Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00432 012602 12037512 na godz. na dobę w sumie
S jak Śląsk – Superbohaterowie po śląsku - ebook/pdf
S jak Śląsk – Superbohaterowie po śląsku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3328-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> fotografia
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Publikacja zawiera rysunki – ilustracje, oraz teksty autorstwa Marka Głowackiego powstałe w ramach artystycznego projektu S jak Śląsk – Superbohaterowie po Śląsku. Projekt obejmuje cykl ilustracji komiksowych traktujących o postaciach związanych ze Śląskiem, a zwłaszcza Śląskiem Cieszyńskim, z którym autor jest związany życiowo i zawodowo. Publikacja zawiera ponad trzydzieści rysunków stworzonych w konwencji komiksowej, przy użyciu technik cyfrowych oraz tradycyjnych, zaprezentowanych w formie art-booka. Przedstawione postacie powstały na kanwie życiorysów prawdziwych mieszkańców Śląska, którzy swoimi osiągnięciami zbliżyli się do ideału komiksowego superbohatera w szerokim tego słowa znaczeniu. Głowacki przybliża owe postacie, nawiązując do schematu graficznych, czarnobiałych realizacji komiksowych. Przedstawia ich dokonania w formie pojedynczych ilustracji bogatych w detal. Prócz samej części artystycznej niniejsza publikacja zawiera teksty dotyczące komiksu oraz rysunku, a także fragment poświęcony śląskiej specyfice regionu i wynikającej z niej superbohaterskiej natury Ślązaków. Projekt został zrealizowany w ramach dotacji Młodzi Naukowcy, mającej na celu wspieranie młodej kadry naukowej Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dr Marek Głowacki pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Rysunku Instytutu Sztuki w Cieszynie, gdzie prowadzi pracownię z rysunku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W tym miejscu chciałbym złożyć szczególne podziękowania dla Łukasza Klisia, bez którego publikacja nigdy by nie powstała, oraz ukochanej żonie Anecie za wsparcie, na które zasługuje każdy superbohater. S jak Śląsk Superbohaterowie po śląsku Marek Głowacki Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2017 Redaktor serii: Sztuka i Dydaktyka Tadeusz Rus Recenzent Dariusz Vasina Publikacja powstała ze środków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ramach badań oraz dotacji Młodzi Naukowcy Autor ilustracji Marek Głowacki Projektant okładki, układu typograficznego oraz łamanie Marek Głowacki Korektor Magdalena Kopeć Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3327-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3328-1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 12,5. Ark. wyd. 10,5. Papier Alto 100 g/m2, vol. 1,5, Cena 38 zł (+VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Spis treści S jak Śląsk – Superbohaterowie po śląsku Wstęp Komiks, rysunek Hanysy, prusoki i cesaroki Bibliografia Summary Paweł Niemiec Paweł Dombke Ryszard Dziopak Józef Bożek Carl Korn Andrzej Cinciała i Paweł Stalmach Wincenty Pstrowski Górnicy na ścianie Łucja Maria Monne Stanisław Jaros Nina Górniak Teofil Ociepka Otto Stern Jadwiga Markowa Adolf „Bolko” Kantor Maria Göppert-Mayer Maria Kunic 11 15 21 27 33 37 41 45 49 53 57 61 63 69 73 77 81 85 89 91 94 98 Wstęp S jak Śląsk – Superbohaterowie po śląsku Na co dzień, we własnej twórczo- ści artystycznej stosuję szeroko pojęte tradycyjne techniki plastycz- ne, nie ograniczając się wyłącznie do medium rysunku. Oprócz rysun- ku uprawiam również malarstwo, grafikę, ilustrację oraz projektowa- nie graficzne, lecz wszystkie te dys- cypliny w przypadku mojej działal- ności twórczej są ściśle związane z rysunkiem, wywodzą się z niego, i większość rozwiązań zawdzię- czam rysunkowemu doświadcze- niu. Rysowanie jest dla mnie swo- istym intelektualnym ćwiczeniem i doświadczeniem – moim natural- nym sposobem wypowiedzi, emo- cjonalnym universum plastycznym. Rysunek odręczny jest i zawsze będzie podstawą wielu dziedzin ar- tystycznych, uwzględnia syntezę i staje się zasadniczym środkiem wyrazu także ilustracji, niezależnie od narzędzia, jakim posługuje się twórca. Moja fascynacja rysunkiem sięga dzieciństwa i wynika nie tyl- ko z witalności, jaką to medium nie- wątpliwie się charakteryzuje, ale i z chęci doskonalenia warsztatu artystycznego szczególnie poprzez studiowanie wizerunku człowieka, a także samego procesu powstawa- nia tego wizerunku. Rysunek figuratywny jest czymś w rodzaju felietonu graficznego – tak właśnie traktuję tę formę wy- powiedzi artystycznej. Szczególnie, gdy mowa o specyficznym rejonie Polski, w którym dane jest mi miesz- kać i obserwować pewne charakte- rystyczne mechanizmy społeczne. Właściwie każdy może powiedzieć, 11 S jak Śląsk – Superbohaterowie po śląsku że mieszka w szczególnym rejonie Polski, ale jeśli dodam, że miesz- kam właśnie na Śląsku, to mam poczucie, że podałem argument ostatecznie przesądzający o tej wy- jątkowości i postaram się to wyjaś- nić dzięki historiom o ważnych dla Śląska postaciach oraz przede wszystkim poprzez moje ilustracje. Mieszkam i pracuję na Śląsku, moja droga zawodowa związana jest z Uniwersytetem (a jakże, Śląskim). Przemieszczając się w rejonie Ślą- ska Cieszyńskiego, Bielska-Białej, Jastrzębia Zdroju, Rybnika czy Ka- towic jestem świadkiem ogrom- nego zróżnicowania społecznego i gospodarczego tych lokalizacji. Cała postindustrialna tkanka wo- jewództwa śląskiego jest niezwykle wymowna w kontekście upadłych zakładów pracy, a także kompul- sywnie pojawiających się niepo- kojów społecznych (np. strajków), związanych z tym faktem. Zjawisko to jest charakterystyczne szcze- gólnie wśród młodych, zawodowo aktywnych ludzi, poszukujących sposobu na ustabilizowane (tak jak to tylko możliwe) egzystowanie. Pokolenie 30 plus jest zbiorowo- ścią żyjącą w poprzemysłowej, ślą- skiej rzeczywistości, co daje możli- wość spojrzenia na społeczeństwo z perspektywy postępu – uświada- miając sobie dewaluację śląskiego etosu pracy. Etos pracy, warsztatu zawodowego i etos Uniwersytetu sprawiają razem, że zapragnąłem wypowiedzieć się o Śląsku poprzez moje medium – rysunek, komiks. W latach 90., w czasach rodzącej się polskiej demokracji, kiedy ame- rykańska popkultura reprezento- wana przez komiksy i superbohate- rów podbijała rodzący się w Polsce rynek wydawniczy, chodziłem do szkoły podstawowej. W tym czasie rozwijały się moje zainteresowania sztukami wizualnymi i wizerun- kiem człowieka w sztuce. Jednak przede wszystkim jako nastolatek interesowałem się komiksowymi superbohaterami. Tymi samymi, którzy teraz szturmują kina w po- staci amerykańskich, Marvelow- skich (i nie tylko) blockbusterów. Część fanów komiksów poszukuje w postaciach superbohaterów cech uniwersalnych, czy możliwości utożsamienia się z nimi. Identycz- ną ideologię niosą ze sobą mity czy Biblia. Komiksy w dużej mierze czerpią z obu tych źródeł umiesz- czając postacie (często z nadprzy- rodzonymi mocami) w świecie, który przypomina naszą rzeczywi- stość. Oczywiście świat przedsta- wiony, czy też same postacie mu- szą posiadać przekonujące origin 12 Wstęp (pochodzenie), które albo uprawdo- podobni, albo po prostu zainteresu- je na tyle czytelnika, że zwizualizu- je on sobie opowiedzianą historię w logiczną całość. Superbohate- rowie zanurzeni lub raczej wynu- rzający się z popkultury mogą od- zwierciedlać zarówno nasze cechy pozytywne, jak i nasze słabości. Su- perbohaterowie fascynowali mnie od najmłodszych lat, z tym że z cza- sem zacząłem dostrzegać w nich potencjał aksjologiczny, którego jako dziecko widzieć nie mogłem. Stąd zrodził się pomysł stworze- nia cyklu rysunków o śląskich su- perbohaterach. Chciałem połączyć te wszystkie obszary, spróbować narysować coś o Śląsku i o superbo- haterach, którzy mogą godać, lotać (lub chodzić) na szychta, być zmęcze- ni po szychcie i czasem przeżywać kryzys (śląskiej, superbohaterskiej) tożsamości. Cykl rysunków wzoro- wałem częściowo na faktycznych postaciach, lecz nie mam zamiaru przedstawiać cudaków w lateksie. Postacie traktuję poważnie, choć z lekkim przymróżeniem oka, by owe śląskie ikony etosu pracy nie upodobnić zbytnio do ideału so- cjalistycznej ideologii. Wszyscy ko- chamy i potrzebujemy bohaterów, a chęć ich kreowania wszędzie, nawet w środowisku klasy robot- niczej, która stanowiła niegdyś centrum zainteresowań socreali- stycznej sztuki, wymaga po prostu świeżej i zarazem indywidualnej odsłony. Dawny robotnik – boha- ter (pracy socjalistycznej) w istocie nie miał nic wspólnego ze swoim pierwowzorem. Część moich su- perbohaterów jest więc żywcem wyciągnięta z familoków, podcie- szyńskich wiosek, porannych auto- busów i gierkowskich blokowisk, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Prezentowana publikacja zawie- ra ilustracje wykonane w konwencji komiksowej. Oczywiście ta maniera została przefiltrowana przez moje osobiste doświadczenia związane z komiksem oraz kulturą popu- larną, a także interpretacją samej idei bohatera we współczesnej mi- tologii i społeczeństwie postindu- strialnym. Publikacja S jak Śląsk jest utrzymana w postaci art-booka, który łączy w sobie aluzję do prze- wodnika oraz gazety codziennej, bo to dzięki niej rozwinął się komiks – rysunkowa opowieść. Gazeta na początku ubiegłego stulecia stanowiła dla wielu jedyne okno na świat. Myślę więc, że nie bez przyczyny jej kuratela wpłynę- ła pozytywnie na rozwój komiksu z obopólną, jak sądzę, korzyścią. Historia symbiozy informacyjnego 13 S jak Śląsk – Superbohaterowie po śląsku i narracyjnego medium zaznaczyła się w istotny sposób w jednej z naj- bardziej rozpoznawalnych i iko- nicznych postaci komiksu w ogóle. Superman, ukrywając się pod po- stacią gapowatego reportera pracu- jącego dla najważniejszego dzien- nika Metropolis – fikcyjnego „Daily Planet”, również czerpał korzyści płynące z reporterskiego fachu, znajdując się w głównym centrum przepływu wiadomości. Super- man jest postacią w gruncie rzeczy bardzo złożoną i tragiczną, która przebiera się za szarego obywatela – Clarka Kenta, by móc wtopić się w tłum i żyć wśród ludzi jak zwykły człowiek, tymczasem w rzeczywi- stości jest imigrantem – kosmitą o imieniu Kal-El, obdarzonym nie- zwykłymi supermocami. Tym bar- dziej zabawne jest, że doskonale rozpoznawalne S na jego klacie nie jest skrótem od Superman, to po prostu zbieg okoliczności, że znak S na stroju to kryptoński herb ro- dowy. W dzieciństwie, oglądając komiksy o Supermanie, nie mia- łem o tym fakcie pojęcia i nie ma to w dalszym ciągu większego zna- czenia. Nie chcę teraz wnikać, co tak naprawdę oznacza S, ale jedno jest pewne, okrzyk S jak Superman! to taki sam zabieg marketingo- wy jak Z jak Zorro czy M jak Miłość, który ma na celu podkreślenie roz- poznawalności postaci. Superboha- ter jest produktem popkultury łą- czącym w swoim wizerunku efekt dobrze zaprojektowanego znaku z wyrazistą osobowością, z którą możemy się utożsamiać. Postać Supermana ratującego potrzebu- jących i jednocześnie stojącego na straży amerykańskiego stylu życia stała się dla wielu pokoleń czy- telników symbolem nadziei, spra- wiedliwości oraz siły. Stworzenie takiego wizerunku – marki wyma- gało czasu, chociaż wiadomo, jak łatwo w dzisiejszej post-gazetowej kulturze medialnej wykreować po- staci negatywne lub pozytywne na potrzeby show-biznesu czy polity- ki. Dlatego wydaje mi się, że S jak Śląsk z całą dwuznacznością tego sformułowania zachęciła mnie do zatytułowania niniejszej publika- cji właśnie w taki sposób. Kultura masowa, czerpiąc z różnych sub- kultur, tworzy własną formę ru- chu, sprowadzając jej przesłanie do roli produktu1. Takim produk- tem na pewno nie jest śląskość, jednak z pewnością kultura ko- miksowa może przechowywać nie tylko komercyjną zawartość, być może za sprawą rysunku i wartości artystycznych, jakie ze sobą niesie. 1 U. Eco: Apokaliptycy i dostosowani. Warszawa: Wydawnictwo Państwowe W.A.B., 2010, s. 70. 14 Summary Dial S for Silesia – Silesian-Style Superheroes The publication comprises illus- trations drawn and texts written by Marek Głowacki, which were created as a part of an artistic proj- ect “Dial S for Silesia – Silesian-Style Superheroes.” It includes a series of comic-book illustrations depicting characters bound to the region of Silesia, in particular Cieszyn Si- lesia being a place to which the author has both personal and pro- fessional ties. What can be found in the book are over thirty draw- ings executed in comic-book fa- shion, created using digital and tra- ditional methods, and published in a form of an artist’s book. The char- acters depicted are based on real- life Silesians whose achievements put them on a par with superhe- roes in a broad sense of the word. Głowacki’s way of engaging us into lives of the figures in question is embedded in a tradition of the black-and-white comic-book imag- ery. Their attainments are show- cased by singular, detail-rich illus- trations. In addition to drawings the publication contains the au- thor’s text on comic book as genre and drawings as such, as well as passages concerning the specifici- ty of the region and the superhu- man nature of Silesians directly stemming from it. The project was realised within the scope of Young Scholars (Mło- dzi Naukowcy) subsidy that aims at advancement of young acade- mic staff of the Faculty of Fine Arts and Music, University of Silesia in Katowice. Marek Głowacki, PhD, is an adjunct professor at the De- partment of Drawings of the Fine Arts Institute located in Cieszyn, where he is in charge of a drawings workshop. 98
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

S jak Śląsk – Superbohaterowie po śląsku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: