Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00359 008093 15707565 na godz. na dobę w sumie
Sformułowanie przyczyny wypowiedzenia - ebook/pdf
Sformułowanie przyczyny wypowiedzenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 8
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7572-828-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wiemy, jak wiele problemów przysparza pracodawcom sformułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy. Po czym poznać, czy przyczyna jest wystarczająco konkretna, no i czy w ogóle nadaje się do tego, aby być powodem wypowiedzenia. Przepisów na ten temat brak, więc nic dziwnego, że możesz czuć się zagubiony!

A w dodatku błąd w tej kwestii może być dla firmy bardzo kosztowny, gdy sprawa trafi do sądu pracy.

Skąd więc czerpać wiedzę? Otóż najlepiej uczyć się na błędach innych pracodawców, czyli… sięgnąć do orzecznictwa sądów pracy. Dlatego też ten numer specjalny miesięcznika „Prawo pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego”, poświęcony właśnie tematyce przyczyn wypowiedzenia, przygotowaliśmy ze szczególnym uwzględnieniem bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego w tej kwestii.

Jeśli jeszcze masz jakieś wątpliwości, oto kilka przykładów pytań na jakie znajdziesz odpowiedź w tym specjalnym wydaniu miesięcznika:

Nie zwlekaj z decyzją!

Jeszcze dziś zamów numer specjalny „Prawa pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego”: „Sformułowanie przyczyny wypowiedzenia”. Zdobędziesz praktyczne wskazówki oraz przykłady z życia wzięte obrazujące ich zastosowanie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P r a w o P r a c y w orzeczeniach Sądu Najwyższego ISBN 978-83-7572-828-6 NUMER SPECJALNY NUMER PECJALNY Sformułowanie przyczyny wypowiedzenia Sformułowanie przyczyny wypowiedzenia Podstawowe cechy przyczyny wypowiedzenia Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, musisz wskazać mu na piśmie przyczynę wypowie- dzenia. Nie jest łatwo ją sformułować, biorąc pod uwagę, że Kodeks pracy nie daje w tym względzie praktycznie żadnych wskazówek. Jednak tematem tym od wielu lat zajmuje się orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wyni- ka z niego, że prawidłowo skonstruowana przyczyna wypowiedzenia musi być: (cid:190) prawdziwa (rzeczywista) oraz (cid:190) konkretna. PO PIERWSZE – PRAWDZIWA …czyli możliwa do udowodnienia Prawdziwa przyczyna wypowiedzenia to taka, która była faktycznym powodem podjęcia decyzji o wypowiedzeniu oraz – co ważne – którą jesteś w stanie udowodnić przed sądem wszelkimi dostępnymi do- wodami, tj. za pomocą zeznań świadków, notatek służbowych, ocen pracownika, e-maili itp. W wypowiedzeniu wpisz więc tylko to, co się rzeczywiście zdarzyło i co jesteś w stanie udowodnić w trakcie pro- cesu sądowego. Już pisząc oświadczenie o wypowiedzeniu, musisz bowiem przygo- tować się na to, że pracownik może skiero- wać sprawę do sądu pracy! Przykład z sali sądowej: Pracownik zatrudniony jako przedstawi- ciel handlowy nocował w hotelach i przed- stawiał swojemu pracodawcy faktury z tych hoteli. W pewnym momencie pra- codawca zorientował się, że faktury są fał- szywe. Sprawdził to, dzwoniąc do hotelu, który potwierdził jego hipotezę. W związ- ku z tym pracodawca wypowiedział pra- cownikowi umowę o pracę, podając jako przyczynę „fałszowanie faktur przez pra- cownika”. Sprawa trafi ła do sądu pracy, a tam żona pracownika zeznała, że to ona fałszowała faktury. W konsekwencji pra- Szanowni Państwo, wiemy, jak wiele problemów przysparza Państwu sformułowanie przy- czyny wypowiedzenia umowy. Pytacie nas Państwo często, po czym poznać, czy przyczyna jest wystarczająco konkretna, no i czy w ogóle nadaje się do tego, aby być powodem wypowiedzenia. Przepisów na ten temat brak, więc nic dziwnego, że czujecie się Państwo zagubieni! A w dodatku błąd w tej kwestii może być dla fi rmy bardzo kosztowny, gdy sprawa trafi do sądu pracy. Skąd więc czerpać wiedzę? Otóż najlepiej uczyć się na błędach innych pracodawców, czyli… sięgnąć do orzecznictwa sądów pracy. Dlatego też nowy numer specjalny miesięcznika „Prawo pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego”, poświęcony właśnie tematyce przyczyn wypowiedzenia, przy- gotowaliśmy ze szczególnym uwzględnieniem bogatego orzecznictwa Sądu Naj- wyższego w tej kwestii. Zapraszam do lektury Dominik Wajda ekspert Sądu Najwyższego, konsultant merytoryczny „Prawa pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego” W TYM NUMERZE M.IN.: Podstawowe cechy przyczyny wypowiedzenia ................. 1 (cid:132) Co zrobi sąd pracy, gdy odkryje, że podana przyczyna jest tylko „zasłoną dymną”? (cid:132) Jak ocenić, czy przyczyna jest wystarczająco konkretna? (cid:132) Jeśli możesz – wskaż więcej niż jedną przyczynę Najczęściej podawane przez pracodawców przyczyny ............................. 4 (cid:132) Czy utrata zaufania to wystarczająca przyczyna wypowiedzenia? (cid:132) Zwalniając emeryta, strzeż się posądzenia o dyskryminację (cid:132) Co wpisać w wypowiedzeniu, gdy pracownik nie spełnia Twoich oczekiwań? (cid:132) Konfl iktowy pracownik zasługuje na wypowiedzenie (cid:132) Jak skonkretyzować przyczynę leżącą po stronie pracodawcy? Jak poprawnie zapisać przyczynę wypowiedzenia? ................. 8 (cid:132) „Naruszenie zasad współżycia społecznego” – zbyt ogólnie! (cid:132) „Likwidacja stanowiska” – wskaż wyraźnie to stanowisko (cid:132) „Przyczyny ekonomiczne” – a o co konkretnie chodzi? (cid:132) „Kradzież mienia” – a jeśli to było tylko usiłowanie kradzieży? 3 3 5 P B B § NUMER SPECJALNY Prawo Pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego Cechy przyczyny wypowiedzenia cownik zażądał przywrócenia do pra- cy. Podana przyczyna wypowiedzenia była bowiem nieprawdziwa. → W opisanym przypadku pracodaw- ca jako przyczynę powinien podać „przedstawianie pracodawcy przez pracownika sfałszowanych faktur”. W momencie wypowiedzenia nie po- siadał bowiem wiedzy co do tego, kto fałszował faktury, a jedynie wiedział, że pracownik przedstawiał mu fałszy- we faktury. A jeśli za wskazaną przyczyną kryje się coś innego? Sąd pracy może dociekać, czy po- dana przyczyna nie była przypadkiem, tylko „zasłoną dymną” dla prawdziwe- go powodu zwolnienia. Przykład z sali sądowej: Pracodawca – jeden z oddziałów NFZ – wypowiedział pracownicy, Jadwidze M., umowę o pracę, podając jako po- wód „utratę zaufania spowodowaną zaniedbaniami w wykonywaniu obo- wiązków służbowych, czego skutkiem była negatywna ocena pracy całego PO DRUGIE – KONKRETNA Przyczyna wypowiedzenia musi być wskazana w sposób, który jednoznacz- nie pokazuje, co masz pracownikowi do zarzucenia. Zbyt ogólnie sformuło- wana przyczyna wypowiedzenia, nawet jeśli będzie prawdziwa, spowoduje, że wypowiedzenie będzie dokonane z na- ruszeniem prawa i sąd przywróci pra- cownika do pracy lub zasądzi na jego rzecz odszkodowanie. Zdaniem Sądu Najwyższego Art. 30 § 4 kp dopuszcza różne sposo- by określenia przyczyny wypowiedze- nia umowy o pracę. Z oświadczenia pracodawcy powinno jednak wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, co jest istotą zarzutu stawianego pra- cownikowi i usprawiedliwiającego rozwiązanie z nim stosunku pracy. Wyrok SN z 15 listopada 2006 r., I PK 112/06 Przykładowo, nie pisz w wypowie- dzeniu jedynie, że powodem zwolnie- nia jest „utrata zaufania do pracowni- ka”. Taka przyczyna jest niekonkretna. Musisz wskazać, z czego wynika utra- Strona 2 | www.OrzeczeniaKadrowe.pl oddziału dokonana przez centralę NFZ”. Pracownica skierowała sprawę do sądu pracy, żądając odszkodowa- nia za nieuzasadnione wypowiedzenie. Sąd badając sprawę, odkrył, że poda- na przez pracodawcę przyczyna wypo- wiedzenia była pozorna – pracodawca nie potrafi ł udowodnić ani zaniedbań pracownicy, ani tego, że cały oddział był negatywnie oceniany przez centralę NFZ. Okazało się za to, że u praco- dawcy nastąpiły zmiany organizacyj- ne, co pociągnęło za sobą konieczność redukcji etatów (likwidacji stanowi- ska zajmowanego przez Jadwigę M.). To była rzeczywista i jedyna przyczy- na, dla której pracownica otrzymała wypowiedzenie. W konsekwencji sąd przyznał pracownicy nie tylko żądane odszkodowanie za wadliwe rozwiąza- nie umowy o pracę, ale także odprawę z tytułu zwolnienia z przyczyn niedo- tyczących pracownika (z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych). → W omawianym przypadku jako przyczynę wypowiedzenia należało wskazać „likwidację stanowiska (tu wpisać nazwę likwidowanego stano- wiska) spowodowaną zmianami or- ganizacyjnymi w fi rmie”. Ważne! Podanie przez pracodawcę w wypowiedzeniu przyczyny pozornej (nierzeczywistej, nieprawdziwej) jest równoznaczne z brakiem wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedze- nie. W takim przypadku pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy i żądać od pracodawcy uznania wy- powiedzenia za bezskuteczne, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – przy- wrócenia do pracy na poprzednich wa- runkach albo odszkodowania. Zdaniem Sądu Najwyższego Naruszeniem art. 30 § 4 kp jest brak wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, ujęcie jej w sposób zbyt ogólnikowy, a także podanie in- nej przyczyny niż uzasadniająca roz- wiązanie umowy o pracę, a więc wska- zanie przyczyny „nierzeczywistej”. Wyrok SN z 7 kwietnia 1999 r., I PKN 645/98, patrz też wyrok SN z 6 kwietnia 2007 r., II PK 265/06 ta zaufania. Powinieneś więc napisać przykładowo: (cid:190) „utrata zaufania do pracownika spowodowana tym, że w dniach 3–14 listopada 2008 r. odwiedza- jąc klientów, przedstawiał się jako reprezentant innej fi rmy niż pra- codawca”, (cid:190) „utrata zaufania spowodowana brakiem dbałości o dobre imię pracodawcy (lub odpowiednio – brakiem dbałości o mienie pra- codawcy) podczas wyjazdu służbo- wego w dniu…” (patrz: wyrok SN z 10 sierpnia 2000 r., I PKN 1/00). Pracownik musi rozumieć, za co go zwalniasz Wyznacznikiem tego, czy dosta- tecznie skonkretyzowałeś przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę będzie, czy jest ona zrozumiała dla pracowni- ka, z którym się rozstajesz. A zatem przyczynę wypowiedzenia musisz tak skonstruować, aby to przede wszyst- kim osoba zwalniana wiedziała, z ja- kim swoim zachowaniem ma łączyć fakt wypowiedzenia. Przywołuj przy tym fakty, konkretne okoliczności do- tyczące zachowania pracownika, które zadecydowały o podjęciu przez Ciebie decyzji o jego zwolnieniu. Również składając pracownikowi wypowiedzenie w obecności świadka, warto dodatkowo upewnić się, czy pra- cownik rozumie powody zakończenia stosunku pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego 1. Naruszenie przepisów o wypowia- daniu umów na czas nieokreślony ma miejsce wówczas, gdy wskazana przez pracodawcę przyczyna jest niedosta- tecznie konkretna, a przez to niezro- zumiała dla pracownika. Wyrok SN z 10 maja 2000 r., I PKN 641/99 2. Wskazanie faktów i rzeczowych oko- liczności dotyczących osoby pracowni- ka bądź jego zachowania w procesie świadczenia pracy lub zdarzeń – tak- że niezależnych od niego – mających wpływ na decyzję pracodawcy, spełnia warunek podania konkretnej przyczy- ny wypowiedzenia umowy o pracę. Wyrok SN z 14 maja 1999 r., I PKN 47/99
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sformułowanie przyczyny wypowiedzenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: