej ekspozycji tar- gowej zlokalizowanej w hali Spodek, jak również cykle wydarzeń o charak- terze artystyczno-kulturalnym, które są realizowane w centrum śląskiej aglomeracji w czasie targów. W edycji targów z 2013 roku wzięło udział kilka dużych wydawnictw, a także wydawnictwa mniejsze i regionalne. Wydarzeniem targowym były warsztaty rysunkowe, jakie prowadził mistrz Bohdan Butenko. Ważnym punktem była debata zatytułowana „Czy istnieje literatura Śląska?”. Katowickie targi spotkały się z krytycznymi ocenami wielu uczestników, jednakże należy docenić wysiłki organizatorów i instytucji wspierających, aby w Katowicach, stolicy bardzo rozczytanego regionu, czego dowodem jest wysoki poziom czytelnictwa w licznych bibliotekach publicznych, od- bywała się stała impreza książkowa. Potwierdzeniem takich możliwości była chociażby bardzo wysoka liczba 123 spotkań w programie towarzy- szącym targom w 2013 roku. Statystyka Targów Książki w Katowicach lata Liczba wystawców Liczba odwiedzających 2011 78 7 tys. 2012 93 8 tys. 2013 100 8 tys. Targi Książki w Katowicach są wspólnym przedsięwzięciem Uniwersy- tetu Śląskiego w Katowicach, miasta Katowice oraz Expo Silesia. Patronaty: Anna Komorowska, małżonka prezydenta RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mini- sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, Uni- wersytet Śląski w Katowicach, Metropolia Silesia, Urząd Miejski Katowice, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Związek Li- T a r g i k s i ą ż k i   W p o l s c e 25 4 teratów Polskich, Polska Izba Druku, Polska Izba Książki oraz Regionalna Partnerami targów książki są instytucje regionalne – Kuratorium Oświa- ty, Biblioteka Śląska, Muzeum Śląskie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Rondo Sztuki oraz uczelnie z całego regio- nu, a także wortal literacki Granice.pl, Śląski Klub Fantastyki, Wydawnic- two Sonia Draga, władze miast Metropolii Silesia, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dą- browie Górniczej. 1 0 2 Izba Gospodarcza w Katowicach. e c s l o p W i k ż ą i s k k e n y r 26
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rynek książki w Polsce 2014. Targi, Instytucje, Media
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: