Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00275 005076 12605569 na godz. na dobę w sumie
Sekrety RSS - książka
Sekrety RSS - książka
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0754-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie pozostawaj w tyle!

W internecie można znaleźć informacje praktycznie na każdy temat. Niestety, zazwyczaj gdy wpisujemy hasło w wyszukiwarce, pojawia się kilkaset, a często nawet kilka tysięcy wyników. Szybko przekonujemy się, że niektóre z nich nie mają żadnego związku z tym, czego szukamy. Na szczęście istnieje sposób na zawężenie zakresu poszukiwanych przez nas informacji. Dzięki wykorzystaniu nowej, przełomowej technologii informatycznej -- RSS, która filtruje informacje zamieszczone w internecie, otrzymujemy tylko te, które nas interesują.

Książka 'Sekrety RSS' skierowana jest zarówno do osób, które mają własne strony WWW, jak i do tych, które je czytają. Te pierwsze dowiedzą się, jak publikować informacje w technologii RSS i jak reklamować własne źródło RSS w internecie, natomiast druga grupa użytkowników internetu pozna dostępne czytniki RSS i nauczy się nimi posługiwać. Książka ta omawia również historię oraz obecne źródła RSS. Oto niektóre z zagadnień omówionych w tej książce:

Poznaj technologię, która całkowicie odmieniła procesy
zamieszczania i wyszukiwania informacji w internecie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Sekrety RSS Autor: Steven Holzner T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 83-246-0754-4 Tytu³ orygina³u: Secrets of RSS Format: B5, stron: 280 (cid:129) przedrzyj siê przez zalew informacji w Internecie (cid:129) naucz siê filtrowaæ wiadomoœci, które otrzymujesz poczt¹ elektroniczn¹ (cid:129) poznaj najnowsz¹, prze³omow¹ technologiê informatyczn¹ W internecie mo¿na znaleŸæ informacje praktycznie na ka¿dy temat. Niestety, zazwyczaj gdy wpisujemy has³o w wyszukiwarce, pojawia siê kilkaset, a czêsto nawet kilka tysiêcy wyników. Szybko przekonujemy siê, ¿e niektóre z nich nie maj¹ ¿adnego zwi¹zku z tym, czego szukamy. Na szczêœcie istnieje sposób na zawê¿enie zakresu poszukiwanych przez nas informacji. Dziêki wykorzystaniu nowej, prze³omowej technologii informatycznej — RSS, która filtruje informacje zamieszczone w internecie, otrzymujemy tylko te, które nas interesuj¹. Ksi¹¿ka „Sekrety RSS” skierowana jest zarówno do osób, które maj¹ w³asne strony WWW, jak i do tych, które je czytaj¹. Te pierwsze dowiedz¹ siê, jak publikowaæ informacje w technologii RSS i jak reklamowaæ w³asne Ÿród³o RSS w internecie, natomiast druga grupa u¿ytkowników internetu pozna dostêpne czytniki RSS i nauczy siê nimi pos³ugiwaæ. Ksi¹¿ka ta omawia równie¿ historiê oraz obecne Ÿród³a RSS. Oto niektóre z zagadnieñ omówionych w tej ksi¹¿ce: (cid:129) korzystanie z czytnika RSS (cid:129) tworzenie Ÿróde³ RSS (cid:129) blogowanie z RSS (cid:129) dodawanie do Ÿróde³ materia³ów multimedialnych (podcasting) (cid:129) konwersja Ÿróde³ RSS na strony WWW (cid:129) dobre nawyki w pracy z RSS Nie pozostawaj w tyle! Poznaj technologiê, która ca³kowicie odmieni³a procesy zamieszczania i wyszukiwania informacji w internecie! Spis treści Wstęp ............................................................................................ 11 Rozdział 1. Muszę mieć RSS ............................................................................ 15 Czym jest RSS? ............................................................................................................... 15 Jak działa RSS? ............................................................................................................... 16 Korzyści dla czytelników ................................................................................................ 19 Korzyści dla publikujących ............................................................................................. 20 RSS i blogi ....................................................................................................................... 20 Podcasting ........................................................................................................................ 21 Krótka historia RSS ......................................................................................................... 22 Zasoby RSS ..................................................................................................................... 24 Rozdział 2. Pobieranie wiadomości za pomocą czytników RSS ........................... 31 Korzystanie z czytnika RSS ............................................................................................ 31 Subskrypcja kanału ................................................................................................... 31 Czytanie źródeł RSS za pomocą czytnika ................................................................. 38 Otrzymywanie powiadomień .................................................................................... 43 Wysyłanie wiadomości RSS pocztą elektroniczną ................................................... 43 Grupowanie źródeł .................................................................................................... 43 Anulowanie subskrypcji ............................................................................................ 44 RSS w palmtopie lub telefonie komórkowym .......................................................... 44 Jakiego czytnika potrzebujemy? ...................................................................................... 45 Czytniki internetowe ........................................................................................................ 46 Wyszukiwanie źródeł za pomocą serwisu Feedster .................................................. 46 Czytanie źródeł RSS w serwisie Bloglines ............................................................... 46 Korzystanie z czytnika NewsIsFree .......................................................................... 46 My Yahoo .................................................................................................................. 48 Pobieranie źródeł RSS w czytniku NewsGator ......................................................... 48 Programowe czytniki RSS ............................................................................................... 50 RSSReader ................................................................................................................ 50 SharpReader .............................................................................................................. 50 NewzCrawler ............................................................................................................. 51 AmphetaDesk ............................................................................................................ 51 FeedDemon ............................................................................................................... 51 Pluck .......................................................................................................................... 53 Inne programowe czytniki RSS ................................................................................. 53 6 Sekrety RSS Wyszukiwanie źródeł RSS .............................................................................................. 53 Wykorzystanie czytników RSS ................................................................................. 54 Wykorzystanie katalogów źródeł .............................................................................. 54 Użycie wyszukiwarek ............................................................................................... 55 Import i eksport źródeł RSS ............................................................................................ 57 Rozdział 3. Tworzenie źródeł RSS ..................................................................... 59 Wybór formatu RSS ........................................................................................................ 59 RSS 0.91 .................................................................................................................... 60 RSS 1.0 ...................................................................................................................... 60 RSS 2.0 ...................................................................................................................... 60 Atom .......................................................................................................................... 60 Dokument RSS ................................................................................................................ 60 Tworzenie źródeł RSS za pomocą narzędzi internetowych ............................................ 64 UKOLN ..................................................................................................................... 64 WebReference ........................................................................................................... 68 RSS Headliner ........................................................................................................... 71 IceRocket ................................................................................................................... 71 Shared RSS ................................................................................................................ 76 My RSS Creator ........................................................................................................ 76 Wyszukiwarki internetowe ........................................................................................ 76 Tworzenie RSS na własnym komputerze ........................................................................ 77 NewzAlert Composer ................................................................................................ 78 FeedForAll ................................................................................................................ 82 Wysyłanie źródła RSS ..................................................................................................... 85 Korzystanie z interfejsu FTP ..................................................................................... 85 Korzystanie z interfejsu HTML ................................................................................ 86 Wstawianie przycisku XML ............................................................................................ 87 Sprawdzanie poprawności źródła RSS ............................................................................ 89 Rozdział 4. Tworzenie źródeł RSS od podstaw ................................................... 91 Elementarz XML ............................................................................................................. 92 Deklaracje XML ........................................................................................................ 93 Tworzenie elementu głównego ................................................................................. 94 Tworzenie elementów XML ..................................................................................... 95 Tworzenie atrybutów XML ....................................................................................... 95 Zagnieżdżanie elementów XML ............................................................................... 96 Właściwa postać i poprawność dokumentów XML .................................................. 97 Pisanie dokumentów RSS 0.91 ........................................................................................ 99 Deklaracja XML i DTD .......................................................................................... 100 Element rss .......................................................................................................... 100 Element channel .................................................................................................. 101 Element copyright ............................................................................................... 102 Element pubDate ................................................................................................. 102 Element lastBuildDate ........................................................................................ 102 Element docs ....................................................................................................... 103 Element description ............................................................................................ 103 Element link ........................................................................................................ 104 Element title ........................................................................................................ 104 Element language ................................................................................................ 105 Element image .................................................................................................... 107 Element managingEditor .................................................................................... 110 Element webMaster ............................................................................................ 110 Element rating ..................................................................................................... 111 Spis treści 7 Element skipHours .............................................................................................. 111 Element skipDays ............................................................................................... 112 Element item ....................................................................................................... 114 Element texinput ................................................................................................. 115 Pisanie dokumentów RSS 1.0 ........................................................................................ 117 Pisanie dokumentów RSS 2.0 ........................................................................................ 121 Element channel .................................................................................................. 122 Element item ....................................................................................................... 124 Rozbudowa RSS 2.0 ................................................................................................ 128 Pisanie dokumentów Atom ............................................................................................ 129 Rozdział 5. Blogowanie z RSS ........................................................................ 131 Blogowanie w serwisie Blogger .................................................................................... 131 Tworzenie nowych wpisów w serwisie Blogger ..................................................... 133 Źródło Atom Bloggera ............................................................................................ 136 Blogowanie z LiveJournal ............................................................................................. 138 Tworzenie nowych wpisów w serwisie LiveJournal ............................................... 140 Źródła RSS i Atom w serwisie LiveJournal ............................................................ 140 Blogowanie w TypePad ................................................................................................. 142 Tworzenie wpisów w serwisie TypePad ................................................................. 144 Źródło RSS w serwisie TypePad ............................................................................. 145 Blogowanie w Bloglines ................................................................................................ 146 Źródło RSS w serwisie Bloglines ............................................................................ 148 Blogowanie z Yahoo ..................................................................................................... 152 Tworzenie wpisów w Yahoo ................................................................................... 153 Źródło RSS w Yahoo .............................................................................................. 154 Rozdział 6. Automatyczne tworzenie źródeł RSS .............................................. 157 Tworzenie źródeł RSS za pomocą narzędzi do blogowania .......................................... 157 Źródła RSS z HTML ..................................................................................................... 158 RSS z FeedFire ........................................................................................................ 158 RSS i usługi internetowe W3C ................................................................................ 161 RSS przez e-mail ........................................................................................................... 170 RSS z NewslettersByRSS ....................................................................................... 170 RSS z iUpload ......................................................................................................... 173 RSS i zautomatyzowane oprogramowanie .................................................................... 174 Rozdział 7. Podcasting: dodawanie do źródeł materiałów multimedialnych ....... 177 Wszystko o podcastingu ................................................................................................ 177 Tworzenie podcastów .................................................................................................... 179 Wyposażenie ........................................................................................................... 179 Oprogramowanie ..................................................................................................... 180 Dodawanie załączników do wiadomości RSS ............................................................... 183 Korzystanie z elementu enclosure ...................................................................... 183 Ręczne dodawanie załączników .............................................................................. 184 NewzAlert Composer .............................................................................................. 186 FeedForAll .............................................................................................................. 188 Korzystanie z dedykowanych programów do podcastingu ........................................... 190 Pobieranie podcastów .................................................................................................... 192 Podcast.net ............................................................................................................... 193 Bloglines .................................................................................................................. 194 Juice Receiver ......................................................................................................... 194 RSSRadio ................................................................................................................ 195 BlogMatrix Sparks .................................................................................................. 196 iPody i odtwarzacze MP3 ........................................................................................ 196 Wyszukiwanie podcastów ............................................................................................. 197 8 Sekrety RSS Rozdział 8. Promowanie źródeł ....................................................................... 201 Użycie przycisku XML ................................................................................................. 201 Zdobywanie odnośników do naszej strony .................................................................... 204 Korzystanie z funkcji autodetekcji ................................................................................ 207 Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych .......................................................... 208 Wprowadzanie słów do wyszukiwania ................................................................... 208 Dobór odpowiednich słów kluczowych .................................................................. 209 Rejestracja witryn w wyszukiwarkach .......................................................................... 212 Usługi i oprogramowanie do rejestracji witryn ....................................................... 214 Korzystanie z katalogów źródeł RSS ............................................................................ 217 Samodzielne zgłaszanie źródeł ................................................................................ 217 Zgłaszanie źródła za pomocą oprogramowania ...................................................... 220 Promowanie podcastów ................................................................................................. 221 Korzystanie z katalogów podcastów ....................................................................... 224 Stosowanie reklam .................................................................................................. 225 Przyłączenie się do większej witryny ...................................................................... 225 Rozdział 9. Konwersja źródeł RSS na strony WWW .......................................... 227 Po co konwertować źródła RSS na strony WWW? ....................................................... 227 Konwersja z RSS na JavaScript ..................................................................................... 228 RSS-xpress Lite ....................................................................................................... 228 RSS-to-JavaScript ................................................................................................... 231 FeedRoll .................................................................................................................. 234 Feed2JS ................................................................................................................... 235 Jawfish ..................................................................................................................... 237 Korzystanie z oprogramowania po stronie serwera ....................................................... 239 Konwersja RSS do HTML ............................................................................................ 240 RSSlib ...................................................................................................................... 240 RSS2HTML ............................................................................................................ 242 Magpie ..................................................................................................................... 244 DOMit ..................................................................................................................... 247 Inne konwertery RSS oparte na PHP ...................................................................... 248 RSSViewerApplet: konwertowanie RSS na aplety Java ............................................... 249 Obsługa RSS za pomocą skryptów Perla ...................................................................... 251 Rozdział 10. Jak to robić właściwie — dobre nawyki w pracy z RSS .................. 253 Sprawdzenie poprawności źródła .................................................................................. 253 Odpowiednie kodowanie znaków .................................................................................. 255 Unikanie powtórnego użycia tego samego tytułu .......................................................... 256 Unikanie przeciążonych serwerów ................................................................................ 256 Promocja marki własnego źródła .................................................................................. 257 Unikanie załączania samych tytułów ............................................................................ 259 Unikanie długich tytułów i opisów ................................................................................ 259 Dopracowanie treści ...................................................................................................... 261 Ścisłość .................................................................................................................... 261 Użyteczność ............................................................................................................ 261 Zainteresowanie ...................................................................................................... 262 Dobre nawyki pisarskie ................................................................................................. 262 Wybór głównego tematu ......................................................................................... 262 Niezależność od kontekstu ...................................................................................... 262 Pamiętajmy o czytelnikach ...................................................................................... 263 Streszczenie ............................................................................................................. 263 Staranny wybór formatu .......................................................................................... 263 Spis treści 9 Zwięzłość ................................................................................................................ 263 Rozbijanie długich fragmentów .............................................................................. 263 Informacje zwrotne ................................................................................................. 264 Poświęcanie uwagi swojemu źródłu .............................................................................. 264 Tworzenie odnośników do wiadomości ........................................................................ 264 Znaczniki CDATA wokół kodu HTML w elementach description .......................... 266 Stosowanie aktualnych formatów .................................................................................. 268 Ograniczanie liczby wiadomości w źródle .................................................................... 269 Staranne dobieranie tytułów i opisów ........................................................................... 270 Nie stosujmy w tytułach kodu HTML ........................................................................... 270 Uzyskanie pozwoleń ...................................................................................................... 270 Informacje kontaktowe .................................................................................................. 271 Skorowidz .................................................................................... 273 Rozdział 1. Muszę mieć RSS Sprawdzasz rano swoją pocztę. Skrzynka odbiorcza zostaje zasypana przez wiadomo- ści pocztowe i spam. Czujesz ucisk w żołądku. Jak przebrnąć przez te wszystkie wia- domości przez porannym zebraniem? Mamy popołudnie. Czas sprawdzić parę rzeczy w internecie. Musisz śledzić najnow- sze informacje związane ze swoją pracą, a zadanie to okazuje się o wiele trudniejsze, niż przypuszczałeś. Gdy szukasz w internecie najnowszych wiadomości, otrzymujesz 17 milionów stron, niektóre przestarzałe o całe lata. Czy można je jakoś posortować, aby otrzymać jedynie wiadomości z ostatniego miesiąca? Spójrzmy prawdzie w oczy — internet sprawia, że otrzymujemy informacje szybko i łatwo. Ale wiąże się z tym pewien problem: stajemy przed zalewem informacji, przez które musimy się przedrzeć. Według niektórych szacunków samo odpowiadanie na e-maile zajmuje pracownikom dwie godziny dziennie. Sporo kłopotu sprawia to, że do niedawna trudno było wybrać źródło pochodzenia in- formacji. Gdy poszukujemy czegoś w wyszukiwarce, wyszukiwanie obejmuje ponad 3 miliardy stron WWW. Gdy otwieramy swój program pocztowy, możemy otrzymać wiadomość od dowolnej osoby (czasem można odnieść wrażenie, że dostajemy je od wszystkich). Tu właśnie przychodzi z pomocą RSS, a niniejsza książka będzie naszym przewodni- kiem po wszystkich jego sekretach. Czym jest RSS? Wielką zaletą RSS jest możliwość wyboru własnych źródeł informacji (jeśli jesteśmy czytelnikami) oraz publikowanie wybranych wiadomości (jeśli je opracowujemy). RSS stanowi kolejny krok w rewolucji informacyjnej zmieniający internet i świat. 16 Sekrety RSS RSS to akronim co najmniej trzech różnych nazw, z których najbardziej powszechna to Really Simple Syndication (co znaczy: „naprawdę prosta dystrybucja treści”). Jest to technologia pomocna w organizowaniu przepływu informacji — innymi słowy, możemy zasubskrybować wybrane przez nas źródła informacji. Po ich zasubskrybo- waniu nie będziemy otrzymywać wiadomości, których nie chcemy. To pozwoli nam odetchnąć, ale kto publikuje te wiadomości? I jak wiele jest takich źródeł? Kanały RSS są dobrym pomysłem w teorii, ale według danych z serwisu www.pubsub.com, specjalizującego się w RSS, witryna ta śledzi obecnie kanały z 43 546 035 źródeł, z których 13 658 820 jest aktualnie aktywnych. Wiele z tych źródeł pochodzi z dzien- ników lub blogów internetowych, które są automatycznie konwertowane do postaci kanału RSS przez witrynę WWW, na której znajduje się dany blog. Istnieje więc ogromna liczba źródeł, z których możemy wybierać (Zbyt wiele? To już inna sprawa). Możemy znaleźć kanały dotyczące niemal każdego aspektu współczesnego życia, od spraw handlowych przez zawodowe, aż do życia prywatnego. Znajdziemy kanały za- wierające informacje medyczne, najnowsze wiadomości (z niemal każdej ważniejszej gazety w kraju), komunikaty prasowe, kanały poświęcone nowym programom, hobby, finansom, nowym produktom, wskazówkom na temat zakupów, zasobów ludzkich, pisaniu fantastyki i niemal wszystkiemu, co możemy sobie wyobrazić. Mamy więc informacje i — jeśli interesuje nas jakaś tematyka — możemy zasubskry- bować odpowiednie źródło. Ale jak działa RSS? I jak się je obsługuje? Zacznijmy od oprogramowania. Jak działa RSS? Jak pewnie wiecie — a jeśli nie, nauczycie się wszystkiego z tej książki — RSS oparty jest na języku XML (Extensible Markup Language). Jeśli się z tym nigdy nie spotka- liście, nie panikujcie — RSS jest łatwy do opanowania. Typowe źródło RSS to tak naprawdę plik XML zawierający jeden lub kilka elementów wiadomości (wszystkiego na temat XML dowiesz się z rozdziału 4., „Tworzenie źródeł RSS od podstaw”). Źródło RSS to plik XML znajdujący się na serwerze WWW, dostępny za pośrednictwem adresu URL. Skąd mamy wiedzieć, że leży tam plik XML oczekujący w charakterze źródła RSS? Obecność kanałów RSS sygnalizują nam widoczne na stronach WWW charakterystyczne przyciski (rysunek 1.1) z napisem XML lub RSS (mogą też wystąpić inne ikony, o czym przekonamy się w rozdziale 2., „Pobieranie wiadomości za pomocą czytników RSS”). Rysunek 1.1 przedstawia kanały RSS dostępne w serwisie informa- cyjnym Onet.pl — wszystkie kategorie tego serwisu są dostępne w formie kanałów RSS. Istnieje sporo kanałów RSS, więc naszym pierwszym krokiem będzie odnalezienie takiego, który nas interesuje. W tym celu możemy przeszukiwać katalogi kanałów RSS z użyciem słów kluczowych. Oto krótka lista polskich katalogów RSS zawierających wiele źródeł, które możemy zasubskrybować: Rozdział 1. ♦ Muszę mieć RSS 17 Rysunek 1.1. Przyciski kanałów RSS w serwisie wiadomosci.onet.pl (cid:141) http://www.rss.gdzieszukac.pl/ (cid:141) http://rss.mrok.org/ (cid:141) http://www.myrss.pl/ (cid:141) http://infoo.pl/rss (cid:141) http://czytnik-rss.pl/kanaly.html W następnym rozdziale nauczymy się pracy z katalogami źródeł RSS, ale w zasadzie wystarczy otworzyć w przeglądarce witrynę zawierającą katalog RSS, np. RSSy.pl (rysunek 1.2) i za pomocą opcji Szukaj RSS wpisać odpowiednie hasło. Po kliknięciu przycisku zobaczymy listę źródeł (rysunek 1.3). W czytniku RSS o nazwie SharpReader lista kanałów znajduje się w lewym panelu. Każdy kanał składa się z pewnej ilości nowych elementów. Po kliknięciu nazwy zasub- skrybowanego kanału w prawym panelu czytnika pojawi się lista nowych elementów tego kanału (rysunek 1.4). Nowe wiadomości wyświetlone są w postaci listy tytułów. Po kliknięciu danego tytułu w dolnej części okna pojawi się tekst wiadomości, co zostało przedstawione na dołączo- nym rysunku. Często taki tekst zawiera odnośniki, które możemy kliknąć, aby uzyskać więcej informacji. Sekrety RSS 18 Rysunek 1.2. Po wpisaniu danego wyrażenia klikamy przycisk Szukaj wśród kanałów RSS Rysunek 1.3. Po kliknięciu przycisku Szukaj wśród kanałów RSS zobaczymy listę poszukiwanych źródeł Tak wygląda praca ze źródłami RSS — program pobiera dane ze źródła RSS (czytniki RSS nazywane są również agregatorami), a następnie wyświetla je w łatwym do od- czytania formacie. Oczywiście, to jedynie ogólny zarys procesu. Szczegółowe informacje — np. sposób zasubskrybowania źródła RSS, dostępne czytniki oraz sposób korzy- stania z czytników on-line — zawiera rozdział 2., „Pobieranie wiadomości za pomocą czytników RSS”. Rozdział 1. ♦ Muszę mieć RSS 19 Rysunek 1.4. Pobieranie nowych wiadomości ze źródła RSS w programie SharpReader Korzyści dla czytelników Jak widać, dzięki czytnikom RSS możemy zebrać pożądane informacje w jednym miejscu i znacznie łatwiej je odczytywać. Czytniki RSS zazwyczaj sprawdzają zasub- skrybowane źródła co godzinę, więc po zaktualizowaniu źródła RSS czytnik powiadomi nas o tym fakcie. Wszystko, co musimy zrobić, to zezwolić na pobranie wyselekcjo- nowanych informacji. Źródła RSS nazywane są również kanałami, przez analogię do kanałów telewizyjnych i radiowych. Tak więc dokonując subskrypcji źródła RSS, subskrybujemy kanał. I tak samo jak oglądając telewizję, możemy wybrać kanał, również w czytniku RSS możemy wybrać, który kanał chcemy przeczytać. Jeśli chcemy, możemy powtórnie opublikować źródła RSS. Opisuje to rozdział 9., „Konwersja źródeł RSS na strony WWW”. Interesuje nas jakaś szczególna tema- tyka? Opieka zdrowotna? Statystyki przemysłowe? Recenzje filmowe? Hodowla chomików? Możemy połączyć kilka źródeł i automatycznie utworzyć z nich własną witrynę WWW. Będzie ona zawierać wybrane przez nas elementy, a ponieważ będzie dostępna przez przeglądarkę internetową, możemy powtórnie opublikować źródła i udostępnić je wszystkim odwiedzającym naszą witrynę (oczywiście najpierw musimy uzyskać na to pozwolenie). 20 Sekrety RSS Korzyści dla publikujących RSS będzie również przydatne, jeśli jesteśmy zainteresowani publikowaniem własnych informacji. Chcesz publikować informacje na swoje ulubione tematy? Seria kursów języka francuskiego, kampania przeciw likwidacji targowiska, aktualizacje napisanego przez nas oprogramowania czy po prostu wskazówki na temat opieki nad zwierzętami — wszystko to nadaje się do publikowania w postaci RSS. Słowo simple (prosty, łatwy) w zwrocie Really Simple Sindication zostało trafnie do- brane — RSS naprawdę jest proste. Wszystko, czego potrzeba, aby utworzyć swoje własne źródło RSS, to witryna WWW, gdzie będziemy mogli przechowywać swoje źródła. Źródło RSS możemy utworzyć za pomocą łatwych w użyciu programów (więcej informacji znajduje się w rozdziale 3., „Tworzenie źródeł RSS”) lub utworzyć je od podstaw (rozdział 4., „Tworzenie źródeł RSS od podstaw”). Niektóre edytory RSS potrafią nawet przesłać za nas źródło na naszą witrynę WWW; wszystko odbywa się automatycznie — wystarczy wpisać do pól formularza tytuł oraz tekst, który chcemy dodać do naszego źródła, i kliknąć jeden przycisk. Resztą zajmie się program. Teraz, gdy RSS zdobywa coraz większą popularność, łatwiej jest skłonić innych do czytania naszych publikacji. Rozdział 8., „Rozgłaszanie źródeł”, omawia sposoby rozpowszechniania naszych źródeł. RSS stanowi dobry sposób powiadamiania innych o jakimś produkcie lub serii pro- duktów bez uciekania się do spamu. Nie musimy się obawiać o wysyłanie komuś e-maili, gdyż do czytania źródeł RSS konieczne jest zasubskrybowanie kanału przez czytelnika. Poza tym istnieją przepisy prawne mające na celu zwalczanie spamu wysyłanego pocztą elektroniczną. Kolejną zaletą RSS (z punktu widzenia osoby publikującej) jest to, że w każdej wia- domości RSS możemy umieścić odnośnik do naszej witryny. Dzięki temu witryna odnotowuje zwiększony ruch i mamy szansę przyciągnięcia uwagi subskrybentów. RSS i blogi RSS ma pewien związek z dziennikami internetowymi, tzw. blogami. Blogi to ostatnio bardzo popularne dzienniki internetowe, zazwyczaj zawierające komentarze na dowolne tematy. Obecnie większość witryn z blogami automatycznie konwertuje wpisy blogów do postaci RSS. Oznacza to, że nie trzeba odwiedzać witryny z blogiem, aby sprawdzić nowe wpisy — mogą one zostać wczytane bezpośrednio w czytniku RSS. Więcej informacji na temat tworzenia blogów i konwertowania ich do źródeł RSS znajduje się w rozdziale 5., „Blogowanie z RSS”. Rozdział 1. ♦ Muszę mieć RSS 21 Jak zasubskrybować blog w formie kanału RSS? W większości witryn z blogami można znaleźć odnośniki lub przyciski wskazujące źródło RSS. Na przykład odnośniki w sekcji Źródła RSS po prawej stronie wpisów bloga automatycznie tworzą kanały RSS dla wpisów lub komentarzy (rysunek 1.5). Adresy URL wskazywane przez te odnośniki służą do zasubskrybowania źródeł w czytniku RSS. Rysunek 1.5. Blog zawierający odnośniki do źródeł RSS Blogi i RSS to naturalne połączenie: jeśli autor bloga wprowadza do niego od czasu do czasu nowy wpis, czemu nie miałby on zostać przekształcony w element źródła RSS? W ten sposób możemy łatwo pobrać nowe wpisy w blogu. Czy może być coś wygodniejszego? Podcasting RSS ma też pewne znaczenie w podcastingu. Termin podcasting powstał z połączenia słów iPod oraz broadcasting, ale zaczął żyć własnym życiem, odnosząc się nie tylko do zastosowań iPoda. Podcasting to umieszczanie w internecie nagrań audio w postaci plików MP3, które można następnie odtworzyć w komputerze lub wgrać do odtwa- rzacza MP3. Podcasting jest oparty na RSS, a począwszy od wersji 0.92 RSS może zawierać załączniki. W podcastingu załącznik to po prostu adres URL wskazujący jakieś materiały w inter- necie. Nie musi to być wcale tekst — może to być na przykład nagranie audio lub wideo. W taki sposób działa podcasting — plik RSS zawiera załącznik wskazujący na plik audio lub wideo. Zarówno plik RSS, jak i plik audio (wideo) muszą być dostępne on-line. Do ich pobierania można używać specjalnych programów, np. Juice (rysunek 1.6). 22 Rysunek 1.6. Program Juice służący do pobierania plików zamieszczonych w formie podcastingu Sekrety RSS Programy do podcastingu wczytują plik RSS i określają położenie pliku z nagraniem na podstawie załącznika. Niektóre programy automatycznie pobierają pliki z nagra- niem, inne czekają na żądanie pobrania, a jeszcze inne pozwalają wybrać, kiedy i jak ma nastąpić pobranie. Tak naprawdę coraz więcej standardowych czytników RSS obsługuje podcasting. Na przykład w niektórych czytnikach RSS na końcu tekstu wiadomości RSS widnieje niewielki odnośnik do załącznika. Kliknięcie odnośnika spowoduje odtworzenie na- grania. Ostatnio dostępne są również czytniki online, umożliwiające odtworzenie na- grania podobnie, jak to jest w przypadku programów do podcastingu zainstalowanych w komputerze. Sposób publikowania własnych materiałów w formie podcastingu oraz odsłuchiwania ich w przeznaczonych do tego programach omawia rozdział 7., „Podcasting: dodawanie do źródeł materiałów multimedialnych”. Krótka historia RSS Skąd się wzięło RSS? Od kiedy występuje? RSS ma już sporą historię, z której część zaliczyć można do folkloru, więc nie mogę zagwarantować, że przedstawiona przeze mnie historia RSS jest w 100 prawdziwa. Tak naprawdę nawet samo przeznaczenie RSS zmieniło się przez te wszystkie lata! RSS ma trzy znaczenia i wersje, w jakich zostało wprowadzone: (cid:141) Rich Site Summary (RSS 0.91), (cid:141) RDF Site Summary (RSS 0.90 i 1.0), (cid:141) Really Simple Syndication (RSS 2.0). Obecnie najpopularniejszym z nich jest Really Simple Syndication. Rozdział 1. ♦ Muszę mieć RSS 23 Skąd wziął się pomysł subskrypcji treści witryny? Na długo przed powstaniem RSS istniało wiele innych formatów (nie można ich jeszcze nazwać językami) o podobnym przeznaczeniu. Być może niektórzy pamiętają kanały informacyjne (Microsoft Channel Definition Format, CDF) działające w technologii tzw. kanałów aktywnych (ang. Active Channel) w przeglądarce Internet Explorer. Za pomocą CDF można było dokonać subskrypcji treści zamieszczonych w różnych witrynach. Internet Explorer regularnie sprawdzał takie witryny i pobierał nowe dane, gdy były dostępne. CDF wprowadzono w 1997 r., a w tym samym roku Dave Winer, programista z Userland.com, przedstawił w swoim blogu Scripting News własny format oparty ma języku XML. Userland.com, powstały w 1997 r., specjalizował się w oprogramowaniu do publikacji WWW i miał znaczny wpływ na historię RSS. Autorem pierwszej prawdziwej wersji RSS był Dan Libby z Netscape. Utworzona w marcu 1999 r. stała się znana jaka wersja 0.90 (i była zaprojektowana do współpracy z portalem My Netscape). W lipcu 1999 r. zmodyfikowano wersję 0.90, tworząc wersję 0.91 — pierwszą, która zdobyła popularność. Skrót RSS oznaczał wtedy Rich Site Summary. Wersja 0.91 przejęła pewne elementy formatu Scripting News Dave’a Winera i stała się jedną z głównych wersji RSS. Jednak niedługo po tym Netscape porzucił RSS, tak więc choć był on gdzieniegdzie wykorzystywany, nikt go nie nadzorował. Jak można się było spodziewać, powstał chaos. Oto, co zaszło: powstała lista dyskusyjna o nazwie RSS-DEV, która stała się dość popularna. W tym samym czasie Dave Winer utworzył zmodyfikowaną wersję RSS 0.91, która była już wykorzystywana w oprogramowaniu Userland. W końcu sposoby podejścia do RSS grupy RSS-DEV i Dave’a Winera rozeszły się, tworząc odmienne gałęzie RSS. W grudniu 2000 r. grupa RSS-DEV utworzyła RSS 1.0. Była to wersja całkowicie odmienna od wersji wcześniejszych i w znacznym stopniu wykorzystywała oparty na XML język Resource Description Framework, RDF (http://www.w3.org/TR/rdf-primer/), zwłaszcza w rozszerzeniu RDF Dublin Core (http://dublincore.org/). Wersja RSS 1.0 przyjęła nazwę RDF Site Summary. Już po około trzech tygodniach od ogłoszenia RSS 1.0 Dave Winer wydał wersję RSS 0.92. RSS 1.0 również była jedną z ważniejszych wersji RSS, ale jej składnia na tyle różniła się od pozostałych odmian, do których ludzie zdążyli się już przyzwyczaić, że posługiwanie się nim wielu osobom sprawiało trudności. Później nastąpiły pewne zawirowania. W kwietniu 2001 r. Dave Winer wydał wersję RSS 0.93, która była podobna do wersji 0.92. W sierpniu 2001 r. powstał projekt wersji 0.94, w którym usunięto zmiany z wersji 0.93 i dodano kilka mniejszych poprawek. W końcu, we wrześniu 2002 r., Dave Winer wydał następną po 0.92 wersję RSS, którą nazwał wersją 2.0, ponieważ numer wersji 1.0 był już zajęty. W tym czasie RSS zaczął być znany pod nazwą Really Simple Syndication (w rzeczywistości było to też dość powikłane, ponieważ pojawiło się kilka wersji RSS 2.0; obecnie zostało to uporządko- wane). RSS 2.0 stanowił rozszerzenie RSS 0.92, wprowadzając możliwość dodawania własnych rozszerzeń. Od tej pory wersja 2.0 stała się najważniejszą wersją RSS. 24 Sekrety RSS W lipcu 2003 r. Dave Winer przekazał prawa do RSS 2.0 na rzecz Berkman Center for Internet Society w Harvard Law School (http://cyber.law.harvard.edu/home/), gdzie wówczas pracował. Ten ruch uspokoił nieco sytuację, a wersja 2.0 stała się odtąd główną wersją RSS. Wciąż jednak coś się dzieje z RSS. W styczniu 2005 r. Sean B. Palmer i Christopher Schmidt opracowali projekt RSS 1.1, w którym nieco uproszczono język, jednak wersja ta nie przyjęła się. W listopadzie 2005 r. Microsoft zaproponował kilka rozszerzeń do RSS nazwanych nieformalnie Real Simple Synchronization. W 2003 r. grupa programistów, włącznie z Samem Rubym, zaproponowała nowy format o nazwie Atom (początkowo nazwany Echo, potem Pie, a następnie Atom) jako zamien- nik dla RSS. Atom oparty jest na XML, ale jest nieco trudniejszy do nauki i bardziej skomplikowany od RSS. Atom udoskonalił RSS przez dodanie obsługi wielu języków, standaryzację składni oraz wprowadzenie możliwości dodawania własnych opcji. Atom ma jednak jeszcze długą drogę przed sobą w porównaniu z RSS. Jak widzimy, rozwój RSS wciąż trwa, ale sytuacja się ustabilizowała. Obecnie zarówno wersje 0.91, 1.0, 2.0, jak i Atom, są w powszechnym użyciu. Formaty te spotkamy w niniejszej książce. Zasoby RSS Teraz, gdy RSS można spotkać wszędzie, łatwo wyszukać zasoby RSS. Czasem trudno jest przebrnąć przez wszystko, co znajdziemy w wyszukiwarce. Od czego zacząć? Najlepiej od dostępnych online przewodników po RSS. Oto lista kilku poradników, które warto sprawdzić: (cid:141) http://www.webovers.org/index.php?id=1rss — kurs RSS 2.0 (rysunek 1.7), (cid:141) http://webmaster.helion.pl/kurshtml/rss/poradnik.htm — poradnik tworzenia kanałów RSS, (cid:141) http://sunum.kt.agh.edu.pl/~padacha/rsss/kurs_real_ss.html — krótki kurs RSS 2.0, (cid:141) http://www.rss.lostsite.pl/index.php?page=kurs1 — opis tworzenia kanałów RSS, (cid:141) http://developer.mozilla.org/pl/docs/RSS:Na_pocz C4 85tek — kurs RSS dla początkujących, (cid:141) http://www.w3schools.com/rss/default.asp — wielostronicowy przewodnik po RSS 2.0 (w języku angielskim). Rozdział 1. ♦ Muszę mieć RSS 25 Rysunek 1.7. Kurs RSS 2.0 w serwisie Webovers.org Poniżej przedstawiamy listę adresów internetowych zawierających oficjalne specyfi- kacje formatów RSS i Atom. Jeżeli utworzone przez nas źródło nie działa w naszym czytniku RSS, warto sprawdzić reguły obowiązujące dla wersji RSS, którą się posłu- gujemy (swoje źródła możemy również sprawdzić online — co omawia rozdział 3., „Tworzenie źródeł RSS” — wystarczy udać się pod adres http://feedvalidator.org/): (cid:141) RSS 0.90 – http://www.purplepages.ie/RSS/netscape/rss0.90.html, (cid:141) RSS 0.91 – http://backend.userland.com/rss091 oraz http://my.netscape.com/publish/formats/rss-spec-0.91.html, (cid:141) RSS 0.92 – http://backend.userland.com/rss092, (cid:141) RSS 0.93 – http://backend.userland.com/rss093, (cid:141) RSS 1.0 – http://web.resource.org/rss/1.0/spec (polskie tłumaczenie: http://kleon.info/rss/spec-rss1.html), (cid:141) RSS 1.1 – http://inamidst.com/rss1.1/, (cid:141) RSS 2.0 – http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss (rysunek 1.8); specyfikacja w języku polskim: http://algorytmy.pl/doc/rss/, (cid:141) Atom – http://xml.coverpages.org/draft-ietf-atompub-format-11.txt (opis formatu Atom w języku polskim: http://kurs.browsehappy.pl/Atom/Atom). 26 Rysunek 1.8. Specyfikacja RSS w witrynie Harvard Law Sekrety RSS Oprócz tego w internecie można znaleźć tony artykułów na temat RSS, niektóre bardzo interesujące. Oto kilka przykładowych artykułów zawierających recenzje i porównanie czytników RSS: (cid:141) http://www.iem.pw.edu.pl/~remiszez/opis_czytnikow_rss.htm — porównanie czytników RSS, (cid:141) http://www.wiro.home.pl/marcin/myrss/index.php?option=com_content task =category sectionid=5 id=90 Itemid=57 — opis czytników RSS, (cid:141) http://www.chip.pl/php/table.php?i=875640 — porównanie sześciu popularnych czytników RSS, (cid:141) http://www.pcworld.pl/news/92235.html — artykuł z magazynu PC World opisujący czytniki RSS. Serwis Yahoo prowadzi grupy dyskusyjne poświęcone RSS (w języku angielskim): (cid:141) http://groups.yahoo.com/group/rss-dev/ — grupa dyskusyjna na temat RSS 1.0, (cid:141) http://groups.yahoo.com/group/RSS2-Support/ — grupa dyskusyjna na temat RSS 2.0 (rysunek 1.10). Poniżej przedstawiamy artykuły omawiające tworzenie i korzystanie z RSS: (cid:141) http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_103900.html — artykuł z serwisu Chip.pl poświęcony technologii RSS, (cid:141) http://www.pcworld.pl/artykuly/39397.html — artykuł „RSS — zrób to sam” z serwisu PC World. A oto artykuł na temat wprowadzania reklam (niestety!) do źródeł RSS: (cid:141) http://www.internetstandard.pl/news/81798.html Rozdział 1. ♦ Muszę mieć RSS 27 Rysunek 1.9. Porównanie czytników RSS w serwisie Chip.pl Rysunek 1.10. Na grupie dyskusyjnej Yahoo możemy zadać pytanie lub włączyć się w dyskusję na temat RSS 2.0 28 Sekrety RSS Na stronach Syndic8 znajdują się statystyki RSS (rysunek 1.11), m.in. liczba źródeł śle- dzona przez Syndic8, liczba osób korzystających z wersji 0.92 w porównaniu z wer- sją 2.0 itp.: (cid:141) http://www.syndic8.com/stats.php Rysunek 1.11. W serwisie Syndic8 znajdziemy wiele różnych statystyk na temat RSS Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat RSS, np. procent osób korzystających z danej wersji RSS, należy kliknąć odnośnik RSS znajdujący się w górnej części strony. Istnieją nawet źródła RSS na temat RSS, co ma sens, jeśli to dokładniej przemyśleć. Jaki może być lepszy sposób na rozgłaszanie wiadomości poświęconych RSS niż źródło RSS? Oto krótka lista źródeł RSS poświęconych wydarzeniom w świecie RSS: (cid:141) Źródło RSS z witryny Dave’a Winera — www.scripting.com/rss.xml (witryna: www.scripting.com). (cid:141) Źródło RSS ze wskazówkami na temat RSS i Atom — www.lockergnome.com/rss/rss.php (witryna: http://channels.lockergnome.com/rss). (cid:141) Robin Good’s Independent Publishing News — www.masternewmedia.org/index-independent_publishing.rdf (witryna: www.mastermedia.org/independent_publishing.htm). Poniżej zamieszczamy listę interesujących witryn zawierających kanały RSS: (cid:141) Wiadomości Onet.pl — http://wiadomosci.onet.pl/rssinfo.html (cid:141) Gazeta Wyborcza — http://serwisy.gazeta.pl/rss/0,0.html (rysunek 1.12) (cid:141) Rzeczpospolita.pl — http://www.rzeczpospolita.pl/ (cid:141) Polskie Radio — http://www.radio.com.pl/rss/ Rozdział 1. ♦ Muszę mieć RSS 29 Rysunek 1.12. Jak widać na przykładzie portalu Gazeta.pl, niemal każdy dział posiada swój kanał RSS (cid:141) CHIP.pl — http://www.chip.pl/rss/ (cid:141) IDG.pl — http://www.idg.pl/rss/ (cid:141) Dziennik Internautów — http://di.com.pl/rss/ W celu wybrania odpowiedniego źródła RSS można sprawdzić podany wcześniej w tym rozdziale spis źródeł RSS. Na przykład w katalogu źródeł Syndic8 (www.syndic8.com/ feedlist.php) można znaleźć 104 785 źródeł RSS. W internecie dostępne są też do pobrania narzędzia do obsługi RSS (więcej na ich temat powiemy w dalszej części książki): (cid:141) Atom2RSS (www.2rss.com/software.php?page=atom2rss) — konwertuje źródła w formacie Atom na źródła RSS, (cid:141) NewsAloud (www.nextup.com/NewsAloud/) — odczytuje na głos źródła RSS, (cid:141) WebNews.TV (www.webnews.tv/) — odczytuje na głos źródła RSS i inne źródła wiadomości za pomocą animowanego pingwina, (cid:141) Take-Off (www.take-off.as/index.htm) — konwertuje źródła RSS na format baz danych i wyświetla je w innych formatach, np. PowerPoint. Spis narzędzi do obsługi RSS znajduje się też na stronie www.socialtext.net/rss-winterfest/ index.cgi?great_rss_tools. Listę programów narzędziowych do obsługi formatu Atom znajdziemy pod adresem http://www.atomenabled.org/everyone/atomenabled/. To by było na tyle — teraz jesteśmy już przygotowani do czytania źródeł RSS, możemy więc przejść do rozdziału 2.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekrety RSS
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: