Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00190 003808 18767519 na godz. na dobę w sumie
Serwis firmowy. Od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera - książka
Serwis firmowy. Od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2449-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook (-91%), audiobook).
Sukces w biznesie zależy od umiejętnego wykorzystania narzędzi marketingowych. Wśród nich Internet jest już trudny do przecenienia. Bez Internetu coraz trudniej sprzedawać. Bez tego poradnika będzie Ci trudno wykorzystać Internet jako skuteczne narzędzie marketingowe.
Grzegorz Kiszluk
redaktor naczelny magazynu Brief

Oferta firmy na stronie internetowej jest dostępna dla Twoich klientów przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku! To Twoja interaktywna wizytówka, okno na świat i źródło zysków. Zaprojektowanie witryny atrakcyjnej, funkcjonalnej, a przy tym wyposażonej w najbardziej nowoczesne rozwiązania marketingowe, jest przedsięwzięciem wymagającym profesjonalnego przygotowania. Skorzystaj z wiedzy jednego z najlepszych specjalistów w branży i naucz się skutecznie wyróżniać na e-rynku, budować autorytet swojej firmy online i kreować wizerunek za pośrednictwem serwisu korporacyjnego.

Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla osób, które odpowiadają w firmie za marketing oraz tworzenie i obsługę serwisu internetowego. Szczegółowo przedstawia kolejne etapy budowy nowego serwisu www, biorąc pod uwagę głównie punkt widzenia klienta. Zawarte w książce wskazówki i porady są efektem dwunastu lat doświadczeń autora, związanych z pracą nad projektami i współpracą z klientami -- czyli z obserwacją rynku marketingu interaktywnego w Polsce.


Zobacz wywiad z autorem Grzegorzem Krzemieniem >>Patroni:
Brief, IAB, interaktywnie.com
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera Autor: Grzegorz Krzemieñ ISBN: 978-83-246-2449-2 Format: A5, stron: 168 • Profesjonalne przygotowanie projektu • Wskazówki dotycz¹ce organizacji przetargu • Wyjaœnienie kluczowych kwestii prawnych • Studia przypadków Sukces w biznesie zale¿y od umiejêtnego wykorzystania narzêdzi marketingowych. Wœród nich Internet jest ju¿ trudny do przecenienia. Bez Internetu coraz trudniej sprzedawaæ. Bez tego poradnika bêdzie Ci trudno wykorzystaæ Internet jako skuteczne narzêdzie marketingowe. Grzegorz Kiszluk redaktor naczelny magazynu Brief Oferta firmy na stronie internetowej jest dostêpna dla Twoich klientów przez 24 godziny na dobê, 365 dni w roku! To Twoja interaktywna wizytówka, okno na œwiat i Ÿród³o zysków. Zaprojektowanie witryny atrakcyjnej, funkcjonalnej, a przy tym wyposa¿onej w najbardziej nowoczesne rozwi¹zania marketingowe, jest przedsiêwziêciem wymagaj¹cym profesjonalnego przygotowania. Skorzystaj z wiedzy jednego z najlepszych specjalistów w bran¿y i naucz siê skutecznie wyró¿niaæ na e-rynku, budowaæ autorytet swojej firmy online i kreowaæ wizerunek za poœrednictwem serwisu korporacyjnego. Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla osób, które odpowiadaj¹ w firmie za marketing oraz tworzenie i obs³ugê serwisu internetowego. Szczegó³owo przedstawia kolejne etapy budowy nowego serwisu www, bior¹c pod uwagê g³ównie punkt widzenia klienta. Zawarte w ksi¹¿ce wskazówki i porady s¹ efektem dwunastu lat doœwiadczeñ autora, zwi¹zanych z prac¹ nad projektami i wspó³prac¹ z klientami — czyli z obserwacj¹ rynku marketingu interaktywnego w Polsce. • Kwestie techniczne opisane zrozumia³ym jêzykiem • Wybór w³aœciwej agencji przygotowuj¹cej serwis • Kluczowe zagadnienia prawne • Kontrola kolejnych faz realizacji projektu • Planowanie dzia³añ na przysz³oœæ S P I S T R E (cid:165) C I Spis tre(cid:258)ci O autorze ......................................................................................................9 O poradniku ................................................................................................11 Internet jako medium Nowy serwis firmowy Przygotowania do realizacji projektu 15 17 21 Kierownik projektu .....................................................................................21 Zespó(cid:239) projektowy ......................................................................................22 Benchmarking — analiza porównawcza .....................................................24 Strategia obecno(cid:258)ci w internecie .................................................................25 Cele .............................................................................................................28 Dla kogo budowany jest serwis ..................................................................31 Informacje i narz(cid:218)dzia dla grup docelowych ...............................................32 Struktura serwisu ........................................................................................34 Strona g(cid:239)ówna serwisu ................................................................................37 Wygl(cid:200)d serwisu ...........................................................................................38 Brief dla agencji ...........................................................................................42 Bud(cid:285)et przeznaczony na realizacj(cid:218) .............................................................44 Zap(cid:239)ata za przyst(cid:200)pienie do przetargu ........................................................45 5 S E R W I S F I R M O W Y . O D P O M Y S(cid:146) U D O G O T O W E J W I T R Y N Y Sprawy techniczne (prostym j(cid:218)zykiem) 47 CMS — system zarz(cid:200)dzania tre(cid:258)ci(cid:200) ............................................................ 47 Serwer ........................................................................................................ 53 Niezb(cid:218)dne oprogramowanie serwera ........................................................ 55 Pozycjonowanie w wyszukiwarkach ........................................................... 57 Strony wykonane w technologii Flash ......................................................... 62 Serwis dla urz(cid:200)dze(cid:241) mobilnych .................................................................. 64 Organizacja przetargu 67 Agencja interaktywna ................................................................................. 67 Gdzie i jak szuka(cid:202) agencji ............................................................................ 69 Wybór agencji ............................................................................................. 72 Czego wymaga(cid:202) w zapytaniu ofertowym ................................................... 75 Co przekaza(cid:202) agencji .................................................................................. 77 Rozstrzygni(cid:218)cie przetargu .......................................................................... 80 Umowa ....................................................................................................... 84 Kwestie prawne 87 Umowa o poufno(cid:258)ci ................................................................................... 87 GIODO ....................................................................................................... 87 Regulamin serwisu, nota prawna ................................................................ 88 Dane rejestrowe firmy ............................................................................... 91 Licencja na zdj(cid:218)cia i czcionki ....................................................................... 92 Przyst(cid:200)pienie do realizacji 93 Account manager ........................................................................................ 93 Zakres prac ................................................................................................. 94 Harmonogram ............................................................................................ 95 Podpisanie umowy ...................................................................................... 98 Okre(cid:258)lenie strategii ..................................................................................... 98 Analityk ..................................................................................................... 100 Spotkania .................................................................................................. 101 Serwer produkcyjny i testowy .................................................................. 102 6 S P I S T R E (cid:165) C I Faza realizacji 103 Projekt graficzny .......................................................................................103 Badania i walidacja pracy ...........................................................................106 Dodatkowe modu(cid:239)y w CMS-ie .................................................................109 Teksty w serwisie .....................................................................................110 Formatowanie tre(cid:258)ci .................................................................................113 Co jeszcze mo(cid:285)esz zrobi(cid:202)? .......................................................................116 Testy serwisu 121 Na co zwraca(cid:202) uwag(cid:218) ...............................................................................122 Jak przekazywa(cid:202) informacje o znalezionych b(cid:239)(cid:218)dach ................................124 Zako(cid:241)czenie projektu 127 Procedury aktualizacji ...............................................................................127 Szkolenie z obs(cid:239)ugi systemu CMS .............................................................130 Przepi(cid:218)cie domeny ....................................................................................133 Statystyki serwisu ......................................................................................136 Materia(cid:239)y (cid:283)ród(cid:239)owe ...................................................................................137 Dokumentacja techniczna .........................................................................137 Co dalej z serwisem 139 Pierwsze chwile ........................................................................................139 Obs(cid:239)uga abonamentowa ...........................................................................140 Promocja ...................................................................................................142 Pami(cid:218)taj o ci(cid:200)g(cid:239)ym rozwoju ......................................................................144 Case studies 147 Brand portal skoda-auto.pl ........................................................................147 Serwis firmowy www.spec.waw.pl ...........................................................153 Warto przeczyta(cid:202) i zobaczy(cid:202) 161 Ksi(cid:200)(cid:285)ki i publikacje ....................................................................................161 Serwisy WWW i blogi ...............................................................................162 Serwisy podane jako przyk(cid:239)ady .................................................................162 7 O r g a n i z a c j a p r z e t a r g u Agencja interaktywna Twój serwis WWW zrealizuje agencja interaktywna. Jest to firma odpowiedzialna za czÚĂÊ marketing mixu przypadajÈcego na inter- net. Skoncentrujemy siÚ na przedstawieniu struktury agencji inte- raktywnej, która bÚdzie w stanie zrealizowaÊ projekt serwisu WWW dla Ăredniej i duĝej firmy. Powinno w niej pracowaÊ mini- mum kilkunastu specjalistów z róĝnych dziedzin, których role przedstawiamy poniĝej. Pierwszym dziaïem, z którym siÚ zetkniesz, jest dziaï Obsïugi Klienta. Odpowiada on za pozyskanie i obsïugÚ klientów. Do obsïugi Twojego zapytania ofertowego zostanie powoïany zespóï przetargowy, w skïad którego wejdÈ: x New business manager/Account manager — przeprowadzÈ projekt ofertowy. Jeĝeli jesteĂ nowym klientem, bÚdzie siÚ TobÈ opiekowaÊ new business manager; jeĝeli bÚdziesz S E R W I S F I R M O W Y . O D P O M Y S ’ U D O G O T O W E J W I T R Y N Y realizowaï kolejny projekt w ramach wspóïpracy — Twoje zapytanie z reguïy obsïuĝy account manager, który opiekuje siÚ TwojÈ firmÈ w agencji. x Strateg — okreĂla marketingowÈ strategiÚ obecnoĂci w internecie. x Analityk — dokonuje analizy rozmieszczenia elementów na konkretnej stronie w serwisie, buduje optymalnÈ strukturÚ, okreĂla równieĝ technologie, jakie naleĝy zastosowaÊ do realizacji Twojego zapytania ofertowego. x Art director — odpowiada za kreatywne rozwiÈzania i projekt graficzny serwisu. Po wygranym przetargu projekt trafia do realizacji, na tym etapie odpowiada za niego zespóï w skïadzie: x Account manager — przez caïy czas trwania projektu opiekuje siÚ projektem w agencji i kontaktuje siÚ z klientem, przekazujÈc mu informacje o potrzebnych materiaïach i postÚpach prac. x Art director — projektuje ostateczny wyglÈd serwisu, uwzglÚdniajÈc poprawki i wymagania klienta. x Analityk — przygotowuje dokumentacjÚ technicznÈ oraz koncepcyjnie wspomaga dziaï programistyczny. x Grafik — opracowuje elementy graficzne, np. edytuje dostarczone przez klienta zdjÚcia produktów, dostosowujÈc je do wymagañ internetu. x Webdeveloper — przygotowuje szablony stron w technologii HTML. Przygotowane przez art directora projekty graficzne zamienia na wyĂwietlane w oknie przeglÈdarki widoki poszczególnych stron serwisu. 68 O R G A N I Z A C J A P R Z E T A R G U x Programista — instaluje CMS-a i tworzy nowe funkcjonalnoĂci. PodïÈcza szablony okreĂlajÈce wyglÈd stron, przygotowane przez webdevelopera do systemu CMS. x Specjalista ds. pozycjonowania — doradza rozwiÈzania uïatwiajÈce pozycjonowanie. x Flashdeveloper — tworzy animacje i rozwiÈzania interaktywne w technologii Flash. x Copywriter — tworzy teksty do serwisu. W fazie uruchamiania serwisu: x Account manager. x Administrator serwera — zwykle firma zewnÚtrzna — udostÚpnia zasoby serwera do instalacji serwisu WWW. x Tester — sprawdza poprawnoĂÊ wykonania serwisu WWW. Im wiÚksza agencja, tym wiÚcej zatrudnionych w niej osób, dziÚki czemu moĝe realizowaÊ kilka projektów jednoczeĂnie. Poniĝszy diagram przedstawia zaangaĝowanie poszczególnych spe- cjalistów w tworzenie kolejnych elementów projektu. Zaznaczone sÈ równieĝ etapy, po których konieczna jest akceptacja klienta. Zauwaĝ, ĝe najwiÚcej osób pracuje jednoczeĂnie przy zapytaniu ofertowym. Jeĝeli chcesz doceniÊ wysiïek agencji, przeczytaj roz- dziaï „Zapïata za przystÈpienie do przetargu”. Gdzie i jak szukaÊ agencji Brief opracowany, zarys serwisu równieĝ — pora na wybór agencji, która go zrealizuje. Problem z rynkiem agencji interaktywnych jest taki, ĝe uĝywajÈ tej nazwy zarówno firmy zatrudniajÈce kilkadziesiÈt osób, jak równieĝ 69 S E R W I S F I R M O W Y . O D P O M Y S ’ U D O G O T O W E J W I T R Y N Y Rysunek 23. Zaangaĝowanie poszczególnych specjalistów w agencji interaktywnej w realizacjÚ kolejnych etapów projektu ½ródïo: opracowanie wïasne. 70 O R G A N I Z A C J A P R Z E T A R G U firmy jednoosobowe. Dlatego w róĝnych spisach firm o tym pro- filu, które moĝna znaleěÊ w internecie, znajduje siÚ czasami nawet kilkaset pozycji. Próba poszukiwañ odpowiedniej agencji za pomocÈ wyszukiwarki teĝ niewiele daje. Duĝym firmom paradoksalnie nie zaleĝy, aby byÊ wysoko w wynikach wyszukiwania. Ma to zwiÈzek z rozdrobnie- niem zamówieñ — ich cenowa rozpiÚtoĂÊ waha siÚ od kilkuset do kilkuset tysiÚcy zïotych. JeĂli duĝa agencja znajduje siÚ wysoko w wynikach wyszukiwania, czÚsto trafiajÈ do niej zapytania ofer- towe, które — jeĝeli chodzi o spodziewany przychód — nie speï- niajÈ jej oczekiwañ. Od kilku lat tygodnik „Media i Marketing” wydaje cyklicznie, kaĝdego roku, Almanach mediów i reklamy — tam znajdujÈ siÚ firmy, które „wybiïy siÚ” ponad przeciÚtnoĂÊ. W Almanachu publi- kujÈ swoje podstawowe dane, takie jak: liczba osób zatrudnionych, oferta, gïówni klienci, zdobyte nagrody. Na podstawie tych kryte- riów moĝesz dokonaÊ wstÚpnego wyboru agencji. Moĝesz równieĝ ĂledziÊ prasÚ branĝowÈ dla marketingowców. Realizacje dobrych firm opisywane sÈ w mediach, pojawiajÈ siÚ informacje o nagrodach, czy teĝ szkoleniach i konferencjach, w któ- rych agencje biorÈ udziaï jako prelegenci. Warto teĝ zwróciÊ uwagÚ na reklamy — pojawienie siÚ reklamy danej agencji w prasie bran- ĝowej jest wyznacznikiem tego, ĝe danÈ firmÚ staÊ na poniesienie jej kosztów, co nie zawsze moĝna powiedzieÊ o maïych firmach. Warto teĝ przejrzeÊ listÚ czïonków stowarzyszenia branĝowego — IAB Polska lub stowarzyszenia SAR. PoĂrednio jest to wyznacznik pozycji agencji w Polsce. Ostatnim, ale chyba najwaĝniejszym sposobem na znalezienie dobrej agencji interaktywnej jest sugerowanie siÚ opiniÈ znajo- mych, którzy zrealizowali juĝ podobny projekt w swojej firmie. 71 S E R W I S F I R M O W Y . O D P O M Y S ’ U D O G O T O W E J W I T R Y N Y Dobre agencje majÈ dobrÈ opiniÚ wĂród klientów. Poczta panto- flowa potrafi zdziaïaÊ cuda. Czas na kryteria, które trzeba wziÈÊ pod uwagÚ przy wyborze agen- cji zaproszonych do przetargu. ZaglÈdaj do popularnych portali lub prasy drukowanej o tematyce marketingowej. Znajdziesz tam informacje o realizacjach dobrych agencji. Wybór agencji Szanuj czas: swój i osób pracujÈcych w agencji. Z tego powodu nie ma sensu, by do przetargu zapraszaÊ wiÚcej niĝ 5 agencji. Tym samym — takĝe sobie zaoszczÚdziÊ dodatkowej pracy: na etapie przetargu z kaĝdÈ agencjÈ musisz siÚ przecieĝ spotkaÊ co najmniej raz, a kaĝda z zaproszonych firm bÚdzie miaïa wiele pytañ zwiÈza- nych z projektem. WïaĂnie dlatego, kierujÈc siÚ odpowiednimi kryteriami, musisz spoĂród agencji pracujÈcych na rynku wybraÊ moĝliwie najlepsze. Na wstÚpnej liĂcie umieĂÊ wiÚcej agencji — moĝe zdarzyÊ siÚ tak, ĝe niektóre z nich, z róĝnych przyczyn, odmówiÈ uczestnictwa w przetargu. Oto kilka podstawowych kryteriów, którymi powinieneĂ kierowaÊ siÚ przy wyborze agencji: x Obsïugiwani klienci (portfolio) — im wiÚksi i bardziej znani, tym wiÚksze prawdopodobieñstwo, ĝe firma potrafi zrozumieÊ duĝÈ firmÚ i ma wypracowane standardy wspóïpracy. 72 O R G A N I Z A C J A P R Z E T A R G U x Liczba lat na rynku — rynek agencji interaktywnych w Polsce zaczÈï siÚ rozwijaÊ pod koniec lat dziewiÚÊdziesiÈtych. Jeĝeli agencja istnieje kilka lat, jest duĝa szansa, ĝe jest juĝ stabilnÈ firmÈ. x Liczba pracowników — Ăwiadczy o zdolnoĂciach do realizacji duĝych projektów i liczbie jednoczeĂnie realizowanych projektów. Im wiÚcej pracowników, tym mniejsze prawdopodobieñstwo, ĝe choroba jednego z nich rozïoĝy caïy projekt. x Zdobyte nagrody — ĂwiadczÈ o moĝliwoĂciach kreacyjnych agencji. x Opinia o wspóïpracy — jeĝeli masz realizowaÊ z kimĂ projekt, dowiedz siÚ, jak agencja jest odbierana przez swoich klientów. Róĝne firmy stosujÈ róĝne podejĂcie do obsïugi klienta. x Obsïuga po sprzedaĝy — niektóre firmy sÈ ukierunkowane na pracÚ projektowÈ, czyli po zakoñczeniu nie interesuje ich obsïuga serwisu i pomoc w jego rozwoju. W zaleĝnoĂci od tego, czy tego oczekujesz, czy nie, moĝe byÊ to waĝny czynnik. Jak siÚ upewniÊ w wyborze? x Zorganizuj spotkanie z wybranymi agencjami, na którym bÚdÈ mogïy przedstawiÊ Ci swojÈ ofertÚ i portfolio. x Obejrzyj podane przez agencje projekty referencyjne — sprawdě, czy majÈ podobnÈ skalÚ zïoĝonoĂci jak Twój. x Jeĝeli masz czas na drugie spotkanie, pojedě do agencji: zobacz siedzibÚ, poznaj osoby, które bÚdÈ braïy udziaï w realizacji projektu. To bardzo waĝne, by nawiÈzaÊ z nimi dobry kontakt. 73 S E R W I S F I R M O W Y . O D P O M Y S ’ U D O G O T O W E J W I T R Y N Y x Sprawdě, jak dziaïa agencja w internecie, jakie sÈ opinie na forach na jej temat, czy pojawiajÈ siÚ informacje o jej realizacjach. x Warto rzuciÊ okiem na serwis WWW agencji — zwróÊ uwagÚ, czy np. nie przestaï byÊ aktualizowany rok temu. Wybranym agencjom przeĂlij zaproszenie do przetargu z proĂbÈ o podpisanie umowy o poufnoĂci. To waĝny dokument, ponie- waĝ z reguïy informacje w dokumentach przetargowych nie po- winny trafiÊ w rÚce osób postronnych. Jeĝeli nie masz wïasnego wzoru umowy o zachowaniu poufnoĂci, przykïadowy wzór znaj- dziesz w serwisie IAB Polska pod adresem http://www.iabpolska.pl/ rekomendacje/. PoproĂ o dane kontaktowe osoby, która bÚdzie pro- wadziÊ Twój projekt. Zanim przetarg zostanie rozstrzygniÚty, bÚdziecie siÚ kontaktowaÊ co najmniej kilka razy. Na tym etapie niektóre agencje mogÈ odmówiÊ udziaïu w prze- targu, np. ze wzglÚdu na to, ĝe obsïugujÈ konkurencyjnÈ firmÚ, lub — ze wzglÚdu na nawaï pracy — nie mogÈ chwilowo podjÈÊ siÚ realizacji kolejnego projektu. W takim przypadku dokooptuj kolejnÈ agencjÚ z listy, którÈ utworzyïeĂ. Jeĝeli agencja dostarczyïa Ci podpisanÈ umowÚ o poufnoĂci i okre- Ăliïa dane osoby kontaktowej, moĝesz przesïaÊ swoje zapytanie ofertowe. Jeĝeli zawieszasz rozstrzygniÚcie przetargu lub odwoïujesz go caïkowicie, poinformuj o tym wszystkie agencje biorÈce w nim udziaï. W przeciwnym wypadku — spodziewaj siÚ, ĝe przez jakiĂ czas bÚdziesz odbieraï kilka telefonów tygodniowo, z pytaniem o termin rozstrzygniÚcia! 74 O R G A N I Z A C J A P R Z E T A R G U Czego wymagaÊ w zapytaniu ofertowym Zapytanie ofertowe jest Twoim zaproszeniem agencji do uczest- nictwa w przetargu. Agencja musi zaprezentowaÊ swoje umiejÚt- noĂci tak, by speïniÊ wskazane przez Ciebie oczekiwania. NajczĊĞciej od agencji oczekuje siĊ: x Projektu graficznego — minimum projektu strony gïównej i wybranej podstrony. Niektóre agencje przygotujÈ wiÚcej niĝ jednÈ propozycjÚ, ale sÈ teĝ takie, które przygotowujÈ projekty graficzne po wstÚpnej akceptacji kosztów lub informacji o wysokoĂci budĝetu przeznaczonego na projekt. x Referencji od klientów — najlepiej w formie danych kontaktowych do klientów, do których moĝna zadzwoniÊ i dowiedzieÊ siÚ, jak oceniajÈ wspóïpracÚ z danÈ agencjÈ na co dzieñ. x Wyceny — zadbaj o to, aby byïa jak najwiÚksza zgodnoĂÊ skïadowych przesïanych wycen. Jeĝeli moĝesz, stwórz tabelÚ z poszczególnymi elementami wyceny, tak aby móc te elementy porównaÊ. Jeĝeli interesuje CiÚ tylko ostateczna cena za caïy projekt, napisz to. x Harmonogramu — na tym etapie we wstÚpnym harmonogramie agencja oszacuje, ile czasu, jej zdaniem, zajmie wykonanie projektu. Agencja okreĂli teĝ, kiedy bÚdzie mogïa zajÈÊ siÚ jego realizacjÈ. x Informacji o obsïudze posprzedaĝowej — jeĝeli po uruchomieniu serwisu planujesz powierzyÊ agencji jego dalszÈ obsïugÚ, dowiedz siÚ, jakie bÚdÈ tego koszty. To moĝe byÊ waĝne kryterium przy wyborze agencji. 75 S E R W I S F I R M O W Y . O D P O M Y S ’ U D O G O T O W E J W I T R Y N Y x Informacji na temat technologii — czasami wymagane jest, aby serwis WWW powstaï w okreĂlonej technologii. Sprawdě, czy agencja posïuguje siÚ niÈ na co dzieñ — poproĂ o projekty referencyjne. Dodatkowo waĝne jest: x DoĂwiadczenie zespoïu — Twój serwis bÚdÈ realizowaÊ konkretne osoby, a nie oprogramowanie. To od doĂwiadczenia tych osób w bardzo duĝej mierze zaleĝy jakoĂÊ i terminowoĂÊ wykonania projektu. Dowiedz siÚ, z jakim zespoïem bÚdziesz pracowaï. x Dodatkowe zadanie testowe — jeĝeli przewidujesz, ĝe agencja bÚdzie realizowaïa jeszcze jakieĂ inne zadania, np. tworzyïa banery do kampanii reklamowych, poproĂ o przygotowanie przykïadowego. Moĝe siÚ okazaÊ, ĝe agencja nie specjalizuje siÚ w usïugach, na których Ci zaleĝy. x Strategia — jeĝeli nie masz pomysïu na obecnoĂÊ w internecie, moĝesz zleciÊ zrealizowanie strategii agencji, ale trzeba pamiÚtaÊ, ĝe przygotowanie takiego dokumentu to ciÚĝka praca, za którÈ pïaci siÚ odpowiednio duĝe pieniÈdze. Na etapie uczestnictwa w przetargu agencje niechÚtnie przygotowujÈ takie opracowanie. x Informacja na temat sytuacji finansowej i prawnej firmy — informacje z KRS lub informacje o niezaleganiu z podatkami i opïatami ZUS sÈ standardem w przypadku przetargów organizowanych przez instytucje publiczne. x Wzór umowy — jeĝeli nie masz wzoru umowy, poproĂ o niego agencjÚ. DziÚki temu bÚdziesz mógï zapoznaÊ siÚ z treĂciÈ umowy i skonsultowaÊ jÈ z dziaïem prawnym — dowiesz siÚ, czy nie ma w niej niekorzystnych dla Ciebie zapisów. 76 O R G A N I Z A C J A P R Z E T A R G U x Forma rozliczeñ — wiÚkszoĂÊ agencji pobiera zaliczkÚ w wysokoĂci 20 – 40 wartoĂci kontraktu po podpisaniu umowy. Jeĝeli projekt jest duĝy i jego realizacja zajmie sporo czasu, moĝna uzgodniÊ zapis o wypïacie wynagrodzenia uwarunkowanego zamkniÚciem kolejnych etapów prac. OczywiĂcie moĝna negocjowaÊ przesuniÚcie caïej pïatnoĂci po zakoñczeniu projektu lub rozïoĝenie pozostaïej czÚĂci wynagrodzenia na raty. Jednak najczÚĂciej stosowana forma to zapïata zaliczki po podpisaniu umowy i reszty wynagrodzenia po odebraniu gotowego serwisu WWW. OczywiĂcie lista wymienionych powyĝej kryteriów nie jest zam- kniÚta, moĝesz dopisaÊ te, które w Twojej opinii sÈ waĝne, lub zrezygnowaÊ z kryteriów, które Tobie do niczego siÚ nie przydadzÈ. Coraz czÚĂciej zdarza siÚ, ĝe klient powierza agencji przygoto- wanie strategii i — ufajÈc jej doĂwiadczeniu — na etapie oferto- wania nie prosi o projekty graficzne. W przypadku bardziej Ăwia- domych marketingowo klientów ta droga na pewno jest sïuszna, musisz wiÚc rozwaĝyÊ, czy jesteĂ gotów, by niÈ pójĂÊ. Zbyt duĝa iloĂÊ zadañ, które wyznaczysz w zapytaniu ofertowym, moĝe zniechÚciÊ agencje do udziaïu w przetargu! Co przekazaÊ agencji Aby zaproszone przez Ciebie agencje mogïy przystÈpiÊ do prze- targu, musisz wysïaÊ dokumenty, które umoĝliwiÈ im przygoto- wanie kompleksowej oferty wraz z koncepcjÈ kreatywnÈ. Lista dokumentów jest doĂÊ dïuga: 77 S E R W I S F I R M O W Y . O D P O M Y S ’ U D O G O T O W E J W I T R Y N Y x Brief — czyli dokument, w którym w zwartej formie prezentujesz ogólnÈ sytuacjÚ w Twojej firmie i opisujesz swoje wymagania odnoĂnie do serwisu. To najwaĝniejszy dokument dla agencji, wiÚc musi byÊ zrobiony naprawdÚ dobrze. x WstÚpna struktura serwisu — innymi sïowy: mapa serwisu — czyli zebrane w jednÈ strukturÚ wszystkie dziaïy z informacjami i moduïami, które powinny siÚ znaleěÊ w serwisie. x Sugestie graficzne — wskaĝ serwisy, które podobajÈ siÚ Tobie (lub zespoïowi) — niekoniecznie konkurencyjnych firm. Umoĝliwi to grafikowi z agencji lepsze wyczucie klimatu Twojego przyszïego projektu. OkreĂl, w jakim kierunku ma pójĂÊ linia graficzna — np. czy macie preferencje co do okreĂlonej palety barw, stawiacie na lekkoĂÊ, albo czy np. decydujecie siÚ na oparcie linii graficznej o wyraziste zdjÚcia. x Materiaïy graficzne — jeĝeli jesteĂ ograniczony przez wymogi CI (KsiÚga Marki), to koniecznie dostarcz jÈ agencji — projekt graficzny zostanie zrealizowany na podstawie zawartych w niej wytycznych. WyĂlij wszystkie moĝliwe zdjÚcia marketingowe i wybrane produktowe — to znacznie uïatwia projektowanie graficzne. x Badania marketingowe — jeĝeli masz informacje pochodzÈce z badañ marketingowych, którymi moĝesz siÚ podzieliÊ, równieĝ je wyĂlij. Da to szersze spojrzenie agencji na TwojÈ branĝÚ — pamiÚtaj przy tym, by agencja koniecznie podpisaïa umowÚ o poufnoĂci. x Wymagania technologiczne — okreĂl wymagania co do systemu CMS i technologii, w jakiej ma byÊ wykonany. PoproĂ o stworzenie takiego dokumentu przez dziaï IT. 78 O R G A N I Z A C J A P R Z E T A R G U x Aktualne statystyki serwisu — pozwolÈ na okreĂlenie wymagañ technicznych, a dokïadniejsze statystyki pozwolÈ równieĝ na interpretacjÚ tego, co jest w tej chwili najczÚĂciej oglÈdane w serwisie. Czasami takie analizy w wykonaniu specjalistów z agencji prowadzÈ do zaskakujÈcych wniosków. x Informacje o kryteriach wyboru agencji — ze sprecyzowanÈ waĝnoĂciÈ (wagÈ) tych kryteriów przy podejmowaniu ostatecznej decyzji — to pozwoli agencji na dostosowanie oferty do Twoich wymagañ. x Harmonogram — zawierajÈcy informacje o terminach finalizowania poszczególnych etapów procesu przetargu, jak i koñcowy termin oddania nowego serwisu WWW. PamiÚtaj o rozsÈdnym czasie przeznaczonym na opracowanie oferty. Jeĝeli ma byÊ dobrze przygotowana — dwa tygodnie to bezwzglÚdne minimum. PamiÚtaj teĝ, ĝe zanim wybierzesz jednÈ agencjÚ, z kaĝdÈ zaproszonÈ do przetargu bÚdziesz musiaï siÚ spotkaÊ i wysïuchaÊ jej prezentacji z ofertÈ. NastÚpnie czeka CiÚ co najmniej jedno spotkanie z zespoïem. Musisz teĝ daÊ czas szefowi na podjÚcie decyzji. ’Ècznie — minimum kolejne dwa – trzy tygodnie! x Dane kontaktowe — z pewnoĂciÈ pojawiÈ siÚ pytania od agencji w sprawie przedmiotu przetargu. x Wzór umowy — jeĝeli Twój dziaï prawny przygotowuje wszystkie umowy, przeĂlij agencji wzór, aby mogïa siÚ zapoznaÊ z treĂciÈ umowy. Najlepiej wszystkie materiaïy nagraj na pïytÚ DVD i wyĂlij prze- syïkÈ kurierskÈ do siedziby agencji na nazwisko osoby, która zostaïa wskazana jako prowadzÈca Twój projekt. Praktykowana jest rów- nieĝ inna metoda — umieszczenie materiaïów do pobrania na serwerze FTP. FTP jest prostym sposobem na wymianÚ duĝych 79 S E R W I S F I R M O W Y . O D P O M Y S ’ U D O G O T O W E J W I T R Y N Y plików — to dostÚpny po podaniu loginu i hasïa katalog na serwe- rze. Taki katalog moĝe udostÚpniÊ Ci agencja lub Twój dziaï IT. W zapytaniu ofertowym warto podaÊ budĝet na realizacjÚ projektu, jakim dysponujesz. Pozwoli to uniknÈÊ problemów na kolejnym etapie przetargu. Z powodu niskiego budĝetu niektóre agencje mogÈ siÚ wycofaÊ — i np. zostaniesz z jednÈ zamiast piÚcioma, które sÈ w stanie zrealizowaÊ projekt w ramach zakïadanej ceny. Gdy dowiedzÈ siÚ o tym na ostatnim etapie przetargu, wtedy wybór agencji bÚdzie znacznie ograniczony — tak wiÚc lepiej, ĝeby zro- biïy to na poczÈtku, kiedy moĝesz jeszcze dokooptowaÊ agencje rezerwowe z przygotowanej wczeĂniej listy. Jeĝeli po trzech dniach od wysïania zapytania ofertowego nie otrzymasz telefonu lub e-maila z agencji — zadzwoñ. Brak kontaktu najczÚĂciej oznacza, ĝe agencja nie weěmie udziaïu w przetargu. Niestety, zdarzajÈ siÚ takie przypadki, ĝe takÈ informacjÚ otrzymasz tuĝ przed terminem zïoĝenia dokumentów — wtedy jest za póěno na zaproszenie kolejnej agencji. Jeĝeli agencja chce siÚ spotkaÊ w celu omówienia briefu (debrie- fing), nie odmawiaj. PoĂwiÚÊ czas i uwagÚ firmie, która chce przy- gotowaÊ siÚ lepiej. Weě pod uwagÚ fakt, ĝe agencja teĝ ocenia Ciebie. JakoĂÊ dostarczonych materiaïów jest dla agencji sygnaïem, jak dobrze przygotowany jest klient do przetargu i na ile powaĝnie go traktuje. RozstrzygniÚcie przetargu ObowiÈzkowo spotkaj siÚ z kaĝdÈ agencjÈ — zobacz, jakie majÈ pomysïy na serwis i jego realizacjÚ. ZwróÊ uwagÚ, jak wyglÈdajÈ i jak siÚ zachowujÈ osoby zatrudnione w agencji — przez najbliĝsze miesiÈce bÚdziesz z nimi intensywnie wspóïpracowaï, a potem pewnie jeszcze przez kilka lat — przy obsïudze serwisu. 80 O R G A N I Z A C J A P R Z E T A R G U Dopytuj o szczegóïy oferty, pomysïy na realizacjÚ. Staraj siÚ, aby na spotkaniu byli wszyscy czïonkowie Twojego zespoïu i ĝeby mogli sobie wyrobiÊ niezaleĝne zdanie na temat agencji i jej pomysïów. Po wszystkich spotkaniach z agencjami, które wziÚïy udziaï w prze- targu, zbierzcie siÚ razem i przedyskutujcie Wasze spostrzeĝenia w ramach zespoïu. NastÚpnie wypeïnijcie tabelÚ z kryteriami, które zostaïy podane agencji jako kryteria wyboru. Niestety, wiÚkszoĂÊ z nich jest subiektywna, dlatego tak waĝne sÈ spotkania z agencjÈ i moĝliwoĂÊ zadawania jej przedstawicielom dodatkowych pytañ, które na pewno pojawiÈ siÚ po zapoznaniu siÚ z ofertÈ. Najpopularniejsze kryteria wyboru, uszeregowane w kolejnoĂci malejÈcego znaczenia dla klienta, to: x Cena — niemal we wszystkich przypadkach jest to czynnik o najwiÚkszej wadze. Naleĝy mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe cena jest negocjowana, i jeĝeli jest poza budĝetem, trzeba o tym z agencjÈ rozmawiaÊ. Tutaj wyraěnie widaÊ zaletÚ podawania budĝetu w zapytaniu ofertowym. Jeĝeli poprosisz o rozbicie wyceny na poszczególne etapy projektu lub moduïy serwisu wedïug przygotowanej przez Ciebie tabeli, bÚdziesz mógï porównywaÊ wyceny miedzy sobÈ. Moĝe siÚ okazaÊ, ĝe jeĂli zrezygnujesz z jednego nieistotnego moduïu, cena serwisu bÚdzie o kilkadziesiÈt procent niĝsza. x Projekt graficzny — przy zbliĝonych cenach, zaproponowanych przez róĝne agencje, czÚsto wïaĂnie projekt decyduje o wyborze wykonawcy. x Zrozumienie zapytania — czasami zdarza siÚ tak, ĝe cena mieĂci siÚ w budĝecie, projekt graficzny jest dobry, ale osoby, które prezentujÈ ofertÚ, wykazujÈ siÚ caïkowitÈ ignorancjÈ, jeĝeli chodzi o znajomoĂÊ branĝy, w której pracujesz, 81 S E R W I S F I R M O W Y . O D P O M Y S ’ U D O G O T O W E J W I T R Y N Y oferujÈc np. rozwiÈzania, które nie sÈ i najprawdopodobniej nigdy nie bÚdÈ przydatne dla Twoich klientów. x MoĝliwoĂci technologiczne — jeĝeli robisz naprawdÚ duĝy serwis WWW, szukasz agencji z dobrym zapleczem technologicznym. Naleĝy sprawdziÊ, czy agencja ma doĂwiadczenie w realizacji zïoĝonych projektów. x DoĂwiadczenie — czyli liczba zrealizowanych projektów, ich jakoĂÊ, klienci, którzy sÈ obsïugiwani przez agencjÚ, liczba lat na rynku. x Harmonogram — sprawdě, czy jest dla Ciebie akceptowalny, czasem jest tak, ĝe agencja moĝe przystÈpiÊ do realizacji serwisu WWW dopiero po dwóch miesiÈcach od zïoĝenia zapytania ofertowego. x ZnajomoĂÊ branĝy — czasami klienci ceniÈ agencje, które zrealizowaïy juĝ projekty w danej branĝy, np. FMCG. ZaprosiïeĂ do przetargu 3 agencje i okreĂliïeĂ kryteria wyboru z przyznanymi im wagami: cena — 50 , doĂwiadczenie — 30 , moĝliwoĂci technologiczne — 10 , projekt graficzny — 10 . Po spotkaniach z agencjami w ramach zespoïu wypeïnijcie tabelÚ z punktami w skali od 0 (kompletny niewypaï) do 10 (pasuje ide- alnie), a nastÚpnie zsumujcie wyniki z uwzglÚdnieniem wag, które przyznaliĂcie danej kategorii. Przykïadowa tabela znajduje siÚ poniĝej. Obliczenia dla Agencji 1: 8×0,5+2×0,3+4×0,1+8×0,1 = 5,8. Analogiczne obliczenia naleĝy przeprowadziÊ dla pozostaïych agencji z uwzglÚdnieniem przyznanych jej punktów. Jak wynika z przykïadu, nie zawsze cena decyduje o wyborze agen- cji, chociaĝ przywiÈzywana jest do niej najwiÚksza waga. 82
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Serwis firmowy. Od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: