Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00110 012139 20613106 na godz. na dobę w sumie
Rzeczoznawca majątkowy. Testy, zadania i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - ebook/pdf
Rzeczoznawca majątkowy. Testy, zadania i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 430
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3584-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Książka stanowi całościowe opracowanie, pomocne w przyswojeniu materiału niezbędnego do zdania trudnego egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego. Zostało ono podzielone na trzy części.

W CZĘŚCI PIERWSZEJ umieszczono opracowanie kompletu pytań egzaminacyjnych podawanych przez Ministerstwo Infrastruktury na stronie internetowej: www.mi.gov.pl, wraz z podanymi obok prawidłowymi odpowiedziami uwzględniającymi aktualny stan prawny.

W CZĘŚCI DRUGIEJ znajduje się opracowanie przykładowego zestawu pytań dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w roku 2011. W celu ułatwienia nauki dodano do pytań prawidłowe odpowiedzi, oparte o treść aktu prawnego, lub wskazanych przez Ministerstwo lektur. W niektórych przypadkach treść odpowiedzi została wzbogacona o materiały zaczerpnięte z innych źródeł, w celu możliwie pełnego wyjaśnienia zagadnień, do których odnoszą się pytania.

W TRZECIEJ CZĘŚCI książki przedstawiamy zestawy opracowanych kazusów z zakresu wiedzy wymaganej od kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, pomocne w nauce do egzaminu.

Jeśli jesteś kandydatem na rzeczoznawcę majątkowego i zależy Ci na zebraniu materiału niezbędnego do zdania egzaminu w jednym opracowaniu, opartym o aktualny stan prawny, albo chcesz utrwalić wiedzę niezbędną do wykonywania tego zawodu – jest to książka dla Ciebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mariusz Stepaniuk RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY, ZADANIA I PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMI dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY, ZADANIA I PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMI dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Książkę dedykuję Marzenie, bez której pomocy na pewno by nie powstała. Mariusz Stepaniuk RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY, ZADANIA I PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMI dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2013 Rzeczoznawca majątkowy Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Katarzyna Pudłowska Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3583-4 ISBN e-book 978-83-255-3584-1 Spis treści Wstęp Część I. Pytania testowe ...................................................................................................................................................... Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ....................................................................................... Ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ........................................................ Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.2.1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób prawnych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu ................................................................................................................................................... Rozporządzenie Rady Ministrów z 13.1.1998 r. w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości ............................................................ Ustawa z 12.12.2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego ....................................................................................................................... Ustawa z 6.5.1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych............................................................................. Ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych ........................................................................................................ Ustawa z 9.7.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze ........................................................................................... Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.6.2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości ................ Ustawa z 22.6.1995 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej............................................. Ustawa z 4.9.1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ...................................................................................................................... Ustawa z 8.9.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” ......................................................................................................................... Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny.................................................................................................................. Ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ....................................................................................... Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych ............................................................................................. Ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ........................................................................................ Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego .................................................................................. Ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych ........................................................................................... Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali.................................................................................................................. Ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ........................................................................................................................................................ Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych .................................................................................... Ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego .............................. Ustawa z 28.9.1991 r. o lasach .................................................................................................................................. Ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ................................................................................. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.6.2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu .............................................................................................................. Ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ................................ Ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne ..................................................................................................................... Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ......................................................... Ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ................................................................................. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ..................................................................................................................................... Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.6.1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów ................................................ Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane ................................................................................................................ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ..................................................................................... Ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ......................................................................... IX 1 1 54 57 58 58 59 59 60 61 62 62 64 66 86 93 94 94 95 96 102 104 110 110 114 118 119 123 123 129 133 139 139 155 166 VI Spis treści Ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadku i darowizn ........................................................................................ Ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym ............................................................................................................... Ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym ............................................................................................................... Ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ....................................................................................... Ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości ................................................................................................................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej .................................................................................................................... Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym .................................................................................................. Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ..................................................................... Standardy zawodowe ................................................................................................................................................. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego ................................................................................................................................. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21.1.2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości ................................................................................ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17.2.2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości .......................................................................................................................... Zagadnienia ekonomiczne ........................................................................................................................................ Zagadnienia cywilistyczne ........................................................................................................................................ Zagadnienia rolne i leśne .......................................................................................................................................... Zagadnienia budowlane ............................................................................................................................................ Zagadnienia administracyjne ................................................................................................................................... Zagadnienia zawodowe ............................................................................................................................................. Część II. Pytania z odpowiedziami ................................................................................................................................... Część III. Zadania z rozwiązaniami .................................................................................................................................. Indeks rzeczowy .................................................................................................................................................................... 169 170 170 171 173 175 177 177 178 223 249 250 251 270 272 274 277 277 285 365 413 Alfabetyczny wykaz aktów prawnych Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.6.2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz.U. Nr 99, poz. 905) Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.6.1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. Nr 19, poz. 97 ze zm.). Obowiązywało do 28.11.2012 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17.2.2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 35, poz. 314 ze zm.). Obowiązywa- ło do 26.2.2008 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21.1.2005 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rze- czoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 16, poz. 136). Obowiązywało do 30.1.2008 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.6.2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz.U. Nr 131, poz. 1092) Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.2.1998 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących uwłaszczenia osób praw- nych nieruchomościami będącymi dotychczas w ich zarządzie lub użytkowaniu (Dz.U. Nr 23, poz. 120 ze zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z 13.1.1998 r. w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za gra- nicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości (Dz.U. Nr 9, poz. 32). Obowiązywało do 24.1.2004 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu- dynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunko- wego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Ustawa z 27.10.1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 931 ze zm.) Ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościam (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187) Ustawa z 8.9.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Pań- stwowe” (Dz.U. Nr 84, poz. 948 ze zm.) Ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) Ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) VIII Alfabetyczny wykaz aktów prawnych Ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) Ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) Ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) Ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) Ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) Ustawa z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) Ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) Ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadku i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 ze zm.) Ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) Ustawa z 6.5.1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 85, poz. 390 ze zm.) Ustawa z 4.9.1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własno- ści (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 ze zm.) – obowiązywała do 12.10.1995 r. Ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) Ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) Ustawa z  22.6.1995  r. o  zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z  2010  r. Nr  206, poz. 1367 ze zm.) Ustawa z 12.12.2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39 ze zm.). Obowiązywała do 6.10.2006 r. Ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) Ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) Ustawa z 9.7.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) Ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 145) Wstęp Drogi Czytelniku! Oddaję w Twoje ręce książkę adresowaną do osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Książka ta stanowi całościowe opracowanie, pomocne w przyswojeniu materiału niezbędnego do zdania trudnego egzami- nu na rzeczoznawcę majątkowego. Zostało ono podzielone na trzy części. W części pierwszej umieszczono opracowanie kompletu pytań egzaminacyjnych podawanych przez Ministerstwo Infra- struktury na stronie internetowej: www.mi.gov.pl, wraz z podanymi obok prawidłowymi odpowiedziami uwzględniający- mi aktualny stan prawny. W części drugiej znajduje się opracowanie przykładowego zestawu pytań dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień za- wodowych w zakresie szacowania nieruchomości w roku 2011, opublikowane w zakładce Przykładowe pytania na egzamin pisemny dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych na stronie internetowej http://www.transport.gov.pl/2-48241a- ea62a20-1791121-p_1.htm. W celu ułatwienia nauki dodano do pytań prawidłowe odpowiedzi, oparte na treści aktu praw- nego, lub wskazanych przez Ministerstwo lektur. W niektórych przypadkach treść odpowiedzi została wzbogacona o mate- riały zaczerpnięte z innych źródeł, w celu możliwie pełnego wyjaśnienia zagadnień, do których odnoszą się pytania. W trzeciej części książki przedstawiamy zestawy opracowanych kazusów z zakresu wiedzy wymaganej od kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, pomocne w nauce do egzaminu. Jeśli jesteś kandydatem na rzeczoznawcę majątkowego i zależy Ci na zebraniu materiału niezbędnego do zdania egzaminu w jednym opracowaniu, opartym na aktualnym stanie prawnym, albo chcesz utrwalić wiedzę niezbędną do wykonywania tego zawodu – jest to książka dla Ciebie. Autor Część I. Pytania testowe Lp. Nr Treść pytania Odp. Źródło Treść aktu prawnego Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) PRZEPISY OGÓLNE 1. 2. 3. 4. 5. 384 Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, pojęcie nieruchomo- ści gruntowej oznacza: a) grunt z  wyłączeniem części składo- wych gruntu, b) grunt wraz z budynkami i lokalami, je- żeli stanowią odrębny przedmiot wła- sności, c) grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, je- żeli stanowią odrębny przedmiot włas- ności. 1358 Działka gruntu, w  rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, to: a) niepodzielona, ciągła część powierz- chni ziemskiej stanowiąca część lub całość nieruchomości gruntowej, b) grunt wraz z częściami składowymi z wyłączeniem budynków i lokali, je- żeli stanowią odrębny przedmiot wła- sności, c) część powierzchni ziemi stanowiąca odrębny przedmiot własności. 1049 Pod pojęciem powszechnej taksacji nie- ruchomości należy rozumieć: a) wycenę nieruchomości, w wyniku któ- rej następuje ustalenie wartości kata- stralnej nieruchomości, b) postępowanie, w wyniku którego do- konuje się określenia wartości nieru- chomości, c) ustalenie wartości nieruchomości w wyniku przetargu. 557 W rozumieniu przepisów ustawy o gospo- darce nieruchomościami, przez samorzą- dowe osoby prawne należy rozumieć: a) osoby prawne powoływane przez or- gany jednostek samorządu terytorial- nego, b) osoby prawne tworzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego, c) jednostki samorządu terytorialnego. 389 Do celów publicznych, w  rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się m.in. budowę i utrzymanie po- mieszczeń dla: a) urzędów, organów władzy i admini- stracji, b) wszystkich szkół wyższych, c) wszystkich szkół publicznych. c a a art. 4 pkt 1) Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) nieruchomości gruntowej – należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami skła- dowymi, z wyłączeniem budynków i loka- li, jeżeli stanowią odrębny przedmiot wła- sności; art. 4 pkt 3) Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 3) działce gruntu – należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nie- ruchomości gruntowej; art. 4 pkt 7) Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 7) powszechnej taksacji nieruchomości  – należy przez to rozumieć wycenę nie- ruchomości, w wyniku której następuje ustalenie wartości katastralnej nierucho- mości; a, b art. 4 pkt 9a) Art. 4. [Słowniczek] Ilekroć w ustawie jest mowa o: 9a) samorządowej osobie prawnej – należy przez to rozumieć osoby prawne powo- ływane lub tworzone przez organy jedno- stek samorządu terytorialnego; a, c art. 6 pkt 6) Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także pu- blicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych; Rzeczoznawca majątkowy. Pytania testowe Treść pytania Nr 727 Celami publicznymi, w rozumieniu usta- wy o gospodarce nieruchomościami, są: a) wydobywanie kopalin pospolitych nie- stanowiących własności skarbu pań- stwa, b) zakładanie cmentarzy, c) spółdzielcze budownictwo mieszka- niowe. 742 Celami publicznymi, w rozumieniu usta- wy o gospodarce nieruchomościami, są: a) poszukiwanie i wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą, b) budowa i utrzymanie pomieszczeń dla państwowych szkół wyższych, c) ochrona zagrożonych wyginięciem ga- tunków roślin i zwierząt. Odp. b Źródło art. 6 pkt 9) Treść aktu prawnego Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; a, b, c art. 6 pkt 6), 8) i 9b) jw. Art. 6. [Cele publiczne] Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 6) 8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydoby- wanie złóż kopalin objętych własnością górniczą; 9b) ochrona zagrożonych wyginięciem ga- tunków roślin i zwierząt lub siedlisk przy- rody; ZASADY OGÓLNE 2 Lp. 6. 7. 8. a a b art. 11 ust. 1 art. 11 ust. 1 art. 13 ust. 2a c art. 13 ust. 4 Art. 11. [Reprezentacja] 1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniej-  przepisów niniej- przepisów niniej- szej ustawy oraz odrębnych ustaw, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest sta- rosta, wykonujący zadanie z zakresu admini-  zakresu admini- zakresu admini- stracji rządowej, a organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich or- gany wykonawcze. Art. 11 ust. 1 jw. Art. 13. [Obrót nieruchomościami] 2a. Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Skarbu Państwa doko- nuje starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej – za zgodą wojewody, a nieruchomości stanowiącej przedmiot wła- sności jednostki samorządu terytorialnego jej organ wykonawczy – za zgodą rady albo sejmiku. Odstąpienie od odwołania darowi- zny następuje za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie. Zgody nie wymaga dokonanie darowizny przez ministra właści- wego do spraw Skarbu Państwa, o której mo- wa w art. 59 ust. 1. Art. 13. [Obrót nieruchomościami] 4. Sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpi-  użytkowanie wieczyste nieruchomości wpi- użytkowanie wieczyste nieruchomości wpi- sanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samo- rządu terytorialnego, a także wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek, wymaga pozwolenia wo- jewódzkiego konserwatora zabytków. 342 Organem reprezentującym Skarb Pań- stwa w sprawach gospodarowania nieru- chomościami jest: a) starosta wykonujący zadanie z zakre- su administracji rządowej, b) zarząd powiatu, c) na podstawie przepisów szczególnych zarząd lub starosta. 9. 443 Zgodnie z ustawą o gospodarce nieru- chomościami, organem reprezentują- cym Skarb Państwa w sprawach gospo- darki nieruchomościami jest: a) starosta wykonujący zadanie z zakre- su administracji rządowej, b) wojewoda, c) zarząd powiatu. 10. 980 Kto może dokonać darowizny nierucho- mości stanowiącej własność Skarbu Pań- stwa na cele publiczne? a) rada powiatu jako organ stanowiący, b) starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej za zgodą woje- wody, c) zarząd powiatu jako organ wykonaw- czy ze środków własnych. 11. 992 Sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących wła- sność Skarbu Państwa wymaga uzyska- nia: a) opinii starosty, b) zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, c) zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków działającego w imieniu wo- jewody. Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3 Lp. 12. Nr 1056 Treść pytania Sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wymaga: a) zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesie- niu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, b) opinii właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do nieruchomości stanowiących wła- sność jednostki samorządu terytorial- nego, c) zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do nieruchomości stanowiących wła- sność jednostki samorządu terytorial- nego. 13. 14. 15. 1053 Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorzą- du terytorialnego: a) mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych, b) nie mogą być przedmiotem zamia- ny na nieruchomości stanowiące wła- sność osób fizycznych, c) mogą być przedmiotem zamiany tyl- ko na nieruchomości stanowiące wła- sność osób prawnych. 1054 Czy państwowa osoba prawna może się zrzec własności lub użytkowania wie- czystego nieruchomości na rzecz Skar- bu Państwa: a) tak, b) nie, c) tylko w trakcie postępowania likwida- cyjnego. 1055 Czy samorządowa osoba prawna może się zrzec własności lub użytkowania wie- czystego nieruchomości na rzecz odpo- wiedniej jednostki samorządu terytorial- nego: a) tak, b) nie, c) tylko w trakcie postępowania likwida- cyjnego. 16. 357 Państwowe jednostki organizacyjne nie- posiadające osobowości prawnej naby- wają nieruchomości: a) na własność gminy, b) na własność Skarbu Państwa, c) na własność organów założycielskich tych jednostek. Odp. a, c Źródło art. 13 ust. 4 Treść aktu prawnego Art. 13 ust. 4 jw. a art. 15 ust. 1 Art. 15. [Zamiana] 1. Nieruchomości stano- Nieruchomości stano- Nieruchomości stano- wiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostki samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem zamiany na nieruchomości sta- nowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. W  przypadku nierównej warto- ści zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. a a b art. 16 ust. 1 Art. 16. [Zrzeczenie się] 1. Państwowa lub samorządowa osoba prawna może zrzec się własności lub użytkowania wieczystego nieru- chomości odpowiednio na rzecz Skarbu Pań- stwa lub jednostki samorządu terytorialnego. art. 16 ust. 1 Art. 16 jw. art. 17 ust. 1 Art. 17. [Nabywanie nieruchomości] 1. Pań- 1. Pań- Pań-Pań- stwowe jednostki organizacyjne nieposiada- jące osobowości prawnej nabywają nieru- chomości – na własność lub w użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa, a  samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające oso- bowości prawnej – na własność lub w użyt- kowanie wieczyste odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Rzeczoznawca majątkowy. Pytania testowe Treść pytania Nr 1057 Komunalne jednostki organizacyjne nie- posiadające osobowości prawnej naby- wają nieruchomości na własność: a) danej jednostki organizacyjnej, b) Skarbu Państwa, c) gminy. Odp. c Źródło art. 17 ust. 1 Treść aktu prawnego Art. 17 ust. 1 jw. 4 Lp. 17. 18. 1058 Wojewódzkie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: a) nabywają nieruchomości w  imieniu wojewody na rzecz Skarbu Państwa, b) nabywają nieruchomości na rzecz wo- jewództwa, c) nie mogą nabywać nieruchomości ze względu na brak osobowości prawnej. Państwowe jednostki organizacyjne nie- posiadające osobowości prawnej mogą nabywać w drodze umowy nieruchomo- ści stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. Z dniem nabycia jednostki te uzyskują do nabytych nieruchomości: a) trwały zarząd, b) prawo własności, c) prawo użytkowania wieczystego. 19. 484 b a art. 17 ust. 1 Art. 17 ust. 1 jw. art. 17 ust. 3 Art. 17. [Nabywanie nieruchomości] 3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, uzyskują do nabytych nierucho-  ust. 1 i 2, uzyskują do nabytych nierucho- ust. 1 i 2, uzyskują do nabytych nierucho-  1 i 2, uzyskują do nabytych nierucho- 1 i 2, uzyskują do nabytych nierucho-  2, uzyskują do nabytych nierucho- 2, uzyskują do nabytych nierucho- mości trwały zarząd z mocy prawa z dniem ich nabycia. 20. 558 Nieruchomości Skarbu Państwa mogą być oddawane państwowym jednostkom organizacyjnym w: a) trwały zarząd, b) najem, c) dzierżawę. a, b, c art. 18 Art. 18. [Formy używania] Nieruchomości mogą być oddawane jednostkom organizacyj- nym w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością. ZASOBY NIERUCHOMOŚCI art. 20 a, b Art. 20. [Rodzaje] Tworzy się: 1) zasób nieruchomości Skarbu Państwa; 2) gminne zasoby nieruchomości; 3) powiatowe zasoby nieruchomości; 4) wojewódzkie zasoby nieruchomości. c b art. 23 ust. 1 Art. 23. [Zasób Skarbu Państwa; gospoda- rowanie] 1. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 43 ust. 2 i 4, art. 51, art. 57 ust. 1, art. 58–60 oraz art.  60a, starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej (…) art. 23 ust. 1 Art. 23 ust. 1 jw. 21. 725 22. 391 23. 483 Zasoby nieruchomości tworzone są na podstawie ustawy o gospodarce nieru- chomościami: a) Skarbu Państwa, b) Skarbu Państwa, gminne, powiatowe i wojewódzkie, c) tylko Skarbu Państwa i gminne. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują: a) wojewodowie, b) zarządy powiatów, c) starostowie, wykonujący zadanie z za- kresu administracji rządowej. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodaruje: a) Minister Skarbu Państwa, b) starosta, wykonujący zadanie z zakre- su administracji rządowej, c) wojewoda. Lp. 24. Nr 1059 Gminny zasób nieruchomości stanowią Treść pytania m.in. nieruchomości, które: a) zostały nabyte w  drodze umowy na rzecz gminy, b) zostały nabyte w  drodze umowy na rzecz gminnej osoby prawnej, c) zostały nabyte na rzecz gminy w dro- dze wywłaszczenia. 25. 390 1060 Zgodnie z ustawą o gospodarce nieru- chomościami, gminnym zasobem nieru- chomości gospodaruje: a) wójt, burmistrz albo prezydent miasta, b) rada gminy, c) zarząd gminy. 1061 Powiatowy zasób nieruchomości stano- wią m.in. nieruchomości, które: a) stały się własnością powiatu na pod- stawie odrębnej ustawy, b) zostały nabyte na rzecz powiatu w dro- c) zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu dze umowy, Państwa. 26. 27. 28. 29. Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 5 Odp. a, c Źródło art. 24 ust. 1 w zw. z art. 113 ust. 1 a art. 25 ust. 1 a, b art. 25a Treść aktu prawnego Art. 24. [Zasób gminny] 1. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczy-  nie zostały oddane w użytkowanie wieczy- nie zostały oddane w użytkowanie wieczy-  użytkowanie wieczy- użytkowanie wieczy- ste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Art. 113. [Podmioty] 1. Nieruchomość mo- Nieruchomość mo- Nieruchomość mo- że być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Art. 25. [Gospodarowanie] 1. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Art. 25a. [Zasób powiatowy] Do powiatowego zasobu nieruchomości na- leżą nieruchomości, które stanowią przed- miot własności powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczyste- go powiatu. 1062 Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje: a) starosta, b) zarząd powiatu, c) rada powiatu. b art. 25b Art. 25b. Powiatowym zasobem nierucho- Powiatowym zasobem nierucho- mości gospodaruje zarząd powiatu. Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 1063 Wojewódzki zasób nieruchomości stano- wią m.in. nieruchomości, które: a) stały się własnością województwa na podstawie odrębnej ustawy, b) zostały nabyte na rzecz województwa w drodze umowy, c) zostały wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa. 1064 Wojewódzkim zasobem nieruchomości gospodaruje: a) marszałek województwa, b) zarząd województwa, c) wojewoda. a, b art. 25c Art. 25c. [Zasób wojewódzki] Do wojewódz- kiego zasobu nieruchomości należą nierucho- mości, które stanowią przedmiot własności województwa i nie zostały oddane w użytko-  nie zostały oddane w użytko- nie zostały oddane w użytko-  użytko- użytko- wanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego woje- wództwa. b art. 25d Art. 25d. [Gospodarowanie] Wojewódzkim zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd województwa. Przepisy art. 25 ust. 2 i 3 sto-  25 ust. 2 i 3 sto- 25 ust. 2 i 3 sto-  2 i 3 sto- 2 i 3 sto-  3 sto- 3 sto- suje się odpowiednio. SPRZEDAŻ I ODDAWANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 30. 1078 Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego może nastę- pować: a) w trybie przetargu ustnego ograniczo- nego lub nieograniczonego, b) w trybie przetargu pisemnego ograni- czonego lub nieograniczonego, c) w drodze rokowań. a, b, c art. 28 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 Art. 28. [Przetarg] 1. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieru-  użytkowanie wieczyste nieru- użytkowanie wieczyste nieru- chomości gruntowej następuje w drodze prze-  drodze prze- drodze prze- targu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów rozdziału 4 niniejszego działu. 2. Warunki zbycia nieruchomości w drodze przetargu obwieszcza się w ogłoszeniu o prze-  ogłoszeniu o prze- ogłoszeniu o prze-  prze- prze- targu. Warunki zbycia nieruchomości w dro-  dro-dro- dze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzanych z nabywcą. Art. 40. [Formy przetargu] 1. Przetarg prze- Przetarg prze- Przetarg prze- prowadza się w formie: 1) przetargu ustnego nieograniczonego; 2) przetargu ustnego ograniczonego; 3) przetargu pisemnego nieograniczonego; 4) przetargu pisemnego ograniczonego. 6 Lp. 31. Nr 392 Rzeczoznawca majątkowy. Pytania testowe Odp. a Źródło art. 30 Treść aktu prawnego Art. 30. [Ujawnienie] Postanowienia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użyt-  oddanie nieruchomości gruntowej w użyt- oddanie nieruchomości gruntowej w użyt-  użyt- użyt- kowanie wieczyste dotyczące sposobu korzy- stania z tej nieruchomości podlegają ujawnie-  tej nieruchomości podlegają ujawnie- tej nieruchomości podlegają ujawnie- niu w księdze wieczystej. b art. 31 w zw. z art. 71 a art. 32 ust. 1 w zw. z art. 37 ust. 2 pkt 5) Art. 31. [Grunt zabudowany] Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości grun-  użytkowanie wieczyste nieruchomości grun- użytkowanie wieczyste nieruchomości grun- towej zabudowanej następuje z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i innych urządzeń. Art. 71. [Opłaty przy użytkowaniu wieczy- stym] 1. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę i opłaty roczne. 2. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste. 3. Pierwszą opłatę za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej można rozłożyć na oprocen- towane raty. W sprawach tych stosuje się odpo- wiednio przepis art. 70 ust. 2–4. 4. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w któ- rym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekra- czający danego roku kalendarzowego. 5. Pierwszej opłaty nie pobiera się w przypadku zamiany, o której mowa w art. 14 ust. 4 i art. 15 ust. 2. 6. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczyste- go opłata roczna z tytułu użytkowania wieczy- stego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwa- nia użytkowania wieczystego w tym roku. Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczy- stemu] 1. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z za-  za-za- strzeżeniem ust. 1a i ust. 3. Art. 37. [Zasada i wyjątki] 2. Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: 5) sprzedaż nieruchomości następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego; Treść pytania Postanowienia umowy o oddanie nieru- chomości w użytkowanie wieczyste do- tyczące sposobu korzystania z tej nieru- chomości: a) podlegają ujawnieniu w księdze wie- czystej, wieczystej, b) nie podlegają ujawnieniu w  księdze c) mogą być ujawnione w księdze wie- czystej na żądanie użytkownika wie- czystego nieruchomości. 32. 33. 856 Gmina przekazuje nieruchomość grun- tową zabudowaną budynkiem w użytko- wanie wieczyste. Użytkownik wieczysty: a) wniesie pierwszą opłatę za użytkowa- nie wieczyste liczoną od łącznej war- tości gruntu i budynku, b) wniesie pierwszą opłatę za użytkowa- nie wieczyste gruntu oraz zakupi na własność budynek, c) zakupi od gminy grunt wg wartości rynkowej prawa użytkowania wieczy- stego wraz z budynkiem wg jego war- tości rynkowej. 281 Nieruchomość gruntowa oddana w użyt- kowanie wieczyste może być sprzedana: a) wyłącznie użytkownikowi wieczyste- mu w trybie bezprzetargowym, b) najlepszemu oferentowi wyłonionemu w drodze przetargu, c) wyłącznie osobie wskazanej przez użytkownika wieczystego. Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 7 Lp. 34. 35. 36. 37. 38. Treść pytania Nr 353 Nieruchomość gruntowa oddana w wie- czyste użytkowanie może być sprzedana: a) wyłącznie osobom fizycznym, b) wyłącznie osobom prawnym, c) wyłącznie użytkownikowi wieczyste- mu. 393 Nieruchomość gruntowa oddana w użyt- kowanie wieczyste: a) nie może być sprzedana, b) może być sprzedana wyłącznie użyt- kownikowi wieczystemu, c) może być sprzedana dowolnej osobie fizycznej lub prawnej. 746 Nieruchomość Skarbu Państwa odda- na w użytkowanie wieczyste może być sprzedana: a) samorządowym osobom prawnym, b) wyłącznie użytkownikowi wieczyste- mu, c) spółce akcyjnej zajmującej się obsługą nieruchomości Skarbu Państwa. 879 Właścicielem gruntu oddanego w użyt- kowanie wieczyste jest gmina. Wobec te- go gmina: a) może sprzedać ten grunt w  obrocie wolnorynkowym, b) nie może sprzedać tego gruntu w ob- rocie wolnorynkowym, c) może sprzedać ten grunt na rzecz użytkownika wieczystego. 637 Nieruchomość gruntowa oddana w wie- czyste użytkowanie może być: a) sprzedana wyłącznie wieczystemu użytkownikowi, b) przedmiotem przeniesienia własności w drodze umowy pomiędzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu tery- torialnego za powiadomieniem użyt- kownika wieczystego, c) nie może być przedmiotem przenie- sienia własności w drodze umowy po- między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego bez zgody użytkownika wieczystego. Odp. c Źródło art. 32 ust. 1 Treść aktu prawnego Art. 32 ust. 1 jw. b b art. 32 ust. 1 Art. 32 ust. 1 jw. art. 32 ust. 1 Art. 32 ust. 1 jw. b, c art. 32 ust. 1 Art. 32 ust. 1 jw. a, b art. 32 ust. 1 i 3 Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczy- stemu] 1. jw. 3. W odniesieniu do nieruchomości grunto- W odniesieniu do nieruchomości grunto- W odniesieniu do nieruchomości grunto- wej oddanej w użytkowanie wieczyste prze-  użytkowanie wieczyste prze- użytkowanie wieczyste prze- niesienie własności tej nieruchomości, w dro-  dro-dro- dze umowy, między Skarbem Państwa a jed- nostką samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorialnego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego. 39. 1244 1558 a, b Nieruchomość gruntowa stanowiąca wła- sność Skarbu Państwa będąca w użytko- waniu wieczystym osoby fizycznej: a) może być sprzedana wyłącznie użyt- kownikowi wieczystemu, b) może być wywłaszczona, c) może być wniesiona jako aport. art. 32 ust. 1 i art. 112 ust. 2 Art. 32 ust. 1 jw. Art. 112. [Przesłanki; pojęcie; kompeten- cje] 2. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. 8 Lp. 40. 41. 42. 468 Treść pytania Nr 1067 Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nie- ruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, prawo wieczystego użytko- wania: a) wygasa z mocy prawa, b) istnieje do chwili ujawnienia umowy w księdze wieczystej, c) przechodzi na rzecz nabywcy nieru- chomości. 1068 Przeniesienie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste pomię- dzy Skarbem Państwa a jednostką samo- rządu terytorialnego: a) może nastąpić za zgodą wieczystego użytkownika, b) może nastąpić za powiadomieniem wieczystego użytkownika, c) jest niemożliwe. Jeżeli użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu ustalonego w umo- wie, użytkownikowi wieczystemu: a) nie przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia, b) przysługuje wynagrodzenie równe wartości tych budynków i urządzeń, określonej na dzień wygaśnięcia użyt- kowania wieczystego, c) przysługuje zwrot ¼ wartości budyn- ków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia prawa użytkowania wie- czystego. Rzeczoznawca majątkowy. Pytania testowe Odp. a Źródło art. 32 ust. 2 Treść aktu prawnego Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczy- stemu] 2. Z dniem zawarcia umowy sprze-  dniem zawarcia umowy sprze- dniem zawarcia umowy sprze- daży nieruchomości wygasa, z mocy prawa, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241 Kodeksu cywil-  241 Kodeksu cywil- 241 Kodeksu cywil- nego nie stosuje się. b b a b art. 32 ust. 3 art. 33 ust. 2 Art. 32. [Sprzedaż użytkownikowi wieczy- stemu] 3. W odniesieniu do nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste przeniesienie własności tej nieruchomości, w drodze umowy, między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego oraz między jednostkami samorządu terytorial- nego może nastąpić za powiadomieniem jej użytkownika wieczystego. Art. 33. [Wygaśnięcie użytkowania wieczy- stego] 2. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego na skutek upływu okresu ustalo- nego w umowie albo na skutek rozwiązania umowy przed upływem tego okresu, użytkow- nikowi wieczystemu przysługuje wynagrodze- nie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia. Wyna-  inne urządzenia. Wyna- inne urządzenia. Wyna- grodzenie powinno być równe wartości tych budynków i  urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy wynagrodzenie nie przysługuje. art. 33 ust. 2 Art. 33. ust. 2. j.w. art. 33 ust. 2 Art. 33 ust. 2 jw. 1185 W  przypadku wygaśnięcia użytkowa- nia wieczystego na skutek upływu okre- su ustalonego w umowie, użytkowniko- wi wieczystemu: a) przysługuje wynagrodzenie odpowia- dające wartości budynków i urządzeń, określonej na dzień wygaśnięcia umo- wy, b) przysługuje wynagrodzenie 50 war- tości budynków, c) nie przysługuje wynagrodzenie. 43. 1069 W razie wygaśnięcia użytkowania wie- czystego, użytkownikowi wieczystemu przysługuje: a) wynagrodzenie za utracone korzyści, b) wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budyn- ki i inne urządzenia, c) wynagrodzenie w wysokości rynkowej wartości prawa wieczystego użytkowa- nia. Ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 9 Odp. c Źródło art. 33 ust. 2 Treść aktu prawnego Art. 33 ust. 2 jw. a art. 33 ust. 2 Art. 33 ust. 2 jw. b art. 33 ust. 3 i 3a b art. 33 ust. 3 Art. 33. [Wygaśnięcie użytkowania wieczy- stego] 3. Właściwy organ może żądać rozwią- Właściwy organ może żądać rozwią- Właściwy organ może żądać rozwią- zania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego, jeżeli użytkow- nik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a  w  szczególności, jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie. 3a. W razie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalone- go w umowie zwraca się sumę opłat rocznych wniesionych z tego tytułu za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego. Opłaty pod- legają waloryzacji. Maksymalna wysokość kwoty podlegającej zwrotowi nie może prze- kraczać wartości prawa użytkowania wieczy- stego określonej na dzień rozwiązania umowy. Art. 33 ust. 3 jw. Lp. 44. 45. 46. Treść pytania Nr 905 W razie wygaśnięcia użytkowania wie- czystego za wzniesione budynki i inne urządzenia, użytkownikowi wieczyste- mu przysługuje wynagrodzenie: a) w wysokości uzgodnionej między wła- ściwym organem a  użytkownikiem wieczystym, b) ustalone według zasad obowiązują- cych przy wywłaszczaniu nierucho- mości, c) równe wartości budynków i  innych urządzeń. 1250 W związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego wskutek upływu 40-letniego okresu ustalonego w umowie, użytkow- nikowi wieczystemu należy się, za wy- budowany przez niego budynek zgod- nie z warunkami umowy, wynagrodze- nie równe: a) wartości rynkowej budynku określo- nej przez rzeczoznawcę według sta- nu na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego, b) kosztowi odtworzenia budynku, po- mniejszonemu o wartość jego zużycia technicznego, c) nie przysługuje wynagrodzenie, gdyż upłynął umowny okres użytkowania wieczystego. 523 Właściwy organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego w umowie okresu, jeżeli: a) nieruchomość będąca przedmiotem użytkowania wieczystego jest niezbęd- na dla realizacji celów publicznych, b) użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w  sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, c) użytkownik wieczysty zalega z opłata- mi rocznymi za okres dłuższy niż 3 la- ta. 47. 1070 Jeżeli wieczysty użytkownik korzysta z  nieruchomości w  sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, to: a) użytkowanie wieczyste wygasa z mo- cy prawa, b) właściwy organ może żądać rozwiąza- nia umowy wieczystego użytkowania przed upływem ustalonego okresu, c) właściwy organ może wydać decyzję o wygaszeniu wieczystego użytkowa- nia przez upływem ustalonego okresu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rzeczoznawca majątkowy. Testy, zadania i pytania egzaminacyjne z odpowiedziami dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: