Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00140 010448 11038667 na godz. na dobę w sumie
Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej - ebook/pdf
Samorządowe kolegia odwoławcze w systemie administracji publicznej - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 395
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8790-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Od początku swego istnienia status kolegiów odwoławczych oraz ich autonomia były przedmiotem ożywionej dyskusji. Po dziś dzień spory na ten temat nie wygasły, a zmiany dokonujące się w systemie prawa administracyjnego aktualizują dawne dylematy i rodzą nowe pytania. Prezentowana monografia stanowi szerokie spektrum analizy systemu funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych w okresie ich 25-lecia, które daje pełne podstawy do twierdzenia, że orzecznictwo kolegiów miało istotny wpływ nie tylko na funkcjonowanie administracji samorządowej, lecz znacząco przyczyniło się do kształtowania nowych pojęć oraz instytucji prawnych.

Jubileusz ćwierćwiecza to okazja nie tylko do podsumowań, ale także istotny przyczynek do dyskusji nad przyszłością. Samorządowe kolegia odwoławcze pełnią bowiem doniosłą rolę w procesie stosowania i kontroli prawa, będąc gwarantem praworządnego i dobrego działania administracji publicznej.

W monografii zostały wyodrębnione trzy części obejmujące różne obszary badawcze:

Refleksja naukowa nad działalnością samorządowych kolegiów odwoławczych, dokonywana z perspektywy ćwierćwiecza dostarcza wiele interesujących materiałów do wniosków i naukowych analiz. W książce wyrażono wiele różnych poglądów, niekiedy opozycyjnych, co dowodzi zarówno otwartości przyjętej formuły, ale i aktualności tematyki.  Przyjęta formuła ma na celu wykazanie rozległości zadań i kompetencji jurysdykcyjnych kolegiów z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z regulacji ustrojowych, materialnoprawnych oraz proceduralnych.

„(…) Reforma administracji publicznej wydaje się być procesem stałym (…). W szerokim nurcie dokonywanych zmian pojawiły się również kolegia odwoławcze (…). Obecnie nie ulega wątpliwości, iż powołanie do życia SKO można uznać za jedno z wielu znaczących osiągnięć szerokiego i trudnego procesu reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce. (…) SKO, pomimo trudnych początków i wbrew licznym koncepcjom kwestionującym wprost zasadność istnienia tej instytucji, na trwałe wpisały się w publiczną strukturę administracyjną. Niebagatelne znaczenie ma tutaj również rola kolegiów jako swoistego filtra przed etapem postępowania sądowego (…). Można nawet przewrotnie stwierdzić, że istotną rolę kolegiów wprost potwierdza szeroki pakiet różnorodnych koncepcji dotyczących ich funkcjonowania, (…) zwłaszcza, że mamy tu do czynienia z ugruntowaną instytucją administracji publicznej.

(…) Recenzowana publikacja zawiera paletę interesujących opracowań na ogół bezpośrednio dotyczących zagadnień, które merytorycznie są powiązane z działalnością SKO. Przyjęty układ publikacji koresponduje z najważniejszymi problemami rysującymi się na tle istoty i charakteru prawnego tej instytucji, kierunku ewentualnej reformy, warunków sprawnej organizacji oraz miejsca kolegiów w strukturze administracji publicznej. Niezależnie od tego poruszone zostały ważkie zagadnienia prawne o charakterze materialnym i proceduralnym (…). Zaletą przygotowanej publikacji jest konfrontacja różnorodnych aspektów teoretycznych i praktycznych. Autorami poszczególnych opracowań są nie tylko przedstawiciele środowiska samorządowych kolegiów odwoławczych, ale także sędziowie sądów administracyjnych i powszechnych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, reprezentanci wolnych zawodów prawniczych oraz pracownicy naukowi z różnych ośrodków akademickich. (…) Recenzowana praca stanowi interesującą pozycję bibliograficzną, która może być nie tylko cennym źródłem dla wielu badaczy tej problematyki, ale może także stanowić ważny punkt odniesienia w procesie reformy mającej na celu poprawę działalności samorządowych kolegiów odwoławczych”.

fragment recenzji dr hab. Pawła Smolenia, prof. KUL

Książka jest adresowana przede wszystkim do prawników-praktyków, a mianowicie sędziów sądów administracyjnych i sądów powszechnych, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. Może być także przydatna pracownikom organów administracji publicznej, studentom prawa i administracji, aplikantom oraz wszystkim tym, którzy wyrażają zainteresowanie prezentowaną tematyką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Samorządowe kolegia odwoławcze w SyStemie adminiStracji publicznej Pod redakcją Rafała BuCHolskiEgo JaCka JaśkiEWiCza agniEszki Mikos-sitEk Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE W SYSTEMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Pod Redakcją Rafała Bucholskiego Jacka Jaśkiewicza Agnieszki Mikos-Sitek Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Paweł Daniel NARUSZENIE PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA JAKO PRZESŁANKA UCHYLENIA DECYZJI LUB POSTANOWIENIA W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM Małgorzata Wach-Pawliczak WYŁĄCZENIE WSPÓLNIKA ZE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kamil Czaplicki DOKUMENTY TOŻSAMOŚCI. ADMINISTRACYJNOPRAWNE ASPEKTY WYKORZYSTYWANIA TECHNIK BIOMETRYCZNYCH Radosław Flejszar ZASADA DYSPOZYCYJNOŚCI W PROCESIE CYWILNYM Paulina Twardoch SPRAWY MAJĄTKOWE PARTNERÓW Z ZAREJESTROWANEGO ZWIĄZKU Paweł Hadyna WPŁYW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI NA HIPOTEKĘ NA UDZIALE WE WSPÓŁWŁASNOŚCI Przemysław Pest UDZIAŁY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH www.ksiegarnia.beck.pl SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE W SYSTEMIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Pod Redakcją RAFAŁA BUCHOLSKIEGO JACKA JAŚKIEWICZA AGNIESZKI MIKOS-SITEK WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Dominika Lisiewicz Recenzja: prof. KUL dr hab. Paweł Smoleń Publikacja dofinansowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8789-5 ISBN e-book 978-83-255-8790-1 Spis treści XI Wykaz Autorów ........................................................................................................ XIII Wykaz skrótów .......................................................................................................... XIX Wykaz literatury ....................................................................................................... Wprowadzenie ........................................................................................................... XXXVII Część I. Pozycja ustrojowa, podstawy prawne i zasady funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych Rozdział I. Propozycje reformy samorządowych kolegiów odwoławczych w świetle zasad i standardów Konstytucji RP (prof. dr hab. Bogusław Banaszak) ...................................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Propozycja likwidacji SKO i powierzenia spraw należących do ich kognicji sądom administracyjnym I instancji ...................................... § 3. Propozycja likwidacji SKO, które jako organy wyższej instancji ograniczają samodzielność gmin ............................................................ § 4. Propozycja dostosowania struktury SKO do podziału administracyjnego państwa i pozostawienia 16 SKO, przy równoczesnym ograniczeniu ich kompetencji ..................................... § 5. Propozycja utworzenia nowego pionu instancji odwoławczych przy wykorzystaniu struktury organizacyjnej SKO (trybunałów administracyjnych, administracyjnych kolegiów odwoławczych) ..... § 6. Propozycja przekształcenia SKO w sądy administracyjne .................. § 7. Przesłanki reformy SKO i jej zakres ....................................................... Rozdział II. Status zawodowy etatowego członka samorządowego kolegium odwoławczego (dr Dorota Kaczorkiewicz) .................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Akty prawne normujące status zawodowy etatowego członka samorządowego kolegium odwoławczego ............................................ § 3. Wyznaczniki statusu zawodowego związane z samorządowymi kolegiami odwoławczymi ......................................................................... § 4. Wyznaczniki statusu zawodowego związane z pełnieniem roli etatowego członka samorządowego kolegium odwoławczego ........... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... 3 3 4 9 11 14 15 15 19 19 21 23 25 31 V Spis treści Rozdział III. Zasada niezawisłości członków składu orzekającego samorządowego kolegium odwoławczego (r.pr. Remigiusz Mazur) .......... § 1. Samorządowe kolegium odwoławcze jako organ administracyjny II instancji ................................................................................................... § 2. Zasada niezawisłości członków składu orzekającego samorządowego kolegium odwoławczego ............................................ I. Doktrynalne i ustawowe założenia niezawisłości ....................... II. Praktyczne aspekty niezawisłości .................................................. § 3. Chroniona ustawą niezależność członków składu orzekającego samorządowego kolegium odwoławczego ............................................ § 4. Niedostatki istniejącej ochrony niezależności członków składu orzekającego samorządowego kolegium odwoławczego ..................... I. Związanie wadliwym aktem podustawowym .............................. II. Relacje z innymi organami administracji publicznej ................. III. Sądowa kontrola działalności samorządowego kolegium odwoławczego ................................................................................... § 5. Próba podsumowania prawnego statusu członka kolegium .............. § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział IV. Uwarunkowania etyczne odpowiedzialności dyscyplinarnej członka samorządowego kolegium odwoławczego (dr Michał Peno) ....... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Zagadnienia etyki zawodowej w administracji publicznej. Czy członkowie kolegium tworzą grupę zawodową? .......................... § 3. Problemy etyki zawodowej członków samorządowych kolegiów odwoławczych ............................................................................................ § 4. Odpowiedzialność za stosowanie prawa i realizację sprawiedliwości jako wymóg oczekiwań i aspiracji .......................................................... § 5. Godność zawodowa i etyczne uwarunkowania odpowiedzialności etatowego i pozaetatowego członka kolegium ..................................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział V. Finansowanie działalności samorządowych kolegiów odwoławczych (dr Agnieszka Mikos-Sitek) ...................................................... § 1. Ujęcie historyczne ..................................................................................... § 2. Podstawy prawne funkcjonowania oraz finansowania działalności samorządowych kolegiów odwoławczych ............................................. § 3. Samorządowe kolegium odwoławcze jako jednostka sektora finansów publicznych ............................................................................... § 4. Zasady finansowania z budżetu państwa na zasadach budżetowania brutto ........................................................................................................... VI 33 33 36 36 37 39 40 40 43 46 47 49 51 51 54 57 61 65 68 71 71 73 74 77 Spis treści § 5. Samorządowe kolegia odwoławcze jako państwowe jednostki budżetowe ................................................................................................... § 6. Roczny plan finansowy jako podstawa prowadzenia gospodarki finansowej samorządowych kolegiów odwoławczych ......................... § 7. Samorządowe kolegium odwoławcze jako dysponent części budżetowej .................................................................................................. § 8. Problemy w zakresie uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych ............... Część II. Kompetencje samorządowych kolegiów odwoławczych na tle postępowań sądowych, administracyjnych i podatkowych Rozdział I. Ograniczenia władztwa samorządowego kolegium odwoławczego w postępowaniach odwoławczych w sprawach podatkowych (prof. UZ dr hab. Andrzej Gorgol) ............................................ § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Zasadne ograniczenie władztwa podatkowego samorządowego kolegium odwoławczego .......................................................................... § 3. Kontrowersyjne ograniczenie władztwa podatkowego samorządowego kolegium odwoławczego ............................................ § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział II. Pozycja ustrojowa samorządowych kolegiów odwoławczych jako organów podatkowych (dr Rafał Bucholski) ......................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Formy rozstrzygania spraw podatkowych przez samorządowe kolegia odwoławcze ................................................................................... § 3. Postępowanie dowodowe w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowe kolegia odwoławcze .................... § 4. Samorządowe kolegia odwoławcze w postępowaniach w sprawie stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych ........................... § 5. Samorządowe kolegia odwoławcze a postępowanie w sprawie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych przez samorządowe organy podatkowe ........................................................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Instancyjność postępowania administracyjnego w świetle projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (dr Joanna Wegner-Kowalska) ............................................................................ § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Procesowe ujęcie instancyjności administracyjnej ............................... § 3. Kształtowanie instancyjności postępowania administracyjnego w świetle standardów wypracowanych w orzecznictwie ETPC ......... 79 81 82 84 91 91 94 101 105 109 109 112 116 120 124 126 131 131 133 136 VII Spis treści § 4. Mechanizm weryfikacji decyzji w strukturach administracji ............. § 5. Efektywność działania administracji ...................................................... § 6. Projektowane zmiany w postępowaniu administracyjnym ................ Rozdział IV. Uprawnienia autokontrolne organu administracji publicznej w nowych regulacjach procesowych (dr Tomasz Grzybowski) .................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Aktualny stan prawny .............................................................................. § 3. Zakres uprawnień autokontrolnych organu po zmianie PostAdmU § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział V. Związanie wskazaniami zawartymi w decyzji kasacyjnej organu odwoławczego (dr Jacek Jaśkiewicz) ................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Wykładnia, ocena prawna, wskazania co do dalszego postępowania .............................................................................................. § 3. Kontrola instancyjna a związanie organu administracyjnego decyzją kasacyjną ....................................................................................... § 4. Przedmiot i zakres związania organu I instancji wskazaniami organu odwoławczego .............................................................................. § 5. Skutki naruszenia związania wskazaniami organu odwoławczego ... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VI. Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego – zagadnienia wybrane (SNSA Marzenna Linska-Wawrzon) ........................ § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Przepis art. 61a KPA w ocenie przedstawicieli doktryny .................... § 3. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych na tle unormowania zawartego w art. 61a KPA .............................................. § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VII. Kilka uwag w zakresie sądowej kontroli postanowień wierzyciela w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dr Przemysław Kledzik) ........................................................ § 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy egzekucji administracyjnej ..... § 2. Status prawny wierzyciela ........................................................................ § 3. Tryb rozpatrywania oraz kontrola rozstrzygnięć wierzyciela w przedmiocie zarzutów ........................................................................... Rozdział VIII. Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych z perspektywy dostępności informacji prawnej w Polsce (prof. ALK dr hab. Przemysław Polański) .......................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Dostępność orzecznictwa SKO w Polsce ............................................... VIII 139 142 143 149 149 152 155 163 165 165 166 170 176 181 183 185 185 188 197 205 207 207 210 213 225 225 227 Spis treści § 3. Liczba decyzji i postanowień SKO w latach 2013 i 2014 ..................... § 4. Rodzaje spraw ............................................................................................ § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Część III. Samorządowe kolegia odwoławcze a funkcjonowanie samorządu terytorialnego Rozdział I. Uchwały „antysmogowe” sejmiku województwa (prof. zw. dr hab. Marek Górski) ......................................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Upoważnienie sejmiku województwa do podjęcia uchwały w kontekście przewidzianych w niej ograniczeń lub zakazów ........... § 3. Wymagania proceduralne ........................................................................ § 4. Wymagania dotyczące treści uchwały ................................................... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział II. Kontrola i nadzór w działalności stowarzyszeń (dr hab. Bartosz Kołaczkowski) ........................................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Ogólne założenia polskiej regulacji prawnej stowarzyszeń ................ § 3. Pojęcie kontroli i nadzoru ....................................................................... § 4. Podmioty mające uprawnienia nadzorcze i środki nadzoru nad stowarzyszeniami ....................................................................................... § 5. Kontrola społeczna realizowana przez stowarzyszenia ....................... § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział III. Fakultatywny charakter dodatkowej opłaty rocznej (dr Mariusz Kotulski, dr Mariusz Oleś) ............................................................. § 1. Warunki ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego ................................................................................................. § 2. Ustalenie dodatkowej opłaty rocznej a uznanie administracyjne ...... § 3. Fakultatywność działania jurysdykcyjnego ........................................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział IV. Zakładowe korzystanie z rzeczy publicznych w pomocy społecznej (dr Paweł Zaborniak) ...................................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Domy pomocy społecznej ........................................................................ § 3. Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku ............................................................................................................ § 4. Podsumowanie ........................................................................................... 232 236 237 241 241 244 247 249 253 255 255 259 263 266 275 277 279 279 281 284 287 291 291 293 299 303 IX 305 305 306 312 315 319 321 321 322 323 326 332 336 339 339 340 342 344 345 Spis treści Rozdział V. Konstrukcja i charakter prawny systemu wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego (prof. nadzw. dr hab. Alicja Młynarczyk) .......................................................... § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Założenia funkcjonowania pionowego systemu wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego .................................. § 3. System wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w przepisach konstytucyjnych ...................................... § 4. Konstrukcja i ocena systemu wyrównywania poziomego .................. § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VI. Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej – w kierunku Europy zdecentralizowanej? (dr Aleksandra Szczerba-Zawada) ................. § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Unia Europejska jako system władzy .................................................... § 3. Zasada pomocniczości a samorządność w UE ..................................... § 4. Samorząd terytorialny w acquis de l’Union ........................................... § 5. Samorząd terytorialny w mechanizmie władzy Unii Europejskiej – przykład Komitetu Regionów ................................................................. § 6. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VII. Rozstrzygnięcia administracyjne organów samorządu terytorialnego i ich kontrola instancyjna w Polsce międzywojennej po unifikacji postępowania administracyjnego w 1928 r. (dr Marek Tkaczuk) .............................................................................................. § 1. Uwagi wstępne ........................................................................................... § 2. Samorząd terytorialny w II Rzeczpospolitej i jego geneza .................. § 3. Postępowanie administracyjne w II Rzeczpospolitej ........................... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ X Wykaz Autorów prof. dr hab. Bogusław Banaszak – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uni- wersytetu Zielonogórskiego, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (w latach 2006–2010 Przewodniczący Rady Legislacyjnej), członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, członek tzw. Komisji Weneckiej, dr h.c. czterech uniwersytetów euro- pejskich dr Rafał Bucholski (red.) – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finan- sowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, radca prawny prof. UZ dr hab. Andrzej Gorgol – Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, radca prawny prof. zw. dr hab. Marek Górski – kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dr Tomasz Grzybowski – starszy asystent sędziego w Naczelnym Sądzie Admini- stracyjnym, radca prawny dr Jacek Jaśkiewicz (red.) – adiunkt na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, sędzia Wo- jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim dr Dorota Kaczorkiewicz – doktor nauk prawnych, członek samorządowego kole- gium odwoławczego, wykładowca i trener z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa dyscyplinarnego, podatków i opłat lokalnych oraz postępowania podatkowego dr Przemysław Kledzik – adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administra- cyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Sa- morządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, radca prawny dr hab. Bartosz Kołaczkowski – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Na- uki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickie- wicza w Poznaniu, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Mariusz Kotulski – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Marzenna Linska-Wawrzon – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Remigiusz Mazur – Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscy- pliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, uczest- XI Wykaz Autorów nik studiów doktoranckich prowadzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wro- cławiu, radca prawny dr Agnieszka Mikos-Sitek (red.) – adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Eko- nomii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. nadzw. dr hab. Alicja Młynarczyk – kierownik Katedry Prawa Gospodar- czego i Prawa Finansowego na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Mariusz Oleś – asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, aplikant prokuratorski w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury dr Michał Peno – adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego prof. ALK dr hab. Przemysław Polański – Katedra Metod Ilościowych i Zastoso- wań Informatyki na Akademii Leona Koźmińskiego, dyrektor ds. Rozwoju SIP Legalis Wydawnictwa C.H.Beck, Prezes Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej dr Aleksandra Szczerba-Zawada – kierownik Zakładu Administracji na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Go- rzowie Wielkopolskim dr Marek Tkaczuk – adiunkt w Katedrze Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Dok- tryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciń- skiego dr Joanna Wegner-Kowalska – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyj- nego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ad- wokat dr Paweł Zaborniak – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszo- wie XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DochSamTerytU ............................ ustawa z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 198) EKPC ............................................... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Pod- stawowych Wolności, sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) FinPublU ........................................ ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych FinPublU98 .................................... ustawa z 26.11.1998 r. o finansach publicznych FinPublU05 .................................... ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) GospNierU ..................................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) Karta ................................................ Europejska Karta Samorządu Lokalnego, sporzą- dzona w Strasburgu 15.10.1985 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 ze sprost.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) Konstytucja marcowa ................... ustawa z 17.3.1921 r. – Konstytucja Rzeczypospoli- Konstytucja RP .............................. ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej tej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.) nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KontrSkarbU .................................. ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 720 ze zm.) XIII Wykaz skrótów NSAU .............................................. ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Admini- stracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) NSAU80 .......................................... ustawa z 31.1.1980 r. o Naczelnym Sądzie Admi- nistracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks po- stępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 4, poz. 8 ze zm.) OchrPPożU .................................... ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.) OdpFunkPublU ............................. ustawa z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątko- wej funkcjonariuszy publicznych za rażące narusze- nie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173 ze zm.) OgrDziałGospU ............................. ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadze- nia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) OrdPU ............................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa PomSpołU ...................................... ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) PostAdmR ...................................... (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) Rzeczypospolitej rozporządzenie z 22.3.1928 r. o postępowaniu administracyjnem (Dz.U. Nr 36, poz. 341 ze zm.) Prezydenta stępowaniu przed (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) r. – Prawo o po- sądami administracyjnymi PostAdmU ...................................... ustawa z 30.8.2002 PożPubWolontU ........................... ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku pu- blicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) PrBud .............................................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane PrCelne ........................................... ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 858 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) PrOchrŚrod .................................... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska PrStow ............................................. ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach PrStowR .......................................... (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.10.1932 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 94, poz. 808 ze zm.) Prezydenta PrSzkolWyż .................................... ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż- szym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) XIV Wykaz skrótów PrUSA ............................................. ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów ad- ministracyjnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1066) PracSamU ....................................... ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządo- SamGminU ..................................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym wych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) SamKolOdwołU ............................ ustawa z 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1659 ze zm.) SamPowiatU ................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym SamTerU ......................................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) SamWojU ....................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 486) SysUbSpołU ................................... ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń spo- łecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) ŚrodInfU ......................................... ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń- stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia- ływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) TFUE ............................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 26.10.2012 r., wersja skonsolidowana (Dz.Urz. UE C Nr 326, s. 47) TUE ................................................. Traktat o Unii Europejskiej z 26.10.2012 r., wersja ZmUSamTerU ............................... ustawa z 23.3.1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorjalnego (Dz.U. Nr 35, poz. 294 ze zm.) skonsolidowana (Dz.Urz. UE C Nr 326, s. 13) 2. Organy orzekające JST ................................................... NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny NSA (5) ........................................... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 5 sę- jednostki samorządu terytorialnego NSA (7) ........................................... Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sę- dziów dziów SA .................................................... Sąd Apelacyjny SKO ................................................. SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny samorządowe kolegium (-a) odwoławcze XV Wykaz skrótów TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UE .................................................... Unia Europejska WSA ................................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma, publikatory AUL FI ............................................ Acta Universitas Lodziensis, Folia Iuridica AUW ............................................... Acta Universitas Wratislaviensis BSN .................................................. Biuletyn Sądu Najwyższego BSP .................................................. Białostockie Studia Prawnicze DGP ................................................. Dziennik Gazeta Prawna Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ............................................ Dziennik Urzędowy EP ..................................................... Edukacja Prawnicza FK .................................................... Finanse Komunalne GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Publicznego MoP ................................................. Monitor Prawniczy ONSA .............................................. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA ................................................. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNAPiUS ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wojskowa OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A PiP ................................................... Państwo i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy Prz. Sejm. ........................................ Przegląd Sejmowy Rej. ................................................... Rejent Rzeczp. ............................................ Rzeczpospolita SM .................................................... Sprawy Międzynarodowe SL ..................................................... Studia Lubuskie SPE ................................................... Studia Prawno-Ekonomiczne ST ..................................................... Samorząd Terytorialny Wspól. ............................................. Wspólnota ZNSA ............................................... Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 4. Inne skróty art. .................................................... artykuł XVI Wykaz skrótów i tak dalej litera itd. .................................................... lit. ..................................................... m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następny (-a, -e) np. .................................................... na przykład orz. ................................................... orzeczenie pkt .................................................... punkt por. .................................................. porównaj post. ................................................. postanowienie r. ....................................................... s. ....................................................... t. ....................................................... tj. ...................................................... t.j. ..................................................... tzw. .................................................. ust. ................................................... ustęp wyr. .................................................. wyrok zd. .................................................... zdanie ze zm. .............................................. ze zmianami zob. .................................................. zobacz rok strona tom to jest tekst jednolity tak zwany (-a, -e) XVII Wykaz literatury B. Adamiak, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Legalis 2014, kom. do art. 61a KPA B. Adamiak, Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego, AUW No 503, Prawo LXXXVIII, Wrocław 1980 B. Adamiak, Prawo do procesu na drodze administracyjnej jako gwarancja realizacji za- sady demokratycznego państwa prawnego, w: Instytucje procesu administracyj- nego i sądowoadministracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ludwikowi Żukowskiemu, Przemyśl–Rzeszów 2009 B. Adamiak, w: B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, War- Komentarz, Warszawa 2009 szawa 1996 B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Prawo procesowe administracyjne, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 9, War- szawa 2010 J.A. Andre, Role morality as a complex instance of ordinary morality, American Philo- sophical Quarterly 1991 S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Or- dynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2013 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012 B. Banaszak, Propozycje reformy samorządowych kolegiów odwoławczych w świetle zasad i standardów Konstytucji RP, Casus 2015, Nr 2 K.W. Baran (red.), Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1993 Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000 M. Bąkiewicz, Samorządowe kolegia odwoławcze. Ewolucja, stan obecny i perspektywy G. Bieniek, w: G. Bieniek, M. Gdesz, S. Kalus (red.), Ustawa o gospodarce nieruchomo- instytucji, ST 2008, Nr 9 ściami. Komentarz, Warszawa 2012 Biuro Orzecznictwa NSA, Sprawozdanie roczne z działalności sądów administra- cyjnych za 2014 r., http://www.nsa.gov.pl/sprawozdania-roczne.php (dostęp: 19.7.2016 r.) B. Bladowski, Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2013 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: