Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00366 007916 15708814 na godz. na dobę w sumie
Sekret NLP, czyli poznaj siebie, uporaj się ze złymi nawykami i zacznij prawdziwie żyć - książka
Sekret NLP, czyli poznaj siebie, uporaj się ze złymi nawykami i zacznij prawdziwie żyć - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2123-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Żadnych cudów - czyste NLP

Życiowy dorobek Richarda Bandlera zmienił nasze postrzeganie prawdziwego potencjału ludzkiego umysłu.
Paul McKenny

NLP na nowe czasy

Nie satysfakcjonuje Cię obecne status quo? Czujesz potrzebę znaczącej zmiany w swoim życiu? Masz w sobie ogromny potencjał. Potrzeba tylko odpowiednio silnego impulsu, by uwolnić drzemiącą w Tobie siłę!

Co chcesz zmienić?

Koniec z niepotrzebnym faszerowaniem się lekami czy długotrwałymi sesjami terapeutycznymi. Precz z nieskutecznymi pseudoporadnikami! Richard Bandler pomógł tysiącom ludzi pozbyć się dokuczliwych fobii, lęków, niepokojów, uzależnień, złych nawyków i bolesnych traum. W swojej najnowszej książce prezentuje trzydzieści pięć niezwykłych technik NLP, dzięki którym zdołasz w krótkim czasie wprowadzić trwałe zmiany w każdej sferze swojego życia. Nauczysz się sterować własnym mózgiem i dowiesz się, jak osiągnąć to, o czym zawsze marzyłeś! To nie magia, to tylko NLP - to aż NLP!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: SEKRET NLP, CZYLI POZNAJ SIEBIE, UPORAJ SIĘ ZE ZŁYMI NAWYKAMI I ZACZNIJ PRAWDZIWIE ŻYĆ Autor: Richard Bandler Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-2123-1 Tytuł oryginału: Get the Life You Want Format: A5, stron: 240   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Żadnych cudów — czyste NLP • Naucz się sterować własnym mózgiem • Zapomnij o popełnionych błędach i złych doświadczeniach • Uporaj się z fobiami, lękami, traumami i stresem • Otwórz się na miłość, lepszy seks, satysfakcję z życia i zawodowe sukcesy Życiowy dorobek Richarda Bandlera zmienił nasze postrzeganie prawdziwego potencjału ludzkiego umysłu. Paul McKenny NLP na nowe czasy Nie satysfakcjonuje Cię obecne status quo? Czujesz potrzebę znaczącej zmiany w swoim życiu? Masz w sobie ogromny potencjał. Potrzeba tylko odpowiednio silnego impulsu, by uwolnić drzemiącą w Tobie siłę! • Co chcesz zmienić? • Pragniesz uwolnić się od toksycznych związków z innymi ludźmi? • Poprawić swój stan emocjonalny? • Osiągać większe sukcesy w życiu zawodowym i osobistym? • Pozbyć się złych nawyków? • Odnaleźć w sobie siłę woli, by konsekwentnie realizować ważne cele? Koniec z niepotrzebnym faszerowaniem się lekami czy długotrwałymi sesjami terapeutycznymi. Precz z nieskutecznymi pseudoporadnikami! Richard Bandler pomógł tysiącom ludzi pozbyć się dokuczliwych fobii, lęków, niepokojów, uzależnień, złych nawyków i bolesnych traum. W swojej najnowszej książce prezentuje trzydzieści pięć niezwykłych technik NLP, dzięki którym zdołasz w krótkim czasie wprowadzić trwałe zmiany w każdej sferze swojego życia. Nauczysz się sterować własnym mózgiem i dowiesz się, jak osiągnąć to, o czym zawsze marzyłeś! To nie magia, to tylko NLP — to aż NLP! SPIS TREŚCI Przedmowa ........................................................................11 Słowo wstępne od Owena Fitzpatricka, redaktora tej książki ...................... 13 Wstęp .................................................................................19 Wprowadzenie ...................................................................21 CZĘŚĆ I POZNAJ SWÓJ MÓZG — INWENTARYZACJA UMYSŁU Potęga podświadomości. Autostrada do zmian .................37 Cechy Twoich myśli. Zrozumieć submodalności ..............41 Sterowanie mózgiem. Modyfikacja neurochemii ...............47 Kształtowanie nowych przekonań. Struktura pewności ....51 Linie czasu. W jaki sposób kodujemy w myślach czas .......61 8 _________________________________________ SPIS TREŚCI CZĘŚĆ II ZAPOMNIJ O… Zapomnij o… Złe sugestie ..................................................67 Zapomnij o… Lęki i fobie ...................................................75 Zapomnij o… Złe wspomnienia .........................................91 Zapomnij o… Żałoba .......................................................101 Zapomnij o… Złe związki ................................................107 Zapomnij o… Złe decyzje ...............................................115 CZĘŚĆ III UPORAJ SIĘ Z… Uporaj się z… Nawyki i kompulsje ..................................129 Uporaj się z… Powrót do zdrowia ....................................145 Uporaj się z… Poczucie rezygnacji ..................................151 Uporaj się z… Ważne wydarzenia ...................................155 Uporaj się z… Testy (egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne) ..................159 Uporaj się z… Zobowiązania ...........................................165 SPIS TREŚCI __________________________________________________ 9 CZĘŚĆ IV ZACZNIJ WRESZCIE… Zacznij wreszcie… Zabawa .............................................175 Zacznij wreszcie… Miłość ...............................................179 Zacznij wreszcie… Nawiązywanie nowych znajomości ... 187 Zacznij wreszcie… Ważne obowiązki (podatki, nauka) .... 195 Zacznij wreszcie… Ćwiczenia fizyczne ...........................205 Zacznij wreszcie… Organizacja życia .............................211 Zacznij wreszcie… Wyższe zarobki .................................215 Zacznij wreszcie… Ważne decyzje ..................................221 Wnioski ...........................................................................227 Słowniczek .......................................................................231 Zalecana lektura ...............................................................235 CZ£ļø I POZNAJ SWÓJ MÓZG — INWENTARYZACJA UMYSªU CZAS, ABY¥ PRZEPROWADZI’ INWENTARYZACJ} swojego umysïu. Zanim zaczniesz coĂ zmieniaÊ, spróbuj uĂwiadomiÊ sobie, ĝe posiadasz pewne narzÚdzia myĂlowe. CzytajÈc tÚ ksiÈĝ- kÚ, bÚdziesz odkrywaï coraz to nowe moĝliwoĂci zastoso- wania tych narzÚdzi przy radzeniu sobie z kïopotami. Kiedy juĝ zrozumiesz, w jaki sposób dziaïa Twój umysï i jak funk- cjonujÈ mechanizmy myĂlenia, ïatwiej bÚdzie Ci pojÈÊ, dla- czego moĝliwe jest wprowadzenie tak istotnych i trwaïych zmian w Twoim ĝyciu. Zacznijmy od rozwaĝenia roli i siïy naszej podĂwiadomoĂci. POT£GA PODļWIADOMOļCI Autostrada do zmian POMY¥L O SWOIM UMY¥LE jako caïoĂci zïoĝonej z czÚĂci Ăwia- domej i podĂwiadomej. ¥wiadomy umysï zajmuje siÚ analizÈ, krytykÈ i logicznym myĂleniem. To wïaĂnie on jest przed- miotem Twojej uwagi. PodĂwiadomie kontrolujesz natomiast podstawowe funkcje ĝyciowe, w tym miÚdzy innymi bicie ser- ca i oddychanie. To w podĂwiadomoĂci gromadzÈ siÚ wspo- mnienia, to podĂwiadomoĂÊ jest repozytorium Twojej mÈdro- Ăci, kreatywnoĂci i zdolnoĂci do rozwiÈzywania problemów. Kiedy Ăpisz, umysï Ăwiadomy odpoczywa i w zasadzie nie pracuje. Umysï podĂwiadomy tworzy natomiast ĝywe obrazy senne i wspiera proces przetwarzania wszystkiego, co wy- darzyïo siÚ w ciÈgu dnia. Zapewne spotkaïeĂ siÚ kiedyĂ z wyraĝeniem „przespaÊ siÚ z czymĂ”, zastosowanym w charakterze rady dla osoby bo- rykajÈcej siÚ z kïopotem. Kryje siÚ w nim niezaprzeczalna prawda: podĂwiadomoĂÊ moĝe Ci pomóc spojrzeÊ na problem z innej perspektywy. Równieĝ wiÚkszoĂÊ nawyków myĂlo- wych funkcjonuje wïaĂnie w obszarze podĂwiadomoĂci. Kie- dy pozyskujemy umiejÚtnoĂci wymagajÈce zaangaĝowania umysïu, szybko osiÈgamy poziom automatyzmu i podĂwia- domej biegïoĂci. ______________________________________ 38 SEKRET NLP Owe podĂwiadome umiejÚtnoĂci mogÈ mieÊ ujemny wpïyw na nasze samopoczucie — mogÈ byÊ przyczynÈ depresji, wa- hania, stresu, a takĝe uczucia przeraĝenia i bezradnoĂci. MogÈ mieÊ jednak równieĝ pozytywne oddziaïywanie, mo- tywujÈc nas, relaksujÈc lub podbudowujÈc nasze wyobraĝenie o sobie i zapewniajÈc nam wiÚkszÈ wiarÚ w przyszïoĂÊ. Przez ponad trzydzieĂci piÚÊ lat wiÚkszoĂÊ swojego czasu poĂwiÚciïem na poszukiwania metod, dziÚki którym ludzie mogliby zmieniÊ swoje podĂwiadome nawyki lub umiejÚt- noĂci, by wreszcie zaczÈÊ ĝyÊ swoim wymarzonym ĝyciem. CzÚsto udawaïo siÚ to osiÈgnÈÊ poprzez hipnozÚ. Wprowa- dzajÈc danÈ osobÚ w trans, pomagam jej wejĂÊ w gïÈb siebie i dokonaÊ istotnych zmian. Trans umoĝliwia bezpoĂredniÈ komunikacjÚ z podĂwia- domoĂciÈ danej osoby, moĝna wiÚc w ten sposób pomóc jej w nieĂwiadomym ksztaïtowaniu nowych nawyków. WïaĂnie tak osiÈgali swoje wyniki Milton H. Erickson i inni wielcy specjaliĂci w dziedzinie hipnozy, których prace studiowaïem. Jednym z najbardziej fascynujÈcych odkryÊ, jakich udaïo mi siÚ dokonaÊ, jest stwierdzenie, ĝe moĝna wspomóc ludzi w doko- nywaniu tego typu zmian równieĝ i bez pomocy hipnozy. Prawda jest taka, ĝe caïy czas znajdujemy siÚ w takim lub innym transie. Trans to po prostu stan, w którym jesteĂmy zaabsorbowani pewnÈ myĂlÈ. CzÚsto spotykam siÚ z pytaniem, czy miewam problemy z wprowadzeniem ludzi w trans. Nig- dy mi siÚ to nie zdarza. Czasami mam trudnoĂci z wyrwa- niem kogoĂ z transu, w którym juĝ siÚ znajduje — ze stanu zmienionej ĂwiadomoĂci, w którym podejmuje siÚ gïupie de- cyzje i w którym do gïowy przychodzÈ gïupie myĂli — fak- tem jednak jest, ĝe trans to zjawisko codzienne. Przez lata udaïo mi siÚ opracowaÊ kilka technologii — ta- kich jak Design Human Engineering czy Neuro-Hypnotic POZNAJ SWÓJ MÓZG __________________________________________ 39 Repatterning — dziÚki którym ludzie mogÈ bez przeszkód dokonywaÊ podĂwiadomych zmian we wïasnej osobowoĂci bez koniecznoĂci poddawania siÚ procedurze wprowadzania w trans. Kaĝdy z eksperymentów myĂlowych opisywanych w tej ksiÈĝce pozwoli Ci poznaÊ zupeïnie podstawowe, a mi- mo to niezwykle potÚĝne narzÚdzia, dziÚki którym bÚdziesz mógï modyfikowaÊ swoje podĂwiadome nawyki, a tym sa- mym zmieniaÊ swoje ĝycie. Jednym z tych narzÚdzi jest tak zwany model submodalnoĂci. POZNAJ SWÓJ MÓZG __________________________________________ 41 CECHY TWOICH MYļLI Zrozumie÷ submodalnoĽci JESZCZE W LATACH SIEDEMDZIESIkTYCH John Grinder i ja pra- cowaliĂmy nad koncepcjÈ, zgodnie z którÈ ludzie konstruujÈ pewne umysïowe reprezentacje. Wiele osób, w szczególnoĂci Gregory Bateson i Marshall McLuhan, przez wiele lat roz- prawiaïo na te tematy, to my jednak stworzyliĂmy formalnÈ koncepcjÚ. ZdefiniowaliĂmy kilka aspektów procesu myĂlenia: my- Ălenie obrazami, myĂlenie sïowami, myĂlenie uczuciami, smakami i zapachami. Póěniej wykonaïem kolejny krok na- przód, wyodrÚbniajÈc w ramach kaĝdego z tych systemów róĝne komponenty lub cechy. Cechy obrazów, děwiÚków i uczuÊ nazywane sÈ submodalnoĂciami. Czïowiek dysonuje piÚcioma zmysïami, których uĝywa przy pozyskiwaniu informacji ze Ăwiata zewnÚtrznego. NastÚpnie tworzy na wïasne potrzeby przedstawienie tego Ăwiata, korzy- stajÈc z piÚciu wewnÚtrznych zmysïów. MyĂli na przykïad za pomocÈ obrazów lub filmów. Gdy ktoĂ tïumaczy nam, jak dotrzeÊ do danego miejsca, lub gdy to my wskazujemy drogÚ komuĂ innemu, korzystamy z umiejÚtnoĂci wejĂcia w gïÈb siebie i umysïowej reprezentacji w postaci filmu drogi wiodÈcej do miejsca, do którego chcemy dotrzeÊ. Kaĝda tworzona przez nas rzecz powstaje najpierw w postaci wyobraĝeñ w naszym umyĂle. ______________________________________ 42 SEKRET NLP SÈ to obrazy o pewnych specyficznych cechach. Postaraj siÚ pomyĂleÊ na przykïad o tym, co robiïeĂ wczoraj. TworzÈc w umyĂle kolejne myĂli, moĝesz zobaczyÊ siebie, jak wczoraj coĂ robiïeĂ, moĝesz teĝ zobaczyÊ to, co widziaïeĂ wczoraj. Moĝesz dostrzec nieruchome obrazy poszczególnych czyn- noĂci lub moĝesz obserwowaÊ je w postaci filmu, którego akcja caïy czas siÚ rozwija. W kaĝdym razie to jest wïaĂnie jedna z form przetwarzania naszych doĂwiadczeñ zewnÚtrz- nego Ăwiata. Kiedy o czymĂ myĂlimy, wyobraĝenie tej rzeczy znajduje siÚ w okreĂlonym miejscu. Ta rzecz ma dany rozmiar i jest w pewnej odlegïoĂci od nas. Obrazy umysïowe róĝniÈ siÚ od obrazów ze Ăwiata zewnÚtrznego. Mimo to przedstawiamy je jednak gdzieĂ przed sobÈ, nadajÈc im jakieĂ rozmiary. Wi- dzimy siebie na takim obrazie (wówczas mamy do czynienia ze zjawiskiem dysocjacji) lub patrzymy na obraz wïasnymi oczami i nie stanowimy jego elementu (wówczas mówimy o asocjacji). Moĝemy teĝ sïyszeÊ wewnÚtrzne děwiÚki. MogÈ one przy- bieraÊ wiele róĝnych postaci — moĝemy wspominaÊ sïowa lub gïos drugiej osoby, brzmienie piosenki, moĝemy teĝ w myĂlach mówiÊ do siebie. Równieĝ te děwiÚki majÈ cechy szczególne, takie jak gïoĂnoĂÊ czy rezonans. Moĝna je okre- ĂliÊ, jeĝeli z uwagÈ siÚ w nie wsïuchamy. Podobnie rzecz siÚ ma w przypadku wewnÚtrznych uczuÊ. Kaĝdego uczucia moĝemy doĂwiadczyÊ w okreĂlonym miej- scu w naszym ciele. Moĝemy poczuÊ, ĝe rodzi siÚ ono w kon- kretnym miejscu, a nastÚpnie wÚdruje gdzie indziej, kiedy zaczynamy siÚ nad nim zastanawiaÊ. Ludzie potrafiÈ to doskonale opisaÊ, mówiÈc o strachu. StwierdzajÈ wówczas: „Poczuïem skurcz ĝoïÈdka, a potem suchoĂÊ w ustach i za- wroty gïowy”. Niemal przez caïy czas ujawniajÈ pewne fak- ty na temat swojej wewnÚtrznej rzeczywistoĂci umysïowej. POZNAJ SWÓJ MÓZG __________________________________________ 43 Gïos, który pobrzmiewa w naszej gïowie, jest albo nasz wïasny, albo naleĝy do kogoĂ innego. Sïyszymy go po lewej lub po prawej stronie. Wchodzi do Ărodka albo ucieka na zewnÈtrz. Czasami jest bardzo silny, innym razem natomiast — bardzo cichy. Czasami jest to po prostu cisza. Nie ma znaczenia, skÈd pochodzi gïos, nie ma teĝ wiÚkszego znacze- nia, do kogo naleĝy — waĝne jest to, ĝe zwracamy uwagÚ na róĝnice w jego brzmieniu, gdy jesteĂmy w róĝnych stanach. Ludzie juĝ od bardzo dawna opowiadajÈ psychologom o swoich uczuciach. Od poczÈtku swojej drogi obserwowa- ïem, jak róĝnego rodzaju doradcy, terapeuci i psychiatrzy pracujÈ ze swoimi pacjentami. Zawsze zadziwiaïo mnie to, jak czÚsto pacjent stawaï wobec pytania: „Co w zwiÈzku z tym czujesz?”, na które odpowiadaï: „Jestem sfrustrowany”. To samo pytanie padaïo wielokrotnie, ale nikt nie zadaï so- bie trudu ustalenia jego prawdziwego znaczenia. Nikt siÚ nie zatrzymaï, ĝeby stwierdziÊ, ĝe odpowiedzi byïy w istocie opisem stanu wewnÚtrznego danej osoby. Kiedy ktoĂ mówi o swoich przeĝyciach wewnÚtrznych, naleĝy przyjrzeÊ siÚ jego sïowom, w szczególnoĂci czasow- nikom. MówiÈc: „Mam wÈtpliwoĂci”, czïowiek opisuje swój stan, a nie jakiĂ wewnÚtrzny proces. Kiedy ktoĂ mówi: „Ogar- nia mnie frustracja”, nie stwierdza, ĝe jest sfrustrowany, lecz opisuje proces stawania siÚ sfrustrowanym, pewnÈ czynnoĂÊ. Gdy czïowiek okreĂla swoje uczucia za pomocÈ czasowników nazywajÈcych procesy, moĝemy siÚ dowiedzieÊ znaczne wiÚ- cej o jego przeĝyciach wewnÚtrznych. ZadajÈc pacjentowi pytanie: „Jakie uczucia rodzi w tobie frustracja?” albo: „Jakie uczucia rodzi w tobie rozczarowa- nie?”, terapeuta czy psychiatra sam pozbawia siÚ zatem do- stÚpu do najwaĝniejszej informacji. My wiemy, ĝe moĝna to ujmowaÊ inaczej. Rozumiemy zasady funkcjonowania mózgu ______________________________________ 44 SEKRET NLP i wiemy, ĝe synapsy wewnÈtrz niego sÈ równie skompliko- wane jak poïÈczenia miÚdzy poszczególnymi organami i ĝe dziÚki temu moĝemy myĂleÊ za pomocÈ uczuÊ. Oznacza to, ĝe nasze ciaïo i mózg nie sÈ odrÚbnymi bytami — ciaïo jest rozszerzeniem mózgu. Czïowiekowi, który mówi: „CzujÚ siÚ sfrustrowany”, trzeba zatem przede wszystkim zadaÊ pytania: „Gdzie? Gdzie siÚ rodzi to uczucie? Gdzie czujesz jego ěródïo? DokÈd ono zmierza?”. Uczucia nie sÈ nieruchome. Zawsze siÚ przemieszczajÈ, zawsze podÈĝajÈ w jakimĂ kierunku. Wiem, ĝe u niektórych ludzi przeraĝenie manifestuje siÚ jako uczucie Ăcisku w ĝoïÈdku. Ten Ăcisk porusza siÚ jednak do przodu albo do tyïu. Kiedy kogoĂ, kto mówi, ĝe jest mu ciÚĝko, pytam, gdzie siÚ to uczucie znajduje, okazuje siÚ ab- solutnie za kaĝdym razem, ĝe jest ono zlokalizowane w brzu- chu lub w klatce piersiowej. To, gdzie siÚ to uczucie umiej- scawia, nie ma jednak wiÚkszego znaczenia. Liczy siÚ przede wszystkim to, co z nim zrobisz. Czasami pytam: „W którÈ stronÚ siÚ porusza?” i sïyszÚ w odpowiedzi: „Nie porusza siÚ”. W takiej sytuacji jedynym sposobem, by poznaÊ kierunek ruchu uczuÊ w ciele drugie- go czïowieka, jest poproszenie go, aby wykonaï dïoniÈ ruchy: do przodu i do tyïu, w prawo i w lewo. W zasadzie tylko te pïaszczyzny mamy do wyboru. Jeden z tych ruchów bÚdzie szczególnie dobrze pasowaï do myĂli o uczuciu. Na tej podstawie ludzie wyciÈgajÈ wnio- sek, ĝe uczucie porusza siÚ tylko minimalnie. Skoro jednak siÚ porusza, oznacza to, ĝe moĝemy poruszaÊ nim szybciej i wolniej, ĝe moĝemy poruszaÊ nim w przód i w tyï. Uczucia nie sÈ czymĂ, nad czym nie moĝemy mieÊ kontroli. W isto- cie powinniĂmy wrÚcz dÈĝyÊ do uzyskania kontroli nad nimi, poniewaĝ wówczas bÚdziemy mogli je zmieniaÊ. POZNAJ SWÓJ MÓZG __________________________________________ 45 Od poszczególnych cech Twoich myĂli, od submodalnoĂci, zaleĝeÊ bÚdzie, w jaki sposób bÚdÈ one na Ciebie wpïywaÊ. Jeĝeli tworzysz dïugie filmy o pewnych rzeczach, uczucia z nimi zwiÈzane bÚdÈ na ogóï intensywniejsze. SkracajÈc film i odsuwajÈc go na duĝÈ odlegïoĂÊ (dysocjujÈc siÚ), zmniej- szasz natÚĝenie uczucia. Moĝemy równieĝ kontrolowaÊ sub- modalnoĂci w taki sposób, by przejawiaÊ odpowiednie uczu- cia w odpowiednich momentach. Zwykïem nazywaÊ to zjawisko sterowaniem wïasnym mózgiem. POZNAJ SWÓJ MÓZG __________________________________________ 47 STEROWANIE MÓZGIEM Modyfikacja neurochemii JEDNYM Z G’ÓWNYM CELÓW mojej pracy byïo odkrycie metod, dziÚki którym moĝna by pomagaÊ ludziom osiÈgnÈÊ to, co ja sam nazywam „osobistÈ wolnoĂciÈ”. Osobista wolnoĂÊ to swoboda kontrolowania wïasnych myĂli oraz przejawiania w ĝyciu uczuÊ zgodnych z wïasnÈ wolÈ. CzÚsto ĝyjemy zniewoleni kajdanami myĂli. Pozwalamy, by nasze wïasne myĂli wpÚdzaïy nas w kïopoty. Poniewaĝ jednak wiÚkszoĂÊ problemów jest wytworem naszej wyobraě- ni i ma w zwiÈzku z tym charakter wyimaginowany — po- trzeba nam po prostu wyimaginowanych rozwiÈzañ. Przed- stawiam zatem kilka skutecznych metod, dziÚki którym moĝna przejÈÊ kontrolÚ nad wïasnymi myĂlami. PomyĂl o chwili, kiedy czuïeĂ siÚ naprawdÚ dobrze. Teraz przenieĂ siÚ do tego czasu. Patrz swoimi oczami, sïuchaj swo- imi uszami i odczuwaj to przyjemne uczucie caïym swoim ciaïem. Postaraj siÚ, by obraz stawaï siÚ wiÚkszy, jaĂniejszy i bardziej kolorowy — prawdopodobnie dziÚki temu poczujesz siÚ jeszcze lepiej. Spraw, by děwiÚki byïy gïoĂniejsze i wyraě- niejsze, jeĂli zaĂ nie ma w Twoim wyobraĝeniu ĝadnych děwiÚków, dodaj je. Zacznij wzmacniaÊ przyjemne uczucie. W nastÚpnej kolejnoĂci postaraj siÚ stwierdziÊ, gdzie w Twoim ciele uczucie to ma swoje ěródïo i dokÈd zmierza. ______________________________________ 48 SEKRET NLP Ustal, w jakim kierunku siÚ krÚci, spróbuj krÚciÊ nim coraz szybciej. Poczuj, jak siÚ dziÚki temu wzmacnia. W taki wïa- Ănie sposób moĝesz kontrolowaÊ swój mózg i skïaniaÊ go do tworzenia potÚĝnych uczuÊ w Twoim wnÚtrzu. NastÚpnie moĝesz powiÈzaÊ te uczucia z myĂlami. Wy- starczy, abyĂ przez caïy czas utrzymywaï uczucie w ruchu i jednoczeĂnie myĂlaï o przyszïoĂci — w pewnym momen- cie zaczniesz kojarzyÊ je z przyszïoĂciÈ. DziÚki temu bÚdzie ona budziÊ w Tobie pozytywne uczucia. øwiczenie. Jak poczuù si¤ cudownie 1 PomyĂl o chwili, kiedy czuïeĂ siÚ cudownie. 2 Zamknij oczy i wyobraě sobie ten moment moĝliwie szczegóïowo. Zobacz wyraěny obraz, usïysz gïoĂne děwiÚki, przypomnij sobie uczucia z tamtego czasu. 3 Wyobraě sobie, jak wkraczasz w to doĂwiadczenie. Wyobraě sobie, ĝe znajdujesz siÚ w tym wspomnie- niu — tak jakby rzecz dziaïa siÚ wïaĂnie teraz. Zo- bacz to, co byĂ zobaczyï. Usïysz to, co byĂ usïyszaï. Poczuj to, co byĂ poczuï. Jeĝeli uznasz to za po- mocne, nasyÊ i rozjaĂnij kolory. Przypomnij sobie, jak wtedy oddychaïeĂ, i zacznij w taki sam sposób oddychaÊ teraz. 4 ¥ledě z uwagÈ cudowne uczucie w swoim ciele. Postaraj siÚ stwierdziÊ, gdzie siÚ to uczucie rodzi, dokÈd zmierza, w jakim kierunku siÚ porusza. Wy- obraě sobie, ĝe przejmujesz kontrolÚ nad nim i ob- racasz je coraz szybciej i z coraz wiÚkszÈ siïÈ, pod- czas gdy ono siÚ nasila. POZNAJ SWÓJ MÓZG __________________________________________ 49 5 Zastanów siÚ, w jakich momentach w przyszïoĂci to uczucie mogïoby Ci siÚ przydaÊ. Caïy czas poruszaj nim w swoim ciele, jednoczeĂnie myĂlÈc o przyszïo- Ăci i o tym, co bÚdziesz robiï w ciÈgu najbliĝszych kilku tygodni. Nie zdziw siÚ, jeĝeli bÚdziesz czuï siÚ naprawdÚ dobrze w zasadzie bez ĝadnego powodu. Zmiana nastroju poprzez zmianÚ cech swojego uczucia moĝliwa jest równieĝ w sytuacjach, kiedy czujesz siÚ ěle i kiedy nie wiesz, co miaïbyĂ robiÊ. Wyobraě sobie na przykïad kogoĂ, kto CiÚ denerwuje, onie- Ămiela lub irytuje. Stwórz sobie jego wyobraĝenie i spraw, by obdarzyï CiÚ dokïadnie tym spojrzeniem, które najbardziej CiÚ denerwuje. Usïysz, jak mówi dokïadnie to, co zwykle mówi, i zwróÊ uwagÚ na negatywne uczucia, które pojawiajÈ siÚ w Twoim ciele. NastÚpnie sprowadě ten obraz do postaci czarno-biaïej. Odsuñ go od siebie bardzo daleko — tak, aby zmniejszyï siÚ do jednej ósmej swoich rzeczywistych rozmiarów. UmieĂÊ nos klowna na twarzy nielubianej osoby. Usïysz to, co mówi, ale niech przemawia do Ciebie gïosem Myszki Miki, Kaczora Donalda lub Kota Sylwestra. W ten sposób Twoje uczucia wzglÚdem niego ulegnÈ zmianie: zyskasz pewnoĂÊ siebie w kontaktach z tÈ osobÈ i bÚdziesz mógï sprawniej dziaïaÊ. øwiczenie. Modyfikacja negatywnych uczuù 1 PomyĂl o kimĂ, kto CiÚ denerwuje, onieĂmiela lub irytuje. Wyobraě go sobie i spraw, by patrzyï na Ciebie w sposób, który CiÚ denerwuje. Usïysz, jak mówi to, co zwykle mówi, i zwróciÊ uwagÚ na ne- gatywne uczucie, które pojawi siÚ w Twoim ciele. ______________________________________ 50 SEKRET NLP 2 Sprowadě obraz do postaci czarno-biaïej. Odsuñ go daleko od siebie. Zmniejsz do jednej ósmej pier- wotnych rozmiarów. UmieĂÊ nos klowna na twarzy nielubianej osoby. 3 Usïysz to, co zwykle mówi, niech jednak przemawia do Ciebie gïosem Myszki Miki, Kaczora Donalda lub Kota Sylwestra. 4 ZwróciÊ uwagÚ na zmianÚ swoich uczuÊ. NastÚpnie zapomnij o tym na kilka chwil, po czym ponownie pomyĂl o tej osobie. Zobaczysz, ĝe Twoje uczucia wzglÚdem niej pozostanÈ zmienione. Praktyka w zakresie takiego wykorzystania moĝliwoĂci wïasnego mózgu pozwoli Ci znacznie czÚĂciej czuÊ siÚ dobrze. Aby osiÈgnÈÊ osobistÈ wolnoĂÊ, wystarczy rozwijaÊ nowe na- wyki i umiejÚtnoĂci myĂlowe. Nauczysz siÚ sterowaÊ swoim mózgiem zgodnie z wïasnÈ wolÈ. NastÚpnym zagadnieniem, jakie chciaïbym poruszyÊ, jest proces radzenia sobie z wïasnymi przekonaniami.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekret NLP, czyli poznaj siebie, uporaj się ze złymi nawykami i zacznij prawdziwie żyć
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: