Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00107 007627 13584999 na godz. na dobę w sumie
SUSE Linux 10. Księga eksperta - książka
SUSE Linux 10. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 688
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0409-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> suse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wyczerpujący przewodnik po jednej z najpopularniejszych dystrybucji Linuksa

SUSE Linux to jedna z najbardziej znanych kompletnych dystrybucji Linuksa. Jej popularność w Europie i Ameryce wzrasta w ogromnym tempie, między innymi dzięki temu, że rozwijaniem systemu zajęła się firma Novell. Wersja 10 powstała w ramach projektu Open SUSE, w którym brały udział tysiące użytkowników i programistów z całego świata. Efektem jest stabilny, wydajny i niezawodny system operacyjny, świetnie sprawdzający się jako podstawa działania zarówno stacji roboczych i komputerów domowych, jak i serwerów sieciowych. Ogromną zaletą dystrybucji SUSE jest maksymalnie uproszczony proces instalacji oraz imponująca ilość narzędzi i aplikacji dołączanych do systemu.

'SUSE Linux 10. Księga eksperta' to doskonałe źródło wiedzy na temat najnowszej wersji tej dystrybucji. Zawiera informacje, dzięki którym poznasz system i staniesz się jego świadomym użytkownikiem. Nauczysz się go instalować, konfigurować oraz przeprowadzać operacje administracyjne. Dowiesz się, jak korzystać z dołączonych do Linuksa aplikacji oraz jak instalować nowe narzędzia z pakietów dystrybucyjnych. Poznasz tajniki uruchamiania serwerów sieciowych w oparciu o SUSE Linux i sposoby przygotowywania go do współpracy z innymi systemami operacyjnymi.

W książce tej znajdziesz omówienie następujących zagadnień:

Poznaj i wykorzystaj nowoczesną dystrybucję Linuksa!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta Autor: Michael McCallister T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 83-246-0409-X Tytu³ orygina³u: SUSE Linux 10 Unleashed Format: B5, stron: 688 Wyczerpuj¹cy przewodnik po jednej z najpopularniejszych dystrybucji Linuksa (cid:129) Instalowanie i konfigurowanie systemu (cid:129) Korzystanie z Linuksa w pracy i w domu (cid:129) Wspó³praca z innymi platformami systemowymi (cid:129) Administrowanie systemem SUSE Linux to jedna z najbardziej znanych kompletnych dystrybucji Linuksa. Jej popularnoœæ w Europie i Ameryce wzrasta w ogromnym tempie, miêdzy innymi dziêki temu, ¿e rozwijaniem systemu zajê³a siê firma Novell. Wersja 10 powsta³a w ramach projektu Open SUSE, w którym bra³y udzia³ tysi¹ce u¿ytkowników i programistów z ca³ego œwiata. Efektem jest stabilny, wydajny i niezawodny system operacyjny, œwietnie sprawdzaj¹cy siê jako podstawa dzia³ania zarówno stacji roboczych i komputerów domowych, jak i serwerów sieciowych. Ogromn¹ zalet¹ dystrybucji SUSE jest maksymalnie uproszczony proces instalacji oraz imponuj¹ca iloœæ narzêdzi i aplikacji do³¹czanych do systemu. „SUSE Linux 10. Ksiêga eksperta” to doskona³e Ÿród³o wiedzy na temat najnowszej wersji tej dystrybucji. Zawiera informacje, dziêki którym poznasz system i staniesz siê jego œwiadomym u¿ytkownikiem. Nauczysz siê go instalowaæ, konfigurowaæ oraz przeprowadzaæ operacje administracyjne. Dowiesz siê, jak korzystaæ z do³¹czonych do Linuksa aplikacji oraz jak instalowaæ nowe narzêdzia z pakietów dystrybucyjnych. Poznasz tajniki uruchamiania serwerów sieciowych w oparciu o SUSE Linux i sposoby przygotowywania go do wspó³pracy z innymi systemami operacyjnymi. W ksi¹¿ce tej znajdziesz omówienie nastêpuj¹cych zagadnieñ: (cid:129) instalacja z p³yty DVD, (cid:129) praca z pow³ok¹ tekstow¹, (cid:129) œrodowiska KDE i Gnome, (cid:129) konfiguracja drukarki, (cid:129) korzystanie z pakietu OpenOffice, (cid:129) wspó³praca z Windows i Mac OS, (cid:129) korzystanie z internetu, (cid:129) zarz¹dzanie systemem plików i kontami u¿ytkowników, (cid:129) konfiguracja serwerów sieciowych, (cid:129) programowanie w Linuksie. Poznaj i wykorzystaj nowoczesn¹ dystrybucjê Linuksa! Spis treści O autorze ..................................................................................................... 19 Wprowadzenie ............................................................................................ 21 Część I Instalacja i konfiguracja .........................................................27 Rozdział 1. Witamy w systemie SUSE Linux ............................................... 29 Czym jest SUSE Linux? .......................................................................................................................29 SUSE Linux ....................................................................................................................................30 OpenSUSE.org ...............................................................................................................................32 Program instalacyjny SUSE Linux ................................................................................................33 Systemy plików w SUSE Linux .....................................................................................................34 64-bitowy SUSE Linux ..................................................................................................................34 Pomoc: dokumentacja i inne źródła ......................................................................................................35 Dokumentacja drukowana i SUSE Help Center ............................................................................35 Przeszukiwanie Help Center ..........................................................................................................35 Strony man i info ............................................................................................................................36 Pomoc techniczna online ................................................................................................................37 Linux Documentation Project ........................................................................................................38 Listy dyskusyjne SUSE ..................................................................................................................38 Grupy użytkowników Linuksa .......................................................................................................40 Odnośniki ..............................................................................................................................................40 Rozdział 2. Przygotowania do instalacji ................................................... 43 Planowanie instalacji SUSE Linux .......................................................................................................44 Wymogi sprzętowe ...............................................................................................................................45 Linux w laptopach ..........................................................................................................................48 SUSE Linux i przestarzały sprzęt ...................................................................................................48 Unikanie potencjalnych problemów ze sprzętem ...........................................................................49 Modemy programowe ....................................................................................................................49 Urządzenia USB .............................................................................................................................50 Urządzenia „peryferyjne” na płycie głównej .................................................................................51 Dwa systemy, podział na partycje i inne problemy .......................................................................51 Współistnienie z systemem Windows ............................................................................................52 Jak podzielić dyski na partycje? .....................................................................................................53 Odnośniki ..............................................................................................................................................54 D:DaneDrukSUSE Linux 10. Ksiega eksperta94_druk\__Spis tresci.doc 5 6 SUSE Linux 10. Księga eksperta Rozdział 3. Instalacja SUSE Linux ............................................................... 55 Metody instalacji systemu ....................................................................................................................55 Przygotowania do instalacji z płyty CD-ROM lub DVD .....................................................................55 Instalacja SUSE Linux za pomocą YaST .............................................................................................56 Wybór strefy czasowej ...................................................................................................................57 Ustawienia pulpitu ..........................................................................................................................57 Wstępne ustawienia instalacji ........................................................................................................57 Podział dysków na partycje ............................................................................................................58 Instalacja pakietów oprogramowania .............................................................................................59 Tworzenie użytkownika root ..........................................................................................................59 Konfiguracja sieci i połączeń internetowych .................................................................................60 Tworzenie użytkownika .................................................................................................................62 Konfiguracja sprzętu dla X Window System .................................................................................63 Logowanie i wyłączenie systemu po raz pierwszy ...............................................................................64 Odnośniki ..............................................................................................................................................66 Rozdział 4. Dalsza konfiguracja za pomocą YaST i SaX2 ....................... 67 Rozwiązywanie problemów z instalacją ...............................................................................................67 Konfiguracja sprzętu za pomocą YaST ................................................................................................68 Gromadzenie informacji o sprzęcie ................................................................................................68 Zmiana ustawień kontrolera dysków ..............................................................................................68 Konfiguracja joysticka ...................................................................................................................69 Dostosowanie układu klawiatury ...................................................................................................70 Konfiguracja myszy .......................................................................................................................70 Konfiguracja skanera ......................................................................................................................70 Konfiguracja karty TV lub radiowej ..............................................................................................71 Ustawienia daty i godziny ....................................................................................................................71 Utrzymanie dokładnego czasu za pomocą NTP .............................................................................73 Zarządzanie zasilaniem .........................................................................................................................77 Zarządzanie energią w YaST .........................................................................................................77 Problemy z komputerami przenośnymi ................................................................................................77 Opcje zasilania w laptopach ...........................................................................................................78 Współpraca z kartami PCMCIA ....................................................................................................79 Konfiguracja obsługi Bluetooth .....................................................................................................79 Konfiguracja trybów pracy IrDA ...................................................................................................80 Konfiguracja CD i DVD .......................................................................................................................81 Integrowanie napędów CD i DVD z systemem .............................................................................81 Przyspieszanie pracy CD za pomocą DMA ...................................................................................82 Odnośniki ..............................................................................................................................................83 Część II Praca z systemem SUSE Linux ................................................85 Rozdział 5. Rozpoczęcie pracy ................................................................. 87 Logowanie do systemu .........................................................................................................................87 Logowanie z powłoki .....................................................................................................................88 Wylogowanie z powłoki .................................................................................................................88 Korzystanie z linuksowego systemu plików ........................................................................................88 Najważniejsze polecenia systemowe z katalogów /bin i /sbin .............................................................90 Korzystanie z katalogów /boot i /dev ...................................................................................................90 6 D:DaneDrukSUSE Linux 10. Ksiega eksperta94_druk\__Spis tresci.doc Spis treści 7 Edycja plików konfiguracyjnych w katalogu /etc ................................................................................91 Katalog /home: miejsce na wszelkie dobra ..........................................................................................92 Znajdowanie programów pulpitu w katalogu /opt ................................................................................93 Katalog /usr: miejsce na większość programów ...................................................................................93 Dane ulegające zmianom: katalog /var .................................................................................................93 Zmiany informacji o użytkownikach i program finger ........................................................................94 Wybór i korzystanie z powłoki .............................................................................................................95 Wygodne cechy wspólne dla wszystkich powłok ..........................................................................95 Praca z bash ....................................................................................................................................96 Praca z tcsh .....................................................................................................................................98 Praca z zsh ......................................................................................................................................98 Zarządzanie plikami za pomocą narzędzia Midnight Commander ................................................99 ksh i ash ........................................................................................................................................100 Wybór powłoki .............................................................................................................................101 Edycja tekstu .......................................................................................................................................103 Praca z edytorem vim i jego klonami ...........................................................................................104 Praca z edytorem Emacs i jego klonami ......................................................................................105 Kilka innych edytorów .................................................................................................................105 Dlaczego nie mogę zmienić tego pliku? Sposób działania uprawnień ...............................................106 Zmiany uprawnień ........................................................................................................................108 Uprawnienia do katalogów ...........................................................................................................109 Praca z konta root ...............................................................................................................................110 Tworzenie i usuwanie użytkowników ..........................................................................................111 Wyłączanie i ponowne uruchamianie systemu ............................................................................112 Odnośniki ............................................................................................................................................113 System plików ..............................................................................................................................113 Powłoki .........................................................................................................................................113 Edytory .........................................................................................................................................114 Praca z konta root .........................................................................................................................114 Rozdział 6. Pulpit ....................................................................................... 115 Wprowadzenie do X Window System ................................................................................................116 Konfiguracja X w systemie SUSE Linux .....................................................................................116 Wybór środowiska pulpitu: KDE i GNOME .....................................................................................118 KDE: K Desktop Environment ....................................................................................................120 GNOME: GNU Network Object Model Environment ................................................................122 Zarządzanie plikami z pulpitu ............................................................................................................123 Narzędzie Konqueror w KDE ......................................................................................................123 Narzędzie Krusader w KDE .........................................................................................................126 Narzędzie Nautilus w GNOME ....................................................................................................128 Konfiguracja środowiska pulpitu ........................................................................................................129 Centrum sterowania KDE ............................................................................................................129 Dostosowanie ustawień GNOME ................................................................................................131 Co to jest menedżer okien i do czego się przyda? ..............................................................................132 Po co używać menedżera okien? ..................................................................................................133 Uruchamianie systemu z menedżerem okien ...............................................................................133 fvwm .............................................................................................................................................133 WindowMaker ..............................................................................................................................134 IceWM ..........................................................................................................................................136 Odnośniki ............................................................................................................................................137 D:DaneDrukSUSE Linux 10. Ksiega eksperta94_druk\__Spis tresci.doc 7 8 SUSE Linux 10. Księga eksperta Rozdział 7. Drukowanie w SUSE Linux ..................................................... 139 Wprowadzenie ....................................................................................................................................139 Common Unix Printing System (CUPS) ............................................................................................140 Konfiguracja drukarek w YaST ..........................................................................................................141 Konfiguracja CUPS i drukarek sieciowych za pomocą KDEPrint ......................................................145 Drukowanie za pomocą CUPS ...........................................................................................................148 Praca z dokumentami PDF .................................................................................................................149 Sterowanie drukowaniem z konsoli ....................................................................................................151 Podstawowe polecenia drukowania .............................................................................................151 Unikanie problemów z drukowaniem .................................................................................................152 Urządzenia wielofunkcyjne ..........................................................................................................152 USB i starsze drukarki atramentowe ............................................................................................153 Odnośniki ............................................................................................................................................153 Rozdział 8. Praca z powłoką .................................................................... 155 Potęga wiersza poleceń .......................................................................................................................156 Dopasowywanie wzorców w powłoce .........................................................................................157 Przekierowywanie wejścia i wyjścia ............................................................................................159 Potokowanie danych ....................................................................................................................159 Przetwarzanie w tle ......................................................................................................................160 Skrypty powłoki: wprowadzenie ........................................................................................................160 Pisanie skryptów w powłoce bash ......................................................................................................161 Zmienne w skryptach powłoki ...........................................................................................................163 Przypisywanie wartości do zmiennych ........................................................................................163 Dostęp do wartości zmiennych ....................................................................................................163 Parametry pozycyjne ..........................................................................................................................164 Pozyskiwanie zmiennych wiersza polecenia za pomocą parametrów pozycyjnych ....................165 Automatyzacja zadań za pomocą skryptów .................................................................................165 Zmienne wbudowane ..........................................................................................................................166 Odnośniki ............................................................................................................................................167 Rozdział 9. Produktywność: pakiety biurowe i inne narzędzia ............ 169 Porównanie pakietów biurowych dla systemu Linux .........................................................................169 Praca z OpenOffice.org ................................................................................................................170 Praca z KOffice ............................................................................................................................176 Praca z GNOME Office ...............................................................................................................179 Praca z Softmaker Office .............................................................................................................180 Inne pakiety komercyjne ..............................................................................................................182 Komunikacja z PDA ...........................................................................................................................183 Oprogramowanie wiersza poleceń PDA dla SUSE Linux ...........................................................183 Zarządzanie własnymi finansami .................................................................................................184 Inne narzędzia zwiększające produktywność .....................................................................................185 Komputerowe przygotowywanie publikacji w programie Scribus ..............................................186 Tworzenie wykresów i diagramów blokowych w programie Dia .............................................188 Mapy myśli w programie VYM ...................................................................................................188 Aplikacje dla faksów i skanerów .................................................................................................189 Odnośniki ............................................................................................................................................191 8 D:DaneDrukSUSE Linux 10. Ksiega eksperta94_druk\__Spis tresci.doc Spis treści 9 Rozdział 10. Obraz, dźwięk i inne rozrywki ............................................. 193 Konfiguracja kart dźwiękowych i wideo ............................................................................................193 Konfiguracja karty dźwiękowej i graficznej w YaST ..................................................................194 Odtwarzanie muzyki i słuchanie radia ................................................................................................194 Formaty dźwięku ..........................................................................................................................195 Radio internetowe i inne media przesyłane strumieniowo ...........................................................196 Tworzenie własnej muzyki .................................................................................................................197 Nagrywanie CD i DVD ......................................................................................................................197 Tworzenie CD i DVD z pulpitu ...................................................................................................199 Tworzenie CD z powłoki .............................................................................................................201 Tworzenie DVD z powłoki ..........................................................................................................202 TV i wideo — MythTV ......................................................................................................................204 Sprzęt TV i wideo ........................................................................................................................204 Linux i aparaty cyfrowe ......................................................................................................................207 Kamery internetowe .....................................................................................................................208 Edycja obrazów w programie GIMP ..................................................................................................208 Formaty plików graficznych ........................................................................................................211 Gry w systemie Linux .........................................................................................................................211 Gry w KDE ...................................................................................................................................212 Gry w GNOME ............................................................................................................................213 Freeciv: darmowa gra strategiczna ...............................................................................................213 Odnośniki ............................................................................................................................................214 Rozdział 11. Rozwiązania wieloplatformowe ......................................... 217 Przeglądanie plików po stronie systemu Windows ............................................................................217 Emulacja innych systemów operacyjnych w Linuksie — wprowadzenie ..............................................219 Kilka nieporozumień na temat narzędzi wieloplatformowych .........................................................219 Uruchamianie aplikacji Windows za pomocą Wine ...........................................................................219 Instalacja i konfiguracja Wine ......................................................................................................220 Instalacja aplikacji Windows w Wine ..........................................................................................221 Praca z Wine .................................................................................................................................222 Crossover Office ..........................................................................................................................222 Uruchamianie aplikacji Windows za pomocą Win4Lin .....................................................................223 Instalacja Win4Lin .......................................................................................................................224 Praca z Win4Lin ...........................................................................................................................224 Uruchamianie aplikacji Windows za pomocą VMware .....................................................................225 Instalacja VMware .......................................................................................................................226 Praca z VMware ...........................................................................................................................226 Emulacja systemu Mac OS za pomocą Basilisk II .............................................................................228 dosemu i DOSBox ..............................................................................................................................229 Xen: przyszłość wirtualizacji? ............................................................................................................229 Odnośniki ............................................................................................................................................232 Część III Korzystanie z Internetu ........................................................233 Rozdział 12. Łączenie z Internetem ......................................................... 235 Podstawowe informacje o nawiązywaniu łączności ...........................................................................235 Na początek interfejs localhost ...........................................................................................................236 Ręczna konfiguracja localhost .....................................................................................................237 D:DaneDrukSUSE Linux 10. Ksiega eksperta94_druk\__Spis tresci.doc 9 10 SUSE Linux 10. Księga eksperta Konfiguracja modemowego połączenia z Internetem ........................................................................238 Konfiguracja połączenia modemowego w YaST .........................................................................239 Konfiguracja połączenia DSL (ang. Digital Subscriber Line) z Internetem .........................................243 Konfiguracja połączenia DSL w YaST ........................................................................................244 Łączenie komputera z siecią bezprzewodową ....................................................................................247 Przygotowanie oprogramowania sprzętowego i sterowników ..........................................................248 Szukanie punktu dostępowego .....................................................................................................248 Konfiguracja karty bezprzewodowej ...........................................................................................249 Kiedy skontaktować się z ISP? ...........................................................................................................250 Odnośniki ............................................................................................................................................251 Rozdział 13. Przeglądanie WWW i obsługa poczty elektronicznej ....... 253 Wybór przeglądarki WWW ................................................................................................................253 Mozilla i Mozilla Firefox .............................................................................................................254 Konqueror .....................................................................................................................................256 Epiphany .......................................................................................................................................257 Galeon ..........................................................................................................................................258 Opera ............................................................................................................................................258 Konfiguracja konta pocztowego w SUSE Linux ................................................................................259 Wybór klienta poczty ..........................................................................................................................261 Evolution ......................................................................................................................................262 KDE Personal Information Manager: Kmail/KOrganizer i Kontact ............................................266 Mozilla Mail i Thunderbird ..........................................................................................................269 Sylpheed .......................................................................................................................................270 mutt ...............................................................................................................................................270 Wysyłanie plików w załącznikach .....................................................................................................272 BinHex .........................................................................................................................................273 yEnc ..............................................................................................................................................273 uuencode/uudecode ......................................................................................................................273 MIME/Base64 ..............................................................................................................................274 Dekodowanie załącznika za pomocą UUDeview ........................................................................274 Odnośniki ............................................................................................................................................274 Rozdział 14. Tworzenie prostych serwisów WWW ................................... 277 Wybór narzędzia do tworzenia serwisu WWW .................................................................................277 Dla początkujących ......................................................................................................................277 Narzędzia do tworzenia stron oparte na przeglądarkach ..............................................................279 Wyspecjalizowane narzędzia WWW ...........................................................................................280 Narzędzia WWW dla ekspertów ..................................................................................................282 Ćwiczenie praktyczne: tworzenie serwisu w Quanta Plus .................................................................282 Prowadzenie weblogów w systemie SUSE Linux ..............................................................................289 Blosxom .......................................................................................................................................290 Movable Type i Typepad .............................................................................................................291 Blogi w WordPress .......................................................................................................................292 Popularne serwisy blogów ...........................................................................................................293 Dystrybucja blogów .....................................................................................................................293 Odnośniki ............................................................................................................................................295 10 D:DaneDrukSUSE Linux 10. Ksiega eksperta94_druk\__Spis tresci.doc Spis treści 11 Rozdział 15. Zarządzanie serwerami poczty .......................................... 297 Jak działa poczta elektroniczna? .........................................................................................................297 Konfiguracja MTA .............................................................................................................................299 Maskarada ....................................................................................................................................299 Autoryzacja ..................................................................................................................................299 Zdalne połączenia SMTP .............................................................................................................300 Protokoły poczty przychodzącej ..................................................................................................300 Tryb doręczania ............................................................................................................................300 Aliasy ...........................................................................................................................................301 Domeny wirtualne ........................................................................................................................301 Walka ze spamem i wirusami .............................................................................................................301 Narzędzia antyspamowe ...............................................................................................................302 Filtrowanie spamu po stronie klienta ...........................................................................................303 Procmail .......................................................................................................................................303 Narzędzia antywirusowe ..............................................................................................................304 Alternatywy dla programu Microsoft Exchange Server .....................................................................304 Microsoft Exchange Server ..........................................................................................................305 CommuniGate Pro ........................................................................................................................305 Novell GroupWise ........................................................................................................................305 Samsung Connect .........................................................................................................................306 OPEN-XCHANGE .......................................................................................................................306 Kolab/Kroupware .........................................................................................................................306 OpenGroupware (Ogo) .................................................................................................................306 phpGroupWare .............................................................................................................................306 Hula ..............................................................................................................................................307 Podsumowanie .............................................................................................................................307 Odnośniki ............................................................................................................................................307 Rozdział 16. Współpraca z innymi użytkownikami ................................ 309 Usenet dzisiaj ......................................................................................................................................310 Wybór czytnika grup dyskusyjnych ...................................................................................................312 Klienty poczty i wiadomości ........................................................................................................312 Samodzielne graficzne czytniki grup dyskusyjnych ....................................................................313 Tekstowe czytniki grup dyskusyjnych .........................................................................................316 Współpraca z Wiki .............................................................................................................................317 ZWiki ...........................................................................................................................................317 Prowadzenie elektronicznych list dystrybucyjnych ...........................................................................320 Instalacja programu Mailman .......................................................................................................321 Prowadzenie listy w programie Mailman .....................................................................................321 Korzystanie z komunikatorów internetowych i IRC ..........................................................................322 Internet Relay Chat (IRC) ............................................................................................................323 Komunikatory w Linuksie ............................................................................................................324 Wideokonferencje w systemie Linux .................................................................................................325 Odnośniki ............................................................................................................................................326 Rozdział 17. Bezpieczne przesyłanie plików .......................................... 329 Wybór klienta FTP .............................................................................................................................330 Tekstowe klienty FTP ..................................................................................................................330 Bezpieczne przesyłanie plików za pomocą sftp ...........................................................................332 Graficzne klienty FTP ..................................................................................................................333 D:DaneDrukSUSE Linux 10. Ksiega eksperta94_druk\__Spis tresci.doc 11 12 SUSE Linux 10. Księga eksperta Przesyłanie plików w P2P ..................................................................................................................336 Udostępnianie plików w stylu usługi Napster ..............................................................................336 BitTorrent .....................................................................................................................................340 Konfiguracja serwera FTP ..................................................................................................................342 Konfiguracja xinetd do bezpiecznego przesyłania plików .................................................................342 Konfiguracja serwerów do bezpiecznego przesyłania plików ...........................................................343 Odnośniki ............................................................................................................................................344 Część IV Podstawy zarządzania systemem .....................................347 Rozdział 18. Zarządzanie plikami, woluminami i dyskami ................... 349 Wybór systemu plików .......................................................................................................................350 Fizyczna struktura dysku ..............................................................................................................351 Praca z systemem plików ReiserFS .............................................................................................351 Extended File System (ext2 i ext3) ..............................................................................................352 JFS i XFS .....................................................................................................................................353 Wybór systemu plików .................................................................................................................353 Tworzenie systemów plików za pomocą narzędzia Expert Partitioner i zarządzanie nimi ................353 Praca z narzędziem Expert Partitioner .........................................................................................354 Montowanie systemu plików ..............................................................................................................360 Polecenie mount ...........................................................................................................................360 Polecenie umount .........................................................................................................................361 Automatyczne montowanie systemów plików za pomocą /etc/fstab ...........................................361 Logical Volume Management (LVM) ................................................................................................362 Znajdowanie plików ...........................................................................................................................363 Polecenie find ...............................................................................................................................363 Polecenie locate ............................................................................................................................364 Polecenie which ............................................................................................................................365 Polecenie whereis .........................................................................................................................366 Narzędzie KFind ..........................................................................................................................366 Beagle ...........................................................................................................................................368 Manipulowanie systemami plików .....................................................................................................371 Tworzenie systemu plików do testów ..........................................................................................371 Montowanie partycji tylko do odczytu w uruchomionym systemie ............................................373 Dostęp do pliku obrazu dyskietki .................................................................................................374 Zarządzanie plikami urządzeń znakowych, blokowych i specjalnych ...............................................375 Odnośniki ............................................................................................................................................377 Rozdział 19. Zarządzanie użytkownikami i zabezpieczeniami ............ 379 Konta użytkowników i uprawnienia ...................................................................................................379 Tworzenie kont użytkowników w YaST ......................................................................................380 Konta użytkowników systemowych .............................................................................................383 RWX: podstawy uprawnień .........................................................................................................383 Kto czego potrzebuje? Zarządzanie grupami .....................................................................................384 Dodawanie grup ...........................................................................................................................384 Hasła: pierwsza linia obrony ..............................................................................................................386 Pliki passwd i shadow ..................................................................................................................386 Wybór haseł ..................................................................................................................................387 Ustawienia uwierzytelniania użytkowników w PAM ..................................................................388 12 D:DaneDrukSUSE Linux 10. Ksiega eksperta94_druk\__Spis tresci.doc Spis treści 13 Monitorowanie działań użytkowników ..............................................................................................390 Narzędzia powłoki służące do obserwacji użytkowników ...........................................................390 Superużytkownicy: pozwolić śmiertelnikom bawić się magią ...........................................................391 Zmiana tożsamości użytkownika poleceniem su .........................................................................392 Przyznawanie przywilejów konta root za pomocą polecenia sudo ..............................................392 Odnośniki ............................................................................................................................................394 Rozdział 20. Zarządzanie danymi: tworzenie i przywracanie kopii zapasowych .................................................................................... 395 Przygotowanie do ochrony przed utratą danych .................................................................................395 Jak można stracić dane? ...............................................................................................................396 Szacunek potrzeb i dostępnych zasobów .....................................................................................396 Wybór strategii obsługi kopii zapasowych ..................................................................................397 Wybór nośnika ....................................................................................................................................399 Dyski lustrzane i macierze RAID .................................................................................................399 Nośniki wymienne ........................................................................................................................400 Sieciowe magazyny danych .........................................................................................................401 Taśmowe kopie zapasowe ............................................................................................................402 Archiwizacja systemu w YaST ...........................................................................................................402 Oprogramowanie do obsługi kopii zapasowych .................................................................................406 Archiwizacja z użyciem narzędzia tar ..........................................................................................407 Korzystanie z narzędzia Ark ........................................................................................................408 GNOME File Roller .....................................................................................................................409 Konfiguracja dysków lustrzanych i macierzy RAID ..........................................................................410 Ratowanie uszkodzonego systemu .....................................................................................................413 Uruchamianie z płyty DVD SUSE Linux ....................................................................................413 Uruchamianie z zestawu dyskietek ratunkowych ........................................................................414 Odtwarzanie systemu ...................................................................................................................414 Odnośniki ............................................................................................................................................416 Rozdział 21. Aktualizacje systemu: zarządzanie pakietami ................. 419 Instalacja oprogramowania za pomocą YaST ....................................................................................419 Podstawy systemu RPM .....................................................................................................................425 Pobieranie pakietów RPM spoza dystrybucji SUSE ....................................................................426 Aktualizacja systemu za pomocą YaST Online Update (YOU) .........................................................427 Korzystanie z YOU ......................................................................................................................427 Monitorowanie serwerów YOU za pomocą narzędzia SUSEwatcher .........................................430 Aktualizacje systemu za pomocą APT ...............................................................................................432 Aktualizacje systemu za pomocą Red Carpet .....................................................................................434 Instalacja Red Carpet ...................................................................................................................435 Używanie Red Carpet z wiersza poleceń (rug) ............................................................................435 Aktualizacje za pomocą interfejsu graficznego Red Carpet ...........................................................436 Kompilacja oprogramowania z kodu źródłowego ..............................................................................437 Odnośniki ............................................................................................................................................439 D:DaneDrukSUSE Linux 10. Ksiega eksperta94_druk\__Spis tresci.doc 13 14 SUSE Linux 10. Księga eksperta Część V Zaawansowane zarządzanie systemem ............................441 Rozdział 22. Zarządzanie startem systemu i innymi usługami .............. 443 Proces uruchamiania systemu — wprowadzenie ...............................................................................443 Początek procesu — z BIOS-u do menedżera startowego ...........................................................444 Wybór menedżera startowego: GRUB czy LILO? ......................................................................444 Ładowanie jądra ...........................................................................................................................448 Usługi i poziomy pracy systemu ........................................................................................................449 Wybór usług przy starcie systemu za pomocą narzędzia YaST Usługi systemowe ..........................453 Praca z narzędziem Usługi systemowe ........................................................................................454 Tryb zaawansowany .....................................................................................................................454 Ręczne uruchamianie i zatrzymywanie usług ....................................................................................455 Narzędzia do monitorowania systemu ................................................................................................456 KDE Strażnik Systemu .................................................................................................................456 KDiskFree i KwikDisk .................................................................................................................458 GKrellM .......................................................................................................................................458 Odnośniki ............................................................................................................................................459 Rozdział 23. Zabezpieczanie komputerów ............................................ 461 Ataki na systemy komputerowe — wprowadzenie ............................................................................462 Oszacowanie podatności na atak ........................................................................................................463 Ochrona komputera ............................................................................................................................465 Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej .........................................................................................466 Jeszcze kilka słów na temat haseł i fizycznych zabezpieczeń ...........................................................466 Konfiguracja SUSE Firewall ..............................................................................................................467 Inne narzędzia godne uwagi ...............................................................................................................469 Co zrobić po włamaniu? .....................................................................................................................469 Nadążanie za problemami z bezpieczeństwem Linuksa .....................................................................471 Odnośniki ............................................................................................................................................471 Rozdział 24. Zarządzanie jądrem i modułami ........................................ 473 Linus i jego dzieło: jądro Linuksa ......................................................................................................474 Drzewo kodu źródłowego jądra ...................................................................................................474 Typy jądra ....................................................................................................................................474 Zarządzanie modułami .......................................................................................................................475 Kiedy rekompilować? .........................................................................................................................476 Wersje jądra ........................................................................................................................................477 Pobieranie nowego kodu źródłowego jądra ........................................................................................478 Instalowanie poprawek do jądra .........................................................................................................480 Kompilacja jądra .................................................................................................................................481 Rozwiązywanie problemów ...............................................................................................................482 Błędy podczas kompilacji ............................................................................................................482 Błędy wykonania, problemy z programem rozruchowym i błędy kernel oops ............................483 Dostrajanie jądra za pomocą sysctl ....................................................................................................484 Odnośniki ............................................................................................................................................485 Rozdział 25. Konfiguracja sieci i usługi Samba ...................................... 487 Sieci TCP/IP .......................................................................................................................................487 Adresy TCP/IP .............................................................................................................................488 Następny krok: adresowanie w IPv6 ............................................................................................489 Porty .............................................................................................................................................490 14 D:DaneDrukSUSE Linux 10. Ksiega eksperta94_druk\__Spis tresci.doc Spis treści 15 Organizacja sieci .................................................................................................................................490 Podsieci ........................................................................................................................................491 Maski podsieci ..............................................................................................................................491 Translacja adresów sieciowych (NAT) ........................................................................................491 Sprzęt sieciowy ...................................................................................................................................491 Karty sieciowe ..............................................................................................................................491 Kable sieciowe .............................................................................................................................493 Koncentratory ...............................................................................................................................493 Inicjalizacja nowych urządzeń sieciowych ..................................................................................493 Protokół DHCP ...................................................................................................................................496 Jak działa DHCP? .........................................................................................................................496 Instalacja i konfiguracja oprogramowania DHCP .......................................................................496 Konfiguracja serwera DHCP ........................................................................................................4
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SUSE Linux 10. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: