Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00625 006868 20582706 na godz. na dobę w sumie
Rzuć na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie - ebook/pdf
Rzuć na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3085-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja >> praca zawodowa
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Zaskocz wszystkich - zdobądź umiejętność szybkiego czytania!

Umiejętność szybkiego czytania ze zrozumieniem oraz zapamiętywania czytanego tekstu znacznej części ludzi kojarzy się z jakąś podejrzaną magiczną sztuczką. Większość z nas nie potrafi nawet wyobrazić sobie, że tego po prostu można się nauczyć. Istniejące metody są nie tylko skuteczne, ale też całkiem zabawne, a przy tym rozwijają wyobraźnię, wykorzystują skojarzenia oraz ludzką zdolność do przewidywania. W doskonały sposób poszerzają także granice pamięci. Ponadto ćwiczenia związane z nauką szybkiego czytania można potraktować jak grę towarzyską - zdecydowanie łatwiej i przyjemniej wykonuje się je w większej grupie.

Książka 'Rzuć na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie' zawiera zarówno teoretyczne omówienia poszczególnych zagadnień związanych z tą tematyką, jak i praktyczne ćwiczenia, pozwalające opanować tę umiejętność. Jej autor, ekspert w tej dziedzinie i zarazem wieloletni praktyk, proponuje doświadczenia, testy, wizualizacje, łamigłówki, zagadki i inne wciągające zabawy, przy których można świetnie się odprężyć, a jednocześnie niepostrzeżenie zdobyć cenne umiejętności - szczególnie przydatne przy szybkim tempie współczesnego życia. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich tych, którzy wciąż próbują dogonić uciekający czas!

Dołącz do grona mistrzów szybkiego czytania!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek online do przechowalni do koszyka RZUĆ NA TO OKIEM. REWELACYJNE SPOSOBY NA SZYBKIE CZYTANIE Autor: Paweł Rudzki ISBN: 978-83-246-2524-6 Format: 168x237, stron: 216 Zaskocz wszystkich — zdobądź umiejętnoœć szybkiego czytania! • Mity dotyczące szybkiego czytania — co powstrzymuje nas przed poprawianiem wyników? • Szybkie czytanie a rozumienie — jak nie zgubić istoty rzeczy? • Efektywnoœć i koncentracja — na co należy zwrócić szczególną uwagę? Umiejętnoœć szybkiego czytania ze zrozumieniem oraz zapamiętywania czytanego tekstu znacznej częœci ludzi kojarzy się z jakąœ podejrzaną magiczną sztuczką. Większoœć z nas nie potrafi nawet wyobrazić sobie, że tego po prostu można się nauczyć. Istniejące metody są nie tylko skuteczne, ale też całkiem zabawne, a przy tym rozwijają wyobraźnię, wykorzystują skojarzenia oraz ludzką zdolnoœć do przewidywania. W doskonały sposób poszerzają także granice pamięci. Ponadto ćwiczenia związane z nauką szybkiego czytania można potraktować jak grę towarzyską — zdecydowanie łatwiej i przyjemniej wykonuje się je w większej grupie. Książka „Rzuć na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie” zawiera zarówno teoretyczne omówienia poszczególnych zagadnień związanych z tą tematyką, jak i praktyczne ćwiczenia, pozwalające opanować tę umiejętnoœć. Jej autor, ekspert w tej dziedzinie i zarazem wieloletni praktyk, proponuje doœwiadczenia, testy, wizualizacje, łamigłówki, zagadki i inne wciągające zabawy, przy których można œwietnie się odprężyć, a jednoczeœnie niepostrzeżenie zdobyć cenne umiejętnoœci — szczególnie przydatne przy szybkim tempie współczesnego życia. To pozycja obowiązkowa dla wszystkich tych, którzy wciąż próbują dogonić uciekający czas! Wydawnictwo Helion ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl e-mail: septem@septem.pl redakcja: redakcjawww@septem.pl informacje: o księgarni septem.pl • Podstawy szybkiego czytania • Mity dotyczące szybkiego czytania • Ocena własnych umiejętnoœci w tym zakresie • Poszerzanie pola widzenia • Rozumienie i efektywnoœć czytania • Fonetyzacja i wskaźnikowanie • Przyspieszanie czytania i siła motywacji • Poprawa koncentracji i antycypacja • Selektywnoœć, percepcja i pojemnoœć uwagi Dołącz do grona mistrzów szybkiego czytania! 4 Rzu� na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie Spis tre�ci Od autora ..................................................................................7 Rozdzia� 1. Dlaczego szybkie czytanie? .......................................................9 Rozdzia� 2. Mity dotycz�ce szybkiego czytania ..........................................11 Mity ogólne ...............................................................................................................11 Mity szczegó�owe ..................................................................................................... 12 Rozdzia� 3. Jak szybko czytasz i co z tego rozumiesz ................................21 Rozdzia� 4. Poszerzamy pole widzenia ......................................................27 Grupowanie .............................................................................................................. 27 Piramida ...................................................................................................................30 Kropka ......................................................................................................................32 Akapit .......................................................................................................................38 Rozdzia� 5. Rozumienie i problemy z tym zwi�zane ..................................41 Poziomy rozumienia ................................................................................................ 41 Co wp�ywa na rozumienie .......................................................................................43 Przestawialno�� uwagi .......................................................................................44 Poprawa koncentracji ........................................................................................45 Pojemno�� uwagi ...............................................................................................50 Rozdzia� 6. Efektywno�� czytania — ods�ona pierwsza ..............................57 Rozgrzewka .............................................................................................................. 57 Test jednej minuty ................................................................................................... 61 Rozdzia� 7. Motywacja jest dobra! ............................................................63 Rozdzia� 8. Zwi�kszamy pr�dko�� czytania ...............................................65 Metronom ................................................................................................................ 65 Rozdzia� 9. Relaks oczu .............................................................................67 Rozdzia� 10. Fonetyzacja, czyli zmora wolno czytaj�cych ...........................69 Rozdzia� 11. Wska�nikowanie .....................................................................71 Rozdzia� 12. Poprawa koncentracji — ods�ona pierwsza .............................77 6 Rzu� na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie Rozdzia� 13. Efektywno�� czytania — ods�ona druga ...................................83 Rozdzia� 14. Antycypacja ............................................................................89 Rozdzia� 15. Czytaj m�drze, czyli selektywnie ............................................99 Rozdzia� 16. Regresja ...............................................................................103 Rozdzia� 17. Percepcja ..............................................................................113 Rozdzia� 18. Poprawa koncentracji — ods�ona druga ................................119 Rozdzia� 19. Efektywno�� czytania — ods�ona trzecia ...............................125 Rozdzia� 20. Pojemno�� uwagi ..................................................................129 Ods�anianie ............................................................................................................ 129 Ods�anianie i kropka .............................................................................................. 133 Rozdzia� 21. Czynniki poprawiaj�ce koncentracj� .....................................137 Miejsce, gdzie czytamy ...........................................................................................137 Muzyka a nauka ..................................................................................................... 138 Postawa przy czytaniu ........................................................................................... 139 Dieta ....................................................................................................................... 140 Tryb �ycia ............................................................................................................... 142 Rozdzia� 22. Poprawa koncentracji ...........................................................145 Poezja ..................................................................................................................... 145 Anagram ................................................................................................................. 147 Scrablaki ................................................................................................................ 148 Pary liczb ................................................................................................................ 148 Rozdzia� 23. Efektywno�� czytania — ods�ona czwarta .............................163 Rozdzia� 24. Poprawa koncentracji ...........................................................167 Takie same ............................................................................................................. 169 Zmys�y .................................................................................................................... 170 Co le�y na stole (co pami�tam z obrazka)? ........................................................... 170 Krzy�ówki ............................................................................................................... 172 Gry .......................................................................................................................... 176 Rysowanie .............................................................................................................. 178 Rozdzia� 25. Efektywno�� czytania — ods�ona pi�ta ..................................185 Rozdzia� 26. Zako�czenie ..........................................................................199 Dodatek A �ród�a wykorzystane w ksi��ce i polecana literatura ............201 Dodatek B Poprawne odpowiedzi do �wicze� .........................................203 Dodatek C Tabela wyników ....................................................................215 8 Rzu� na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie Rozdzia� 1. Dlaczego szybkie czytanie? Szybkie czytanie — wbrew pozorom — wcale nie jest domen� wspó�czesnych. Szybko czytali Jean Rousseau, Napoleon Bonaparte, Balzac czy Roosevelt. Z kolei John Kennedy, który równie� szybko czyta�, zainicjowa� kursy szybkiego czytania w sze��dziesi�ciu miastach USA, w których to kursach brali udzia� cz�onkowie senatu1. Mo�na powiedzie�, �e, jak wiele innych rzeczy, „nowo�ytne” szybkie czytanie mia�o swój pocz�tek w wojsku. Otó� w czasie II wojny �wiatowej odkryto, �e piloci samolotów wojskowych nie zawsze s� w stanie rozpozna� widziane z daleka samoloty. Bior�c pod uwag�, �e branie w warunkach wojennych samolotu wroga za swój raczej nie jest wskazane, powsta� przyrz�d zwany tachistoskopem, który wy�wietla� przez krótki czas na ekranie obrazy — w ró�nych odst�pach czasu. Treningi pilotów rozpocz�to od pokazywania im do�� du�ych zdj�� sojuszniczych i wrogich maszyn oraz d�ugiego czasu na�wietlania. Stopniowo skracano ten czas, przy okazji zmniejszaj�c pokazywane obiekty. Odkryto, i� dzi�ki �wiczeniom osoby te by�y zdolne odró�ni� bardzo niewielkie samoloty, gdy czas ich wy�wietlania na ekranie wynosi� zaledwie 0,002 sekundy! St�d by� ju� tylko krok do wyci�gni�cia wniosku, �e skoro oczy potrafi� postrzega� obraz z tak wielk� pr�dko�ci�, równie� szybko�� czytania b�dzie mog�a by� zwi�kszona. I rze- czywi�cie pr�dko�� ta zosta�a zwi�kszona, ale do ok. 400 s�ów na minut� (SNM)2. Jest to pr�dko�� znaczna, cho� oczywi�cie do�� ma�a w porównaniu z wynikami osi�ganymi za pomoc� regularnych kursów. Kursy takie zosta�y zapocz�tkowane w latach sze��dziesi�tych XX wieku przez Amerykank� Evelyn Wood. Zainspirowa� j� do tego bynajmniej nie problem „wojskowy”, lecz fenomen jej profesora Lowella Leesa z Uniwersytetu Utah. Wood wr�czy�a mu kiedy� swoj� prac� semestraln� w nadziei, �e za jaki� czas — po przeczytaniu — zostanie jej ona zwrócona. Ten czas wyniós�… ok. 10 minut. Z oblicze�, jakie wykona�a, wysz�o jej, �e profesor przeczyta� prac� z pr�dko�ci� ponad 2500 SNM! Co wi�cej, dobrze j� zrozumia�, gdy� wskazywa� mocne i s�abe strony poruszanych argumentów. Zainspirowana tym zda- rzeniem Wood rozpocz��a badania nad zjawiskiem „szybkiego czytania” i wkrótce stworzy�a Instytut Dynamicznego Czytania. Pocz�tkowo w metodach stosowanych przez ró�ne o�rodki do nauki szybkiego czytania wykorzystywano przede wszystkim urz�dzenia techniczne, z czasem zacz�to uczy� w natu- ralnych warunkach, akcentuj�c zdolno�� rozumienia czytanego tekstu, organizuj�c dobrze 1 Z. Szkutnik, Kurs szybkiego czytania, „Wiedza i �ycie” 1990, nr 3 – 12. 2 T. Buzan, Podr�cznik szybkiego czytania, Ravi, �ód� 2002. 10 Rzu� na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie czas i miejsce nauki oraz zwracaj�c uwag� na silnie rozbudzon� motywacj�3. Tyle historii. Ale czy dzisiaj jest nam potrzebne szybkie czytanie? Czy dzisiaj potrzebujemy szybko zdo- bywa� wiedz�? Czasami chcemy i musimy du�o czyta�! Pewnego dnia w oczekiwaniu na przyjazd poci�gu wszed�em do dworcowego kiosku, aby kupi� sobie co� do czytania na drog�. Po chwili rozmowy ze sprzedawc� zacz�li�my liczy� tytu�y prasowe znajduj�ce si� aktualnie w sprzeda�y. Doszli�my do liczby 115 i sprzedawca stwierdzi�: To jeszcze nie wszystko — jutro przychodz� kolejne. Na dzie� 30 wrze�nia 2009 roku w ksi�garni internetowej Helion.pl znajdowa�o si� niemal 3500 tytu�ów, w ksi�garni Merlin.pl — ponad 97 000 ksi��ek ró�nych wydawców4. W ten sam dzie� w ksi�garni Empik.com w dziale ksi��ki mo�na by�o znale�� oko�o 100 000 produktów5. Mamy co czyta�! (Nie wspominaj�c ju� o stronach internetowych...). W wielu wypadkach musimy du�o czyta�, aby si� rozwija�, aby nie „wypa�� z rynku”. Przeci�tna wiedza zdobyta w ci�gu studiów po 5 – 10 latach jest ju� niewystarczaj�ca. A co maj� powiedzie� lekarze, ekonomi�ci, informatycy czy prawnicy? Wiele informacji dociera do nas z radia lub telewizji. Jednak nie da si� ukry�, �e zdecydowan� wi�kszo�� nowych wiadomo�ci pozyskujemy za pomoc� CZYTANIA — prasy, stron WWW, maili, faksów, listów, ksi��ek. Co wi�cej, nat�ok tych informacji bardzo rzadko pozwala na czytanie ich po dwa – trzy razy. Wydaje si� wi�c, �e szybkie czytanie powinno by� nieodzown� umiej�tno�ci� ludzi m�odych, dopiero ucz�cych si� w szko�ach czy na uczelniach, jak równie� osób, które ju� wesz�y na wy�sze szczeble kariery zawodowej. Nie chodzi wszak tylko o to, ILE przeczytamy, ale równie� — JAK. Czy b�dziemy z naszego czytania du�o pami�ta�? Czy b�dziemy czytany tekst rozumie�? Bez szybkiego czytania i zwi�zanych z tym �wicze� mo�e to by� znacznie utrudnione. Skoro ju� wiemy, sk�d si� wzi��o szybkie czytanie, poznajmy w nast�pnym rozdziale kilka faktów i mitów na jego temat. 3 Z. Szkutnik, op. cit. 4 Za: www.merlin.pl. 5 Za: www.empik.com. Rozdzia� 2. Mity dotycz�ce szybkiego czytania W tym rozdziale spróbujemy obali� kilka mitów na temat szybkiego czytania i czytania (rozumianego jako uczenie si�) w ogóle. Mimo do�� du�ej liczby ró�nego rodzaju szkó� szybkiego czytania wielu ludzi traktuje „szybkoczytaczy” jak sekciarzy1, a o szybkim czytaniu tylko gdzie� co� s�ysza�o. Mity ogólne Szybkie czytanie zabija przyjemno�� lektury, rozkoszowanie si� pi�knem literatury Szybkie czytanie to narz�dzie do zdobywania wiedzy, do szybszego zaznajamiania si� z lite- ratur�, gazetami. I nikt nie wykonuje �adnej operacji na mózgu, która uniemo�liwia nam czytanie wolne! To tak jak z jazd� dobrym samochodem — mo�emy jecha� 20 km/h, ale i 130 km/h. Maluchem to raczej mniej ni� wi�cej. Po drugie to jest TWOJE czytanie i tak naprawd� mo�esz czyta�, jak szybko chcesz — czy to powie�ci, czy gazety, czy podr�cznik do nauki ekonomii. Mówi�c inaczej — gdy umiesz szybko czyta�, z informacjami z prasy czy wiadomo�ciami potrzebnymi na egzamin mo�esz zapozna� si� szybko. A pi�knem opisów w Nad Niemnem mo�esz si� rozkoszowa�... Anegdotka Rozmawiam z pewn� potencjaln� uczestniczk� kursu. Ona: Wiesz, bo jak czytam np. Nad Niemnem, to bym si� chcia�a rozkoszowa� pi�knem opisów lasów, drzew itp. Ja: Ale przecie� b�dziesz mog�a czyta� wolno, nie dokonujemy �adnych operacji na mózgu, gdy chcesz czyta� wolno, to czytasz. Kilka dni po tej rozmowie na jednym z wyk�adów pokazowych starsza wiekiem nauczycielka j�zyka polskiego mówi: „Gdybym ja wiedzia�a, �e jest co� takiego jak szybkie czytanie, to te wszystkie d�ugie opisy w Nad Niemnem raz dwa bym przeczyta�a, a nie m�czy�a si�”. Wszystko zale�y od celu czytania! 1 „Z jakiej sekty jeste�cie?” — takie pytanie zada� mi kiedy� wysoko postawiony pracownik pewnej uczelni. 12 Rzu� na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie Tak naprawd� nie czytamy tekstu, tylko specjalnie przygotowane znaki typu „ble, ble, bla, bla” Tylko po co by�my mieli to robi�? Dla rekordów? Czytamy zwyk�e teksty. No mo�e nie wszystkie one s� zwyk�e, szczególnie te przygotowane na Mistrzostwa Polski w Szybkim Czytaniu. Ale nie s� to same „dziwne znaki”. Co wa�niejsze, po przeczytaniu tekstu zawsze w jaki� sposób sprawdzamy jego zrozumienie. Czy to w formie pyta� wyboru, otwartych, czy opowiadania o tym, co si� przeczyta�o. Co mo�na zrozumie� z wyra�enia „ble, bla, ole”? Jak b�d� czyta� szybko, to mniej zrozumiem. Musz� czyta� wolno i uwa�niej, aby wszystko zrozumie� Abstrahuj�c od tego, co tak naprawd� znaczy „rozumie�”, trzeba stwierdzi�, i� poziom naszego rozumienia nie zawsze wynosi 100 . Co wi�cej, wed�ug bada� poziom rozumienia czytanego tekstu na pocz�tku kursu szybkiego czytania wynosi przeci�tnie 59 . Na ko�cu a� 70 — przy pr�dko�ci ponad 10 razy wi�kszej ni� na pocz�tku! Z czego to wynika? Czytaj�c wolno, my�limy cz�sto o niebieskich migda�ach, o tym, co ugotowa� na obiad albo gdzie i�� na zabaw� w najbli�sz� sobot�. Po prostu jeste�my zdekoncentrowani. Co innego przy szybkim czytaniu, gdzie nie ma czasu, nie ma mo�liwo�ci dekoncentracji. Szybkie czytanie wspomaga koncentracj�, a koncentracja pomaga czyta� szybciej, z wi�kszym rozumieniem czytanego tekstu. Przyjd� na kurs i w trzy godziny naucz� si� szybko czyta� Nie, nie i jeszcze raz nie! W trzy godziny mo�na pozna� przyk�adowe �wiczenia dotycz�ce technik zwi�kszania tempa czytania, poprawy pami�ci i koncentracji. Wyrobienie nawyku szybkiego czytania, poszerzenie pola widzenia, walka z fonetyzacj� przy jednoczesnych �wiczeniach poprawiaj�cych pami�� i koncentracj� musi trwa� d�u�ej. Przyjmuje si�, �e godzina nauki dziennie przez ok. 1 – 2 miesi�ce powinna przynie�� dobre efekty w zakresie pr�dko�ci czytania i rozumienia czytanego tekstu. Mity szczegó�owe Poni�ej znajduje si� tabela 2.1 z kilkunastoma stwierdzeniami dotycz�cymi szybkiego czy- tania, a mówi�c dok�adniej — uczenia si� i czytania w ogóle. Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które, wed�ug Ciebie, s� w�a�ciwe. Rozdzia� 2. Mity dotycz�ce szybkiego czytania Tabela 2.1. Przyk�adowe opinie na temat czytania Opinia 13 TAK A. Czytanie z pr�dko�ci� ponad 1000 s�ów na minut� jest mo�liwe. B. Czytanie s�owo po s�owie pozwala lepiej zrozumie� czytany tekst. C. G�os wewn�trzny, który s�ysz� w my�lach w czasie czytania (subwokalizacja), spowalnia tempo lektury i dlatego nale�y si� go pozby�. D. Musisz zrozumie� 100 czytanego tekstu. E. F. Powiniene� d��y� do tego, by pami�ta� 100 czytanego tekstu. Twoje oczy powinny porusza� si� jednostajnie ci�g�ym i p�ynnym ruchem wzd�u� linii czytanego tekstu. G. W celu lepszego rozumienia tekstu nale�y czyta� wolniej i uwa�niej, a je�eli wydaje Ci si�, �e w trakcie czytania jaki� fragment tekstu zosta� przez Ciebie pomini�ty, powiniene�, zanim b�dziesz kontynuowa� lektur�, powróci� do niego. H. Wskazywanie palcem czytanego tekstu spowalnia proces czytania i powinno by� eliminowane za pomoc� treningów. I. J. K. L. Dobra i warto�ciowa ksi��ka powinna by� czytana strona po stronie; nigdy nie czytaj strony 20, je�eli nie przeczyta�e� strony 19, i nie czytaj strony ostatniej, je�li nie przeczyta�e� pocz�tku. Je�eli w czasie czytania dochodzisz do wa�nych punktów, powiniene� zacz�� je wynotowywa�. Si�a Twojej motywacji nie ma wp�ywu na tempo czytania. Je�eli znajdziesz w tek�cie wyraz, którego nie rozumiesz, powiniene� mie� pod r�k� s�ownik, aby w ka�dej chwili móc sprawdzi� jego znaczenie. �. Jednym z g�ównych niebezpiecze�stw szybkiego czytania jest zmniejszone zrozumienie. M. Tak naprawd� b�dziesz w stanie zrozumie� tylko to, na czym skoncentruj� si� Twoje oczy. By� mo�e Ci� to zaskoczy, ale tylko na pierwsze stwierdzenie nale�a�o odpowiedzie� „tak”. Tylko ono nie jest mitem, chocia� wiele osób nadal tak s�dzi! (Mam nadziej�, �e si� do nich nie zaliczasz, skoro czytasz t� ksi��k�). W ka�dym innym punkcie prawid�owa odpowied� to „nie”. Poni�ej znajduj� si� komentarze do poszczególnych opinii. Przeczytaj je, szczególnie te, w których Twoje odpowiedzi s� inne ni� sugerowane, i wykonaj proponowane do�wiadczenia. A. Czytanie z pr�dko�ci� ponad 1000 s�ów na minut� jest mo�liwe Tak, oczywi�cie! Mog� nawet wymieni� kilka osób, które potrafi� czyta� w takim tempie: Mi�osz Miszczy�ski, który czyta� z pr�dko�ci� 28 061 s�ów na minut� (SNM) przy 70 zrozumienia tekstu (WRT), Monika O�óg — 26 244 SNM, 60 WRT, Katarzyna Pado — 7296 SNM, 70 WRT. A s� to wyniki tylko z jednego pó�fina�u Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu, rozegranego w Krakowie w 2005 r. Czytanie z pr�dko�ci� ponad 1000 SNM jest mo�liwe! 14 Rzu� na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie B. Czytanie s�owo po s�owie pozwala lepiej zrozumie� czytany tekst Nie. Otó� nie pojedyncze s�owa, ale zwi�zki wyrazowe, grupy s�ów s� dla nas istotne. Tak naprawd� one nios� informacj�. Przyk�adowo je�eli zobaczymy samo s�owo „pod”, to... nic nam ono nie mówi. Ale wyra�enie „pod sto�em” jest ju� dla nas jak�� informacj�. Mo�emy si� domy�li�, �e co� si� pod sto�em znajduje. Zgodz� si� jednak, �e wiele s�ów w wielu publikacjach (szczególnie w gazetach) jest niepotrzebnych. Pami�tajmy o zasadzie Pareto — 20/80, któr� w naszym przypadku mo�na przedstawi� tak, i� 20 s�ów niesie 80 in- formacji. I odwrotnie — 80 s�ów niesie 20 informacji. C. G�os wewn�trzny, który s�ysz� w my�lach w czasie czytania (subwokalizacja), spowalnia tempo lektury i dlatego nale�y si� go pozby� Stwierdzenie troch� podchwytliwe. Nawyk ten, zwany fonetyzacj� lub subwokalizacj�, rzeczywi�cie bardzo spowalnia tempo czytania. Przyjmuje si�, �e czytaj�c jakikolwiek tekst z tym nawykiem, mo�emy osi�gn�� pr�dko�� do ok. 500 SNM. Tym samym fonetyzacja (subwokalizacja) do�� istotnie spowalnia nasze czytanie. Nie mo�na jednak wyeliminowa� jej ca�kowicie, a tylko zag�uszy�. Jak to zrobi�, dowiesz si� w dalszej cz��ci ksi��ki. D. Musisz zrozumie� 100 czytanego tekstu Co to znaczy rozumie�? Co to znaczy rozumie� 100 ? Jak to sprawdzi� i oceni�? Wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste, gdy� rozumienie jest cech� indywidualn�, jako �e ka�dy z nas ma chocia�by inne do�wiadczenia �yciowe, które w jaki� sposób wp�ywaj� na rozumienie czytanego tekstu. Mitem jest równie�, �e zawsze rozumiemy 100 po prze- czytaniu tekstu. Do�wiadczenie wyniesione z prowadzonych przeze mnie kursów mówi, �e rozumienie na pocz�tku nauki szybkiego czytania oscyluje przeci�tnie w granicach 60 . Po kursie wzrasta ono przeci�tnie o 10 . Przyjmuje si�, �e rozumienie na poziomie 70 – 80 jest wystarczaj�ce. Oczywi�cie je�eli mówimy o szczegó�owej analizie danego tekstu typu umowa prawnicza, to rozumienie w wielu przypadkach musi wynosi� 100 . Wszystko zale�y od celu naszego czytania. E. Powiniene� d��y� do tego, by pami�ta� 100 czytanego tekstu Tylko po co? Mówi�c pami�ta� 100 przeczytanego tekstu, mam na my�li pami�tanie s�owo w s�owo na przyk�ad ka�dego artyku�u z gazety. Albo ka�dego s�owa z przywo�ywa- nego ju� wcze�niej Nad Niemnem. Chocia� w historii znane s� osoby, które mia�y zdolno�� do pami�tania wszystkich przeczytanych przez siebie tekstów, by�y to raczej wyj�tki po- twierdzaj�ce regu��, i� nie da si� zapami�ta� 100 przeczytanego tekstu. Oczywi�cie je�eli celem czytania Makbeta jest nauczenie si� jego roli na pami��, to jest to mo�liwe i wr�cz wymagane. Ale mamy wtedy inny cel, inn� motywacj� ni� przy czytaniu relacji z meczu pi�ki no�nej. W wielu szko�ach dawniej (i o zgrozo równie� dzi�!) za uczniów m�drych uwa�a si� takich, którzy potrafi� powtórzy� nauczony na pami�� rozdzia� z ksi��ki. Zdecydowanie odradzam taki sposób nauki, gdy� jest on dobry na krótk� met�. Rozdzia� 2. Mity dotycz�ce szybkiego czytania 15 F. Twoje oczy powinny porusza� si� jednostajnie ci�g�ym i p�ynnym ruchem wzd�u� linii czytanego tekstu Do�wiadczenie 2.1 Daj komu� kartk� z tekstem, niech osoba ta przeczyta jedno – dwa zdania. Po cichu, tak jak normalnie czyta. W czasie, gdy b�dzie czyta�, patrz na jej oczy. Jak si� poruszaj�? Czy to jest ruch p�ynny? Czy mo�e s� to „skoki” jak na rysunku 2.1? Rysunek 2.1. „Skoki” wykonywane przez oczy w czasie czytania tekstu Wbrew pozorom nasze oczy nie poruszaj� si� p�ynnym ruchem, ale „skokami”, w czasie których nast�puje zatrzymanie (fiksacja) na s�owie (grupie s�ów) i jego przeczytanie. Wynika to po prostu z budowy naszego oka. Im krótszy jest czas „fiksacji”, tym szybciej mo�emy czyta�. Przyjmuje si�, �e czas takiego pojedynczego zatrzymania dla osób czy- taj�cych wolno to ok. 0,5 – 1,5 s2. Je�eli kto� czyta ju� szybciej, czas ten skraca si� do 0,25 s, a po kursie szybkiego czytania nawet do 0,02 s. Zobacz, jakie przyspieszenie mo�na osi�gn�� tylko i wy��cznie na jednym s�owie! A gdy dodamy do tego czytanie grupami s�ów, to znamy ju� pierwszy krok na drodze do czytania z du�ymi pr�dko�ciami! G. W celu lepszego rozumienia tekstu nale�y czyta� wolniej i uwa�niej, a je�eli wydaje Ci si�, �e w trakcie czytania jaki� fragment tekstu zosta� przez Ciebie pomini�ty, powiniene�, zanim b�dziesz kontynuowa� lektur�, powróci� do niego W tradycyjnym czytaniu z przeci�tn� pr�dko�ci� 211 SNM rozumienie wynosi ok. 59 (na podstawie pomiarów pr�dko�ci pocz�tkowej na kursach). Przy czytaniu tradycyjnym �atwo si� dekoncentrujemy, a to wp�ywa negatywnie na nasze rozumienie. Wynika to z pracy naszych pó�kul mózgowych: przy wolnym czytaniu prawa pó�kula niejako „nudzi si�” i my�li na przyk�ad: gdzie i�� na zabaw� w sobot�?, co b�dzie dzisiaj na obiad? albo fajny by� ten wczorajszy mecz. Czytamy i, jak to mówi m�odzie�, „odp�ywamy”. W powy�szym stwier- dzeniu wyst�puje równie� wyra�enie „wydaje si�”. Skoro nam si� co� „wydaje”, to wcale nie jeste�my tego pewni. Czytamy wolno, dekoncentrujemy si� i wykonujemy tzw. regresj�, 2 Pó� sekundy to czas, jakiego potrzebujemy na wymówienie s�ów „sto jeden”. Gdy mówimy „sto dwadzie�cia trzy”, mija jedna sekunda. Chyba �e kto� mówi bardzo wolno albo bardzo szybko! 16 Rzu� na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie czyli cofamy si� do raz przeczytanego tekstu. Czy nie zdarzy�o Ci si� nigdy, �e czytaj�c ksi��k� czy gazet�, pomy�la�e� na przyk�ad o obiedzie albo popatrzy�e� w okno i za chwil�, wracaj�c do czytania, zadawa�e� sobie pytanie: „Gdzie to ja by�em?” i zaczyna�e� czyta� fragment tekstu drugi raz? Jest to zwi�zane z nasz� s�ab� koncentracj�. Przyjmuje si�, �e przez regresj� tracimy ok. 30 czasu przeznaczonego na czytanie! H. Wskazywanie palcem czytanego tekstu spowalnia proces czytania i powinno by� eliminowane za pomoc� treningów Nie. By� mo�e w szkole zostali�my nauczeni, �e palec, którym wskazujemy czytany tekst, nam przeszkadza. I dodatkowo jeszcze brudzimy ksi��k�! Przypatrz si� ma�ym dzieciom, które mo�e nawet nie umiej� jeszcze czyta�, ale ju� wyci�gaj� palec w�a�nie do swojego „czytania”. A doro�li tak nie robi�? Je�eli szukasz jakiego� nazwiska w papierowej ksi��ce telefonicznej, to... wyci�gasz w�a�nie palec, aby lepiej si� skoncentrowa� i nie przeoczy� szukanej informacji. Aby pokaza� Ci, czemu tak robimy, wykonamy kolejne do�wiadczenie. Do�wiadczenie 2.2 Niech jaka� osoba stanie przed Tob� i zakre�li oczami okr�g. Ty obserwuj jej oczy. Teraz wyci�gnij wskazuj�cy palec i zatocz okr�g, a osoba przed Tob� niech wodzi oczyma za Twoim palcem. Teraz równie� obserwuj oczy tej osoby. Widzisz ró�nic� (rysunek 2.2)? Rysunek 2.2. Przybli�ony tor ruchu oka poruszaj�cego si� bez palca (wska�nika) i z palcem (wska�nikiem) Oczy lubi� wodzi� za czym�. Wskazywanie dyscyplinuje i oczy, i mózg. Wska�nik nie pozwala oku „cofa� si�”, czyli wykonywa� regresji. Wska�nikiem w czasie czytania mo�e by� palec, o�ówek, d�ugopis, patyczek do szasz�yków z pomalowan� na czerwono ko�cówk�. Zawsze, kiedy czytasz (nawet z ekranu komputera), staraj si� korzysta� ze wska�nika3. 3 Oczywi�cie je�eli tekst, który czytamy, jest napisany drobn� czcionk�, to skorzystanie z palca jako wska�nika mo�e nam zas�oni� spor� jego ilo��. Trudno równie� maza� palcem po ekranie monitora... Dlatego sugeruj� korzystanie z „cie�szych” wska�ników przy czytaniu tekstu na papierze i odpowiednio przerobionego kursora do czytania z ekranu monitora. Rozdzia� 2. Mity dotycz�ce szybkiego czytania 17 I. Dobra i warto�ciowa ksi��ka powinna by� czytana strona po stronie; nigdy nie czytaj strony 20, je�eli nie przeczyta�e� strony 19, i nie czytaj strony ostatniej, je�li nie przeczyta�e� pocz�tku To jest nasze czytanie i nasz cel czytania. Nikt nie mo�e nam zabroni� czytania strony 20, je�eli nie przeczytali�my 19. Je�eli chcemy przeczyta� z dobrej i warto�ciowej ksi��ki do fizyki co� na temat budowy j�dra atomowego, to opuszczamy wcze�niejsze rozdzia�y doty- cz�ce kinematyki czy dynamiki, gdy� nasz cel czytania znajduje si� w innym miejscu. A tamte strony te� s� dobre i warto�ciowe! By� mo�e znasz osoby, które czytaj� krymina�y od ostatniej strony? Albo czytaj� pocz�tkowy rozdzia�, potem przechodz� do ostatniego, �eby si� dowiedzie�, jak zosta�a rozwi�zana zagadka kryminalna, a potem wracaj� do czytania „normalnego”. Wydaje si� to dziwne i niepowa�ne? By� mo�e tak, ale to ich czytanie, ich wybór. J. Je�eli w czasie czytania dochodzisz do wa�nych punktów, powiniene� zacz�� je wynotowywa� Robienie notatek w trakcie czytania niesie ze sob� niebezpiecze�stwo utraty koncentracji — bo trzeba znale�� co� do pisania, bo trzeba znale�� jak�� kartk� na notatki, bo pó�niej trzeba wróci� do odpowiedniego miejsca w ksi��ce, w którym przestali�my czyta�. Co wi�cej, mo�e si� okaza�, �e po przeczytaniu ca�o�ci rozdzia�u zapisane przez nas wcze�niej informacje s� tak naprawd� ma�o istotne. Jak tych niebezpiecze�stw unikn��? Podkre�lajmy w ksi��ce lub zaznaczajmy na marginesie to, co wydaje nam si� istotne, aby po przeczytaniu danej partii materia�u (rozdzia�, strona) powróci� do tego miejsca i wtedy zrobi� notatki. Ale trzeba te� uwa�a�, �eby nie przesadzi� i nie podkre�la� wszystkich zda�, „bo s� wa�ne” (widzia�em takie skrypty). Skoro wszystko jest wa�ne, to po co podkre�la� wszystko? K. Si�a twojej motywacji nie ma wp�ywu na tempo czytania Motywacja ma wp�yw na wszystko, co robimy, równie� na tempo czytania!!! Im bardziej chcemy si� czego� nauczy� (np. szybko czyta�), tym �atwiej nam to przychodzi. Przyjmuje si�, �e sama ch�� przyspieszenia czytania pozwala nam zwi�kszy� jego tempo o ok. 20 4! Je�eli jeste�my dobrze zmotywowani, jeste�my równocze�nie lepiej skoncentrowani5. Przy- pomnij sobie, jakie by�y efekty Twojej pracy, gdy co� musia�e� zrobi�, a jakie wtedy, kiedy co� chcia�e� zrobi�. Co innego gdy „musisz” si� czego� nauczy�, a co innego gdy „chcesz” si� czego� nauczy�. Co innego „musz� i�� do pracy”, a co innego „chc� i�� do pracy”. Co innego „musz� nauczy� si� szybko czyta�”, a co innego „chc� nauczy� si� szybko czyta�”. Musie� i chcie� s� jak minus i plus, jak ogie� i woda — po prostu dwa odleg�e �wiaty. Moty- wacja jest jednym z czynników decyduj�cych o efektach Twojego wysi�ku w zakresie nauki szybkiego czytania. A jak poprawi� motywacj�, przeczytasz w dalszej cz��ci ksi��ki. 4 Z. Szkutnik, Kurs szybkiego czytania, „Wiedza i �ycie” 1990, nr 3 – 12. 5 E. Heuel, Trening koncentracji, Warszawa 2006 18 Rzu� na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie L. Je�eli znajdziesz w tek�cie wyraz, którego nie rozumiesz, powiniene� mie� pod r�k� s�ownik, aby w ka�dej chwili móc sprawdzi� jego znaczenie Nie. Si�ganie przy ka�dym „nieznanym” s�owie do s�ownika spowalnia tempo czytania oraz nas dekoncentruje. Musimy znale�� s�ownik, musimy sobie przypomnie� alfabet itp. Co gorsza, tracimy szans� na zrozumienie danego s�owa z kontekstu wypowiedzi, a takie rozumienie jest zdecydowanie lepsze. Nie sugeruj� oczywi�cie, aby nie korzysta� ze s�ow- nika ju� nigdy, ale aby korzysta� z niego po przeczytaniu danego fragmentu albo przed przeczytaniem (niektóre s�owa s� wyt�uszczone, wzi�te w ramk� itp.). �. Jednym z g�ównych niebezpiecze�stw szybkiego czytania jest zmniejszone zrozumienie Nie. Tak jak powiedzieli�my, przy czytaniu wolnym, z pr�dko�ci� rz�du 200 – 220 SNM, �atwo si� dekoncentrujemy, a to wp�ywa negatywnie na nasze rozumienie. W szybkim czytaniu, gdy jeste�my lepiej skoncentrowani, gdy znacznie lepiej dzia�a nasza pami��, rozumienie si�� rzeczy musi by� wy�sze. Pomijaj�c ju� fakt, �e szybko czytaj�c, mo�emy dany tekst przeczyta� dwa – trzy razy w takim samym czasie, jak czytaj�c raz — wolno. Mo�na powiedzie�, �e nasz mózg lepiej pracuje „na szybszych obrotach”. Z koncentracj� przy czytaniu jest tak samo jak w czasie jazdy samochodem. Wolna jazda to zwracanie uwagi na mijane miejsca, odpisywanie na SMS-y, poprawianie fryzury w lusterku. Gdy jedziemy 130 km/h autostrad� (nieremontowanymi odcinkami...), to nie mo�emy po- zwoli� sobie na dekoncentracj�. Oczywi�cie poprawa rozumienia przy wzro�cie pr�dko�ci czytania przychodzi z czasem, po serii intensywnych �wicze�. Na pocz�tku, gdy nasze stare nawyki czytelnicze s� jeszcze utrwalone, nasze rozumienie mo�e spada�. Mo�na szybko zwi�kszy� pr�dko�� czytania, jednak rozumienie poprawia si� troch� wolniej. Ale si� poprawia! Je�li tylko systematycznie �wiczymy... M. Tak naprawd� b�dziesz w stanie zrozumie� tylko to, na czym skoncentruj� si� Twoje oczy Do�wiadczenie 2.3 Sta� twarz� do �ciany, wybierz na �cianie jeden punkt na wysoko�ci swoich oczu i skon- centruj si� na nim. Wyci�gnij r�ce przed siebie i zacznij rusza� palcami (rysunek 2.3 a). Rozszerzaj r�ce, ca�y czas patrz�c na punkt na �cianie (rysunek 2.3 b). Gdy przestaniesz widzie� ruszaj�ce si� palce, przesta� rozszerza� r�ce, popatrz w lewo i w prawo — to jest Twoje pole widzenia (rysunek 2.3 c). Rozdzia� 2. Mity dotycz�ce szybkiego czytania 19 Rysunek 2.3 (a – c). Rozszerzone r�ce obrazuj� pole widzenia Dzi�ki widzeniu peryferyjnemu mo�emy widzie� w zakresie 180 stopni (niektórzy nawet 210). Jeste�my skoncentrowani na wybranym punkcie, który jest przed nami, a wi- dzimy nasze ruszaj�ce si� palce po bokach. Wykorzystujemy widzenie peryferyjne, nasze pole widzenia i dzi�ki temu mo�emy czyta�, niekoniecznie skupiaj�c si� na danym wyra- zie. W pionie wygl�da to podobnie, z tym, �e nasze pole widzenia jest nieco mniejsze, co wynika z ograniczenia przez oczodo�y. Przyjmuje si� jednak, �e pole naszego widzenia (nie- koniecznie ostrego) to okr�g. Zwró� uwag�, �e mo�esz patrze� w jeden punkt, a widzie� wiele s�ów dooko�a. Pole widzenia te� b�dziemy poszerza� (a dok�adniej — uczy� si� je efektywnie wykorzystywa�). Ko�czymy rozdzia� dotycz�cy mitów zwi�zanych z szybkim czytaniem i czytaniem w ogóle (rozumianym jako uczenie si�). By� mo�e niektóre komentarze wydaj� Ci si� dziwne. Mo�e to wynika� z Twoich dotychczasowych nawyków czytelniczych. Nie odk�adaj teraz ksi��ki na pó�k�, gdy� w dalszych rozdzia�ach spróbujemy te nawyki zmieni�. Na pocz�tek spraw- dzimy jednak, z jak� pr�dko�ci� czytasz. I co z czytanego tekstu rozumiesz.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Rzuć na to okiem. Rewelacyjne sposoby na szybkie czytanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: