Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00400 008537 10744624 na godz. na dobę w sumie
Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska - ebook/pdf
Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 219
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7808-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie „Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska” zawiera wybór zagadnień, które autorzy – na gruncie przedmiotu określonego w tytule niniejszej monografii – uznali za szczególnie ważkie i interesujące.

Publikacja nacechowana jest zespołem poglądów wypracowanych i wciąż jeszcze kształtowanych wokół Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

„Praca jest adresowana do wszystkich osób, które wyrażają generalne zainteresowanie sądownictwem międzynarodowym oraz sposobami rozstrzygania sporów zarówno pomiędzy państwami, jak i – w określonych konwencyjnie sytuacjach – pomiędzy państwami, a ich obywatelami. Szczególnie wart podkreślenia wydaje się tu polski wątek, wskazujący na możliwości, jakie w dochodzeniu do sprawiedliwości przed sądami międzynarodowymi otwierają się przed obywatelami naszego kraju.

Mało nachalny do tej pory wkład polskiej nauki w budowę systemu instytucjonalnego sądownictwa międzynarodowego, a także nasza postępująca obecność przed trybunałami międzynarodowymi, będą wymagały coraz szerszej wiedzy teoretycznej i bogatszego doświadczenia praktycznego. I właśnie monografia krakowskich internacjonalistów na takie oczekiwania i potrzeby znakomicie odpowiada.”

fragment recenzji wydawniczej autorstwa Prof. dr hab. Genowefy Grabowskiej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Sądy i trybunały oraz pozaSądowe SpoSoby załatwiania Sporów międzynarodowych perSpektywa polSka Brygida KuźniaK (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BRYGIDA KUŹNIAK (red.) • SĄDY I TRYBUNAŁY ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH PERSPEKTYWA POLSKA Polecamy inne nasze publikacje: B. Kuźniak (red.) PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE – WYKŁAD WPROWADZAJĄCY Ćwiczenia Becka P. Filipek, B. Kuźniak PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE, wyd. 5 Repetytoria C.H.Beck B. Kuźniak, M. Marcinko ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE, wyd. 4 Skrypty Becka B. Kuźniak PRZESTRZEŃ OPERACYJNA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA POLSKA Monografie Prawnicze K. Bagan-Kurluta PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE, wyd. 4 Wykłady Becka www.ksiegarnia.beck.pl SĄDY I TRYBUNAŁY ORAZ POZASĄDOWE SPOSOBY ZAŁATWIANIA SPORÓW MIĘDZYNARODOWYCH PERSPEKTYWA POLSKA BRYGIDA KUŹNIAK (red.) WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Recenzja wydawnicza: Prof. dr hab. Genowefa Grabowska Publikacja dofi nansowana przez Uniwersytet Jagielloński Wydawca: Aneta Flisek Poszczególne części opracowali: Część A. Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Rudymenty Rozdział 1. Uwagi wstępne – Brygida Kuźniak Rozdział 2. Prezentacja wybranych instytucji i konstrukcji prawnych § 1. Trybunały haskie – Brygida Kuźniak § 2. Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze – Magdalena Makieła § 3. Europejski Trybunał Praw Człowieka – Przemysław Tacik § 4. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Milena Ingelevič-Citak § 5. Międzynarodowy Trybunał Karny. Prezentacja instytucji w świetle polskiego stanowiska negocjacyjnego – Magdalena Makieła, Marcin Marcinko § 6. Mechanizm rozwiązywania sporów handlowych Światowej Organizacji Handlu – Przemysław Roguski § 7. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza w Hamburgu – Barbara Stępień Część B. Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Silva rerum. Rozdział 1. Koncyliacja jako dyplomatyczna metoda załatwiania sporów i zasługi Profesora Michała Rostworowskiego w uregulowaniu procedury koncyliacji – Kazimierz Lankosz Rozdział 2. Polska stroną przed ETPCz – „wielkie” wyroki trybunału strasburskiego – Piotr Turek Rozdział 3. Zaangażowanie Polski w rozwój i funkcjonowanie międzynarodowego sądownictwa karnego – Magdalena Makieła, Marcin Marcinko Rozdział 4. Raporty Tadeusza Mazowieckiego w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii – Marcin Marcinko, Sylwia Sochacka Rozdział 5. Rozwiązywanie sporów inwestycyjnych – doświadczenia polskie – Przemysław Roguski Rozdział 6. Emocje w procesie załatwiania sporów międzynarodowych – Piotr Obacz © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TimPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7807-7 ISBN e-book 978-83-255-7808-4 Spis treści Wykaz skrótów ........................................................................................................... IX Wykaz literatury ........................................................................................................ XIII Przedmowa ................................................................................................................. XXI Recenzja wydawnicza ............................................................................................... XXIII Część A. Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Rudymenty Rozdział 1. Uwagi wstępne ...................................................................................... Rozdział 2. Prezentacja wybranych instytucji i konstrukcji prawnych ........ § 1. Trybunały haskie ......................................................................................... I. Wprowadzenie ................................................................................... II. MTS – ogólna charakterystyka ....................................................... III. MTS – próba oceny ............................................................................ IV. Podsumowanie ................................................................................... § 2. Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze ..................................................... I. Wprowadzenie ................................................................................... II. Powstanie PCA w Hadze .................................................................. III. Funkcjonowanie PCA ....................................................................... IV. Podsumowanie ................................................................................... § 3. Europejski Trybunał Praw Człowieka ...................................................... I. Wprowadzenie ................................................................................... II. Historia strasburskiego systemu kontrolnego .............................. III. Ustrój Trybunału ............................................................................... IV. Postępowanie przed ETPCz ............................................................. V. Podsumowanie ................................................................................... § 4. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ......................................... I. Wprowadzenie ................................................................................... II. Geneza TSUE ...................................................................................... III. Ustrój TSUE ........................................................................................ IV. Zakres jurysdykcji TSUE .................................................................. V. Walor orzecznictwa TSUE ............................................................... VI. Podsumowanie ................................................................................... 3 11 11 11 14 18 28 29 29 31 33 36 36 36 37 42 45 51 51 51 52 54 58 65 66 V Spis treści § 5. Międzynarodowy Trybunał Karny. Prezentacja instytucji w świetle polskiego stanowiska negocjacyjnego ..................................... I. Wprowadzenie ................................................................................... II. Międzynarodowy Trybunał Karny – charakterystyka ogólna .. III. Zasady procedury negocjacyjnej obowiązującej w ramach konferencji dyplomatycznej w Rzymie .......................................... IV. Polskie stanowisko negocjacyjne a projekt statutu MTK ........... 1. Utworzenie MTK ......................................................................... 2. Ogólne zasady prawa karnego .................................................... 3. Prokurator MTK .......................................................................... 4. Dopuszczalność sprawy .............................................................. 5. Katalog zbrodni podlegających jurysdykcji MTK .................. 6. Wykonywanie jurysdykcji przez MTK ..................................... V. Podsumowanie ................................................................................... § 6. Mechanizm rozwiązywania sporów handlowych Światowej Organizacji Handlu ..................................................................................... I. Wprowadzenie ................................................................................... II. Geneza systemu Światowej Organizacji Handlu .......................... 1. Międzynarodowa Organizacja Handlu .................................... 2. GATT’47 ......................................................................................... 3. Runda Urugwajska i stworzenie mechanizmu rozwiązywania sporów WTO .................................................... III. Organy rozwiązywania sporów ....................................................... 1. Dispute Settlement Body .............................................................. 2. Panele ............................................................................................. 3. Organ Apelacyjny ........................................................................ IV. Postępowanie ...................................................................................... 1. Konsultacje .................................................................................... 2. Procedura panelowa .................................................................... 3. Procedura apelacyjna .................................................................. V. Implementacja i sankcje ................................................................... VI. Podsumowanie ................................................................................... § 7. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza w Hamburgu ..................... I. Wprowadzenie ................................................................................... II. Kompetencje i jurysdykcja Trybunału ........................................... III. Skład sędziowski ................................................................................ IV. Specjalne Izby ..................................................................................... V. Procedura przed Trybunałem ......................................................... 1. Niestawiennictwo w Trybunale ................................................. 2. Interwencja .................................................................................... VI 67 67 68 74 76 76 77 78 78 80 82 83 84 84 86 86 87 88 90 90 90 91 91 92 93 95 96 97 98 98 100 103 105 105 106 106 Spis treści 3. Środki tymczasowe ...................................................................... 4. Niezwłoczne zwolnienie statku i załogi .................................... 5. Orzeczenie końcowe .................................................................... VI. Podsumowanie ................................................................................... Część B. Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Silva rerum Rozdział 1. Koncyliacja jako dyplomatyczna metoda załatwiania sporów i zasługi Profesora Michała Rostworowskiego w uregulowaniu procedury koncyliacji .............................................................................................................. § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Wykształcenie się procedur koncyliacyjnych ......................................... § 3. Wkład Profesora Michała Rostworowskiego w rozwój procedur koncyliacyjnych ........................................................................................... § 4. Koncyliacja w praktyce państw i aktach międzynarodowoprawnych § 5. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 2. Polska stroną przed ETPCz – „wielkie” wyroki trybunału strasburskiego ........................................................................................................ § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Perspektywa ogólnoeuropejska ................................................................. § 3. Perspektywa krajowa .................................................................................. I. Prawa osób pozbawionych wolności .............................................. II. Prawa proceduralne .......................................................................... III. Wolność wypowiedzi ........................................................................ IV. Kwestie aksjologicznie wrażliwe ..................................................... § 4. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 3. Zaangażowanie Polski w rozwój i funkcjonowanie międzynarodowego sądownictwa karnego .................................................... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Początki kształtowania się międzynarodowego sądownictwa karnego .......................................................................................................... § 3. Polska a Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii ........ § 4. Współpraca Polski ze stałym Międzynarodowym Trybunałem Karnym – kwestie proceduralne ............................................................... § 5. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 4. Raporty Tadeusza Mazowieckiego w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii ................... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Raporty Tadeusza Mazowieckiego z byłej Jugosławii – ogólna charakterystyka ............................................................................................ 107 108 108 109 113 113 115 116 118 120 121 121 122 125 125 127 130 131 133 135 135 137 142 143 149 151 151 154 VII Spis treści § 3. Wyroki MTKJ powołujące się na raporty Tadeusza Mazowieckiego .. I. Prokurator v. Zoran Kupreškić i inni .............................................. II. Prokurator v. Miroslav Bralo ............................................................ III. Prokurator v. Rasim Delić ................................................................. IV. Prokurator v. Mićo Stanišić i Stojan Župljanin .............................. § 4. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 5. Rozwiązywanie sporów inwestycyjnych – doświadczenia polskie ...................................................................................................................... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Mechanizmy rozwiązywania sporów inwestycyjnych .......................... I. Ewolucja systemu rozwiązywania sporów inwestycyjnych ........ II. Współczesne mechanizmy rozwiązywania sporów inwestycyjnych ................................................................................... III. Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych ................................................................................... § 3. Polska jako strona umów o ochronie inwestycji ..................................... I. Dwu- i wielostronne umowy o ochronie inwestycji podpisane przez Polskę ........................................................................................ II. Problematyka tzw. Intra-EU-BITs ................................................... III. Mechanizmy rozwiązywania sporów w umowach BIT ............... IV. Polska jako strona sporów inwestycyjnych ................................... § 4. Podsumowanie ............................................................................................. Rozdział 6. Emocje w procesie załatwiania sporów międzynarodowych ..... § 1. Wprowadzenie .............................................................................................. § 2. Psychologia w badaniach prawniczych .................................................... § 3. Kwestie terminologiczne. Konflikt i emocje – ujęcie teoretyczne ....... § 4. Psychologia humanistyczna: emocje na pierwszym planie .................. § 5. Podsumowanie ............................................................................................. Indeks rzeczowy ......................................................................................................... 156 157 159 160 162 163 165 165 166 166 168 169 170 170 172 174 176 177 179 179 179 181 185 189 191 VIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne ADR ......................................... Alternative Dispute Resolution ATC .......................................... Agreement on Textiles and Clothing BIT ........................................... Bilateral Investment Treaty DSU ......................................... Dispute Settlement Understanding d. EKPCz ................................. Europejska Konwencja Praw Człowieka w brzmieniu z 1950 r. Jednolity Akt Europejski EKPCz ..................................... Europejska Konwencja Praw Człowieka EMRK ....................................... Europäische Menschenrechtskonvention GATT ....................................... Global Agreement on Tariffs and Trade JAE ........................................... KK ............................................ Kodeks karny KKW ....................................... Kodeks karny wykonawczy KNZ ......................................... Karta Narodów Zjednoczonych Konwencja .............................. Konwencja haska z 18.10.1907 r. KPK ......................................... Kodeks postępowania karnego KWPT ..................................... Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów TEWEA ................................... Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej TFUE ....................................... Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej TUE ......................................... Traktat o Unii Europejskiej UNCLOS ................................. United Nations Convention on the Law of the Sea 2. Czasopisma AJIL .......................................... American Journal of International Law CJTL ........................................ Columbia Journal of Transnational Law CLR .......................................... California Law Review EJIL .......................................... European Journal of International Law EPS .......................................... Europejski Przegląd Sądowy GoJIL ....................................... Goettingen Journal of International Law HBR ......................................... Harvard Business Review HLR ......................................... Harvard Law Review IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sądy i trybunały oraz pozasądowe sposoby załatwiania sporów międzynarodowych. Perspektywa polska
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: