Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00456 016982 20918504 na godz. na dobę w sumie
Schematy podatkowe - nowy obowiązek w jednostkach sektora publicznego - ebook/pdf
Schematy podatkowe - nowy obowiązek w jednostkach sektora publicznego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 63
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-617-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W ostatnich miesiącach bardzo popularnym tematem wśród praktyków prawa podatkowego jest problematyka raportowania schematów podatkowych.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. do działu III Ordynacji podatkowej został wprowadzony nowy rozdział 11a „Informacje o schematach podatkowych”. Dotyczy on zasad informowania organów podatkowych o stosowanych przez podatników schematach podatkowych.
Obowiązek raportowania ciąży de facto na każdym podmiocie, który może być podatnikiem, płatnikiem jakiegoś podatku. Nowe regulacje obejmują zatem również wszystkie jednostki sektora publicznego, cały samorząd terytorialny oraz spółki komunalne. Co więcej, jednostki samorządu terytorialnego są jedynym w skali Polski podmiotem, który w systemie podatkowym pełni podwójną rolę:
1) z jednej strony jest to organ podatkowy (np. w zakresie podatku od nieruchomości),
2) z drugiej strony występuje jako podatnik (np. VAT).
Nowe przepisy pisane były od początku jako przeznaczone dla biznesu. Nie zawierają żadnych odrębnych regulacji dla jednostek sektora publicznego. Utrudnia to ich praktyczne stosowanie.
Celem Poradnika jest przede wszystkim uświadomienie, że obowiązek raportowania występuje w jednostkach sektora publicznego, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, w takiej samej mierze jak w sektorze obrotu gospodarczego, oraz wskazanie, jak radzić sobie z identyfikowaniem schematów oraz ich raportowaniem w praktyce.
Z Poradnika można się dowiedzieć m.in.:
• czym jest schemat podatkowy i jakie są jego rodzaje,
• jakie obowiązki ciążą na podmiotach zobowiązanych,
• kiedy jednostka będzie promotorem, wspomagającym oraz korzystającym,
• jak raportować schematy do Krajowej Administracji Skarbowej,
• kiedy należy wprowadzić wewnętrzną procedurę mającą na celu przeciwdziałać niezaraportowaniu schematu,
• jakie grożą kary za uchybienie nowym obowiązkom i kto jest narażony na ryzyko ich poniesienia.
Niejednoznaczność nowych regulacji połączona z dotkliwymi sankcjami karnymi i administracyjnymi przewidzianymi dla podmiotów, które uchybią nowym obowiązkom związanym ze schematami, cały czas wzbudza kontrowersje zarówno wśród uczestników obrotu gospodarczego, jak i wśród obsługujących jednostki prawników, doradców podatkowych i księgowych. Każdy zastanawia się zatem dzisiaj, czy podejmowane czynności nie stanowią „uzgodnienia” będącego schematem podatkowym, o którym trzeba poinformować Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Niestety, nowe obowiązki nie dotyczą wyłącznie sfery biznesowej obrotu gospodarczego. Obowiązek raportowania ciąży de facto na każdym podmiocie, który może być podatnikiem, płatnikiem jakiegoś podatku. Nowe regulacje obejmują zatem również wszystkie jednostki sektora publicznego, cały samorząd terytorialny oraz spółki komunalne. W przepisach nie ma jakiegokolwiek wyłączenia podmiotowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jarosław Włoch radca prawny, wicedyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego MISP Mateusz Oleksy doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego MISP Schematy podatkowe – nowy obowiązek w jednostkach sektora publicznego Wstęp W ostatnich miesiącach bardzo popularnym tematem wśród praktyków prawa podatkowego jest problematyka raportowania schematów podat- kowych. Z dniem 1 stycznia 2019 r. do działu III Ordynacji podatkowej został wpro- wadzony nowy rozdział 11a „Informacje o schematach podatkowych”. Dotyczy on zasad informowania organów podatkowych o stosowanych przez podatników schematach podatkowych (z ang. Mandatory Disclosure Rules, w skrócie: MDR). Niejednoznaczność nowych regulacji połączona z dotkliwymi sankcjami karnymi i administracyjnymi przewidzianymi dla podmiotów, które uchybią nowym obowiązkom związanym ze schematami, cały czas wzbudza kon- trowersje zarówno wśród uczestników obrotu gospodarczego, jak i wśród obsługujących jednostki prawników, doradców podatkowych i księgowych. Każdy zastanawia się zatem dzisiaj, czy podejmowane czynności nie stanowią „uzgodnienia” będącego schematem podatkowym, o któ- rym trzeba poinformować Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Niestety, nowe obowiązki nie dotyczą wyłącznie sfery biznesowej obrotu gospodarczego. Obowiązek raportowania ciąży de facto na każdym podmiocie, który może być podatnikiem, płatnikiem jakiegoś po- datku. Nowe regulacje obejmują zatem również wszystkie jednostki sektora publicznego, cały samorząd terytorialny oraz spółki komunalne. W przepisach nie ma jakiegokolwiek wyłączenia podmiotowego. 4 SCHEMATY PODATKOWE – NOWY OBOWIĄZEK W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO W publikacji zostały przeanalizowane nowe regulacje właśnie z punktu wi- dzenia jednostek sektora publicznego, w tym jednostek samorządu tery- torialnego. Temat ten wymaga poruszenia, gdyż często można spotkać pogląd, że nowe regulacje nie dotyczą tego sektora. Jest to błędne podej- ście, które może skutkować podatkowymi, karnymi czy administracyjnych sankcjami. Co więcej, jednostki samorządu terytorialnego są jedynym w skali Polski podmiotem, który w systemie podatkowym pełni po- dwójną rolę: 1) z jednej strony jest to organ podatkowy (np. w zakresie podatku od nieruchomości), 2) z drugiej strony występuje jako podatnik (np. VAT). Jednostki samorządu terytorialnego mają zatem uprawnienia władcze w zakresie niektórych podatków. Są gospodarzem postępowań podat- kowych, ale mogą także uczestniczyć w niektórych postępowaniach jako strona, gdzie gospodarzem jest już inny podmiot, np. urząd skarbowy. Ta nietypowa rola również utrudnia „przełożenie” nowych obowiązków na sektor jednostek publicznych. Nowe przepisy pisane były od początku jako przeznaczone dla biznesu. Nie zawierają żadnych odrębnych regulacji dla jednostek sektora publicz- nego. Utrudnia to ich praktyczne stosowanie. Nie uwzględniają one w żad- nej mierze specyfiki zadań i umiejscowienia tych jednostek. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że ustawodawca, wprowadzając nowe przepisy, za- pomniał o całym sektorze finansów publicznych, w tym jednostek samo- rządu terytorialnego, przez co zrównał je w obowiązkach ze sferą biznesu. Powoduje to ogromne trudności w „przełożeniu” nowych przepisów na ten sektor. Co prawda schematy dotyczą wszystkich podatków w ogóle występują- cych w Polsce, ale w praktyce kwestia raportowania schematów podat- kowych będzie obejmować ww. jednostki głównie w kontekście VAT, gdyż to właśnie na gruncie tego podatku występują one jako podatnicy odpowiedzialni za jego deklarowanie i rozliczenia. Idea działania całego schematu raportowania wydaje się na pierwszy rzut oka dość przejrzysta i logiczna. Im bardziej jednak zagłębić się w szcze- góły, tym więcej pojawia się wątpliwości i pytań. Pomysł na raportowa- nie Ministerstwo Finansów opierało na prostym założeniu: osoby (zwane na potrzeby nowych przepisów promotorami) zajmujące się (w domyśle zarobkowo, stanowi to ich przedmiot działalności) opracowywaniem kon- strukcji prawnych (tzw. schematów podatkowych), które mają prowadzić do oszczędności podatkowych u podatników (zwanych korzystającymi), są obłożone obowiązkiem informowania o oferowaniu i wdrażaniu ta- kich schematów Krajowej Administracji Skarbowej. Dodatkowo promoto- rzy mają również wprowadzić w określonych sytuacjach wewnętrzną 5 SCHEMATY PODATKOWE – NOWY OBOWIĄZEK W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO procedurę. Ma ona za zadanie przeciwdziałać niezaraportowaniu takich schematów. W założeniu główny ciężar obowiązków miał spoczywać na promotorze. Rola korzystającego miała być ograniczona. Jak się jednak zagłębić w szczegóły, to należy dojść do wniosku, że promotorem właści- wie może być każdy podmiot, który choćby nieświadomie zaoferował komuś schemat, a zajmuje się na co dzień zupełnie inną działalnoś- cią. Co więcej, obowiązek zaraportowania przechodzi na korzystającego właściwie w każdej sytuacji, gdy promotor nie wywiąże się ze swoich obo- wiązków raportowania. W takim przypadku korzystający musi zaraporto- wać sam na siebie. Po lekturze przepisów okazuje się, że obowiązek zaraportowania po- wstaje również wówczas, gdy w ogóle nie ma promotora, czyli np. gdy schemat jest ogólnodostępny w Internecie i podmiot sam go u siebie wdraża, bez niczyjej pomocy. Sytuacja może się skomplikować jeszcze bardziej, gdy jest kilku promotorów albo kilku korzystających. Może się pojawić również trzeci rodzaj kwalifikowanego na gruncie nowych przepisów podmiotu – wspomagającego, którego definicja również jest bardzo nieprecyzyjna i nieostra, a obowiązki bardzo szerokie. Raportowania do KAS odbywają się wyłącznie elektronicznie za po- średnictwem strony internetowej i formularzy tam zamieszczonych. For- mularze oznaczone się skrótami: MDR-1, MDR-2, MDR-3, MDR-4. W za- leżności od sytuacji składa je promotor, korzystający lub wspomagający. W tej całej „układance” muszą się odnaleźć jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Nie jest to jednak łatwe, gdyż przepisy pisane są z założenia bardziej pod sferę biznesową. Jednostka stoi zatem przed koniecznością ustalenia: ■■ czy w jej codziennej działalności i aktywności pojawiają się schematy podatkowe (jakiego są rodzaju: krajowe, transgraniczne, standaryzo- wane), ■■ czy pełni rolę promotora, korzystającego, wspomagającego, ■■ czy powstaje obowiązek zaraportowania danego schematu (nie każdy bowiem schemat podlega raportowaniu). Przeanalizowania wymaga również obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury. Nie są to łatwe zadania. Na moment sporządzania publikacji zaraportowanych zostało już ponad 3000 różnych schematów. Liczba ta wynika m.in. z braku precyzyjnych kryteriów. Znaczna część podmio- tów raportuje czynności niejako z ostrożności, obawiając się sankcji za nieraportowanie (w myśl zasady, że lepiej zaraportować coś, co nie jest schematem, niż nie zaraportować schematu). Celem publikacji jest przede wszystkim uświadomienie, że obowiązek raportowania występuje w jednostkach sektora publicznego, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, w takiej samej mierze jak 6 SCHEMATY PODATKOWE – NOWY OBOWIĄZEK W JEDNOSTKACH SEKTORA PUBLICZNEGO w sektorze obrotu gospodarczego, oraz wskazanie od strony prak- tycznej, jak radzić sobie z identyfikowaniem schematów oraz ich ra- portowaniem w praktyce. Publikacja adresowana jest do osób, które zajmują się kwestiami podatko- wymi w jednostkach, a głównie do księgowych i skarbników. Z publikacji można się dowiedzieć m.in.: ■■ czym jest schemat podatkowy, ■■ jakie są rodzaje schematu podatkowego, ■■ jakie obowiązki ciążą na podmiotach zobowiązanych, ■■ kiedy jednostka będzie promotorem, wspomagającym oraz korzysta- jącym, ■■ jak raportować schematy do Krajowej Administracji Skarbowej, ■■ kiedy należy wprowadzić wewnętrzną procedurę mającą na celu prze- ciwdziałać niezaraportowaniu schematu, ■■ jakie grożą kary za uchybienie nowym obowiązkom i kto jest narażony na ryzyko ich poniesienia. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych jest jednostką powołaną m.in. przez Instytut Studiów Podatkowych w Warszawie w celu świadczenia przede wszystkim usług z za- kresu doradztwa podatkowego, prawnego, księgowego i ekonomicznego. Działa na rynku od ponad 10 lat. Uwzględniając cały czas potrzeby klientów i ich wymagania, Małopol- ski Instytut Studiów Podatkowych zatrudnia wykwalifikowanych fachowców i specjali- stów z zakresu prawa, w tym podatkowego i księgowości. Starając się wyjść naprzeciw wymaganiom naszych kontrahentów oferujemy usługi kompleksowe, jak też w zakresie wycinkowym uzgodnionym z klientem. Proponujemy szerokie spektrum usług i szkoleń w zakresie doradztwa prawno-podatkowego, rachunkowości, doradztwa ekonomiczno- -finansowego. Spółka świadczy również usługi doradztwa podatkowego dla jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych. 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Schematy podatkowe - nowy obowiązek w jednostkach sektora publicznego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: