Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00069 012126 20613019 na godz. na dobę w sumie
Schudnij w zgodzie ze swoją grupą krwi - książka
Schudnij w zgodzie ze swoją grupą krwi - książka
Autor: , Liczba stron: 248
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6348-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> wygląd i wizerunek
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wiedza + akceptacja = klucz do harmonii


Każdy, kto próbował zrzucić zbędne kilogramywie, że to niełatwa sprawa. Na każdym kroku czyhają jakieś pokusy, zmiana diety powoduje przykre efekty uboczne, a wskazówka wagi nie chce spektakularnie polecieć w dół. Mamy wówczas trzy wyjścia: : zrezygnować z odchudzania, katować się paskudną dietą i być wiecznie nieszczęśliwym albo zacząć wreszcie słuchać własnego organizmu i zaakceptować jego potrzeby. Do wybrania tej trzeciej opcji zachęcają autorki niniejszej książki.


Obie przekonują, że osiągnięcie trwałego efektu wynika z autentycznej troski o własne ciało i własny umysł. Odpędzanie negatywnych myśli, praktykowanie afirmacji i rozsądne podejście do kwestii utraty wagi to połowa sukcesu. Drugą połową jest stosowanie diety odpowiedniej dla konkretnej grupy krwi w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania składników odżywczych i zachowania równowagi kwasowo-zasadowej. Oprócz wyjaśnień dotyczących kwestii zdrowotnych znajdziesz tu mnóstwo zdrowych przepisów kulinarnych, dostosowanych do potrzeb ludzi o różnych grupach krwi. Warto zrobić z nich użytek. Do dzieła!


Chudnij smacznie i zdrowo!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?schudn Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-6348-4 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Polekturowe refleksje Dla kogo jest ta ksiÈĝka? Dlaczego dwie autorki? Kilka sïów na dobry poczÈtek Nasze doĂwiadczenia z odchudzaniem Rozdziaï 1. O sabotowaniu wïasnych dziaïañ Rozdziaï 2. Zakochaj siÚ w sobie Rozdziaï 3. Dowiedz siÚ, zanim zaczniesz Rozdziaï 4. SkÈd te róĝnice i po co ta wiedza? Rozdziaï 5. Twoja grupa krwi juĝ to wie Rozdziaï 6. Twoja grupa krwi za tym tÚskni Rozdziaï 7. DziesiÚÊ rad wartych uwagi Rozdziaï 8. Rozdziaï 9. Dlaczego 1500 kalorii? Rozdziaï 10. Równowaga kwasowo-zasadowa Jak ĝywiÈ siÚ Polacy i Europejczycy? a odchudzanie Rozdziaï 11. Jadïospis dziesiÚciodniowy 9 13 15 17 19 27 33 43 97 103 121 133 139 143 153 159 Poleć książkęKup książkę Schudnij w zgodzie ze swojÈ grupÈ krwi Rozdziaï 12. Idziemy na zakupy Rozdziaï 13. Receptury i sposób wykonania Rozdziaï 14. Zestawienie zastosowanych (i innych popularnych) produktów wraz z dodatkowymi informacjami ½ródïa 181 185 233 243 6 Poleć książkęKup książkę 5 Twoja grupa krwi juĝ to wie Zalecenia dla poszczególnych grup krwi nie zostaïy stworzone po to, by odchudzaÊ. Czyĝby w tym momencie pojawiïo siÚ u Ciebie lekkie zaniepokoje- nie? Spokojnie. Czytaj dalej. Pozbywanie siÚ nadmiernego obciÈĝenia jest naturalnym efektem wïaĂciwego postÚpowania z wïasnym ciaïem. Odpowiednia dieta w poïÈczeniu ze zgodnÈ z Twoimi preferencjami i genetycznymi predyspozycjami aktywnoĂciÈ fizycznÈ to klucz otwierajÈcy drzwi prowadzÈce nie tylko do dobrego samopoczucia. Nieuniknionym pozytywnym efektem takiego postÚpowania jest równieĝ Ăwietny wyglÈd, jasny umysï, pokïady czystej, dobrej energii, a dziÚki temu zadowolenie i ĝyciowa satysfakcja. To najlepszy sposób na wydobycie z wïasnego organizmu jego wyjÈtkowych, moĝe nawet do niedawna zupeïnie nieuĂwiadamia- nych moĝliwoĂci. To szansa na wykrzesanie z siebie samego tego, co najlepsze. WykorzystujÈc drzemiÈcy w sobie potencjaï, masz szansÚ na realizacjÚ wïasnych zamierzeñ, a dziÚki temu samoreali- zacjÚ. Kto nie chciaïby u schyïku ĝycia móc powiedzieÊ: „Moje ĝycie byïo i jest w dalszym ciÈgu satysfakcjonujÈce. Jestem czïowiekiem speïnionym”. Wiadomo, ĝe znacznie ïatwiej osiÈgnÈÊ ten stan, bÚdÈc zdrowym. (Zdarza siÚ oczywiĂcie i tak, ĝe ktoĂ odkrywa swoje nieuĂwiadamiane wczeĂniej zdolnoĂci, ulegajÈc wypadkowi czy wówczas, kiedy na skutek ciÚĝkiej choroby zostaje przykuty do wózka inwalidzkiego. Poleć książkęKup książkę Schudnij w zgodzie ze swojÈ grupÈ krwi To jednak wyjÈtki. Mam nadziejÚ, ĝe nie taka sytuacja jest Twoim marzeniem). Z pewnoĂciÈ dodatkowym atutem (choÊ w wielu przy- padkach niekoniecznym) jest ïadne i sprawne ciaïo. Co zrobiÊ, by byÊ zdrowym i szczupïym? JeĂli Twój organizm nie zostaï wyposaĝony w czynniki uïatwiajÈ- ce trawienie miÚsa, uszanuj to i dostarczaj mu przede wszystkim poĝywienie roĂlinne. Jeĝeli nie radzi sobie z przyswajaniem mleka, nie torturuj go hektolitrami produktów, które wïaĂnie pojawiïy siÚ na rynku. Takich, które na skutek dopracowanej do perfekcji kampanii reklamowej znikajÈ ze sklepowych póïek jak przysïo- wiowe ciepïe buïeczki. To, ĝe kupujÈ je inni, Ciebie wcale nie obli- guje do ich nabywania. Moĝe akurat pod tym wzglÚdem nie bÚdziesz trendy czy cool. Za to zwiÚkszysz szansÚ na zachowanie dobrego samopoczucia. PamiÚtasz wzmiankÚ o Actimelu? ¿eby uniknÈÊ bïÚdów w doborze tego, co ma Ci sïuĝyÊ, wspólnie dokonajmy przeglÈdu podstawowych cech, które warto uwzglÚdniÊ przy wspieraniu organizmu w dÈĝeniu do odnowy, a nie samoza- gïady. Wiem, ĝe ostatnie sïowo w poprzednim zdaniu brzmi ostro. Ale jak inaczej nazwaÊ dziaïanie skierowane przeciw wïasnemu zdrowiu, nawet jeĂli jest nieĂwiadome? Jak nazwaÊ opychanie siÚ przez otyïego astmatyka nabiaïem, który ma niby zapobiec proble- mom z koĂÊmi? JeĂli nie zmieni swego postÚpowania, kïopoty z oddychaniem (ze wzglÚdu na wybitnie Ăluzotwórcze dziaïanie mleka i jego przetworów) pogïÚbiÈ siÚ, a koĂci w coraz bardziej zakwaszonym organizmie wcale nie stanÈ siÚ silniejsze. JeĂli i zatoki bywajÈ problematyczne, z pewnoĂciÈ przy takiej diecie bÚdÈ przy- pominaÊ o sobie nad wyraz czÚsto. Z jedzeniem jest podobnie jak z prawem. NieznajomoĂÊ tego dru- giego w razie popeïnionego wykroczenia wcale nie zwalnia od pono- szenia konsekwencji. Kiedy przestajesz karmiÊ swoje ciaïo produktami ěle trawionymi bÈdě toksycznymi, pierwszÈ reakcjÈ organizmu jest pozbywanie siÚ 104 Poleć książkęKup książkę 5. Twoja grupa krwi juĝ to wie nagromadzonych przez lata trucizn. BiorÈc pod uwagÚ to, ĝe najczÚ- Ăciej sÈ one skumulowane w tkance tïuszczowej, wraz z uwalnia- nymi truciznami zaczyna ubywaÊ równieĝ tïuszczu. Wszystko, co jesz, bardzo intensywnie oddziaïuje na system tra- wienny, a on poĂrednio na pozostaïe ukïady. Tak wiÚc ten, który w pewnym sensie zawiaduje caïÈ resztÈ, jest najwaĝniejszy. Dlatego dla wïasnego dobra pamiÚtaj, ĝe to ten obszar organizmu trzeba oto- czyÊ szczególnÈ i nadzwyczaj troskliwÈ opiekÈ. Kilka uwag o charakterze ogólnym Skoro w duĝej mierze skïadasz siÚ z wody, warto zadbaÊ o to, by ta, którÈ spoĝywasz kaĝdego dnia, byïa moĝliwie najlepszej jakoĂci. Krew jest filtrowana przez nerki, które oczyszcza woda. Dlatego rozsÈdnie bÚdzie zrezygnowaÊ z tej sprzedawanej w plastikowych opakowaniach. Sporo ostatnio mówi siÚ o wystÚpujÈcym w tym tworzywie niebezpiecznym dla zdrowia bisfenolu. Warto wiedzieÊ, ĝe absolutnie nie do przyjÚcia jest picie wody z takich butelek w czasie upaïów. Pod wpïywem temperatury otoczenia substancje chemiczne z plastiku przechodzÈ znacznie szybciej do pïynu, a za jego poĂrednictwem do organizmu. Ideaïem byïoby jedzenie tylko ĝywnoĂci z upraw i hodowli ekolo- gicznych. Jednak chyba podobnie jak ja, nie masz wÈtpliwoĂci, ĝe taki luksus, przynajmniej w naszym kraju, jest dostÚpny jedynie dla nielicznych. Dlatego warto robiÊ przynajmniej tyle, ile jest moĝ- liwe. Marchew kupiona w hipermarkecie nie nadaje siÚ do jedzenia (najlepiej wiedzÈ o tym alergicy). Ale juĝ pozyskanie jej z przydo- mowej grzÈdki czy dziaïki za miastem to przynajmniej maïy krok w poĝÈdanym kierunku. Mam nadziejÚ, ĝe osobie zmierzajÈcej ku zdrowiu i szczupïej syl- wetce nie trzeba tïumaczyÊ, iĝ dla ĝadnej z grup krwi nie sÈ wska- zane dania typu fast food i w ogóle ĝywnoĂÊ przetworzona. Oczy- wiĂcie alkohol nie jest dobrym rozwiÈzaniem, a juĝ na pewno nie spoĝywany w wiÚkszych iloĂciach i na dodatek w stresie. Podobnie 105 Poleć książkęKup książkę Schudnij w zgodzie ze swojÈ grupÈ krwi rzecz ma siÚ z kofeinÈ (w przypadku A i AB filiĝanka dziennie zamiast szkodziÊ, bÚdzie pomagaÊ). Dla ĝadnej z grup krwi nie jest równieĝ korzystna (ani nawet obojÚtna) wieprzowina. JeĂli mimo wszystko nie chcesz rezygnowaÊ z tego gatunku miÚsa (moja rodzina nie je go juĝ od kilku lat, wiÚc wiem, ĝe to nie problem), unikaj cho- ciaĝ karkówki i tylnej szynki (to miejsca, w które sÈ wstrzykiwane hormony, antybiotyki, a przed transportem Ărodki psychotro- powe!!!). Pozytywnym zjawiskiem jest to, ĝe coraz wiÚcej osób, które nie muszÈ stosowaÊ diety bezglutenowej, Ăwiadomie rezygnuje z pro- duktów zawierajÈcych agresywne biaïko, jakim jest gluten. Szczerze zachÚcam do takich kroków. ChoÊ ĂwiadomoĂÊ jego szkodliwoĂci jest u nas jeszcze ciÈgle zbyt niska, od kilku lat mamy organizacjÚ, którÈ zawiadujÈ osoby nieprawdopodobnie zaangaĝowane w szerze- nie tej niezwykle waĝnej wiedzy. Inicjatywy podejmowane przez nie zasïugujÈ na najwyĝsze uznanie. To piÚÊ absolutnie niezwykïych kobiet: Maïgorzata ½ródlak, Graĝyna Koniñska, Paulina Sabak, Anna Marczewska i Sylwia Mikulec. Jako rodzic dziecka na diecie bezglutenowej wiem, jak ogromne znaczenie majÈ podejmowane przez nie dziaïania. DziÚki ich poczy- naniom problem glutenu jest poruszany coraz czÚĂciej w prasie (to juĝ kilkaset artykuïów!). To takĝe od niedawna temat obecny w radiu i telewizji. To konferencje dla dietetyków i lekarzy. To rów- nieĝ warsztaty pokazujÈce, jak na co dzieñ radziÊ sobie z przy- gotowywaniem bezglutenowych posiïków. To kolonie i zimowy wypoczynek dla dzieci na diecie, które normalnie miaïyby problem z wyjazdem bez rodziców. To dziÚki nim w coraz wiÚkszej liczbie restauracji w naszym kraju osoba, która nie moĝe spoĝywaÊ glutenu, nie jest juĝ kïopotliwym intruzem, ale mile widzianym goĂciem (wykaz takich lokali znajduje siÚ na www.MenuBezGlutenu.pl). To coraz wiÚcej produktów spoĝywczych wïaĂciwie oznaczonych. Wreszcie to dziÚki nim przystÚpujÈcy do komunii majÈ moĝliwoĂÊ otrzymania komunikantu, który nie zawiera glutenu. 106 Poleć książkęKup książkę 5. Twoja grupa krwi juĝ to wie W samej tylko Polsce problem dotyczy ponad 380 000 osób. W tej liczbie sÈ wyïÈcznie te zdiagnozowane. Kaĝdego miesiÈca ich liczba siÚ zwiÚksza. Trudno powiedzieÊ, jak wielu dorosïych i dzieci nigdy nie otrzyma prawidïowego rozpoznania i bÚdzie ĝyïo w nieĂwiado- moĂci, ĝe to równieĝ ich problem. WiÚcej informacji na temat wszystkich inicjatyw znajdziesz na stro- nie Polskiego Stowarzyszenia Osób z CeliakiÈ i na Diecie Bezglute- nowej (www.Celiakia.pl). Przed kaĝdÈ z pañ, wymienionych tu z imienia i nazwiska, w podziÚkowaniu za ich trud i niebywaïe zaan- gaĝowanie, nisko chylÚ czoïa. Dlaczego o tym w ksiÈĝce o odchudzaniu? Bo ĝywnoĂÊ niezawierajÈca glutenu (bez wzglÚdu na to, jakÈ masz grupÚ krwi), nawet jeĂli dla Ciebie nie jest warunkiem przetrwania, z pewnoĂciÈ jest dobrym wyborem. OszczÚdzajÈc jelito, nie tylko redukuje nieprzyjemne sensacje trawienne, ale wpïywa na zdrowie caïego ciaïa, jasnoĂÊ umysïu, zdolnoĂÊ koncentracji i lepsze nasta- wienie do ĝycia. A jeĂli od czasu do czasu lubisz sprawiÊ sobie przy- jemnoĂÊ w postaci przepysznego ciasta, to pozbawione glutenu bÚdzie dla organizmu znacznie mniej obciÈĝajÈce. JeĂli myĂlisz, ĝe to trudne albo, co gorsza, niemoĝliwe, polecam porady mojego mïodszego dziecka, które znalazïo wyjĂcie ze swojej trudnej sytuacji zdrowotnej i z wielkim zaangaĝowaniem pomaga osobom z podob- nym problemem www.Natchniona.pl. Rozumiesz juĝ, ĝe gluten nie sïuĝy nikomu. Zdajesz sobie sprawÚ z tego, ĝe jakoĂÊ wody, której potrzebujesz do zdrowego funkcjo- nowania, moĝe byÊ róĝna. Wiesz, z jakich produktów warto zrezy- gnowaÊ bÈdě przynajmniej staraÊ siÚ ich unikaÊ. Teraz juĝ zajmijmy siÚ wskazówkami dla kaĝdej z grup krwi. JeĂli chodzi o podstawowe zalecenia, produkty spoĝywcze dzieli siÚ na trzy kategorie. Zabronione (1), te, które warto wïÈczyÊ do diety (2), oraz obojÚtne (3), czyli takie, które nie stanowiÈ dla orga- nizmu szczególnej wartoĂci. Wbrew pozorom o tych ostatnich nie 107 Poleć książkęKup książkę Schudnij w zgodzie ze swojÈ grupÈ krwi naleĝy zapominaÊ, poniewaĝ stanowiÈ urozmaicenie i dodatkowe, istotne ěródïo skïadników odĝywczych. Pierwszym i najwaĝniej- szym krokiem do zdrowia i szczupïego ciaïa jest wyeliminowanie produktów na tzw. minusie. Grupa krwi 0 Wiele „zerówek” ma tendencjÚ do niedoczynnoĂci tarczycy. Konse- kwencjÈ tego moĝe byÊ zatrzymywanie pïynów w organizmie i zmÚ- czenie, nadwaga, a nawet zanik miÚĂni. Dlatego bardzo waĝne jest, by zdawaÊ sobie sprawÚ, ĝe produktami hamujÈcymi prawidïowe dziaïanie tego gruczoïu w grupie 0 sÈ: kalafior, brukselka, kapusta (prócz wïoskiej) i gorczyca. Przybieranie na wadze powoduje rów- nieĝ zaburzajÈca równowagÚ kwasowÈ w ĝoïÈdku pszenica i wszyst- kie produkty zawierajÈce wspomniany juĝ gluten, a takĝe zwalniajÈca metabolizm kukurydza. JeĂli chcesz schudnÈÊ, warto zrezygnowaÊ równieĝ z fasoli i soczewicy. Nie pomaga Ci takĝe, oblepiajÈcy Ălu- zem nie tylko jelita, nabiaï, czyli mleko i wszelkie jego pochodne. Do obojÚtnych naleĝy jedynie masïo, ser feta i mozzarella. Korzystnymi produktami przyspieszajÈcymi utratÚ kilogramów sÈ zawierajÈce jod (usprawniajÈcy dziaïanie tarczycy) wodorosty. Godne uwagi sÈ owoce morza (w tym ryby, szczególnie te z zim- nych mórz, czyli makrela, dorsz i Ăledě — nie marynowany, inne korzystne to biaïy i ĝóïty okoñ, halibut, jesiotr, ïosoĂ — nie wÚdzony, sardynka, sieja, sola, szczupak, tuñczyk bïÚkitnopïetwy). NiezbÚdne Nienasycone Kwasy Tïuszczowe obecne w rybach wspierajÈ nie tylko jelito, które bywa problematyczne w tej grupie krwi, ale równieĝ tarczycÚ i skïonny do nadkwasoty ĝoïÈdek. Ponie- waĝ nie zawsze potrafi oprzeÊ siÚ atakowi intruza o nazwie Heli- cobacter pylori, warto mieÊ na wzglÚdzie jego dobrÈ kondycjÚ. NiebagatelnÈ zasïugÈ NNKT jest takĝe odĝywianie mózgu. Dobrym wyjĂciem dla „zerówki”, czÚsto cierpiÈcej na niedobór witamin z grupy B, jest bogata w nie (najlepiej pochodzÈca od zwie- rzÈt hodowanych w naturalnych warunkach) wÈtroba. Wydajnemu 108 Poleć książkęKup książkę 5. Twoja grupa krwi juĝ to wie metabolizmowi sprzyja woïowina. Organizm grupy 0 doskonale radzi sobie z jej strawieniem, poniewaĝ w jego naturalnym wyposa- ĝeniu znajduje siÚ wystarczajÈca do tego iloĂÊ kwasu ĝoïÈdkowego. Dodatkowym atutem jest wyĝszy niĝ u innych poziom fosfatazy jelitowej. To enzym, który pomaga w rozkïadaniu tïuszczu. O biaïku zwierzÚcym powinny równieĝ pamiÚtaÊ osoby z tendencjÈ do hipo- glikemii. Mimo dobrych warunków, by radziÊ sobie z tym rodzajem pokarmu, naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe dla tego, kto stroni od aktywnoĂci fizycznej, biaïko pozyskiwane z miÚsa moĝe staÊ siÚ toksyczne. A to najprostsza droga do problemów trawiennych, zmÚczenia i nadwagi. W diecie grupy 0 absolutnie konieczne sÈ równieĝ warzywa. Nie- stety nie wszystkie. Szczególnie przeciwwskazane wymieniïam juĝ w odniesieniu do zaburzeñ w dziaïaniu tarczycy. Wiem, ĝe trudno przyjÈÊ do wiadomoĂci, iĝ osobie odchudzajÈcej siÚ moĝe popsuÊ szyki smakujÈcy wybornie, pysznie przyrzÈdzony kalafior. Jednak jeĂli zaleĝy Ci na pozbyciu siÚ tïuszczowych nadmiarów, warto zastÈpiÊ go brokuïami. Twoim sprzymierzeñcem w odchudzaniu bÚdzie równieĝ szpinak. A co z owocami? Bardzo korzystne sÈ zarówno Ăwieĝe, jak i su- szone Ăliwki i figi. To dlatego, ĝe w przewodzie pokarmowym wyka- zujÈ odczyn zasadowy. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, kiedy u „zerówki” trakt pokarmowy charakteryzuje siÚ wysokÈ kwasowo- ĂciÈ prowadzÈcÈ do podraĝnieñ bïony Ăluzowej i wrzodów. Przy doborze owoców odczyn zasadowy nie moĝe byÊ oczywiĂcie jedy- nym kryterium. Takim przykïadem jest melon. Mimo jego alkalicz- noĂci, ze wzglÚdu na to, iĝ czÚsto zawiera zarodniki pleĂni, na które osoby z grupÈ 0 sÈ wyjÈtkowo wraĝliwe, lepiej z niego zrezygnowaÊ. Ze wzglÚdu na kwasotwórcze dziaïanie warto unikaÊ pomarañczy, mandarynek i truskawek. Z kolei grejpfrut i cytryna, choÊ sÈ wyjÈt- kowo kwaĂne, juĝ po strawieniu stajÈ siÚ alkaliczne, wiÚc jak najbar- dziej wskazane. To doĂÊ pobieĝny przeglÈd produktów spoĝywczych. Mam jednak nadziejÚ, ĝe rzucajÈcy Ăwiatïo na to, w jaki sposób funkcjonuje 109 Poleć książkęKup książkę Schudnij w zgodzie ze swojÈ grupÈ krwi organizm z grupÈ krwi 0, a tym samym pokazujÈcy wïaĂciwy kie- runek dziaïania, prowadzÈcy ku zdrowiu i poĝÈdanej wadze. Grupa krwi A Czasami ĝartujÚ, ĝe osoby z grupami 0 i A róĝniÈ siÚ miÚdzy sobÈ tak bardzo, jakby pochodziïy z róĝnych planet albo przynajmniej zupeïnie innych obszarów kulturowych. RzeczywiĂcie, tych róĝnic jest bardzo duĝo. Tu, z racji poruszanej tematyki, zajmiemy siÚ tylko niektórymi. MiÚdzy innymi przeciwieñstwem metabolicznym. Grupa krwi A powstaïa, gdy dostÚpnoĂÊ do miÚsa zwierzÚcego sta- waïa siÚ coraz bardziej ograniczona. ¿eby przetrwaÊ, ludzie musieli nauczyÊ siÚ uprawy roĂlin. ZaczÚli wiÚc organizowaÊ siÚ we wspól- noty, a nastÚpnie spoïeczeñstwa. W miarÚ zmian w sposobie ĝywienia ewoluowaï równieĝ organizm. Zdecydowanie mniejsze moĝliwoĂci pozyskania miÚsa spowodowaïy istotne modyfikacje w ukïadzie pokarmowym. TÈ najbardziej zna- miennÈ (w odróĝnieniu od „zerówki”) jest wyraěnie utrudniajÈcy trawienie biaïka zwierzÚcego, niĝszy (w dodatku zmniejszajÈcy siÚ z wiekiem) poziom kwasu ĝoïÈdkowego. Podczas gdy 0, spalajÈc miÚso jak paliwo, zamienia je w energiÚ, u A spoĝywanie go powo- duje zatrzymywanie pïynów i ociÚĝaïoĂÊ. ½le metabolizowane odkïada siÚ w postaci tkanki tïuszczowej. KolejnÈ istotnÈ róĝnicÈ jest niedobór fosfatazy jelitowej skutku- jÈcy trudnoĂciami z rozkïadaniem tïuszczów. JeĂli weěmiemy pod uwagÚ tylko te dwie cechy, nie do przyjÚcia sÈ wszelkie wÚdliny i inne przetwory miÚsne. JeĂli masz grupÚ krwi A, Twój system trawienny nie jest w stanie sobie z nimi poradziÊ. Nie tylko ma problem ze strawieniem tego, co miÚsne, i tego, co miÚso udaje, ale i ze zneutralizowaniem wszystkiego, co w tych wyrobach stanowi swego rodzaju ciaïo obce. Ze wzglÚdu na tendencjÚ do zapadania na raka ĝoïÈdka i wiele chorób metabolicznych warto zrezygnowaÊ z tego typu produktów na rzecz chociaĝby ryb. Te z grupy wskaza- 110 Poleć książkęKup książkę 5. Twoja grupa krwi juĝ to wie nych to: dorsz, karp, ïosoĂ, makrela (nie wÚdzona), szczupak, pstrÈg morski, pstrÈg tÚczowy, sardynka, okoñ srebrny i ĝóïty. Natomiast unikaÊ naleĝy morszczuka, halibuta, flÈdry, kawioru, homarów, maïĝy, ostryg, soli, suma, Ăledzia w kaĝdej postaci czy wÚgorza. JeĂli chodzi o proteiny, dobrym ich ěródïem sÈ wysokiej jakoĂci produkty sojowe i niektóre zboĝa (proso, owies, amarant, gryka, orkisz, jÚczmieñ, mÈka kukurydziana, ryĝowa). Pszenica nie szkodzi tak bardzo jak „zerówce”, ale z racji tego, ĝe moĝe spowalniaÊ metabolizm, jeĂli chcesz schudnÈÊ, lepiej z niej zrezygnowaÊ. ½ródïem biaïek roĂlinnych sÈ równieĝ warzywa. Jarzyny, zwïaszcza surowe i gotowane na parze, to bardzo waĝne dla grupy A ěródïo mineraïów, enzymów i antyutleniaczy. Dlatego powinny byÊ pod- stawÈ diety. Dobrym wyborem sÈ proteiny roĂlinne znajdujÈce siÚ w marchwi, kapuĂcie bezgïowej, dyni, szpinaku czy brokuïach (zawierajÈcych istotne dla systemu odpornoĂciowego przeciwutle- niacze, zapobiegajÈce ewentualnej „komórkowej rebelii” charakte- rystycznej dla procesów nowotworzenia), czosnku, fasolce adzuki czy wodorostach. Warto wiedzieÊ, ĝe za sprawÈ warzyw bogatych w witaminÚ A (marchew, cukinia, szpinak, brokuïy) moĝesz pod- nieĂÊ produkcjÚ rozkïadajÈcej tïuszcz fosfatazy jelitowej. Dobrze nie zapominaÊ równieĝ o tych z kategorii: obojÚtne. NaleĝÈ do niej cebula, cykoria, chrzan, dynia, karczoch amerykañski, kalarepa, kieïki lucerny, pietruszka, pasternak, rzepa, por, saïata rzymska, szpinak. WĂród warzyw sÈ równieĝ i takie, które koniecznie trzeba wyklu- czyÊ. Dotyczy to nie tylko niebezpiecznej dla ĝoïÈdka papryki, ale i pomidorów, oliwek greckich, hiszpañskich i czarnych, ziemnia- ków, biaïej i czerwonej kapusty, bakïaĝana oraz pieczarek. DobrÈ alternatywÈ dla biaïka zwierzÚcego sÈ równieĝ proteiny pozyskiwane z orzechów (w szczególnoĂci orzeszków ziemnych jedzonych ze skórkÈ, w razie problemów z woreczkiem ĝóïciowym lepiej zastÈpiÊ je masïem orzechowym) i pestek (np. dyni, sïonecz- nika). Korzystne dziaïanie w grupie A wykazujÈ równieĝ migdaïy. 111 Poleć książkęKup książkę Schudnij w zgodzie ze swojÈ grupÈ krwi Jednym z nielicznych podobieñstw do „zerówki” jest niezdolnoĂÊ do trawienia nabiaïu. Problematyczny jest nie tylko Ăluz stanowiÈcy swego rodzaju raj dla bakterii chorobotwórczych, torujÈcy drogÚ do alergii, infekcji i problemów z oddychaniem. Równieĝ tïuszcze nasycone obecne w produktach mlecznych dla organizmu z grupÈ A (ze wzglÚdu na skïonnoĂci do chorób serca, cukrzycy i otyïoĂci) nie sÈ obojÚtne. Powodów, dla których warto z nich zrezygnowaÊ, jest wiÚcej. Doktor Peter D’Adamo w jednej ze swoich ksiÈĝek pisze: „WiÚk- szoĂÊ produktów mlecznych jest niestrawna dla osób z grupÈ krwi A z prostej przyczyny, ĝe wytwarzajÈ one przeciwciaïa dla cukrów prostych znajdujÈcych siÚ w mleku, czyli D-galaktozaminy. D-galak- tozamina jest istotnym cukrem, który wraz z fukozÈ tworzy anty- gen typu B. Poniewaĝ system odpornoĂciowy zostaï stworzony po to, aby odrzucaÊ wszystko, co jest podobne do genu B, przeciwciaïa, które on wytwarza do ochrony przed antygenami typu B, odrzucÈ równieĝ produkty peïnomleczne”. Do przyjÚcia jest jedynie niewielka iloĂÊ tych sfermentowanych (kefir). A co z owocami? Zdecydowanie korzystne sÈ jagody, Ăliwki, ananas (zawarta w nim bromelaina pomaga w przyswajaniu biaïek). Dosko- naïa na poczÈtek kaĝdego dnia bÚdzie woda z cytrynÈ rozpuszcza- jÈcÈ Ăluz zalegajÈcy po nocy w przewodzie pokarmowym. Warte uwagi sÈ równieĝ grejpfruty, morele, figi, a takĝe borówka ame- rykañska, wiĂnie, jeĝyny i rodzynki. Z kolei niekorzystne sÈ draĝ- niÈce delikatnÈ wyĂcióïkÚ ĝoïÈdka i przeszkadzajÈce w absorpcji mineraïów pomarañcze. Zdrowia nie przysporzÈ Ci równieĝ banany i rabarbar. To, co sprzyja utracie wagi, to zapobiegajÈce zatrzymywaniu pïy- nów, poprawiajÈce trawienie i wydalanie oleje roĂlinne. Najbardziej wskazane to oliwa z oliwek i olej z siemienia lnianego. JeĂli masz grupÚ krwi A, codziennie bez wyrzutów sumienia moĝesz pozwoliÊ sobie na filiĝankÚ (zwiÚkszajÈcej poziom kwasu ĝoïÈdko- wego, zawierajÈcej te same enzymy co soja) kawy. PamiÚtaj jednak, 112 Poleć książkęKup książkę 5. Twoja grupa krwi juĝ to wie ĝe mimo jej niewÈtpliwych dla Ciebie zalet, nie wolno z niÈ przesa- dzaÊ. Za to bogatÈ w przeciwutleniacze zielonÈ herbatÚ (zwïaszcza latem) moĝesz piÊ bez ograniczeñ. Ze wzglÚdu na skïonnoĂÊ do cho- rób serca przestÚpstwem nie bÚdzie lampka (bogatego w resvera- trol) wysokiej jakoĂci czerwonego wina. Wiadomo, ĝe nikomu nie sïuĝy ĝywnoĂÊ oczyszczona i wysoko przetworzona. Ale jeĂli jesteĂ A, unikanie jej jest dla Ciebie szcze- gólnie istotne. Ideaïem byïoby spoĝywanie tylko produktów Ăwie- ĝych i w naturalnej postaci. Przechodzenie z diety z duĝym udziaïem biaïka zwierzÚcego na ĝywienie z przewagÈ roĂlin w poczÈtkowej fazie moĝe skutkowaÊ sensacjami ze strony ukïadu pokarmowego. Wtedy warto siÚgnÈÊ po enzymy trawienne i florÚ bakteryjnÈ (wiÚcej na ich temat w pod- rozdziale „Piguïkami w kilogramy — tak czy nie?”). Predyspozycje do okreĂlonych problemów czy niedomagañ zdro- wotnych to na szczÚĂcie jeszcze nie przeznaczenie. ZnajÈc zarówno mocne, jak i sïabe strony swojego organizmu, Ăwiadomie i umiejÚt- nie moĝesz wspieraÊ jego funkcjonowanie. A dziÚki temu utrzy- mywaÊ go w zdrowiu i doskonaïej sprawnoĂci. Grupa krwi B Grupa krwi B, choÊ pod wieloma wzglÚdami przypomina „zerówkÚ”, jeĂli chce schudnÈÊ, jest w duĝo lepszym poïoĝeniu. W jej organi- zmie rzadziej wystÚpujÈ mechanizmy utrudniajÈce pozbywanie siÚ wagi (tak jak np. w grupie 0 kïopoty z tarczycÈ). Nie ma równieĝ predyspozycji do zaburzeñ trawiennych. Dlatego najbardziej istotne w osiÈganiu szczupïej sylwetki jest przestrzeganie, doĂÊ zresztÈ urozmaiconej, diety. Grupa B potrafi trawiÊ i miÚso, i wÚglowodany. Nie ma problemu ze zbyt wysokim bÈdě zanadto niskim poziomem kwasu ĝoïÈdko- wego. IloĂÊ fosfatazy jelitowej jest wystarczajÈca, by poradziÊ sobie z tïuszczem (to jeden z powodów, dla których doĂÊ dobrze, bez 113 Poleć książkęKup książkę Schudnij w zgodzie ze swojÈ grupÈ krwi powaĝnych skutków ubocznych B znosi diety wysokobiaïkowe i wysokotïuszczowe). Z miÚs szczególnie korzystne sÈ jagniÚcina i baranina. PomagajÈ one w budowaniu miÚĂni i tkanek aktywnych, przyspieszajÈc tym samym przemianÚ materii. Moĝesz jeĂÊ równieĝ dziczyznÚ i królika. JeĂli zaleĝy Ci na zachowaniu bÈdě odzyskaniu zdrowia, wyjÈtkowo toksycznego dla Ciebie kurczaka (jeĂli dotÈd byï obecny w Twojej diecie) zastÈp indykiem. Programy dietetyczne dla poszczególnych grup krwi nikomu nie zalecajÈ wieprzowiny, wiÚc dla Ciebie rów- nieĝ jest bardzo niekorzystna. Osoby z grupÈ B (jeĂli na skutek stresu w organizmie dochodzi do zachwiania równowagi) wykazujÈ podatnoĂÊ na wolno rozwijajÈce siÚ egzotyczne wirusy i rzadkie przypadïoĂci neurologiczne. JeĂli chcesz siÚ tego ustrzec, choÊ moĝe wydawaÊ Ci siÚ, ĝe te informacje kompletnie nie majÈ zwiÈzku z tego rodzaju zagroĝeniami, jak ognia unikaj wspomnianego kurczaka, pomidorów i kukurydzy. Chyba jednym z najbardziej spektakularnych przykïadów szkodliwoĂci produktów spoĝywczych bÚdÈcych „na minusie” w poïÈczeniu z podatnoĂciÈ na okreĂlone choroby jest ten dotyczÈcy mojej zna- jomej z grupÈ B, zamieszczony w przywoïywanej juĝ tu wielokrot- nie ksiÈĝce Zdrowie masz we krwi. Znajdziesz go w rozdziale „O tym, jak lektura jednej ksiÈĝki uratowaïa zdrowie, a kto wie — moĝe i ĝycie”. B to jedyna grupa krwi, która bez zgubnych konsekwencji moĝe spoĝywaÊ nabiaï. W tym przypadku jest on do przyjÚcia, poniewaĝ w odróĝnieniu od omawianych wczeĂniej grup 0 i A, podstawowym cukrem w antygenie grupy B jest wystÚpujÈca równieĝ w mleku D-galaktozamina. JeĂli jednak masz kïopot z trawieniem lakto- zy(to niestety czÚsta przypadïoĂÊ takĝe w grupie B), nie zmuszaj siÚ do spoĝywania produktów na bazie mleka. Jeĝeli jednak wolisz tÚ grupÚ pokarmów pozostawiÊ w swojej diecie, moĝesz ratowaÊ siÚ laktazÈ, czyli enzymem rozkïadajÈcym ten kïopotliwy dla wielu 114 Poleć książkęKup książkę 5. Twoja grupa krwi juĝ to wie osób cukier mleczny. Zdecydowanie najlepiej powinny byÊ tole- rowane jogurty naturalne i kefir. W swoich posiïkach moĝesz uwzglÚdniÊ równieĝ sery: mozzarellÚ, ricottÚ, fetÚ, owczy i serek wiejski. Wiele gatunków serów jest obojÚtnych. Bardzo spodobaïa mi siÚ przed laty wypowiedě lekarki prowadzÈcej wykïad o zaleĝnoĂciach miÚdzy ĝywieniem a grupami krwi. Doty- czyïa bezwzglÚdnego wykluczenia kurczaków z diety osób z grupÈ B i moĝliwoĂci wprowadzenia produktów na bazie mleka. Teraz juĝ nie potrafiÚ dokïadnie przytoczyÊ tego doĂÊ zabawnego wyjaĂnienia. W kaĝdym razie chodziïo o to, ĝe koczownicze ludy Azji (stÈd wziÚïa poczÈtek grupa B) dla swoich potrzeb udomowiïy zwierzÚta. PrzemieszczajÈc siÚ z miejsca na miejsce, byïy w stanie pÚdziÊ stada bydïa. ZatrzymujÈc siÚ po drodze, nie tylko ĝywiïy siÚ pozyska- nym od nich mlekiem, ale i wyrabiaïy sery. StÈd nabiaï, którego byïo w ich diecie duĝo, tym z krwiÈ B nadal sïuĝy. Zdecydowanie trudniej, przemierzajÈc bezkresne stepy, byïoby zapanowaÊ nad stadami kurczaków. WiÚc z racji, ĝe te nie towarzyszyïy osobom z grupÈ B, i teraz trzeba je ze swojego poĝywienia wyeliminowaÊ. Jeĝeli jednak na skutek nieprawidïowej diety cierpisz z powodu pro- blemów z oddychaniem, zatokami, astmÈ czy alergiÈ pokarmowÈ, to lepiej bÚdzie zaniechaÊ spoĝywania produktów nabiaïowych. JeĂli Twoje ĝywienie w dzieciñstwie bazowaïo na mleku i jego przetwo- rach, teraz równieĝ naleĝaïoby podchodziÊ do tej grupy pokarmów ostroĝnie. Nabiaï to takĝe nie najlepsze rozwiÈzanie dla osób zma- gajÈcych siÚ z problemami skórnymi (np. egzemÈ czy ïuszczycÈ). Odstawienie go trzeba by rozwaĝyÊ równieĝ w przypadku, gdy duĝo czasu spÚdzasz w pomieszczeniach klimatyzowanych bÈdě wyposa- ĝonych w centralne ogrzewanie. Oba te systemy, mimo ĝe bardzo pomocne na co dzieñ, wysuszajÈ, a tym samym podraĝniajÈ bïony Ăluzowe górnych dróg oddechowych. To w poïÈczeniu ze spoĝy- wanym nabiaïem moĝe powodowaÊ stany zapalne kanaïów noso- wych i zatok. 115 Poleć książkęKup książkę Schudnij w zgodzie ze swojÈ grupÈ krwi Tycie osób z grupÈ krwi B powoduje spowalniajÈca metabolizm kukurydza. Zgubne moĝe okazaÊ siÚ teĝ jedzenie gryki, soczewicy, orzeszków ziemnych i sezamu. Kaĝdy z tych produktów powoduje zmÚczenie, zatrzymywanie pïynów i niebezpieczny spadek poziomu cukru we krwi po posiïku, czyli hipoglikemiÚ. Orzeszki dodat- kowo zakïócajÈ pracÚ wÈtroby. Unikaj wszystkiego, co moĝe zawieraÊ nawet niewielkie ich iloĂci. O tym, ĝe pïatki kukury- dziane sÈ w Twoim przypadku nie do przyjÚcia, nie muszÚ chyba przypominaÊ. Tempo przemian metabolicznych zwalniajÈ równieĝ roĂliny strÈcz- kowe. Nie aĝ tak groěny jak w grupie 0, ale jednak problematyczny, moĝe okazaÊ siÚ gluten zawarty w pszenicy. Posiïki zawierajÈce to zboĝe sÈ ěle trawione. MogÈ skutkowaÊ zmniejszeniem aktywnej tkanki miÚĂniowej i odkïadaniem tïuszczu, a takĝe stanami zapal- nymi. JeĂli chcesz schudnÈÊ, rób wszystko, ĝeby Twoje poĝywienie byïo jej pozbawione. BiorÈc pod uwagÚ fakt, ĝe ĝyto wpïywa bardzo destrukcyjnie na ukïad krÈĝenia, równieĝ warto je wyeliminowaÊ. Dobrym wyborem jest natomiast orkisz, owies, proso i coraz ïa- twiej dostÚpna u nas komosa ryĝowa oraz amarantus. JeĂli chodzi o makarony, najlepsze dla B sÈ ryĝowe. ChudniÚciu sprzyjajÈ wspomagajÈce metabolizm zielone warzywa. Dobrze potraktowaÊ je jako szczególnie waĝne, nie tylko ze wzglÚdu na skuteczne odchudzanie, ale równieĝ na doĂÊ charakterystyczny dla tej grupy krwi niedobór magnezu. BiorÈc pod uwagÚ, ĝe B wy- kazuje tendencje do zapadalnoĂci na infekcje powodowane przez wyjÈtkowo niebezpieczne wirusy, które po latach uĂpienia potrafiÈ zaatakowaÊ ukïad nerwowy, wïÈczenie do diety warzyw bogatych w magnez powinno staÊ siÚ Twoim priorytetem. Ten bardzo waĝny mineraï jest równieĝ bezwzglÚdnie konieczny dla sprawnego meta- bolizmu wÚglowodanów. JeĂli chodzi o jarzyny, moĝesz jeĂÊ takĝe marchew, kalafior, paprykÚ we wszystkich kolorach, pietruszkÚ, biaïÈ i czerwonÈ kapustÚ, buraki, bakïaĝana, brukselkÚ, brokuïy, botwinkÚ, gorczycÚ i cebulÚ. Nie powinny Ci zaszkodziÊ niewiel- kie iloĂci ziemniaków. Dla jeszcze wiÚkszej róĝnorodnoĂci warto 116 Poleć książkęKup książkę 5. Twoja grupa krwi juĝ to wie korzystaÊ z warzyw z grupy produktów obojÚtnych, czyli chrzanu, kapusty pekiñskiej, saïaty rzymskiej, szpinaku, szparagów, kieïków lucerny, wodorostów, imbiru, cykorii, pieczarek, kalarepy, cukinii czy selera. Warty uwagi jest pobudzajÈcy ukïad odpornoĂciowy pas- ternak. Ze wzglÚdu na to, ĝe w tej grupie krwi bardzo czÚsto nie- domaga wÈtroba i woreczek ĝóïciowy, dobrym pomysïem bÚdzie wprowadzenie do swojej kuchni wzmacniajÈcego je karczocha. Dla mÚĝczyzn, którzy chcÈ uniknÈÊ problemów z prostatÈ, zamienni- kiem dla zawierajÈcych likopen przetworzonych pomidorów bÚdzie arbuz i czerwony grejpfrut. Jeĝeli chodzi o owoce, na pewno korzystnym wyborem bÚdzie ana- nas (obecna w nim bromelaina uïatwia trawienie i dziaïa przeciwza- palnie). Ponadto moĝesz jeĂÊ banany (ze wzglÚdu na sposób, w jaki „dojrzewajÈ”, najlepiej jeĂÊ je przy okazji podróĝy do krajów, w któ- rych rosnÈ) czarne winogrona, jeĝyny i Ăliwki. Prócz wspomnianych wczeĂniej, sprzyjajÈcych metabolizmowi gatunków miÚsa dobrym rozwiÈzaniem sÈ ryby: dorsz, ïosoĂ (nie wÚdzony), flÈdra, halibut, sola, jesiotr (równieĝ kawior), makrela, morszczuk, sardynka, szczupak, pstrÈg morski. WĂród obojÚtnych jest biaïy, ĝóïty i srebrny okoñ, karp, pstrÈg tÚczowy, sieja, Ăledě, sum i tuñczyk (niestety powszechnie uchodzi za gatunek najbardziej nasycony toksycznÈ rtÚciÈ). Daruj sobie natomiast wszelkie sko- rupiaki i unikaj wÚgorza. Ryby, podobnie jak miÚso, pomagajÈ w budowie tkanek aktywnych, a zawarte w nich Nienasycone Kwasy Tïuszczowe omega-3 wzmacniajÈ ukïad odpornoĂciowy i chroniÈ przed niekontrolowanym rozrostem komórkowym. Dla dobrego trawienia i wydalania kaĝdego dnia pamiÚtaj o przynajmniej ïyĝce oliwy z oliwek czy oleju lnianego. W razie zmÚczenia siÚgaj po produkty biaïkowe zamiast wÚglowodanów. Bardzo waĝne jest nieopuszczanie posiïków. Gïód to potÚĝne ěródïo stresu. I tak jest go dookoïa zbyt duĝo, wiÚc dokïadaj wszelkich starañ, by tam gdzie to moĝliwe, nie dopuszczaÊ go do gïosu. 117 Poleć książkęKup książkę Schudnij w zgodzie ze swojÈ grupÈ krwi PS Wiele ěródeï jako doskonaïy stymulator systemu odpornoĂciowego w grupie B sugeruje lecytynÚ. Poniewaĝ najczÚĂciej jest ona produ- kowana z przeciwwskazanej dla B soi, napotykajÈc tÚ informacjÚ, moĝesz odczuwaÊ pewien dysonans. Dlatego uprzedzajÈc Twój nie- pokój i ewentualne pytania, spieszÚ z wyjaĂnieniem. Dla Ciebie w soi niekorzystne jest tylko biaïko. To jedna z „cegieïek”, z których jest ona zbudowana. JeĂli chodzi o lecytynÚ, to fosfolipid zïoĝony z choliny i z inozytolu (migrujÈcego do mózgu po to, by usprawniÊ jego dziaïanie). Tak wiÚc jest to ta druga „cegieïka” budujÈca sojÚ. Dlatego w tym przypadku problem niekorzystnego dla Ciebie biaïka nie powinien istnieÊ. Grupa krwi AB Profil grupy AB jest najbardziej zïoĝony. Pojawiïa siÚ najpóěniej, a osób, w których naczyniach pïynie, jest zdecydowanie najmniej. Szacuje siÚ, ĝe to zaledwie 2 do 5 caïej populacji. Powstaïa z prze- mieszania siÚ grup A i B. Nic wiÚc dziwnego, ĝe od obu przejÚïa wiele problemów zdrowotnych. Na szczÚĂcie to nie jedyne dziedzictwo. Dla lepszego zrozumienia wymagañ i oczekiwañ swojej grupy AB warto przeĂledziÊ informacje na temat dwóch omówionych wcze- Ăniej. Czasami wykazuje podobieñstwo do A. Natomiast w nie- których kwestiach jest zbliĝona bardziej do B. Innym razem ïÈczy cechy jednej i drugiej. WiÚkszoĂÊ ĝywnoĂci niekorzystnej dla A i B równieĝ jej nie sïuĝy. SÈ jednak od tego wyjÈtki. Do takowych naleĝÈ pomidory, które w przeciwieñstwie do A i B, grupie AB nie szkodzÈ. Twoja waga bÚdzie rosnÈÊ, jeĂli jadasz sïabo trawione, odkïadajÈce siÚ w postaci tïuszczu czerwone miÚso. Poniewaĝ podobnie jak A, masz niedobór kwasu ĝoïÈdkowego i bardzo niski poziom trawiÈcej tïuszcze fosfatazy jelitowej, absolutnie przeciwwskazane sÈ wszel- kie miÚsa wÚdzone, konserwowane i oczywiĂcie wÚdliny. Alterna- tywÈ mogÈ byÊ niewielkie iloĂci dobrej dla grupy B Ăwieĝej jagniÚci- 118 Poleć książkęKup książkę 5. Twoja grupa krwi juĝ to wie ny, indyka, ewentualnie królika. Podobnie jak dla B, absolutnie nie do przyjÚcia sÈ dla Ciebie kurczaki. ¥lad w postaci nadmiernych kilogramów pozostawi po sobie psze- nica. ChoÊ nie jest szczególnie niebezpieczna, jeĂli masz kïopoty z drogami oddechowymi lub zaleĝy Ci na schudniÚciu, zastÈp jÈ orkiszem. Korzystne bÚdzie równieĝ proso i owies. Dla zrzucenia kilogramów unikaj gryki i wszystkiego, co zawiera kukurydzÚ. JeĂli chodzi o pieczywo, moĝesz jeĂÊ stuprocentowy chleb ĝytni i sojowy. Nie sïuĝÈ Ci nasiona i pestki. Z tej grupy produktów na zdecydo- wanym „plusie” sÈ jedynie orzeszki ziemne i orzechy wïoskie. Zrezygnuj z orzechów laskowych, siemienia lnianego, pestek dyni, sïonecznika i maku. JeĂli chodzi o fasole, tych sprzyjajÈcych jest niewiele: fasolka czerwona i zielona soczewica. WĂród obojÚtnych znajdziesz bób, fasolkÚ szparagowÈ, czerwonÈ soczewicÚ i zielony groszek. Utracie kilogramów bÚdzie sprzyjaïo wïÈczenie do diety pomaga- jÈcego w efektywnym metabolizmie tofu. Doskonaïym ěródïem protein sÈ ryby (dorsz, jesiotr, ïosoĂ — nie wÚdzony, makrela, szczupak, morszczuk, pstrÈg tÚczowy i morski, sardynka). Nie dla Ciebie jest wÚgorz i halibut, a takĝe homary, kraby, krewetki, maïĝe i ostrygi. Odchudzanie wesprÈ zielone warzywa, wodorosty i uïa- twiajÈcy trawienie ananas. JeĂli Twój organizm nie jest nadmiernie obciÈĝony Ăluzem, nie masz problemów astmatycznych, z zatokami, nietolerancji laktozy ani nie cierpisz z powodu czÚstych infekcji, moĝesz wïÈczyÊ do diety jogurt naturalny, kefir, ser feta, moz- zarella, ricotta czy serek wiejski. PamiÚtaj jednak, ĝe w wykazie produktów korzystnych ani nawet obojÚtnych nie ma brie, sera camembert, parmezanu, masïa i peïnego mleka. Ze wzglÚdu na niezbyt silny ukïad odpornoĂciowy bardzo waĝne sÈ dla Ciebie Ăwieĝe warzywa. W grupie wysoce wskazanych znajdziesz botwinkÚ, brokuïy, buraki, jarmuĝ, kalafior, ogórki, pasternak, pietruszkÚ, seler i czosnek. Moĝesz równieĝ jeĂÊ brukselkÚ, cebulÚ, chrzan, cukiniÚ, cykoriÚ, dyniÚ, groszek, marchew, oliwki (prócz 119 Poleć książkęKup książkę Schudnij w zgodzie ze swojÈ grupÈ krwi czarnych), pieczarki, pora, rzepÚ, imbir, kalarepÚ, kapustÚ biaïÈ, czerwonÈ i pekiñskÈ, koper, szalotkÚ, szparagi, saïatÚ rzymskÈ, szpi- nak, wodorosty, dyniÚ, a takĝe biaïe i czerwone ziemniaki. Zdecy- dowanie dobrym wyborem nie jest awokado, karczoch, papryka, rzodkiewka i wspomniana wczeĂniej, powodujÈca przybieranie na wadze, kukurydza. Produktem bardzo korzystnym, podobnie jak dla A, jest tofu. JeĂli chodzi o owoce, potrzebujesz tych bardziej alkalicznych (winogrona, Ăliwki czy wiĂnie). Unikaj podraĝniajÈcych bïonÚ wyĂcielajÈcÈ ĝoïÈdek i absorbujÈcych waĝne mineraïy pomarañczy. Tego typu problemów nie stwarza, zasadowy po strawieniu, grejp- frut. Korzystnie dziaïa równieĝ cytryna, która nie tylko usuwa zale- gajÈcy w ukïadzie pokarmowym problematyczny Ăluz, ale i pomaga w trawieniu. Niebagatelna jest teĝ jej rola, jeĂli chodzi o witaminÚ C. Organizm z grupÈ AB, ze wzglÚdu na podatnoĂÊ w kierunku nowo- tworzenia, dla prawidïowego funkcjonowania potrzebuje sporych jej iloĂci. Dobrym wyborem bÚdÈ równieĝ figi i ĝurawina. Prócz pomarañczy unikaj równieĝ bananów, rabarbaru i mango. Na staïe wïÈcz do swoich posiïków oliwÚ z oliwek. Lampka (nie lampki!) doskonaïej jakoĂci (bogatego w resveratrol) czerwonego wina, podobnie jak w grupie A, nie tylko Ci nie zaszko- dzi, ale raczej pomoĝe w zminimalizowaniu ryzyka chorób serca. PamiÚtaj teĝ o dobroczynnym, antyoksydacyjnym dziaïaniu zielo- nej herbaty. Codzienna filiĝanka (jedna!) maïej czarnej, podnoszÈca zbyt niski poziom kwasu ĝoïÈdkowego, równieĝ dobrze Ci zrobi. 120 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Schudnij w zgodzie ze swoją grupą krwi
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: