Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 008098 20950492 na godz. na dobę w sumie
Sankcje w prawie podatkowym - ebook/pdf
Sankcje w prawie podatkowym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 270
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2460-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia „Sankcje w prawie podatkowym” stanowi pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie będące kompleksowym ujęciem sankcji podatkowych. Przedmiotem opracowania jest analiza sankcji podatkowych w polskim prawie podatkowym, zmierzająca do zaproponowania rozwiązań legislacyjnych, które mogą posłużyć do stworzenia skutecznego i racjonalnego systemu sankcji. W toku prowadzonych rozważań podjęto próbę rozstrzygnięcia najistotniejszych problemów normatywnych związanych z charakterem prawnym sankcji podatkowych i zasadami ich funkcjonowania oraz analizowano problem celowości wykorzystania kryteriów rozgraniczających stosowanie sankcji podatkowych i pozostałych rodzajów sankcji, a także wskazano na kryteria, które mogą znaleźć zastosowanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Pawe∏ Majka Sankcje w prawie podatkowym Sankcje w prawie podatkowym Pawe∏ Majka Sankcje w prawie podatkowym Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2011 Sankcje w prawie podatkowym Wydawca: Emilia Kasperowicz-Medyñska Projekt ok³adki i stron tytu³owych: GRAFOS © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Marta Œwierk Druk i oprawa: Totem, Inowroc³aw ISBN 978-83-255-2459-3 ISBN e-book 978-83-255-2460-9 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wykaz skrótów ......................................................................................... Wykaz wykorzystanych aktów prawnych ............................................ Wykaz wykorzystanych orzeczeñ .......................................................... IX XI XV Bibliografia ................................................................................................ XVII Wstêp ......................................................................................................... XXIX Rozdzia³ I. Przymus prawny jako œrodek realizacji norm prawnych w œwietle postulatu skutecznoœci prawa – zarys problematyki .......... 1. Skutecznoœæ prawa.............................................................................. 2. Czynniki wp³ywaj¹ce na przestrzeganie norm prawnych ................. 2.1. Zagadnienia wstêpne .................................................................. 2.2. Œwiadomoœæ prawna ................................................................... 2.2.1. Uwagi wprowadzaj¹ce...................................................... 2.2.2. Znajomoœæ prawa ............................................................. 2.2.3. Ocena prawa ..................................................................... 2.2.4. Pozosta³e sk³adniki œwiadomoœci prawnej ....................... 2.3. Przymusowa sytuacja adresata normy ....................................... 2.4. Nagroda (gratyfikacja) za zachowanie zgodne z norm¹ prawn¹ 2.5. Mo¿liwoœæ zachowania zgodnego z prawem............................. 2.6. Wzajemna relacja czynników wp³ywaj¹cych na przestrzeganie norm prawnych........................................................................... 3. Przymus prawny a przestrzeganie norm prawnych ........................... 3.1. Charakterystyka przymusu prawnego ....................................... 3.1.1. Pojêcie przymusu prawnego ............................................. 3.1.2. Granice przymusu prawnego ............................................ 3.2. Przymus prawny a sankcja prawna ........................................... 3.3. Problem intensywnoœci przymusu prawnego a przestrzeganie norm prawnych........................................................................... 4. Uzasadnienie stosowania przymusu oraz sankcji w prawie podatkowym ....................................................................................... 4.1. Zagadnienia wstêpne .................................................................. 4.2. Przes³anki uzasadniaj¹ce stosowanie przymusu oraz sankcji w prawie podatkowym .............................................................. 4.2.1. Zagadnienia wstêpne ........................................................ 4.2.2. Cechy charakteryzuj¹ce prawo podatkowe ...................... 4.3. Wnioski ...................................................................................... 5. Podsumowanie ................................................................................... 1 1 4 4 6 6 6 7 8 11 14 17 18 21 21 21 22 24 26 28 28 28 28 30 35 36 V Spis treœci Rozdzia³ II. Pojêcie i typologia sankcji podatkowych ......................... 1. Pojêcie i charakterystyka sankcji prawnych oraz finansowo- prawnych ............................................................................................ 1.1. Definicja sankcji prawnej .......................................................... 1.2. Podstawowa funkcja sankcji prawnych ..................................... 1.3. Typy sankcji prawnych .............................................................. 1.3.1. Zagadnienia ogólne........................................................... 1.3.2. Sankcja niewa¿noœci ........................................................ 1.3.3. Sankcja egzekucyjna......................................................... 1.3.4. Sankcja karna ................................................................... 1.4. Pojêcie i charakterystyka sankcji finansowoprawnej ............... 2. Pojêcie sankcji podatkowej ................................................................ 3. Systematyka sankcji podatkowych..................................................... 3.1. Zagadnienia wstêpne .................................................................. 3.2. Systematyka sankcji podatkowych wed³ug skutków dla naruszaj¹cego normê ........................................................... 3.3. Podzia³ sankcji podatkowych wed³ug zwi¹zku z nale¿nym zobowi¹zaniem podatkowym..................................................... 3.4. Podzia³y sankcji podatkowych oparte na innych kryteriach .... 4. Podsumowanie .................................................................................... Rozdzia³ III. Sankcja w strukturze normy podatkowoprawnej ......... 1. Zagadnienia wstêpne .......................................................................... 2. Sankcje wewnêtrzne i zewnêtrzne (system sankcji ustanawianych w celu zapewnienia skutecznoœci norm prawa podatkowego) ......... 2.1. Uwagi wprowadzaj¹ce................................................................ 2.2. Sankcje wewnêtrzne ................................................................... 2.2.1. Sankcje materialnoprawne ............................................... 2.2.2. Sankcje procesowe ........................................................... 2.3. Sankcje zewnêtrzne ................................................................... 2.3.1. Sankcje administracyjne .................................................. 2.3.2. Sankcje karnoskarbowe ................................................... 3. Sankcja prawna a struktura normy prawnej ...................................... 3.1. Pogl¹dy na budowê normy prawnej........................................... 3.2. Problem miejsca sankcji w systemie norm prawnych .............. 4. Norma podatkowoprawna................................................................... 5. Sankcja a budowa normy podatkowoprawnej ................................... 5.1. Sankcja jako postaæ normy sankcjonuj¹cej .............................. 5.2. Sankcja podatkowa a elementy konstrukcji podatku ................ 5.3. Elementy konstrukcji sankcji podatkowych .............................. 6. Sankcje podatkowe w systemie sankcyjnego oddzia³ywania na podmioty zobowi¹zane.................................................................. 6.1. Stopniowanie natê¿enia sankcji ................................................. 6.2. Zbieg sankcji............................................................................... 7. Podsumowanie ................................................................................... VI 39 39 39 44 46 46 47 50 51 52 56 66 66 66 68 70 71 73 73 74 74 74 74 83 85 85 86 88 88 92 93 95 95 97 103 107 107 110 117 Spis treœci Rozdzia³ IV. Charakterystyka sankcji podatkowych ........................... 1. Funkcje sankcji podatkowych ............................................................ 1.1. Uwagi wprowadzaj¹ce................................................................ 1.2. Funkcja represyjna...................................................................... 1.3. Funkcja prewencyjna ................................................................. 1.4. Funkcja odszkodowawcza ......................................................... 1.5. Funkcja fiskalna.......................................................................... 1.6. Wnioski ...................................................................................... 2. Sankcje podatkowe jako bodŸce prawne............................................ 2.1. Pojêcie i systematyka bodŸców finansowoprawnych ............... 2.2. Koncepcja sankcji podatkowych jako negatywnych bodŸców finansowoprawnych ................................................................... 3. Granice kszta³towania sankcji podatkowych .................................... 3.1. Wstêp ......................................................................................... 3.2. Sankcje podatkowe a Konstytucja RP ....................................... 3.2.1. Zagadnienia wstêpne ........................................................ 3.2.2. Sankcje podatkowe w œwietle konstytucyjnych zasad opodatkowania ................................................................ 3.2.3. Problem zgodnoœci przepisów reguluj¹cych sankcje podatkowe z Konstytucj¹ RP............................................ 3.3. Sankcje podatkowe a prawo podatkowe miêdzynarodowe ...... 3.3.1. Sankcje podatkowe a regulacje umów miêdzynarodowych ......................................................... 3.3.2. Sankcje podatkowe a prawo podatkowe Unii Europejskiej 3.4. Mo¿liwoœæ kszta³towania elementów sankcji podatkowych w aktach rangi podustawowej ................................................... 4. Charakter prawny sankcji podatkowych – podsumowanie ............... Rozdzia³ V. Funkcjonowanie sankcji podatkowych ............................. 1. Podmiotowy zakres stosowania sankcji podatkowych ..................... 1.1. Podatnik ..................................................................................... 1.2. P³atnik i inkasent ........................................................................ 1.3. Nastêpcy prawni oraz podmioty przekszta³cone ....................... 1.4. Osoby trzecie odpowiadaj¹ce za zobowi¹zania podatnika........ 2. Przedmiotowy zakres stosowania sankcji podatkowych .................. 3. Procedura stosowania sankcji podatkowych ..................................... 3.1. Postêpowanie zwi¹zane ze stosowaniem sankcji podatkowych ............................................................................. 3.1.1. Problem modelu postêpowania zwi¹zanego ze stosowaniem sankcji podatkowych (postêpowanie w sprawie wymiaru sankcji a typowe postêpowanie wymiarowe) ..................................................................... 3.1.2. Instytucje gwarantuj¹ce ochronê uprawnieñ strony w toku postêpowania w sprawie wymiaru sankcji podatkowych ................................................................... 119 119 119 120 125 130 134 136 137 137 138 140 140 140 140 141 148 155 155 163 176 179 181 181 181 183 184 186 188 193 193 193 204 VII Spis treœci 3.2. Wybrane instytucje kszta³tuj¹ce standardy ochrony praw oskar¿onego w postêpowaniu karnym skarbowym .................. 3.3. Propozycja modyfikacji procedury stosowania sankcji podatkowych ............................................................................. 4. Podsumowanie ................................................................................... Zakoñczenie .............................................................................................. Indeks rzeczowy ....................................................................................... 210 213 217 219 233 VIII 1. Akty prawne AkcyzaU . . . . . . . . . Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.) Dyrektywa VAT . . . Dyrektywa Rady 2006/112/EC z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (Dz.Urz. 2006/112/EC WE z 2006 r. Nr L 347, s. 1 ze zm.) EKonPCz . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolnoœci z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) ustawa z 10.9.1999 r. Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. z 2007 r. Dz.U. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KPA . . . . . . . . . . . . . KPC . . . . . . . . . . . . . KPK . . . . . . . . . . . . . (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administra- cyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) MK-OECD . . . . . . . Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od do- OrdPU . . . . . . . . . . . PCzCywU . . . . . . . . PDOFizU . . . . . . . . . PDOPrU. . . . . . . . . . PSpDarU . . . . . . . . . chodu i maj¹tku ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynnoœci cywilnopraw- nych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 694 ze zm.) ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi- zycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) IX Wykaz skrótów Rycza³tU . . . . . . . . . ustawa z 20.11.1998 r. o zrycza³towanym podatku docho- dowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . . . Traktat z 25.3.1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej VATU. . . . . . . . . . . . (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw 2. Publikacje Dz.U. Gl . . . . . . . . . . . . . . . Glosa KPPod . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Podatkowego MoPod . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego i Wo- OSN . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Administracyjna, jewódzkich S¹dów Administracyjnych Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich OTK ZU . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Zbiór Urzêdo- wy PAK . . . . . . . . . . . . . Prawo-Administracja-Koœció³ PP. . . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Podatkowy PiP . . . . . . . . . . . . . . Pañstwo i Prawo PiPod . . . . . . . . . . . . Prawo i Podatki PiPodUE . . . . . . . . . Prawo i Podatki Unii Europejskiej POP . . . . . . . . . . . . . Przegl¹d Orzecznictwa Podatkowego RNP . . . . . . . . . . . . . Rocznik Nauk Prawnych RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny SP. . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze 3. S¹dy, Trybuna³y i organy EKPC. . . . . . . . . . . . Europejska Komisja Praw Cz³owieka ETPC . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci MF . . . . . . . . . . . . . . Ministerstwo Finansów MinFin . . . . . . . . . . . Minister Finansów NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny S¹d Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . S¹d Najwy¿szy TK . . . . . . . . . . . . . . Trybuna³ Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki S¹d Administracyjny X Wykaz wykorzystanych aktów prawnych 1. ród³a prawa krajowego Wykaz wykorzystanych aktów prawnych Wykaz wykorzystanych aktów prawnych Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Ustawa z 15.3.1934 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. R.P. Nr 39, poz. 346 ze zm.) Ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Ustawa z 17.6.1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) Ustawa z 26.2.1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspo³ecznionej (Dz.U. Nr 7, poz. 55 ze zm.) Ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) Ustawa z 28.7.1990 r. o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62 ze zm.) Ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) Ustawa 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214) Ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) Ustawa z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Ustawa z 21.11.1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi- zycznych (Dz.U. Nr 137, poz. 638 ze zm.) Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) Ustawa z 20.11.1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) Ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) Ustawa z 9.9.2000 r. o podatku od czynnoœci cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) Ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) XI Wykaz wykorzystanych aktów prawnych Ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Ustawa z 18.11.2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi- zycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 263, poz. 2619 ze zm.) Ustawa z 7.11.2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektó- rych innych ustaw (Dz.U. Nr 209, poz. 1318) Ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze zm.) Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z 7.7.2004 r. w sprawie wykazu op³at o charakterze sankcyjnym (Dz.U. Nr 161, poz. 1682 ze zm.) 2. ród³a prawa miêdzynarodowego Konwencja Pomiêdzy Rzeczypospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Austrii o zapobie- ¿eniu dwukrotnemu pobieraniu podatku spadkowego z 25.11.1926 r. (Dz.U. z 1926 r. Nr 63, poz. 551) Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolno- œci z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) Pierwszy protokó³ do Konwencji Europejskiej z 20.3.1952 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175) Konwencja Wiedeñska o stosunkach dyplomatycznych z 18.4.1961 r. (Dz.U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232) 3. ród³a prawa unijnego Traktat z 25.3.1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) – wersja ujednolicona Ósma Dyrektywa Rady 79/1072/EEC z 6.12.1979 r. w sprawie harmonizacji przepisów Pañstw Cz³onkowskich w zakresie podatków obrotowych – zasady zwrotu podatku od wartoœci dodanej podatnikom nieposiadaj¹cym siedziby na te- rytorium kraju (Dz.Urz. UE z 1979 r. Nr L 331, s. 11) Konwencja z 23.7.1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowa- nia w zwi¹zku z korekt¹ zysków przedsiêbiorstw powi¹zanych (Dz.Urz. WE z 2005 r. Nr C 160, s. 11 ze zm.) Dyrektywa Rady 90/435/EEC z 23.7.1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spó³ek dominuj¹cych i zale¿nych w ró¿nych pañstwach cz³onkowskich (Dz.Urz. WE z 1990 r. Nr L 225, s. 6 ze zm.) Dyrektywa Rady 2009/133/EC z 19.10.2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania maj¹cego zastosowanie w przypadku ³¹czenia, podzia³ów, po- dzia³ów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udzia³ów doty- cz¹cych spó³ek ró¿nych pañstw cz³onkowskich oraz przeniesienia statutowej sie- dziby SE lub SCE z jednego pañstwa cz³onkowskiego do innego pañstwa cz³onkowskiego (Dz.Urz. WE z 2009 r. Nr L 310, s. 34) Dyrektywa Rady 2003/48/EC z 3.6.2003 r. w sprawie opodatkowania docho- dów z oszczêdnoœci w formie wyp³acanych odsetek (Dz.Urz. WE z 2003 r. Nr L 157, s. 38 ze zm.) XII Wykaz wykorzystanych aktów prawnych Dyrektywa Rady 2003/49/EC z 3.6.2003 r. w sprawie wspólnego systemu opo- datkowania stosowanego do odsetek oraz nale¿noœci licencyjnych miêdzy po- wi¹zanymi spó³kami ró¿nych pañstw cz³onkowskich (Dz.Urz. WE z 2003 r. Nr L 157, s. 49 ze zm.) Dyrektywa Rady 2006/112/EC z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartoœci dodanej (Dz.Urz. WE z 2006 r. Nr L 347, s. 1 ze zm.) Rezolucja Rady i przedstawicieli rz¹dów Pañstw Cz³onkowskich zebranych w Radzie z 27.6.2006 r. dotycz¹cej kodeksu postêpowania w sprawie dokumenta- cji cen transferowych dla przedsiêbiorców stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE) (Dz.Urz. WE z 2006 r. Nr C 176, s. 1) XIII Wykaz wykorzystanych orzeczeñ 1. Wyroki Trybuna³u Konstytucyjnego Wykaz wykorzystanych orzeczeñ Wykaz wykorzystanych orzeczeñ Wyrok TK z 12.1.1995 r., K 12/94, OTK ZU 1995, cz. I, poz. 2 Wyrok TK z 26.9.1995 r., U 4/95, OTK ZU 1995, Nr 1, poz. 4 Wyrok TK z 29.4.1998 r., K 17/97, OTK ZU 1998, Nr 3, poz. 30 Wyrok TK z 16.6.1998 r., U 9/97, OTK ZU 1998, Nr 5, poz. 51 Wyrok TK z 13.2.1999 r., K 19/99, OTK ZU 2001, Nr 2, poz. 30 Wyrok TK z 27.4.1999 r., P 7/98, OTK ZU 1999, Nr 4, poz. 72 Wyrok TK z 18.6.2001 r., P 6/00, OTK ZU 2001, Nr 5, poz. 120 Wyrok TK z 11.12.2001 r., Sk 16/00, OTK ZU 2001, Nr 8, poz. 257 Wyrok TK z 23 4.2002 r., K 2/01, OTK ZU 2002, Nr 3, poz. 27 Wyrok TK z 22.5.2002 r., K 6/02, OTK ZU 2003, Nr 3A, poz. 33 Wyrok TK z 20.11.2002 r., K 41/02, OTK ZU 2002, Nr 6, poz. 83 Wyrok TK z 27.4.2004 r., K 24/03, OTK ZU 2004, Nr 4, poz. 33 Wyrok TK z 4.9.2007 r., P 43/06, OTK ZU 2007, Nr 8, poz. 95 2. Wyroki S¹du Najwy¿szego Wyrok SN z 6.1.1999 r., III RN 100/98, OSN1999, Nr 20, poz. 636 Wyrok SN z 21.5.2002 r., III RN 64/01, MoPod 2003, Nr 3, s. 33–34 Wyrok SN z 8.1.2003 r., III RN 234/01, MoPod 2003, Nr 2, s. 2 3. Orzeczenia s¹dów administracyjnych Uchwa³a NSA z 14.3.2005 r., FPS 1/04, ONSAiWSA 2005, Nr 3, poz. 51 Uchwa³a NSA z 25.4.2005 r., FPS 6/04, ONSAiWSA 2005, Nr 4, poz. 66 Uchwa³a NSA z 16.10.2006 r., I FPS 2/06, ONSAiWSA 2007, Nr 1, poz. 3 Uchwa³a NSA z 16.11.2009 r., I FPS 2/09, Legalis Wyrok NSA z 13.10.1994 r., SA/Po 1438/94, MoPod 1995, Nr 6, s. 184 Wyrok NSA z 26.9.1995 r., SA/Lu 1929/94, Legalis Wyrok NSA z 18.10.1995 r., SA/£d 1680/95, POP 1996, Nr 6, poz. 194 Wyrok NSA z 27.11.1995 r., I SA/Wr 623/95, niepubl. Wyrok NSA z 28.2.1997 r., I SA/Wr 291/96, Legalis Wyrok NSA z 11.9.1997 r., SA/Sz 769/96, niepubl. Wyrok NSA z 8.4.1998 r., I SA/Wr 1632/96, niepubl. Wyrok NSA z 21.2.2001 r., SA/Sz 1877/99, niepubl. Wyrok NSA z 20.6.2001 r., SA/Bk 785/00, Legalis Wyrok NSA z 31.7.2001 r., III SA 643/00, PP 2001, Nr 11, s. 63 Wyrok NSA z 4.1.2002 r., I SA/Ka 2164/00, ONSA 2003, Nr 1, poz. 33 Wyrok NSA z 10.7.2002 r., I SA/Gd 1962/99, POP 2003, Nr 3, poz. 80 Wyrok NSA z 2.10.2002 r., I SA/Ka 793/01, ONSA 2003, Nr 2, poz. 34 XV Wykaz wykorzystanych orzeczeñ Wyrok WSA z 22.4.2005 r., I SA/Op 151/04, B. Dauter (red.) Ordynacja podat- kowa. Orzecznictwo s¹dów administracyjnych w sprawach podatkowych, War- szawa 2007, s. 340–341 Wyrok NSA z 26.6.2005 r., FSK 2403/04, http://orzeczenia.nsa.gov.pl Wyrok NSA z 11.8.2005 r., FSK 2113/04, Legalis Wyrok NSA z 22.11.2005 r., FSK 2669/04, B. Dauter (red.), Ordynacja podat- kowa. Orzecznictwo s¹dów administracyjnych w sprawach podatkowych, War- szawa 2007, s. 475 Wyrok WSA z 23.11.2005 r., I SA/Bd 473/05, http://orzeczenia.nsa. gov.pl Wyrok NSA z 25.11.2005 r., I FSK 305/05, B. Dauter (red.), Ordynacja podat- kowa. Orzecznictwo s¹dów administracyjnych w sprawach podatkowych, War- szawa 2007, s. 337 Wyrok WSA z 12.4.2007 r., I SA/Ol 21/07, http://orzeczenia.nsa. gov.pl Wyrok WSA z 29.5.2007 r., III SA/Wa 159/07, Legalis Wyrok NSA z 5.2.2010 r., I FSK 1196/08, Legalis Wyrok WSA z 23.2.2010 r., I SA/Rz 941/09, Legalis Postanowienie WSA z 15.2.2006 r., I SA/£d 1089/05, POP 2006, Nr 2, poz. 32 Postanowienie NSA z 31.7.2007 r., I FSK 1062/06, http://orzeczenia.nsa.gov.pl 4. Orzeczenia Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka oraz Europejskiej Komisji Praw Cz³owieka Wyrok ETPC z 21.2.1984 r. w sprawie Öztürk przeciwko RFN, Nr 8544/79 Wyrok ETPC z 25.2.1993 r. w sprawie Fuke przeciwko Francji, Nr 10828/84 Wyrok ETPC z 22.9.1994 r. w sprawie Hentrich przeciwko Francji, Nr 13616/88 Wyrok ETPC z 15.6.1999 r. w sprawie W.S. przeciwko Polsce, Nr 37607/97 Decyzja EKPC z 27.9.1976 r. w sprawie Four Companies przeciwko Austrii, Nr 7427/82 Decyzja EKPC w sprawie Hardy–Spirlet przeciwko Belgii, Nr 12662/82 5. Wyroki Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci oraz Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej Wyrok ETS z 25.2.1988 r. w sprawie postêpowanie karne przeciwko Reinero- wi Drexler (C-299/86), [1988] ECR 1213 Wyrok ETS z 1.7.1993 r. w sprawie Metalsa Srl (C-276/1), [1993] ECR I–4430 Wyrok ETS z 28.4.1998 r. w sprawie Jessica Safir (C-118/96), [1998] ECR I–1897 Wyrok ETS z 26.10.1999 r. w sprawie Eurowings (C-294/97), [1999] ECR I–7449 Wyrok ETS z 28.10.1999 r. w sprawie Vestergaard (C-55/98), [1999] ECR I–7643 Wyrok ETS z 21.3.2000 r. w sprawie Gabalfrisa SL i inni (C-110/98), ECR I–1577 Wyrok ETS z 15.1.2009 r. w sprawie K–1 sp. z o.o. (C-502/07) Wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej z 29.7.2010 r. w sprawie Profaktor Kulesza, Frankowski, JóŸwiak, Or³owski Sp. I. w B. (C-188/09) XVI Bibliografia S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyñski, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgód- Bibliografia Bibliografia ka-Medek, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2007 M. Balcerzak, A. Zalasiñski, S¹dowo-administracyjna kontrola decyzji podat- kowych a prawo do rzetelnego procesu (art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka), KPPod 2002, Nr 1 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Sankcje VAT dotycz¹ce okresów rozliczenio- wych sprzed 1 maja 2004 r., MoPod 2005, Nr 11 A. Bembnista, Dodatkowe zobowi¹zanie podatkowe w VAT w obliczu orzecze- nia Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci oraz eliminacji sankcji VAT z usta- wy o podatku od towarów i us³ug, Gl 2009, Nr 4. A. Bieñ-Kaca³a, Zasada pañstwowego w³adztwa daninowego – wybrane zagad- nienia, [w:] Studia Iuridica Toruniensia. Przemiany polskiego prawa (1989–1999), red. E. Kustra, Toruñ 2001 A. Bieñ-Kaca³a, Zasada w³adztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., To- ruñ 2005 M. Bojarski (red.), J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Czêœæ ogólna i szczególna, Warszawa 2004 J. Borkowski, Pojêcie w³adztwa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegl¹d Prawa Administracyjnego II 1972, Nr 167, s. 43 i n. A. Borodo, Zagadnienia odpowiedzialnoœci podatkowej przedsiêbiorstw pañ- stwowych, [w:] Studia podatkowe, (red.) J. G³uchowski, Toruñ 1991 P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego zobowi¹zania podatkowego, Kraków 2004 M. Borucka-Arctowa, Legalizm a konformizm i oportunizm, RPEiS 1964, Nr 2 M. Borucka-Arctowa, O spo³ecznym dzia³aniu prawa, Warszawa 1967 M. Borucka-Arctowa, Œwiadomoœæ prawna a planowe zmiany spo³eczne, Wro- c³aw 1981 M. Borucka-Arctowa, Problem granic prawa, [w:] Problemy teorii i filozofii prawa, Lublin 1985 M. Borucka-Arctowa, Motywacyjne oddzia³ywanie normy prawnej, Krakow- skie Studia Prawnicze 1989, Nr 22 M. Borucka-Arctowa, J. Woleñski, Wstêp do prawoznawstwa, Kraków 1997 A. Brzeziñska, Karta Praw Podatnika w Australii, KPPod 2003, Nr 2–3 B. Brzeziñski, Zobowi¹zania podatkowe w œwietle orzecznictwa s¹dów, Toruñ 1993 B. Brzeziñski, Recenzja Teresa Dêbowska-Romanowska „Komentarz do prawa bud¿etowego pañstwa i samorz¹du terytorialnego wraz z czêœci¹ ogóln¹ prawa fi- nansowego”, Warszawa 1995, PiP 1996, Nr 7 XVII Bibliografia B. Brzeziñski, Anglosaskie doktryny orzecznicze dotycz¹ce unikania opodat- kowania, Toruñ 1996 B. Brzeziñski, Skutki stosowania cen transferowych w œwietle unormowañ eu- ropejskiego prawa podatkowego, MoPod 1997, Nr 7 B. Brzeziñski, Wstêp do nauki prawa podatkowego, Toruñ 2003 B. Brzeziñski, Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badañ naukowych, KPPod 2005, Nr 1 B. Brzeziñski, O zagadnieniu delimitacji norm materialnoprawnych i procedu- ralnych w prawie podatkowym, [w:] Ius suum quique. Studia prawnofinansowe. Ksiêga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wac³awowi Goronowskiemu, red. W. Konieczny, Warszawa 2005 B. Brzeziñski, Propozycja systematyzacji tez. Deklaracja Praw Podatnika, PiPod, Wydanie specjalne Nr 4 B. Brzeziñski, M. Kalinowski, Znaczenie terminów z zakresu prawa podatko- wego wystêpuj¹cych w Kodeksie karnym skarbowym, KPPod 2000, Nr 2 B. Brzeziñski, M. Kalinowski, Europejskie prawo podatkowe w œwietle orzecz- nictwa Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci, Gdañsk 2001 B. Brzeziñski, M. Kalinowski, Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej, Gdañsk 2005 B. Brzeziñski, T. Dêbowska-Romanowska, M. Kalinowski, W. Wójtowicz (red.), Prawo finansowe, Warszawa 1999 B. Brzeziñski, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesiñska, J. Or³owski, Ordy- nacja podatkowa. Komentarz, Toruñ 2007 B. Brzeziñski, W. Matuszewski, W. Morawski, A. Olesiñska, A. Zalasiñski, Pra- wo finansów publicznych, Toruñ 2006 K. Bucha³a, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1997 C. Campbell, Application of the Charter to Civil Penalties in The Incom Tax Act, Candian Tax Journal 2002, Nr 50 P. Chmielnicki, A. Dyba³a, M. Stachura, Regu³y dzia³ania cz³owieka gospoda- ruj¹cego w spo³eczeñstwie jako Ÿród³o norm prawnych, Warszawa 2010 W. Chróœcielewski, W. Nykiel, Ordynacja podatkowa a przepisy Kodeksu po- stêpowania administracyjnego, [w:] Ordynacja podatkowa. Studia, (red.) B. Brze- ziñski, C. Kosikowski, £ódŸ–Toruñ 1999 R. Cia³kowski, Terminologiczne aspekty konstrukcji podatku, [w:] System po- datkowy, Acta Universistatis Lodziensis. Folia Iuridica 1992, Nr 54 M. Cieœlak, O wêz³owych pojêciach zwi¹zanych z sensem kary, PiP 1969, Nr 2 M. Cieœlak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujêcia, Warszawa 1994 Z. Cywiñski, Kilka uwag o ujêciach œwiadomoœci prawnej, Studia Iuridica 1996, Nr 31 W. Czachórski, Zobowi¹zania – zarys wyk³adu, Warszawa 1998 I. Czuma, Ustrojowe podstawy skarbowoœci na tle konstytucji kwietniowej, Lublin 1937 M. Dassesse, Human Rights, European Law and Tax Law: The Implications of the Judgments of the Court of Human Rights in re Funke and of European Court of Justice in re Corbiau, EC Tax Review 1994, Nr 3 XVIII Bibliografia M. Dassesse, Human rights and value added tax fines: are the Belgian rules contrary to community law?, International Bureau of Fiscal Documentation, Bul- letin 1999, Nr 12 B. Dauter (red.), Ordynacja podatkowa. Orzecznictwo s¹dów administracyj- nych w sprawach podatkowych, Warszawa 2007 K. Devos, Penalties and Sanctions for Taxation Offences in New Zealand: Im- plications for Taxpayer Compliance, New Zealand Journal of Taxation Law and Policy 2004, Nr 10 K. Devos, Penalties and Sanctions for Taxation Offences in Selected An- glo-Saxon Countries: Implications for Taxpayer Compliance and Policy, Revenue Law Journal 2004, Nr 14 T. Dêbowska-Romanowska, Komentarz do prawa bud¿etowego pañstwa i sa- morz¹du terytorialnego wraz z czêœci¹ ogóln¹ prawa finansowego, Warszawa 1995 T. Dêbowska-Romanowska, Nastêpstwa karno-skarbowe nieujawnienia podat- ku a obowi¹zki pañstwa wobec podatników, PiP 2007, Nr 9 T. Dêbowska-Romanowska, Za co karaæ podatnika, a za co powinno odpowia- daæ pañstwo w stosunku do dzia³aj¹cych w dobrej wierze podatników? (cz. I i III), PiPod 2007 i 2008, Nr 11 i Nr 1 T. Dêbowska-Romanowska, Prawo finansowe. Czêœæ konstytucyjna wraz z czêœci¹ ogóln¹, Warszawa 2010 D. Dominik, Parê refleksji nad sankcj¹ VAT, KPPod 2006, Nr 2 W. Doroszewski (red.), S³ownik jêzyka polskiego, Tom VIII, Warszawa 1966 M. Duda, Pojêcie i charakter sankcji podatkowych, PAK 2002, Nr 2–3 M. Duda, Modele sankcji podatkowych – sankcje zwi¹zane z odliczaniem po- datku naliczonego w podatku od towarów i us³ug, [w:] Kierunki reformy polskie- go systemu podatkowego, red. A. Pomorska, Lublin 2003 M. Duda, Ustalenie dodatkowego zobowi¹zania podatkowego w systemie po- datku od towarów i us³ug. 1993–2005, RNP 2006, Nr 1 D. Dudra, T. Burczyñski, Sankcje w podatku od towarów i us³ug a prawo wspólnotowe, PP 2006, Nr 8 W. Dziedziak, Próba charakterystyki sankcji prawnych i moralnych, Annales UMCS Sectio G 1992, Nr 39 W. Dziedziak, Sankcje prawne i moralne. Studium teoretycznoprawne, niepu- blikowana praca doktorska, Lublin 1999 L. Dziewiêcka-Bokun, Sankcja prawna w prawie administracyjnym, Acta Univesitatis Wratislaviensis. Prawo XXXVI, Nr 169 H. Dzwonkowski, Sankcje podatkowe. Raport Biura Studium i Ekspertyz Kan- celarii Sejmu, Nr 116, paŸdziernik 1997 H. Dzwonkowski, Konstytucyjnoœæ sankcji podatkowych, MoPod 1999, Nr 3 H. Dzwonkowski, Szacowanie podstawy opodatkowania cz. II, Gl 2000, Nr 8 H. Dzwonkowski, Powstanie i wymiar zobowi¹zañ podatkowych, Warszawa 2003 H. Dzwonkowski, Opodatkowanie dochodów nieujawnionych – wybrane za- gadnienia, MoPod 2005, Nr 4 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sankcje w prawie podatkowym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: