Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00142 006267 12459847 na godz. na dobę w sumie
Rzeczoznawca majątkowy. Wydanie 3 - ebook/pdf
Rzeczoznawca majątkowy. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 503
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9579-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W trzecim wydaniu pozycji Egzamin na Rzeczoznawcę majatkowego uwzględniono ostatnie zmiany w przepisach dotyczących egzaminów na rzeczoznawców oraz dodano pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami z egzaminów z 2016 r. Książka stanowi całościowe opracowanie, pomocne w przyswojeniu materiału niezbędnego do zdania trudnego egzaminu na rzeczoznawcę majątkowego. Zostało ono podzielone na trzy części.

W części pierwszej umieszczono opracowanie kompletu pytań egzaminacyjnych podawanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, wraz z podanymi obok prawidłowymi odpowiedziami uwzględniającymi aktualny stan prawny.

W części drugiej znajduje się opracowanie przykładowego zestawu pytań dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych (2011). W celu ułatwienia nauki dodano do pytań prawidłowe odpowiedzi, oparte na treści aktu prawnego lub wskazanych przez Ministerstwo lektur. W niektórych przypadkach treść odpowiedzi została wzbogacona o materiały zaczerpnięte z innych źródeł, w celu możliwie pełnego wyjaśnienia zagadnień, do których odnoszą się pytania.

W trzeciej części książki przedstawiamy pytania egzaminacyjne z lat ubiegłych wraz z odpowiedziami.

Jeśli jesteś kandydatem na rzeczoznawcę majątkowego i zależy Ci na zebraniu materiału niezbędnego do zdania egzaminu w jednym opracowaniu, opartym na aktualnym stanie prawnym, albo chcesz utrwalić wiedzę niezbędną do wykonywania tego zawodu – jest to książka dla Ciebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Mariusz Stepaniuk RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY I PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMI dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych 3. wydanie RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY I PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMI dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych Książkę dedykuję Marzenie, bez której pomocy na pewno by nie powstała. Mariusz Stepaniuk RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY TESTY I PYTANIA EGZAMINACYJNE Z ODPOWIEDZIAMI dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych 3. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2017 Rzeczoznawca majątkowy 3. wydanie Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Barbara Rucińska Korekta: Jolanta Stecewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Art Druk i oprawa: www.bookfactory.pl ISBN 978-83-255-9578-4 ISBN e-book 978-83-255-9579-1 Spis treści Wykaz najważniejszych skrótów ...................................................................................................................................... . Wstęp ..................................................................................................................................................................................... . Część I. Pytania ministerialne (2009 r.) ......................................................................................................................... . Ustawa.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzennym........................................................ . Ustawa.z.27.4.2001.r..–.Prawo.ochrony.środowiska............................................................................................. . Ustawa.z.3.2.1995.r..o.ochronie.gruntów.rolnych.i.leśnych................................................................................ . Rozporządzenie.Ministra.Rozwoju.Regionalnego.i.Budownictwa.z.29.3.2001.r..w.sprawie.. ewidencji.gruntów.i.budynków.................................................................................................................. . Ustawa.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościami...................................................................................... . Ustawa.z.24.6.1994.r..o.własności.lokali................................................................................................................ . Ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny................................................................................................................ . Ustawa.z.29.9.1994.r..o.rachunkowości.................................................................................................................. . Ustawa.z.28.9.1991.r..o.lasach................................................................................................................................. . Inne.ustawy,.wyceny................................................................................................................................................. . Ustawa.z.19.10.1991.r..o.gospodarowaniu.nieruchomościami.rolnymi.Skarbu.Państwa............................... . Ustawa.z.11.4.2003.r..o.kształtowaniu.ustroju.rolnego........................................................................................ . Ustawa.z.3.2.1995.r..o.ochronie.gruntów.rolnych.i.leśnych................................................................................ . Ustawa.z.18.7.2001.r..–.Prawo.wodne.................................................................................................................... . Ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane............................................................................................................... . Rozporządzenie.Rady.Ministrów.z.21.9.2004.r..w.sprawie.wyceny.nieruchomości.. i.sporządzania.operatu.szacunkowego....................................................................................................... . Część II. Pytania z 2011 r. (z odpowiedziami)............................................................................................................... . Część III. Pytania z lat poprzednich ............................................................................................................................... . Ustawa.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościami...................................................................................... . Ustawa.z.24.3.1920.r..o.nabywaniu.nieruchomości.przez.cudzoziemców........................................................ . Rozporządzenie.Rady.Ministrów.z.10.2.1998.r..w.sprawie.przepisów.wykonawczych.dotyczących.. uwłaszczenia.osób.prawnych.nieruchomościami.będącymi.dotychczas.w.ich.zarządzie.. lub.użytkowaniu........................................................................................................................................... . Rozporządzenie.Rady.Ministrów.z.13.1.1998.r..w.sprawie.sposobu.zaliczania.wartości.nieruchomości.. pozostawionych.za.granicą.na.pokrycie.ceny.sprzedaży.nieruchomości.lub.opłat.za.użytkowanie.. wieczyste.oraz.sposobu.ustalania.wartości.tych.nieruchomości............................................................ . Ustawa.z.12.12.2003.r..o.zaliczaniu.na.poczet.ceny.sprzedaży.albo.opłat.z.tytułu.użytkowania.. wieczystego.nieruchomości.Skarbu.Państwa.wartości.nieruchomości.pozostawionych.poza.. obecnymi.granicami.państwa.polskiego................................................................................................... . Ustawa.z.6.5.1981.r..o.pracowniczych.ogrodach.działkowych........................................................................... . Ustawa.z.21.3.1985.r..o.drogach.publicznych........................................................................................................ . Ustawa.z.9.6.2011.r..–.Prawo.geologiczne.i.górnicze........................................................................................... . Rozporządzenie.Rady.Ministrów.z.29.6.2005.r..w.sprawie.powszechnej.taksacji.nieruchomości................ . Ustawa.z.4.9.1997.r..o.przekształceniu.prawa.użytkowania.wieczystego.przysługującego.osobom.. fizycznym.w.prawo.własności..................................................................................................................... . Ustawa.z.8.9.2000.r..o.komercjalizacji,.restrukturyzacji.i.prywatyzacji.przedsiębiorstwa.państwowego.. „Polskie.Koleje.Państwowe”........................................................................................................................ . Ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny................................................................................................................ . Ustawa.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece....................................................................................... . VII IX 1 1 8 9 11 14 16 21 42 48 51 57 59 61 62 66 86 121 203 203 250 253 253 254 254 255 255 256 257 259 261 279 VI Spis treści Ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych............................................................................................ . Ustawa.z.20.8.1997.r..o.Krajowym.Rejestrze.Sądowym....................................................................................... . Ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cywilnego................................................................................. . Ustawa.z.29.8.1997.r..o.ochronie.danych.osobowych.......................................................................................... . Ustawa.z.24.6.1994.r..o.własności.lokali................................................................................................................ . Ustawa.z.21.6.2001.r..o.ochronie.praw.lokatorów,.mieszkaniowym.zasobie.gminy.i.o.zmianie.. Kodeksu.cywilnego...................................................................................................................................... . Ustawa.z.15.12.2000.r..o.spółdzielniach.mieszkaniowych................................................................................... . Ustawa.z.26.10.1995.r..o.niektórych.formach.popierania.budownictwa.mieszkaniowego............................. . Ustawa.z.28.9.1991.r..o.lasach................................................................................................................................. . Ustawa.z.3.2.1995.r..o.ochronie.gruntów.rolnych.i.leśnych................................................................................ . Rozporządzenie.Ministra.Środowiska.z.20.6.2002.r..w.sprawie.jednorazowego.odszkodowania.. za.przedwczesny.wyrąb.drzewostanu........................................................................................................ . Ustawa.z.19.10.1991.r..o.gospodarowaniu.nieruchomościami.rolnymi.Skarbu.Państwa............................... . Ustawa.z.18.7.2001.r..–.Prawo.wodne.................................................................................................................... . Ustawa.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzennym........................................................ . Ustawa.z.17.5.1989.r..–.Prawo.geodezyjne.i.kartograficzne................................................................................ . Rozporządzenie.Ministra.Rozwoju.Regionalnego.i.Budownictwa.z.29.3.2001.r..w.sprawie.ewidencji.. gruntów.i.budynków.................................................................................................................................... . Rozporządzenie.Rady.Ministrów.z.4.6.1956.r..w.sprawie.klasyfikacji.gruntów............................................... . Ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane............................................................................................................... . Rozporządzenie.Ministra.Infrastruktury.z.12.4.2002.r..w.sprawie.warunków.technicznych,.. jakim.powinny.odpowiadać.budynki.i.ich.usytuowanie......................................................................... . Ustawa.z.9.9.2000.r..o.podatku.od.czynności.cywilnoprawnych........................................................................ . Ustawa.z.28.7.1983.r..o.podatku.od.spadków.i.darowizn.................................................................................... . Ustawa.z.15.11.1984.r..o.podatku.rolnym.............................................................................................................. . Ustawa.z.30.10.2002.r..o.podatku.leśnym.............................................................................................................. . Ustawa.z.12.1.1991.r..o.podatkach.i.opłatach.lokalnych...................................................................................... . Ustawa.z.29.9.1994.r..o.rachunkowości.................................................................................................................. . Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.............................................................................................. . Ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym................................................................................................. . Ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyjnego.................................................................... . Standardy.zawodowe................................................................................................................................................ . Rozporządzenie.Ministra.Infrastruktury.z.21.9.2004.r..w.sprawie.wyceny.nieruchomości.. i.sporządzania.operatu.szacunkowego....................................................................................................... . Rozporządzenie.Ministra.Infrastruktury.z.21.1.2005.r..w.sprawie.postępowania.z.tytułu.. odpowiedzialności.zawodowej.rzeczoznawców.majątkowych,.pośredników.w.obrocie.. nieruchomościami.oraz.zarządców.nieruchomości................................................................................ . Rozporządzenie.Ministra.Infrastruktury.z.17.2.2005.r..w.sprawie.nadawania.uprawnień.i.licencji.. zawodowych.w.dziedzinie.gospodarowania.nieruchomościami.oraz.doskonalenia.kwalifikacji.. zawodowych.przez.rzeczoznawców.majątkowych,.pośredników.w.obrocie.nieruchomościami.. i.zarządców.nieruchomości......................................................................................................................... . Część IV. Pytania z wybranych egzaminów z 2016 r. ................................................................................................... . Część.pisemna.przeprowadzona.17.3.2016.r......................................................................................................... . Część.pisemna.przeprowadzona.14.4.2016.r......................................................................................................... . Część.pisemna.przeprowadzona.19.5.2016.r......................................................................................................... . Część.pisemna.przeprowadzona.14.7.2016.r......................................................................................................... . Część.pisemna.przeprowadzona.15.9.2016.r......................................................................................................... . Część.pisemna.przeprowadzona.13.10.2016.r....................................................................................................... . 285 286 286 287 288 294 296 301 301 304 308 309 312 313 319 322 329 329 346 356 359 360 360 361 363 365 367 367 368 410 433 434 437 437 446 456 465 474 483 Wykaz najważniejszych skrótów EwidencjaR. GospNierRSPU. GospNierU. GUSU.. InwestDPublU. IUL. KC. KlasyfikacjaR. KWHU.. L.. LasyU. ListyU. MSR.. n.i..V.8. OchrGRiLU. OchrPU. PDOPrU. PE. PodLokU.. PodSpadDU. PrBud. PrGeod. PrOchrŚrod. PrWod. RachU. RekompU. RMS. ScalanieGU. StatystykaU. Tablice. UstrójRU. WartośćDZ.. WarunkiTR. WłLokU.. WycenaR. –..rozporządzenie.Ministra.Rozwoju.Regionalnego.i.Budownictwa.z.29.3.2001.r..w.sprawie.ewidencji. gruntów.i.budynków –.ustawa.z.19.10.1991.r..o.gospodarowaniu.nieruchomościami.rolnymi.Skarbu.Państwa –.ustawa.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nieruchomościami –.ustawa.z.29.6.1995.r..o.statystyce.publicznej. –..ustawa.z.10.4.2003.r..o.szczególnych.zasadach.przygotowania..i.realizacji..inwestycji.w.zakresie.dróg. –..Instrukcja.Urządzania.Lasu.(cz..1),.załącznik.do.Zarządzenia.Nr.43.Dyrektora.Lasów.Państwowych. publicznych. z.18.4.2003.r... –.ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny –..rozporządzenie.Rady.Ministrów.z.12.9.2012.r..w.sprawie.gleboznawczej.klasyfikacji.gruntów –.ustawa.z.6.7.1982.r..o.księgach.wieczystych.i.hipotece –.Leksykon.rzeczoznawcy –.ustawa.z.28.9.1991.r..o.lasach –.ustawa.z.29.8.1997.r..o.listach.zastawnych.i.bankach.hipotecznych –.Międzynarodowe.Standardy.Rachunkowości –.tymczasowa.nota.interpretacyjna.V.8 –.ustawa.z.3.2.1995.r..o.ochronie.gruntów.rolnych.i.leśnych –.ustawa.z.16.4.2004.r..o.ochronie.przyrody –.ustawa.z.15.2.1992.r..o.podatku.dochodowym.od.osób.prawnych –.Podstawowy.podręcznik.z.ekonomii –.ustawa.z.12.1.1991.r..o.podatkach.i.opłatach.lokalnych. –.ustawa.z.28.7.1983.r..o.podatku.od.spadków.i.darowizn. –.ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane –.ustawa.z.17.5.1989.r..–.Prawo.geodezyjne.i.kartograficzne. –.ustawa.z.27.4.2001.r..–.Prawo.ochrony.środowiska. –.ustawa.z.18.7.2001.r..–.Prawo.wodne –.ustawa.z.29.9.1994.r..o.rachunkowości –..ustawa.z.8.7.2005.r..o.realizacji.prawa.do.rekompensaty.z.tytułu.pozostawienia.nieruchomości.poza. obecnymi.granicami.Rzeczypospolitej.Polskiej –..rozporządzenie.Ministra.Środowiska.z.20.4.2007.r..w.sprawie.szczegółowych.warunków.i.trybu. przeprowadzania.przetargu.publicznego.oraz.sposobu.i.warunków.przeprowadzania.negocjacji.ce- nowej.w.przypadku.sprzedaży.lasów,.gruntów.i.innych.nieruchomości.znajdujących.się.w.zarządzie. Lasów.Państwowych. –.ustawa.z.26.3.1982.r..o.scalaniu.i.wymianie.gruntów. –.ustawa.z.29.6.1995.r..o.statystyce.publicznej –.Tablice.zasobności.i.przyrostu.drzewostanów. –.ustawa.z.28.6.2012.r..o.kształtowaniu.ustroju.rolnego. –..zarządzenie.Nr.14.Ministra.Leśnictwa.i.Przemysłu.Drzewnego.z.23.8.1985.r..w.sprawie.zasad.usta- lania.wartości.drzewostanu –..rozporządzenie.Ministra.Infrastruktury.z.12.4.2002.r..w.sprawie.warunków.technicznych,.jakim. powinny.odpowiadać.budynki.i.ich.usytuowanie –.ustawa.z.24.6.1994.r..o.własności.lokali –..rozporządzenie.Rady.Ministrów.z.21.9.2004.r..w.sprawie.wyceny.nieruchomości.i.sporządzania. operatu.szacunkowego. VIII WyrDrzewR. ZagospPrzestrzU. ZakwatSZU. ZasadyGR. Wykaz najważniejszych skrótów –..rozporządzenie.Ministra.Środowiska.z.20.6.2002.r..w.sprawie.jednorazowego.odszkodowania.za. przedwczesny.wyrąb.drzewostanu –.ustawa.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospodarowaniu.przestrzennym –.ustawa.z.22.6.1995.r..o.zakwaterowaniu.Sił.Zbrojnych.Rzeczypospolitej.Polskiej. –..rozporządzenie. Ministra. Ochrony. Środowiska,. Zasobów. Naturalnych. i. Leśnictwa.z. 25.5.1998. r.. w..sprawie.szczegółowych.zasad.nabywania..przez..kierowników.jednostek.organizacyjnych.lasów. państwowych.lasów,.gruntów.przeznaczonych.do.zalesienia.oraz.innych.nieruchomości.stanowią- cych.własność.osób.fizycznych.i.prawnych Wstęp Drogi Czytelniku! Oddaję.w.Twoje.ręce.książkę.adresowaną.do.osób.ubiegających.się.o.uzyskanie.uprawnień.rzeczoznawcy.majątkowego. Książka.ta.stanowi.całościowe.opracowanie,.pomocne.w.przyswojeniu.materiału.niezbędnego.do.zdania.trudnego.egzami- nu.na.rzeczoznawcę.majątkowego..Została.ona.podzielona.na.cztery.części... W.części.pierwszej.umieszczono.opracowanie.kompletu.pytań.egzaminacyjnych.podawanych.przez.Ministerstwo.Infra- struktury.i.Rozwoju.Regionalnego.na.stronie.internetowej:.www.mir.gov.pl.(www. mir.gov.pl/Budownictwo/Gospodarka_nie� ruchomościami/Uprawnienia_i_licencje_zawodowe/Nadawanie_uprawnien/Documents/przykładowe_pytania_2009.pdf),.. wraz.z.podanymi.obok.prawidłowymi.odpowiedziami.uwzględniającymi.aktualny.stan.prawny.. W.części.drugiej.znajduje.się.opracowanie.przykładowego.zestawu.pytań.dla.kandydatów.na.rzeczoznawców.majątko- wych.(2011),.opublikowane.w.zakładce.Przykładowe pytania na egzamin pisemny dla kandydatów na rzeczoznawców ma� jątkowych na.stronie.internetowej www.mir.gov.pl/Budownictwo/Gospodarka_nieruchomosciami/Uprawnienia_i_licencje_ zawodowe/Nadawanie_uprawnień/Documents/przykladowe_pytania_2011.pdf..W.celu.ułatwienia.nauki.dodano.do.pytań. prawidłowe.odpowiedzi,.oparte.na.treści.aktu.prawnego.lub.wskazanych.przez.Ministerstwo.lektur..W.niektórych.przypad- kach.treść.odpowiedzi.została.wzbogacona.o.materiały.zaczerpnięte.z.innych.źródeł,.w.celu.możliwie.pełnego.wyjaśnienia. zagadnień,.do.których.odnoszą.się.pytania. W.trzeciej.części.książki.przedstawiamy.pytania.egzaminacyjne.z.lat.ubiegłych.wraz.z.odpowiedziami. Czwarta.część.książki.zawiera.pytania.testowe.z.egzaminów.w.2016.r. Jeśli.jesteś.kandydatem.na.rzeczoznawcę.majątkowego.i.zależy.Ci.na.zebraniu.materiału.niezbędnego.do.zdania.egzaminu. w.jednym.opracowaniu,.opartym.na.aktualnym.stanie.prawnym,.albo.chcesz.utrwalić.wiedzę.niezbędną.do.wykonywania. tego.zawodu.–.jest.to.książka.dla.Ciebie. Autor Nr 1 2 3 4 Część I. Pytania ministerialne (2009 r.) Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Treść pytania Źródło Odszkodowanie.od.gminy.równe.obniżeniu.wartości.nieruchomości,.które.nastąpiło.w.związku. z.uchwaleniem.miejscowego.planu.zagospodarowania.przestrzennego,.po.jej.zbyciu.może.być. przedmiotem.roszczeń: – jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomo� ści uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty, który zbywa tę nieruchomość nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości (art. 36 ust. 3); – roszczenia, o których mowa w art. 36 ust. 3, można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące (art. 37 ust. 3). Polityka.przestrzenna.gminy.jest.zawarta.w: – uchwale o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa� nia przestrzennego gminy. Do.opracowań.planistycznych.sporządzanych.na.obszarze.gminy.należą: – – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego szczególną formą jest plan rewitali� studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; zacji. Stawkę.procentową.do.opłat.z.tytułu.wzrostu.wartości.na.skutek.zmiany.miejscowego.planu.za- gospodarowania.przestrzennego.ustala: – rada gminy w uchwale o przyjęciu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; – w planie miejscowym określa się obowiązkowo: stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. art..37.ust..3. i.art..36.ust..3 art..9.ust..1 rozdział.2 (art..37f.. ust..2) art..15.ust..2. pkt.12 art..36. art..36.ust..1 art..14.ust..7 art..14.ust..8 art..29.ust..1 art..21.ust..2 5 Wielkość.jednorazowej.opłaty.od.wzrostu.wartości.nieruchomości.wskutek.ustaleń.planu.miej- scowego.zależy.od: − wzrostu wartości nieruchomości; wzrostu wartości nieruchomości; − wysokości opłaty ustalonej z mpzp (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30 wzrostu wartości nieruchomości. 6 7 Jeżeli.na.skutek.ustaleń.miejscowego.planu.zagospodarowania.przestrzennego.osoba.posiadająca. nieruchomość.w.użytkowaniu.nie.może.w.sposób.dotychczasowy.korzystać.z.nieruchomości,.to. może.żądać.od.gminy: 1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 2) wykupienia nieruchomości lub jej części. Plan.miejscowy.sporządza.się.obowiązkowo,.kiedy: – wymagają tego przepisy odrębne. 8 Miejscowy.plan.zagospodarowania.przestrzennego.to.prawo: – Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Uchwała.rady.gminy.w.sprawie.uchwalenia.planu.miejscowego.obowiązuje.od.dnia: – wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłosze� 9 nia w dzienniku urzędowym województwa. 10 W.przypadku.gdy.miejscowy.plan.zagospodarowania.przestrzennego.jest.sporządzany.jako.kon- sekwencja.zamiaru.realizacji.inwestycji.ponadlokalnego.celu.publicznego,.koszty.sporządzania. planu.(w.zależności.od.tego,.z.czyjej.przyczyny.wystąpiły).mogą.obciążyć: 1) budżet państwa – jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru reali� budżet państwa – jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru reali� zacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym; 2) budżet województwa – jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim; 3) budżet powiatu – jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru reali� zacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym; 4) inwestora realizującego inwestycję celu publicznego – w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji. 2 Nr 11 12 13 14 15 16 Rzeczoznawca majątkowy. Pytania ministerialne (2009 r.) Treść pytania Decyzje.o.warunkach.zabudowy.(z.wyłączeniem.terenów.zamkniętych).wydaje: – wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Sporządzenie.projektu.decyzji.o.ustaleniu.warunków.zabudowy.powierza.się.osobie.wpisanej.na. listę.izby.samorządu.zawodowego.urbanistów.albo.architektów: Projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kie� runków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania prze� strzennego sporządzają osoby, które spełniają jeden z warunków: 1) nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z 12.7.1984 r. o planowaniu przestrzennym; 2) nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z 7.7.1994 r. o zagospodarowa� niu przestrzennym; 3) posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Pol� skiej uzyskane na podstawie ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów; 4) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospo� darki przestrzennej; 5) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospo� darki przestrzennej; 6) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pań� stwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 4 lub 5. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej upraw� nienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnie� nia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalno� ści architektonicznej. Decyzja.o.warunkach.zabudowy.jest.wydawana,.gdy: – nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informa� cję tej treści zamieszcza się w decyzji. Polityka.przestrzenna.państwa.jest.zawarta.w: – kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej państwa, wyrażonej w koncepcji przestrzen� nego zagospodarowania kraju, należy do zadań Rady Ministrów. Organy,.z.którymi.należy.uzgadniać.projekt.planu,.dokonują.tych.uzgodnień.na.koszt:. – organy, o których mowa w art. 11 pkt 6 i 7 oraz art. 17 pkt 7, w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub miejscowej, uzgadniają, na swój koszt, odpowiednio projekt studium albo projekt planu miejscowego. Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania admini� stracyjnego. Obowiązek.sporządzania.oceny.oddziaływania.na.środowisko.ustaleń.planów.zagospodarowania. przestrzennego.wprowadziła: – w UE kwestie ocen oddziaływania na środowisko regulowane są przez dyrektywy: Rady 85/337/ EWG z 27.6.1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia pu� bliczne i prywatne na środowisko naturalne, Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z 27.6.2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko oraz Rady 92/43/EWG z 21.5.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W polskim prawie OOŚ (Ocena oddziaływania na środowisko) początkowo miała umocowanie w ustawie – Prawo ochrony środowiska, która wprowadziła procedurę administracyjną: postępowa� nie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (postępowanie OOŚ).. Źródło art..60.ust..1 art..60.ust..4. i.art..5 art..63.ust..2 art..3.ust..4 art..24.ust..1 art..17.. PrOchrŚrod Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3 Nr 17 Treść pytania Grunty.przeznaczone.w.miejscowym.planie.zagospodarowania.przestrzennego.zamienione.na. inne.cele.niż.dotychczas.mogą.być.wykorzystywane: – tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób do� tychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. 18 W.zagospodarowaniu.przestrzennym.uwzględnia.się: – zwłaszcza: 1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rol� 4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób nych i leśnych; niepełnosprawnych; smowych; 6) walory ekonomiczne przestrzeni; 7) prawo własności; 8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 9) potrzeby interesu publicznego; 10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopa� 11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania prze� strzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy uży� ciu środków komunikacji elektronicznej; 12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych; 13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności. 19 20 21 Opłata.od.wzrostu.wartości.nieruchomości.w.związku.z.uchwaleniem.planu.miejscowego.jest. dochodem: – własnym gminy. Prawo.do.otrzymania.wypisów.i.wyrysów.z.miejscowego.planu.zagospodarowania.przestrzen- nego.ma: – każdy. Stawka.procentowa.do.„opłat.z.tytułu.wzrostu.wartości”.nie.może.być.większa.niż: – 30 . 22 Wysokość.opłaty.planistycznej.ustala: – jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku pro� centowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wyso� kość opłaty nie może być wyższa niż 30 wzrostu wartości nieruchomości. 23 Jeżeli.wartość.nieruchomości.w.wyniku.zmiany.mpzp.uległa.zmniejszeniu,.właściciel.tej.nieru- chomości,.zbywając.ją,.może.żądać.od.gminy: – jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości. Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości [...] ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nie� ruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomo� ści przed jego uchwaleniem. Źródło art..35 art..1.ust..2 art..36.ust..4 art..30 art..36.ust..4 art..36.ust..4 art..36.ust..3. i.art..37.ust..1 4 Nr 24 25 26 27 28 Rzeczoznawca majątkowy. Pytania ministerialne (2009 r.) Treść pytania Dokonując.wyceny.nieruchomości.do.określenia.odszkodowania.za.zmniejszenie.wartości.nie- ruchomości.poziom.cen.przyjmuje.się.z.daty: – wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości [...] ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwa� leniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznacze� nia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem. Jeżeli,.w.związku.z.uchwaleniem.planu.miejscowego,.korzystanie.z.nieruchomości.w.dotychcza- sowy.sposób.stało.się.niemożliwe.bądź.istotnie.ograniczone,.użytkownik.wieczysty.nieruchomo- ści.może.żądać.od.gminy: 1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo 2) wykupienia nieruchomości lub jej części. Podmiotami.uprawnionymi.do.żądania.rekompensaty.z.tytułu.pozbawienia.przez.mpzp.możli- wości.korzystania.z.nieruchomości.lub.jej.części.w.dotychczasowy.sposób.są: – właściciel albo użytkownik wieczysty. Przy.określaniu.wartości.rynkowej.nieruchomości.dla.ustalenia.odszkodowania.lub.opłaty.plani- stycznej.wskutek.ustaleń.mpzp.uwzględnia.się: – najbardziej prawdopodobną jej cenę, możliwą do uzyskania na rynku, określoną z uwzględnie� niem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały 2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania stanowczy zamiar zawarcia umowy; warunków umowy. Przy.określaniu.wartości.rynkowej.dla.celów.wynikających.z.ustawy.o.planowaniu.i.zagospoda- rowaniu.przestrzennym.przedmiotem.wyceny.jest: – najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnie� niem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń: 1) strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały 2) upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania stanowczy zamiar zawarcia umowy; warunków umowy. 30 31 32 29 Wykonanie.roszczeń.wynikających.z.ograniczeń.praw.do.nieruchomości.wskutek.ustaleń.planu. miejscowego.powinno.nastąpić:. – wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1–3, następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że strony postanowią inaczej. W przy� padku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub wykupie nieruchomości właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. Opracowaniem.planistycznym.kształtującym.politykę.przestrzenną.w.województwie.jest:. – plan zagospodarowania przestrzennego województwa. Ustalenie.przeznaczenia.terenu.następuje.w: – ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie spo� sobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zago� spodarowania przestrzennego. Określenie.sposobów.zagospodarowania.i.warunków.zabudowy.terenu.następuje.w:. – miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego; – w odniesieniu do obszarów morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz spo� sób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu określa się na podstawie przepisów ustawy z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; – w przypadku braku mpzp określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Źródło art..37.ust..1 art..36.ust..1 art..36 art..151. GospNierU. w.zw..z.art..27. ust..11.. Zagosp-. PrzestrzU art..151.. GospNierU art..37.ust..9 art..3.ust..3 art..4.ust..1 art..4.ust..1,. 1a.i.2 33 Studium.uwarunkowań.i.kierunków.zagospodarowania.przestrzennego.gminy.sporządza:. – wójt, burmistrz albo prezydent miasta. art..9.ust..2 Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 5 Nr 34 35 36 Treść pytania studium nie jest aktem prawa miejscowego. Studium.uwarunkowań.i.kierunków.zagospodarowania.przestrzennego.gminy.jest: – W.planie.miejscowym.określa.się.obowiązkowo:. 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebez� pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; Źródło art..9.ust..5 art..15 art..10.ust..2 (zob..wyr..TK. z.8.7.2008.r.,. K.46/07) 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 37 W.studium.określa.się.m.in.:. 1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów; 2) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kultu� rowego i uzdrowisk; 3) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 4) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 5) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym; 7) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowa� dzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej; 8) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania prze� strzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne; 9) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 10) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych; 11) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 12) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej; 13) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji; 14) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych; 15) inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania wystę� pujących w gminie. 38 39 40 Obowiązek.przystąpienia.do.sporządzenia.miejscowego.planu.zagospodarowania.przestrzenne- go.dla.obszarów,.dla.których.taki.obowiązek.został.wskazany.w.studium,.powstaje: – po upływie 3 miesięcy od dnia ustanowienia tego obowiązku. Uchwałę.o.przystąpieniu.do.sporządzenia.miejscowego.planu.zagospodarowania.przestrzennego. podejmuje:. – rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Skala.podstawowa.dla.map,.na.których.sporządza.się.plan.miejscowy,.jest.skalą.mapy: – 1:1000 (wyjątkowo dopuszcza się 1:500 lub 1:2000, a przy gruntach do zalesienia lub zakazu zabudowy 1:5000). 41 Wójt,.burmistrz.albo.prezydent.miasta.uzgadnia.projekt.planu.w.zakresie.odpowiednich.zadań rządowych.i.samorządowych.z:. – wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu. art..10.ust..3 art..14.ust..4 art..16 art..17 Rzeczoznawca majątkowy. Pytania ministerialne (2009 r.) Treść pytania 6 Nr 42 43 44 Uwagi.do.projektu.planu.miejscowego.mogą.być.wniesione.–.forma: – na piśmie (mogą być w postaci elektronicznej). Nieważność.uchwały.rady.gminy.dotyczącej.uchwalenia.planu.miejscowego.wynika.z:. – naruszenia zasad sporządzania studium lub planu miejscowego; – – naruszenia właściwości organów w tym zakresie. Kopie.uchwalonego.planu.miejscowego,.wójt,.burmistrz.albo.prezydent.miasta.jest.obowiązany. przekazać: – istotnego naruszenia trybu ich sporządzania; staroście (nie później niż w dniu jego wejścia w życie). 45 Wejście.w.życie.planu.miejscowego.następuje.–.kiedy:.. – uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 46 Właściciel.nieruchomości,.której.wartość.wzrosła.w.związku.z.uchwaleniem.planu.miejscowego,. przed.jej.zbyciem.może.żądać.od.wójta,.burmistrza.albo.prezydenta.miasta: – ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty. Plan.zagospodarowania.przestrzennego.województwa.sporządza:. – marszałek województwa. 47 48 W.sprawach.ustalenia.lokalizacji.inwestycji.celu.publicznego.o.znaczeniu.krajowym.i.wojewódz- kim.–.decyzje.wydaje: – wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa. 49 W.sprawach.ustalenia.lokalizacji.inwestycji.celu.publicznego.o.znaczeniu.powiatowym.i.gmin- nym.–.decyzje.wydaje: – wójt, burmistrz albo prezydent miasta. 50 W.sprawach.ustalenia.lokalizacji.inwestycji.celu.publicznego.na.terenach.zamkniętych.–.decyzje. wydaje:. – wojewoda. Projekt.decyzji.o.ustaleniu.warunków.zabudowy.sporządza:. – 51 Źródło art..18.. ust..2.i.3 art..28.ust..1 art..31.ust..2 art..34.. ust..1.i.2 art..29 art..37.ust..7 art..41.ust..1 art..51.ust..1 art..51.ust..1 art..51.ust..1 art..60.ust..4. i.art..5 sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiada� jącej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogra� niczeń w specjalności architektonicznej. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kie� runków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania prze� strzennego sporządzają osoby, które spełniają jeden z warunków: 1) nabyły uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym na podstawie ustawy z 12.7.1984 r. o planowaniu przestrzennym; 2) nabyły uprawnienia urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy z 7.7.1994 r. o zagospodarowa� niu przestrzennym; 3) posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Pol� skiej uzyskane na podstawie ustawy z 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów; 4) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie architektury, urbanistyki lub gospo� darki przestrzennej; 5) posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie innym niż określony w pkt 4 oraz ukończyły studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospo� darki przestrzennej; 6) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pań� stwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe do projektowania zagospodarowania przestrzeni i zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 4 lub 5. Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 7 Nr 52 Wydanie.decyzji.o.warunkach.zabudowy.jest.możliwe.jedynie.w.przypadku.łącznego.spełnienia. Treść pytania następujących.warunków: − co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie konty� nuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa� nia terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; − teren ma dostęp do drogi publicznej; − istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego; − teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc; − decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Dostęp.do.drogi.publicznej.może.być:. − bezpośredni; − poprzez drogę wewnętrzną lub − przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Główne.parametry.działki.gruntu,.by.była.działką.budowlaną.to: − wielkość; − cechy geometryczne; − dostęp do drogi publicznej oraz − wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniające wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. 55 W.planowaniu.przestrzennym.przez.„dobra.kultury.współczesnej”.należy.rozumieć: – niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorob� kiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historycz� na. 56 W.planowaniu.przestrzennym.przez.„obszar.przestrzeni.publicznej”.należy.rozumieć: – obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich ży� cia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno�przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Źródło art..61.ust..1 art..2.pkt.14 art..2.pkt.12 art..2.pkt.10 art..2.pkt.6 53 54 57 58 59 60 Rejestr.wydanych.decyzji.o.ustaleniu.lokalizacji.inwestycji.celu.publicznego.o.znaczeniu.krajo- wym.i.wojewódzkim.prowadzi:. – marszałek województwa. Zrównoważony.rozwój.to.taki.rozwój.społeczno-gospodarczy,.w.którym: – następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowa� niem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. art..57.ust..1 art..2.. w.zw..z.art..3.. PrOchrŚrod Rejestr.wydanych.decyzji.o.ustaleniu.lokalizacji.inwestycji.celu.publicznego.o.znaczeniu.powia- towym.i.gminnym.prowadzi: – wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Postępowanie.administracyjne.w.sprawie.ustalenia.warunków.zabudowy.w.szczególnych.przy- padkach.można.zawiesić,.jednak.na.czas.nie.dłuższy: – niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. 61 W.odniesieniu.do.tego.samego.terenu.decyzje.o.warunkach.zabudowy.można.wydać:. – więcej niż jednemu wnioskodawcy; – doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użyt� kownikowi wieczystemu nieruchomości. 62 Miejscowe.plany.zagospodarowania.przestrzennego.uchwalone.przed.1.1.1995.r..zachowały.swo- ją.moc.do.czasu.uchwalenia.nowych.planów,.jednak.nie.dłużej.niż: – do 31.12.2003 r. art..57.ust..2 art..62.ust..1 art..63.ust..1 art..87.ust..3 8 Rzeczoznawca majątkowy. Pytania ministerialne (2009 r.) Nr 63 64 65 66 67 68 69 68 71 Treść pytania Ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska Jeżeli.w.związku.z.ochroną.środowiska.wystąpiło.ograniczenie.sposobu.korzystania.z.nierucho- mości,.to.właściciel.może.żądać:. – wykupienia nieruchomości lub jej części. Z.roszczeniem.o.odszkodowanie.za.poniesioną.szkodę.wynikającą.z.ograniczenia.sposobu.korzy- stania.z.nieruchomości.w.związku.z.ochroną.środowiska.można.wystąpić: – w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodują� cego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Roszczenie.o.odszkodowanie.za.poniesioną.szkodę.wynikającą.z.ograniczenia.sposobu.korzysta- nia.z.nieruchomości.w.związku.z.ochroną.środowiska.przysługuje:. – właścicielowi; – użytkownikowi wieczystemu nieruchomości; – osobie, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości. Jeżeli.ograniczenie.sposobu.korzystania.z.nieruchomości.w.związku.z.ochroną.zasobów.środowi- ska.nastąpiło.w.wyniku.uchwalenia.aktu.prawa.miejscowego.przez.organ.samorządu.terytorial- nego,.to.właściwym.do.wypłaty.odszkodowania.jest: – właściwa jednostka samorządu terytorialnego. Ograniczenie.sposobu.korzystania.z.nieruchomości.w.związku.z.ochroną.zasobów.środowiska. może.nastąpić.przez:. 1) poddanie ochronie obszarów lub obiektów na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody; 2) ustalenie warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni oraz ustanowienie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych na podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne; 3) wyznaczenie obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów cichych poza aglomeracją. Nie wyklucza to możliwości ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w celu ochrony za� sobów środowiska na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen� nym. Obszar.ograniczonego.użytkowania.może.być.utworzony.dla: – oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyj� nej i radiolokacyjnej. Jeżeli.ograniczenie.sposobu.korzystania.z.nieruchomości.w.związku.z.ochroną.zasobów.środo- wiska.nastąpiło.w.wyniku.wydania.rozporządzenia.Rady.Ministrów,.to.właściwym.do.wypłaty. odszkodowania.jest: – reprezentowany przez wojewodę Skarb Państwa. Obszar.ograniczonego.użytkowania.w.zależności.od.rodzaju.przedsięwzięcia.tworzy:. − obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały; − obszar ograniczonego użytkowania dla zakładów lub innych obiektów, niewymienionych powyżej, tworzy rada powiatu w drodze uchwały. 72 W.sprawach.spornych.dotyczących.wysokości.odszkodowania.w.związku.z.ustanowieniem.ob- 73 sądy powszechne. szaru.ograniczonego.użytkowania.właściwymi.są:. – Obowiązany.do.wypłaty.odszkodowania.lub.wykupu.nieruchomości.w.związku.z.ustanowieniem. obszaru.ograniczonego.użytkowania.jest:. – ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania. Źródło art..129 art..129.ust..4 art..129.. ust..2.i.3 art..134.pkt.1 art..130 art..135 art..134.. pkt.2 art..135.. ust..2.i.3 art..136.ust..1 art..136.ust..2 Ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 9 Nr 74 75 76 77 78 79 80 81 Treść pytania Na.obszarach.określonych.w.miejscowym.planie.zagospodarowania.przestrzennego.jako.tereny. przeznaczone.do.działalności.produkcyjnej.i.równocześnie.użytkowanych.zgodnie.z.przeznacze- niem.może.być: – utworzona strefa przemysłowa. Strefa.przemysłowa.może.być.utworzona.na.obszarach.określonych.w.miejscowym.planie.zago- spodarowania.przestrzennego.jako.tereny.przeznaczone.do: – działalności produkcyjnej, składowania oraz magazynowania i równocześnie użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem. Strefę.przemysłową.tworzy.się,.jeżeli,.mimo.zastosowania.dostępnych.rozwiązań.technicznych,. technologicznych.i.organizacyjnych,.nie.mogą.być.dotrzymane.standardy.jakości.środowiska: – oraz wartości odniesienia, o których mowa w art. 222, poza terenem zakładu lub innego obiektu. Strefa.przemysłowa.jest.tworzona.na.wniosek: – władającego powierzchnią ziemi, na terenach, które mają być objęte strefą przemysłową. Strefę.przemysłową.tworzy:. – w drodze uchwały, sejmik województwa. Obszar.cichy.w.aglomeracji.to.obszar,.na.którym:. – nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych wskaźnikiem hała� . . su LDWN. Ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Opłaty.roczne.za.trwałe.wyłączenie.gruntów.rolnych.z.produkcji.są.płacone:. – w wysokości 10 należności wyrażonej w tonach ziarna żyta lub w m3 drewna, uiszczaną: w razie trwałego wyłączenia – przez lat 10, a w przypadku nietrwałego wyłączenia – przez okres tego wyłączenia, nie dłużej jednak niż przez 20 lat od chwili wyłączenia tych gruntów z produkcji. jednorazowego odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Opłaty.za.wyłączenie.lasów.z.produkcji.dotyczą:. – należności i opłat rocznych; – Osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić na� leżność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych – także jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktyczne� go wyłączenia gruntów z produkcji. 82 Minister.właściwy.do.spraw.środowiska.wydaje.zgodę.na.zmianę.przeznaczenia.gruntów.leśnych. na.inne.cele.w.przypadkach:. – gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Przy.zmianie.przeznaczenia.w.miejscowym.planie.zagospodarowania.przestrzennego.gruntów.rol- nych.klasy.IV.(także.IVa.i.IVb).potrzebna.jest.zgoda.(gdy.zwarty.ich.obszar.przekracza.1,00.ha):. – nie jest potrzebna (użytki rolne klas I–III, powyżej 0,5 ha – wymaga uzyskania zgody ministra rolnictwa). Źródło art..136a. ust..1 art..136a. ust..1 art..136a. ust..3 art..136c. ust..1 art..136d. ust..1 art..3.pkt.10a art..4.pkt.13 art..12 art..7.ust..2 art..7.ust..2 art..7.ust..2 art..12.ust..1 83 84 85 86 Przy.zmianie.przeznaczenia.w.miejscowym.planie.zagospodarowania.przestrzennego.gruntów. rolnych.klasy.IV.(także.IVa.i.IVb).potrzebna.jest.zgoda.marszałka: – nie jest potrzebna. Koszty.związane.z.wyłączeniem.lasów.z.produkcji.to:. . – osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie gruntów z produkcji, jest obowiązana uiścić należność i opłaty roczne, a w odniesieniu do gruntów leśnych – także jednorazowe odszkodowa� nie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji. Organem.właściwym.do.wydania.decyzji.przy.wyłączeniu.z.produkcji.gruntów.leśnych.jest:. – dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku. art..5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rzeczoznawca majątkowy. Wydanie 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: