Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00316 006632 18482431 na godz. na dobę w sumie
SUSE Linux. Ćwiczenia - książka
SUSE Linux. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0788-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> suse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Większości użytkowników komputerów PC pojęcie 'system operacyjny' kojarzy się wyłącznie z systemem Windows. Jednak oprócz niego istnieje wiele produktów spełniających analogiczne funkcje. Jednym z nich jest darmowy system Linux. Linux, napisany w 1991 roku w ramach akademickich zajęć przez fińskiego studenta Linusa Torvaldsa, zdobywa coraz większą popularność i wykorzystywany jest powszechnie nie tylko przez użytkowników indywidualnych, ale także przez firmy i inne organizacje. Doskonale spełnia swoją rolę jako system dla serwerów sieciowych i stacji roboczych, a jego stabilność i niezawodność są wysoko cenione przez użytkowników. Linux obecny jest rynku w wielu wersjach, które określa się mianem dystrybucji.

Dzięki książce 'SUSE Linux. Ćwiczenia' poznasz podstawy jednej z dystrybucji Linuksa -- SUSE. Przekonasz się, że nie musisz instalować tego systemu, aby go poznać -- uruchomisz go za pomocą płyty Live CD. Jeśli Ci się spodoba, dowiesz się, jak go zainstalować i skonfigurować. Poznasz sposoby optymalizowania wydajności Linuksa, nauczysz się korzystać z konsoli tekstowej oraz interfejsów graficznych GNOME i KDE. Przeczytasz także o aplikacjach dołączanych do Linuksa.

Przekonaj się, że za stabilny i wydajny system operacyjny nie trzeba płacić.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl SUSE Linux. Æwiczenia Autor: Maciej Groszek ISBN: 83-246-0788-9 Format: A5, stron: 136 Wiêkszoœci u¿ytkowników komputerów PC pojêcie „system operacyjny” kojarzy siê wy³¹cznie z systemem Windows. Jednak oprócz niego istnieje wiele produktów spe³niaj¹cych analogiczne funkcje. Jednym z nich jest darmowy system Linux. Linux, napisany w 1991 roku w ramach akademickich zajêæ przez fiñskiego studenta Linusa Torvaldsa, zdobywa coraz wiêksz¹ popularnoœæ i wykorzystywany jest powszechnie nie tylko przez u¿ytkowników indywidualnych, ale tak¿e przez firmy i inne organizacje. Doskonale spe³nia swoj¹ rolê jako system dla serwerów sieciowych i stacji roboczych, a jego stabilnoœæ i niezawodnoœæ s¹ wysoko cenione przez u¿ytkowników. Linux obecny jest rynku w wielu wersjach, które okreœla siê mianem dystrybucji. Dziêki ksi¹¿ce „SUSE Linux. Æwiczenia” poznasz podstawy jednej z dystrybucji Linuksa — SUSE. Przekonasz siê, ¿e nie musisz instalowaæ tego systemu, aby go poznaæ — uruchomisz go za pomoc¹ p³yty Live CD. Jeœli Ci siê spodoba, dowiesz siê, jak go zainstalowaæ i skonfigurowaæ. Poznasz sposoby optymalizowania wydajnoœci Linuksa, nauczysz siê korzystaæ z konsoli tekstowej oraz interfejsów graficznych GNOME i KDE. Przeczytasz tak¿e o aplikacjach do³¹czanych do Linuksa. (cid:129) Uruchamianie Linuksa z p³yty Live CD (cid:129) Instalacja systemu na dysku twardym (cid:129) Poprawianie wydajnoœci systemu (cid:129) Wyœwietlanie informacji o aktywnych u¿ytkownikach (cid:129) Praca z systemem plików (cid:129) Korzystanie z edytora vi (cid:129) Pakiet OpenOffice (cid:129) Przegl¹d oprogramowania do³¹czonego do SUSE Linux Przekonaj siê, ¿e za stabilny i wydajny system operacyjny nie trzeba p³aciæ Wstęp Rozdział 1. SUSE od ręki KDE czy GNOME? Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem GNOME? Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem KDE? Jak zmienić rozdzielczość ekranu? Jak wyświetlić pomoc ekranową? Jak uruchomić narzędzie do naprawy systemu? Rozdział 2. Instalowanie systemu Program instalacyjny Jak najprościej zainstalować SUSE Linux? Jak rozwiązać problem ACPI? Jak rozwiązać problem APIC? Rozdział 3. Szybka pomoc Jak usunąć hasło? Jak przywrócić ładowanie Linuksa? Jak przywrócić ładowanie Windows? Rozdział 4. Jak poprawić wydajność systemu? Jak wyłączać zbędne usługi? Jak zoptymalizować RAM? 5 13 13 14 15 16 17 18 19 19 20 26 27 29 29 31 34 35 35 39 4 S U S E L i n u x • Ć w i c z e n i a Rozdział 5. Jak korzystać z trybu tekstowego? Jak wykonywać operacje na plikach i katalogach? Jak wyświetlić informacje o użytkownikach zalogowanych w systemie? Jak uzyskać informacje o aktywnych procesach? Edytor VI Co jeszcze warto wiedzieć? Rozdział 6. Co może SUSE Linux? Praca z tekstem Arkusz kalkulacyjny, baza danych, prezentacja Słownik angielsko-angielski Rysunki i pliki graficzne Gry, dowcipy i dobre książki Stan komputera Dodatek A Funkcje OpenOffice.org Calc Funkcje bazy danych Funkcje finansowe 43 46 50 52 55 56 59 60 63 69 70 75 81 87 87 92 Większość systemów operacyjnych po zainstalowaniu jest go- towa do pracy. Dzieje się tak dzięki ustawieniom domyślnym. Każde rozwiązanie ma wady i zalety. System, który używa ustawień domyślnych, nie wymaga konfigurowania, nie wykorzy- stuje optymalnie możliwości komputera. O optymalizacji systemu można pisać całe rozprawy. W ćwiczeniach pokażę tylko dwie drogi — wyłączanie zbędnych usług oraz poprawę wykorzystania pamięci RAM. System instalowany jest z wieloma usługami, które nie są potrzebne użytkownikowi posługującemu się stacją roboczą. Jak i które z nich można wyłączyć, dowiesz się, wykonując ćwiczenie 4.1. Ć W I C Z E N I E 4.1 Wyłącz zbędne usługi Uruchom program Ywast. Wyświetl listę uruchomionych usług sys- temowych. Wyłącz zbędne usługi. 3 6 SUSE Linux • Ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie: 1. Wybierz z menu głównego polecenie Yast. 2. Program Yast może być uruchamiany tylko przez użytkowników, którzy mają uprawnienia roota. Gdy wyświetli się żądanie podania hasła do konta root, wpisz je. 3. Wyświetlone zostanie okno Centrum sterowania YaST2 (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Centrum sterowania YaST2 4. Kliknij widoczną po lewej stronie okna ikonę System. 5. Kliknij widoczną po prawej stronie okna ikonę Usługi systemowe. 6. Zaznacz usługę acpid (rysunek 4.2). Demon ACPI — (ang. Advanced Configuration and Power Interface) ma za zadanie zoptymalizowanie zarządzania energią. Ustala on jak BIOS, system operacyjny i urządzenia komunikują się w sprawie poboru energii. 7. Kliknij przycisk Wyłącz. 8. Po chwili wyświetlony zostanie komunikat informujący o wykonaniu polecenia (rysunek 4.3). Kliknij przycisk OK. 9. Zaznacz usługę cron. Steruje ona zadaniami w czasie. Jeżeli komputer nie musi co określony czas wykonywać procedur, wyłącz ten proces. Rozdział 4. • Jak poprawić wydajność systemu? 3 7 Rysunek 4.2. Nie wyłączaj usługi acpid, jeśli używasz laptopa Rysunek 4.3. Potwierdzenie zatrzymania usługi 10. Zaznacz usługę cups. Jest to demon wydruku (rysunek 4.4). Jeżeli komputer nie pełni roli serwera wydruków — możesz ją wyłączyć. Kliknij przycisk Wyłącz. 11. Po chwili wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności zatrzymania usługi zależnej od cups (rysunek 4.5). Kliknij przycisk Kontynuuj. 12. Po chwili wyświetlone zostanie okno informujące o zatrzymaniu obu usług (rysunek 4.6). Kliknij przycisk OK. 13. Jeżeli podczas pracy w trybie konsoli mysz nie jest Ci potrzebna, wyłącz usługę gpm. 14. Jeżeli nie będziesz korzystał z wykrywania urządzeń typu hotplug (np. aparatów cyfrowych), wyłącz usługę hotplug. 3 8 SUSE Linux • Ćwiczenia Rysunek 4.4. Okno YaST2 z zaznaczoną usługą cups Rysunek 4.5. Informacja o konieczności zatrzymania usługi zależnej Rysunek 4.6. Informacja o zatrzymaniu obu usług Nie wyłączaj usługi kbd. Odpowiada ona za obsługę klawiatury! 15. Jeżeli komputer nie pracuje w sieci, wyłącz usługę network. 16. Jeżeli nie chcesz udostępniać zasobów dyskowych innym komputerom dołączonym do sieci, wyłącz usługę nfs. Rozdział 4. • Jak poprawić wydajność systemu? 3 9 17. Jeżeli nie korzystasz z Samby, wyłącz usługę nmb. Jest to demon Samby. Odpowiada on za serwer nazw NetBIOS. Nie wyłączaj usługi postfix. Odpowiada ona za przekazywanie na konto roota komunikatów systemowych. Nie wyłączaj usługi rpasswdd. Odpowiada ona za sprawdzanie poprawności pliku haseł. Wyłącz usługę saslauthd. Jest ona używana przy uwierzytelnianiu użytkownika przez protokół SMTP. Jeżeli w systemie nie jest zainstalowany Postfix, nie włączaj saslauthd. Jeżeli nie korzystasz z Samby, wyłącz usługę SMB. Nie wyłączaj usługi sshd. Umożliwia ona korzystanie z protokołu SSH, który jest bezpieczniejszym następcą telnetu. Nie wyłączaj usługi syslog. Odpowiada ona za dostarczanie informacji o pracy systemu. Jeżeli nie autoryzujesz się w domenie Windows NT/2000, wyłącz usługę winbind. Nie wyłączaj usługi xdm. Korzystają z niej interfejsy graficzne KDE i GNOME. Linux nie ma dużych wymagań sprzętowych. Jeżeli chcesz, aby pra- ca przebiegała sprawnie, musisz wyposażyć komputer w odpowied- nią ilość pamięci RAM lub zoptymalizować wykorzystanie tej, która już jest zainstalowana. Jak to zrobić, dowiesz się z ćwiczenia 4.2. 4 0 Ć W I C Z E N I E SUSE Linux • Ćwiczenia 4.2 Zoptymalizuj pamięć RAM Uruchom konsolę. Dołącz plik wymiany do pamięci operacyjnej kom- putera. Włącz korzystanie z pliku wymiany. Aby wykonać ćwiczenie: 1. Uruchom okno konsoli. 2. Zaloguj się jako użytkownik root. Wpisz w oknie konsoli polecenie su. 3. Naciśnij klawisz Enter. 4. Wpisz hasło do konta root. 5. Naciśnij klawisz Enter. 6. Załóż w folderze mnt plik o nazwie swap i rozmiarze 256 MB. Wpisz polecenie # dd if=/dev/zero of=/mnt/swap bs=1048576 count=256. 7. Naciśnij klawisz Enter. 8. Dołącz do pamięci komputera utworzony plik o rozmiarze 256 MB. Konieczne są do tego dwa polecenia. Wpisz pierwsze polecenie: # mkswap /mnt/swap. 9. 10. 11. Naciśnij klawisz Enter. Wpisz drugie polecenie: # swapon -p 42 /mnt/swap. Naciśnij klawisz Enter. 12. Zamknij okno konsoli (rysunek 4.7). 13. Sprawdzimy, czy system będzie korzystał z dodatkowej pamięci. Uruchom program YaST2. 14. Otwórz kolejno System/Powertweak. 15. Rozwiń kolejno sekcje: Virtual Memory/Swapping/vm/overcommit_memory. 16. Jako wartość parametru vm/overcommit_memory wpisz 0 (rysunek 4.8). 17. Zapisz ustawienia. Rozdział 4. • Jak poprawić wydajność systemu? 4 1 Rysunek 4.7. Część optymalizacji RAM wykonywanej poleceniami konsoli Rysunek 4.8. System będzie korzystał z dodatkowej pamięci 4 2 SUSE Linux • Ćwiczenia Ustawienia wykonane w oknie konsoli w ćwiczeniu 4.2 trzeba wpisywać każdorazowo po uruchomieniu systemu. Aby tego uniknąć, dopisz do pliku /etc/fstab (rysunek 4.9) linię swap /mnt/swap swap pri=42 0 0 (rysunek 4.10). Parametr pri określa priorytet polecenia. Może przyjmować wartości z przedziału od 0 do 32767. Domyślą wartością jest 42. Rysunek 4.9. Plik fstab znajduje się w folderze etc Rysunek 4.10. Plik fstab z dopisaną ostatnią linią
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

SUSE Linux. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: