Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00463 005988 19029104 na godz. na dobę w sumie
Samochód w firmie - ebook/pdf
Samochód w firmie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 130
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-443-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).


Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją mogą być znaczne i po spełnieniu określonych warunków - zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT od pojazdów samochodowych.
Publikacja w szczegółowy i usystematyzowany sposób omawia zagadnienia związane z prawidłowym rozliczaniem wydatków samochodowych. Z opracowania Czytelnik dowie się m.in.: 
§ Jakie są zasady odliczania VAT od pojazdów samochodowych
§ Które wydatki na samochód można zaliczyć do kosztów podatkowych
§ W jaki sposób rozliczać wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych
§ Kiedy i na jakich warunkach można udostępnić samochód służbowy zleceniobiorcy i menedżerowi
Całość poparta praktycznymi przykładami i najnowszymi interpretacjami podatkowymi.
 Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją mogą być znaczne i po spełnieniu określonych warunków - zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT od pojazdów samochodowych.
Publikacja w szczegółowy i usystematyzowany sposób omawia zagadnienia związane z prawidłowym rozliczaniem wydatków samochodowych. Z opracowania Czytelnik dowie się m.in.: 
§ Jakie są zasady odliczania VAT od pojazdów samochodowych
§ Które wydatki na samochód można zaliczyć do kosztów podatkowych
§ W jaki sposób rozliczać wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych
§ Kiedy i na jakich warunkach można udostępnić samochód służbowy zleceniobiorcy i menedżerowi
Całość poparta praktycznymi przykładami i najnowszymi interpretacjami podatkowymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Odliczanie VAT od pojazdów samochodowych Samochód w firmie 1. Odliczanie VAT od pojazdów samochodowych Samochód to jeden z głównych składników firmowego majątku. Najczęściej jest powierzany pra- cownikowi jako podstawowe „narzędzie” związane z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Rozliczanie podatku w związku z nabyciem pojazdu samochodowego, jego używa- niem i eksploatacją, a także późniejszą sprzedażą, nie należy do najłatwiejszych. Dlatego warto przeanalizować poszczególne rozwiązania w tym zakresie, zwłaszcza że pojawia się wiele orze- czeń i interpretacji dotyczących tego tematu. 1.1. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami Zasadą jest, że od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowi- tej do 3,5 tony podatek naliczony jest odliczany w wysokości 50 jego kwoty. W art. 86a ustawy o VAT ustawodawca w ramach zasady ogólnej przyjął pewne uproszczenie polegające na tym, że pojazdy samo- chodowe są wykorzystywane w 50 na cele związane z działalnością gospodarczą i w 50 na inne cele, np. prywatne. Słowniczek Pojazd samochodowy za pojazd samochodowy uznaje się pojazd silnikowy, którego: n konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (nie dotyczy to ciągnika rolniczego) oraz n dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Definicję tę spełniają m.in. motocykle, quady, samochody osobowe, samochody dostawcze i ciężarowe oraz samocho- dy specjalne. Na skutek tak przyjętego założenia podatnikowi wykorzystującemu pojazd samochodowy jednocześnie w celach firmowych i w celach prywatnych przysługuje prawo do odliczenia 50 kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z takim autem, bez względu na to, czy realne wykorzystanie pojazdu samochodowe- go do celów firmowych jest mniejsze czy większe. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w in- terpretacji indywidualnej z 12 lipca 2016 r. (ITPP2/4512-338/16/KK): MF (...) na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych ustaliła Pani, że faktycznie samochód, który posiada jest wykorzystywany w ten sposób, że 70 to użytek związany z prowadzoną działalnością gospo- darczą, a 30 to użytek prywatny. Proporcja ta nie powinna mieć jednak wpływu ani na wysokość odli- czenia podatku VAT naliczonego (art. 86 ust. 1 uptu), ani na wartość ustalenia podatku naliczonego (art. 86a ust. 1 uptu) wynikającego z faktur dokumentujących ww. wydatki. Dzieje się tak, gdyż prawodawca wprowadzając mechanizm, o którym mowa w art. 86a ust. 1 uptu, z góry założył, że 50 podatku widniejąca na fakturze nie jest związana z prowadzoną działalnością (czynnościami opodatkowanymi) i nie można jej odliczyć w ramach art. 86 ust. 1 tej ustawy. Taki mechanizm zakłada jednocześnie, że pojazd nie jest wykorzystywany wyłącznie na cele pro- wadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, a więc może być wykorzystany (domyślnie) także do celów prywatnych. Podsumowując, przy określeniu kwoty podatku naliczonego związanego z wydatkami na pojazd, który używany jest zarówno do celów działalności jak i do celów prywatnych, powinna Pani przyjąć 50 kwoty wynikającej z faktur doku- mentujących wydatki związane z eksploatacją pojazdu. Wartość obliczona w ten sposób stanowi kwotę podatku naliczo- nego podlegającego odliczeniu na zasadzie, o której stanowi art. 86 ust. 1 uptu. Tym samym ustalając wartość podatku naliczonego od tzw. wydatków samochodowych (art. 86a ust. 1 uptu) oraz odliczając ten podatek (art. 86 ust. 1 uptu) nie powinna Pani dodatkowo uwzględniać proporcji ustalonej na potrzeby rozliczeń podatku dochodowego od osób fi- zycznych (70/30). lipiec 2018 PorAdnik GAZeTy PrAWnej nr 7 (905) 5 Samochód w firmie Niezależnie zatem od tego, czy dany pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony jest faktycznie wykorzystywany w działalności gospodarczej w 20 czy w 80 , sam fakt jednoczesnego wykorzystywania go do celów firmowych i prywatnych (dalej: celów „mieszanych”) powoduje uznanie, że podatnik wykorzystuje auto w 50 do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W re- zultacie przysługuje mu wówczas ograniczone prawo do odliczenia 50 kwoty podatku naliczonego od wy- datków związanych z tym samochodem, w tym np. od zakupu jego części składowych, opłat leasingowych, usług naprawy lub konserwacji, a także od zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wyko- rzystywanych do napędu tych pojazdów. Pełne odliczenie podatku naliczonego dotyczy natomiast pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej: n do 3,5 tony wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, o których mowa w art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z ust. 4 ustawy o VAT, n do 3,5 tony konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z do- kumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o VAT), n powyżej 3,5 tony. Tabela 1. Kategorie pojazdów uprawniające do pełnego odliczenia VAT Lp. Pojazdy samochodowe uprawniające do pełnych odliczeń: 1. Pojazdy, których nie możemy zaliczyć do pojazdów samochodowych 2. Pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony 3. Pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, jeśli: n będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, n konstrukcyjnie będą przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą (autobusy) Na podstawie dokonanego podziału pojazdów, ze względu na przysługujące pełne prawo do odliczenia po- datku naliczonego, kategorią szczególną są pojazdy wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z ust. 4 ustawy o VAT). Kategoria ta obejmuje pojazdy, których: 1) sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub 2) konstrukcja wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą albo powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne. Jeżeli zatem pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (w tym także samochód osobowy) jest wykorzystywany wyłącznie do celów związanych z działalnością gospodarczą i jednocześnie sposób wykorzystania tego auta przez podatnika wyklucza jego użycie do celów niezwiązanych z tą działalno- ścią, wówczas podatnik może odliczać całą kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdem (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). Pełne odliczenie przysługuje wtedy także od pa- liw silnikowych wykorzystywanych do jego napędu. Pełne odliczanie VAT wymaga dodatkowo: n prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT oraz n terminowego złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego na druku VAT-26 „Informacji o pojazdach sa- mochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej” (więcej na temat deklaracji VAT-26 – patrz str. 11). Pełne odliczenie VAT dotyczy także pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, których konstrukcja wyklucza użytek prywatny lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiąza- nych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w zw. z ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT). W przypadku tego rodzaju pojazdów w celu pełnego odliczenia VAT nie jest wymagane prowadzenie ewi- dencji przebiegu pojazdu ani składanie informacji VAT-26. Katalog tych pojazdów jest zamknięty. Określa je art. 86a ust. 9 ustawy o VAT oraz rozporządzenie MF w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. 6 PorAdnik GAZeTy PrAWnej nr 7 (905) www.pgp.infor.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Samochód w firmie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: