Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00213 005144 20010547 na godz. na dobę w sumie
Serwus, Madonna - ebook/pdf
Serwus, Madonna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 133
Wydawca: Iskry Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-244-0270-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poezja
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Zebrane w tym tomie wiersze pisane były z myślą o żonie Natalii. Odnaleźć w nich można wciąż żywe strofy o wielkiej miłości, poetyckie, ale zdumiewająco znajome, najbardziej osobiste przeżycia, zachwycenia, oczarowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Madonna 01/2 18•08•05 10:06 Page 4 OPRACOWANIE GRAFICZNE ANDRZEJ BARECKI KOREKTA ANNA KUBALSKA ZDJ¢CIA I ILUSTRACJE W TEKÂCIE ZBIGNIEW KANTORSKI – STR. 112, HRNRYK HER- MANOWICZ – STR. 116, 128–129, POZOSTA¸E Z ARCHIWUM KIRY GA¸CZY¡SKIEJ WYDANIE I ISBN 83-207-1791-4 COPYRIGHT © BY WYDAWNICTWO ISKRY, WARSZAWA 2005 E-MAIL: ISKRY@ISKRY.COM.PL WWW.ISKRY.COM.PL WYDAWNICTWO ISKRY UL. SMOLNA 11, 00-375 WARSZAWA DZIA¸ HANDLOWY – TEL./FAKS (22) 827-33-89 Madonna 01/2 18•08•05 10:06 Page 5 SPIS TREÂCI Serwus, madonna 9 Admira∏ 10 Portret panny Noël 11 Küferlin 12 Podró˝ do Arabii Szcz´Êliwej 13 Usta i pe∏nia 14 ProÊba o wyspy szcz´Êliwe 15 Ballada Êlubna I 16 Palcem planety obracasz 17 Powoli otwierajmy bram´... 18 Nie ociàgaj mi si´, nie opieraj... 19 Fräulein Euterpe 20 Bal u Salomona (fragmenty) 21 Ludowa zabawa (fragmenty) 23 Fragment z „Balu u Salomona” 25 Modlitwa do Anio∏a Stró˝a 27 Wieczór 30 Melodia 31 O naszym gospodarstwie 30 Ballada Êlubna II 32 Piosenka 34 Obcuj´ z tobà jak z miesiàcem... 35 Szcz´Êcie w Wilnie 36 Mi∏a moja 37 Ma∏y Apollo 38 Instrumentami potrzàsaç 39 Madonna 01/2 18•08•05 10:06 Page 6 Ci´˝ki wieczór 40 Noc w Wilnie 41 Krzyczysz przez sen 42 Wizyta 43 Opis domu poety 44 Podczas taƒców w zielonym salonie... 47 Oto widzisz, znowu idzie jesieƒ 48 Satyra na ˝on´ 49 Aniƒskie noce 50 Kotwico z∏ota... 51 À la russe 52 Ju˝ kocham ci´ tyle lat 53 Jak si´ te lata mylà 54 Nieporozumienia 55 D∏ugom b∏àdzi∏ i szuka∏ 56 Noctes Aninenses (fragment) 57 List jeƒca 59 Srebrna akacja 60 Dzika Ró˝a 62 Dopiero gdy wzejdzie ksi´˝yc... 63 Matka Boska Stalagów 64 Ojczyznà mojà jest muzyka 65 Kol´da paryska 66 Wiem, ˝e jest gdzieÊ taki cmentarz... 67 Le Sappey 68 We Ênie... 69 Z tych pokrzywionych uliczek... 70 Na d∏onie Krystyny 71 Pokocha∏em ciebie 73 Ty mnie mi∏a 74 Siódme niebo 75 Powrót do Eurydyki 76 Py∏em ksi´˝ycowym 77 Có˝em winien 78 Zaczarowana doro˝ka 79 Kolczyki Izoldy (fragment) 83 Wjazd na wielorybie 85 Choç godzina 87 Wenus 89 Madonna 01/2 18•08•05 10:06 Page 7 Âlubne obràczki 91 Weso∏a Gwiazdka 92 Rozmowa liryczna 93 Niobe (fragment) 94 Sanie 95 Polskie gwiazdy 97 O sierpniu 99 Ksi´˝yc (fragmenty) 102 PieÊni (fragmenty) 106 A ja tobie bajki opowiadam 110 … a tyÊ jest matka moja, kochanka i muza… (pos∏owie) 111 Madonna 01/2 18•08•05 10:06 Page 9 Chcia∏bym oczu twoich chmurnoÊç ocaliç od zapomnienia. Madonna 02/2 18•08•05 9:58 Page 9 Serwus, madonna Niechaj tam inni ksi´gi piszà. Nawet niechaj im s∏awa dêwi´czy jak wie˝a studzwonna, ja ksiàg pisaç nie umiem, a nie dbam o s∏aw´ – serwus, madonna. Przecie nie dla mnie spokój ksiàg lÊniàcych wysoko i wiosna te˝ nie dla mnie, s∏oƒce i ruƒ wonna, tylko noc, noc deszczowa i wiatr, i alkohol – serwus, madonna. Byli inni przede mnà. Przyjdà inni po mnie, albowiem ˝ycie wiekuiste, a Êmierç p∏onna. Wszystko jak sen wariata Êniony nieprzytomnie – serwus, madonna. To ty jesteÊ, przybrana w z∏ociste kaczeƒce, kwiaty mego dzieciƒstwa, ty cicha i wonna – ˝e rosa brud obmyje z ràk, splatam ci wieƒce – serwus, madonna. Nie gardê wiankiem poety, ∏otra i ∏obuza; znajà mnie redaktorzy, zna policja konna, a tyÊ jest matka moja, kochanka i muza – serwus, madonna. 1929 Madonna 02/2 18•08•05 9:58 Page 10 10 KONSTANTY ILDEFONS GA¸CZY¡SKI Admira∏ Przestaƒ pisaç te wiersze! – sycza∏a kochanka w ucho, i tylko ksi´˝yc pods∏ysza∏, schylone, ró˝owe ucho. I jakieÊ flety ukryte by∏y w jej biodrach i ˝ebrach, a mo˝e to ksi´˝yc szumia∏ potwornà palmà ze srebra. A mo˝e to by∏a Brazylia. A mo˝e by∏em pijany. Do kochanki prostej, jak palma, przywar∏em uchem do palmy. Z nieczytanego dziennika najÊmieszniejszy wyraz „kabokle” i noc uwa˝nie patrzàca przez gwiazdy jak przez binokle. I jeszcze co? i co jeszcze? W dalekim koÊciele dzwony. 2-ga w nocy. Park przed oczami chodzi∏ jak tygrys zielony. Usta tak bardzo blisko. Gwiazdy tak bardzo wysoko. Mo˝e to jest poezja, a mo˝e tylko alkohol. 1929 Madonna 02/2 18•08•05 9:58 Page 11 SERWUS, MADONNA 11 Portret panny Noël Holandio antykwariuszy, per∏o bezbo˝na, o panno wsmuklona w krzes∏o wiszàce, gdzie gryfy rzeêbione z miedzi drzemià i zachód ogromny, jak teatr ptaków, osiada na w∏osach twoich, o panno, per∏o bezbo˝na, Holandio! Ponad oczami twymi gorzka niebiosów zieleƒ, rozwartych jak uda twoje w oczekiwaniu ksi´˝yca; na uszach twoich pszczo∏y, myÊlàc, ˝e siedzà na kwiatach, nie chcà brz´czeç, bo p∏ynà zapachy dra˝niàce jak morze. Ach, któ˝ to tak ci´ wÊpiewa∏ pomi´dzy te dwie kolumny, w t´ cisz´ bardzo podobnà snom motyli nad êród∏em, w ten szafir dêwi´czàcy nisko, w to z∏oto skrzydlate wy˝ej? To serce moje u stóp twych le˝àce, p∏aczàce jak gwiazda. 1929 Madonna 02/2 18•08•05 9:58 Page 12 12 KONSTANTY ILDEFONS GA¸CZY¡SKI Küferlin BAJKA Kiedy ch∏ód fioletowy odà∏ usta chimerom, strzegàcym schodów promiennych, co prowadzi∏y do wnijÊcia, olbrzymiog∏owy Küferlin uniós∏ ˝on´ jak ber∏o i do ∏o˝nicy jà zaniós∏, i z∏o˝y∏ na mi´kkich liÊciach. Wi´c muzykanci pocz´li stroiç narz´dzia kruche, aby im by∏o s∏odziej i ciszej, i bardziej mi´kko, lecz nie znaleêli poklasku, i skinà∏ Küferlin r´kà, i graç rozkaza∏ piorunom, d´bom grzmieç, gwizdaç wichurom. Zw´zi∏y si´ oczy ˝ony od tego huku, od trwogi, p∏akaç pocz´∏a cicho, bardzo cicho, jak strumieƒ; t∏umaczy∏a mu, ˝e jest ma∏a, ˝e boi si´, ˝e nie rozumie... Na pró˝no: Êmia∏ si´ Küferlin i spala∏ jà wolno, jak ogieƒ. A potem ju˝ by∏o cicho. Powietrze pachnia∏o morwà i po ramionach ˝ony pot sp∏ywa∏ jak srebrny ocean... Wi´c kiedy si´ uÊmiechn´∏a, westchn´∏a i usn´∏a, przez okno w powale wpad∏ ksi´˝yc i Küferlina porwa∏. „Oto mnie w r´ce porywa astrologiczny ksi´˝yc!” wrzasnàç zdà˝y∏ Küferlin, a ju˝ rozkr´cone w∏osy ciàgnà mu g∏ow´ do góry, za g∏owà brzuch i w niebiosy tak ulatujà we dwójk´, a ˝ona Êpi i nic nie wie. O Êwicie p∏aka∏ Küferlin. Âmia∏a si´ ˝ona i z konwi la∏a z∏ocistà wod´ w dziecinne usta kwiatów. „G∏upcze – mówi∏a do m´˝a – on by naprawd´ gdybym za ucho ci´ mocno nie uchwyci∏a z´bami...” ci´ porwa∏, 1929 Madonna 02/2 18•08•05 9:58 Page 13 SERWUS, MADONNA 13 Podró˝ do Arabii Szcz´Êliwej Pàsowe wstà˝ki bicza wiatr rozwia∏ przelotny i niebo jest gwiazd pe∏ne jak Afryka ptaków, konie noga za nogà, ko∏a – jako-tako, a woênica pijany i bardzo samotny. Kareta to muzyka, to pud∏o muzyki, noc naokó∏ karety to jest szcz´Êcia du˝o; zaraz ksi´˝yc przeleci wielkà srebrnà burzà i wrowach zako∏ujà Êwietliki, ogniki. Jadà w karecie pi´kni, ramiona oparli na poduszkach pachnàcych – o, nocy jedyna! Âpiewa szafir i droga, i ka˝da godzina... A oni nic nie wiedzà, bo oni umarli. 1929 Madonna 02/2 18•08•05 9:58 Page 14 14 KONSTANTY ILDEFONS GA¸CZY¡SKI Usta i pe∏nia Oto jest noc taƒczàcych snów i wschodzi nów na niebo znów jak sekret, który do po∏owy mówi∏em tobie w inny czas, gdy nów podobny dr˝a∏ i gas∏ tu˝ ponad cieniem twojej g∏owy. I dziÊ, jak wtedy, palcem weƒ wskazujàc, rzek∏aÊ: „Drogi, zmieƒ ten ksi´˝yc, niech si´ w pe∏ni´ spe∏nia”. I nagle – burza srebra, i zbratane usta a˝ do krwi przeci´∏a zwierciadlana pe∏nia. 1929 Madonna 02/2 18•08•05 9:58 Page 15 SERWUS, MADONNA 15 ProÊba o wyspy szcz´Êliwe A ty mnie na wyspy szcz´Êliwe zawieê, wiatrem ∏agodnym w∏osy jak kwiaty rozwiej, zaca∏uj, ty mnie uko∏ysz i uÊpij, snem muzykalnym zasyp, otumaƒ, we Ênie na wyspach szcz´Êliwych nie przebudê ze snu. Poka˝ mi wody ogromne i wody ciche, rozmowy gwiazd na ga∏´ziach pozwól mi s∏yszeç zielonych, du˝o motyli mi poka˝, serca motyli przybli˝ i przytul, myÊli spokojne ponad wodami pochyl mi∏oÊcià. 1930
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Serwus, Madonna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: