Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00327 006219 14080704 na godz. na dobę w sumie
Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne) Tom II Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego - ebook/pdf
Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne) Tom II Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 275
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64788-67-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
„Nie tylko w Polsce, ale we wszystkich postkomunistycznych krajach Europy Środkowej ostatnie 25 lat było okresem głębokich przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych”.  […\ fundamentalna rola spoczęła na ustawodawcy w momencie kreowania każdego ze stopni samorządu terytorialnego. To od sformułowania odpowiednich przepisów ustaw ustrojowych zależało, jakie miejsce zajmie dany samorząd w strukturze ustrojowej państwa, a przede wszystkim jaka będzie jego  »misja«, czyli do czego zostanie on powołany i za co będzie odpowiedzialny”.
   Z tekstu prof. dr. hab. M. Mączyńskiego „Zamiast wprowadzenia: Ustrój a zadania i kompetencje samorządu terytorialnego”.

   Tom niniejszy jest opracowaniem zbiorowym, ale nie wspólnym. Autorzy przedstawiają w nim własne analizy i oceny instytucji prawa samorządowego oraz wnioski, np. wnioski de lege ferenda. Wiodącą osią ich rozważań w ramach prezentowanego obecnie tomu są zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego w różnych, przewidzianych przez ustawodawstwo, sferach.
       Z „Przedmowy…” prof. WSH dr. B.M. Ćwiertniaka
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przedmowa do tomu II I. Z wielką satysfakcją przekazujemy w ręce Czytelników, w roku 25-lecia zapoczątko- wania reformy samorządowej, kolejny tom monografii zbiorowej „Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne”. Ponieważ o rocznicy 25-lecia odrodzenia samorządu terytorialne- go Rzeczypospolitej Polskiej, a także o dotyczących reformy samorządowej zagadnieniach pisałem szerzej w poprzednim tomie1, w tym miejscu ograniczę się do prezentacji treści zawartych w tomie II. Tom niniejszy, zatytułowany „Zadania i  kompetencje samorządu terytorialnego”, podzielony został konwencjonalnie na sześć części. Owe wyodrębnione części zdecydo- wałem się poprzedzić tekstem autorstwa M. Mączyńskiego, analizującym zagadnienia wpływu rozwiązań ustrojowych na zakres zadań i kompetencji przypisanych organom jednostek samorządu terytorialnego. Przyznam, iż zastanawiałem się, czy wspomniany tekst nie powinien się znaleźć w tomie I, poświęconym zagadnieniom ustroju samorządu terytorialnego. Uznałem jednak, że stanowi on sui generis wprowadzenie w problematykę niniejszego tomu. Część drugą, zatytułowaną „Własność i planowanie przestrzenne”, otwiera opraco- wanie J. Paśnika („Nabywanie prawa własności przez samorząd terytorialny – źródła pa- tologii”). W części tej zawarto też opracowania M. Kotulskiego („Zasady w planowaniu i gospodarowaniu przestrzennym”) i Ł. Strzępka („Władztwo planistyczne gminy a tzw. granice prawa własności. Zarys problemu”). Część tę uzupełnia rozdział autorstwa J. Ser- wackiego „Kompetencje podatkowe organów gmin”. Część trzecia zatytułowana została „Przedsiębiorczość i usługi komunalne”. Czytelnik znajdzie w niej teksty L. Zacharko („Podstawy prawne przedsiębiorczości komunalnej. Kilka refleksji”) oraz poświęcone oświacie samorządowej opracowania G. Krawca („Pro- wadzenie szkół publicznych przez spółki komunalne”) oraz K. Początka („Od płatności tradycyjnych do płatności »masowych« w przedszkolach samorządowych”). Kolejna, czwarta część, nosi tytuł „Zabezpieczenie społeczne”. Zawarto w niej roz- działy autorstwa S. Niteckiego („Zadania administracji publicznej w zakresie wspiera- nia rodzin przeżywających trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych”), A. Barczyńskiego („Dylematy finansowania terapii zajęciowej na poziomie samorządu te- rytorialnego”) i A. Majznera („Koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego w spra- wach dotyczących świadczeń rodzinnych na tle orzecznictwa sądów administracyjnych”). Część piąta książki, o tytule „Ochrona przyrody i zabytków”, grupuje opracowania E. Nowackiej („Ustawa o ochronie zwierząt w Polsce (pytania i wątpliwości”), J. Rokic- kiego („Aspekt zielonych zamówień publicznych w działalności jednostek samorządu te- 1 B. M. Ćwiertniak, O refleksji nad samorządem terytorialnym (zamiast wprowadzenia), [w:] B.M. Ćwiertniak (red.), Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne, tom I: Ustrój samorządu terytorialnego, Oficyna Wydaw- nicza „Humanitas”, Sosnowiec 2015. 8 rytorialnego na przykładzie Gminy Dąbrowa Górnicza”), R. Płaszowskiej („Korzystanie z ustawowych form ochrony zabytków przez jednostki samorządu terytorialnego”). Kolejna część, pt. „Bezpieczeństwo w mieście (gminie)”, obejmuje dwa rozdziały au- torstwa D. Fleszer: „Kompetencje rady gminy w zakresie ograniczenia spożycia napojów alkoholowych na gruncie orzecznictwa” oraz „Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych”. P. Mączyński pisze o „Gminnych i miejskich systemach monitoringu w świetle obowiąz- ków projektowanych w związku z regulacją monitoringu w Polsce”. Ostatnia, siódma część prezentowanej monografii zbiorowej, poświęcona jest kompe- tencjom związanym z nadzorem nad organami samorządu terytorialnego. Składają się na nią opracowanie J. Czerwa („Nadzór nad samorządem gminnym”), syntetycznie charakte- ryzujące ten nadzór oraz opracowanie bardziej szczegółowe E. Żelasko-Makowskiej („Kon- sekwencje prawne i faktyczne rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody (regionalnej izby ob- rachunkowej) związane z usunięciem z obrotu prawnego aktu normatywnego ze skutkiem ex tunc”). II. Prezentowana Czytelnikowi monografia zbiorowa, podobnie jak wspomniany wcześniej tom I, wiąże się z realizowanym w latach 2014-2015 w Instytucie Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas zadaniem badawczym pt. „Prawne aspekty samorządu terytorialnego w kontekście zmian ustawowych”. Zespół ten prezentowałem w moim opra- cowaniu „O refleksji nad samorządem terytorialnym…”, stanowiącym sui generis wprowa- dzenie do tomu I. W tym miejscu raz jeszcze składam serdeczne podziękowania zarówno Członkom tego zespołu, jak też naszym Kolegom z innych ośrodków w kraju zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego. To dzięki ich życzliwości i współpracy mogła powstać tak obszerna, trzytomowa monografia zbiorowa. Podobnie jak wydany wcześniej tom I („Ustrój samorządu terytorialnego”) oraz opracowywany przez Wydawnictwo tom III („Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym”), który to winien się szybko ukazać dru- kiem, tom niniejszy jest opracowaniem zbiorowym, ale nie wspólnym. Autorzy przedsta- wiają w nim własne analizy i oceny instytucji prawa samorządowego oraz wnioski, np. wnioski de lege ferenda. Wiodącą osią ich rozważań w ramach prezentowanego obecnie tomu są zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego w różnych, przewi- dzianych przez ustawodawstwo, sferach. Zainteresowania autorów skupiają się przy tym na różnych instytucjach prawnych, zaś „suma” rozważań autorów nie obejmuje całości problematyki kompetencji i zadań samorządu terytorialnego. Finansowanie wspomnianego zadania badawczego Instytutu z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwoliło na przygotowanie i wydanie drukiem także pre- zentowanego tomu. III. Szczególne podziękowania kieruję do Władz Uczelni, które przyjęły temat i plan wskazanego zadania badawczego Instytutu oraz ujęły tę książkę w jej planie wydawniczym, oraz do Wydawnictwa – Oficyny Wydawniczej „Humanitas”, przygotowującej w mijającym roku do druku kolejne tomy „Samorządu terytorialnego. Zagadnień prawnych”. Podobnie jak tom I, także tom II wskazanego wyżej cyklu objęty został honorowymi patronatami Rzecznika Praw Obywatelskich RP oraz Polskiej Akademii Nauk Oddziału Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne) 9 w Katowicach. Ponawiam zatem serdeczne podziękowania Szanownej Pani prof. dr hab. Irenie Lipowicz, byłej Rzecznik Praw Obywatelskich, oraz Panu prof. dr. hab. inż. Józefowi Dubińskiemu. Za trud włożony w lekturę i przygotowanie recenzji opracowań, zawartych zarówno w tomie I, jak i w niniejszym tomie, składam serdeczne podziękowania Państwu Recen- zentom, szczególnie zaś Panu prof. zw. dr. hab. M. Stecowi, Kierownikowi Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagielloń- skiego w Krakowie, który oprócz recenzji opracowań zamieszczonych w tomie I, zrecen- zował większość opracowań zawartych w tomie II2. IV. Mam nadzieję, że prezentowany obecnie tom spotka się z życzliwym zaintereso- waniem Czytelników: poczynając od studentów prawa, administracji, specjalizacji samo- rządowych na kierunkach takich jak politologia, zarządzanie itp., poprzez doktorantów i  pracowników naukowych podejmujących analizy różnych aspektów samorządności terytorialnej, praktyków samorządu terytorialnego, w końcu zaś także tych wszystkich, którzy tematyką samorządową się interesują. Sosnowiec, 28 listopada 2015 r. Bolesław M. Ćwiertniak 2 Ze względu na wskazane przekształcenie monografii, z założonej dwutomowej w trzytomową (na co wska- zywałem wcześniej – B.M. Ćwiertniak, O refleksji…, s. 14-15), w niniejszym tomie umieszczono też kilka opracowań rekomendowanych do druku przez: prof. dr. hab. S. Malarskiego (em. prof. WPiA UO), prof. dr hab. M. Włodarczyka (WPiA UŁ) oraz prof. dr hab. L. Zacharko (WPiA UŚ). Przedmowa do tomu II
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne) Tom II Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: