Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00169 003705 18670031 na godz. na dobę w sumie
Sekrety retoryki. Reguły skutecznej komunikacji - książka
Sekrety retoryki. Reguły skutecznej komunikacji - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1466-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Mowa traTwa

Jeśli ideałem retora jest dla Ciebie Fidel Castro - wchodząc tu, żegnaj się z nadzieją. Wielogodzinna demagogia pozbawiona istotnych treści działa tylko w ustroju komunistycznym. Szanse, że Twoim audytorium będzie wielomilionowy tłum zmuszony do zachwycania się patetyczną perorą, są znikome. Słuchacze, z którymi przyjdzie Ci się zmierzyć, są dużo bardziej wymagający. Będą analizować, kontemplować, zechcą przyłapać Cię na błędach i nigdy nie wybaczą zanudzania. Pogotowie tu nie pomoże. Istnieje jednak ratunek.

Potrzebny Ci skondensowany kodeks retoryki!

Twoje wypowiedzi będą intensywne, pełne i mięsiste treściowo. Nauczysz się wpływać na ludzi za pomocą siły argumentów. Zaprzęgniesz do współpracy najnowsze zdobycze psychologii, w tym psychologii społecznej. Odkryjesz, jak za pomocą ustnej wypowiedzi kreować rzeczywistość. Rozpracujesz hipnotyzującą moc gestów i mimiki. Dowiesz się, na czym polega emocjonalne sterowanie podświadomością.

Kodeks retoryki - Twoja osobista 'czerwona książeczka'
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sekrety retoryki. Regu‡y skutecznej komunikacji Autor: Karsten Bredemeier T‡umaczenie: Daria Kuczyæska-Szymala ISBN: 978-83-246-1466-0 Tytu‡ orygina‡u: Der Rhetorik-Code Format: 122x194, stron: 96 Mowa traTwa Je(cid:156)li idea‡em retora jest dla Ciebie Fidel Castro (cid:150) wchodz„c tu, ¿egnaj siŒ z nadziej„. Wielogodzinna demagogia pozbawiona istotnych tre(cid:156)ci dzia‡a tylko w ustroju komunistycznym. Szanse, ¿e Twoim audytorium bŒdzie wielomilionowy t‡um zmuszony do zachwycania siŒ patetyczn„ peror„, s„ znikome. S‡uchacze, z kt(cid:243)rymi przyjdzie Ci siŒ zmierzy(cid:230), s„ du¿o bardziej wymagaj„cy. BŒd„ analizowa(cid:230), kontemplowa(cid:230), zechc„ przy‡apa(cid:230) CiŒ na b‡Œdach i nigdy nie wybacz„ zanudzania. Pogotowie tu nie pomo¿e. Istnieje jednak ratunek. Potrzebny Ci skondensowany kodeks retoryki! Twoje wypowiedzi bŒd„ intensywne, pe‡ne i miŒsiste tre(cid:156)ciowo. Nauczysz siŒ wp‡ywa(cid:230) na ludzi za pomoc„ si‡y argument(cid:243)w. ZaprzŒgniesz do wsp(cid:243)‡pracy najnowsze zdobycze psychologii, w tym psychologii spo‡ecznej. Odkryjesz, jak za pomoc„ ustnej wypowiedzi kreowa(cid:230) rzeczywisto(cid:156)(cid:230). Rozpracujesz hipnotyzuj„c„ moc gest(cid:243)w i mimiki. Dowiesz siŒ, na czym polega emocjonalne sterowanie pod(cid:156)wiadomo(cid:156)ci„. Kodeks retoryki (cid:150) Twoja osobista (cid:132)czerwona ksi„¿eczka(cid:148) (cid:149) Profesjonalne podej(cid:156)cie do nag‡ych za(cid:230)mieæ pamiŒci i utraty w„tku (cid:149) Skuteczne reagowanie na repliki i pytania rozbrajaj„ce (cid:149) Przekazywanie informacji zapadaj„cej w pamiŒ(cid:230) (cid:149) Uwalnianie wiarygodno(cid:156)ci i autentyczno(cid:156)ci (cid:149) Werbalne obezw‡adnianie s‡uchaczy SPIS TRE¥CI I. Uwagi wstÚpne 11 Nowe odkrycia psychologii i psychologii spoïecznej 13 14 Najnowsze osiÈgniÚcia nauk kognitywnych UpoĂledzenie informacyjne 16 II. PierwszorzÚdne przygotowanie Jasno zdefiniowany cel Z perspektywy medycyny Z perspektywy psychologii Z perspektywy sïów tworzÈcych rzeczywistoĂÊ Profesjonalny przekaz zasadniczy Trzy wskazówki dotyczÈce zasadniczego przekazu Apel skierowany do odbiorcy III. Retoryka — 10 podstawowych zasad Zaïoĝenie Zasada nr 1: Baza — powrót do kontekstu Zasada nr 2: Sïowa tworzÈce rzeczywistoĂÊ Unikaj bezosobowych przekazów Unikaj relatywizujÈcych „poduszeczek” Unikaj trybu przypuszczajÈcego i wypowiedzi typu „moglibyĂmy”, „chcielibyĂmy”, „powinniĂmy” Unikaj anonimowych przekazów 19 22 23 23 24 25 25 27 31 31 31 32 33 33 34 34 5 34 Unikaj „gdybania” 35 Koniec z pozornymi „pytaniami retorycznymi” 36 ChwileczkÚ… Zapomnij o swoich ulubionych „wypeïniaczach” 37 Uĝywaj wyraĝeñ odnoszÈcych siÚ do teraěniejszoĂci, twórz w ten sposób fakty Zasada nr 3: Pozytywne sformuïowania Zasada nr 4: Strona czynna Zasada nr 5: Oceny kreujÈce wizerunek Zasada nr 6: Konsekwentne uporzÈdkowanie Zasada nr 7: Umysïowe kotwice Zasada nr 8: Kropka = pauza Zasada nr 9: Fakty, daty i relacje miÚdzy nimi Zasada nr 10: Odpowiedni rytm IV. Skuteczne stosowanie reguï retoryki — wzmocnienia SkutecznoĂÊ sytuacyjna Programowanie Deprogramowanie Reprogramowanie Swobodna postawa Na stojÈco Na siedzÈco Rytualizacja gestów i sygnaïów Czas trwania gestu Kontakt wzrokowy to Twoja wiarygodnoĂÊ ByÊ i pozostaÊ autentycznym Stworzenie i umocnienie „brzmienia”, które moĝna nastÚpnie przywoïywaÊ 6 38 38 41 42 42 43 46 47 48 53 54 54 55 55 56 56 58 58 59 59 60 61 Profesjonalne podejĂcie do nagïych zaÊmieñ i utraty wÈtku Pierwsza moĝliwoĂÊ: Nigdy nie mów nigdy... Druga moĝliwoĂÊ: Powiedz to inaczej Trzecia moĝliwoĂÊ: Powtórz siÚ Czwarta prowokujÈca moĝliwoĂÊ: JakieĂ pytanie? Skuteczne reagowanie na repliki — reguïa trzech T Kaĝda odpowiedě to legitymizacja pytania! Informacja zwrotna wedïug Bredemeiera sposobem na powstrzymanie eskalacji konfliktu Przymus mówienia — emocjonalne sterowanie podĂwiadomoĂciÈ Dodatek Specyficzne zastosowania reguï retoryki mwiczenia Literatura 62 63 63 63 64 65 68 75 79 85 85 86 87 7 II. PIERWSZORZ}DNE PRZYGOTOWANIE Ustosunkowanie siÚ na pïaszczyěnie jÚzykowej jest w biznesie równoznaczne z okreĂleniem swego stanowiska przez mówcÚ. „JesteĂ panem swoich sïów, ale gdy je juĝ wypowiesz, one zacznÈ panowaÊ nad tobÈ.” szkockie przysïowie Oto optymalny sposób postăpowania, który naleŢy realizowañ krok po kroku: 1. Na etapie przygotowaĹ do planowanej rozmowy lub prezentacji szczegóķowo zdefiniuj na gķos swoje cele oraz sformuķuj najwaŮniejsze czďŎci skķadowe swojej wypowiedzi, czyli jej zasadniczy przekaz i apele kierowane do odbiorcy. 2. Na tej podstawie sformuķuj gķoŎno swój tekst, jednoczeŎnie go zapisujûc. 3. Przejrzyj go ponownie, konsekwentnie stosujûc podstawowe reguķy retoryki (s. 33 i kolejne). 4. Wielokrotnie i powoli przeczytaj tekst na gķos. W ten sposób powstanie jego mentalne sformuķowanie, forma sķowna, która utrwali siď w Twojej ŎwiadomoŎci i bďdzie mogķa zostaý przywoķana (to rodzaj programowania z wykorzystaniem pďtli fonologicznych). 5. Skróý caķy tekst do kilku haseķ, za którymi bďdû siď kryý caķe akapity tekstu zgromadzone i usystematyzowane w Twojej pamiďci i gotowe do przywoķania. Bďdû to reprezentacje opracowanych wczeŎniej fragmentów tekstu, które Twoja podŎwiadomoŎý przypisze potem do poszczególnych haseķ, umoŮliwiajûc ich przywoķanie. 19 6. Naucz siď na pamiďý wprowadzenia, zasadniczego przekazu oraz apelów do odbiorcy. Pierwsze wraŮenie ma decydujûce znaczenie, natomiast ostatnie utrzymuje siď najdķuŮej. 7. Nastďpnie powoli wypowiedz caķy tekst, posiķkujûc siď hasķami. JeŎli wystûpiû jakieŎ trudnoŎci, jeszcze raz przeczytaj powoli caķy tekst na gķos. 8. üwicz tak dķugo, aŮ opanujesz wszystkie elementy planowanej wypowiedzi czy prezentacji. Tym, co odróĝnia orkiestrÚ profesjonalnÈ od amatorskiej, jest praktyka! Kurt Masur, dyrygent Taki zoptymalizowany sposób postÚpowania warto stosowaÊ w przypadku rozmów, prezentacji czy wykïadów, które mogÈ siÚ odbywaÊ w rozmaitych sytuacjach, na przykïad podczas rozmów kwalifikacyjnych, rozmów z klientami, prezentacji pro- jektów czy wystÈpieñ zwiÈzanych z wejĂciem firmy na gieïdÚ. ZaletÈ powyĝszego postÚpowania jest to, ĝe podczas takiego metodycznego przygotowania zarówno w pamiÚci krótkotrwa- ïej, jak i dïugotrwaïej zostajÈ zgromadzone gotowe elementy ar- gumentacji, które moĝna potem przywoïaÊ i z ïatwoĂciÈ wyko- rzystaÊ podczas kolejnego wystÈpienia. Doskonaïym przykïadem sÈ choÊby dbajÈcy o siïÚ swej ar- gumentacji politycy. Najpierw omawiajÈ jakiĂ swój pomysï w gronie przyjacióï, potem na szczeblu gminy, potem powiatu, nastÚpnie na poziomie regionalnym, a wreszcie na arenie ogól- nokrajowej. Wtedy — caïkowicie pewni sïusznoĂci i skuteczno- Ăci swojej argumentacji — swobodnie biorÈ udziaï w którymĂ z talk show nadawanych w telewizji w godzinach najwiÚkszej oglÈdalnoĂci. 20 Natomiast menedĝerowie najwyĝszego szczebla czÚsto po- stÚpujÈ zupeïnie inaczej. Po przemyĂleniu swojej argumentacji od razu wystÚpujÈ w telewizyjnym talk show i tam okazuje siÚ, ĝe nie potrafiÈ dobrze wyartykuïowaÊ swoich koncepcji. W efek- cie fatalnie siÚ prezentujÈ i nikogo do danej sprawy nie potrafiÈ przekonaÊ. Kto w trakcie kolejnych rund rozmowy ogranicza siÚ wyïÈcznie do odpowiadania na zadawane pytania, oddaje prowadzenie rozmowy i rezygnuje przez to z wïasnego przekazu. Zdarza siÚ to takĝe politykom, jak na przykïad w styczniu 2002 roku ówczesnemu kandydatowi CDU/CSU na urzÈd kanclerski — premierowi Bawarii dr. Edmundowi Stoiberowi. Dr Edmund Stoiber chciaï zareklamowaÊ siÚ w najwaĝniejszym talk show niemieckiej telewizji publicznej prowadzonym przez Sabine Christiansen. W tygodniku „Der Spiegel” ukazaï siÚ potem na poczÈtku lutego artykuï pod znamiennym tytuïem Czïowiek, który ewidentnie potrzebuje pomocy. Oto fragment wypowiedzi Stoibera: „…oznacza to wiÚc zmniejszenie spro…, zmniejszenie tego, tego, yyy, tego, no tego, tego wieku, wieku dzieci, gdy sÈ…, wieku, w jakim sÈ sprowadzane; nastÚpnie mamy punkt piÈty, a potem zaraz punkt szósty, który uderzy, ach, nie uderzy, tyl- ko yyy, czy ja, yyy, yyy mam podstawy do uzyskania azylu poza przeĂladowaniem politycznym i rasistowskim, czyli takĝe podstawy, yyy, gdy równieĝ inne, gdy…, gdy istniejÈ inne, ĝe tak powiem, podstawy, czyli dyskryminacja pïciowa czy in- na, yyy, jak w przypadku kobiet, które w jakiĂ tam sposób sÈ gdzieĂ tam przeĂladowane za bycie kobietami”. Pan Stoiber zwróciï siÚ ponadto do prowadzÈcej talk show Sabine Christiansen „pani Merkel” i po wielokroÊ sprawiaï wra- ĝenie, jakby (caïkowicie) straciï kontakt z rzeczywistoĂciÈ. Kandydat na kanclerza daï wtedy zupeïnÈ plamÚ, choÊ, wedïug mnie, z pewnoĂciÈ uwaĝaï, ĝe jest przygotowany i wie, co ma 21 mówiÊ. Polegaï na swojej szerokiej wiedzy i liczyï na to, ĝe wystarczy umiejÚtnoĂÊ kojarzenia faktów. Ale do widza nie do- tarï ĝaden jasny przekaz, a to oznacza po prostu klÚskÚ. Prze- kaz nie byïby jasny nawet dla takiego widza, który uwaĝnie przysïuchiwaïby siÚ wypowiedzi premiera Bawarii i potrafiï jÈ sprawnie zinterpretowaÊ. PoraĝkÚ owego wystÈpienia pogïÚbiïy póěniejsze komenta- rze prasowe. W tygodniku „Der Stern” zdjÚcia panów Schrödera i Stoibera, kandydatów na urzÈd kanclerski, opatrzono zïo- Ăliwym podpisem: „Ten czy yyy?”. Problem uwidoczniï siÚ równieĝ w samej strukturze rozmo- wy prowadzonej w talk show. Stoiber staraï siÚ odpowiedzieÊ na kaĝde pytanie, przez co caïkowicie zrezygnowaï z moĝli- woĂci przedstawienia swojego wïasnego przekazu. ProwadzÈca rozmowÚ czÚsto przerywaïa jego wypowiedzi i zadawaïa dodatkowe pytania, a Stoiber bezpoĂrednio siÚ do tego wszystkiego odnosiï. Udzielane na gorÈco odpowiedzi staraï siÚ wïÈczyÊ w tok swojej argumentacji, przez co ucier- piaïa caïa jej struktura. Efektem byïo babiloñskie (czy raczej bawarskie) pomieszanie jÚzyków. Jasno zdefiniowany cel Jasne zdefiniowanie celu stanowi ponowne odkrycie ěródïa samego aktu mowy. parafraza sïów Paula Claudela W fazie przygotowawczej naleĝy sïownie zdefiniowaÊ swój cel (wraz z wyraěnie okreĂlonym efektem koñcowym), który powinien: x byÊ w realistycznej ocenie osiÈgalny, x umoĝliwiaÊ dokonanie oceny tego, czy zostaï osiÈgniÚty, x w sposób wyraěny dotyczyÊ naszego rozmówcy lub au- dytorium. 22 Z perspektywy medycyny OsiÈgniÚcie zamierzonego celu naleĝy zaïoĝyÊ juĝ na etapie jego formuïowania. Zgodnie z odkryciami wspóïczesnej me- dycyny endogenny ukïad kannabinoidowy zwiÚksza wówczas wydzielanie substancji o pozytywnym dziaïaniu, które wspie- rajÈ i uïatwiajÈ osiÈgniÚcie danego celu (pozytywny efekt emocjonalny). Zupeïnie inaczej bÚdzie, jeĂli skoncentrujemy siÚ na swoich sïaboĂciach, obawie przed poraĝkÈ czy ewentualnych niepo- wodzeniach (negatywny efekt emocjonalny). Wówczas szybko oddychamy, ciĂnienie krwi roĂnie, robimy siÚ nerwowi, a stres oddziaïuje na nas negatywnie, utrudnia- jÈc osiÈgniÚcie celu. Endogenny ukïad kannabinoidowy re- aguje negatywnie, wydzielajÈc substancje, które nas blokujÈ. Ów wewnÚtrzny ukïad ludzkiego ciaïa medycyna zna zale- dwie od dwóch dziesiÚcioleci, a prace nad specyfikami, które bezpoĂrednio wpïywaïyby na jego dziaïanie, dopiero trwajÈ. Warto wiÚc na razie skorzystaÊ z rady Amerykanina Williama Jamesa, jednego z twórców wspóïczesnej psychologii: „Czyñ tak, jakbyĂ juĝ byï u celu, a z pewnoĂciÈ tam dotrzesz!” (tzw. metoda filmu). Z perspektywy psychologii Najlepsi sportowcy podczas przygotowañ do startu wyobra- ĝajÈ sobie przebieg danego wyĂcigu czy meczu po to, by móc potem „automatycznie” i podĂwiadomie siÚ do niego odwoïy- waÊ (programowanie). Saneczkarz ukïada sobie przed startem idealnÈ liniÚ zjazdu, by w trakcie jazdy w sposób automatyczny wedïug niej siÚ kierowaÊ. 23 Lance Armstrong, legenda Tour de France, zawodnik, któ- ry odnosiï najwiÚksze sukcesy w historii kolarstwa, równieĝ koncentrowaï siÚ na konkretnych celach: „Jak wygram Tour po raz siódmy, wycofam siÚ”. Z perspektywy sïów tworzÈcych rzeczywistoĂÊ Formuïowanie celu podlega podstawowym reguïom wynika- jÈcym z faktu, ĝe jÚzyk wpïywa na rzeczywistoĂÊ, i powinno uwzglÚdniaÊ odkrycia neurolingwistyki, stwierdzajÈce miÚdzy innymi to, ĝe klarowne zapowiedzi na trwaïe trafiajÈ do umy- sïów sïuchaczy. Przykīad negatywny: „Po mojej, miejmy nadziejď, Ůe udanej, prezentacji, chciaķbym na koniec posiedzenia, jeŎli bďdzie to moŮliwe, otrzymaý jako ubiegajûcy siď o kierownictwo nad projektem akceptacjď dla nowego projektu bezpoŎrednio od prawdopodobnie przekonanego juŮ wówczas zarzûdu”. Przykīad pozytywny: „Po zakoĹczeniu mojej przekonujûcej prezentacji otrzymam na koniec posiedzenia od zarzûdu akceptacjď dla nowego projektu jako jego kierownik!”. Profesjonalny przekaz zasadniczy Zasadnicze przekazy sÈ jak bastiony opierajÈce siÚ zalewowi informacji nieistotnych. Jest tylko jedna szansa dla pierwszorzÚdnego przekazu zasadniczego — i naleĝy jÈ wykorzystaÊ! 24 Po godzinie sïuchacz zapomni mniej wiÚcej 95 procent szcze- góïów zawartych w Twojej wypowiedzi. A to, co zostanie, to czÚsto jedynie jakieĂ skojarzenie oraz niesprecyzowane bliĝej ogólne wraĝenie dotyczÈce tego, co odbiorcy wydaje siÚ, ĝe zrozumiaï. Za wszelkÈ cenÚ zadbaj, by w jego umyĂle pozostaï Twój zasadniczy przekaz. NajproĂciej zrobiÊ to, wprowadzajÈc go do swojej wypowiedzi nawet jesz- cze przed powitaniem. Pierwsze zdanie przyciÈga najwiÚkszÈ uwagÚ sïuchaczy. Nie zmarnuj go na powitanie, lecz najpierw nadaj swój zasad- niczy przekaz. Zasadniczy przekaz podkreĂla i uzasadnia Twoje stanowisko oraz uïatwia Ci odniesienie sukcesu. Trzy wskazówki dotyczÈce zasadniczego przekazu 1. Nazwa firmy lub nazwa produktu muszÈ zostaÊ wy- raěnie podkreĂlone — po to, by kojarzyïy siÚ w pamiÚci z zasadniczym przekazem. ProszÚ przypomnieÊ sobie hasïa: „Audi — przewaga dziÚki technice” czy „Wszystko jest moĝliwe — Toyota!”. SÈ to tylko hasïa reklamowe, ale jakĝe skuteczne. Inaczej staïo siÚ w przypadku hasïa: „I jedzie jak po torach”. Koncern Opel zmarnowaï miliony, bo respondenci koja- rzÈ to hasïo z Audi, BMW, a nawet z kolejÈ niemieckÈ, a jedynie z rzadka z wïaĂciwym produktem, czyli sa- mochodami marki Opel. 2. Przekaz zasadniczy streszcza podstawy danej rozmowy czy wypowiedzi (w jednym zdaniu). 25 Przykīad: „MARCHON to gwarancja doskonaķych usķug w branŮy optycznej i dlatego nasi partnerzy wciûŮ chcû odnosiý z nami sukcesy!”. M A R C H O N amy w Niemczech i Austrii ponad 3000 bsolutnie najlepszych optyków ealizujemy zamówienia bķyskawicznie i zapewniamy doskonaķe wsparcie sprzedaŮy ieszymy siď zaufaniem ponad 70 wysoko wykwalifikowanych wspóķpracowników istoria naszych dokonaĹ jest imponujûca ferujemy innowacyjne rozwiûzania asze kolekcje tworzû najlepsi projektanci MARCHON 3. Wïasne stanowisko podkreĂlamy wyraěnie poprzez dobór przymiotników i przysïówków zawierajÈcych odpowied- niÈ ocenÚ, które w sposób ostateczny wyraĝajÈ nasze stanowisko. Po zbudowaniu tych umocnieñ moĝemy kontynuowaÊ akt komunikacji, chÚtnie wdajÈc siÚ w dyskusjÚ. Przykīad: „My, Arcor SA, stanowimy wŎród alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych absolutny numer jeden, co sprawia, Ůe nasi partnerzy zawsze mogû na nas polegaý!”. 26 Wskazówka: NajwiÚkszÈ uwagÚ sïuchaczy przyciÈga sam po- czÈtek wykïadu lub prezentacji. Naleĝy zadbaÊ o to, by prze- kaz zasadniczy dotarï do nich wïaĂnie wtedy! UĝywajÈc wyraĝenia „My, Arcor SA”, wyraěnie podkreĂla- my zwiÈzek swojej osoby z anonimowym przedsiÚbiorstwem. Warto odpowiednio dostosowaÊ nastÚpujÈce potem powitanie. Przykīad: WejŎcie na scenď — przyjďcie odpowiedniej postawy — wyraŬne nawiûzanie kontaktu wzrokowego. „My, Arcor SA, stanowimy wŎród alternatywnych operatorów telekomunikacyjnych absolutny numer jeden, co sprawia, Ůe nasi partnerzy zawsze mogû na nas polegaý! Moi paĹstwo, serdecznie witamy na naszej dorocznej imprezie!...”. Apel skierowany do odbiorcy Apele wyraĝane w akcie komunikacji to osadzone w pïaszczyěnie myĂlenia i dziaïania oraz wpïywajÈce na podejmowane decyzje sugestie, które kierujemy do naszego rozmówcy (sïuchacza). Apele jako czÚĂci skïadowe wypowiedzi stanowiÈ Ărodek za- radczy na wypadek pojawienia siÚ w jej trakcie dowolnych elementów pozbawionych znaczenia. Nieistotne elementy pojawiajÈ siÚ w wyniku zïudzenia, ĝe udaïo nam siÚ wzbudziÊ czyjÈkolwiek uwagÚ. ¿eby Twoja przemowa czy prowadzona rozmowa przyniosïa efekty, musisz byÊ absolutnie pewien uwagi swojego sïuchacza! Skierowany do jednego rozmówcy czy caïego audytorium apel (sugestie dotyczÈce dziaïania, myĂlenia czy mówienia) 27 wyraĝa to, co chcemy uzyskaÊ od sïuchacza (jest na niego ukierunkowany). Zamiast na próĝno kokietowaÊ samych siebie wïasnymi sïowami, warto dziÚki skierowanym do odbiorcy apelom bu- dowaÊ ze sïuchaczami dialog — nawet wtedy, gdy jest to wy- kïad czy prezentacja, a wiÚc z zaïoĝenia monolog! Apele to bezpoĂrednie wezwania, które wiÈĝÈ siÚ z przed- stawianymi treĂciami. StanowiÈ odpowiedě na nastÚpujÈce pytania ze strony rozmówcy: x „Co mnie to wszystko obchodzi?”, x „Co mogÚ dziÚki temu zyskaÊ?” (Karol Marks). Przykīad negatywny: „Mam nadziejď, Ůe uda mi siď pokazaý paĹstwu, czy mogû paĹstwo skorzystaý z naszego obszernego know-how w zakresie transferu danych i w jaki sposób, a takŮe Ůe przy okazji byý moŮe bďdû paĹstwo mogli zaoszczďdziý nawet 30 procent ponoszonych dotychczas kosztów”. Przykīad pozytywny: „Skorzystajcie z naszego obszernego know-how w zakresie transferu danych, a przy okazji oszczďdzicie 30 procent ponoszonych dotychczas kosztów!”. Kolejna cenna wskazówka: ¿eby rozmówca lub audytorium od samego poczÈtku byli nastawieni na odbiór, wartoĂÊ do- datkowÈ wynikajÈcÈ z treĂci swojej wypowiedzi przedstaw tuĝ po zasadniczym przekazie. 28 Przykīad: „Przedstawiď paĹstwu kryteria decydujûce o sukcesie zastosowania naszej prostej strategii i proszď od razu je porównaý z Waszym dotychczasowym sposobem postďpowania”. 29 BïÚdy mogÈ zdarzyÊ siÚ kaĝdemu mówcy, natomiast profesjonalni mówcy wiedzÈ, jak sobie z tym radziÊ. Trenerzy retoryki zarabiajÈ na chleb w pocie czoïa innych. 30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekrety retoryki. Reguły skutecznej komunikacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: