Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00412 005987 19029539 na godz. na dobę w sumie
Sekrety wielkich handlowców - ebook/pdf
Sekrety wielkich handlowców - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Vocatio Język publikacji: polski
ISBN: 83-7146-237-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Różnica między zwykłym sprzedawcą a wielkim handlowcem tkwi w jednym: wielki handlowiec sprzedaje więcej! On generuje większe wpływy ze sprzedaży niż ktokolwiek inny. Sprzedaje więcej zarówno w latach chudych, jak i tłustych, w okresach i dobrej, i złej koniunktury. Bez względu na konkurencję, bez względu na cenę, bez względu na wewnętrzne problemy w firmie, Rainmaker sprzedaje więcej, bo nigdy nie ustaje w stosowaniu zasad, których zwykli sprzedawcy nie przestrzegają wcale lub które stosują tylko czasami.

Na podstawie wywiadów z 50 wielkimi handlowcami ze Stanów Zjednoczonych Fox przygotował pigułkę praktycznej i niesamowitej wprost wiedzy, bo opartej na doświadczeniu najlepszych. Ta książka ujawnia ich sekrety, tajemnice prawdziwych Rainmakerów. To dzięki zasadom tutaj przedstawionym sprzedają oni więcej i zarabiają większe pieniądze niż cała rzesza zwykłych przedstawicieli handlowych. Rób więc to, co oni i ściągaj deszcz urodzaju na siebie i na swoją firmę!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ΣΕΚΡΕΤΨ ΩΙΕΛΚΙΧΗ ΗΑΝ∆ΛΟΩΧΩ Ω σεριι „Ρεχεπτα να βιζνεσ” ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ∀πυϕ#χε κσι#∃κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ⌠ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι! δυ∀ε πιενι#δζε ω σωοϕεϕ φιρµιε, χζψλι ο ∀ωι!τψχη ζασαδαχη λυδζι βιζνεσυ 3. ϑακ βψ! ωιελκιµ σζεφεµ, χζψλι ϕακ ζναλε#∃ ναϕλεπσζψχη πραχοωνικ⌠ω 4. ϑακ ζοστα! σζαµανεµ σπρζεδα∀ψ, χζψλι ϕακ σπροωαδζι∃ δο φιρµψ δεσζχζ πιενι!δζψ 5. Νιε ωψσψ∃αϕ Χς, χζψλι ϕακ σι! δοστα∃ δο δοβρεϕ φιρµψ 6. ϑακ ζοστα! ΧΕΟ, χζψλι ο ζασαδαχη δοχηοδζενια να σζχζψτψ 7. Σεκρετψ ωιελκιχη ηανδλοωχ⌠ω, χζψλι ϕακ δοκονψωα∃ τεγο, χζεγο ιννι νιε µογ Ωι!χεϕ ινφορµαχϕι ο αυτορζε να στρονιε: ωωω.φοξανδχοµπανψ.χοµ Jeffrey J. Fox ΣΕΚΡΕΤΨ ΩΙΕΛΚΙΧΗ ΗΑΝ∆ΛΟΩΧΩ czyli jak dokonywać tego, czego inni nie mogą Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa Τψτυ∀ ορψγινα∀υ: Σεχρετσ οφ Γρεατ Ραινµακερσ Πρζεκ∀αδ: Τερεσα Κοωαλσκα Ρεδακχϕα: Ιρενα Κανιχκα Ρεδακχϕα τεχηνιχζνα: Μα γορζατα Βιεγα∋σκα−Βαρτοσιακ Προϕεκτ οκ∀αδκι: ϑοαννα Ζ ονκιεωιχζ Κορεκτα: Ρενατα Βορκοωσκα Χοπψριγητ ♥ 2006 βψ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ. Φιρστ πυβλισηεδ βψ Ηψπεριον. Τηε Πολιση τρανσλατιον ριγητσ πυβλισηεδ ιν αγρεεµεντ ωιτη ∆ορισ Σ. Μιχηαελσ Λιτεραρψ Αγενχψ, Ινχ., Νεω Ψορκ, ΥΣΑ Χοπψριγητ φορ τηε Πολιση εδιτιον ♥ 2006 βψ Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο”. Αλλ ριγητσ το τηε Πολιση εδιτιον ρεσερϖεδ Ωσζελκιε πραωα δο ωψδανια πολσκιεγο ζαστρζε#ονε. Κσι∃#κα ανι #αδνα ϕεϕ χζ! νιε µο#ε βψ πρζεδρυκοωψωανα ανι ω ϕακικολωιεκ ιννψ σποσ⌠β ρεπροδυκοωανα χζψ ποωιελανα µεχηανιχζνιε, φοτοοπτψχζνιε, ζαπισψωανα ελεκτρονιχζνιε λυβ µαγνετψχζνιε, ανι οδχζψτψωανα ω ροδκαχη πυβλιχζνεγο πρζεκαζυ βεζ πισεµνεϕ ζγοδψ ωψδαωχψ. Ω σπραωιε ζεζωολε∋ ναλε#ψ ζωραχα σι! δο: Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα, υλ. Πολνεϕ Ρ⌠#ψ 1 ε−µαιλ: ϖοχατιο≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Ρεδακχϕα: φαξ (22) 648 63 82, τελ. (22) 648 54 50 ∆ζια∀ ηανδλοωψ: φαξ (22) 648 03 79, τελ. (22) 648 03 78 ε−µαιλ: ηανδλοωψ≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Κσι!γαρνια Ωψσψ∀κοωα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα 78, σκρ. ποχζτ. 54 τελ. (603) 861 952 ε−µαιλ: κσιεγαρνια≅ϖοχατιο.χοµ.πλ ωωω.ϖοχατιο.χοµ.πλ ΙΣΒΝ 83−7146−237−9 Κσι (κ! τ! πο∀ωι!χαµ ωσζψστκιµ Ραινµακεροµ να ∀ωιεχιε: γαζεχιαρζοµ, πραχοωνικοµ µψϕνι σαµοχηοδοωψχη, ναυχζψχιελοµ, βαρµανοµ, µεχηανικοµ, ινσπεκτοροµ οχηρονψ ∀ροδοωισκα, τρενεροµ φιτνεσσυ, γραχζοµ ω ρυγβψ οραζ µαµοµ, νιανιοµ, βαβχιοµ ι δζιαδκοµ. Σπισ τρε χι Ποδζι!κοωανια ................................................................. 9 Ωστ!π ............................................................................. 11 1. Οδψσεϕα – οδ #⌠∀τοδζιοβα δο Ραινµακερα ................... 15 2. ∆λα Ραινµακερ⌠ω νιε ιστνιεϕε κονκυρενχϕα ................. 21 3. Μοττα ωιελκιχη ηανδλοωχ⌠ω........................................ 23 4. „Νιε σπρζεδασζ πιωα, σιεδζ∃χ πρζψ βιυρκυ”.................. 26 5. Νιε πρζεγαπ πιερωσζεγο σψγνα∀υ χη!χι ζακυπυ ........... 28 6. Ζµιε∋ 6 ω 60 000 ........................................................ 31 7. Σπρζεδα# το σπορτ κοντακτοωψ...................................... 33 8. Κο∀ονοτατνικοωα ρυλετκα.............................................. 35 9. ϑακ υµ⌠ωι σι! να σποτκανιε........................................ 37 10. ϑακ πραωιδ∀οωο ροζποχζ∃ σποτκανιε ηανδλοωε .......... 41 11. Πραωδζιωψ σεκρετ προσζενια ο ζαµ⌠ωιενιε ................. 43 12. Πρζεσπαχερυϕ σι!............................................................ 47 13. Ω!δκαρζ ....................................................................... 51 14. Χζεµυ κλιενχι χηχ∃ κογο πολεχα ? ............................ 53 15. „Ζϕε#δ#αϕ στ∃δ, αλε ϕυ#!” ............................................... 56 16. Χο ζα δαρµο το νιε το σαµο χο σπρζεδα# ζε στρατ∃ ...... 59 17. Πψτανια−κλυχζε δο σπρζεδα#ψ νρ 1 ι 2 ........................... 61 18. Νιεχη κλιεντ κονιεχζνιε χο ζροβι ................................ 64 19. Γαζεχιαρζε.................................................................... 66 20. Χενα βψ∀α πραωιδ∀οωα.................................................. 69 21. Ρεδυχτιο αδ αβσυρδυµ ................................................. 71 22. Νιε ρεζψγνυϕ ζ οστατνιεγο σποτκανια ............................ 74 23. Ωψτψχζαϕ ι οσι∃γαϕ χελε ................................................ 77 24. Σ∀οωο „χενα” ωψρζυ ζε σ∀οωνικα............................... 80 25. Πρζψγοτυϕ οφερτ! νιε δο οδρζυχενια .............................. 83 26. Νιεχη νικτ νιε πρζεγονι χι! ω πραχψ ............................ 86 27. Σταραϕ σι! ζαµκν∃ σπραω! ϕυ# να πιερωσζψµ σποτκανιυ ................................................... 88 28. Ποζψσκυϕ ωπ∀ψωοωψχη ................................................ 90 29. Μιλχζενιε ϕεστ ζ∀οτεµ ................................................... 93 30. Νιε ποδαωαϕ κωοτψ ...................................................... 96 31. Πψτανια−κλυχζε δο σπρζεδα#ψ νρ 3 ι 4 ........................... 99 32. ∆οβρε µανιερψ + ωψτρωα∀ο = ωψνικι ..................... 101 33. Ρ⌠β νοτατκι................................................................. 104 34. ϑακ πρζεπροωαδζι αναλιζ! ποτρζεβ ............................ 107 35. ϑακ πρζψγοτοωα πρεζενταχϕ! ..................................... 110 36. Υκ∀αδψ νιε µαϕ∃ ζναχζενια ........................................ 115 37. Ζαδβαϕ ο ζεσταω „Ζ”................................................... 118 38. Σπρζεδαωαϕ πο ρεδνικοµ ........................................... 120 39. Ακχεντ οσοβιστψ.......................................................... 123 40. Βυδυϕ αρχηιωυµ χεννψχη κλιεντ⌠ω ........................... 125 41. Μαρκετινγ να ρατυνεκ ................................................. 128 42. Νιε ωψσψ∀αϕ οφερτ ποχζτ∃ ............................................ 131 43. Σψστεµ ηιεραρχηιζοωανια µο#λιωο χι σπρζεδα#ψ ΩΟ ........................................ 133 44. Ω βλυεσοωψµ ναστροϕυ .............................................. 137 Ζακο∋χζενιε ............................................................... 139 Ποζναϕ Ωιελκιχη Ηανδλοωχ⌠ω................................... 141 Ποδζι∀κοωανια ∆λα Μαρψ Ελλεν Ο’Νειλλ, κτ⌠ρα ωραζ ζ ζεσπο∀εµ ωψδαωνιχτωα Ηψπεριον ϕεσζχζε ραζ δοπι!∀α σωεγο. ∆λα ∆ορισ Μιχηαελσ ζ νοωοϕορσκιεϕ αγενχϕι λιτεραχκιεϕ ∆ΣΜ, κτ⌠ρα σαµα ϕεστ ζακλιναχζεµ δεσζχζυ. ∆λα Ηεατηερ ι ∆αµιανα Φοκσ⌠ω, κτ⌠ρζψ δαλι ναµ Λυκ!. Ωστ∀π Νιετρυδνο ζοστα ζωψκ∀ψµ πρζεδσταωιχιελεµ ηανδλοωψµ. Ωψµαγανια ωστ!πνε σταωιανε νοωο ζατρυδνιανψµ ηανδλοω− χοµ σ∃ ω ωιελυ πρζεδσι!βιορστωαχη ναδερ σκροµνε. Ω νιε− κτ⌠ρψχη φιρµαχη ποπρζεχζκ! σταωια σι! τακ νισκο, #ε σφορσο− ωα∀βψ ϕ∃ #⌠∀ω ζ Γαλαπαγοσ. Χζασεµ ωψσταρχζψ τψλκο β∃κν∃ χο ποδ νοσεµ, #εβψ δοστα ποσαδ! ηανδλοωχα. Τρυδνο ϕεδ− νακ ζοστα Ραινµακερεµ – ζακλιναχζεµ δεσζχζυ. (εβψ ζοστα πραωδζιωψµ σζαµανεµ σπρζεδα#ψ, τρζεβα πο ωι!χι χζασ να ναυκ!, ωιχζενια, πρακτψκ! ι δοσκοναλενιε ζαωοδοωε. Βο Ραινµακερ το ζαωοδοωιεχ ι κα#δ∃ σπραω!, κτ⌠ρ∃ σι! ζαϕµυϕε, ι µα∀∃, ι ωιελκ∃, ζα∀ατωια ϕακ ζαωοδοωιεχ. Ω φιρµαχη, ω κτ⌠ρψχη σπρζεδαωχψ µαϕ∃ βεζπο ρεδνι κον− τακτ ζ κλιεντεµ, Ραινµακερζψ το λυδζιε, δζι!κι κτ⌠ρψµ κρ!χι σι! ιντερεσ. Το ονι δαϕ∃ φιρµιε δεσζχζ ωπ∀ψω⌠ω – πραωδζιωε, ωιελκιε πιενι∃δζε. Ζναϕδυϕ∃ νοωε )ρ⌠δ∀α πρζψχηοδ⌠ω, νο− ωψχη κλιεντ⌠ω. Σπρζεδαϕ∃ νοωε ζαστοσοωανια, νοωε προδυκ− 11 τψ – ι το ζα ωψ#σζε χενψ νι# ζωψκλι ηανδλοωχψ. Το δζι!κι ζα− κλιναχζοµ δεσζχζυ δζωονι κασα: δζψ∋−δζψ∋! δζψ∋−δζψ∋! Ζακλιναχζε δεσζχζυ χι∃γαϕ∃ ωιελκιε πιενι∃δζε τακ#ε δλα σαµψχη σιεβιε. Το ονι σ∃ ζαωσζε ναϕωψ#εϕ οπ∀αχανψµι σπρζε− δαωχαµι, α νιερζαδκο ναλε#∃ δο ναϕωψ#εϕ οπ∀αχανψχη πρα− χοωνικ⌠ω ω χα∀εϕ φιρµιε. Σζαµανι σπρζεδα#ψ το γατυνεκ ρζαδκι, αλε µο#να ιχη σπο− τκα ω ναϕροζµαιτσζψχη µιεϕσχαχη. Ω δυ#ψχη κορποραχϕαχη – ϕακο ωψβιτνψχη πρζεδσταωιχιελι ηανδλοωψχη. Ραινµακεραµι µογ∃ βψ νιεζαλε#νι πρζεδσταωιχιελε ηανδλοωι, πρζεδσι!βιορ− χψ, ω∀α χιχιελε µα∀ψχη φιρµ, φιρµψ ϕεδνοοσοβοωε, αγενχι, βροκερζψ, παρτνερζψ ω σπ⌠∀καχη εκσπερτ⌠ω. Ρ⌠#νιχα µι!δζψ Ραινµακερεµ α ζωψκ∀ψµ σπρζεδαωχ∃ τκωι ω ϕεδνψµ: Ραινµακερ σπρζεδαϕε ωι!χεϕ! Γενερυϕε ωι!κ− σζε ωπ∀ψωψ ζε σπρζεδα#ψ νι# κτοκολωιεκ ιννψ. Σπρζεδαϕε ωι!χεϕ ζαρ⌠ωνο ω λαταχη χηυδψχη, ϕακ ι τ∀υστψχη, ω οκρεσαχη ι δοβρεϕ, ι ζ∀εϕ κονιυνκτυρψ. Βεζ ωζγλ!δυ να κονκυρενχϕ!, βεζ ωζγλ!δυ να χεν!, βεζ ωζγλ!δυ να ωεων!τρζνε προβλεµψ ω φιρµιε Ραινµακερ σπρζεδαϕε ωι!χεϕ, βο νιγδψ νιε υσταϕε ω ροβιενιυ τεγο, χο ζωψκλι σπρζεδαωχψ ροβι∃ τψλκο χζασαµι αλβο χζεγο νιε ροβι∃ ωχαλε. Ω βασεβαλλυ υδερζαϕ∃χψ δοβιεγα δο βαζψ οκο∀ο χζτερψ ραζψ ω χι∃γυ µεχζυ. ϑε λι νιε χηχε ζοστα ζβιτψ ι ωψρζυχονψ ζ γρψ, το µυσι βιεγα δο πιερωσζεϕ βαζψ τρζψ, χζτερψ, α ναωετ πι! ραζψ ποδχζασ κα#δεγο µεχζυ. Ι χηο βιεγανιε δο πιερω− σζεϕ βαζψ πο κιλκα ραζψ το νιχ ωιελκιεγο, νιεζβψτ δυ#ψ ωψσι∀εκ ω πορ⌠ωνανιυ ζ χα∀ο χι∃ µεχζυ, το νιεκτ⌠ρζψ γραχζε ω ογ⌠λε ρεζψγνυϕ∃ ζ υδερζενια, ζακ∀αδαϕ∃χ, #ε ι τακ νιε υδα ιµ σι! ζδοβψ πιερωσζεϕ βαζψ. Αλε Ραινµακερ νιγδψ νιε ρεζψγνυϕε ζ υδερζενια! Ναωετ ω νιεσπρζψϕαϕ∃χψχη σψτυαχϕαχη νιε ζακ∀α− δα, #ε ζοστανιε ζβιτψ. Ζαωσζε υδερζα ι ζαωσζε βιεγνιε δο βαζψ, βο ωιε, #ε ω τψχη νιελιχζνψχη πρζψπαδκαχη, γδψ δρυ#ψ− να πρζεχιωνικα νιεζδαρνιε ζ∀απιε πι∀κ! αλβο πι∀κα σπαδνιε, ον ζδο∀α βεζπιεχζνιε δοβιεχ δο βαζψ. Νιγδψ νιε ρεζψγνυϕε 12 ω τρακχιε προχεσυ σπρζεδα#ψ. Το δλατεγο Ραινµακερ⌠ω υωα#α σι! ζα „κρ⌠λ⌠ω στρζελχ⌠ω”. Τα κσι∃#κα υϕαωνια σεκρετψ ωιελκιχη ηανδλοωχ⌠ω – πραω− δζιωψχη Ραινµακερ⌠ω. Το δζι!κι ζασαδοµ τυ πρζεδσταωιο− νψµ σπρζεδαϕ∃ ονι ωι!χεϕ ι ζαραβιαϕ∃ ωι!κσζε πιενι∃δζε νι# χα∀α ρζεσζα ζωψκ∀ψχη πρζεδσταωιχιελι ηανδλοωψχη. Ρ⌠β ωι!χ το, χο ονι, ι χι∃γαϕ δεσζχζ υροδζαϕυ να σωοϕ∃ φιρµ! ι να σιεβιε! 13 1 Οδψσεϕα – οδ ∃⌠!τοδζιοβα δο Ραινµακερα Ζατρυδνιονο γο ω πι∃τεκ. Το βψ∀α ϕεγο πιερωσζα πραχα πο υκο∋χζενιυ στυδι⌠ω. Ω πονιεδζια∀εκ ϕυ# σπρζεδαωα∀. Βεζ σζκολενια. Υζβροϕονψ ω καταλογι ζ προδυκταµι, υλοτκι ρεκλα− µοωε ι ωιζψτ⌠ωκι. Ποραδζονο µυ νιεωιελε – τψλκο τψλε, #εβψ χηοδζι∀ υλιχαµι οδ µιεϕσχα δο µιεϕσχα ι ροζµαωια∀ ζ λυδ)µι, προπονυϕ∃χ ζακυπ. ϑεδνεγο δνια βψ∀ α# ω στυ µιεϕσχαχη! Να− τψχηµιαστοωψµ οδρζυχενιεµ οφερτψ κο∋χζψ∀ο σι! 90 προχεντ ροζµ⌠ω, χζασαµι ναωετ 100 προχεντ – τακα βψ∀α βρυταλνα ρζε− χζψωιστο ποχζ∃τκ⌠ω καριερψ µ∀οδεγο ηανδλοωχα. Ωτεδψ νιε ωιεδζια∀ ϕεσζχζε, #ε σποτκανιε ω σπραωιε σπρζεδα#ψ βεζ ζαποωιεδζι το ναϕµνιεϕ σκυτεχζνα τεχηνικα σπρζεδα#ψ σπο ρ⌠δ ωσζψστκιχη, ϕακιε ιστνιεϕ∃. Πολεχονο µυ χηοδζι , ωι!χ χηοδζι∀. Χα∀ε σζχζ! χιε, #ε ζ µιερνψµ σκυτκιεµ, γδψ# ναυχζψ∀ σι! νιε βα οδρζυχενια. Οδρζυχενιε οφερτψ το χηλεβ ποωσζεδνι ω #ψχιυ ηανδλοωχα. Χο δζιωνιεϕσζε, το οδρζυχανιε οφερτ ζαχζ!∀ο µυ σι! ναωετ ποδο− 15 βα . Κα#δψ τακι πρζψπαδεκ βψ∀ οκαζϕ∃ δο ιντενσψωνεγο µψ− λενια, εκσπερψµεντοωανια ζ οδποωιεδζιαµι, ωιχζενια σι! ω ωψτρωα∀ο χι. Χηο κιεροωνικ σπρζεδα#ψ χι∃γλε νασταωα∀, #εβψ „µιε ϕεσζχζε ωι!χεϕ σποτκα∋”, νασζ µ∀οδψ σπρζεδαωχα ζαχζ∃∀ σι! ζασταναωια . Σποτκανιε νιευµ⌠ωιονε το γρα ηαζαρ− δοωα. Οδρζυχανιε οφερτψ πρζψϕµοωα∀ο ροζµαιτε φορµψ: οσο− βα, κτ⌠ρα δεχψδυϕε, ακυρατ ωψσζ∀α, βψ∀α να σποτκανιυ, βψ∀α ζαϕ!τα, ροζµαωια τψλκο ζ υµ⌠ωιονψµι οσοβαµι, νιγδψ νιε σ∀ψσζα∀α ο νασζψµ σπρζεδαωχψ, „ακωιζψτοροµ δζι!κυϕεµψ”. Ποστανοωι∀ ωι!χ ποπραωι σζανσε ωψγρανια τεϕ γρψ. Σκονχεν− τροωα∀ σι! να υµαωιανιυ σποτκα∋ – πρζεζ τελεφον, λιστοωνιε λυβ σκ∀αδαϕ∃χ ωιζψτ! ωστ!πν∃. Ι τακ ϕεγο κολεϕνε σποτκανιε ω σπραωιε σπρζεδα#ψ νιε βψ∀ο ϕυ# σποτκανιεµ νιευµ⌠ωιο− νψµ. Σκυτεχζνο νασζεγο σπρζεδαωχψ ποσζψβοωα∀α ω γ⌠ρ! – ποδοβνιε ϕακ ι ϕεγο καριερα. ϑυ# να σαµψµ ποχζ∃τκυ ποστανοωι∀, #ε νιε β!δζιε τρακτο− ωα∀ σπρζεδα#ψ ποωα#νιε – β!δζιε ϕ∃ τρακτοωα∀ ωψϕ∃τκοωο πο− ωα#νιε. Κορζψστα∀ ζ κα#δεϕ σποσοβνο χι, #εβψ σποτψκα σι! ζε σπρζεδαωχαµι οδνοσζ∃χψµι συκχεσψ, βεζ ωζγλ!δυ να το, χο σπρζεδαωαλι. Σζκολι∀ σι! δζι!κι κσι∃#κοµ, τα µοµ µαγνετοφο− νοωψµ ι κυρσοµ ζαωοδοωψµ να #ψωο. Πρζψπαδκοωο ωζι∃∀ δο ρ!κι κσι∃#κ! ϑακ ζοστα∃ σζαµανεµ σπρζεδα(ψ. ∆ζι ϕεστ ονα ϕεγο „βιβλι∃ σπρζεδα#ψ”. Χηχια∀ στα σι! πραωδζιωψµ ζακλινα− χζεµ δεσζχζυ. Φιρµα ζλεχι∀α µυ πρζεϕ!χιε ποτενχϕαλνεγο ωιελκιεγο κλιεντα, κτ⌠ρψ κορζψστα∀ δοτ∃δ ζ προδυκτ⌠ω ιννεϕ σπ⌠∀κι. ϑακ δο τεϕ πορψ νικτ ζ φιρµψ νιε ζοστα∀ ταµ ναωετ ποπροσζονψ χηο βψ ο ζ∀ο#ενιε οφερτψ. Σπρζεδαωχα σταρα∀ σι! ωι!χ δοτρζε δο οωεγο κλιεντα ωεδ∀υγ στρατεγιι σπρζεδα#οωεϕ σωοϕεϕ φιρµψ. Βψ∀ να τψλε νιεροζσ∃δνψ, #ε ωψρεχψτοωα∀ δοτψχηχζασοωε οσι∃− γνι!χια σωοϕεϕ φιρµψ. Ποδζι!κοωανο µυ βεζχερεµονιαλνιε. Ζασταναωια∀ σι!, χζψ νιε πρζεκαζα ζαδανια ϕακιεµυ ιννεµυ τοωαρζψσζοωι βρονι, ϕακ ον ζ γ⌠ρψ σκαζανεµυ να νιεποωο− δζενιε. Αλε το βψ∀αβψ καπιτυλαχϕα. Ποδοβνιε ωι!χ ϕακ ωχζε− 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sekrety wielkich handlowców
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: