Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 012972 8003433 na godz. na dobę w sumie
Samochód w firmie - prawidłowe zasady rozliczania - ebook/pdf
Samochód w firmie - prawidłowe zasady rozliczania - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 128
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-33-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niejednokrotnie podejmowane przez ustawodawcę działania w zakresie przepisów prawa podatkowego skupiają się wokół wyraźnego rozgraniczenia wydatków o charakterze osobistym od wydatków firmowych. Tego rodzaju działania dotyczą m.in. wydatków związanych z używaniem przez przedsiębiorców samochodów. Są one widoczne w regulacjach w zakresie podatku dochodowego. Równoległe zmiany w tym zakresie są również realizowane na gruncie podatku od towarów i usług. Najnowsze rozwiązania w tym zakresie weszły w życie 1 kwietnia 2014 r. Zgodnie z nimi przy samochodach osobowych odliczymy tylko 50 procent podatku naliczonego. Ustawodawca zakłada bowiem, że potenacjalnie będą one używane dla celów prywatnych, a nie tylko dla celów działalności gospodarczej. Przy czym przy zakupie paliwa do samochodów osobowych obowiązuje zakaz odliczania VAT do 30 czerwca 2015 r., jeżeli będą one używane do działalności mieszanej tj. prywatnej i gospodarczej. Szczegółowych zmian w tym zakresie jest więcej. Omawiamy je w celu zoptymalizowania rozliczeń podatkowych oraz uniknięcia kosztownych błędów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania ● Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu ● Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa ● Jak korzystnie amortyzować samochód ● Jak rozliczyć sprzedaż samochodu ● Czy trzeba rejestrować umowy leasingu w urzędzie skarbowym BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania ● Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu ● Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa ● Jak korzystnie amortyzować samochód ● Jak rozliczyć sprzedaż samochodu ● Czy trzeba rejestrować umowy leasingu w urzędzie skarbowym Adres redakcji: (cid:30)(cid:29)(cid:28)(cid:30)(cid:27)(cid:26) Warszawa, ul. Okopowa (cid:11)(cid:10)/(cid:8)(cid:26), www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Autorzy: Ewa Sokołowska(cid:28)Strug, Małgorzata Breda, Andrzej Garbula Redaktor merytoryczny: Grzegorz Ziółkowski Redaktor prowadzący: Renata Krasowska(cid:28)Kłos Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk DTP: Paweł Żurawski Biuro Obsługi Klienta: (cid:30)Š(cid:28)Š(cid:30)(cid:10) Warszawa, ul. Batalionu Platerówek Š, tel. (cid:26)(cid:26) (cid:26)(cid:29)(cid:26) (cid:30)(cid:10) (cid:26)(cid:8), (cid:26)(cid:26) (cid:8)‹(cid:29) Š(cid:29) (cid:26)(cid:8), (cid:10)(cid:30)(cid:29) ‹(cid:26)‹ ‹‹‹, e(cid:28)mail: bok‘infor.pl ’ Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o. Wydanie I/(cid:26)(cid:30)(cid:29)(cid:27), kwiecień (cid:26)(cid:30)(cid:29)(cid:27) r. ISBN ™(cid:8)(cid:10)(cid:28)(cid:10)Š(cid:28)‹(cid:27)(cid:30)(cid:10)(cid:11)(cid:28)ŠŠ(cid:28)(cid:10) Spis treści Wstęp .................................................................................................................................‚ Rozdział ƒ. Podatek od towarów iusług ...............................................................† Rozdział ‡. Dostawa samochodu na terytorium kraju .................................ƒƒ Rozdział ‰. Usługi świadczone na terytorium kraju .....................................ƒ‚ Rozdział Œ. Międzynarodowe transakcje dotyczące samochodów ..........ƒ‘ Nowy środek transportu ........................................................................................19 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) .........................................21 WNT nowego środka transportu .....................................................................22 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) ........................................25 WDT pojazdu niebędącego nowym środkiem transportu ......................28 WDT nowego środka transportu .....................................................................29 Wynajem samochodów wrelacjach międzynarodowych .......................... 30 Rozdział ‚. Moment powstania obowiązku podatkowego ..........................‰‰ Rozdział ’. Podstawa opodatkowania ................................................................ ‰‘ System VAT-marża .................................................................................................40 Rozdział †. Stawka VAT ............................................................................................. Œ‰ Zwolnienia dla dostawy samochodów ..............................................................47 Rozdział ”. Zwolnienie dla sprzedaży do ƒ‚— ——— zł .......................................‚† Rozdział ‘. Faktury .....................................................................................................61 Rozdział ƒ—. Kasy rejestrujące ............................................................................... ’‰ Rozdział ƒƒ. Odliczanie podatku naliczonego ................................................. ’† Powstanie prawa do odliczenia ..........................................................................69 Odliczanie VAT od samochodów – stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. ...................................... 70 WNT ......................................................................................................................... 71 Import samochodu ..............................................................................................72 Najem, leasing samochodu .............................................................................. 73 Pełne odliczenie przy nabyciu samochodu .................................................. 73 Pełne odliczenie – najem, leasing samochodu ...........................................85 Odliczenie VAT od samochodów – stan prawny od 1 kwietnia 2014 r. ...85 Ograniczone odliczenie podatku naliczonego ..........................................85 Pełne odliczenie podatku naliczonego ..........................................................87 Najem, leasing samochodu ..............................................................................91 Š Korekta podatku naliczonego ..........................................................................91 Paliwo – stan prawny od 1 stycznia 2014 r. .....................................................92 Wydatki eksploatacyjne – stan prawny od 1 stycznia 2014 r. ...................93 Nabycie paliwa iwydatki eksploatacyjne – stan prawny od 1 kwietnia 2014 r. ..................................................................93 Rozdział ƒ‡. Podatki dochodowe .......................................................................... 97 Wpływ zmiany w VAT na podatek dochodowy ............................................. 98 Samochód jako środek trwały ............................................................................. 98 Amortyzacja (metoda, stawki) ....................................................................... 102 Metoda liniowa amortyzacji ...................................................................... 102 Indywidualne stawki amortyzacji ............................................................103 Amortyzacja degresywna ............................................................................ 104 Jednorazowa amortyzacja .......................................................................... 105 Ograniczenia w amortyzacji samochodów osobowych ........................ 106 Limit w ubezpieczeniu samochodów osobowych .................................. 106 Sprzedaż samochodu w okresie amortyzacji ............................................... 107 Samochód niebędący środkiem trwałym ...................................................... 108 Używanie samochodu prywatnego do celów działalności gospodarczej.................................................................. 111 Koszty objęte ewidencją przebiegu pojazdu .............................................114 Utrata lub likwidacja samochodu, remonty powypadkowe .....................116 Samochód jako towar ...........................................................................................116 Sprzedaż jednego samochodu a działalność gospodarcza ........................116 Użyczony samochód .............................................................................................116 Leasing ...................................................................................................................... 117 Leasing operacyjny ............................................................................................ 117 Leasing finansowy .............................................................................................119 Leasing uznawany za najem ......................................................................... 120 Wykup samochodu po upływie okresu umowy ........................................ 121 Cesja umowy leasingu ......................................................................................122 Leasing czy kredyt – co lepsze .......................................................................124 Samochód służbowy jako narzędzie pracy pracownika ............................124 Ustalenia wartości świadczenia ....................................................................125 (cid:27) Wstęp Niejednokrotnie podejmowane przez ustawodawcę działania wzakresie przepisów prawa podatkowego skupiają się wokół wyraźnego rozgraniczenia wydatków ocharakterze osobistym od wydatków firmowych. Tego rodzaju działania dotyczą m.in. wydatków związanych zużywaniem przez przedsię(cid:28) biorców samochodów. Są one widoczne w regulacjach wzakresie podatku do(cid:28) chodowego. Równoległe zmiany wtym zakresie są również realizowane na gruncie podatku od towarów iusług. Najnowsze rozwiązania wtym zakresie weszły wżycie (cid:29) kwietnia (cid:26)(cid:30)(cid:29)(cid:27) r. Zgodnie z nimi przy samochodach osobo(cid:28) wych odliczymy tylko (cid:11)(cid:30) procent podatku naliczonego. Ustawodawca zakła(cid:28) da bowiem, że potenacjalnie będą one używane dla celów prywatnych, a nie tylko dla celów działalności gospodarczej. Przy czym przy zakupie paliwa do samochodów osobowych obowiązuje zakaz odliczania VAT do Š(cid:30) czerwca (cid:26)(cid:30)(cid:29)(cid:11) r., jeżeli będą one używane do działalności mieszanej tj. prywatnej i go(cid:28) spodarczej. Szczegółowych zmian w tym zakresie jest więcej. Omawiamy je wcelu zoptymalizowania rozliczeń podatkowych oraz uniknięcia kosztow(cid:28) nych błędów. (cid:11) Rozdział (cid:29). Podatek od towarów iusług Pisząc osamochodach wkontekście VAT, wpierwszej kolejności należy zde(cid:28) finiować pojęcia pojazdu samochodowego oraz samochodu osobowego. Ustawa VAT do Š(cid:29) marca (cid:26)(cid:30)(cid:29)(cid:27) r. nie zawiera legalnej definicji wskazanych terminów. Tym samym należy odwołać się do przepisów ustawy ¹ Prawo oruchu drogo(cid:28) wym. Itak zgodnie zart. (cid:26) pkt ŠŠ ustawy ¹ Prawo oruchu drogowym pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę zprędkością przekraczającą (cid:26)(cid:11) km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rol(cid:28) niczego. Natomiast samochód osobowy to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż ™ osób łącznie zkierowcą oraz ich bagażu »art. (cid:26) pkt (cid:27)(cid:30) ustawy ¹ Prawo oruchu drogowym¼. Od (cid:29) kwietnia (cid:26)(cid:30)(cid:29)(cid:27) r. do ustawy VAT wprowadzono definicję pojazdu samochodowego. Zgodnie znią przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe odopuszczal(cid:28) nej masie całkowitej nieprzekraczającej Š,(cid:11) tony, wrozumieniu przepisów oru(cid:28) chu drogowym »art. (cid:26) pkt Š(cid:27) ustawy VAT¼. Wprowadzenie tej definicji spowo(cid:28) duje, że ograniczeniem wodliczaniu VAT zostaną objęte wydatki związane zpojazdami silnikowymi, których konstrukcja umożliwia jazdę zprędkością przekraczającą (cid:26)(cid:11) km/h. Wkonsekwencji ograniczenie będzie dotyczyć wydat(cid:28) ków związanych zquadami, motocyklami, samochodami osobowymi ipozo(cid:28) stałymi pojazdami odopuszczalnej masie całkowitej do Š,(cid:11) tony. Ograniczenie wodliczeniu VAT nie będzie natomiast dotyczyć motorowerów iciągników rol(cid:28) niczych oraz innych pojazdów niemieszczących się wdefinicji pojazdów samo(cid:28) chodowych na gruncie przepisów oruchu drogowym. Na gruncie ustawy VAT kluczowe znaczenie ma pojęcie towaru. Zgodnie zart. (cid:26) pkt ‹ ustawy VAT przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, atakże wszelkie postacie energii. Towarami są więc rzeczy. Ustawa VAT nie definiuje jednak tego terminu. Pojęcie to zostało wyjaśnione wkodeksie cy(cid:28) wilnym. Wmyśl art. (cid:27)(cid:11) kodeksu cywilnego rzeczami są przedmioty material(cid:28) ne. Do tej kategorii niewątpliwie należą pojazdy samochodowe, wtym sa(cid:28) mochody osobowe. Wkonsekwencji uznania samochodów za rzeczy należy stwierdzić, że są one towarami wrozumieniu ustawy VAT. Opodatkowaniu VAT podlegają: I odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na teryto(cid:28) rium kraju, I eksport towarów, I import towarów na terytorium kraju, I wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na teryto(cid:28) rium kraju, I wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. (cid:8) Samochód w firmie ¹ prawidłowe zasady rozliczania Natomiast podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie(cid:28) mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, han(cid:28) dlowców lub usługodawców, wtym podmiotów pozyskujących zasoby natu(cid:28) ralne oraz rolników, atakże działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje wszczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych iprawnych wspo(cid:28) sób ciągły dla celów zarobkowych. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu, VAT musi mieścić się wka(cid:28) talogu czynności opodatkowanych VAT, adodatkowo powinna być wykona(cid:28) na przez podatnika, czyli osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Jeżeli zatem samochód będzie przedmiotem: odpłatnej dostawy towarów na te(cid:28) rytorium kraju, odpłatnej usługi świadczonej na terytorium kraju, eksportu towarów, importu towarów na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowe(cid:28) go nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju »dalej WNT¼, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów »dalej WDT¼, to czynności te, oile będą wykonane przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, będą opodatkowane VAT. PRZYKŁAD Jan Nowak prowadzi sklep spożywczy, jest czynnym podatnikiem VAT. Wkwietniu (cid:1)(cid:127)(cid:129)(cid:141) r. sprzedał swój prywatny samochód, niebędący środkiem trwałym. Czynność ta nie podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ przy sprzedaży samochodu pan No† wak nie działa jako podatnik VAT. INTERPRETACJA n Sprzedaż samochodu wycofanego ze spółki osobowej Zopisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej, do której wniósł wkład niepieniężny wpostaci samochodu osobowego. Samochód ten został współce zaliczony do środków trwałych ibył amortyzowany. Obec† nie Wnioskodawca zamierza zmniejszyć swój wkład współce jawnej poprzez wycofanie wkładu niepieniężnego wpostaci samochodu osobowego. Wycofa† nie tego wkładu nie jest związane ani zlikwidacją spółki jawnej, ani zwystąpie† niem wspólnika ze spółki. Po wycofaniu samochodu ze spółki Wnioskodawca zamierza używać go na potrzeby prywatne, anastępnie sprzedać. Spółka jawna prowadzi działalność gospodarczą iwzwiązku ztym jest podat† nikiem VAT. Natomiast Wnioskodawca indywidualnie, poza spółką, działalności (cid:10) Rozdział 1. Podatek od towarów i usług gospodarczej wrozumieniu VAT nie wykonuje inie jest podatnikiem tego po† datku. Samochód będący przedmiotem wkładu do spółki jawnej został zakupiony przez Wnioskodawcę, anie przez spółkę, wzwiązku zczym VAT naliczony przy zakupie samochodu nie był odliczany. Œ…‘ Należy zauważyć, że samochód oso† bowy spełnia definicję towarów wynikającą zart. (cid:1) pkt “ ustawy, ajego sprze† daż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, jednak wanalizowanej sprawie, wprzypadku sprzedaży przedmiotowe† go samochodu, Wnioskodawcy nie można uznać za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą wmyśl art. (cid:129)” ustawy. Okoliczności sprawy nie wska† zują bowiem na to, aby dokonując sprzedaży pojazdu działał wcharakterze handlowca. Zwniosku nie wynika, aby wchwili zakupu samochodu zamiarem Wnioskodawcy była jego późniejsza sprzedaż. Nie był on przez Wnioskodawcę – osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – wykorzystywany do działalności gospodarczej istanowi Œpo wycofaniu ze spółki jawnej‘ jego ma† jątek osobisty. Wnioskodawca wprzypadku sprzedaży pojazdu korzysta zprzy† sługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, azatem czyn† ność ta nie oznacza wykonywania działalności gospodarczej wrozumieniu art. (cid:129)” ust. (cid:1) ustawy. Reasumując, w sytuacji gdy przedmiotowy pojazd nie był wykorzystywany przez Wnioskodawcę wdziałalności gospodarczej, stanowi jego majątek pry† watny itransakcja ma charakter incydentalny, stwierdzić należy, że sprzedaż tego samochodu osobowego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów iusług. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z(cid:127) lipca (cid:129)(cid:141)(cid:143)(cid:129) r., nr IPPP(cid:127)/€€(cid:127)‚(cid:127)(cid:129)ƒ/(cid:143)(cid:129)‚€/KT. ™ Rozdział (cid:26). Dostawa samochodu na terytorium kraju Pierwszą ze wskazanych czynności opodatkowanych VAT jest odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, awięc np. sprzedaż samochodu. PRZYKŁAD Auto Sp. zo.o. zajmuje się sprzedażą samochodów na terenie kraju. Sprzedaż ta podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ mieści się wkatalogu art. ” ust. (cid:129) ustawy VAT, aponadto dokonywana jest przez podmiot prowadzący działalność gospo† darczą wzakresie sprzedaży samochodów, czyli przez podatnika. PRZYKŁAD Jan Nowak prowadzi sklep spożywczy, jest czynnym podatnikiem VAT. Wkwietniu (cid:1)(cid:127)(cid:129)(cid:141) r. sprzedał samochód ciężarowy będący środkiem trwałym. Samochód służył do czynności opodatkowanych VAT, przy jego nabyciu podatnik odliczył (cid:129)(cid:127)(cid:127) VAT. Dostawa ta podlega opodatkowaniu VAT, ponieważ przy sprzedaży tego samo† chodu pan Nowak działa jako podatnik VAT. Przez dostawę towarów wmyśl ustawy VAT rozumie się również przekaza(cid:28) nie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębior(cid:28) stwa, wszczególności: I przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pra(cid:28) cowników, wtym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjo(cid:28) nariuszy, członków spółdzielni iich domowników, członków organów sta(cid:28) nowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, I wszelkie inne darowizny ¹ jeżeli podatnikowi przysługiwało, wcałości lub wczęści, prawo do obni(cid:28) żenia kwoty podatku należnego okwotę podatku naliczonego ztytułu naby(cid:28) cia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. (cid:29)(cid:29)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Samochód w firmie - prawidłowe zasady rozliczania
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: