Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00407 006933 18460671 na godz. na dobę w sumie
Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie - książka
Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie - książka
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-315-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> funkcjonalność stron
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszystko, co powinieneś wiedzieć,
by Twój serwis WWW odniósł sukces

Dwie książki w jednej

Jeżeli chcesz przystąpić do pracy od razu i nie masz zamiaru czytać całości, wystarczy, że przejrzysz fragmenty z poradami ekspertów. Jeśli dysponujesz wolnym czasem, możesz zapoznać się ze szczegółowym omówieniem takich tematów jak: planowanie, projektowanie, budowanie i utrzymywanie serwisu internetowego.

Listy zadań

W książce znajduje się dwadzieścia list zadań do wykonania, dzięki którym przeprowadzenie najważniejszych dla witryny operacji staje się znacznie łatwiejsze. Wśród opisywanych czynności można znaleźć zwiększanie ruchu sieciowego, przyśpieszanie działania witryny, przygotowywanie planu projektu, zapewnianie zgodności rozwiązania z różnymi standardami.

Dodatkowe informacje

Dzięki dwudziestu pięciu dodatkowym wskazówkom praktycznym możesz się zapoznać z codzienną pracą takich serwisów jak MSN.com czy BabyCenter.com. Zawarte w tych wskazówkach informacje dotyczą kluczowych dla serwisu zagadnień, np. dobieranie nazw poszczególnych sekcji czy efektywne rozsyłanie e-maili.

Rady znanych ekspertów

Ponad pięćdziesięciu ekspertów -- zarówno twórcy reklamy sieciowej, jak i założyciel serwisu BlackPlanet -- dzieli się na łamach książki informacjami na różne tematy -- od sposobów zarabiania pieniędzy do zasad współpracy z programistami.

Pozbawione żargonu opisy

Wszystkie poruszane zagadnienia, od wykupywania domeny po przygotowanie rysunków, są opisane w sposób zrozumiały, w formie instrukcji, które możesz wykonać krok po kroku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie Autor: June Cohen T³umaczenie: Agata Bulandra (rozdz. 1–8), Marek Pa³czyñski (rozdz. 9–15, dod. A) ISBN: 83-7361-315-3 Tytu³ orygina³u: The Unusually Useful Web Book Format: B5, stron: 380 Wszystko, co powinieneġ wiedzieæ, by Twój serwis WWW odniós³ sukces • 10 kroków do sukcesu Twojej strony • 50 sposobów na zwiêkszenie ogl¹dalnoġci • 17 metod przyspieszenia ³adowania siê strony • 20 sposobów na wy¿sze miejsce w wyszukiwarkach • 10 prostych metod na sprawienie, by Twoja strona by³a bardziej przyjazna dla odwiedzaj¹cych • 8 typowych b³êdów, które mo¿esz natychmiast poprawiæ ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK Dwie ksi¹¿ki w jednej CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Je¿eli chcesz przyst¹piæ do pracy od razu i nie masz zamiaru czytaæ ca³oġci, wystarczy, ¿e przejrzysz fragmenty z poradami ekspertów. Jeġli dysponujesz wolnym czasem, mo¿esz zapoznaæ siê ze szczegó³owym omówieniem takich tematów jak: planowanie, projektowanie, budowanie i utrzymywanie serwisu internetowego. Listy zadañ W ksi¹¿ce znajduje siê dwadzieġcia list zadañ do wykonania, dziêki którym przeprowadzenie najwa¿niejszych dla witryny operacji staje siê znacznie ³atwiejsze. Wġród opisywanych czynnoġci mo¿na znaleĥæ zwiêkszanie ruchu sieciowego, przyġpieszanie dzia³ania witryny, przygotowywanie planu projektu, zapewnianie zgodnoġci rozwi¹zania z ró¿nymi standardami. Dodatkowe informacje Dziêki dwudziestu piêciu dodatkowym wskazówkom praktycznym mo¿esz siê zapoznaæ z codzienn¹ prac¹ takich serwisów jak MSN.com czy BabyCenter.com. Zawarte w tych wskazówkach informacje dotycz¹ kluczowych dla serwisu zagadnieñ, np. dobieranie nazw poszczególnych sekcji czy efektywne rozsy³anie e-maili. Rady znanych ekspertów Ponad piêædziesiêciu ekspertów -- zarówno twórcy reklamy sieciowej, jak i za³o¿yciel serwisu BlackPlanet -- dzieli siê na ³amach ksi¹¿ki informacjami na ró¿ne tematy — od sposobów zarabiania pieniêdzy do zasad wspó³pracy z programistami. Pozbawione ¿argonu opisy Wszystkie poruszane zagadnienia, od wykupywania domeny po przygotowanie rysunków, s¹ opisane w sposób zrozumia³y, w formie instrukcji, które mo¿esz wykonaæ krok po kroku. Spis tre(cid:156)ci Wprowadzenie 16 Do dzie‡a! Pisanie planu strona 35 Czerpanie zysk(cid:243)w strona 81 Testy funkcjonalno(cid:156)ci strona 143 ZwiŒkszanie szybko(cid:156)ci(cid:160)dzia‡ania witryny strona 233 ZwiŒkszanie ruchu strona 281 Poprawianie pozycji(cid:160)witryny na(cid:160)li(cid:156)cie wyszukiwanych adres(cid:243)w strona 323 Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz„dzanie 5 I Planowanie witryny 1. Podejmowanie decyzji 21 22 Co sprawdza siŒ w internecie? ...................... 23 DziesiŒ(cid:230) korzy(cid:156)ci, kt(cid:243)re internet mo¿e(cid:160)da(cid:230) firmie ........................................... 25 Opisanie misji ..................................................... 26 Przyk‡adowy opis misji .................................. 26 Okre(cid:156)lenie cel(cid:243)w ................................................ 27 Typy cel(cid:243)w ..................................................... 27 Typowe cele .................................................. 27 Ustalenie cel(cid:243)w witryny(cid:160)korporacyjnej ............... 28 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Co bŒdziemy robi(cid:230) z nasz„ witryn„? ............... 29 Decyzja o zawarto(cid:156)ci witryny ............................. 30 Ustalenie priorytet(cid:243)w ..................................... 30 Lista propozycji .............................................. 30 Okre(cid:156)lenie podstawowych funkcji ................. 31 Wyznaczanie funkcji(cid:160)priorytetowych .............. 31 Wa¿no(cid:156)(cid:230) ........................................................ 31 £atwo(cid:156)(cid:230) ......................................................... 32 Proces wyznaczania priorytet(cid:243)w ................... 32 Wykres wyznaczania(cid:160)priorytet(cid:243)w ....................... 33 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Jakie funkcje ma zawiera(cid:230) witryna? ................ 34 Do dzie‡a! Pisanie planu 35 Dlaczego nale¿y pisa(cid:230)(cid:160)plan? .............................. 36 Plan podstawowy .......................................... 36 Nie dajmy siŒ sparali¿owa(cid:230) ........................... 37 Podstawowy plan produktu ................................ 38 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: 2. Nazwa witryny Tworzenie planu produktu ............................. 43 44 Wybieranie nazwy ......................................... 45 Rejestrowanie nazwy .................................... 46 Trzy sposoby nazywania witryn ......................... 47 Wyb(cid:243)r przyrostka .......................................... 48 Budowa adresu internetowego ...................... 48 Pozyskanie nazwy domeny ................................ 49 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Jak nazwiemy witrynŒ? .................................... 50 Do dzie‡a! Czerpanie zysk(cid:243)w 81 Spos(cid:243)b zarabiania ......................................... 82 Cztery kroki prowadz„ce do(cid:160)zarabiania w internecie .......................... 82 Rozwa¿anie mo¿liwo(cid:156)ci ................................ 83 Dlaczego decydowa(cid:230) siŒ tylko(cid:160)na(cid:160)jedno? ...... 83 PiŒ(cid:230) sposob(cid:243)w zarabiania w internecie ............. 84 Czerpanie zysk(cid:243)w ze(cid:160)sprzeda¿y ........................ 86 Czego chc„ nabywcy? .................................. 86 Czerpanie zysk(cid:243)w z reklamy ......................... 87 Czego chc„ reklamodawcy? ......................... 87 Czerpanie zysk(cid:243)w z(cid:160)op‡at(cid:160)i subskrypcji .............. 88 Czego oczekuj„ subskrybenci? ..................... 88 Czerpanie zysk(cid:243)w z(cid:160)kojarzenia .......................... 89 Czego oczekuj„ poszukiwacze(cid:160)kontakt(cid:243)w? .. 89 Formy p‡atno(cid:156)ci internetowych ........................... 90 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Sk„d bŒdziemy czerpa(cid:230) zyski? ........................ 91 6 Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz„dzanie 3. Ocena konkurencji 52 Identyfikacja konkurencji .................................... 54 Sk„d siŒ bierze konkurencja? ....................... 54 Jak znale(cid:159)(cid:230) konkurencjŒ? ............................. 54 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Kim jest nasza konkurencja? ............................. 55 Ocena konkurencji ............................................. 56 Analiza finansowa ......................................... 56 Analiza funkcjonalna ..................................... 56 Rozpoznanie konkurent(cid:243)w ............................ 56 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: 4. Poznawanie u¿ytkownik(cid:243)w Ocena konkurencji ........................................... 57 58 Wiedza o u¿ytkownikach .................................... 60 Badania ilo(cid:156)ciowe a jako(cid:156)ciowe .................... 60 G‡(cid:243)wne etapy badaæ(cid:160)u¿ytkownik(cid:243)w .............. 61 NarzŒdzia do badaæ u¿ytkownik(cid:243)w .................... 62 Tworzenie profilu(cid:160)u¿ytkownik(cid:243)w ......................... 64 Ankietowanie u¿ytkownik(cid:243)w .......................... 65 Szacowanie liczby(cid:160)odbiorc(cid:243)w ............................ 66 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Kim s„ u¿ytkownicy witryny? ............................. 67 Zobrazowanie u¿ytkownik(cid:243)w ............................. 68 Tworzenie postaci .......................................... 68 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Nie jeste(cid:156)my u¿ytkownikami swojej witryny .... 69 Tworzenie scenariuszy .................................. 70 Podzia‡ u¿ytkownik(cid:243)w ................................... 70 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Tworzenie postaci ............................................ 71 Przewidywanie potrzeb(cid:160)u¿ytkownik(cid:243)w ............... 72 NarzŒdzia do poznawania potrzeb(cid:160)u¿ytkownik(cid:243)w ................................. 72 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Nasza witryna nie jest centrum wszech(cid:156)wiata .... 73 Zrozumienie potrzeb(cid:160)u¿ytkownik(cid:243)w ................... 74 Planowanie nowej witryny ............................. 74 Analiza zadania ............................................. 74 Przekszta‡cenie zadaæ w funkcje .................. 75 Jak uzyska(cid:230) dobre wyniki z(cid:160)analizy(cid:160)zadania? .. 75 Zrozumienie zachowania u¿ytkownik(cid:243)w ............ 76 Analiza ruchu ................................................. 76 Testy funkcjonalno(cid:156)ci .................................... 76 NarzŒdzia pomagaj„ce zrozumie(cid:230) zachowanie u¿ytkownika ............................ 76 Opinie klient(cid:243)w .............................................. 77 PiŒ(cid:230)dziesi„t sposob(cid:243)w, aby straci(cid:230) u¿ytkownik(cid:243)w ................................ 78 II Projektowanie witryny 5. Projektowanie Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz„dzanie 7 93 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: W jaki spos(cid:243)b witryna(cid:160) bŒdzie(cid:160)zorganizowana? ................................. 134 na potrzeby internetu 94 Dobrze zaprojektowana witryna(cid:160)internetowa ... 95 Projektowanie dla(cid:160)u¿ytkownika .......................... 96 DziesiŒ(cid:230) sposob(cid:243)w poprawy funkcjonalno(cid:156)ci witryny ..................... 97 Projektowanie zgodnie(cid:160)z(cid:160)konwencjami .............. 98 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Dlaczego nale¿y postŒpowa(cid:230) zgodnie(cid:160)z(cid:160)konwencjami? .................................. 99 Jak ludzie widz„ witryny internetowe? ............. 100 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Konwencje wizualne(cid:160)w(cid:160)internecie i poza nim ... 101 Projektowanie pod k„tem jŒzyka HTML ........... 102 PiŒ(cid:230) g‡(cid:243)wnych zasad projektowania(cid:160)w HTML-u .......................... 102 Poradnik: Wyb(cid:243)r oprogramowania ................................. 103 Projektowanie dla(cid:160)r(cid:243)¿nych system(cid:243)w .............. 104 Gdzie jest zgiŒcie? ........................................... 105 Projektowanie pod k„tem szybko(cid:156)ci pobierania . 106 110 Dobrze zorganizowana witryna ................... 111 Organizacja witryny .......................................... 112 Tworzenie struktury(cid:160)witryny .............................. 113 6. Organizacja i(cid:160)nawigacja Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Witryna nie powinna by(cid:230) odbiciem firmy ... 113 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Jak stworzy(cid:230) architekturŒ informacji? ............ 115 Sze(cid:156)(cid:230) sposob(cid:243)w organizacji witryny ................ 116 Tworzenie zabawnych kategorii ....................... 119 Dokumentowanie struktury witryny .................. 122 Nawigacja w witrynie ........................................ 124 Osiem z‡ych pomys‡(cid:243)w na(cid:160)nawigacjŒ .......... 124 Odrobina teorii: Jak ludzie nawiguj„ w internecie? ................. 125 Nawigacja lokalna(cid:160)i(cid:160)globalna ............................ 126 R(cid:243)wnowa¿enie warstw nawigacji ................ 126 Dlaczego rozwijane menu nie(cid:160)nadaj„ siŒ do(cid:160)nawigacji? ..................... 127 Tworzenie systemu(cid:160)nawigacyjnego .................. 127 Dwana(cid:156)cie system(cid:243)w nawigacyjnych .............. 128 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Jaki system nawigacyjny wybierzemy? ......... 135 Nazywanie dzia‡(cid:243)w(cid:160)witryny .............................. 136 Wybieranie sp(cid:243)jnych nazw ............................... 138 Kilka dobrych przyk‡ad(cid:243)w ................................. 139 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Dlaczego nazwy dzia‡(cid:243)w(cid:160)powinny by(cid:230) jasne, nie wymy(cid:156)lne? ..................................... 140 Dziwne nazwy .................................................. 141 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Jakich nazw dzia‡(cid:243)w u¿yjemy? ...................... 142 Do dzie‡a! Testy funkcjonalno(cid:156)ci 143 PiŒ(cid:230) typ(cid:243)w test(cid:243)w funkcjonalno(cid:156)ci .............. 144 Czego mo¿emy dowiedzie(cid:230) siŒ z(cid:160)test(cid:243)w(cid:160)funkcjonalno(cid:156)ci? .............................. 145 Czego nie mo¿emy siŒ dowiedzie(cid:230)(cid:133) ......... 146 Tani spos(cid:243)b przeprowadzenia test(cid:243)w .............. 147 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: 7. Projekt graficzny Dlaczego testy funkcjonalno(cid:156)ci mog„ siŒ nie powie(cid:156)(cid:230)? .................................. 150 152 Co projekt graficzny mo¿e da(cid:230) witrynie? ..... 153 Projekt strony g‡(cid:243)wnej ...................................... 154 Osiem wskaz(cid:243)wek projektowych dla nowicjuszy ................................................ 157 PiŒ(cid:230) spornych kwestii w projektowaniu ............ 158 Kolor w internecie ............................................. 160 Wyb(cid:243)r odpowiednich kolor(cid:243)w ...................... 160 Znaczenie koloru ......................................... 160 Sze(cid:156)(cid:230) wskaz(cid:243)wek wybierania(cid:160)kolor(cid:243)w ........ 161 Tworzenie systemu kolor(cid:243)w ............................. 162 RGB a CMYK .............................................. 162 Kolory sprawdzaj„ce siŒ w internecie .............. 163 Kolor (cid:151) kod szesnastkowy ......................... 163 Typografia w internecie .................................... 164 Wyb(cid:243)r kroju pisma ....................................... 164 Fonty szeryfowe a fonty bezszeryfowe ....... 164 Czytelno(cid:156)(cid:230) na ekranie ................................. 165 Verdana (cid:151) najlepszy font w(cid:160)internecie ....... 166 Formatowanie tekstu ................................... 167 Font (czcionka) czy kr(cid:243)j pisma? .................. 167 8 Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz„dzanie 8. Technologie projektowe 168 HTML i XHTML ............................................ 169 Arkusze styl(cid:243)w ............................................ 169 Rozszerzenia przegl„darek ......................... 169 Skrypty dzia‡aj„ce po(cid:160)stronie(cid:160)klienta (JavaScript) ............................................... 169 Skrypty dzia‡aj„ce po(cid:160)stronie(cid:160)serwera (ASP,(cid:160)PHP) ............................................... 169 Aplety Java .................................................. 169 Jak uzyska(cid:230) taki wygl„d? ................................. 170 XHTML (cid:151) informacje ....................................... 172 HTML a XHTML (cid:151) r(cid:243)¿nice ......................... 172 Co trzeba wiedzie(cid:230) o(cid:160)jŒzyku(cid:160)XHTML? ......... 172 Przej(cid:156)cie na XHTML .................................... 173 Konwersja kodu HTML na XHTML .............. 173 Tabele (cid:151) informacje ........................................ 174 Nauka stosowania tabel .............................. 174 Co trzeba wiedzie(cid:230) o tabelach? .................. 174 Ramki (cid:151) informacje ......................................... 175 Zastosowanie ramek ................................... 175 Co trzeba wiedzie(cid:230) o ramkach? .................. 175 Arkusze styl(cid:243)w (cid:151) informacje ........................... 176 Co trzeba wiedzie(cid:230) o arkuszach styl(cid:243)w? ..... 176 Nauka stosowania arkuszy styl(cid:243)w ............... 177 JavaScript (cid:151) informacje .................................. 178 Co trzeba wiedzie(cid:230) o jŒzyku JavaScript? .... 178 Nauka stosowania jŒzyka(cid:160)JavaScript .......... 179 Inne mo¿liwo(cid:156)ci programowania ................. 179 Flash (cid:151) informacje .......................................... 180 Co trzeba wiedzie(cid:230) o Flashu? ..................... 180 Nauka stosowania Flasha ........................... 181 PHP (cid:151) informacje ............................................ 182 Co trzeba wiedzie(cid:230) o PHP? ......................... 182 PHP a inne skrypty dzia‡aj„ce(cid:160) po(cid:160)stronie serwera .................................... 183 Nauka stosowania PHP ............................... 183 Inne technologie skryptowe dzia‡aj„ce po(cid:160)stronie serwera .................................... 183 III Budowanie witryny 9. Projektowanie na potrzeby internetu 185 186 DziesiŒ(cid:230) powod(cid:243)w, dla kt(cid:243)rych strony s„ zbyt d‡ugo pobierane ............................ 187 Dlaczego strony s„(cid:160)zbyt(cid:160)d‡ugo(cid:160)pobierane? ... 189 Kiedy (cid:132)wolno(cid:148) oznacza (cid:132)zbyt wolno(cid:148)? .......... 189 Projektowanie witryn z(cid:160)uwzglŒdnieniem ich(cid:160)zgodno(cid:156)ci ................... 190 Planowanie zgodno(cid:156)ci z(cid:160)r(cid:243)¿nymi(cid:160)systemami prezentacji .............. 190 Testowanie zgodno(cid:156)ci ................................. 191 Przegl„d technologii .................................... 191 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: W jaki spos(cid:243)b uczyni(cid:230) stronŒ zgodn„(cid:160)z(cid:160)r(cid:243)¿nymi(cid:160)przegl„darkami? ............... 192 Projektowanie z(cid:160)zapewnieniem stabilnego(cid:160)dzia‡ania witryny ........................... 193 Zapewnienie stabilnej pracy(cid:160)witryny ............ 193 Naprawianie wadliwie funkcjonuj„cej witryny ... 194 UdostŒpnienie zasob(cid:243)w witryny osobom niepe‡nosprawnym ......................................... 196 To nie uprzejmo(cid:156)(cid:230) (cid:151) to inwestycja ............. 196 W Stanach Zjednoczonych to tak¿e wym(cid:243)g prawny ............................ 196 Dostosowanie serwisu do potrzeb os(cid:243)b niepe‡nosprawnych ........ 196 PiŒ(cid:230) niewielkich zmian czyni„cych witrynŒ(cid:160)dostŒpn„ dla wiŒkszego grona(cid:160)u¿ytkownik(cid:243)w .................................. 197 Gwarancja d‡ugotrwa‡ego dzia‡ania witryny ..... 198 Dlaczego musz„ istnie(cid:230) standardy? ............ 198 Co zapewniaj„ standardy(cid:160)sieciowe? ........... 199 Co stoi na przeszkodzie, ¿eby wdra¿a(cid:230) standardy? ................................................ 199 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Dlaczego nale¿y(cid:160)stosowa(cid:230) standardy? .......... 200 Projektowanie infrastruktury serwerowej .......... 202 Technologie typu open-source .................... 202 Przegl„d technologii serwerowych ................... 203 Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz„dzanie 9 Do dzie‡a! ZwiŒkszanie szybko(cid:156)ci dzia‡ania witryny 233 W‡a(cid:156)ciwie dzia‡aj„ca witryna(cid:160)internetowa ... 234 Konfiguracja z my(cid:156)l„ o(cid:160)szybko(cid:156)ci dzia‡ania ..... 235 ZwiŒkszenie szybko(cid:156)ci witryny w(cid:160)sze(cid:156)ciu posuniŒciach ................................. 236 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Jak zwiŒkszy(cid:230) szybko(cid:156)(cid:230) dzia‡ania witryny? ... 239 12. Aplikacje 240 w(cid:160)witrynie internetowej Wyb(cid:243)r odpowiedniej technologii ....................... 242 Unikanie potencjalnych trudno(cid:156)ci ................ 242 Oszacowanie warto(cid:156)ci nowej technologii ......... 243 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: DziesiŒ(cid:230) pytaæ, jakie trzeba zada(cid:230) przed(cid:160)wyborem(cid:160)nowej technologii .................. 244 Tworzenie oprogramowania witryny ................. 245 Budowanie zespo‡u ..................................... 247 Budowa aplikacji .............................................. 248 Dokumentacja aplikacji ................................ 248 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Wsp(cid:243)‡praca z in¿ynierami .............................. 250 10. Zasada dzia‡ania witryn internetowych 204 Tworzenie dokumentu HTML ...................... 205 Trzy metody budowania witryn internetowych ... 206 Rada eksperta: Co cechuje dobre projekty internetowe? ....... 207 Jak dzia‡a HTML? ............................................ 208 Pierwsza strona WWW .................................... 210 Jak z utworzonych stron powstaje witryna(cid:160)internetowa? ...................................... 212 Ustalenie w‡a(cid:156)ciwego nazewnictwa ............ 212 Odpowiednia organizacja stron ................... 212 Po‡„czenia miŒdzy stronami ....................... 213 Przesy‡anie stron do serwera ...................... 213 Pobieranie stron WWW .................................... 214 Pobieranie stron generowanych(cid:160) dynamicznie .............................................. 215 Zasada dzia‡ania serwera ........................... 215 11. Przygotowanie rysunk(cid:243)w i plik(cid:243)w multimedialnych do(cid:160)wykorzystania w(cid:160)internecie 216 Podstawy kompresji .................................... 217 Jak dzia‡a procedura kompresji? ................. 218 Podstawowe informacje na temat pamiŒci ....... 219 Wyznaczanie rozmiaru pliku ........................ 219 Wyznaczanie rozmiaru pamiŒci(cid:160)komputera ... 219 Pliki graficzne w internecie ............................... 220 Wyb(cid:243)r formatu pliku graficznego ...................... 221 Przygotowanie rysunk(cid:243)w do(cid:160)wykorzystania w(cid:160)internecie ....................... 222 Przesy‡anie danych audio ................................ 224 Dlaczego d(cid:159)wiŒk na stronach WWW mo¿e(cid:160)irytowa(cid:230)? ......................................... 224 Wyb(cid:243)r formatu dla danych audio wykorzystywanych na stronach WWW .......... 225 Przygotowanie danych audio do(cid:160)wykorzystania w(cid:160)internecie ....................... 226 Przesy‡anie danych wideo ................................ 228 Wyb(cid:243)r formatu dla danych wideo wykorzystywanych na stronach WWW .......... 229 Przygotowanie danych wideo do(cid:160)wykorzystania w(cid:160)internecie ....................... 230 10 Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz„dzanie IV Zarz„dzanie witryn„ 13. Monitorowanie 253 i rozbudowa witryny 254 Analiza witryny ................................................. 256 W jaki spos(cid:243)b u¿ytkownicy korzystaj„ z witryny? ...................................... 257 W jaki spos(cid:243)b u¿ytkownicy odnajduj„ witrynŒ? .. 258 Informacje o (cid:159)r(cid:243)dle ...................................... 258 Pomiar natŒ¿enia ruchu ................................... 259 Spos(cid:243)b gromadzenia danych o ruchu ......... 259 Niedok‡adno(cid:156)(cid:230) pomiaru ............................... 259 O czym nale¿y pamiŒta(cid:230) przy(cid:160)pomiarze ruchu? ............................... 259 Jak dzia‡aj„ systemy rankingowe? .............. 260 Poradnik: Wyb(cid:243)r oprogramowania do analizy ruchu ..... 261 Tworzenie raportu na temat ruchu sieciowego .... 262 Na co nale¿y zwr(cid:243)ci(cid:230) uwagŒ? ..................... 262 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Przyk‡ad raportu na temat natŒ¿enia ruchu .... 263 Analizowanie zmian ..................................... 264 Co jest przyczyn„ wzrostu natŒ¿enia ruchu? ......................... 264 Typowy model ruchu ........................................ 265 Prognoza roczna .............................................. 266 Styczniowy wzrost ....................................... 266 Letnia stagnacja .......................................... 266 Jesienny wzrost ........................................... 267 Grudniowy spadek ....................................... 267 Wyj„tki od regu‡y ......................................... 267 Rozw(cid:243)j witryny ................................................. 268 time.com (cid:151) ma‡e zmiany, znaczny(cid:160)efekt .... 268 Sprawdzanie teorii ....................................... 269 Koncentracja na sprawach najwa¿niejszych ... 269 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Jak MSN zachŒca(cid:160)ludzi(cid:160)do klikania (miliony razy)? ............................................... 270 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Jak serwis Webmonkey sta‡(cid:160)siŒ dochodow„ bibliotek„? .................................... 272 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Sk„d w‡a(cid:156)ciciele gURL.com wiedzieli, czego pragn„ kobiety? .................................... 274 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: W jaki spos(cid:243)b tw(cid:243)rcy BlackPlanet zdo‡ali nak‡oni(cid:230) u¿ytkownik(cid:243)w do(cid:160)rejestracji (i(cid:160)wnoszenia op‡at)? ....................................... 276 Wykorzystanie witryny ...................................... 278 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Wykorzystanie witryny ................................... 279 Do dzie‡a! ZwiŒkszanie ruchu 281 Pocz„tek ...................................................... 282 PiŒ(cid:230) element(cid:243)w istotnych przy(cid:160)zwiŒkszaniu ruchu ............................. 282 PiŒ(cid:230)dziesi„t sposob(cid:243)w zwiŒkszenia ruchu ...... 283 Pozyskiwanie nowych u¿ytkownik(cid:243)w ............... 284 Zatrzymanie u¿ytkownik(cid:243)w na stronach witryny przez d‡u¿szy czas ............................ 286 ZachŒcanie u¿ytkownik(cid:243)w do(cid:160)czŒstszych(cid:160)odwiedzin ............................... 288 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: 14. Promocja witryny W jaki spos(cid:243)b zwiŒkszy(cid:230) ruch? ..................... 290 292 Sze(cid:156)(cid:230) element(cid:243)w dobrej(cid:160)promocji witryny .... 293 Strategie reklamy werbalnej ............................. 294 Program p‡atnych odsy‡aczy ....................... 294 Programy typu (cid:132)przeka¿ przyjacielowi(cid:148) ........ 294 Ciekawe rozwi„zanie: Niesztampowe sposoby informowania przyjaci(cid:243)‡ ................................. 295 Strategie wykorzystania poczty elektronicznej .... 296 Sze(cid:156)(cid:230) czynno(cid:156)ci, jakie mo¿e za nas wykona(cid:230) poczta elektroniczna ....... 296 Wyb(cid:243)r w‡a(cid:156)ciwej strategii wykorzystania poczty elektronicznej ................................. 297 Gromadzenie adres(cid:243)w e-mail ..................... 297 Wyb(cid:243)r w‡a(cid:156)ciwej strategii wykorzystania poczty elektronicznej ..................................... 298 Budowanie listy adresowej ............................... 300 Czy nale¿y kupowa(cid:230) listy(cid:160)z(cid:160)adresami? ........ 300 Poradnik: Wyb(cid:243)r oprogramowania dla list adresowych .... 301 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Dwana(cid:156)cie wskaz(cid:243)wek gwarantuj„cych efektywne(cid:160)wykorzystanie poczty elektronicznej . 302 Strategie doboru odsy‡aczy .............................. 304 Odsy‡acze w wyszukiwarkach ..................... 304 Odsy‡acze w katalogach .............................. 304 Odsy‡acze z innych witryn ........................... 304 Dlaczego nale¿y starannie dobiera(cid:230)(cid:160)odsy‡acze? ................................. 304 Rodzaje odsy‡aczy ...................................... 305 Jak wiele stron zawiera odsy‡acze do(cid:160)zarz„dzanej witryny? ........................... 305 Nag‡(cid:243)wki umieszczane na stronach innych(cid:160)witryn ............................................. 306 P‡atne odsy‡acze ......................................... 306 Reklama sieciowa ............................................ 308 Tworzenie udanej kampanii ......................... 308 Liczba klikniŒ(cid:230) to nie wszystko .................... 309 Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz„dzanie 11 15. Zarz„dzanie projektem i(cid:160)zespo‡em 334 Zarz„dzanie projektem(cid:160)sieciowym ................... 335 Wyja(cid:156)nianie celu prac ................................. 335 Ustalenie sposobu podejmowania decyzji .... 335 Stosowanie s‡owa (cid:132)nie(cid:148) ............................... 336 RozpoczŒcie procesu .................................. 336 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Jak dotrzyma(cid:230) zbli¿aj„cego siŒ terminu? ...... 337 Wykorzystanie dotychczasowej(cid:160)wiedzy ....... 337 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Jak opracowa(cid:230) w‡a(cid:156)ciwy harmonogram? ...... 338 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Jak przeprowadza(cid:230) burze m(cid:243)zg(cid:243)w? ............. 340 Zarz„dzanie zespo‡em ..................................... 342 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Jak pos‡ugiwa(cid:230) siŒ r(cid:243)¿nymi jŒzykami? .......... 343 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Jak nak‡oni(cid:230) pracownik(cid:243)w do wsp(cid:243)‡pracy? ..... 344 Organizowanie zespo‡u .................................... 346 Zesp(cid:243)‡ podstawowy ..................................... 346 Zesp(cid:243)‡ rozszerzony ..................................... 348 Organizacja zespo‡u(cid:160)projektowego .................. 352 Firmy sieciowe ............................................. 352 Du¿e korporacje i agencje sieciowe ............ 353 Ma‡e firmy i firmy konsultingowe ................. 354 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Jak w‡„czy(cid:230) wszystkich do pracy? ................. 355 Dodatki A Rady ekspert(cid:243)w Skorowidz 356 356 372 Ciekawe rozwi„zanie: Sze(cid:156)(cid:230) rodzaj(cid:243)w reklam, kt(cid:243)rych nie mo¿na nie(cid:160)zauwa¿y(cid:230) ................... 310 Gdzie nale¿y umieszcza(cid:230)(cid:160)reklamy? ................. 312 Wyb(cid:243)r witryny .............................................. 312 Cztery sposoby op‡acania reklam ............... 312 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: O co nale¿y zapyta(cid:230) przed(cid:160)umieszczeniem(cid:160)reklamy? .................... 313 Metody doboru reklam ..................................... 314 Dob(cid:243)r do tre(cid:156)ci ............................................ 314 Dob(cid:243)r reklam do u¿ytkownika ..................... 314 Rodzaje reklam ................................................ 315 Bannery ....................................................... 315 Przyciski ...................................................... 315 Wie¿owce .................................................... 315 Pojawiaj„ce siŒ i pozostaj„ce okna ............. 316 Reklamy typu rich media ............................. 316 Reklamy tekstowe ....................................... 316 Odsy‡acze sponsorowane ........................... 316 Preferencje tw(cid:243)rc(cid:243)w serwisu ....................... 316 Standardy reklamy sieciowej ....................... 317 Sponsorowanie serwisu .............................. 318 Umieszczanie produkt(cid:243)w ............................ 318 Reklamy wideo ............................................ 318 Przerywniki .................................................. 318 Strategie reklamowania witryny w r(cid:243)¿nych mediach przekazu ........................ 319 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Jak bŒdzie promowana witryna? ................... 321 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Jak bŒdzie promowana witryna? ................... 322 Do dzie‡a! Poprawianie pozycji(cid:160)witryny na(cid:160)li(cid:156)cie wyszukiwanych adres(cid:243)w 323 Zasada dzia‡ania wyszukiwarek .................. 324 Plan dzia‡ania .............................................. 324 Je¿eli wszystko zawiedzie... ........................ 324 Umieszczenie witryny na(cid:160)li(cid:156)cie wyszukiwania ... 325 Umieszczenie witryny w katalogu ................ 325 Umieszczenie witryny na listach ................. 325 Wskaz(cid:243)wki praktyczne: Jak dosta(cid:230) siŒ na listŒ Yahoo!? ..................... 326 Poprawianie pozycji witryny na(cid:160)li(cid:156)cie(cid:160)wyszukiwanych adres(cid:243)w ................. 327 Ciekawe rozwi„zanie: Jak przygotowa(cid:230) stronŒ(cid:160) dobrze notowan„ w rankingach? ................... 330 CzŒ(cid:156)(cid:230) praktyczna: Jak poprawi(cid:230) notowania witryny w rankingach wyszukiwarek? ........................ 331 110 Projektowanie witryny: organizacja i(cid:160)nawigacja Rozdzia‡ 6. Organizacja i(cid:160)nawigacja Informacji(cid:133) informacji(cid:133) Jakby na to nie spojrze(cid:230), projekt internetowy to przede wszystkim organizacja i nawigacja. Chocia¿ wizualne dodatki takie jak kolor, grafika i style mog„ bardziej przyci„ga(cid:230) uwagŒ internaut(cid:243)w, to w‡a(cid:156)nie struktura witryny decyduje o jej sukcesie. Je(cid:156)li witryna jest dobrze zorganizowana, u¿yt- kownicy realizuj„ swoje cele bez wysi‡ku, poniewa¿ dzia‡y witryny dok‡adnie odpowiadaj„ ich potrze- bom. JŒzyk u¿ywany w witrynie jest dla nich zrozu- mia‡y, a nawigacja jest konsekwentna i jasna. Z ko- lei witryna (cid:159)le zorganizowana (czyli taka, kt(cid:243)ra by‡a budowana po(cid:156)piesznie lub przy jej tworzeniu bra- no pod uwagŒ wy‡„cznie potrzeby w‡a(cid:156)ciciela) bŒ- dzie wprowadza(cid:230) u¿ytkownik(cid:243)w w b‡„d i w spos(cid:243)b niezamierzony ukrywa(cid:230) przed nimi potrzebne in- formacje i us‡ugi. Spos(cid:243)b zorganizowania witryny tworzy jej szkie- let. Mo¿na go por(cid:243)wna(cid:230) do belek tworz„cych kon- strukcjŒ domu (cid:151) organizacja stanowi strukturŒ, na kt(cid:243)rej opiera siŒ projekt graficzny. Struktura witryny decyduje o jej sukcesie. Je(cid:156)li witryna jest dobrze zorganizowana, u¿ytkownicy realizuj„ swoje cele bez wysi‡ku. Mimo to wiele os(cid:243)b ma trudno(cid:156)ci z rozdziele- niem tych dw(cid:243)ch warstw projektu. Witryny wiele trac„ z powodu mylenia warstw. (cid:132)Trzeba oddzieli(cid:230) projekt struktury lub projekt funkcjonalny od pro- jektu komunikacyjnego(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi Peter Merholz, wsp(cid:243)lnik firmy konsultingowej Adaptive Path. (cid:132)Lu- dzie zwykle maj„ bzika na punkcie koæcowego wy- gl„du i nie po(cid:156)wiŒcaj„ ¿adnej uwagi niewidoczne- mu szkieletowi funkcjonalnemu(cid:148). Jednak ten szkielet jest najwa¿niejszy. Je(cid:156)li nie zorganizujemy witryny w spos(cid:243)b, kt(cid:243)ry wyda siŒ u¿ytkownikowi rozs„dny, ¿adne graficzne cuda nie sprawi„, ¿e u¿ytkownik bŒdzie zadowolony. (cid:132)Wi- tryna powinna dobrze dzia‡a(cid:230), zanim zacznie do- brze wygl„da(cid:230)(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi Merholz. (cid:132)Funkcjonal- no(cid:156)(cid:230) jest najwa¿niejsza(cid:148). Pomimo swojej strategicznej wa¿no(cid:156)ci struktu- ra witryny czŒsto ustŒpuje miejsca rzucaj„cej siŒ bar- dziej w oczy warstwie projektu. Na szczŒ(cid:156)cie coraz wiŒcej ludzi dostrzega wa¿no(cid:156)(cid:230) struktury. (cid:132)Kiedy(cid:156) moja praca polega‡a na tworzeniu tre- (cid:156)ci, ale zaj„‡em siŒ architektur„ informacji, ponie- wa¿ zda‡em sobie sprawŒ, ¿e struktura (bardziej ni¿ Projektowanie witryny: organizacja i(cid:160)nawigacja 111 Dobrze zorganizowana witryna Struktura witryny mo¿e nie by(cid:230) najbardziej atrak- cyjnym, ale jest niew„tpliwie najwa¿niejszym aspektem projektu. Dobrze zorganizowana struk- tura sprawia, ¿e zadania u¿ytkownika s„ proste (cid:151) takie, jakie powinny by(cid:230)! W procesie organizacji witryny nale¿y uwzglŒdni(cid:230) trzy r(cid:243)¿ne elementy. Dobrze zorganizowana witryna cechuje siŒ: n logiczn„ struktur„. Witryna powinna by(cid:230) zorganizowana w spos(cid:243)b zrozumia‡y dla u¿ytkownik(cid:243)w. Dzia‡y witryny powinny odpowiada(cid:230) potrzebom u¿ytkownik(cid:243)w, a(cid:160)wszystkie podobne elementy (lub zadania) powinny by(cid:230) pogrupowane. Zobacz r(cid:243)wnie¿ (cid:132)Organizacja witryny(cid:148), str. 112; n konsekwentn„ nawigacj„. U¿ytkownicy chc„ (cid:151) patrz„c na system nawigacji w(cid:160)witrynie (cid:151) m(cid:243)c zorientowa(cid:230) siŒ, w kt(cid:243)rym miejscu witryny siŒ znajduj„, a tak¿e zorientowa(cid:230) siŒ w kontek(cid:156)cie (co jeszcze jest(cid:160)w witrynie) i w kierunku (jak siŒ gdzie(cid:156) dosta(cid:230)). Nawigacja powinna wyznacza(cid:230) wyra(cid:159)ne (cid:156)cie¿ki, w szybki i intuicyjny spos(cid:243)b prowadz„ce u¿ytkownik(cid:243)w do tego, czego potrzebuj„. Zobacz r(cid:243)wnie¿ (cid:132)Nawigacja w(cid:160)witrynie(cid:148), str. 124; n zrozumia‡ymi oznaczeniami. Nazwy, jakie wybierzemy dla dzia‡(cid:243)w witryny, powinny pomaga(cid:230) u¿ytkownikom w odnalezieniu tego, czego szukaj„. Nie b„d(cid:159)my zbyt pomys‡owi. Po prostu m(cid:243)wmy jasno i wyra(cid:159)nie. Zobacz r(cid:243)wnie¿ (cid:132)Nazywanie dzia‡(cid:243)w witryny(cid:148), str. 136. cokolwiek innego) jest wyznacznikiem jako(cid:156)ci wi- tryny(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi Jesse James Garrett, autor ksi„¿ki The Elements of User Experience. (cid:132)Kluczem do udanej witryny jest stworzenie dobrej struktury(cid:148). (cid:132)Korporacje, a tak¿e konsultanci, zaczynaj„ sto- sowa(cid:230) siŒ do tej zasady(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi Lance McDaniel, wiceprezes firmy konsultingowej SBI Co. (cid:132)Architektura informacji odebra‡a projektowi graficznemu miano najwa¿niejszego elementu pro- jektu internetowego(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi Lance McDaniel. (cid:132)Projekt informacji przy(cid:230)miewa teraz projekt gra- ficzny witryny i zbiera wiŒcej laur(cid:243)w za sukces wi- tryny, chocia¿ wcze(cid:156)niej traktowany by‡ zwykle lek- cewa¿„co(cid:148). 112 Projektowanie witryny: organizacja i(cid:160)nawigacja Organizacja witryny Chocia¿ nie jest tak fascynuj„ca jak projekt graficz- ny ani tak presti¿owa jak tre(cid:156)(cid:230) redakcyjna lub tech- niczna, to jednak organizacja (cid:151) lub architektura informacji (cid:151) czŒsto jest zasadniczym czynnikiem sukcesu witryny. Architektura informacji jest czŒ(cid:156)ci„ projektu, ale jest (cid:156)ci(cid:156)le powi„zana ze strategi„. Je(cid:156)li witryna ma by(cid:230) skutecznie zaprojektowana i zorganizowana, to musimy dobrze wiedzie(cid:230), dla kogo jest przeznaczo- na i jakie cele ma zrealizowa(cid:230). Zanim przyst„pimy do procesu organizacji, mu- simy wyznaczy(cid:230) cele witryny (zobacz r(cid:243)wnie¿ (cid:132)Usta- lenie cel(cid:243)w witryny korporacyjnej(cid:148), str. 28). Je(cid:156)li de- cyzje takie nie zostan„ podjŒte (cid:151) lub nie zostan„ przekazane zespo‡owi projektuj„cemu (cid:151) niejasne wytyczne bŒd„ rzutowa(cid:230) na ca‡y proces projektowa- nia, a¿ do ukoæczenia witryny. Zagmatwana misja ujawni siŒ u¿ytkownikowi poprzez myl„ce katego- rie i niesp(cid:243)jny interfejs. (cid:132)Dobra architektura witryny wymaga, by w or- ganizacji zosta‡y uwzglŒdnione wsp(cid:243)lne cele(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi Jesse James Garrett. (cid:132)Je(cid:156)li nie uda siŒ nam tego osi„gn„(cid:230), to nie bŒdziemy mieli ani dobrej archi- tektury, ani dobrej witryny(cid:148). Kryteria organizacji witryny: n Cele u¿ytkownika. Organizacja witryny musi(cid:160)by(cid:230) zrozumia‡a dla u¿ytkownik(cid:243)w oraz(cid:160)powinna umo¿liwia(cid:230) realizacjŒ cel(cid:243)w internaut(cid:243)w. n Cele firmowe. Organizacja witryny musi tak¿e realizowa(cid:230) cele firmy, podkre(cid:156)laj„c te funkcje lub produkty, kt(cid:243)re s„ najwa¿niejsze dla sukcesu firmy. n System klasyfikacji tre(cid:156)ci. Tre(cid:156)(cid:230) i us‡ugi w(cid:160)witrynie zapewne daj„ siŒ sklasyfikowa(cid:230) za(cid:160)pomoc„ naturalnych kategorii (lub nachodz„cych na siebie grup kategorii). Organizacja witryny powinna by(cid:230) najlepszym mo¿liwym po‡„czeniem tych trzech (czasami kon- fliktowych) kryteri(cid:243)w. Je(cid:156)li witryna jest po(cid:156)wiŒco- na tylko jednemu tematowi, ma jeden cel firmowy i tylko jeden typ u¿ytkownika (posiadaj„cego jedn„ potrzebŒ), to zadanie organizacji jest proste. Jednak rzeczywisto(cid:156)(cid:230) jest zazwyczaj bardziej skomplikowana. Je(cid:156)li witryna ma by(cid:230) skutecznie zaprojektowana i zorganizowana, musimy wiedzie(cid:230), dla kogo jest(cid:160)przeznaczona i jakie cele ma(cid:160)zrealizowa(cid:230). Ka¿da witryna ma zazwyczaj kilka grup u¿yt- kownik(cid:243)w, kt(cid:243)rzy chc„ w r(cid:243)¿nym czasie zrealizo- wa(cid:230) r(cid:243)¿ne potrzeby, kilka r(cid:243)¿nych typ(cid:243)w tre(cid:156)ci (cid:151) kt(cid:243)re niekoniecznie dobrze siŒ ze sob„ ‡„cz„, i r(cid:243)¿- ne cele do osi„gniŒcia (cid:151) w zale¿no(cid:156)ci od tego, kogo w firmie zapytamy o nie. (cid:132)Wyzwaniem jest stworzenie dobrej, porz„dnej struktury bez ¿adnych dziur(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi Garrett. (cid:132)Wyzwania zwykle pojawiaj„ siŒ, gdy pr(cid:243)bujemy obs‡u¿y(cid:230) odbiorc(cid:243)w o bardzo zr(cid:243)¿nicowanych po- trzebach albo gdy firmowe strategie nagle zaczynaj„ d„¿y(cid:230) w przeciwnych kierunkach(cid:148). (cid:132)Przyjemnie jest malowa(cid:230) taki wyidealizowany obraz projektu, w kt(cid:243)rym firma ma tylko jedn„ stra- tegiŒ, na dodatek bardzo jasno sformu‡owan„(cid:148) (cid:151) kontynuuje Garrett. (cid:132)PrawdŒ m(cid:243)wi„c, takie przy- padki nie istniej„. Firmy maj„ wiele r(cid:243)¿nych stra- tegii (cid:151) i to r(cid:243)¿ni„cych siŒ na poszczeg(cid:243)lnych etapach(cid:148). Zwykle trudno jest doj(cid:156)(cid:230) do porozumienia, kt(cid:243)ra (lub czyja) z tych strategii jest najwa¿niejsza. (cid:132)Ar- chitektura informacji (cid:151) bardziej ni¿ jakikolwiek inny aspekt projektu internetowego (cid:151) bŒdzie pod negatywnym wp‡ywem polityki firmowej(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi Garrett. (cid:132)Wszystkie wewnŒtrzne bitwy o zasoby w(cid:160)organizacji, bitwy o wsparcie dla r(cid:243)¿nych firmo- wych inicjatyw, bitwy o lepsze wyeksponowanie przed kierownictwem znaczenia dzia‡u maj„ wp‡yw na decyzje dotycz„ce architektury witryny(cid:148). Tworzenie struktury(cid:160)witryny Przed r(cid:243)¿nymi witrynami stoj„ r(cid:243)¿ne wyzwania co do struktury, jednak ich projektanci podejmuj„ podobne kroki, by utworzy(cid:230) strukturŒ informacji. Sam proces mo¿e siŒ trochŒ r(cid:243)¿ni(cid:230) w zale¿no(cid:156)ci od os(cid:243)b czy od projekt(cid:243)w. Mo¿na u¿ywa(cid:230) r(cid:243)¿nych narzŒdzi, wypr(cid:243)bowywa(cid:230) odmienne taktyki i two- rzy(cid:230) inne dokumenty, ale podstawowe czynno(cid:156)ci s„ takie same. Cztery etapy tworzenia struktury witryny: 1. Oceniamy, czym dysponujemy. Najpierw(cid:160)musimy ustali(cid:230), co witryna powinna zawiera(cid:230). 2. Podejmujemy decyzjŒ, co jest najwa¿niejsze. Nie mo¿na zorganizowa(cid:230) (a(cid:160)tym bardziej zaprojektowa(cid:230)) witryny, dop(cid:243)ki nie wiemy, kt(cid:243)re elementy s„ najwa¿niejsze. Czego najbardziej bŒd„ szuka(cid:230) u¿ytkownicy? Czego naszym zdaniem maj„ u¿ywa(cid:230)? 3. Wybierzmy zasadŒ organizacyjn„. Struktura wiŒkszo(cid:156)ci witryn opiera siŒ na jednym lub kilku systemach organizacyjnych. Niekt(cid:243)re witryny s„ zorganizowane wed‡ug daty, inne wed‡ug kategorii lub typu u¿ytkownika. 4. Kategoryzujmy zawarto(cid:156)(cid:230). Ostatni i(cid:160)niezbŒdny krok to zorganizowanie zawarto(cid:156)ci witryny w spos(cid:243)b zrozumia‡y dla(cid:160)u¿ytkownik(cid:243)w. 1. Oceniamy, czym dysponujemy Pierwsz„ czynno(cid:156)ci„ w procesie zorganizowania witryny (oczywi(cid:156)cie po zdefiniowaniu cel(cid:243)w witry- ny) jest rozpracowanie tego, czym mamy siŒ zaj„(cid:230). Co tak naprawdŒ ma znajdowa(cid:230) siŒ w witrynie? W przypadku wielu witryn wystarczy prosta li- sta, streszczaj„ca zawarto(cid:156)(cid:230) witryny. Niekt(cid:243)re witry- ny wymagaj„ jednak przeprowadzenia inwentary- zacji ca‡ej istniej„cej zawarto(cid:156)ci. Projektowanie witryny: organizacja i(cid:160)nawigacja 113 wskaz(cid:243)wki praktyczne Witryna nie powinna by(cid:230) odbiciem firmy Jedn„ z najczŒ(cid:156)ciej pope‡nianych przez projektan- t(cid:243)w pomy‡ek jest kszta‡towanie witryny na wz(cid:243)r struktury firmy i przydzielenie ka¿demu dzia‡owi osobnej czŒ(cid:156)ci witryny z odno(cid:156)nikiem ze strony g‡(cid:243)wnej. Jest to klasyczny b‡„d (cid:151) m(cid:243)wi Michael Twida- le, profesor bibliotekoznawstwa i nauk informacyj- nych z uniwersytetu w Urbana-Champaign w Illi- nois. (cid:132)Jest to dobre rozwi„zanie, je(cid:156)li tworzymy firmowy intranet, poniewa¿ mo¿emy zak‡ada(cid:230), ¿e ka¿dy pracownik zna hierarchiŒ firmy. Ale je(cid:156)li jest to strona publiczna, to mamy problem.(cid:148) Je(cid:156)li firmowa witryna staje siŒ map„(cid:160)firmy, na pewno nie osi„gniemy zamierzonych rezultat(cid:243)w. (Wendy Owen) Problem polega na tym, ¿e nasza wewnŒtrzna struktura nie ma ¿adnego znaczenia dla u¿ytkow- nik(cid:243)w. Ich cele rzadko mo¿na umie(cid:156)ci(cid:230) na sche- macie organizacyjnym firmy, a nasze nazwy dzia- ‡(cid:243)w na pewno bŒd„ dla nich niezrozumia‡e. Mo¿e siŒ to okaza(cid:230) trudne do wyja(cid:156)nienia wsp(cid:243)‡pracow- nikom, kt(cid:243)rzy chc„, by ich miejsce w witrynie by‡o widoczne. (cid:132)Musimy przyj„(cid:230) do wiadomo(cid:156)ci, ¿e w projek- cie internetowym jest wiele wewnŒtrznej polityki(cid:148) (cid:151) kontynuuje Twidale. (cid:132)Ka¿dy wierzy, ¿e wykony- wana przez niego praca jest niezbŒdna w dzia‡a- niu firmy. Oznacza to, ¿e ka¿dy chce, by jego dzia‡ by‡ widoczny na pierwszej stronie witryny. Co ja m(cid:243)wiŒ (cid:151) ka¿dy chce znajdowa(cid:230) siŒ na samej g(cid:243)- rze pierwszej strony!(cid:148). Wsp(cid:243)‡pracownikom trzeba to u(cid:156)wiadomi(cid:230), je(cid:156)li chcemy zbudowa(cid:230) witrynŒ ciesz„c„ siŒ powodze- niem. (cid:132)Struktura witryny nie powinna wygl„da(cid:230) jak schemat organizacyjny firmy(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi projektant- ka Wendy Owen. (cid:132)Je(cid:156)li firmowa witryna staje siŒ map„ firmy, to na pewno nie osi„gniemy zamie- rzonych rezultat(cid:243)w(cid:148). 114 Projektowanie witryny: organizacja i(cid:160)nawigacja Dwa sposoby oceny 1. Stworzenie szkicu. Gdy tworzymy now„ witrynŒ, zazwyczaj wystarczy podstawowy szkic, obejmuj„cy typy tre(cid:156)ci i us‡ug, kt(cid:243)re bŒd„ dostŒpne w witrynie (zw‡aszcza je(cid:156)li witryna jest wzglŒdnie ma‡a). 2. Inwentaryzacja zawarto(cid:156)ci. Je(cid:156)li zmieniamy projekt istniej„cej witryny lub budujmy du¿„ witrynŒ, mo¿emy potrzebowa(cid:230) sporz„dzenia skrupulatnej listy, zawieraj„cej ka¿dy element dostŒpny w witrynie (ka¿dy artyku‡, listŒ(cid:160)produkt(cid:243)w, wszystkie ilustracje). Z(cid:160)tych(cid:160)list(cid:160)bŒdziemy p(cid:243)(cid:159)niej korzysta(cid:230), kategoryzuj„c i organizuj„c tre(cid:156)(cid:230). 2. Decydujemy, co(cid:160)jest(cid:160)najwa¿niejsze W trakcie organizowania witryny (cid:151) zanim ustali- my ostateczn„ strukturŒ (cid:151) musimy zdecydowa(cid:230), kt(cid:243)re elementy s„ w witrynie najwa¿niejsze. Czego bŒdzie poszukiwa(cid:230) wiŒkszo(cid:156)(cid:230) u¿ytkownik(cid:243)w? Od czego zale¿y sukces finansowy witryny? (cid:132)Jednym z najwiŒkszych b‡Œd(cid:243)w, jakie wida(cid:230) w(cid:160)witrynach, jest brak wyra(cid:159)nej hierarchii(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi Wendy Owen, dyrektor Gigant Ant Design. (cid:132)Usta- lenie, co jest najwa¿niejsze, naprawdŒ pomaga u¿yt- kownikom w zrozumieniu organizacji witryny(cid:148). Jednak wiele firm wybiera ‡atwiejsz„ drogŒ i re- zygnuje z takiego postŒpowania. Traktuj„ prioryte- towo to, co szef chce uwa¿a(cid:230) za najwa¿niejsze lub (cid:151) co jest jeszcze gorsze (cid:151) nadaj„ wszystkiemu tak„ sam„ rangŒ. (cid:132)Zbyt wiele witryn unika organizowania mate- ria‡(cid:243)w wed‡ug potrzeb u¿ytkownik(cid:243)w(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi Jeffrey Zeldman (www.zeldman.com). (cid:132)Gdy o archi- tekturze zaczynaj„ decydowa(cid:230) komitety (a nie potrzeby u¿ytkownik(cid:243)w), powstaj„ witryny, w kt(cid:243)- rych jedno klikniŒcie prowadzi do wszystkiego, za- miast kierowa(cid:230) odbiorc(cid:243)w (cid:156)ci(cid:156)le zaplanowanymi (cid:156)cie¿kami(cid:148). (cid:132)DostŒp do wszystkiego za spraw„ jednego klik- niŒcia brzmi dobrze, ale jest z‡ym rozwi„zaniem, poniewa¿ przyt‡acza u¿ytkownika(cid:148) (cid:151) wyja(cid:156)nia Zeldman. (cid:132)Je(cid:156)li odwiedzimy nowojorsk„ jad‡odaj- niŒ z dwudziestopiŒciostronicowym menu, skoæ- czymy na zam(cid:243)wieniu kawy i jajek, poniewa¿ nie bŒdziemy w stanie przegl„da(cid:230) w nieskoæczono(cid:156)(cid:230) listy wszystkich potraw do wyboru(cid:148). W restauracji dojdzie do realizacji zam(cid:243)wienia, w internecie (cid:151) nie. (cid:132)Ludzie musz„ je(cid:156)(cid:230), ale czy musz„ (cid:156)lŒcze(cid:230) w naszej witrynie?(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi Zeld- man. (cid:132)Je(cid:156)li przyt‡oczymy ich zbyt wieloma mo¿li- wo(cid:156)ciami, p(cid:243)jd„ gdzie indziej(cid:148). Powinni(cid:156)my tak¿e pamiŒta(cid:230), ¿e nie wszyscy u¿ytkownicy s„ dla nas jednakowo wa¿ni. (cid:132)W(cid:156)r(cid:243)d odbiorc(cid:243)w jest wielu r(cid:243)¿nych ludzi, nie ka¿dej gru- pie u¿ytkownik(cid:243)w musimy po(cid:156)wiŒca(cid:230) tyle samo uwagi(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi Owen. (cid:132)Na przyk‡ad, je(cid:156)li w witry- nie sprzedajemy szampon i stanowi to 90 naszych obrot(cid:243)w, to skupimy siŒ na osobach zainteresowa- nych szamponem. Nie bŒdziemy tak samo trakto- wa(cid:230) os(cid:243)b kupuj„cych nasze ¿yletki, poniewa¿ ich sprzeda¿ stanowi tylko 5 naszych obrot(cid:243)w(cid:148). 3. Wybierzmy zasadŒ organizacyjn„ Organizuj„c witrynŒ, bŒdziemy musieli wybra(cid:230) zasadŒ organizacyjn„, wok(cid:243)‡ kt(cid:243)rej powstanie struk- tura naszej witryny. Na przyk‡ad sklepy organizo- wane s„ wed‡ug kategorii produkt(cid:243)w, a elektroniczne pamiŒtniki wed‡ug daty wpisu. Ka¿da witryna stanowi niepowtarzalne struktu- ralne wyzwanie, jednak wiŒkszo(cid:156)(cid:230) witryn mo¿na zorganizowa(cid:230) na jeden z sze(cid:156)ciu sposob(cid:243)w: wed‡ug kategorii, zadania, u¿ytkownika, jŒzyka lub po‡o- ¿enia, wed‡ug daty lub dzia‡u firmy (ostatni spos(cid:243)b nie jest zalecany). Zobacz r(cid:243)wnie¿ (cid:132)Sze(cid:156)(cid:230) sposob(cid:243)w organizacji witryny(cid:148), str. 116. 4. Kategoryzujemy zawarto(cid:156)(cid:230) Ostatni etap organizacji jest najwa¿niejszy. Zawar- to(cid:156)(cid:230) witryny trzeba podzieli(cid:230) na posiadaj„ce jakie(cid:156) znaczenie kategorie lub dzia‡y. Teoretycznie jest to prosty proces. Wystarczy podzieli(cid:230) wszystko na logiczne grupy (cid:151) podobne rzeczy dajemy razem, r(cid:243)¿ne (cid:151) osobno. Jednak fak- tyczny proces podzia‡u nie jest taki ‡atwy. Trzeba rozwa¿y(cid:230) potrzeby u¿ytkownik(cid:243)w, potrzeby firmy i system klasyfikacji, widoczny w samej tre(cid:156)ci. Jest wiele sposob(cid:243)w rozwi„zania tego problemu i czŒ- sto istnieje wiŒcej ni¿ jedno dobre rozwi„zanie. ZajŒcie to jest zarazem satysfakcjonuj„ce i fru- struj„ce, poniewa¿ eleganckie rozwi„zanie wyda siŒ nam oczywiste, gdy ju¿ dokonamy podzia‡u. Do eleganckiego rozwi„zania prowadzi wiele (cid:156)cie¿ek, a(cid:160)ka¿dy projektant musi znale(cid:159)(cid:230) (cid:156)cie¿kŒ odpowied- ni„ dla siebie (zobacz r(cid:243)wnie¿ (cid:132)Jak stworzy(cid:230) archi- tekturŒ informacji?(cid:148), str. 115). Projektowanie witryny: organizacja i(cid:160)nawigacja 115 wskaz(cid:243)wki praktyczne Jak stworzy(cid:230) architekturŒ informacji? Nietrudno zrozumie(cid:230), czym zajmuje siŒ architekt infor- macji (cid:151) organizuje tre(cid:156)(cid:230) strony w rozs„dny spos(cid:243)b, nadaj„c witrynie zrozumia‡„ strukturŒ. Jednak odro- binŒ trudniej jest zobrazowa(cid:230), w jaki spos(cid:243)b to robi. (cid:132)Je(cid:156)li kto(cid:156) m(cid:243)wi o metodologii architektury infor- macji, to m(cid:243)wi o wszystkim poza odcinkiem, na kt(cid:243)- rym faktycznie powstaje architektura(cid:148) (cid:151) (cid:156)mieje siŒ Jesse James Garrett, znany architekt system(cid:243)w informacji oraz autor ksi„¿ki The Elements of User Experience. (cid:132)Taka osoba bŒdzie m(cid:243)wi(cid:230) o wszystkich bada- niach, koncepcjach i pla- nowaniu, a¿ dojdzie do miejsca, w kt(cid:243)rym zaczy- na siŒ tworzy(cid:230) architektu- rŒ. P(cid:243)(cid:159)niej mo¿e m(cid:243)wi(cid:230) o(cid:160)wszystkim, co siŒ robi, by sprawdzi(cid:230) poprawno(cid:156)(cid:230) stworzonej architektury. Jednak faktyczny proces kreowania architektury jest dla nas tajemnic„(cid:148). Tajemnica le¿y w zdolno(cid:156)ci m(cid:243)zgu do segrego- wania informacji, dop(cid:243)ki nie u‡o¿„ siŒ w porz„dn„ strukturŒ. Istnieje wiele r(cid:243)¿nych sposob(cid:243)w wspomo- ¿enia tego procesu i wydaje siŒ, ¿e ka¿dy ma jak„(cid:156) swoj„ technikŒ. W wiŒkszo(cid:156)ci przypadk(cid:243)w projektanci zaczynaj„ od listy z ca‡„ zawarto(cid:156)ci„ witryny. NastŒpnie zmie- niaj„ uk‡ad element(cid:243)w, wypr(cid:243)bowuj„c r(cid:243)¿ne sche- maty organizacyjne i r(cid:243)¿ne grupowanie, dop(cid:243)ki do- bre rozwi„zanie samo siŒ nie znajdzie. (cid:132)M(cid:243)j proces na pewno uwzglŒdnia tworzenie listy(cid:148) (cid:151) m(cid:243)wi Garrett. (cid:132)TworzŒ listŒ, czasami tworzŒ sche- mat na komputerze, czasami bazgrzŒ po tablicy(cid:148). Jego ulubion„ metod„ jest przesuwanie wizyt(cid:243)wek. (cid:132)Odwracam je na drug„ stronŒ i wypisujŒ na nich na- zwy element(cid:243)w. NastŒpnie przesuwam je po stole i(cid:160)sortujŒ, pr(cid:243)buj„c je jako(cid:156) do siebie dopasowa(cid:230)(cid:148). Takie (cid:230)wiczenie pomaga zobrazowa(cid:230) naturalne grupowanie lub zobaczy(cid:230), kt(cid:243)re elementy musz„ znajdowa(cid:230) siŒ bli¿ej siebie. Garettowi podoba siŒ fi- zyczna strona tego procesu. (cid:132)Takie (cid:230)wiczenie (cid:151) prze- suwanie wizyt(cid:243)wek na powierzchni sto‡u (cid:151) jest bar- dzo fajne. Jest w tym co(cid:156), co pobudza m(cid:243)j m(cid:243)zg w(cid:160)taki sam spos(cid:243)b, jak godzina aktywno(cid:156)ci umys‡o- wej dziecka w przedszkolu(cid:148). Poza tym jest to ca‡kiem niez‡y spos(cid:243)b na po- zbycie siŒ nadwy¿ki wizyt(cid:243)wek. (cid:132)Je(cid:156)li przychodzi‡yby w pu- de‡kach mniejszych ni¿ po 500 sztuk, to pewnie musia‡bym wymy(cid:156)li(cid:230) inny spo- s(cid:243)b projektowania architektury(cid:148) (cid:151) (cid:156)mie- je siŒ Garrett. W pewnym momencie cz‡owiek czuje prawie(cid:160)grawitacyjny poci„g do(cid:160)kt(cid:243)rego(cid:156) rozwi„zania. Jesse James Garrett Jak wiŒkszo(cid:156)(cid:230) ar- chitekt(cid:243)w informacji, Garrett twierdzi, ¿e zawsze sprawdza kilka mo¿liwych pomys‡(cid:243)w, a naj- lepsze rozwi„zanie ujawnia siŒ samo. (cid:132)Zazwyczaj rozwa¿am kilka r(cid:243)¿nych pomys‡(cid:243)w, zanim skupiŒ siŒ na kt(cid:243)rym(cid:156) rozwi„zaniu architekto- nicznym(cid:148). Czynniki decyzyjne zawsze zwi„zane s„ ze strategi„ witryny. Co zdaniem firmy powinni(cid:156)my dziŒki witrynie osi„gn„(cid:230)? Jakie oczekiwania wobec witryny maj„ u¿ytkownicy? (cid:132)Jest to proces r(cid:243)wnoczesnego rozwoju(cid:148) (cid:151) kon- tynuuje Garrett. (cid:132)Zazwyczaj w tym samym czasie pracujŒ nad tre(cid:156)ci„ i przepycham wizyt(cid:243)wki. CzŒ(cid:156)(cid:230) mojego m(cid:243)zgu my(cid:156)li o tre(cid:156)ci, a czŒ(cid:156)(cid:230) rozwi„zuje pro- blemy strategiczne(cid:148). (cid:132)W pewnym momencie czujŒ niemal grawitacyj- ny poci„g do jakiego(cid:156) rozwi„zania. Wtedy wiem, ¿e model koncepcyjny zaczyna siŒ krystalizowa(cid:230), a ele- menty tre(cid:156)ci zaczynaj„ wpada(cid:230) w odpowiednie miej- sca uk‡adanki.(cid:148) 116 Projektowanie witryny: organizacja i(cid:160)nawigacja Sze(cid:156)(cid:230) sposob(cid:243)w organizacji witryny 1. Wed‡ug kategorii Mo¿na stosowa(cid:230), je(cid:156)li wszyscy u¿ytkownicy maj„ na uwadze to samo podstawowe zadanie (cid:151) bez wzglŒdu na to, czy jest nim zbadanie tematu, zakup produktu czy przedyskutowanie problemu. Podzia‡ witryny ze wzglŒdu na kategorie jest chy- ba najbardziej popularny w internecie. Dzia‡y witryny to kolejne tematy lub kategorie oferowanych infor- macji. Witryny prezentuj„ce artyku‡y mog„ by(cid:230) po- dzielone ze wzglŒdu na typy artyku‡(cid:243)w, witryny ko- mercyjne ze wzglŒdu na typ produkt(cid:243)w, a witryny z(cid:160)forami ze wzglŒdu na temat dyskusji. 2. Wed‡ug zadania Mo¿na stosowa(cid:230), je(cid:156)li u¿ytkownicy mog„ w witry- nie zrealizowa(cid:230) kilka zadaæ, niekoniecznie ze sob„ powi„zanych. W witrynach zorganizowanych wed‡ug zadaæ iden- tyfikuje siŒ r(cid:243)¿ne cele, kt(cid:243)re mo¿e mie(cid:230) u¿ytkownik i(cid:160)pr(cid:243)buje skierowa(cid:230) go na (cid:156)cie¿kŒ prowadz„c„ do ich realizacji. Rozwi„zanie jest skuteczne z jednego powodu (cid:151) odpowiada mentalno(cid:156)ci internauty, kt(cid:243)ry jest zazwyczaj skoncentrowany na tym, co ma zro- bi(cid:230) w nastŒpnej kolejno(cid:156)ci. Nerve.com organizuje strony osobiste zgodnie z(cid:160)r(cid:243)¿nymi zadaniami, kt(cid:243)re ludzie mog„ wype‡nia(cid:230), aby znale(cid:159)(cid:230) swojego wymarzonego partnera. BlackPlanet Forum(cid:160)to(cid:160)miejsce, w(cid:160)kt(cid:243)rym u¿ytkownicy mog„ dyskutowa(cid:230) o(cid:160)swoich(cid:160)problemach i(cid:160)zainteresowaniach. Ka¿dy(cid:160)u¿ytkownik jest tam z tego samego og(cid:243)lnego powodu, dlatego fora mo¿na zorganizowa(cid:230) wed‡ug temat(cid:243)w. 3. Wed‡ug u¿ytkownika Mo¿na stosowa(cid:230), je(cid:156)li witryna s‡u¿y co najmniej dw(cid:243)m odrŒbnym grupom u¿ytkownik(cid:243)w z r(cid:243)¿nymi (chocia¿ czasami powi„zanymi) celami i zaintereso- waniami. Witryny zorganizowane wed‡ug u¿ytkownik(cid:243)w gru- puj„ zadania i tematy, kt(cid:243)re mog„ szczeg(cid:243)lnie zain- teresowa(cid:230) konkretny typ odwiedzaj„cych i kieruj„ ich w odpowiedni obszar. Ten system organizacji spraw- dza siŒ w przypadku witryn kojarz„cych, kt(cid:243)re zbie- raj„ (cid:132)nabywc(cid:243)w(cid:148) i (cid:132)sprzedawc(cid:243)w(cid:148) (lub pracodawc(cid:243)w i osoby poszukuj„ce pracy). OrganizacjŒ wed‡ug u¿ytkownik(cid:243)w mo¿na tak¿e efektywnie stosowa(cid:230) w witrynach prezentuj„cych tre- (cid:156)ci, komercyjnych lub korporacyjnych, kt(cid:243)re skupiaj„ siŒ na kilku r(cid:243)¿nych typach klient(cid:243)w. Na przyk‡ad Ba- byCenter dzieli witrynŒ na czŒ(cid:156)ci dla ciŒ¿arnych oraz wzglŒdem wieku dzieci. W witrynie National Geogra- phic znajduj„ siŒ specjalne obszary dla dzieci, rodzi- c(cid:243)w i nauczycieli. Firma odzie¿owa Levi(cid:146)s dzieli u¿yt- kownik(cid:243)w wed‡ug kraju pochodzenia, a firma meblarska Herman Miller ma podwitryny dla klien- t(cid:243)w, projektant(cid:243)w i inwestor(cid:243)w. Projektowanie witryny: organizacja i(cid:160)nawigacja 117 4. Wed‡ug jŒzyka lub po‡o¿enia Mo¿na stosowa(cid:230), je(cid:156)li nasi odwiedzaj„cy m(cid:243)wi„ r(cid:243)¿nymi jŒzykami lub ¿yj„ w r(cid:243)¿nych regionach geo- graficznych, wymagaj„cych r(cid:243)¿nej tre(cid:156)ci lub us‡ug. Wiele witryn jest zorganizowanych wed‡ug jŒzy- ka lub lokalizacji, aby sprosta(cid:230) potrzebom zr(cid:243)¿nico- wanej jŒzykowo lub pochodzeniowo bazie u¿ytkow- nik(cid:243)w. Jest to jednak nie tyle system organizacji, co spos(cid:243)b skierowania u¿ytkownik(cid:243)w do innych witryn, kt(cid:243)re z kolei musz„ by(cid:230) zorganizowane wed‡ug innego kryterium, odpowiadaj„cemu zawartej w nich tre(cid:156)ci. Levi(cid:146)s kieruje r(cid:243)¿nych u¿ytkownik(cid:243)w do r(cid:243)¿nych witryn ze wzglŒdu na region (cid:156)wiata, z kt(cid:243)rego pochodz„. Ka¿da witryna prezentuje tre(cid:156)ci w(cid:160)spos(cid:243)b(cid:160)odpowiedni dla jŒzyka, kultury i produkt(cid:243)w dostŒpnych w danym rejonie. Guru pomaga nawi„za(cid:230) kontakt firmom i(cid:160)konsultantom. Witryna jest zorganizowana wed‡ug(cid:160)u¿ytkownik(cid:243)w (cid:151) kieruje pracodawc(cid:243)w oraz(cid:160)przysz‡ych pracownik(cid:243)w w dwa r(cid:243)¿ne miejsca, aby uzyskali dostŒp do specjalistycznych us‡ug przeznaczonych dla konkretnej grupy. Muzeum Guggenheima w Berlinie wita u¿ytkownik(cid:243)w po angielsku lub niemiecku ((cid:132)Welcome(cid:148) albo (cid:132)Wilkommen(cid:148)). 118 Projektowanie witryny: organizacja i(cid:160)nawigacja Sze(cid:156)(cid:230) sposob(cid:243)w organizacji witryny (cid:151) ci„g dalszy 5. Wed‡ug daty lub porz„dku Mo¿na stosowa(cid:230), je(cid:156)li data lub kolejno(cid:156)(cid:230) elemen- t(cid:243)w jest niezbŒdna dla u¿ytkownika (cid:151) na przyk‡ad w(cid:160)aktualno(cid:156)ciach, dziennikach, kalendarzach wyda- rzeæ lub instrukcjach krok po kroku. Og(cid:243)lnie rzecz bior„c, witryny nie zale¿„ tak bar- dzo od dat jak inne (cid:156)rodki przekazu. Daty s„ wa¿ne dla publikacji drukowanych, poniewa¿ ca‡e wydanie i informacje w nim zawarte odpowiadaj„ konkretnej dacie. Witryny szybciej siŒ zmieniaj„, s„ uaktualnia- nie kilka razy dziennie lub kilka razy do roku. Oczywi(cid:156)cie, istniej„ wyj„tki. PamiŒtniki interneto- we (zwane (cid:132)blogami(cid:148)) s„ organizowane wed‡ug dat, od najnowszego do najstarszego wpisu. Czasami tak¿e w witrynach innego typu taki spos(cid:243)b organiza- cji jest jedynym rozwi„zaniem (cid:151) na przyk‡ad przy prezentacji wydarzeæ na osi czasu lub publikacji ka- lendarza wydarzeæ itp. 6. Wed‡ug dzia‡u firmy Mo¿na stosowa(cid:230) tylko wtedy, gdy projektujemy witrynŒ intranetow„, w(cid:160)kt(cid:243)rej struktura dzia‡(cid:243)w firmy ma znaczenie dla odbiorc(cid:243)w (na przyk‡ad na stronie uczelni) lub gdy klimat poli- tyczny firmy nie pozostawia nam ¿ad- nego innego wyj(cid:156)cia. Jeden z najczŒstszych (i zrozumia‡ych) b‡Œd(cid:243)w projektant(cid:243)w to kszta‡towanie witryny wed‡ug struk- tury firmy oraz zapewnienie ka¿demu dzia‡owi jed- nej sekcji w witrynie i odno(cid:156)nika na pierwszej stro- nie. Takie rozwi„zanie ze wzglŒd(cid:243)w socjologicznych jest dobre wewn„trz firmy, ale nie jest dobre dla u¿yt- kownik(cid:243)w. Problem polega na tym, ¿e wewnŒtrzna struktura firmy nie ma najmniejszego znaczenia dla u¿ytkow- nik(cid:243)w. Ich potrzeby rzadko mo¿na odwzorowa(cid:230) w we- wnŒtrznej hierarchii. Chcemy na przyk‡ad odwiedzi(cid:230) witrynŒ lokalnego muzeum sztuki, poniewa¿ wyczy- tali(cid:156)my gdzie(cid:156), ¿e odbŒdzie siŒ tam wyk‡ad na temat Picassa i chcieliby(cid:156)my dowiedzie(cid:230) siŒ, kiedy to bŒ- dzie. Czy wyk‡ad bŒdzie umieszczony w dziale (cid:132)edu- kacja(cid:148), (cid:132)wydarzenia(cid:148) czy (cid:132)program(cid:148)? Trudno powie- dzie(cid:230). Oczywi(cid:156)cie, wszystko by‡oby jasne, gdyby(cid:156)my pracowali w muzeum i wiedzieli, ¿e wyk‡adami na temat sztuki nowoczesnej zajmuje siŒ pani Krysia z(cid:160)dzia‡u przygotowuj„cego program. Zeldman.com to prywatna witryna projektanta Jeffrey(cid:146)a Zeldmana. Jak ka¿dy blog, jest zorganizowana wed‡ug daty, z najnowszym wpisem widniej„cym na samym pocz„tku strony. Zobacz r(cid:243)wnie¿ (cid:132)Witryna nie powinna by(cid:230) odbiciem firmy(cid:148), str. 113. Jak wiŒkszo(cid:156)(cid:230) szk(cid:243)‡, Uniwersytet Brown organizuje swoj„ witrynŒ wed‡ug wydzia‡(cid:243)w, z(cid:160)oddzielnymi sekcjami dla biura rekrutacyjnego, zwi„zku sportowego, zrzeszenia absolwent(cid:243)w itd. Projektowanie witryny: organizacja i(cid:160)nawigacja 119 Tworzenie zabawnych kategorii Organizacja witryny powinna by(cid:230) intuicyjna, ale nie musi by(cid:230) nudna. Witryny (zw‡aszcza sklepy) kre- atywnie sortuj„ce swoje towary w kategorie zaspokajaj„ prawdziw„ potrzebŒ u¿ytkownik(cid:243)w, uzmys‡a- wiaj„c im mo¿liwe rozwi„zanie. I przy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: