Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00330 007033 18435093 na godz. na dobę w sumie
Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków. Strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym - ebook/pdf
Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków. Strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 206
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2849-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika specjalna
Porównaj ceny (książka, ebook (-26%), audiobook).
Książka traktuje o sytuacjach, w których młodzież szkolna podejmuje zachowania ryzykowne, związane z problemem używania narkotyków. Autorka zwróciła uwagę nie tylko na pewne prawidłowości i uwarunkowania dotyczące tego problemu, ale również wskazała na określone strategie profilaktyczne oraz interwencyjne, wyznaczające właściwy kierunek mający, na celu zapobieganie zjawisku narkomanii, jak również  podejmowaniu działań, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia osoby, która jest pod wpływem narkotyku. W książce został zamieszczony również autorski projekt pt. 'SPA – Soma i Psyche w Arteterapii uzależnień', który zawiera scenariusze zajęć, będące pomocą metodyczną dla osób prowadzących zajęcia z młodzieżą, nie tylko o charakterze terapeutycznym, ale także w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym w szczególności w profilaktyce uzależnień.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I(cid:12)(cid:28)(cid:22)(cid:26) M(cid:26)(cid:25)(cid:28)(cid:15)(cid:22)(cid:31) Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Ka- tedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pedagog zdrowia, terapeu tka rodzin i par, terapeutka uzależnień, ani matorka i koordynatorka zajęć pro(cid:24) lak tycz- nych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem w środowisku lokalnym. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla osób współuzależnionych. Aktualnie pracuje w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Jaworznie. Ma na swoim koncie wiele publikacji, m.in. Współczesne oblicza kryzysu dzieci i młodzieży – pro(cid:29) laktyka i skuteczna interwencja (Brno 2012), Systemowe (interdyscyplinarne) rozumienie pro(cid:29) laktyki uzależnień w obsza- rze oddziaływań wychowawczych szkoły (Bielsko-Biała 2013), Kryzys dialogu w diadzie rodzina–szkoła (Toruń 2014). Autorka opracowania w sposób skondensowany odnosi się do wielu zagrożeń współczesnego świata oraz wskazuje ich pedagogiczne implikacje. Wartością książki są prezentowane w niej wyniki badań własnych oraz propozycje zajęć terapeutycznych z młodzieżą. Z recenzji prof. nzw. dr hab. Beaty Marii Nowak Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-849-1 I w o n a M a l o r n y Iwona Malorny R(cid:31)(cid:30)(cid:31)(cid:29)(cid:28) (cid:27)(cid:30)(cid:26)(cid:25)(cid:24)(cid:23)(cid:22)(cid:21)(cid:24)(cid:22)(cid:21)(cid:26) (cid:20)(cid:19)(cid:28)(cid:18)(cid:30)(cid:21)(cid:24)(cid:23)(cid:31) (cid:17)(cid:30)(cid:29)(cid:28)(cid:25)(cid:22)(cid:24)(cid:16) (cid:28)(cid:18) (cid:22)(cid:26)(cid:15)(cid:29)(cid:28)(cid:14)(cid:31)(cid:29)(cid:13)(cid:12) R (cid:31) (cid:30) (cid:31) (cid:29) (cid:28) (cid:27) (cid:30) (cid:26) (cid:25) (cid:24) (cid:23) (cid:22) (cid:21) (cid:24) (cid:22) (cid:21) (cid:26) (cid:20) (cid:19) (cid:28) (cid:18) (cid:30) (cid:21) (cid:24) (cid:23) (cid:31) (cid:17) (cid:30) (cid:29) (cid:28) (cid:25) (cid:22) (cid:24) (cid:16) (cid:28) (cid:18) (cid:22) (cid:26) (cid:15) (cid:29) (cid:28) (cid:14) (cid:31) (cid:29) (cid:13) (cid:12) Strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków Nr 3504 Iwona Malorny Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków Strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2016 Redaktor serii: Pedagogika Ewa Wysocka Recenzent Beata Maria Nowak Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Profilaktyka i interwencja kryzysowa wobec problemu narkomanii 1.1. Specyfika uzależnienia od narkotyków 1.2. Rodzaje narkotyków oraz ich działanie 1.2.1. Dopalacze – specyfika i status prawny 1.2.2. Slang narkotykowy 1.3. Przyczyny używania narkotyków w ujęciu systemowym 1.3.1. Zachowania ryzykowne i czynniki ryzyka 1.3.2. Uwarunkowania globalne 1.3.3. Teorie socjologiczne i modele badawcze 1.3.4. Podejście systemowe – rodzina jako system 1.3.5. Rodzina a uzależnienie 1.4. Profilaktyka asymilatywna – nowe podejście do pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem od narkotyków 1.4.1. Czynniki chroniące i ich rola 1.4.2. Specyfika profilaktyki szkolnej – uwarunkowania i zadania 1.5. Interwencja kryzysowa w szkole: aspekty społeczno-prawne 1.5.1. Kryzysy i ich przyczyny 1.5.2. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży 1.5.3. Schemat postępowania interwencyjnego 1.5.4. Regulacje prawne w zakresie narkomanii 1.5.5. Skuteczność działań interwencyjnych – przykładowe programy 1.5.6. Wskazówki dla rodziców 1.5.7. Pierwsza pomoc 7 15 21 29 34 36 36 42 45 47 51 55 60 62 68 69 74 78 84 86 91 94 Rozdział 2 Zjawisko narkomanii w środowisku szkolnym – raport z badań 2.1. Założenia metodologiczne badań własnych 2.2. Używanie narkotyków przez młodzież szkolną z terenu miasta Bytom 2.3. Profilaktyka narkomanii w percepcji osób uzależnionych 2.2.1. Wnioski końcowe 2.3.1.Wnioski końcowe Rozdział 3 Projekt oddziaływań terapeutycznych „SPA dla duszy i ciała – soma i psyche w arteterapii uzależnień” – scenariusze zajęć 3.1. Ogólne informacje na temat projektu 3.2. Tematyka zajęć 3.3. Plan zajęć Zakończenie Aneksy Aneks 1. Formularz ankiety dla uczniów Aneks 2. Dyspozycje do wywiadu Bibliografia Wykaz tabel i wykresów Tabele Wykresy Summary 99 104 120 124 134 143 145 146 179 183 183 189 191 201 201 201 203 Wprowadzenie Zjawisko narkomanii w Polsce ma kilkudziesięcioletnią historię. Pierw- sze sygnały świadczące o dostrzeżeniu zagrożeń, jakie niesie ze sobą problem nadużywania środków odurzających, pojawiły się w Polsce w latach 20. minionego wieku. Wtedy też narkomania zaczęła być postrzega- na jako zjawisko groźne psychologicznie i społecznie, wymagające podjęcia działań zapobiegawczych1. W Europie od 20 lat monitoringiem problemu narkotyków i nar- komanii zajmuje się Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), powołane w 1933 roku, będące agendą Komisji Europejskiej. Efektem jego pracy jest coroczny raport przedstawiający sytuację dotyczącą narkotyków w Europie. Analiza danych pochodzących z badań służy także wspieraniu procesu podejmowania decyzji w obszarze przeciwdziałania narkomanii2. Jak wynika z monitoringu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, problem uzależnienia w naszym społeczeń- stwie się pogłębia, co wynika m.in. z przemian społecznych, politycznych czy gospodarczych. Zmiany te dotyczą nie tylko rodzajów i sposobów 1 M. Abucewicz: Narkomania – problem społeczny w perspektywie konstruktywistycznej. Warszawa 2012, s. 12. 2 A. Malczewski: Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym. „Świat Problemów” 2012, nr 6 (233), s. 37. 7 Wprowadzenie przyjmowania środków uzależniających, ale i wartości, ideałów, mody, stylu życia. Narkotyki stają się coraz bardziej popularne i powszechnie dostępne. Stwarza to ogromne zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. To już problem nie tylko szkół ponadgimnazjalnych czy gimnazjalnych, lecz także podstawowych. Okres dojrzewania jest szczególnie ważnym etapem w życiu człowie- ka – to czas wielkich kryzysów, wielkich zmian i niejednokrotnie wielkich tragedii. Jeśli nie pomożemy młodym ludziom przejść przez ten okres w miarę łagodnie, nie będą oni w stanie rozwijać się w sposób pełny i har- monijny, co mogliby osiągnąć, gdyby ten kryzys był mniejszy. Może to prowadzić nie tylko do popadnięcia w uzależnienie, ale również do porzu- cenia szkoły, rezygnacji ze studiów, zasilenia szeregów osób bezrobotnych czy nawet wejścia w konflikt z prawem3. Wiele osób eksperymentujących z narkotykami nie ma także świado- mości związanych z tym konsekwencji prawnych. A mogą być one bardzo dotkliwe. Każda osoba zażywająca jakiekolwiek substancje psychoaktyw- ne w okresie rozwojowym dokonuje czynu o charakterze nielegalnym. W kategoriach prawnych może to być traktowane jako przejaw demora- lizacji (art. 4 par. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, 2014). Użycie substancji psychoaktywnej przez osobę poniżej 18 roku życia jest w polskim systemie prawnym powiązane z określonymi konsekwencjami, w tym szansą na wdrożenie adekwatnej pomocy4. Zwrócenie uwagi na aspekty prawne używania narkotyków ma też inne ważne uzasadnienie – a mianowicie młodzi ludzie muszą wiedzieć, że zażywając narkotyki, stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, lecz także dla innych. Z tego względu powinni być edukowani chociażby w zakresie skut- ków prowadzenia samochodu pod wpływem środków odurzających, zanim jeszcze staną się posiadaczami prawa jazdy. Taka wiedza może okazać się nastolatkom bardzo przydatna również w sytuacji, kiedy ktoś, kogo podej- rzewają o używanie narkotyków, proponuje im podwiezienie własnym samo- chodem lub też kiedy taka osoba sama naraża swoje zdrowie i życie, chcąc prowadzić samochód pod wpływem narkotyków. Można wtedy ją przestrzec 3 P.Y. Bakuła: Dziecko, adolescent, młody dorosły w systemie pomocy terapeutycznej. „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2014, nr 3, s. 31. 4 K. Krzykawska, M. Pilecki: Uzależnienia w wieku dorastania – czynniki ryzyka i specyfika leczenia. „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia” 2014, nr 4, s. 12. 8 Wprowadzenie bądź podjąć natychmiastową interwencję. Jest to o tyle istotne, że sytuacje takie zdarzają się coraz częściej i to przeważnie z udziałem ludzi młodych. Badaniu zjawiska prowadzenia pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych poświęcony był program „DRUID” (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines), realizowany w latach 2006–2011 w 13 krajach Europy, w tym także w Polsce, przy ścisłej współpracy z policją. W trakcie programu na obecność alkoholu, narkotyków i leków przebadano w sumie 50 tys. kierowców (w Polsce – 4 tys.). Jak wynika z badań, u 2,53 ogółu badanych kierowców wykryto substancje psychoaktywne inne niż alkohol (przy czym w statystykach nie uwzględniono osób będących pod wpływem dopalaczy). Badania wykazały również brak świadomości kie- rowców w aspekcie wpływu substancji psychoaktywnych na sprawność psychomotoryczną oraz konsekwencji płynących z prowadzenia pojazdów pod ich wpływem. We wrześniu 2015 roku z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) ruszyła ogólnopolska kampania Po narkotykach rozum wysiada, mająca na celu uświadomienie młodzieży, że prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków może skończyć się tragicznie – i to nie tylko dla kierowcy, lecz także dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. W ramach kampanii powstała strona inter- netowa www.rozumwysiada.pl, na której można znaleźć materiały przydat- ne do wykorzystywania m.in. na zajęciach profilaktycznych5. Najnowszy raport narkotykowy z 2015 roku alarmuje, że każdego tygodnia wykrywane są średnio dwie nowe substancje psychoaktywne – w 2014 roku wykryto ich w sumie 101. Obecnie unijny system wczesnego ostrzegania monitoruje ponad 450 nowych substancji psychoaktywnych. Pomimo rosnącej popularności nowych środków odurzających nadal powszechnie stosowane są tzw. tradycyjne narkotyki. Z raportu wynika ponadto, że najczęściej zażywanym przez Polaków środkiem psychoaktyw- nym są konopie indyjskie. W przypadku amfetaminy odsetek ten wynosi 2,9 , ecstasy – 1,1 , a kokainy – 0,9 . Konopie indyjskie w dalszym ciągu pozostają najpopularniejszym narkotykiem w Europie. Przynajmniej raz sięgnęło po nie 12,2 osób w wieku od 15 do 64 lat (23,3 osób w wieku od 16 do 64 lat), a niemal 1 zażywa konopie codziennie. Warto podkreślić, że 80 konfiskat dotyczy właśnie konopi. W 2013 roku w Unii Europejskiej 5 A. Poleganow: Po narkotykach rozum wysiada. „Świat Problemów” 2015, nr 10 (273), s. 31–32. 9 Wprowadzenie zgłoszono 671 tys. konfiskat konopi indyjskich oraz 30 tys. konfiskat plantacji. Z konopiami związana jest także większość zgłoszonych prze- stępstw narkotykowych w Europie. Badania wykazały również wzrost licz- by poważnych problemów zdrowotnych wynikający ze zwiększającej się dostępności konopi indyjskich o wysokiej sile działania. Coraz większym zagrożeniem stają się dopalacze, często pozyskiwane za pośrednictwem internetu. Jak wynika z analizy badań, w ostatnim czasie zidentyfikowano ok. 650 serwisów internetowych sprzedających dopalacze Europejczykom6. W Polsce, według szacunków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, żyje ok. 120 tys. osób uzależnionych od narkotyków. Z racji swojej choroby i jej charakteru często są one w posiadaniu niewielkich ilości substancji psychoaktywnych i tym samym stają się potencjalny- mi „klientami” wymiaru sprawiedliwości. Co więcej, badania pokazują, że uzależnia się co dziesiąty użytkownik substancji psychoaktywnych. Przy 100 tys. uzależnionych daje nam to liczbę przynajmniej miliona użytkowników7. Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie o możliwości zapobiegania rozprzestrzenianiu się zjawiska narkomanii. Chociaż w Pol- sce na szeroką skalę prowadzona jest profilaktyka narkotykowa (akcje i kampanie profilaktyczne, projekty profilaktyczne realizowane w różnych instytucjach oświatowych itp.), to wyraźnie widać, że nie są to środki wystar- czające. Pomimo stosowania różnego rodzaju działań profilaktycznych czy interwencyjnych zjawisko narkomanii w dalszym ciągu generuje w Polsce wysokie koszty finansowe oraz społeczne. Książka ma zatem na celu głównie zwrócenie uwagi na determinanty jakości działań profilaktycznych oraz interwencyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Szkoła jest bowiem drugim po rodzinie środowiskiem wycho- wawczym, które ma dawać młodym ludziom możliwość zaspokajania 6 Europejski Raport Narkotykowy. Tendencje i osiągnięcia, Luksemburg 2015 (online). Dostępny w internecie: www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_239505_PL_ TDAT15001PLN.pdf [data dostępu: 15.12.2015]; zob. też: Raport narkotykowy 2015: heroina coraz mniej modna, marihuana nadal najpopularniejsza (online). Dostępny w internecie: www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20150616STO66706/html/ Raport-narkotykowy-heroina-coraz-mniej-modna-marihuana-nadal-najpopularniejsza [data dostępu: 01.12.2015]. 7 A. Sieniawska: Raport rzecznika praw osób uzależnionych 2012/13. Część prawna. Kontekst prawny. Warszawa 2013, s. 12–13. 10 Wprowadzenie potrzeb rozwojowych, a jednocześnie chronić ich przed zagrożeniami, wliczając w to te związane z uzależnieniami, m.in. od narkotyków. Z raportu kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) opublikowanego w 2013 roku pt. Profilaktyka narkomanii w szkołach wynika, że ponad 31 uczniów było świadkiem zażywania narkotyków na terenie szkoły lub słyszało o tym z wiarygodnego źródła. Aż 17 było świad- kiem sprzedaży narkotyków na terenie szkoły lub o tym słyszało. Ponad 28 ankietowanych nauczycieli przyznaje, że w ich szkołach występuje problem zażywania narkotyków przez uczniów. Tylko w czasie objętym kontrolą w prawie jednej trzeciej szkół miały miejsce incydenty związane z narkotykami, przy których – zgodnie z procedurami – konieczne było wezwanie rodziców i policji. W większości skontrolowanych szkół pro- filaktyka narkotykowa ograniczała się do poruszania tematu uzależnie- nia od narkotyków podczas lekcji wychowawczych, prowadzonych często przez nieprzygotowanych do tego nauczycieli. Zauważono, że szkoły nie wykorzystują skutecznych i sprawdzonych programów profilaktycznych, rekomendowanych w europejskiej bazie programów EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action) czy w krajowym Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Ponadto okazało się, że dyrektorzy placówek oświatowych często w ogóle o tych pro- gramach nie wiedzą. Większość programów profilaktycznych poddanych ocenie przez NIK została oceniona negatywnie pod względem jakości – ich realizacja przebiegała powierzchownie i często nierzetelnie, stąd też skutecz- ność zaplanowanych w nich działań była bardzo niska lub nieznana. Kolejny zarzut wysunięty przez NIK dotyczył powielania tych samych programów z roku na rok – bez dokonywania oceny ich skuteczności i adekwatności8. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi do realiza- cji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w Polsce – obejmujących m.in. promocję zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia, informowa- nie o szkodliwości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz działalność interwencyjną – zobowiązane są odpowiednie organy administracji rządowej, instytucje przez nie nadzorowane oraz samorządy 8 M. Przybysz-Zaręba, T. Butvilas: Profilaktyka narkomanii w szkołach. „Pedagogika Społeczna” 2014, nr 3 (53), s. 112–113; zob. też: Raport Najwyższej Izby Kontroli Profilaktyka narkomanii w szkołach. Informacja o wynikach kontroli (online). Dostępny w internecie: https://www.nik.gov.pl/plik/id,5334,vp,6917.pdf [data dostępu: 01.12.2015]. 11 Wprowadzenie lokalne. Szkoła i inne placówki funkcjonujące w ramach systemu oświaty mają ściśle określone kompetencje w zakresie profilaktyki uniwersalnej i udzielania pomocy uczniom zagrożonym uzależnieniem. Od 2002 roku wprowadzono ustawowy obowiązek realizacji szkolnego programu profi- laktyki problemów dzieci i młodzieży, spójnego z programem wychowaw- czym szkoły. Szkoła jest zatem zobligowana do rozpoznawania symptomów niedostosowania społecznego uczniów oraz wczesnego podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych i wychowawczych poprzez m.in. udzielanie uczniom zagrożonym narkomanią i ich rodzicom pomocy psy- chologiczno-pedagogicznej, informowanie o szkodliwości narkotyków, a także podejmowanie stosownych kroków interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Szkoły powinny mieć opracowane i wdrożone procedury reagowania na sytuacje zażywania narkotyków przez uczniów lub popeł- niania przez nich czynów karalnych, a przy prowadzeniu działań profi- laktycznych oraz interwencyjnych ściśle współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, do zadań których należy m.in. profi- laktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz udziela- nie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka. Oprócz poradni pedagogiczno-psychologicznej osoby zagrożone uzależnieniem od narkotyków powinny również otrzymać pomoc ze strony specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjote- rapeutyczne) oraz punktów konsultacyjnych, poradni profilaktyki i terapii uzależnień, gdzie często realizuje się programy edukacyjne i psychokorek- cyjne. Placówki te funkcjonujące w środowisku lokalnym są prowadzone przez samorządy, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, Kościoły, grupy samopomocy i osoby prywatne9. Dane pochodzące z raportów są dowodem na to, jak wiele pozostało jeszcze do zrobienia w kwestii profilaktyki i pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem od narkotyków. Żywię głęboką nadzieję, że niniejsza praca będzie stanowić zachętę do podejmowania nowych wyzwań, wprowadzania 9 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179, poz. 1485) z późn. zm.; zob. też: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. 2003 Nr 26, poz. 226); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46). 12 Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz autorskich strategii profilaktycznych, zwłaszcza przez osoby zajmujące się na co dzień nauczaniem, wychowa- niem oraz profilaktyką uzależnień. Książka składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym poruszane są zagadnienia związane ze specyfiką uzależnienia od narkotyków pod kątem przyczyn uzależnienia, sposobów zapobiegania oraz strategii interwencyj- nych. W tej części opisano również koncepcję profilaktyki asymilatywnej prezentującą nowe podejście do pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem od narkotyków. W drugim rozdziale przedstawiono założenia metodologiczne badań własnych, które wyznaczyły kierunek przebiegu procesu badawczego przeprowadzonego zgodnie ze ściśle określonymi procedurami i przyjętą strategią badawczą. W tej części omówiono również wyniki badań zreali- zowanych na terenie Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu w 2014 roku. Obejmują one analizę badań ankie- towych oraz danych pochodzących z wywiadów z osobami uzależnionymi będącymi klientami wspomnianej placówki. Trzeci rozdział to propozycja scenariuszy zajęć w ramach autorskiego projektu działań terapeutycznych opracowanego w oparciu o wnioski pły- nące z badań i w duchu profilaktyki asymilatywnej. *** W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować pani recenzent prof. dr hab. Beacie Marii Nowak za szczegółową i wnikliwą analizę mojego opracowania oraz wiele cennych wskazówek, uwag i sugestii, które niewąt- pliwie przyczyniły się do podwyższenia wartości merytorycznej tej pracy. Podczas pracy nad niniejszą publikacją niezwykle motywujący i inspi- rujący był dla mnie kontakt z panią prof. dr hab. Ewą Syrek oraz panią prof. dr hab. Anną Nowak. To duże wyróżnienie i zaszczyt pracować w gronie tak wspaniałych i kompetentnych osób, od których mam możliwość uczenia się na co dzień. Bardzo za to dziękuję. Serdeczne podziękowania chciałabym złożyć również pani dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Byto- miu mgr Bożenie Malik za umożliwienie mi przeprowadzenia badań na terenie placówki, a nade wszystko za wsparcie oraz ogromne zaangażowanie w wieloletnią pracę na rzecz drugiego człowieka. 13 Wykaz tabel i wykresów Tabele Tabela 1. Narkotyki i ich działanie na organizm człowieka Wykresy Wykres 1. Ankietowani według typów szkół Wykres 2. Dostępność narkotyków w szkole i poza nią według rodzajów – udział procentowy w ogóle odpowiedzi oraz we wszystkich odpowiedziach pozytywnych Wykres 3. Główne kanały dystrybucji narkotyków Wykres 4. Odpowiedzi respondentów na pytanie o to, czy kiedykolwiek zażyli narkotyk Wykres 5. Częstotliwość zażywania narkotyków przez badanych Wykres 6. Wiek osób zażywających narkotyki w opinii respondentów Wykres 7. Osoby, od których ankietowani pozyskują narkotyki Wykres 8. Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież Wykres 9. Powody sięgania po narkotyki przez młodzież szkolną Wykres 10. Odpowiedzi respondentów na pytanie o to, czy rozmawiano z nimi o konsekwencjach zażywania narkotyków Wykres 11. Skutki prawne związane z używaniem i dystrybucją narkotyków według respondentów Wykres 12. Sugerowane przez badanych sposoby, w jakie należy informować o zagrożeniach związanych z kontaktem z narkotykami Wykres 13. Sugerowane przez respondentów sposoby, w jakie można pomóc osobie uzależnionej Wykres 14. Osoby godne zaufania w ocenie ankietowanych 24 104 106 107 108 109 110 111 112 114 115 116 117 118 119 201 Iwona Malorny Risk of drug addiction among school youth. Prophylactic and interventional strategies undertaken in the local environment Summary The book addresses an issue of drug abuse, which is becoming a growing social problem in Poland. The socio-economic and political changes in recent years have increased the number of factors detrimental to children and youth. As a result of this, increasingly more young people turn to psychoactive substances. What is particularly alarming is the increasingly younger age of children who begin to use a substance. Hence, the following book is addressed mainly to teachers/educators/parents with an aim to provide them with indispensable knowledge to help them protect children and youth from the hazards and consequences of drug abuse. This mono- graph presents the latest trends in addiction prophylaxis and interventional strategies to be employed in the event of hazards to life and health with persons under the influence. It also prompts for reflection on the quality, adequacy and efficacy of the prophylactic actions undertaken by specialists. Drug addiction inflicts irreparable harm in every sphere of human life. Its enormous social costs make the intensification of actions aimed to curb substance abuse an urgent social need. As shown by the reports from the NIK (Supreme Chamber of Control), actions were initiated in Poland to create a comprehensive drug abuse profylaxis system for school children and youth at all levels of education. These encompass mainly designing projects to prevent drug abuse at particular administrative levels (including schools) and assigning specific tasks to appropriate authorities, institutions 203 Summary and entities. However, the so far implemented actions have not produced sufficient prophylaxes, and the quality of actions undertaken within the framework of these projects turned out to be inadequate to the scale and significance of the problem. The book consists of three chapters. Chapter one discusses the issu- es relevant to drug abuse including the causes, ways of prevention and strategies of intervention. It also presents the conception of assimilative prophylaxis, which is a new approach towards work with youth at risk of drug addiction. Chapter two presents the methodological premises for author’s own research, which was conducted according to clearly defined procedures and research strategy. It also analyses the results of studies on premises of Cen- trum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom (Centre for Crisis Intervention and Addictions Prevention) in Bytom in 2014. They encompass an analysis of survey data and data obtained from interviews with the addicted persons treated in the above mentioned institution. Chapter three proposes scenarios for classes within the framework of the author’s own project of therapeutic actions based on the conclusions of research and founded in assimilative prophylaxis. This project was implemented in Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy „Dom Nadziei” (Catholic Rehabilitation-Education Centre „House of Hope”) in Bytom on a stationary round-the-clock ward for therapy and rehabilitation of youth.  204 Redakcja i korekta Dominika Kielan Projekt okładki Mariusz Bieniek Projekt graficzny i skład Mariusz Bieniek Fotografia na okładce Mariusz Bieniek Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-848-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-849-1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail:wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 13. Ark. wyd. 9,5. Papier offset, kl. III, 90 g Cena 20 zł (+VAT) Druk i oprawa: TOTEM.COM.PL Sp. z o.o. Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław I(cid:12)(cid:28)(cid:22)(cid:26) M(cid:26)(cid:25)(cid:28)(cid:15)(cid:22)(cid:31) Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Ka- tedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pedagog zdrowia, terapeu tka rodzin i par, terapeutka uzależnień, ani matorka i koordynatorka zajęć pro(cid:24) lak tycz- nych dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem w środowisku lokalnym. Specjalizuje się w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla osób współuzależnionych. Aktualnie pracuje w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Jaworznie. Ma na swoim koncie wiele publikacji, m.in. Współczesne oblicza kryzysu dzieci i młodzieży – pro(cid:29) laktyka i skuteczna interwencja (Brno 2012), Systemowe (interdyscyplinarne) rozumienie pro(cid:29) laktyki uzależnień w obsza- rze oddziaływań wychowawczych szkoły (Bielsko-Biała 2013), Kryzys dialogu w diadzie rodzina–szkoła (Toruń 2014). Autorka opracowania w sposób skondensowany odnosi się do wielu zagrożeń współczesnego świata oraz wskazuje ich pedagogiczne implikacje. Wartością książki są prezentowane w niej wyniki badań własnych oraz propozycje zajęć terapeutycznych z młodzieżą. Z recenzji prof. nzw. dr hab. Beaty Marii Nowak Więcej o książce CENA 20 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-849-1 I w o n a M a l o r n y Iwona Malorny R(cid:31)(cid:30)(cid:31)(cid:29)(cid:28) (cid:27)(cid:30)(cid:26)(cid:25)(cid:24)(cid:23)(cid:22)(cid:21)(cid:24)(cid:22)(cid:21)(cid:26) (cid:20)(cid:19)(cid:28)(cid:18)(cid:30)(cid:21)(cid:24)(cid:23)(cid:31) (cid:17)(cid:30)(cid:29)(cid:28)(cid:25)(cid:22)(cid:24)(cid:16) (cid:28)(cid:18) (cid:22)(cid:26)(cid:15)(cid:29)(cid:28)(cid:14)(cid:31)(cid:29)(cid:13)(cid:12) R (cid:31) (cid:30) (cid:31) (cid:29) (cid:28) (cid:27) (cid:30) (cid:26) (cid:25) (cid:24) (cid:23) (cid:22) (cid:21) (cid:24) (cid:22) (cid:21) (cid:26) (cid:20) (cid:19) (cid:28) (cid:18) (cid:30) (cid:21) (cid:24) (cid:23) (cid:31) (cid:17) (cid:30) (cid:29) (cid:28) (cid:25) (cid:22) (cid:24) (cid:16) (cid:28) (cid:18) (cid:22) (cid:26) (cid:15) (cid:29) (cid:28) (cid:14) (cid:31) (cid:29) (cid:13) (cid:12) Strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków. Strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: