Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00106 012141 20613093 na godz. na dobę w sumie
Rysowanie dla bystrzaków - ebook/pdf
Rysowanie dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7621-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> gry, zabawy, sport
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

I Ty możesz zostać artystą

Czy pamiętasz, ile radości w dzieciństwie sprawiało Ci rysowanie? Każdy obrazek był wówczas prawdziwym dziełem sztuki. Z czasem jednak ta umiejętność stawała się coraz mniej istotna -- ponieważ niewiele szkół przywiązuje wagę do rozwijania naszych talentów. Tymczasem zaledwie kilka praktycznych lekcji dotyczących perspektywy czy cieniowania mogłoby sprawić, że nawet dziś Twoje rysunki przekształciłyby się w obrazy godne pochwały.

Rysowanie nie tylko sprawi Ci prawdziwą frajdę, ale przede wszystkim dzięki rozwijaniu się w tej dziedzinie staniesz się osobą znacznie bardziej spostrzegawczą. Zaczniesz dostrzegać wokół siebie rzeczy i zjawiska, które wcześniej umykały Twojej uwadze. Otworzy się przed Tobą świat faktur, kolorów i światłocieni. Zaledwie kilka prostych kresek postawionych na białej kartce nagle zacznie tańczyć na melodię wystukiwaną przez ołówek trzymany w Twojej dłoni. Obudź w sobie uśpiony talent.

Ponadto znajdziesz tu kilka dekalogów: 10 wskazówek, 10 podpowiedzi i 10 tajemnic, a także 10 ciekawostek dla każdego artysty.

DODATKI SPECJALNE:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rysowanie dla bystrzaków Autor: Brenda Hoddinott T³umaczenie: Julia Szajkowska ISBN: 978-83-246-1905-4 Tytu³ orygina³u: Drawing for Dummies Format: 180x235, stron: 360 I Ty mo¿esz zostaæ artyst¹ Czy pamiêtasz, ile radoœci w dzieciñstwie sprawia³o Ci rysowanie? Ka¿dy obrazek by³ wówczas prawdziwym dzie³em sztuki. Z czasem jednak ta umiejêtnoœæ stawa³a siê coraz mniej istotna — poniewa¿ niewiele szkó³ przywi¹zuje wagê do rozwijania naszych talentów. Tymczasem zaledwie kilka praktycznych lekcji dotycz¹cych perspektywy czy cieniowania mog³oby sprawiæ, ¿e nawet dziœ Twoje rysunki przekszta³ci³yby siê w obrazy godne pochwa³y. Rysowanie nie tylko sprawi Ci prawdziw¹ frajdê, ale przede wszystkim dziêki rozwijaniu siê w tej dziedzinie staniesz siê osob¹ znacznie bardziej spostrzegawcz¹. Zaczniesz dostrzegaæ wokó³ siebie rzeczy i zjawiska, które wczeœniej umyka³y Twojej uwadze. Otworzy siê przed Tob¹ œwiat faktur, kolorów i œwiat³ocieni. Zaledwie kilka prostych kresek postawionych na bia³ej kartce nagle zacznie tañczyæ na melodiê wystukiwan¹ przez o³ówek trzymany w Twojej d³oni. ObudŸ w sobie uœpiony talent. • Wybieranie odpowiednich narzêdzi. • Rysunki przedstawiaj¹ce skomplikowane obiekty. • Szkicowanie martwej natury, roœlin i zwierz¹t. • Rysowanie ma³ych dzieci i osób doros³ych. Ponadto znajdziesz tu kilka dekalogów: 10 wskazówek, 10 podpowiedzi i 10 tajemnic, a tak¿e 10 ciekawostek dla ka¿dego artysty. DODATKI SPECJALNE: • Techniki rozwijaj¹ce kreatywnoœæ • Sposoby na ukojenie zmêczonych oczu • Rysunkowe karykatury Spis treĂci O autorce ..........................................................................................................................13 PodziÚkowania od autorki .................................................................................................17 WstÚp ................................................................................................................................19 O ksiÈĝce ................................................................................................................................ 19 Naiwne zaïoĝenia .................................................................................................................. 20 Jak podzielona jest ksiÈĝka .................................................................................................... 21 CzÚĂÊ I: I TY moĝesz rysowaÊ! ........................................................................................ 21 CzÚĂÊ II: Podstawowe umiejÚtnoĂci ................................................................................ 22 CzÚĂÊ III: Rysowanie czas zaczÈÊ ..................................................................................... 22 CzÚĂÊ IV: Portretowanie ludzi ......................................................................................... 23 CzÚĂÊ V: Dekalogi ............................................................................................................. 23 Ikony wykorzystane w ksiÈĝce .............................................................................................. 24 Co dalej .................................................................................................................................. 25 CzÚĂÊ I: I TY moĝesz rysowaÊ! ...................................27 Rozdziaï 1: Odkrywanie radoĂci rysowania .......................................................................29 Zarys wszystkich moĝliwoĂci ............................................................................................... 29 Czynne odkrywanie rysowania ............................................................................................ 30 Twoja wïasna nisza rysownicza ............................................................................................ 32 Odkrywanie ukrytego w Tobie artysty ............................................................................ 32 Bogactwo modeli .............................................................................................................. 33 Projekt 1. Kosmatek .............................................................................................................. 33 Rozdziaï 2: Zadbaj o tkwiÈcego w Tobie artystÚ ...............................................................37 Jak lubisz rysowaÊ? ................................................................................................................ 38 Tworzenie wïasnego stylu ................................................................................................ 38 Diabeï tkwi w szczegóïach ................................................................................................ 40 Trzymanie narzÚdzia rysowania ....................................................................................... 42 Jak znaleěÊ czas i miejsce do rysowania? .............................................................................. 44 Praca w przestrzeni dzielonej ........................................................................................... 45 UrzÈdzanie kÈcika do pracy .............................................................................................. 46 Czas na rysowanie ............................................................................................................. 48 6 Rysowanie dla bystrzaków Wybieranie narzÚdzi do rysowania ....................................................................................... 48 NiezbÚdnik ........................................................................................................................ 49 Lista ĝyczeñ ........................................................................................................................ 50 Projekt 2. ½renica oka ........................................................................................................... 51 Rozdziaï 3: Nawigacja w czasie podróĝy rysownika .........................................................53 W poszukiwaniu linii ............................................................................................................. 54 Od linii do ksztaïtów ............................................................................................................. 55 Trzeci wymiar — forma ........................................................................................................ 56 Zïapanie wïaĂciwej perspektywy ...................................................................................... 56 Rozkosze cieniowania ....................................................................................................... 57 Odkrywanie szczegóïów — faktura ...................................................................................... 58 Kontekst rysunku — kompozycja ........................................................................................ 59 Projekt 3. Paweï i Paulina ..................................................................................................... 59 CzÚĂÊ II: Podstawowe umiejÚtnoĂci ............................ 63 Rozdziaï 4: Okiem artysty ..................................................................................................65 Analiza mózgu ....................................................................................................................... 65 Prawa póïkulo, pobudka! ...................................................................................................... 66 PrzeïÈczanie ....................................................................................................................... 66 Rysowanie linii .................................................................................................................. 67 WyĂlij lewÈ póïkulÚ na wakacje ........................................................................................ 68 Artysta bada Ăwiat .................................................................................................................. 70 Rysuj to, co masz przed oczyma ....................................................................................... 70 Zobacz swój dom po raz pierwszy w ĝyciu ........................................................................ 71 Z lodówki na papier .......................................................................................................... 72 Badanie okolicy bliĝszej i dalszej ...................................................................................... 73 Odkrywanie Ăwiata kryjÈcego siÚ w artyĂcie ........................................................................ 74 Porównanie postrzegania lewÈ i prawÈ póïkulÈ mózgu .................................................. 74 Pogryzmolmy sobie ........................................................................................................... 75 Projekt 4. Twoje wïasne gryzmoïy ................................................................................... 77 Od gryzmoïów do rysunku .............................................................................................. 78 Rozdziaï 5: Rozpoznawanie i rysowanie róĝnych rodzajów linii ........................................79 Dostrzeganie róĝnic miÚdzy rodzajami linii ........................................................................ 80 Linie proste ........................................................................................................................ 80 Tworzenie ostrych krawÚdzi przy pomocy linii ïamanych ............................................. 82 PodÈĝajÈc za ksztaïtami linii krzywych ............................................................................ 83 Gdzie narysowaÊ liniÚ? .......................................................................................................... 84 Znajdowanie linii oddzielajÈcych przestrzenie ................................................................ 85 Upraszczaj to, co widzisz .................................................................................................. 87 Proporcje i ksztaïty ............................................................................................................ 89 Oswajanie siÚ z liniami .......................................................................................................... 90 Projekt 5. Delikatna melodia ................................................................................................ 92 Spis treĂci 7 Rozdziaï 6: Odkrywamy trzeci wymiar ...............................................................................95 WïaĂciwe postrzeganie Ăwiatïa i cienia ................................................................................. 95 Dokïadniejsze spojrzenie na sprawÚ ................................................................................ 96 Kontrast w rysunku ........................................................................................................... 98 Jak przeïoĝyÊ na walory to, co siÚ widzi? ......................................................................... 99 Nadawanie rysowanym ksztaïtom trzeciego wymiaru ..................................................... 101 Od okrÚgu do sfery ......................................................................................................... 101 Od kwadratu do szeĂcianu .............................................................................................. 104 ProstokÈty i trójkÈty ........................................................................................................ 105 Projekt 6. Rysowanie sfery ................................................................................................. 106 Rozdziaï 7: Oĝywianie rysunków cieniowaniem ..............................................................109 Wykreskuj odcienie szaroĂci ............................................................................................... 109 Kreskowanie .................................................................................................................... 110 Tworzenie skali walorów technikÈ kreskowania ........................................................... 112 Ujednolicanie cieniowania ............................................................................................. 113 Cieniowanie technikÈ kreskowania krzyĝowego ............................................................... 115 Otrzymywanie walorów metodÈ kreskowania krzyĝowego ......................................... 115 PrzejĂcie miÚdzy jasnymi i ciemnymi walorami ........................................................... 117 Ujednolicanie cieniowania wykonywanego metodÈ kreskowania krzyĝowego .......... 118 Cieniowanie na Twoich rysunkach ................................................................................... 120 KreĂlenie mapy walorów ................................................................................................ 121 Korzystanie z mapy cieniowania .................................................................................... 122 Projekt 7. Rysowanie kubka ............................................................................................... 123 Rozdziaï 8: Róĝne rodzaje faktur .....................................................................................129 Brutalna prawda — faktura kontra wzór ........................................................................... 129 OkreĂlanie faktur ................................................................................................................. 131 Faktury bïyszczÈce .......................................................................................................... 132 Faktury matowe .............................................................................................................. 132 Faktury mieniÈce siÚ ....................................................................................................... 133 Faktury puszyste i mechate ............................................................................................ 134 Faktury futra pokryte wïosem ........................................................................................ 135 Faktury chropowate i poszarpane .................................................................................. 136 Budowanie rysunku z faktur .............................................................................................. 136 Planowanie rozmieszczenia tekstur na rysunku ........................................................... 137 Czas na praktykÚ ............................................................................................................. 138 ’Èczenie formy z wzorem i fakturÈ ................................................................................ 139 Projekt 8. Dwie zabawne faktury ....................................................................................... 140 Szkicowanie krÚcioïkami ................................................................................................ 140 Rysowanie plam na sierĂci .............................................................................................. 140 8 Rysowanie dla bystrzaków Rozdziaï 9: Nowe perspektywy ........................................................................................143 Perspektywa linearna ........................................................................................................... 143 W poszukiwaniu linii horyzontu .................................................................................... 144 W poszukiwaniu punktów zbieĝnoĂci ............................................................................ 146 Spojrzenie na gïÚbiÚ z wïasnej perspektywy ...................................................................... 150 Popatrz, jak on znika ....................................................................................................... 151 Popatrz, jak maleje okolica .............................................................................................. 151 Rozszerzenie pojÚcia perspektywy ..................................................................................... 152 Rozmywanie w perspektywie powietrznej .................................................................... 153 Skrócenie perspektywiczne ............................................................................................. 154 Projekt 9. Rysowanie w perspektywie o jednym i dwóch punktach zbieĝnoĂci .............. 155 Rysowanie w perspektywie o jednym punkcie zbieĝnoĂci ........................................... 156 O dwóch punktach zbieĝnoĂci ....................................................................................... 157 CzÚĂÊ III: Rysowanie czas zaczÈÊ ............................ 159 Rozdziaï 10: Zaplanuj swój rysunek ................................................................................161 Elementy kompozycji .......................................................................................................... 161 PodkreĂlanie punktu centralnego ................................................................................... 162 Przesïanianie, ujednolicanie i gïÚbia .............................................................................. 163 KorzyĂci pïynÈce z uĝywania linii ................................................................................... 164 Równowaga pomiÚdzy poszczególnymi elementami kompozycji ............................... 165 OkreĂlanie proporcji elementów kompozycji ............................................................... 167 Wizyta w laboratorium — podstawowe formuïy kompozycji .......................................... 168 Zasada zïotego podziaïu .................................................................................................. 168 Kompozycja z duszÈ — SOUL ...................................................................................... 170 Inne rodzaje kompozycji ................................................................................................. 172 Licentia artistica i narzÚdzia pracy artysty .......................................................................... 173 ¥wiat widziany przez wizjer ........................................................................................... 173 Planowanie kompozycji z fotografii ............................................................................... 174 Projekt 10. Planowanie kompozycji ................................................................................... 176 Rozdziaï 11: Zapis ĝycia w szkicowniku ..........................................................................181 Przygotowanie przenoĂnego warsztatu pracy .................................................................... 181 Pora wyjĂÊ i rozejrzeÊ siÚ trochÚ ......................................................................................... 182 Zapeïnianie kartek szkicownika .......................................................................................... 183 Szkicowanie prostÈ kreskÈ .............................................................................................. 184 ’Èczenie cieniowania i kreski ......................................................................................... 185 Szkicowanie spiralami lub cieniowaniem ...................................................................... 185 Projekt 11. Rysunek misia ................................................................................................... 187 Spis treĂci 9 Rozdziaï 12: Rysowanie z pamiÚci ..................................................................................191 Zachowywanie obrazów w pamiÚci ................................................................................... 191 Sztuka patrzenia na Ăwiat ................................................................................................ 192 Weě pod uwagÚ swojÈ percepcjÚ .................................................................................... 194 Magazynowanie obrazów w gïowie ................................................................................... 195 Projekt 12. Rysowanie na podstawie wspomnieñ werbalnych ......................................... 196 Rozdziaï 13: Rysujemy martwÈ naturÚ ............................................................................201 Dobieranie elementów kompozycji ................................................................................... 201 Klasyka i nowoczesnoĂÊ .................................................................................................. 201 Nie z tej ziemi ................................................................................................................. 204 Rysowanie obiektów symetrycznych ................................................................................. 204 OĂwietlanie martwej natury ............................................................................................... 207 Projekt 13. Rysujemy martwÈ naturÚ ................................................................................. 209 Rozdziaï 14: Jak zachowaÊ piÚkno kwiatów i drzew? ....................................................211 Uwiecznianie urody kwiatów ............................................................................................. 211 Oko w oko z maïym Sïoñcem — sïonecznik ................................................................ 212 Rozkwitamy razem z róĝÈ .............................................................................................. 212 Obserwacja i rysowanie drzew ........................................................................................... 214 Projekt 14. ¥liczna lilia ........................................................................................................ 216 Rozdziaï 15: ¥wiat poza domem ......................................................................................219 Odkrywamy niebo i ziemiÚ ................................................................................................ 219 CiÈgle zmieniajÈce siÚ niebo ........................................................................................... 219 Wycieczka po róĝnych ziemiach .................................................................................... 220 Projekt 15. WyĂniÊ biaïÈ zimÚ ............................................................................................ 222 Rozdziaï 16: Rysujemy zwierzaki .....................................................................................225 Moda na futra i piórka ........................................................................................................ 225 SierĂÊ dïuga i krótka ........................................................................................................ 226 Rysowanie ksztaïtów skrytych pod sierĂciÈ ................................................................... 228 Latamy razem z ptakami ................................................................................................. 229 Zwierzaki jak ĝywe .............................................................................................................. 231 Projekt 16. Skrzydïa na wodzie .......................................................................................... 233 CzÚĂÊ IV: Portretowanie ludzi ..................................237 Rozdziaï 17: Maleñstwo, spójrz tylko na siebie ..............................................................239 Mierzenie maleñkich proporcji .......................................................................................... 239 Rzut oka na gïówkÚ niemowlÚcia ................................................................................... 239 Proporcje twarzy ............................................................................................................. 240 10 Rysowanie dla bystrzaków Maleñkie twarzyczki i miÚkkie, puszyste wïoski ............................................................... 244 Jak narysowaÊ oko niemowlÚcia? ................................................................................... 244 Rysowanie uroczego, perkatego noska ........................................................................... 245 Szkicowanie drobnych ustek maïego czïowieka ............................................................ 246 Rysowanie maïĝowiny usznej ......................................................................................... 248 Dopieszczanie wïosów — im mniej, tym lepiej ............................................................ 250 Co wyjdzie z poïÈczenia wszystkich elementów? ......................................................... 251 Projekt 17. Maïy Brandon ................................................................................................... 251 Rozdziaï 18: Hoïd dla dzieciÚcej niewinnoĂci .................................................................255 Rozwój twarzy — od niemowlÚcia do nastolatka .............................................................. 255 Proporcje twarzy dziecka w róĝnych latach ................................................................... 255 Porównanie cech szczególnych twarzy .......................................................................... 257 Skupienie siÚ na elementach twarzy dziecka ..................................................................... 259 Rysowanie dzieciÚcego oka ............................................................................................. 259 Ksztaïtowanie nosa dziecka ............................................................................................. 261 Ukïad rozwijajÈcych siÚ dopiero warg ........................................................................... 261 Ucho dziecka widziane z przodu ................................................................................... 263 Planowanie portretu mïodego czïowieka ........................................................................... 264 Projekt 18. Portret Ani ........................................................................................................ 265 Rozdziaï 19: Wiele twarzy dorosïego czïowieka .............................................................269 Pochwaïa dla odmiennoĂci ................................................................................................. 269 Róĝne ksztaïty gïowy dorosïego czïowieka .................................................................... 270 Róĝnice pïci ..................................................................................................................... 271 ZapamiÚtywanie proporcji budowy twarzy dorosïego czïowieka ................................ 273 Tworzenie peïnego portretu osoby dorosïej ...................................................................... 275 Planowanie ukïadu portretu ........................................................................................... 275 Twarze, ramiona i dïonie ................................................................................................ 276 Projekt 19. Portret Manishy ............................................................................................... 279 Rozdziaï 20: Prostsze strony twarzy ................................................................................283 Pretensjonalne fryzury i Ămieszne twarze .......................................................................... 283 WiÚcej wïosów, mniej wïosów, caïkiem ïyso ................................................................. 284 Niech twarz powie Ci wszystko ..................................................................................... 285 Ukrywanie twarzy za zarostem ...................................................................................... 287 Proces starzenia siÚ twarzy .................................................................................................. 289 Od lat czternastu do dwudziestu .................................................................................... 289 Trzydziestka ..................................................................................................................... 290 CzterdzieĂci piÚÊ lat ......................................................................................................... 290 SzeĂÊdziesiÈtka ................................................................................................................. 291 W wieku lat osiemdziesiÚciu piÚciu ............................................................................... 292 Rysunkowe karykatury ........................................................................................................ 293 Projekt 20. ¥miechokatura Kay ........................................................................................... 295 Spis treĂci 11 CzÚĂÊ V: Dekalogi ...................................................299 Rozdziaï 21: DziesiÚÊ wskazówek, dziesiÚÊ podpowiedzi i dziesiÚÊ tajemnic ................301 Pierwsze linie obrony .......................................................................................................... 301 Ochrona rysunków przed dïoñmi ...................................................................................... 302 PamiÚtaj o konserwacji ....................................................................................................... 303 Fiksatywa w sprayu ............................................................................................................. 303 Rysowanie trudnych lub nieznanych faktur ...................................................................... 304 Skuteczne wykorzystanie dwóch gumek .............................................................................. 304 Jak ochroniÊ zdjÚcie przed zniszczeniem siatkÈ? ............................................................... 305 Robienie siatki papierem milimetrowym ............................................................................. 305 Symetria ............................................................................................................................... 305 Podpisywanie prac ............................................................................................................... 306 Rozdziaï 22: DziesiÚÊ kroków do ukoñczenia rysunku ....................................................307 OkreĂl konkretny plan dziaïania ........................................................................................ 307 Zorganizuj sobie pracÚ ........................................................................................................ 308 Ostatnie przygotowania do pracy ....................................................................................... 309 Wykonaj szkic kompozycji ................................................................................................. 309 Odpowiednia perspektywa ................................................................................................. 309 Sprawdě ksztaïty przestrzeni oraz wzajemne relacje miÚdzy obiektami .......................... 310 Stwórz mapÚ walorów ........................................................................................................ 310 Dobierz odpowiednie metody cieniowania ....................................................................... 311 Teraz zaczyna siÚ prawdziwa zabawa ................................................................................. 311 Dokañczanie dzieïa ............................................................................................................. 312 Rozdziaï 23: DziesiÚÊ dodatkowych zabawnych projektów ............................................313 Jajecznie piÚkne smocze jajo ............................................................................................... 313 Zanim wïochacz ĂciÈï wïosy ............................................................................................... 315 Riley — dumny buntownik ................................................................................................ 316 Dolly — bardzo owcza owieczka ....................................................................................... 319 Bardzo, bardzo czarny charakter ........................................................................................ 322 Dodo na huĂtawce ............................................................................................................... 325 Kropelka wody ..................................................................................................................... 327 Dalmatyñczyk Shadow ....................................................................................................... 328 Kubek w kubek .................................................................................................................... 331 Corny — grzechotnik z brzuchem z kukurydzy .................................................................. 333 Rozdziaï 24: DziesiÚÊ ciekawostek dla kaĝdego artysty .................................................337 Naucz siÚ rozumieÊ sztukÚ ................................................................................................. 337 W galerii sztuki niczym obcy .............................................................................................. 338 Historyczne style rysowania ............................................................................................... 339 Rozwijanie wïasnego stylu rysowania ................................................................................ 339 Wybieranie ulubionego narzÚdzia rysowniczego .............................................................. 340 12 Rysowanie dla bystrzaków Kursy, szkolenia i warsztaty ................................................................................................ 341 Praca z natury czy z fotografii? ........................................................................................... 342 Umieszczanie swoich prac w internecie ............................................................................ 342 DziesiÚÊ pytañ o prawa autorskie ....................................................................................... 342 Od rysunku do malowania ................................................................................................. 344 Rozpal w sobie pïomieñ kreatywnoĂci ............................................................................... 344 Odpoczynek dla oczu .......................................................................................................... 345 Tworzenie wïasnego studia ................................................................................................ 345 Skorowidz ........................................................................................................................347 Rozdziaï 2 Zadbaj o tkwiÈcego w Tobie artystÚ W tym rozdziale: Ź Poznaj artystÚ kryjÈcego siÚ w Twoim wnÚtrzu. Ź Spójrz na rysowanie z wïaĂciwej dla siebie perspektywy. Ź Tworzenie wïasnej przestrzeni rysunkowej. Ź Dobór materiaïów. C zÚsto wydaje siÚ nam, ĝe osoby wybitnie uzdolnione nabywajÈ wyjÈtkowych zdolnoĂci niewielkim nakïadem pracy. Jednakĝe wiÚkszoĂÊ ludzi utalentowanych juĝ od najwczeĂniejszej mïodoĂci uparcie dÈĝy do rozwijania swoich umiejÚtnoĂci. Nie ustajÈ oni w stawianiu sobie nowych wyzwañ, dopóki nie wykroczÈ daleko poza normÚ, zbliĝajÈc siÚ do granic geniuszu. Kaĝdy moĝe rozwinÈÊ niezwykïe zdolnoĂci w konkretnych dziedzinach. PoznajÈc istotÚ talentu i zdolnoĂci, nauczysz siÚ z czasem, ĝe rysowanie moĝe staÊ siÚ jednÈ z umiejÚtnoĂci, w których bÚdziesz przodowaÊ. Wszystkiego nauczysz siÚ z czasem. Ludzie, równieĝ ci zmagajÈcy siÚ ze wzrokowymi, fizycznymi czy umysïowymi ograniczeniami, lubiÈ rysowaÊ. Ludzie pozbawieni wzroku potrafiÈ tworzyÊ rysunki technikÈ tïoczenia. Ludzie niemajÈcy rÈk uczÈ siÚ rysowaÊ, trzymajÈc narzÚdzia w ustach lub palcami stóp. Techniki rysowania, na których skupiÚ siÚ w tej ksiÈĝce, bÚdÈ wymagaïy od Ciebie tylko dwóch zdolnoĂci: 9 umiejÚtnoĂci patrzenia, 9 opracowania sposobu trzymania oïówka. JeĂli zaliczasz siÚ do wiÚkszoĂci ludzi — niepozbawionych wzroku, obdarzonych dwiema rÚkami — jedynÈ przeszkodÈ, jakÈ przyjdzie Ci pokonaÊ, bÚdzie zainteresowanie siÚ rysowaniem. 38 CzÚĂÊ I: I TY moĝesz rysowaÊ! Jak lubisz rysowaÊ? Rysowanie to coĂ wiÚcej niĝ tylko oddawanie na kartce ksztaïtu modelu. Rysunek naocznie ukazuje wybór tematu widziany z Twojej wïasnej perspektywy. Nie ma na Ăwiecie drugiej takiej osoby jak Ty, a zatem nikt inny nie rysuje tak samo jak Ty. Na to, jak rysujesz, ma wpïyw wiele czynników, wïÈcznie z: 9 Twoim ĝyciowym doĂwiadczeniem, wyznawanÈ filozofiÈ i wyobraĝeniami, 9 zrozumieniem sztuki i historii rysunku oraz otwarciem na nie, 9 Twoim ulubionym stylem i podejĂciem, z jakim bÚdziesz przedstawiaÊ swoje upodobania (osobistym stylem rysowania zajmÚ siÚ szczegóïowo w rozdziale 24.), 9 wyborem narzÚdzia, jakim zdecydujesz siÚ rysowaÊ, 9 powierzchniÈ, na której umieĂcisz swój rysunek, oraz tym, czy bÚdzie 9 sposobem, w jaki bÚdziesz trzymaÊ oïówek czy inne narzÚdzie rysunkowe. ona pozioma, pionowa czy nachylona pod pewnym kÈtem. Tworzenie wïasnego stylu IstotÈ rysowania jest umieszczanie pewnych znaków na powierzchni. Róĝne sposoby ich umieszczania na powierzchni i stosowanie róĝnych narzÚdzi rysowania tworzÈ razem wszelkiego rodzaju style (o których opowiem szerzej w rozdziale 24.). Do wyboru masz wiele rodzajów narzÚdzi rysowania. CzÚĂÊ z nich jest bardzo do siebie podobna, inne sÈ zgoïa odmienne. Rysunek wykonany wÚglem wyglÈda zupeïnie inaczej niĝ szkic oïówkiem czy piórem. Kolorowe oïówki, kredki „Conté” i pastele wzbogacajÈ rysunek kolorami. (Róĝne moĝliwoĂci tworzenia rysunków opisujÚ w rozdziale 24.). Pomimo ogromnego bogactwa stylów i narzÚdzi rysowania, które masz do wyboru, wiÚkszoĂÊ prac daje siÚ sklasyfikowaÊ jako przynaleĝne do jednego z dwóch podstawowych nurtów. 9 Nurt figuratywny (zwany takĝe realizmem). Do tego nurtu zalicza siÚ wszystkie prace przedstawiajÈce przedmioty i obiekty, takie jak drzewa czy ludzie w ich rzeczywistej postaci. Niektórzy artyĂci uwaĝajÈ, ĝe stworzenia mityczne, np. anioïy czy smoki, równieĝ zalicza siÚ do obiektów realistycznych. Rozdziaï 2: Zadbaj o tkwiÈcego w Tobie artystÚ 39 Powrót do przeszïoĂci Ludzie rysujÈ od bardzo dawna. Sztuka sïuĝyïa ludziom do porozumiewania siÚ i uwieczniania wydarzeñ lub przedmiotów majÈcych dla nich du- ĝe znaczenie. DziÚki naskalnym rysunkom w ja- skiniach zdoïaliĂmy poznaÊ szczegóïy ĝycia ludzi prehistorycznych. Staroĝytni Egipcjanie dekorowali rysunkami róĝne swoje budowle, takĝe grobowce. Plemiona na caïym Ăwiecie posïugiwaïy siÚ i nadal posïugujÈ siÚ naturalnymi substancjami, na przykïad glinÈ, by rysowaÊ sceny ze swojego ĝycia. A prace tak uznanych artystów jak Michaï Anioï czy Leonar- do da Vinci powstaïy dziÚki znajomoĂci nauki, anatomii czïowieka i perspektywy. Poszukaj w internecie albo najbliĝszej bibliotece prac dotyczÈcych historii sztuki. Nie zapomnij zapoznaÊ siÚ z pracami twórców z nurtów rene- sansowych, romantyzmu, realizmu i impresjoni- zmu. Nasze ĝycie i kultura byïy ilustrowane rysun- kami juĝ od czasów prehistorycznych. Dzisiejsze prace stanowiÈ dokumentacjÚ jutrzejszej historii. 9 Nurt niefiguratywny (zwany abstrakcjonizmem). Prace tego nurtu skupiajÈ siÚ przede wszystkim na ksztaïtach, wartoĂciach i formie. CzÚsto zdarza siÚ, ĝe tematem prac abstrakcyjnych nie jest ĝaden rozpoznawalny model. WiÚkszoĂÊ narzÚdzi do rysowania skïania wrÚcz do tworzenia albo w stylu figuratywnym, albo w stylu abstrakcyjnym. Niektórzy artyĂci próbujÈ ïÈczyÊ róĝnego rodzaju narzÚdzia (mówi siÚ wtedy o technice mieszanej) i (lub) style rysowania na jednym obrazie. Zatem moĝna stwierdziÊ, ĝe w zasadzie nie istniejÈ ĝadne reguïy. Eksperymentuj z narzÚdziami i stylami, które najbardziej Ci odpowiadajÈ. Nieïatwo jest zdecydowaÊ siÚ na zastosowanie konkretnego stylu, w jakim ma byÊ wykonany dany rysunek. Wielu artystów w ogóle nie decyduje siÚ na okreĂlanie swojego stylu. Twój wïasny styl bÚdzie ujawniaÊ siÚ za kaĝdym razem, gdy weěmiesz do rÚki oïówek. Czerp radoĂÊ z róĝnych sposobów rysowania. Zachowaj otwarty umysï i zwracaj uwagÚ na to, które rodzaje rysunków najbardziej Ci odpowiadajÈ. Rysuj tak, jak naprawdÚ lubisz. Nie ma czegoĂ takiego, jak dobry czy zïy styl — styl po prostu jest. Z czasem uda Ci siÚ rozwinÈÊ swój wïasny. Rysunek 2.1 przedstawia cztery obrazy stworka podobnego do motyla, wykonane w róĝnych technikach i róĝnymi narzÚdziami, utrzymane w stylu realistycznym. 9 Pierwszy z obrazów to rysunek konturowy wykonany w ciÈgu póï godziny oïówkiem HB (w rozdziale 5. znajdziesz mnóstwo informacji na temat rysowania liniami). 9 Drugi z rysunków, wykonany wÚglem, ma miïy, miÚkki wyglÈd. Jego wykonanie zajÚïo mi okoïo 20 minut (rysowanie wÚglem omówiÚ szerzej w rozdziale 24.). 40 CzÚĂÊ I: I TY moĝesz rysowaÊ! Rysunek 2.1. Róĝne style rysowania i efekt pracy róĝnymi narzÚdziami trwaïa okoïo czterech godzin. 9 Trzeci motyl zostaï wycieniowany oïówkami 2H, HB i 6B. Caïa praca 9 Czwarty rysunek powstaï, gdy postanowiïam wypróbowaÊ efekt pracy innym narzÚdziem. Kontur stworzenia wykonaïam piórem, po czym zeskanowaïam rysunek i wprowadziïam cieniowanie w programie Photoshop. Trwaïo to trzy godziny. KomuĂ innemu osiÈgniÚcie podobnych rezultatów moĝe zajÈÊ mniej lub wiÚcej czasu. PodajÚ czas wykonania kaĝdego rysunku, byĂ zyskaï ogólny poglÈd na to, które techniki i narzÚdzia sprawiajÈ, ĝe czas pracy wydïuĝa siÚ. PamiÚtaj, ĝe ja rysujÚ od BARDZO dawna, wiÚc nie spodziewaj siÚ, ĝe osiÈgniesz identyczne rezultaty w zbliĝonym czasie. Diabeï tkwi w szczegóïach Kaĝdy artysta ma wïasne podejĂcie do spraw zwiÈzanych z rysowaniem. Niektórzy lubiÈ wielkie, wyraěne, swobodne rysunki. Inni wolÈ niewielkie obrazy, wypeïnione misternymi szczegóïami. W poniĝszym podrozdziale znajdziesz trzy rysunki, które zobrazujÈ róĝne sposoby rysowania tego samego modelu. Przyjrzyj siÚ dokïadnie kaĝdemu z nich i zastanów siÚ, która z metod rysowania przypada Ci bardziej do gustu na poczÈtek. Rozdziaï 2: Zadbaj o tkwiÈcego w Tobie artystÚ 41 Ogólny szkic Rysunek rodzi siÚ zazwyczaj z ogólnego szkicu, takiego jak ten pokazany na rysunku 2.2. Szkic moĝe byÊ maïy bÈdě duĝy. Wykonanie tego szkicu zajÚïo mi okoïo piÚciu minut. Szczegóïowy szkic Szkic szczegóïowy (rysunek 2.3) moĝe byÊ albo poczÈtkiem pracy nad rysunkiem, albo jej ostatecznym efektem. Aby otrzymaÊ rysunek 2.3, po prostu dodaïam wiÚcej szczegóïów do ogólnego szkicu znanego z rysunku 2.2. Na szkicu szczegóïowym futro Tinka sprawia wraĝenie bardziej puszystego, oczy bïyszczÈ siÚ jaĂniej, a nos sprawia wraĝenie bardziej trójwymiarowego. Doprowadzenie rysunku do tej postaci trwaïo kolejnych 10 minut. Rysunek 2.2. Ogólny szkic misia Tinka oïówkiem 4B Rysunek 2.3. Szczegóïy dodane oïówkiem 2B 42 CzÚĂÊ I: I TY moĝesz rysowaÊ! Szczegóïowy rysunek Szczegóïowy rysunek (rysunek 2.4) jest bardzo dokïadny. RozpoczÚïam od wykonania bardzo delikatnego szkicu, po czym stopniowo dodawaïam kolejne szczegóïy i cieniowanie. Rysunek 2.4. Wykoñczenie szczegóïowego rysunku misia oïówkiem grafitowym Tworzenie prac tak zïoĝonych wymaga ogromnej cierpliwoĂci. Wykonanie tak niewielkiego fragmentu caïego rysunku zabraïo mi przeszïo trzy godziny. (Caïa instrukcja narysowania peïnej postaci tego uroczego misia znajduje siÚ w rozdziale 11.). Trzymanie narzÚdzia rysowania Sposób, w jaki trzymasz narzÚdzie rysowania, wpïywa na styl, w jakim utrzymany bÚdzie ostateczny wynik Twojej pracy. Zdecyduj siÚ na pracÚ w sposób, który jest dla Ciebie najwygodniejszy. Moĝesz poruszaÊ oïówkiem, wykorzystujÈc do tego wyïÈcznie palce lub wprawiajÈc w ruch nadgarstek, ramiÚ, a nawet caïe ciaïo. Rysunek 2.5 pokazuje, jak wiÚkszoĂÊ ludzi trzyma oïówek, gdy po raz pierwszy zaczyna pisaÊ lub rysowaÊ. Taki uchwyt daje peïniejszÈ kontrolÚ nad precyzyjnymi ruchami, niezbÚdnymi przy tworzeniu misternych szczegóïów rysunku. W taki sposób tworzÚ wiÚkszoĂÊ swoich szczegóïowych prac. Naleĝy chwyciÊ oïówek czy inne narzÚdzie rysowania pomiÚdzy kciuk a palec wskazujÈcy w pobliĝu koñcówki narzÚdzia. Pozostaïa jego czÚĂÊ powinna swobodnie spoczywaÊ na poduszeczce dïoni pomiÚdzy tymi dwoma palcami. ZwróÊ uwagÚ, ĝe trzymajÈc oïówek w ten sposób, moĝesz kontrolowaÊ jego ruch poruszajÈc palcami, nadgarstkiem lub caïym ramieniem. Rozdziaï 2: Zadbaj o tkwiÈcego w Tobie artystÚ 43 Rysunek 2.5. Najbardziej powszechny i znany sposób trzymania oïówka Rysunek 2.6. Trzymanie narzÚdzia rysowania podczas szkicowania na duĝych pochyïych lub poziomych powierzchniach Drugi ze sposobów trzymania oïówka (pokazany na rysunku 2.6) nadaje siÚ doskonale do wypeïniania nachylonych lub poziomych powierzchni, szczególnie podczas pracy z wiÚkszymi rysunkami. Tego sposobu uĝywa siÚ bardzo czÚsto podczas tworzenia szkiców (czyli prac podobnych do rysunków 2.2 i 2.3). PodnieĂ oïówek z pïaskiej powierzchni w taki sposób, by automatycznie znalazï siÚ on we wïaĂciwym poïoĝeniu w Twojej dïoni. Im dalej chwycisz go od koñcówki, tym swobodniej bÚdziesz mógï go prowadziÊ. Rysowanie w ten sposób wymaga poruszania przedramieniem, ramieniem i caïym ciaïem. Gdy rysujesz na stojÈco lub na pochylonej czy pionowej powierzchni, staraj siÚ trzymaÊ oïówek tak, jak pokazaïam to na rysunku 2.7. Tak wïaĂnie wykonujÚ swobodne szkice krótkimi païeczkami czy oïówkami, niezaleĝnie od tego, czy sÈ to païeczki wÚgla, kredki „Conté”, czy pastele. 44 CzÚĂÊ I: I TY moĝesz rysowaÊ! Rysunek 2.7. Trzymanie narzÚdzia rysowania wïaĂciwe dla pracy na pïaskiej nachylonej lub pionowej powierzchni Pozwól po prostu, by oïówek spoczywaï swobodnie na Twojej dïoni (rysunek 2.7), a znaczna czÚĂÊ jego koñcówki wystawaïa poza dïoñ i byïa skierowana w stronÚ przeciwnÈ do Ciebie. Powoli przyciĂnij oïówek kciukiem, by przytrzymaÊ go w miejscu. RysujÈc w ten sposób, bÚdziesz poruszaÊ nadgarstkiem, przedramieniem, ramieniem, caïym ciaïem lub dowolnÈ ich kombinacjÈ. Niektóre z tych metod mogÈ wydaÊ Ci siÚ poczÈtkowo dziwne, ale z czasem przywykniesz do nich. Wybierz tÚ, która odpowiada Ci najbardziej. Podpowiem, ĝe na wybór bÚdÈ miaïy wpïyw: 9 narzÚdzie (oïówek, piórko, wÚgiel i tak dalej), 9 to, czy powierzchnia rysowania jest uïoĝona pïasko, pionowo, 9 rozmiar wykonywanego rysunku. czy pod kÈtem, Jak znaleěÊ czas i miejsce do rysowania? Poza wygospodarowaniem sobie trochÚ czasu na rysowanie musisz teĝ znaleěÊ odpowiednie do tego miejsce, w którym bÚdziesz trzymaÊ równieĝ wszystkie swoje materiaïy. Ulubionym poĝywieniem jednego z moich psów, Chewy’ego, sÈ ksiÈĝki, oïówki i gumki. Rozdziaï 2: Zadbaj o tkwiÈcego w Tobie artystÚ 45 Przestrzeñ potrzebnÈ Ci do rysowania moĝesz wygospodarowaÊ nawet w maïym, wypeïnionym luděmi mieszkaniu, dzielÈc siÚ niÈ z innymi lokatorami lub zajmujÈc jeden z rogów pokoju na swojÈ pracowniÚ. JeĂli masz w domu wolny pokój, moĝesz z ïatwoĂciÈ przeksztaïciÊ go na pracowniÚ przeznaczonÈ wyïÈcznie do tworzenia nowych obrazów. Praca w przestrzeni dzielonej Miejsce, w którym masz zamiar rysowaÊ, musi zapewniaÊ Ci spokój od wszystkiego, co mogïoby rozpraszaÊ TwojÈ uwagÚ. JeĂli z tej samej przestrzeni majÈ korzystaÊ równieĝ inne osoby, czeka CiÚ trochÚ planowania i liczne kompromisy. Staraj siÚ rysowaÊ w takich porach, kiedy bÚdzie to moĝliwie najmniej uciÈĝliwe dla innych, stosujÈc siÚ jednoczeĂnie do podanych niĝej wskazówek. 9 Wybierz odpowiedniÈ powierzchniÚ do rysowania. RolÚ tÚ mogÈ idealnie speïniaÊ stóï kuchenny lub stóï jadalny czy teĝ biurko, na którym stoi komputer. W razie potrzeby moĝesz w prosty sposób zrobiÊ sobie przenoĂny, nachylony stóï kreĂlarski. Wystarczy, ĝe podïoĝysz kilka ksiÈĝek pod jeden z koñców pïyty ze sklejki. 9 Znajdě sobie wygodne krzesïo. DziÚki temu nie bÚdÈ boleÊ CiÚ plecy. 9 Dobrze oĂwietl swoje miejsce pracy. W ciÈgu dnia rolÚ oĂwietlenia doskonale speïni okno. Jednak w dni pochmurne i wieczorami moĝesz uĝywaÊ lampki kreĂlarskiej. 9 Poszukaj miejsca, w którym bÚdziesz trzymaÊ swoje narzÚdzia. Uda Ci siÚ utrzymaÊ porzÈdek wĂród swoich materiaïów, jeĂli bÚdziesz przechowywaÊ je z dala od maïych dzieci i zwierzÈt. Znajdě sobie jakiĂ pojemnik, na przykïad duĝe pudeïko po butach czy niewielkÈ skrzynkÚ na narzÚdzia. DziÚki temu bÚdziesz mógï chowaÊ swoje przybory pod ïóĝkiem lub w szafie. Moĝe uda Ci siÚ nawet zorganizowaÊ miejsce w szufladzie czy na jednej z póïek i tam bÚdziesz trzymaÊ swoje rzeczy. 9 Zaïóĝ portfolio. Pilnuj, by Twoje gotowe juĝ rysunki i papier, na którym bÚdziesz tworzyÊ nowe, nie ulegïy zniszczeniu. Nie musisz kupowaÊ drogich teczek. Bardzo ïatwo moĝna zrobiÊ teczkÚ z kawaïka tektury czy brystolu (szczegóïy znajdziesz w ramce „Przygotowanie teczki na rysunki”, w dalszej czÚĂci tego rozdziaïu). 9 Sïuchaj muzyki. Gdy rysujÚ, puszczam sobie ulubione piosenki. ZakïadajÈc na gïowÚ sïuchawki podïÈczone do sprzÚtu odtwarzajÈcego Twoje ulubione kawaïki, skutecznie odetniesz siÚ od wszystkich rozpraszajÈcych CiÚ haïasów. Taka ochrona pozwala na lepszÈ koncentracjÚ. 46 CzÚĂÊ I: I TY moĝesz rysowaÊ! UrzÈdzanie kÈcika do pracy JeĂli dysponujesz w domu wolnym pokojem czy po prostu niezajÚtÈ jeszcze przestrzeniÈ w pokoju, moĝesz pokusiÊ siÚ o urzÈdzenie w nim wïasnej pracowni. Oto moje rady. 9 Stóï kreĂlarski o regulowanej wysokoĂci. Poszukaj w sklepach, supermarketach, przejrzyj teĝ ogïoszenia o sprzedaĝy w lokalnej prasie. 9 Wygodne, regulowane krzesïo. Takie krzesïo jest nieodzowne, jeĂli masz spÚdzaÊ na rysowaniu kilka godzin tygodniowo. Krzesïo na kóïkach pozwoli Ci zachowaÊ swobodÚ ruchów. 9 OĂwietlenie. Najlepsze jest oczywiĂcie Ăwiatïo naturalne, ale przyda Ci siÚ równieĝ lampka kreĂlarska, którÈ przykrÚcisz do stoïu, dziÚki czemu bÚdziesz mógï rysowaÊ równieĝ w pochmurne dni i wieczorami. 9 Meble. Wszystkie niezbÚdne do rysowania przybory moĝesz trzymaÊ na maïym stole lub barku (najlepiej na kóïkach). PrzydadzÈ Ci siÚ równieĝ póïki, na których bÚdziesz trzymaÊ ksiÈĝki o sztuce, materiaïy sïuĝÈce do pracy i gotowe juĝ rysunki. 9 Tablica korkowa. Tablice takie sÈ dostÚpne w wielu sklepach za stosunkowo niewielkie kwoty. Wieszaj na niej niektóre ze swoich prac, inspirujÈce CiÚ obrazy, zdjÚcia i artykuïy z gazet. 9 Portfolio. Niewaĝne, czy teczki tej bÚdziesz uĝywaÊ wyïÈcznie do przechowywania prac, czy teĝ bÚdziesz je przewoziÊ, sama teczka jest obowiÈzkowa. 9 SprzÚt grajÈcy. Kolekcja ulubionych pïyt bÚdzie doskonaïym uzupeïnieniem projektowanej pracowni. Nie ograniczaj siÚ do stosowania wyïÈcznie do moich rad. BÈdě twórczy! Odwiedě kilka sklepów meblowych i z artykuïami malarskimi, poszukaj pomysïów w ksiÈĝkach i czasopismach poĂwiÚconych dekorowaniu wnÚtrz. Postaraj siÚ utrzymaÊ jasnÈ kolorystykÚ pracowni, dziÚki czemu bÚdzie ona miejscem przyjemnym i zapraszajÈcym. Rozdziaï 2: Zadbaj o tkwiÈcego w Tobie artystÚ 47 Przygotowanie teczki na rysunki Twoje portfolio moĝe mieÊ dowolne wymiary (ja mam dwie teczki, jednÈ o wymiarach 45 cm na 55 cm, przeznaczonÈ na mniejsze prace, i drugÈ, o wymiarach 60 cm na 80 cm, w której trzymam wiÚksze rysunki). Do przygotowania teczki bÚ- dziesz potrzebowaÊ duĝego kartonu (lub brystolu), szerokiej taĂmy klejÈcej (moĝe to byÊ na przykïad taĂma izolacyjna), ostrego noĝa i krawÚdzi tnÈcej lub dïugiej linijki (przykïadnicy). TeczkÚ przygotu- jesz, postÚpujÈc zgodnie z podanymi instrukcjami. 1. Wytnij z tektury duĝy prostokÈt o wymia- rach, jakie Ci odpowiadajÈ. Spójrz na pierwszy z przedstawionych poniĝej dwóch rysunków. Przy wycinaniu tektury pamiÚtaj, ĝe prostokÈt zostanie zïoĝony na póï. Szczerze polecam zakup brystolu niezawie- rajÈcego kwasu, poniewaĝ tektura produko- wana z domieszkÈ ligniny, a wiÚc zawierajÈca kwas, moĝe zniszczyÊ Twoje prace. Duĝe ar- kusze brystolu sÈ dostÚpne w sklepach z ma- teriaïami papierniczymi. 2. Wzmocnij krótsze koñce arkusza taĂmÈ klejÈcÈ lub izolacyjnÈ (im bÚdzie ona szer- sza, tym lepiej). 3. Narysuj na arkuszu prostÈ liniÚ (przesu- niÚtÈ trochÚ wzglÚdem Ărodka), równole- gïÈ do krótszych boków prostokÈta. 4. PosïugujÈc siÚ noĝem i linijkÈ, bardzo de- likatnie natnij karton wzdïuĝ tej linii. NaciÚcie powinno jedynie delikatnie zagïÚbiÊ siÚ w karton. 5. Zagnij karton wzdïuĝ naciÚcia. Wynik powinien przypominaÊ to, co widaÊ na drugim rysunku. 6. Sklej taĂmÈ krótsze boki teczki, pozosta- wiajÈc szczelinÚ na górze. 7. Wzmocnij taĂmÈ dolnÈ krawÚdě teczki (wzdïuĝ linii naciÚcia). JeĂli uwaĝasz, ĝe teczka powinna mieÊ rÈczki, zrób w kaĝdym z jej boków dwie dziurki w pobliĝu Ărodka teczki. PrzeciÈgnij przez nie koñce sznurka lub cienkiej linki i zwiÈĝ je razem w Ărodku. JeĂli chcesz, moĝesz trochÚ ozdobiÊ teczkÚ, wy- konujÈc rÈczki z kolorowych sznurówek i upiÚk- szajÈc karton rysunkami. 48 CzÚĂÊ I: I TY moĝesz rysowaÊ! Czas na rysowanie PoĂwiÚcajÈc trochÚ czasu na staranne planowanie swoich zajÚÊ, zdoïasz wzbogaciÊ je o radoĂÊ pïynÈcÈ z okazji do rysowania. Mam dla Ciebie kilka rad. 9 Zrób harmonogram codziennych zadañ. Czas przeznaczony 9 JeĂli pracujesz poza domem, rysuj w autobusie w drodze do pracy i z pracy (no, chyba ĝe jesteĂ kierowcÈ autobusu), a takĝe w czasie przerwy obiadowej. na rysowanie powinien mieÊ wysoki priorytet. 9 PamiÚtaj o wieczorach i weekendach. W czasie spotkañ towarzyskich znajdziesz niezliczone okazje do rysowania. A moĝe na nastÚpnÈ wizytÚ u ciotki Ewy zabierzesz swoje narzÚdzia do rysowania? 9 UwzglÚdnij w swoich planach znajomych i rodzinÚ. Moĝesz zaproponowaÊ znajomym wieczorne spotkania raz w tygodniu pod znakiem wÚgla i oïówka. Spotkania moĝecie organizowaÊ kolejno u uczestników, bÚdziecie zachÚcaÊ siÚ do pracy i wymieniaÊ pomysïami. Wybieranie narzÚdzi do rysowania Pora przygotowaÊ sobie listÚ zakupów! Stare powiedzenie „Dostajesz to, za co pïacisz” zdecydowanie sugeruje wybór droĝszych, ale sprawdzonych marek. Przykïadowo, niektóre tanie oïówki mogÈ okazaÊ siÚ wyjÈtkowo szorstkie, choÊ ich producent zapewnia, ĝe bÚdÈ kïaĂÊ siÚ na papierze wyjÈtkowo miÚkko. A to bywa bardzo frustrujÈce! Dlatego lepiej zrobisz, decydujÈc siÚ na zakup dobrej jakoĂci materiaïów w renomowanym sklepie. Zajrzyj do róĝnych sklepów z artykuïami dla plastyków. Czasami zdarza siÚ, ĝe produkty tej samej firmy sÈ oferowane w nich po róĝnych cenach. Materiaïy wymienione w podrozdziale „NiezbÚdnik” wystarczÈ do wykonania wiÚkszoĂci proponowanych przeze mnie projektów. Jednak ĝeby powaĝnie myĂleÊ o rysowaniu, bÚdziesz potrzebowaÊ artykuïów, które opisujÚ w podrozdziale „Lista ĝyczeñ”. Kaĝdy artysta musi mieÊ teczkÚ, w której bÚdzie przechowywaÊ swoje prace. Teczki takie, w róĝnych rozmiarach, sÈ dostÚpne w sklepach z artykuïami papierniczymi. Moĝesz teĝ, jeĂli wolisz, wykonaÊ takÈ teczkÚ osobiĂcie (stosujÈc siÚ do wskazówek z ramki „Przygotowywanie teczki na rysunki”). Rozdziaï 2: Zadbaj o tkwiÈcego w Tobie artystÚ 49 NiezbÚdnik Poniĝej znajdziesz listÚ podstawowych narzÚdzi, które bÚdÈ Ci potrzebne. DysponujÈc nimi, bÚdziesz w stanie wykonaÊ wiÚkszoĂÊ projektów proponowanych w dalszych czÚĂciach ksiÈĝki. 9 Szkicownik. Musisz koniecznie zakupiÊ blok rysunkowy w twardych okïadkach. Szkicowniki w miÚkkiej oprawie szybko siÚ gnÈ i zawijajÈ na rogach. Wybierz szkicownik o dogodnym dla Ciebie rozmiarze, choÊ nie powinieneĂ decydowaÊ siÚ na blok o rozmiarze mniejszym niĝ A4. Mniejsze kartki mogÈ byÊ irytujÈce, gdy postanowisz narysowaÊ ïadny, duĝy, wyraěny rysunek! Poszukaj teĝ informacji o skïadzie papieru. Unikaj bloków wyprodukowanych z papieru drzewnego (zawierajÈcego kwas). Papier taki szybko ĝóïknie i staje siÚ kruchy, co z kolei moĝe zniszczyÊ Twoje prace. 9 Oïówki. PoczÈtkujÈcemu najbardziej przydadzÈ siÚ oïówki 2H, HB, 2B, 4B i 6B. Oïówek 2H jest najjaĂniejszy (najtwardszy), a oïówek 6B jest najciemniejszy (najbardziej miÚkki). Peïna gama odcieni uzyskiwanych wszystkimi oïówkami znajduje siÚ na „¥ciÈdze” umieszczonej na samym poczÈtku ksiÈĝki. NajczÚĂciej bÚdziesz uĝywaÊ oïówków HB, 2B i 4B. OsobiĂcie najbardziej lubiÚ posïugiwaÊ siÚ oïówkami automatycznymi, które nie potrzebujÈ ciÈgïego ostrzenia, dziÚki czemu nie muszÚ ciÈgle przerywaÊ pracy, by zatemperowaÊ stÚpiony oïówek. Do zwyczajnych rysunków uĝywam wkïadu grafitowego o Ărednicy 0,5 mm (dostÚpnego w wiÚkszoĂci sklepów papierniczych), a rysunki szczegóïowe sporzÈdzam wkïadem o Ărednicy 0,3 mm (tych naleĝy szukaÊ w sklepach z materiaïami plastycznymi). Ogólne szkice lub rysunki o duĝej powierzchni (lub oba te rodzaje prac) wykonujÚ wkïadem o gruboĂci 0,7 mm. 9 Gumki. BÚdÈ Ci potrzebne dwa rodzaje gumek — gumka winylowa i gumka chlebowa. Gumka winylowa jest zazwyczaj biaïym, podïuĝnym prostopadïoĂcianem umieszczonym w papierowym opakowaniu, na którym nadrukowuje siÚ jej nazwÚ. Gumka chlebowa jest szara, opakowana celofanem, na którym umieszczono nazwÚ producenta. BÚdziesz potrzebowaÊ dwóch gumek chlebowych, jednej wyïÈcznie do wycierania oïówka grafitowego, a drugiej do wymazywania rysunków wykonanych wÚglem. JeĂli w ogóle nie znasz siÚ na tego rodzaju materiaïach, poproĂ sprzedawcÚ, by pomógï Ci wybraÊ najlepszy produkt (w dalszych czÚĂciach ksiÈĝki opowiem Ci o róĝnych zastosowaniach tych gumek). 9 Temperówka. BÚdziesz potrzebowaÊ temperówki, aby ostrzyÊ swoje narzÚdzia do rysowania (nawet jeĂli zdecydujesz siÚ korzystaÊ z oïówków automatycznych). 50 CzÚĂÊ I: I TY moĝesz rysowaÊ! Unikaj ïadnych czy wymyĂlnych temperówek. Najlepiej sprawdzajÈ siÚ proste, niewielkie temperówki wykonane z metalu, majÈce dwa otwory — jeden na ostrzenie zwykïych oïówków, a drugi na struganie oïówków o wiÚkszej Ărednicy. Temperówki te sÈ niezniszczalne i ïatwo moĝna dokupiÊ wymienne ostrza. 9 Linijki. WolÚ pracowaÊ z linijkÈ metalowÈ niĝ drewnianÈ czy plastikowÈ. Linijki metalowe sÈ znacznie bardziej trwaïe, ïatwiej siÚ ich uĝywa i ïatwiej siÚ je czyĂci. Do wiÚkszoĂci projektów wystarczy Ci zwykïa trzydziestocentymetrowa linijka, ale warto teĝ mieÊ pod rÚkÈ linijkÚ piÚÊdziesiÚciocentymetrowÈ. 9 WÚgiel. Przyda Ci siÚ takĝe wÚgiel w oïówku i kilka sztyftów wÚglowych. Oïówki o twardoĂci 2B (lub 4B) dajÈ peïnÈ paletÚ odcieni i nie brudzÈ tak jak oïówki bardziej miÚkkie. Kilka z proponowanych przeze mnie projektów da Ci okazjÚ poznania radoĂci rysowania wÚglem drzewnym. Lista ĝyczeñ DoĂÊ szybko moĝe siÚ okazaÊ, ĝe podstawowe narzÚdzia przestanÈ Ci wystarczaÊ i zaczniesz szukaÊ nowych (wiÚcej informacji na temat narzÚdzi do rysowania znajdziesz w rozdziale 24.). Oto kilka sugestii dotyczÈcych materiaïów, o które moĝesz rozbudowaÊ swój podrÚczny zestaw narzÚdzi pracy. 9 Kolorowe oïówki. Unikaj tanich produktów. SÈ zbyt woskowate, by daÊ siÚ wïaĂciwie rozprowadziÊ po powierzchni kartki, i szybko tracÈ kolor. PoproĂ, by sprzedawca poleciï Ci dobry zestaw dla poczÈtkujÈcego. 9 Kredki „Conté” i pastele. NarzÚdzia te majÈ postaÊ sztyftów lub oïówków. W podstawowym zestawie kredek „Conté” znajduje siÚ kredka czarna, kilka odcieni szaroĂci i sepii (brÈzów) oraz kredka biaïa. Najbardziej odpowiadajÈ mi kredki 2B. Pastele wystÚpujÈ w niezliczonej gamie kolorów, ale na poczÈtek powinieneĂ wybraÊ sobie podstawowy zestaw róĝnych kolorów. JeĂli zdecydujesz siÚ uĝywaÊ kredek „Conté” lub pasteli w postaci oïówka, bÚdziesz potrzebowaÊ specjalnego noĝa do ich ostrzenia i papieru Ăciernego, by zaostrzyÊ im czubki (papier taki dostaniesz w sklepie z materiaïami plastycznymi). 9 Gumki. Gumki chlebowe szybko siÚ brudzÈ, szczególnie jeĂli Ăciera siÚ 9 Oïówki. KupujÈc oïówki o wszystkich stopniach twardoĂci, od 8H do 8B, zyskasz nowe moĝliwoĂci tworzenia obszarów cienia na swoich rysunkach (odcienie szaroĂci uzyskiwane dziÚki wykorzystaniu oïówków o róĝnej twardoĂci znajdziesz w „¥ciÈdze” na poczÈtku tej ksiÈĝki). Eksperymentuj teĝ z innymi typami oïówków, na przykïad z oïówkami typu Ebony. nimi wÚgiel, „Conté” lub pastele. Zrób sobie spory zapas. Rozdziaï 2: Zadbaj o tkwiÈcego w Tobie artystÚ 51 9 Papier. IstniejÈ róĝne rodzaje papieru, z którymi moĝesz eksperymentowaÊ, czerpiÈc z tego wiele radoĂci. Nie krÚpuj siÚ! Masz do wyboru setki kolorów, faktur i rodzajów papieru. Ja lubiÚ najbardziej papier akwarelowy o gramaturze 600 g/m2, prasowany na gorÈco (tzw. hot-pressed). Ma on stosunkowo gïadkÈ powierzchniÚ, choÊ niepozbawionÈ faktury, nadajÈcÈ siÚ do stosowania na nim wiÚkszoĂci narzÚdzi rysunkowych. Projekt 2. ½renica oka Projekt ten ma pokazaÊ Ci zastosowanie kaĝdej z „zabawek”, o których wspomniaïam w podrozdziale „NiezbÚdnik”. Kieruj siÚ moimi wskazówkami. 1. Narysuj w szkicowniku kwadrat o dowolnym wymiarze. Kwadrat ten bÚdzie TwojÈ powierzchniÈ roboczÈ. Przed okreĂleniem jej rozmiaru zdecyduj, czy chcesz rysowaÊ duĝe, czy maïe obiekty. Mój obrazek jest raczej maïy, ma tylko 9 cm2. 2. Narysuj wÚglem w obszarze roboczym kontur okrÚgu, pozostawiajÈc w nim lukÚ w ksztaïcie odwróconej litery „C”. NastÚpnie wypeïnij wÚglem kontur na ciemno. Efekt powinien wyglÈdaÊ, jakby ktoĂ wygryzï fragment kóïka. Nie zamaluj przypadkiem tego C-ksztaïtnego fragmentu; musi pozostaÊ biaïy, poniewaĝ
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rysowanie dla bystrzaków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: