Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 003258 18800102 na godz. na dobę w sumie
Sezon letni w firmie - ebook/pdf
Sezon letni w firmie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 12
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-927-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sezon wakacyjny, mimo że tak zawsze wyczekiwany przez pracowników, zazwyczaj dla samej firmy nie jest łatwy. Wzmożona liczba przypadających w tym czasie urlopów wypoczynkowych sprawia podwójny kłopot. Po pierwsze trzeba, wszystkim pracownikom udającym się na urlopy poprawnie wyliczyć przysługujący wymiar urlopu, a po drugie, zapewnić odpowiednią liczbę rąk do pracy. W numerze objaśniamy, jak wyliczać i udzielać urlopów w różnych nietypowych sytuacjach oraz podajemy kilka sposobów na to, jak poradzić sobie z problemami kadrowymi podczas wakacji.
Sezon letni to często także wysokie temperatury, a więc konieczność zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy w upalne dni. Objaśniamy zatem kiedy trzeba zakupić do biura klimatyzację, czy zapewnić pracownikom napoje.
A na koniec ciekawostka – choć dla wielu pracodawców to poważny problem. Jak poradzić sobie z niemal plażowym strojem pracowników w pracy?

Zagadnienia dotyczące sezonu letniego w firmie omówiliśmy w 4 praktycznych rozdziałach:

  1. Urlop wypoczynkowy
  2. Świadczenia wakacyjne dla pracowników
  3. Kadra w sezonie letnim
  4. BHP latem

Doradzają Ci najlepsi specjaliści

Możesz w pełni ufać wskazówkom zawartym w tym wydaniu specjalnym i stosować je bez obaw. Zostały one przygotowane przez specjalistów z dziedziny prawa pracy. Konsultantem merytorycznym raportu jest pani Anna Tomczyk – zastępca Głównego Inspektora Pracy. To opracowanie tematyczne zostało przygotowane z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia.

Oto przykłady zagadnień omówionych w tym specjalnym numerze:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach Numer specjalny Sezon letni w firmie I. Urlop wypoczynkowy PIERWSZY URLOP 1/12 urlopu po miesiącu pracy Pracownik w roku kalendarzowym, w któ- rym podjął pracę po raz pierwszy, uzysku- je prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepra- cowaniu roku. Zwróć uwagę, że nie cho- dzi tu o pierwszy rok pracy, tylko o rok kalendarzowy, w którym pracownik podął pracę po raz pierwszy. Oznacza to, że je- śli pracownik podjął swą pierwszą w życiu pracę np. w grudniu 2008 r., to 1 stycznia 2009 r. naliczasz mu urlop na zwykłych zasadach (czyli nabywa prawo do 20 dni urlopu z góry), a nie jak pierwszy urlop. Wynik w minutach, czy zaokrąglić? Kodeks pracy nie precyzuje, jak powinie- neś udzielać pierwszego urlopu. Przede wszystkim brak jest przepisu, który po- zwalałby na zaokrąglanie przysługują- cego pracownikowi urlopu do pełnego dnia. A zatem z upływem każdego mie- siąca pracy pracownik nabywa prawo do urlopu w wymiarze: 1/12 × 20 dni = 1 i 2/3 dnia. Biorąc pod uwagę, że urlop oblicza się w ułamkowych częściach dnia, często będzie się zdarzać, iż po pomno- żeniu liczby dni przez 8 godzin uzyskasz wynik w godzinach i minutach. Można się jednak spotkać z poglądem, że jeżeli w rezultacie obliczeń otrzymamy wynik w postaci określonej liczby godzin i minut, należy go tak zaokrąglić w górę, aby uzyskać wynik w pełnych godzinach. Zaokrąglenie dokonywane w ten sposób jest dla pracownika korzystne, gdyż pro- wadzi do udzielenia mu urlopu w wyż- szym wymiarze niż ten, do którego nabył prawo. A zatem jest dozwolone. Szanowni Państwo, sezon wakacyjny, mimo że tak zawsze wyczekiwany przez pracowni- ków, zazwyczaj dla samej fi rmy nie jest łatwy. Wzmożona liczba przy- padających w tym czasie urlopów wypoczynkowych sprawia podwójny kłopot. Po pierwsze trzeba, wszystkim pracownikom udającym się na urlopy poprawnie wyliczyć przysługujący wymiar urlopu, a po drugie, zapewnić odpowiednią liczbę rąk do pracy. W numerze objaśniamy, jak wyliczać i udzielać urlopów w różnych nietypowych sytuacjach oraz podajemy kilka sposo- bów na to, jak poradzić sobie z problemami kadrowymi podczas wakacji. Sezon letni to często także wysokie temperatury, a więc konieczność zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków pracy w upalne dni. Objaśniamy zatem kiedy trzeba zakupić do biura klimatyzację, czy zapewnić pracownikom napoje. A na koniec ciekawostka – choć dla wielu pracodawców to poważny problem. Jak poradzić sobie z niemal plażowym strojem pracowników w pracy? Zapraszam do lektury. Anna Tomczyk zastępca Głównego Inspektora Pracy, konsultant merytoryczny „Prawa pracy w pytaniach i odpowiedziach” ISBN 978-83-7572-927-6 W NUMERZE M.IN.: Urlop wypoczynkowy (cid:132) Czy pierwszego urlopu można 1–4 udzielać nawet na minuty, czy trzeba zaokrąglać? (cid:132) Jak obliczyć urlop niepełno- etatowca w przypadku zmiany wymiaru etatu? (cid:132) Czy podczas urlopu można pracownika zatrudnić na zlecenie? Świadczenia wakacyjne dla pracowników 4–5 (cid:132) Jakie są konsekwencje wypłaty świadczenia urlopowego w kwocie wyższej niż odpis na fundusz? (cid:132) Czym różni się świadczenie urlopowe od dopłaty do urlopu ze środków ZFŚS? Kadra w sezonie letnim 5–10 (cid:132) Jakie są korzyści z zatrudnia- nia na okres wakacyjny pracowników tymczasowych (cid:132) Kiedy możesz uzupełnić luki kadrowe zatrudnieniem pracownika na zastępstwo? (cid:132) Czy zatrudnianie uczniów i studentów na wakacje się opłaca? (cid:132) Co zrobić, gdy Twój pracownik wyjeżdża do sezonowej pracy za granicę? BHP latem 10–12 (cid:132) Kiedy musisz zakupić swoim pracownikom biurowym klimatyzację? (cid:132) Czy upał może ograniczyć pracę na otwartym terenie? (cid:132) Kiedy i jakim pracownikom musisz zapewnić napoje? (cid:132) Jak radzić sobie z „letnią modą” pracowników w okresie letnim? urlop wypoczynkowy Jednak decyzja, czy zastosujesz ko- rzystniejszą dla pracownika metodę, należy do Ciebie. Zauważ jednak, że taka metoda będzie prostsza do za- stosowania w praktyce. Przykład Pracownik zatrudniony na pełny etat, na czas nieokreślony, który rozpoczął pracę 1 lutego 2009 r., wykorzystuje swój pierwszy w życiu urlop wypo- czynkowy w lipcu 2009 r. Pracownik ten ma więc prawo do urlopu za: luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec, czyli: URLOP NIEPEŁNOETATOWCA Proporcjonalnie do wymiaru etatu Liczbę dni urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu ustalasz proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. W tym celu wykonaj poniższe obliczenia (art. 154 § 2 kp). Krok 1 → Określasz staż pracy dane- go pracownika (poniżej bądź powy- żej 10 lat) i na tej podstawie ustalasz, do jakiego wymiaru urlopu byłby on uprawniony w przypadku zatrudnie- nia na pełny etat (20 lub 26 dni urlo- pu). Krok 2 → Pomnóż liczbę dni urlopu przysługującego przy pełnym etacie przez wymiar czasu pracy danego pracownika. Krok 3 → Jeśli otrzymałeś wynik w niepełnych dniach, zawsze zaokrą- glij go w górę do pełnego dnia. Krok 4 → Otrzymaną liczbę dni urlo- pu przelicz na godziny, przyjmując że 1 dzień urlopu to 8 godzin. Przykład Pracownik ze stażem pracy niższym niż 10 lat, zatrudniony na 1/4 etatu ma prawo do 40 godzin urlopu. Obli- czasz to następująco: (cid:122) 1/4 × 20 dni = 5 dni × 8 godz. = = 40 godz. Pracujący na 1/4 etatu z co najmniej 10-letnim stażem pracy jest upraw- niony do 56 godzin urlopu: (cid:122) 1/4 × 26 dni = 6,5 dnia, po zaokrą- gleniu 7 dni × 8 godz. = 56 godz. Dla 1/2 etatu urlop wynosi – przy sta- żu pracy do 10 lat 80 godzin: (cid:122) 1/2 × 20 dni = 10 dni × 8 godz. = = 80 godz., a przy stażu co najmniej 10-letnim – 104 godziny: (cid:122) 1/12 × 20 dni = 1 i 2/3 dnia, (cid:122) 5 miesięcy × 1 i 2/3 dnia = 8 i 1/3 dnia (66 godz. i 40 min). Miesiąc pracy = 30 dni Jeżeli pracownik w danym roku ka- lendarzowym u pierwszego w swojej karierze zawodowej pracodawcy nie przepracował pełnego miesiąca, pra- wo do urlopu za ten miesiąc uzyska u kolejnego pracodawcy. Przykład Pracownik, który podjął w 2009 r. swoją pierwszą w życiu pracę, prze- pracował u pracodawcy A okres od 1 do 18 maja 2009 r. Kolejną pracę podjął u pracodawcy B od 1 czerwca 2009 r. Miesiąc pracy minie zatem pracow- nikowi z upływem 12 czerwca 2009 r. (18 dni pracy z maja + 12 dni pra- cy z czerwca). W takim przypadku miesiąc ustala się bowiem, stosu- jąc art. 114 kc w zw. z art. 300 kp, który stanowi, że jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się jako 30 dni. (cid:122) 1/2 × 26 dni = 13 dni × 8 godz. = = 104 godz. Urlopu udzielasz na dni i godziny pracy Każdemu pracownikowi, także nie- pełnoetatowemu, urlopu udzielasz na dni jego pracy zgodnie z obowią- zującym go rozkładem czasu pracy, w takiej liczbie godzin, jaką pracow- nik ma do przepracowania w dniu, w którym chce skorzystać z urlopu (art. 1542 kp). Taką też liczbę godzin odejmujesz z jego puli urlopowej. Nie zawsze będzie to oznaczać wy- korzystanie pełnych dni urlopu rów- nych 8 godzinom albo ich wielokrot- ności. Przykład Pracownik zatrudniony na 1/2 eta- tu pracuje w poniedziałki i wtorki po 8 godzin oraz w środę 4 godziny. Chce wziąć urlop na cały tydzień, udzielasz mu go zatem na poniedzia- łek (8 godz.), wtorek (8 godz.) i środę (4 godz.). Na czwartek i piątek urlopu nie udzielasz, ponieważ nie są to dni pracy tego pracownika. A zatem z je- go puli urlopowej odejmujesz w tym przypadku 20 godzin (8 + 8 + 4). Zmiana wymiaru etatu w trakcie roku – etaty rozlicz oddzielnie Zdarza się, że w trakcie roku kalen- darzowego następuje zmiana wymia- ru czasu pracy, w którym jest zatrud- niony pracownik. Kodeks pracy nie określa, jak w takiej sytuacji powi- nieneś ustalić wymiar urlopu wypo- czynkowego pracownika. W praktyce przyjmuje się, że w takim przypadku wymiar urlopu wypoczynkowego należy obliczyć proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego na poszczególnych etatach. Należałoby również przyjąć, że przy zwiększaniu lub redukcji wymiaru etatu, a co się z tym wiąże wymiaru urlopu, należy stosować konsekwent- nie zasady, jak przy udzielaniu urlo- pu proporcjonalnego, czyli niepełny dzień urlopu zaokrąglać w górę do pełnego dnia, a niepełny kalenda- rzowy miesiąc – w górę do pełnego miesiąca. W ten sposób pracownik zyskuje na dokonywanych kolejnych zaokrągleniach. Przykład Pracownik, który ma prawo do 26 dni urlopu, był zatrudniony od 1 stycznia 2009 r. na cały etat. W wyniku po- rozumienia zmieniającego umowę o pracę od 1 sierpnia 2009 r. do koń- ca 2009 r. pracuje na 1/3 etatu. Jaki wymiar urlopu przysługuje pracow- nikowi w 2009 r.? Najpierw ustalasz wymiar urlopu przysługujący pracownikowi z tytułu wymiaru etatu, zaokrąglając niepeł- ny dzień urlopu w górę do pełnego dnia, a następnie obliczasz propor- cję, przyjmując, że wymiar ten przy- sługiwał pracownikowi tylko przez część roku kalendarzowego. Na koń- cu wyniki z poszczególnych okresów sumujesz. 1. Pierwszy okres to czas od 1 stycz- nia 2009 r. do 31 lipca 2009 r. (7 miesięcy) Wymiar etatu pracownika: cały etat Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pełnego etatu: 26 dni 2 Ty pytasz (cid:121) my odpowiadamy PRAWO PRACY w pytaniach i odpowiedziach
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sezon letni w firmie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: