Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 008290 18793807 na godz. na dobę w sumie
Second Life. Przewodnik gracza - książka
Second Life. Przewodnik gracza - książka
Autor: , , , , , Liczba stron: 360
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1273-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> gry, zabawy, sport
Porównaj ceny (książka, ebook (-78%), audiobook).

Masz szansę spróbować raz jeszcze!

Życie od nowa

Masz jedno życie. Do 2003 roku nie dało się zaprzeczyć temu twierdzeniu. Jednak w tym właśnie roku przekonanie to zostało dyskretnie podważone. Walnie przyczyniła się do tego produkcja firmy Linden Labs... Second Life! Gracze z całego świata oszaleli na jej punkcie. Nikt nie spodziewał się, że wirtualny świat może być tak realistyczny. W Second Life rynkiem rządzą rzeczywiste prawa ekonomiczne, a obowiązującą walutę Linden Dollar (L$) możesz wymienić na realne pieniądze! Atmosferę podgrzewa fakt, że w wirtualnym świecie wyrosły rzeczywiste fortuny!

Dzięki książce 'Second Life. Przewodnik gracza' dowiesz się, w jaki sposób rozpocząć swoje nowe życie. Poznasz atrakcje, jakie czekają na Ciebie w tym wirtualnym świecie, oraz miejsca, które warto odwiedzić. Po lekturze tej książki stworzenie atrakcyjnego awatara (czyli Twojego alter ego w Second Life) nie będzie już żadnym problemem. Ponadto poznasz język skryptów Linden, który pozwoli Ci na tworzenie nowych elementów, dostępnych w wirtualnym świecie. Dodatkowo autorzy zdradzają, w jaki sposób zarobić swoje pierwsze wirtualne pieniądze. W kolejnych rozdziałach poznasz historię świata Second Life oraz przyszłość, jaka rysuje się przed nim. Ponadto do książki dołączona została płyta CD, zawierająca pomocnicze materiały w języku angielskim.

Zrób karierę w wirtualnym świecie Second Life!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Second Life. Przewodnik gracza Autor: Michael Rymaszewski, Wagner James Au, Mark Wallace, Catherine Winters, Cory Ondrejka, Benjamin Batstone-Cunninghan T³umaczenie: Tomasz Misiorek ISBN: 978-83-246-1273-4 Tytu³ orygina³u: Second Life: The Official Guide Format: 180x235 , stron: 360 Masz szansê spróbowaæ raz jeszcze! • Jakie zasady rz¹dz¹ wirtualnym œwiatem Second Life? • Jak stworzyæ atrakcyjnego awatara? • Jak zarobiæ pieni¹dze? ¯ycie od nowa Masz jedno ¿ycie. Do 2003 roku nie da³o siê zaprzeczyæ temu twierdzeniu. Jednak w tym w³aœnie roku przekonanie to zosta³o dyskretnie podwa¿one. Walnie przyczyni³a siê do tego produkcja firmy Linden Labs... Second Life! Gracze z ca³ego œwiata oszaleli na jej punkcie. Nikt nie spodziewa³ siê, ¿e wirtualny œwiat mo¿e byæ tak realistyczny. W Second Life rynkiem rz¹dz¹ rzeczywiste prawa ekonomiczne, a obowi¹zuj¹c¹ walutê Linden Dollar (L$) mo¿esz wymieniæ na realne pieni¹dze! Atmosferê podgrzewa fakt, ¿e w wirtualnym œwiecie wyros³y rzeczywiste fortuny! Dziêki ksi¹¿ce „Second Life. Przewodnik gracza” dowiesz siê, w jaki sposób rozpocz¹æ swoje nowe ¿ycie. Poznasz atrakcje, jakie czekaj¹ na Ciebie w tym wirtualnym œwiecie, oraz miejsca, które warto odwiedziæ. Po lekturze tej ksi¹¿ki stworzenie atrakcyjnego awatara (czyli Twojego alter ego w Second Life) nie bêdzie ju¿ ¿adnym problemem. Ponadto poznasz jêzyk skryptów Linden, który pozwoli Ci na tworzenie nowych elementów, dostêpnych w wirtualnym œwiecie. Dodatkowo autorzy zdradzaj¹, w jaki sposób zarobiæ swoje pierwsze wirtualne pieni¹dze. W kolejnych rozdzia³ach poznasz historiê œwiata Second Life oraz przysz³oœæ, jaka rysuje siê przed nim. Ponadto do ksi¹¿ki do³¹czona zosta³a p³yta CD, zawieraj¹ca pomocnicze materia³y w jêzyku angielskim. • Tworzenie awatara • Krótki opis œwiata Second Life • Sterowanie postaci¹ i zarz¹dzanie widokiem • Miejsca warte odwiedzenia • Spo³ecznoœci ¿yj¹ce w Second Life • Dostêpne rozrywki • Wykorzystanie jêzyka skryptowego Linden • Zarz¹dzanie inwentarzem • Wykorzystywanie biblioteki • Sposoby zarabiania pieniêdzy • Mieszkañcy Second Life • Historia wirtualnego œwiata Second Life • Przysz³oœæ Second Life Zrób karierê w wirtualnym œwiecie Second Life! SpiS treści Przedmowa dedykacja i Podziękowania o autorach wProwadzenie część i rozPoczynanie drugiego Życia rozdział 1. czym jest second Life? rozdział 2. zaczynamy rozdział 3. wycieczka objazdowa część ii Życie w second Life rozdział 4. zmiana wygLądu rozdział 5. korzystanie z bibLioteki rozdział 6. zarządzanie inwentarzem rozdział 7. budowanie rozdział 8. uŻywanie języka skryPtów Linden część iii sukces w second Life rozdział 9. kim jesteś? rozdział 10. zarabianie Pieniędzy rozdział 11. Prawdziwi mieszkańcy rozdział 12. historia kuLturaLna rozdział 13. Przyszłość i znaczenie second Life dodatki dodatek a Prawdziwa edukacja w second Life dodatek b gLosariusz dodatek c materiały dodatkowe dodatek d PoLecenia i funkcje menu 4 6 7 9 12 14 32 50 80 82 110 128 142 172 202 204 222 260 284 308 326 328 335 342 344 WSTĘP ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 ROZDZIAŁ 5 ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 7 ROZDZIAŁ 8 ROZDZIAŁ 9 ROZDZIAŁ 10 ROZDZIAŁ 11 ROZDZIAŁ 12 ROZDZIAŁ 13 DODATKI 3 Rozdział 2. prowadzi Cię przez proces zapoznawania się z Second Life. Omawia interfejs SL, poruszanie się w wirtualnym świecie, jak również kwestie posiadania wirtualnych nieruchomości. Obejmuje też grupy rezydentów i społeczności istniejące w ramach SL. Rozdział 3. zabiera Cię w podróż po wirtualnym świecie, tak jakbyś podróżował w świecie realnym. Wymienia kilka rzeczy, które turysta w SL koniecznie musi zobaczyć, miejsc reprezentujących to, co można nazwać kulturą Second Life. Rozdział 4. omawia raczej delikatny temat — Twój wygląd w Second Life. Omawia nieskończenie liczne kwestie, które trzeba wziąć pod uwagę, wybierając dobre imię w SL, oraz skomplikowane zadanie nadania Twojemu awatarowi w SL dokładnie takiego wyglądu, jakiego byś sobie życzył. Rozdział 5. zapoznaje Cię z setkami prezentów, które otrzymasz, po raz pierwszy wchodząc do wirtualnego świata. Znajdują się one w specjalnym folderze o nazwie Library (biblioteka), ale nowi mieszkańcy SL zwykle o nich zapominają. Rozdział 6. nauczy Cię, jak okiełznać i wykorzystywać monstrum znane jako Inventory (inwentarz). Inwentarz Twojego awatara to miejsce, w którym przechowuje on wszystko, co w SL posiada, w tym gotowe domy, statki kosmiczne i setki fajnych rzeczy do ubrania. Ilość rzeczy w Twoim inwentarzu osiągnie czterocyfrową liczbę, zanim jeszcze dotrzesz na główny kontynent SL, dlatego nauczenie się, jak należy obchodzić się z inwentarzem, jest bardzo istotne — w przeciwnym razie spędzisz wiele godzin, szukając zagubionych przedmiotów. Rozdział 7. fachowo przeprowadzi Cię przez proces tworzenia nowych obiektów w wirtualnym świecie. Odkryje przed Tobą tajniki tajemniczego primu, omówi narzędzia do budowania i edytowania obiektów w SL i pozwoli Ci zrozumieć niemal nieograniczone możliwości tworzenia w SL nowych rzeczy. Rozdział 8. skupia się na LSL (czyli języku skryptów Linden) wykorzystywanym w Second Life do pisania skryptów animujących obiekty. Wyjaśnia, jak LSL działa i co powinieneś wiedzieć, by się nim posługiwać. W tym rozdziale oraz rozdziale 7. znajdują się wszystkie podstawowe informacje, których będziesz potrzebował do podjęcia jednego z najbardziej satysfakcjonujących rodzajów aktywności w Second Life: tworzenia nowej treści. Rozdział 9. omawia wybór osobowości, kariery i stylu życia w SL, wspomagając się konkretnymi przykładami. Znajduje się w nim wiele informacji prosto od mieszkańców SL z dużym stażem, którzy odkrywają, kim są i jak spędzają czas w wirtualnym świecie. Rozdział 9. powstał we współpracy z mieszkańcami SL, takimi jak Angel Fluffy, Baccara Rhodes, Cheri Horton, Desmond Shang, Forseti Svarog, Francis Chung, Iris Ophelia, Tao Takashi i Taras Balderdash. P Ę T S W I Ć Ś Ę Z C I I Ć Ś Ę Z C I I I Ć Ś Ę Z C I K T A D O D 10 rozDział 2 ZACZYNAMY Życie to sztuka wyboru, a od momentu, gdy zalogujesz się w Second Life po raz pierwszy, wyborów będziesz dokonywał bardzo często. Masz możliwość wyboru widoku z perspek- tywy osoby trzeciej i pierwszej. Masz menu rozwijalne u góry ekranu i przyciski menu na dole. Czy powinieneś przez jakiś czas zostać na Help Island (wyspa pomocy), czy od razu rzucić się w wir akcji na głównym kontynencie? A gdy już przybędziesz na główny kontynent, co powinieneś dalej zrobić? Ten rozdział pomoże Ci uporać się z tymi i innymi kwestiami, jakie pojawią się w chwili, w której rozpoczniesz swoją wirtualną egzy- stencję. Jest on przeznaczony głównie dla nowych mieszkańców SL, ale może być też bardzo pomocny dla każdego, kto był niecier- pliwy i rzucił się od razu w wir Second Life. Jeśli kiedykolwiek chciałeś móc wrócić na Help Island, choćby po to, żeby zabrać ze sobą kilka dostępnych tam darmowych rzeczy, ten roz- dział jest też dla Ciebie. SpiS treści PRZeJmOWAnIe KOnTROLI nAD SWOIm DRUGIm ŻycIem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 POZnAWAnIe SecOnD LIfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ZIAŁ D Z 2 O R P Ę T S W I Ć Ś Ę Z C I I Ć Ś Ę Z C I I I Ć Ś Ę Z C I K T A D O D I m e I I l o r T n o k e I n a W o m j e Z r P C y ż m g u r d m o W S d a n I 34 2 ł a i z D z o r przejmowanie kontroli naD Swoim Drugim życiem Znajomość interfejsu użytkownika Second Life wzbogaci Twoje wirtualne doświadcze- nia: niemal każdy przycisk, każde menu czy panel opcji to drzwi do nowych możliwo- ści. Poniższe sekcje zbierają dla Twojej wygody wszystkie informacje na temat interfej- su w jedną całość. Trochę dodatkowych informacji i instrukcji, jak zrobić różne rzeczy, znajdziesz w Second Life Knowledge Base (baza wiedzy o Second Life) pod adresem http://secondlife.com/support/. By skorzystać z zamieszczonych tam informa- cji, powinieneś mieć założone konto w SL, możesz jednak zalogować się jako gość. a k t o n DODATKOWe InfORmAcJe: SKRóTy KLAWIATUROWe Aby dostać listę skrótów klawiaturowych w SL, odwiedź adres https://support.secondlife.com/ics/support/KBAnswer. asp?questionID=3972. Dobrym pomysłem będzie wydrukowanie sobie tej listy i trzymanie jej pod ręką, dopóki nie zapamiętasz wykorzystywanych skrótów. Szczególnie pomocne są skróty funkcji kontrolowania kamery. pierWsze KroKi Jeśli zamierzasz zostać nowym mieszkańcem SL, zacznij od sprawdzenia, czy Twój komputer spełnia minimalne wymagania techniczne. W momencie powstawania niniej- szej książki wymagania systemowe są następujące (należy zauważyć, że ta książka na- pisana została z założeniem, iż jako portalu do drugiego życia używasz PC; jeśli jesteś użytkownikiem Maca, odwiedź stronę http://secondlife.com/corporate/ sysreqs.php): szybki dostęp do internetu; system operacyjny: Windows 2000, XP lub Vista; procesor: Pentium III 800 MHz lub lepszy; pamięć: 512 MB lub więcej; karta graficzna: NVIDIA GeForce 2, GeForce 4 bądź lepsza albo ATI Radeon 8500, 9250 bądź lepsza. Najnowsze wymagania systemowe znajdziesz na stronie http:// secondlife.com/ corporate/ sysreqs. php. Jeśli masz zainstalo- waną zaporę sieciową (ang. firewall), pamiętaj, że Second Life łączy się z portami 443/ TCP, 12035/UDP, 12036/ UDP i 13000 – 13050/ UDP. Powinieneś tak skonfi- gurować zaporę, by dopusz- czała ruch wychodzący i przy- chodzący na tych portach. Po zalogowaniu się Rysunek 2.1. Dostosowanie opcji w panelu ustawień pozwa- la na zoptymalizowanie działania SL na Twoim komputerze w Second Life wyświe- tlone zostaje okno Preferences (ustawienia); rysunek 2.1. Wielu no- wych mieszkańców SL tak bardzo nie może się doczekać wejścia w wirtualny świat, że nigdy się nim nie interesuje. Jeśli tak było w Twoim przypadku, kliknij go, gdy zalogujesz się następnym razem. Otwiera on panel ustawień zawierający 12 zakładek: General (ogólne) — ta zakładka oferuje podstawowe opcje SL, takie jak decyzja o wyświetlaniu imienia i tytułu awatara, powiadamianie o tym, czy przyjaciele są online, o wydawanych lub otrzymywanych pieniądzach i tym podobne. Input and Camera (ruch i kamera) — tu możesz dostosować wrażliwość na ru- chy myszą podczas gry z perspektywy pierwszej osoby (awatara) oraz wartość o nazwie camera springiness (skok kamery). Jeśli zależy Ci na precyzji, użyj su- waków, aby zmniejszyć wrażliwość myszy i skok kamery do 0. Network (sieć lokalna) — jeśli logujesz się w Second Life z poziomu sieci lokalnej (LAN), musisz dokonać konfiguracji ustawień. Jeśli masz wolne łącze, możesz też zmniejszyć maksymalną przepustowość (domyślna, wynosząca 500 kb/s, pozwala na komfortową grę, jeśli przepustowość Twojego łącza jest większa). Web (sieć) — tutaj możesz wyczyścić pamięć podręczną (cache) przeglądarki oraz ustawić opcję akceptowania cookies (ciasteczek) z przeglądanych stron. Graphics (grafika) — ta zakładka prezentuje podstawowe ustawienia grafiki, ta- kie jak rozdzielczość oraz draw distance (odległość rysowania). Odległość ryso- wania decyduje o tym, jak daleko będziesz w stanie widzieć w wirtualnym świecie. WSTĘP ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 ROZDZIAŁ 5 ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 7 ROZDZIAŁ 8 ROZDZIAŁ 9 ROZDZIAŁ 10 ROZDZIAŁ 11 ROZDZIAŁ 12 ROZDZIAŁ 13 DODATKI 35 ZIAŁ D Z 2 O R P Ę T S W I Ć Ś Ę Z C I I Ć Ś Ę Z C I I I Ć Ś Ę Z C I K T A D O D I m e I I l o r T n o k e I n a W o m j e Z r P C y ż m g u r d m o W S d a n I 36 Obniżenie odległości rysowania i rozdzielczości może poprawić płynność działania aplikacji, jeśli masz stosunkowo wolny komputer lub starszą kartę graficzną. Graphics Detail (detale graficzne) — tu możesz dostosować ilość detali widocz- nych w wirtualnym świecie. Niższe ustawienia poprawiają płynność działania apli- kacji na wolniejszych komputerach i przy starszych kartach graficznych. Zauważ, że niektóre z opcji, takie jak Enable Ripple Water (włączenie efektu wody), mogą być niedostępne, jeśli Twój komputer lub karta grafiki ich nie obsługują. Adv. Graphics (zaawansowane ustawienia grafiki) — znajduje się tutaj więcej opcji dostosowywania szczegółów grafiki, ich efekty zostały wyjaśnione w podme- nu. Generalnie obniżenie wartości domyślnych poprawia płynność działania. Audio and Video (audio i wideo) — zdecydowanie powinieneś przyjrzeć się do- myślnym wartościom w tym podmenu. Są tu opcje wyciszania dźwięku, odtwa- rzania pobieranej muzyki i filmów, głośności efektów dźwiękowych i tym podobne. Text Chat (rozmowa) — tu możesz włączyć lub wyłączyć pojawiające się podczas rozmowy „dymki”, zmienić kolor i wielkość wyświetlanego tekstu i dopasować roz- maite ustawienia dotyczące rozmowy. Communication (wiadomości) — ta zakładka otwiera małe podmenu zawierające opcje dotyczące wiadomości wysyłanych i odbieranych od innych mieszkańców. Popups (wyskakujące wiadomości) — tu możesz zdecydować o tym, jakiego rodza- ju informacje mają się pojawiać na Twoim ekranie podczas eksplorowania świata. Poświęć trochę czasu na przyjrzenie się domyślnym opcjom w panelu Preferences i dostosuj je do możliwości Twojego komputera i połączenia internetowego. Jeśli chciał- byś dowiedzieć się czegoś więcej o tym, co poszczególne opcje mogą dla Ciebie zna- czyć, odwiedź stronę http://secondlife.com/knowledgebase/article. php?id=087, by o nich poczytać. a k t o n DODATKOWe InfORmAcJe: STATySTyKA Aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak dobrze Second Life działa na Twoim komputerze, uaktywnij statystykę, naciskając kombinację klawi- szy Ctrl+Shift+1. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj na https://support. secondlife.com/ics/support/KBAnswer.asp?questionID=4004. co mamy w menu Na głównym ekranie Second Life mamy górny i dolny pa- sek. Na obydwu jest mnóstwo opcji. Wiele z nich (choć nie wszystkie) zostało omówio- nych w bazie wiedzy pod adre- sem https://support. secondlife.com/ics/ support/KBAnswer. asp?questionID=4599. Poniższe sekcje wyjaśniają, co jest czym. Na górnym pasku znaj- duje się zbiór rozwijalnych menu, przypominających te z systemu Windows (rysu- nek 2.2). Niektóre z pole- ceń z rozwijalnych menu nie są dostępne przez żadne inne menu ani skrót. Pełną listę poleceń z rozwijalnych menu oraz objaśnienie każdego z tych poleceń znajdziesz w dodatku D. Rysunek 2.2. Rozwijalne menu zawierają polecenia i pomocne skróty, na przykład skrót do przewodnika po pisaniu skryptów w SL Po prawej stronie rozwijalnych menu zobaczysz ikony pokazujące, czy w lokalizacji, w której aktualnie znajduje się Twój awatar, jakieś postępowanie jest niedozwolone. Je- śli nie jesteś pewien, co oznacza jakaś ikona, umieść nad nią kursor myszy, a pojawi się podpowiedź. Lokalizacja Twojego awatara — nazwa regionu, koordynaty mapy, rodzaj terenu — jest wyświetlana zaraz obok ikon. Jeszcze dalej na prawo widzimy zegar wyświetlający czas dla strefy czasowej Za- chodniego Wybrzeża USA. Mieszkańcy nazywają go „czasem SL”. Następnie pieniądze: mała okrągła ikona linden-dolara pozwala Ci na kupowanie waluty SL poprzez LindeX (posiadacze kont typu Basic powinni wiedzieć, że aby móc to robić, trzeba skorzystać z karty kredytowej). Dalej znajduje się aktualny stan finansów w L$, aktualizowany na- tychmiast po każdej transakcji, Wreszcie, najdalej na lewo na górnym pasku znajdu- ją się wskaźniki utraty pakietów i przepływu danych. Zwracaj na nie uwagę — wysoki wskaźnik utraty pakietów i niski wskaźnik przepływu danych mogą oznaczać, że będzie mądrzej odwołać zaplanowaną wizytę w zatłoczonym klubie nocnym. WSTĘP ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 ROZDZIAŁ 5 ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 7 ROZDZIAŁ 8 ROZDZIAŁ 9 ROZDZIAŁ 10 ROZDZIAŁ 11 ROZDZIAŁ 12 ROZDZIAŁ 13 DODATKI 37 ZIAŁ D Z 2 O R P Ę T S W I Ć Ś Ę Z C I I Ć Ś Ę Z C I I I Ć Ś Ę Z C I K T A D O D I I l o r T n o k e I n a W o m j e Z r P m e I C y ż m g u r d m o W S d a n I 38 poD kreSką Na dolnym pasku znajduje się rząd przycisków. Oto, do czego służą (od lewej do prawej): Communicate (komunikacja) — otwiera panel, na którym wymienieni są wszy- scy mieszkańcy SL, którzy zgodzili się zostać Twoimi przyjaciółmi, wraz z informa- cją, czy są aktualnie online. Działa też jak mały panel administracyjny dla częstych czynności, takich jak wysyłanie wiadomości, oferowanie teleportacji do Twojej aktualnej lokalizacji itp. Chat (rozmowa) — otwiera okienko rozmowy, w którym możemy pisać, ale naci- śnięcie Enter jest o wiele łatwiejsze, a daje dokładnie ten sam efekt. Fly (latanie) — przełącza w tryb latania i jest dość przydatne, pomimo istnie- nia wygodnych skrótów klawiaturowych (domyślnie są to klawisze PageUp i PageDown). Naciśnięcie tego przycisku podczas lotu pozwala obejrzeć ciekawą animację prezentującą raczej twarde lądowanie Twojego awatara (w zależności od tego, jak wysoko się unosił). Snapshot (zrzut ekranu, zdjęcie) — otwiera panel Snapshot Preview (podgląd zdjęcia) umożliwiający robienie zdjęć wirtualnego świata. Wszystkie opcje, takie jak rozmiar zdjęcia, rozdzielczość czy jakość obrazu, ustawia się właśnie tutaj. Build (budowanie) — otwiera panel Build (budowanie) i jest aktywny, tylko jeśli teren, na którym się znajdujesz, pozwala na budowanie (tak jak piaskownica czy Twoja własna ziemia). Search (wyszukiwanie) — umożliwia wyszukiwanie interesujących miejsc, ludzi lub grup. Mini-Map (minimapa) — otwiera minimapę w prawym górnym rogu ekranu. Może się przydać, gdy starasz się gdzieś dostać albo w zatłoczonych okolicach, takich jak sklepy czy kompleksy rozrywkowe. Map (mapa) — to bez dwóch zdań przycisk oferujący największe możliwości ze wszystkich. Otwiera skalowalną mapę świata SL, która jednak spełnia nie tylko rolę mapy. Zawiera bowiem funkcję Search (wyszukiwanie). Jest też interfejsem dla błyskawicznych podróży: podwójne kliknięcie na dowolnym punkcie teleportuje tam Twojego awatara. W wirtualnym świecie czynności takie jak chodzenie czy prze- mieszczanie się za pomocą pojazdów są uprawiane dla rozrywki, a nie z konieczno- ści. Teraz już wiesz, dlaczego większość dróg i ulic Second Life jest pustych. Inventory (inwentarz) — otwiera panel Inventory (inwentarz), przy czym skrót kla- wiaturowy to Ctrl+I. Zauważ, że pasek przycisków może być niedostępny, jeśli w ustawieniach systemo- wych zadecydowałeś, że pasek Windows ma być zawsze widoczny. W takim przypadku kliknij prawym przyciskiem myszy pasek Windows, wybierz opcję właściwości i usuń za- znaczenie pola Trzymaj pasek zadań na wierzchu. a k t o n DODATKOWe InfORmAcJe: OKRąGŁe menU Naciśnięcie prawym klawiszem myszy czegokolwiek w wirtualnym świecie wywołuje okrągłe menu. Opcje w tym menu są uzależnione od kontekstu i cech klikniętego obiektu. Aby dowiedzieć się więcej na temat okrągłych menu w SL, odwiedź https://support.secondlife.com/ics/support/ KBAnswer.asp?questionID=4739. wiDok i rucH Standardowym trybem wi- doku w SL jest tryb „kame- ry podążającej za postacią”, w którym widzimy awata- ra z punktu znajdującego się odrobinę nad nim, za jego plecami. Jednak niektórym osobom o wiele bardziej od- powiada oglądanie świata z punktu widzenia awatara. Jeśli idziesz ulicą i trzymanie się linii chodnika jest dla Cie- bie nie lada wyczynem w wi- doku standardowym, przejdź na widok z perspektywy pierwszej osoby. Doskonale sprawdza się on też przy lata- niu: lecisz w kierunku wska- zywanym przez kursor my- szy, tym samym możesz się obracać, wzbijać i opadać, ruszając myszą — masz wrażenie, jakbyś pilotował samolot. Rysunek 2.3. Patrząc z perspektywy pierwszej osoby, wywołuj funkcje menu za pomocą skrótów klawiszowych W widoku z perspektywy pierwszej osoby nie masz dostępu do menu ekranowych, co jest dość uciążliwe. Możesz jednak cały czasy wywoływać komendy za pomocą skró- tów klawiszowych: na przykład otworzyć Inventory (inwentarz), naciskając Ctrl+I (rysu- WSTĘP ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 ROZDZIAŁ 5 ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 7 ROZDZIAŁ 8 ROZDZIAŁ 9 ROZDZIAŁ 10 ROZDZIAŁ 11 ROZDZIAŁ 12 ROZDZIAŁ 13 DODATKI 39 ZIAŁ D Z 2 O R P Ę T S W I Ć Ś Ę Z C I I Ć Ś Ę Z C I I I Ć Ś Ę Z C I K T A D O D I m e I I l o r T n o k e I n a W o m j e Z r P C y ż m g u r d m o W S d a n I 40 nek 2.3). Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza Alt pozwala Ci przemieszczać kursor my- szy bez zmiany widoku — gdy kursor jest nad panelem, możesz puścić klawisz i zrobić to, co chcesz (na przykład poukładać przedmioty w inwentarzu). Klawisz Alt w standar- dowym trybie widoku pozwala Ci obracać oraz przybliżać lub oddalać kamerę. a k t o n A G A W U DODATKOWe InfORmAcJe: ZeSTAWy DO LATAnIA W SL na rynku można znaleźć najrozmaitsze pojazdy latające, jak również wiele modeli „zestawów do latania”. Mogą one być bardzo wyszukane albo bardzo przystępne cenowo — w ramce „Latać wysoko w Second Life” znaj- dziesz kilka przykładowych pojazdów latających, które można kupić. Po- pularnym miejscem, w którym kupuje się latające maszyny, jest Abbott’s Aerodrome opisany w rozdziale 3. DODATKOWe InfORmAcJe: LATAć WySOKO W SecOnD LIfe defcon 1 aerosPace VehicLes (darmowe Loty Próbne) Sponsorowane przez Marlin Engineering. Znajdują się wśród najlepszych pojazdów latających w Second Life, oferują płynny lot i precyzyjną reakcję na polecenia pilota... Mają smukły, stylowy wygląd i niewielką liczbę primów dla zminimalizowania laga. Ciekawe możliwości i przystępna cena, jedno- i dwuosobowe myśliwce — 500 L$, pięcioosobowy prom — 600 L$. inteLLigent fLight assist/jetPack @ aodhan’s forge To nie jest zwyczajny plecak rakietowy. Scarab został zaprojektowany z my- ślą o Twojej wygodzie. Zbudowanie zestawu do latania, który lata szybko, jest łatwe, ale sztuką jest stworzenie zestawu, który będzie robił to, co chcesz... i to automatycznie. Scarab niemal zupełnie eliminuje problemy z wpisywaniem poleceń, równocześnie pomagając Ci w locie wtedy, gdy tego potrzebujesz. Szczegóły na SL.AodhansForge.com. dreamtech aeronautics Specjalizujemy się w pojazdach powietrznych wszelkich rodzajów, historycz- nych, futurystycznych i fantastycznych. Przyjdź do nas na lot próbny już dziś! Zeppeliny, statki powietrzne, samoloty, sterowce ciśnieniowe, żaglówki, żeglowanie, jachty, teleportery, system teleportacyjny. crystaLtech VehicLes Miejsce, w którym znajdziesz niedoścignione w rzeczywistości modele po- jazdów w SL! Sklep z pojazdami. Dostaniesz tu statki kosmiczne, śmigłowce, helikopte- ry i odrzutowce. Wszystkie oferują płynny lot. Jak wspomniano wcześniej, „normalne” metody poruszania się — chodzenie, la- tanie, prowadzenie pojazdu lub wzięcie taksówki — są w SL źródłem rozrywki i okazją do kontaktów towarzyskich, a nie koniecznością. Wprowadzenie błyskawicznej i dar- mowej teleportacji możliwej w dowolnym momencie i miejscu sprawiło, że wszystkie inne metody poruszania się przestały być potrzebne, chyba że chodzi o małe, zamknię- te przestrzenie. Ale przejażdżka wirtualnym samochodem, przechadzka po centrum handlowym albo wizyta w nocnym klubie mogą być ciekawe. Chodzenie i latanie są zde- cydowanie najlepszymi sposobami poruszania się, jeśli chcesz podziwiać widoki. Świat SL zawiera więcej interesujących miejsc, które warto odwiedzić, niż miejscowości tury- styczne w realnym świecie — więcej szczegółów znajdziesz w rozdziale 3. a k t o n 2 ł a i z D z o r DODATKOWe InfORmAcJe: USTAWIAnIe LOKALIZATORóW Aby przemieszczać się szybko pomiędzy ulubionymi miejscami albo poja- wiać w konkretnych punktach, wykorzystaj możliwość ustawiania lokaliza- torów (ang. landmarks). Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat nawi- gacji i poruszania się w Second Life, odwiedź stronę https://support. secondlife.com/ics/support/KBAnswer.asp?questionID=4225. poznawanie SeconD liFe Second Life daje Ci niemal tyle samo możliwości wyboru co realne życie. Zaraz na po- czątku nowej egzystencji odwiedź bazę wiedzy o Second Life, choćby po to, by rzucić okiem na to, jakie tematy zawiera — dzięki temu będziesz wiedział, co jest tutaj możli- we. Baza wiedzy jest nieustannie aktualizowana, w miarę jak pojawiają się nowe moż- liwości, więc dobrym pomysłem byłoby, gdybyś odwiedzał ją regularnie. Znajdujące się w niej przewodniki i poradniki są świetnym źródłem wiedzy na temat funkcjonowania wirtualnego świata. Bazę wiedzy uzupełnia Second Life Wiki. Te dwa źródła zawierają WSTĘP ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 ROZDZIAŁ 5 ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 7 ROZDZIAŁ 8 ROZDZIAŁ 9 ROZDZIAŁ 10 ROZDZIAŁ 11 ROZDZIAŁ 12 ROZDZIAŁ 13 DODATKI 41 ZIAŁ D Z 2 O R P Ę T S W I Ć Ś Ę Z C I I Ć Ś Ę Z C I I I Ć Ś Ę Z C I K T A D O D e f I l d n o C e S e I n a W a n Z o P 42 bezcenne informacje, niezależnie od tego, czy chcesz prowadzić wirtualny biznes, krę- cić filmy, spędzać czas w miłym towarzystwie, czy też bawić się w odgrywanie ról. a k t o n DODATKOWe InfORmAcJe: PRZeSZUKIWAnIe bAZy WIeDZy Coś Cię zastanawia? Wpisz odpowiednie hasło w pole wyszukiwania bazy wiedzy o SL. Jest spora szansa, że znajdziesz całą serię artykułów, prze- wodników i samouczków poświęconych wybranemu tematowi. Jeśli potrzebujesz nieco osobistej pomocy, postaraj się o mentora. Mentorzy to starzy mieszkańcy SL, którzy dobrowolnie decydują się pomagać innym. Najczęściej specjalizują się w jakiejś umiejętności lub dziedzinie wiedzy — na przykład tworzeniu no- wych obiektów wirtualnych przy użyciu primów. Mentorów możesz spotkać na przykład na Help Island. A jeśli nie natkniesz się na mentora w strefie dla nowicjuszy na głównym kontynencie SL, skorzystaj z funkcji wyszukiwania: wpisz „mentor” i wybierz zakładkę All (wszystko) na panelu wyszukiwania. Możesz bardziej uściślić swoje wyszukiwanie, aby znaleźć mentora dysponującego wiedzą z konkretnej, interesującej Cię dziedziny. orientation iSlanD i Help iSlanD Twoja wirtualna egzystencja zaczyna się na Orientation Island (wyspa orientacyjna). Prezentowany tam krótki samouczek pokaże Ci podstawy, ale nic więcej. Twoim następ- nym przystankiem będzie Help Island (wyspa pomocy; rysunek 2.4) i to właśnie tam po- winieneś zatrzymać się na dłużej. Poza zbieraniem darmowych rzeczy z Freebie Shop, zdecydowanie powinieneś skorzystać z samouczków i odwiedzić strefy demonstracyj- ne. Jeśli czegoś za dobrze nie rozumiesz, zapytaj mentorów znajdujących się w strefie dla nowo przybyłych na Help Island. a k t o n DODATKOWe InfORmAcJe: POWRóT DO KORZenI Twój awatar nie może powrócić na Orientation Island ani Help Island, gdy już raz postawi stopę na głównym kontynencie, ale Ty możesz. Możesz za dar- mo stworzyć nowe podstawowe konto i odwiedzić te dwie wyspy raz jeszcze. Stworzenie drugiego czy też alternatywnego awatara to mądre posunięcie, bo pozwala Ci na wykonanie kopii zapasowej inwentarza (patrz rozdział 6.). Pamiętaj, by zbierać i zachowywać wszystkie not- ki z Help Island — będziesz oglądał i doświadczał zbyt wielu rzeczy, by zapamię- tać wszystko. Warto za- chować zwłaszcza Explorer Guidebook (przewodnik od- krywcy, który mówi Ci, gdzie się udać na głównym kon- tynencie) oraz notki z Real Life Education Places (miej- sca kształcenia w dziedzi- nach dotyczących życia real- nego). Pamiętaj o tym, jeśli będziesz robił pierwsze ge- neralne porządki w inwen- tarzu, zanim udasz się na główny kontynent. Rysunek 2.4. Pamiętaj, by zbadać dokładnie całą Help Island Gdy już przybędziesz na główny kontynent, użyj funkcji Search (wyszukiwanie), aby dowiedzieć się, gdzie możesz lepiej poznać różne aspekty Second Life. Do wyboru jest cały wachlarz możliwości — od uczęszczania na zajęcia i kursy w jednej z wielu szkół czy uniwersytetów po nauczenie się, jak być dobrym służącym dla swojego pana w SL. Te- maty zajęć i kursów nie są ograniczone do tematów związanych z Second Life, możesz też nauczyć się umiejętności cennych w realnym życiu! możliwości na głównym kontynencie Gdy już znajdziesz się na głównym kontynencie, Twoje działania są uzależnione od tego, jakiego rodzaju wirtualne życie chciałbyś prowadzić. Niezależnie jednak od Twoich za- interesowań, szybko będziesz musiał zdecydować o dwóch rzeczach: czy chcesz mieć w wirtualnym świecie swoje własne miejsce i czy chcesz pozostać samotnym wilkiem, czy też stać się częścią konkretnej społeczności. Formowanie grup i przyłączanie Się Do nicH Dowolnych dwóch mieszkańców SL, niezależnie od rodzaju członkostwa, może stwo- rzyć grupę. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy swój awatar i wybrać Groups (grupy) z okrągłego menu. Mieszkaniec, który zainicjował ten proces, staje się założycielem grupy i korzysta ze specjalnych przywilejów. Warto zauważyć, że wraz z ko- WSTĘP ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 ROZDZIAŁ 5 ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 7 ROZDZIAŁ 8 ROZDZIAŁ 9 ROZDZIAŁ 10 ROZDZIAŁ 11 ROZDZIAŁ 12 ROZDZIAŁ 13 DODATKI 43 ZIAŁ D Z 2 O R P Ę T S W I Ć Ś Ę Z C I I Ć Ś Ę Z C I I I Ć Ś Ę Z C I K T A D O D e f I l d n o C e S e I n a W a n Z o P 44 lejnymi aktualizacjami SL ogólne zasady rządzące grupami ewoluowały od otwartego, niezobowiązującego modelu w stronę modelu bardziej autorytarnego. Wydaje się, że młody wiek wirtualnego społeczeństwa sprawił, iż społeczności okazały się niedojrzałe do demokracji, co zaowocowało rozpadem wielu ambitnych przedsięwzięć. W momen- cie powstawania tej książki zasady rządzące grupami przypominały trochę monarchię, w której założyciel wyznacza następców mających przejąć jego obowiązki: szczegó- ły znajdziesz pod adresem http://secondlife.com/app/help/new/groups.php. Nowa autorytarna struktura grup ma na dłuższą metę ułatwiać przetrwanie wielu zor- ganizowanych społeczności SL. Zorganizowane spo- łeczności bardzo wzbogaca- ją wirtualny świat (rysunek 2.5). Nie narzuca się żad- nych ograniczeń co do ich wielkości czy stopnia orga- nizacyjnej złożoności, a nie- które przypominają nawet mikronacje. Jednak wiele społeczności — i właścicieli ziemi — ma cele inne niż eks- pansja (patrz ramka „Grupy i społeczności”. Jeśli tylko ro- zejrzysz się dookoła, z pew- nością znajdziesz wiele grup, których cele lub działalność do Ciebie trafiają. Możesz należeć nawet do 25 róż- nych grup, łącznie z tymi, które sam stworzyłeś. Rysunek 2.5. W wirtualnym świecie jest miejsce dla Rysunek 2.5. W wirtualnym świecie jest miejsce dla każdego i na wszystko A G A W U DODATKOWe InfORmAcJe: GRUPy I SPOŁecZnOścI „Neualtenburg Projekt to prywatna wspólnota stworzona w roku 2004, dziś zajmująca cały jeden symulator albo inaczej »sim« złożony z 64 wir- tualnych akrów w Second Life, kupiony bezpośrednio od Linden Lab w maju 2005 roku. Jej celem jest próba odtworzenia wyglądu i atmos- fery żywego bawarskiego miasta, z przestrzenią prywatną, komercyjną i publiczną. Wspólnota jest republiką, ma ustrój demokratyczny, obo- wiązuje trójpodział władzy oraz konstytucja. Symulowane miasto otwarte jest dla każdego, ale uczestnictwo we władzy wymaga nabycia wirtualnych terenów w mieście. Aby nabyć ziemię, potrzebna jest zgoda na przestrze- ganie konkretnych standardów budowania i aktywności na terenie miasta. Własność całego sima należy (na podstawie licencji udzielonej przez Lin- den Lab) do awatara będącego »posiadaczem ziemskim«. Ten status po- zwala skarbnikowi dzierżawić ziemię różnym grupom i odbierać im ją. Dla wygody Neualtenburg zdecydowało o tym, by »alt« skarbnika był posiada- czem ziemskim w imieniu miasta. W zamian za jednorazową opłatę grupy spółdzielców otrzymują w dzier- żawę konkretne parcele wraz z prawami wykorzystywania części wirtu- alnych terenów tak długo, jak będą przestrzegały obowiązujących w mie- ście zasad użytkowania ziemi i będą uiszczały miesięczne opłaty za jej użytkowanie w formie podatku od własności. Prawa mieszkańców mogą zostać zawieszone, a ich wirtualne posiadłości przejęte przez miasto za złamanie różnych zasad i uzgodnień. Majętni mieszkańcy mogą sprzeda- wać swoje prawa do wirtualnej ziemi osobom trzecim, zaaprobowanym przez miasto”. — z Neualtenburg Projekt autorstwa Franka Lardnera „Dziś założyłem komórkę Partii Socjalistycznej w Second Life. Mam nadzie- ję stworzyć przez to mieszkańcom alternatywną drogę do tego, by mogli się spotykać, współpracować i wytwarzać dobra. Mam też nadzieję wyko- rzystywać przynależność do partii do budzenia politycznej aktywności. Na- szym celem nie jest obalenie wolnego rynku w Second Life ani nic w tym rodzaju, jako że większość ludzi zdaje się cieszyć wirtualnym kapitalizmem, my tylko chcemy, by istniały inne możliwości. Jeśli ktokolwiek chce pomóc SPSL, niech wyśle wiadomość do Lenina Camusa. Ponadto dla członków partii w potrzebie mamy domy z darmowym czynszem”. — Lenin Camus „Caledon to niewielka, smagana wiatrami, zalesiona kraina ciesząca się umiarkowanym klimatem. Kraj ten odznacza się obfitością dzikiej zwierzy- ny, wiejskim trybem życia mieszkańców oraz widokami i dźwiękami, jakie były często spotykane przed ponad stu laty. WSTĘP ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 ROZDZIAŁ 5 ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 7 ROZDZIAŁ 8 ROZDZIAŁ 9 ROZDZIAŁ 10 ROZDZIAŁ 11 ROZDZIAŁ 12 ROZDZIAŁ 13 DODATKI 45 ZIAŁ D Z 2 O R P Ę T S W I Ć Ś Ę Z C I I Ć Ś Ę Z C I I I Ć Ś Ę Z C I K T A D O D e f I l d n o C e S e I n a W a n Z o P 46 Technologia z grubsza odpowiada tej z XIX wieku, choć kilka zadziwiających przełomów technologicznych pozwoliło na zbudowanie prawdziwych cudów. Pojazdy lądowe, powietrzne, a nawet urządzenie zwane telewęzłem istnieją dzięki właściwościom egzotycznych materiałów i wspaniałości technologii pa- rowej. (W Caledon silnie swoją obecność zaznacza społeczność steampun- kowa, znajduje się też w niej Manor, kwatera główna grupy Steampunks). Władzę sprawuje ekspansjonistyczna monarchia wspierana przez silną arystokrację (czyli mieszkańców). Caledon daje mieszkańcom możliwość tymczasowego zarządzania krainą, z czym wiąże się odpowiadanie na pyta- nia, restartowanie simów, banowanie osób zachowujących się ewidentnie złośliwie i tym podobne”. — z SL History Wiki: Niepodległe Państwo Caledon ziemia we właDaniu Społeczności Grupa to związek dwóch lub więcej mieszkańców mających wspólne cele i (lub) zainte- resowania. Jednak grupy mogą posiadać i często posiadają ziemię kupowaną od Lin- den Lab przez właściciela albo ofiarowywaną przez indywidualnych członków. a k t o n DODATKOWe InfORmAcJe: KORZyścI Ze WSPóLneJ ZIemI Struktura własności ziemskiej w SL faworyzuje mieszkańców tworzących formalne społeczności: ziemia ofiarowywana grupie przez członków jest zwiększana o 10 . I tak ofiarowanie prawa do 512 metrów kwadratowych ziemi skutkuje tym, że grupa może posiadać teren o obszarze 536 metrów kwadratowych. Posiadanie ziemi w Second Life nie wymaga kupienia konta typu Premium, jeśli zie- mia, o której mowa, została odkupiona od właściciela ziemskiego. Zawiłości z tym zwią- zane są wyjaśnione dokładniej w bazie wiedzy o Second Life — na razie pamiętaj tylko o tym, że stanie się właścicielem ziemskim (kupienie ziemi od Linden Lab) wymaga po- siadania konta typu Premium i może pociągać za sobą znaczne koszty. poSiaDanie wirtualnej ziemi Posiadanie ziemi w Second Life pociąga za sobą koszty związane z jej użytkowaniem. Konto typu Premium zawiera koszty użytkowania 512 metrów kwadratowych ziemi. Jeśli chcesz mieć więcej, koszty się zwiększają. W tabeli 2.1 znajdują się koszty użytko- wania ziemi obowiązujące w momencie powstawania tej książki. Tabela 2.1. Koszty użytkowania ziemi DoDatkowa ziemia (ponaD 512 m2) 1/128 regionu 1/64 regionu 1/32 regionu 1/16 regionu 1/8 regionu 1/4 regionu 1/2 regionu Cały region maksymalny obszar (w metrach kwaDratowych) 512 m2 1024 m2 2048 m2 4096 m2 8192 m2 16 384 m2 32 768 m2 65 536 m2 miesięczne koszty użytkowania ziemi 5 USD 8 USD 15 USD 25 USD 40 USD 75 USD 125 USD 195 USD Opłaty za użytkowanie ziemi są pobierane raz w miesiącu i zależą od maksymalne- go stanu posiadania w okresie, w którym obowiązują. Jeśli spekulujesz nieruchomościa- mi i rozpoczynasz i kończysz miesiąc ze stanem posiadania 512 m2, ale w międzyczasie zdarzy Ci się posiadać 10 000 m2 ziemi, zapłacisz za użytkowanie 1/4 regionu (czyli za- płacisz 75 dolarów amerykańskich). Pamiętaj, że ofiarowanie ziemi grupie nie zwalnia Cię z wnoszenia opłat za jej użytkowanie. Właściciel konta typu Basic, który kupuje ziemię od właściciela ziemskiego, nie musi płacić za jej otrzymanie, chyba że zostało to zaznaczo- ne w umowie. Jednak osoby posiadające ziemię w ramach zorganizowanych społeczno- ści zwykle wnoszą okresowe opłaty, takie jak podatki od posiadania ziemi, które pokrywają koszty użytkowania ziemi ponoszone przez właściciela ziemskiego czy administratora. Jeśli przyjrzysz się tabeli uważnie, powinieneś zauważyć zasadę: im więcej masz ziemi, tym mniejszy jest koszt metra kwadratowego. To raczej się nie zmieni, nawet je- śli zmienią się opłaty. Ma to poważne implikacje dla zarabiających na rynku nierucho- mości. Rozdział 10. omawia więcej sposobów zarabiania pieniędzy w Second Life. Zgodnie z najnowszymi zarządzeniami Linden Lab, wynikającymi z uregulowań prawnych Unii Europejskiej, do podanych cen należy doliczyć podatek VAT właściwy dla kraju użytkownika. W przypadku Polski wynosi on 22 procent. WSTĘP ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 ROZDZIAŁ 5 ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 7 ROZDZIAŁ 8 ROZDZIAŁ 9 ROZDZIAŁ 10 ROZDZIAŁ 11 ROZDZIAŁ 12 ROZDZIAŁ 13 DODATKI 47 ZIAŁ D Z 2 O R P Ę T S W I Ć Ś Ę Z C I I Ć Ś Ę Z C I I I Ć Ś Ę Z C I K T A D O D e f I l d n o C e S e I n a W a n Z o P 48 a k t o n DODATKOWe InfORmAcJe: mAGnAcI nIeRUcHOmOścI W momencie powstawania tej książki najbogatszym mieszkańcem SL jest Anshe Chung — magnatka nieruchomości, której włości według realnego czasopisma „Business Week” mają być podobno warte około ćwierć milio- na prawdziwych amerykańskich dolarów. Nie ma żadnego pułapu ilości posiadanej ziemi. Jeśli chcesz, możesz zamówić i ku- pić od Linden Lab swoją własną, robioną na zamówienie wyspę. Wyspy w Second Life nie mogą być mniejsze niż jeden region (65 536 metrów kwadratowych). Pamiętaj, że niezależnie od początkowej wielkości wyspy, można do niej dodać dodatkowy teren w późniejszym terminie, jeśli na mapie wokół wyspy jest jeszcze miejsce. Posiadanie osobiste- go imperium nie jest tanie. W momencie powstawania tej książki cena za stworze- nie wyspy to 1675 dolarów amerykańskich za wyspę wielkości 1 regionu. Dodat- kowo właściciele wysp uisz- czają standardowe opłaty za użytkowanie gruntu. Infor- macje na temat posiadania wysp znajdziesz pod adre- sem http:// secondlife.com/ community/ land-islands.php, a aktualne opłaty za użytko- wanie ziemi pod adresem http://secondlife. com/whatis/ landpricing.php. Rysunek 2.6. Swoimi włościami zarządzasz za pomocą panelu About Land Zanim zdecydujesz się przyłączyć do grupy lub kupić nieruchomość, mądrze jest orientować się w geografii świata SL i wiedzieć, co gdzie się znajduje. Dlatego też w na- stępnym rozdziale zabiorę Cię na wycieczkę po głównym kontynencie SL. a k t o n DODATKOWe InfORmAcJe: PAneL AbOUT LAnD Kliknij prawym przyciskiem myszy swoją ziemię i wybierz About Land (o zie- mi), by otworzyć panel z wieloma opcjami zarządzania ziemią (rysunek 2.6). Wśród nich są takie opcje jak ograniczenie dostępu, przyznawanie uprawnień do wykonywania skryptów, odgrywanie muzyki, blokowanie kon- kretnych mieszkańców i tak dalej. Pamiętaj, że gdy kupujesz ziemię od po- siadacza ziemskiego, opcje zarządzania mogą być zmodyfikowane zgodnie z umową, na podstawie której ją kupujesz. WSTĘP ROZDZIAŁ 1 ROZDZIAŁ 2 ROZDZIAŁ 3 ROZDZIAŁ 4 ROZDZIAŁ 5 ROZDZIAŁ 6 ROZDZIAŁ 7 ROZDZIAŁ 8 ROZDZIAŁ 9 ROZDZIAŁ 10 ROZDZIAŁ 11 ROZDZIAŁ 12 ROZDZIAŁ 13 DODATKI 49
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: