Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00138 003805 18783796 na godz. na dobę w sumie
Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych. Wydanie II rozszerzone - książka
Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych. Wydanie II rozszerzone - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2474-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo sieci
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj działanie i wykorzystaj w praktyce metody tworzenia tuneli VPN.

Rozwój sieci pozwolił wielu firmom i organizacjom na sprawną i szybką komunikację i tym samym otworzył nowe perspektywy dla tych pracowników, którzy z różnych względów wykonują swoje obowiązki poza biurem. Niestety -- zdalny dostęp do firmowej infrastruktury IT niesie ze sobą także zagrożenia związane z możliwością utraty, uszkodzenia lub wydostania się na zewnątrz cennych danych. Rozwiązaniem tego problemu są łącza szyfrowane, nazywane VPN. Jeśli chcesz stworzyć właśnie taką możliwość bezpiecznej choć zdalnej pracy w Twojej firmie, z tego podręcznika dowiesz się jak to zrobić!

Książka 'Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych. Wydanie II' to drugie, poszerzone wydanie praktycznego przewodnika dla administratorów sieci firmowych, którzy zajmują się wdrażaniem rozwiązań umożliwiających pracę na odległość. Ten bestsellerowy podręcznik opisuje wszystkie aspekty konfigurowania tuneli VPN z wykorzystaniem protokołów IPSec oraz SSL w systemach Linux, Windows oraz routerach Cisco. Czytając ją poznasz standard SSL, zasady generowania certyfikatów, a także zrozumiesz zasadę działania protokołu IPSec. Analizując zawarte w książce przykłady, nauczysz się otwierać zdalny dostęp do sieci korporacyjnej, łączyć oddziały firmy za pomocą IPSec i uruchamiać tunele VPN w urządzeniach mobilnych.

Otwórz bezpieczny, zdalny dostęp do sieci!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych. Wydanie II rozszerzone Autor: Marek Serafin ISBN: 978-83-246-2474-4 Format: 158×235, stron: 248 Poznaj dzia³anie i wykorzystaj w praktyce metody tworzenia tuneli VPN (cid:129) Na czym oparty jest standard SSL (cid:129) Jak dzia³a protokó³ IPSec (cid:129) Jak skonfigurowaæ tunele VPN w systemach Linux, Windows i routerach Cisco? (cid:129) Jak w bezpieczny sposób po³¹czyæ oddzia³y firmy? Rozwój sieci pozwoli³ wielu firmom i organizacjom na sprawn¹ i szybk¹ komunikacjê i tym samym otworzy³ nowe perspektywy dla tych pracowników, którzy z ró¿nych wzglêdów wykonuj¹ swoje obowi¹zki poza biurem. Niestety — zdalny dostêp do firmowej infrastruktury IT niesie ze sob¹ tak¿e zagro¿enia zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ utraty, uszkodzenia lub wydostania siê na zewn¹trz cennych danych. Rozwi¹zaniem tego problemu s¹ ³¹cza szyfrowane, nazywane VPN. Jeœli chcesz stworzyæ w³aœnie tak¹ mo¿liwoœæ bezpiecznej choæ zdalnej pracy w Twojej firmie, z tego podrêcznika dowiesz siê jak to zrobiæ! Ksi¹¿ka „Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych. Wydanie II” to drugie, poszerzone wydanie praktycznego przewodnika dla administratorów sieci firmowych, którzy zajmuj¹ siê wdra¿aniem rozwi¹zañ umo¿liwiaj¹cych pracê na odleg³oœæ. Ten bestsellerowy podrêcznik opisuje wszystkie aspekty konfigurowania tuneli VPN z wykorzystaniem protoko³ów IPSec oraz SSL w systemach Linux, Windows oraz routerach Cisco. Czytaj¹c j¹ poznasz standard SSL, zasady generowania certyfikatów, a tak¿e zrozumiesz zasadê dzia³ania protoko³u IPSec. Analizuj¹c zawarte w ksi¹¿ce przyk³ady, nauczysz siê otwieraæ zdalny dostêp do sieci korporacyjnej, ³¹czyæ oddzia³y firmy za pomoc¹ IPSec i uruchamiaæ tunele VPN w urz¹dzeniach mobilnych. (cid:129) Zagro¿enia wynikaj¹ce z konstrukcji protoko³u TCP/IP (cid:129) Przesy³anie danych z wykorzystaniem SSL (cid:129) Generowanie kluczy i certyfikatów (cid:129) Zapewnianie pracownikom zdalnego dostêpu do zasobów firmy (cid:129) Instalacja i konfiguracja programu OpenVPN (cid:129) Tunele VPN w urz¹dzeniach mobilnych (cid:129) Implementacja IPSEC/L2TP w systemie Linux (cid:129) Konfiguracja IPSec w routerach i Cisco (cid:129) Konfiguracja VPN w systemach Windows Server (cid:129) Metody ³¹czenia oddzia³ów firmy w systemach Linux, Cisco, Windows Otwórz bezpieczny, zdalny dostêp do sieci! Spis treści Przedmowa ..................................................................................................9 Rozdział 1. Wstęp ........................................................................................................11 Rozdział 2. Słabość protokołów sieciowych i związane z tym problemy .......................13 Rozdział 3. SSL jako standard bezpiecznego przesyłania danych .................................15 3.1. Historia i znaczenie protokołu SSL ......................................................................... 15 3.1.1. Przebieg nawiązania połączenia SSL ............................................................ 16 3.1.2. Znaczenie zaufanego certyfikatu ................................................................... 17 3.2. Generowanie certyfikatów przy użyciu programu OpenSSL .................................. 17 3.2.1. Tworzenie własnego CA ............................................................................... 18 3.2.2. Tworzenie klucza prywatnego dla serwera .................................................... 20 3.2.3. Generowanie wniosku o wystawienie certyfikatu ......................................... 20 3.2.4. Wystawianie certyfikatu dla serwera ............................................................. 21 3.2.5. Ściąganie hasła z klucza prywatnego serwera ............................................... 22 3.2.6. Unieważnianie certyfikatów .......................................................................... 22 3.2.7. Generowanie listy CRL (unieważnionych certyfikatów) .............................. 22 3.2.8. Sprawdzenie ważności certyfikatu ................................................................ 23 3.2.9. Różne formaty certyfikatów .......................................................................... 23 3.3. Kompilacja biblioteki OpenSSL ze źródeł .............................................................. 24 3.4. Graficzne nakładki do programu OpenSSL ............................................................. 25 3.5. Generowanie certyfikatów w środowisku Windows Server 2003 .............................. 27 Rozdział 4. Tunelowanie portów ...................................................................................33 4.1. Program Stunnel ...................................................................................................... 34 4.1.1. stunnel.conf ................................................................................................... 37 4.1.2. Przykład 1 ..................................................................................................... 39 4.1.3. Przykład 2 ..................................................................................................... 41 4.2. Tunele SSH ............................................................................................................. 43 4.2.1. Przykład 1 ..................................................................................................... 43 4.2.2. Przykład 2 — SSH jako Socks Proxy ............................................................ 44 4.2.3. Przykład 3 — tunele z przekazywaniem zdalnym ......................................... 45 4.2.4. Przykład 4 — tunel UDP po SSH .................................................................. 48 Rozdział 5. OpenVPN — praktyczna implementacja tuneli VPN ...................................51 5.1. Instalacja ................................................................................................................. 51 5.1.1. Instalacja w systemie Linux Debian .............................................................. 52 5.1.2. Instalacja przez kompilację źródeł programu (Linux) ................................... 52 5.1.3. Instalacja pod systemami MS Windows ........................................................ 56 6 Spis treści 5.2. Konfiguracja OpenVPN .......................................................................................... 58 5.3. Praktyczny przykład — zdalny dostęp do zasobów firmy dla pracowników .......... 59 5.3.1. Generowanie certyfikatów SSL ..................................................................... 60 5.3.2. Konfiguracja po stronie serwera .................................................................... 61 5.3.3. Uruchomienie usługi serwera OpenVPN ....................................................... 63 5.3.4. Konfiguracja klienta ...................................................................................... 64 5.4. Bardziej złożona konfiguracja z wieloma użytkownikami ...................................... 67 5.4.1. Przypisywanie stałych adresów IP użytkownikom ........................................ 68 5.4.2. Pliki ustawień użytkowników w katalogu ccd ............................................... 68 5.4.3. Tworzenie pliku dostep.txt ............................................................................ 69 5.4.4. Testowanie .................................................................................................... 70 5.4.5. Logowanie zdarzeń do pliku ......................................................................... 71 5.5. Unieważnianie certyfikatów .................................................................................... 72 5.6. Łączenie oddziałów firmy ....................................................................................... 74 5.6.1. Przykład rozwiązania z routerem .................................................................. 75 5.6.2. Tunel VPN z mostkowaniem ........................................................................ 79 5.6.3. Tunel VPN z mostkowaniem w Windows XP .............................................. 84 5.7. OpenVPN w Windows Server z uwierzytelnianiem przez Active Directory .......... 87 5.7.1. Konfiguracja serwera .................................................................................... 87 5.7.2. Konfiguracja klienta ...................................................................................... 89 5.8. OpenVPN w systemach Windows Mobile (PDA) ................................................... 91 5.8.1. Instalacja ....................................................................................................... 91 Rozdział 6. IPSec .........................................................................................................95 6.1. IPSec a translacja adresów (maskarada) .................................................................. 98 Rozdział 7. IPSec w systemie Linux .......................................................................... 101 7.1. IPSec — przygotowanie środowiska w systemie Linux ........................................ 101 7.2. Instalacja programu OpenSWAN .......................................................................... 102 7.3. Praktyczny przykład — brama IPSec/VPN dla użytkowników mobilnych ........... 104 7.3.1. Konfiguracja bramy IPSec (Linux) ............................................................. 105 7.3.2. Uruchomienie tunelu ................................................................................... 109 7.4. Konfiguracja klienta Windows .............................................................................. 110 7.5. Debugowanie połączenia ...................................................................................... 113 7.6. Konfiguracja z uwierzytelnieniem przez certyfikaty ............................................. 114 7.6.1. Konfiguracja OpenSWAN z wykorzystaniem certyfikatów ........................ 115 7.7. Import certyfikatów w systemie Windows ............................................................ 116 7.7.1. Konfiguracja połączenia .............................................................................. 121 7.8. Dostęp z urządzeń PDA — Windows Mobile 2003, 2005, 2006 ............................. 124 7.9. Łączenie oddziałów firmy tunelem IPSec ............................................................. 125 Rozdział 8. Cisco — łączenie oddziałów firmy. Site-to-Site IPSec Tunnel .................. 131 8.1. Access-listy w routerach Cisco ............................................................................. 133 8.2. Łączenie oddziałów firmy — praktyczny przykład ............................................... 135 8.3. Debugowanie połączenia ...................................................................................... 138 8.4. Łączenie oddziałów firmy z tunelowaniem GRE .................................................. 141 8.5. IPSec z GRE — konfiguracja z trzema routerami ................................................. 145 8.6. Łączenie oddziałów firmy z mostkowaniem ......................................................... 152 8.7. Łączenie oddziałów firmy Cisco-Linux ................................................................ 154 Rozdział 9. Cisco — zdalny dostęp VPN dla pracowników ........................................ 159 9.1. Zdalny dostęp pracowników — konta przechowywane lokalnie na routerze ........ 159 9.2. Konfiguracja klienta VPN ..................................................................................... 163 9.3. Zdalny dostęp pracowników — uwierzytelnianie przez RADIUS ........................ 164 9.3.1. Instalacja MS IAS ....................................................................................... 164 9.3.2. Konfiguracja routera ................................................................................... 169 Spis treści 7 9.4. Uprawnienia do zasobów w sieci wewnętrznej ..................................................... 170 9.4.1. Ruch przechodzący przez tunel VPN (split tunneling) ................................ 171 9.4.2. Filtracja ruchu w tunelu VPN ...................................................................... 172 Rozdział 10. Cisco ASA .............................................................................................. 175 10.1. ASA jako brama VPN dla pracowników ............................................................ 176 10.2. ASA jako brama SSL-VPN (WEB-VPN) ........................................................... 181 10.2.1. Konfiguracja SSL-VPN w ASA przez SDM .......................................... 181 10.2.2. Połączenie testowe .................................................................................. 185 Rozdział 11. Windows Server jako brama VPN ............................................................ 189 11.1. Konfiguracja usługi Routing i dostęp zdalny ...................................................... 191 11.2. Konfiguracja klienta ........................................................................................... 197 11.3. Dostęp do VPN na podstawie członkostwa w grupie w Windows 2003 ............. 200 11.4. Dostęp do VPN na podstawie członkostwa w grupie w Windows 2008 ............. 205 11.5. Tablica routingu po stronie klienta ..................................................................... 208 11.6. Firewall — filtrowanie ruchu wewnątrz tunelu VPN ......................................... 211 11.6.1. Postępowanie w systemie Windows 2003 .............................................. 211 11.6.2. Postępowanie w systemie Windows 2008 .............................................. 212 11.6.3. Dodawanie nowej reguły filtru ............................................................... 213 11.7. SSTP — nowy protokół dostępu VPN ................................................................ 214 Rozdział 12. Łączenie oddziałów firmy z wykorzystaniem systemów Windows Server 2003 ............................... 215 12.1. Konfiguracja lokalizacji 1 — Gliwice ................................................................ 216 12.2. Konfiguracja lokalizacji 2 — Bytom .................................................................. 220 12.3. Konfiguracja zabezpieczeń IPSec ....................................................................... 221 12.4. Debugowanie połączenia .................................................................................... 222 Rozdział 13. Połączenia VPN w systemach Windows Mobile ...................................... 223 13.1. Konfiguracja Windows Mobile z uwierzytelnianiem przez klucz współdzielony (PSK) ....................................................................... 223 13.2. Konfiguracja Windows Mobile z certyfikatami .................................................. 224 Rozdział 14. Konfiguracja połączenia IPSec w routerach Linksys................................ 227 14.1. Połączenie typu Site-to-Site.................................................................................. 228 14.1.1. Współpraca z innymi urządzeniami .......................................................... 229 14.2. Zdalny dostęp dla pracowników ........................................................................... 230 Rozdział 15. Podsumowanie ........................................................................................ 233 15.1. Przydatne linki...................................................................................................... 234 Skorowidz ............................................................................................... 237 Rozdział 7. IPSec w systemie Linux 7.1. IPSec — przygotowanie środowiska w systemie Linux W niniejszym punkcie omówię przygotowanie systemu do działania z protokołem IPSec. Najprawdopodobniej nie obejdzie się bez ręcznej kompilacji niektórych składników, dlatego też zakładam, że używasz jakiejś aktualnej wersji Linuksa oraz masz zainstalowane narzędzia do kompilacji programów (gcc, make itd.). Z punktu widzenia systemu operacyjnego połączenie IPSec można podzielić na dwie części: 1. Część odpowiedzialną za zarządzanie pakietami (protokół AH/ESP) — tj. enkapsulację pakietów IP w pakiety IPSec, zabezpieczanie sum kontrolnych itd. Z racji tego, że operacje te muszą być bardzo wydajne, ich obsługą zajmuje się jądro systemu. 2. Część odpowiedzialną za zestawienie połączenia i późniejszą wymianę kluczy (protokół IKE). Obsługą tych funkcji zajmuje się program (demon) działający w warstwie użytkownika — w systemie Linux to demon Pluto (wchodzący w skład OpenSWAN). W związku z powyższym jądro systemu musi obsługiwać protokół IPSec. Dla systemu Linux powstały dwa niezależne stosy obsługi IPSec — starszy KLIPS oraz nowszy NETKEY. Stos KLIPS, rozwijany od prawie dziesięciu lat, dobrze sprawdzony, działa z jądrami serii 2.2, 2.4, 2.6. Niestety, kod stosu KLIPS nie wchodzi w skład źródeł jądra Linuksa, dlatego konieczne jest nałożenie łatek na źródła i przekompilowanie jądra. Ze stosem KLIPS jest także problem w przypadku połączeń zza NAT-a — aby udało się zestawić takie połączenie IPSec, potrzebna jest jeszcze jedna łatka — NAT-Traversal. Wspomnianych wad nie posiada stos NETKEY, dostępny początkowo tylko dla jąder 2.6, a obecnie także dla 2.4. W przykładach używać będziemy stosu NETKEY. 102 Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych W popularnych dystrybucjach systemu Linux domyślnie dostarczane są wszystkie po- trzebne moduły. Sprawdź poleceniem find, czy rzeczywiście masz w systemie odpo- wiednie pliki. Wpisz polecenie: root@server:~# find /lib/modules/`uname -r` -name esp4* Program find powinien odnaleźć plik modułu jądra o nazwie esp4.ko lub esp4.o. Jeśli plik istnieje, oznacza to, że twórcy dystrybucji dodali moduły IPSec. Jeśli kompilowałeś kernela z własnymi opcjami i nie masz modułów IPSec, będziesz musiał przekompilować jądro od nowa. Poniżej podaję listę opcji, które musisz dodać jako moduły. Nazwy w na- wiasach kwadratowych to dokładne nazwy z pliku konfiguracyjnego jądra .config. Uruchom program make menuconfig i wybierz poniższe opcje konfiguracyjne: W gałęzi Networking -- Networking options --- wybierz IPsec user configuration interface (NEW) [CONFIG_XFRM_USER] PF_KEY sockets [CONFIG_NET_KEY] IP: AH transformation [CONFIG_INET_AH] IP: ESP transformation [CONFIG_INET_ESP] IP: IPComp transformation [CONFIG_INET_IPCOMP] IP: IPsec transport mode [CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT] IP: IPsec tunnel mode [CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL] IP: advanced router [CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER] Packet socjet [CONFIG_PACKETT] W gałęzi Device Drivers --- Character devices --- wybierz: Legacy (BSD) PTY support [CONFIG_LEGACY_PTYS] W gałęzi Device Drivers --- Network device support --- wybierz: PPP (point-to-point protocol) support [CONFIG_PPP] PPP support for sync tty ports [CONFIG_PPP_SYNC_TTY] PPP Deflate compression [CONFIG_PPP_DEFLATE] PPP BSD-Compress compression [CONFIG_PPP_BSDCOMP] Zapisz zmiany w pliku konfiguracyjnym jądra, a następnie przekompiluj jądro. 7.2. Instalacja programu OpenSWAN OpenSWAN to implementacja protokołu IPSec w systemie Linux rozwijana przez grupę deweloperów, którzy wcześniej pracowali nad projektem FreeSwan. W trakcie prac nad projektem FreeSwan doszło do konfliktu i część deweloperów rozpoczęła pracę nad OpenSWAN. FreeSwan nie jest już zresztą rozwijany i nie zalecam używania go (swego czasu był bardzo niestabilny, czego osobiście doświadczyłem). Jeżeli Twoja dystrybucja wspiera automatyczną instalację pakietów, możesz zainstalować program OpenSWAN z gotowych paczek. W przypadku Debiana możesz zainstalować pakiet, używając programu apt. Rozdział 7. ♦ IPSec w systemie Linux 103 Instalacja programu ze źródeł przebiega następująco: 1. Ściągnij źródła programu OpenSWAN ze strony projektu: http://www.openswan.org/. 2. Sprawdź podpis cyfrowy pakietu. 3. Rozpakuj archiwum i wpisz polecenie make programs install Jeżeli podczas kompilacji programu zostanie zgłoszony błąd, upewnij się, czy masz zainstalowany pakiet z nagłówkami biblioteki arytmetycznej GMP (GNU Multiple Precision Arithmetic Library). W przypadku dystrybucji Debian odpowiedni pakiet na- zywa się libgmp3-dev. Dla innych dystrybucji paczka powinna nazywać się podobnie — ważne, aby był to pakiet „deweloperski”, tzn. zawierał pliki nagłówkowe. Jeśli kompilacja przebiegnie prawidłowo, w systemie zostanie zainstalowany program za- rządzający połączeniami IPSec (/usr/local/sbin/ipsec) oraz demon protokołu IKE — Pluto. Ostatnim (opcjonalnym) składnikiem, który musisz zainstalować, jest serwer L2TP — najlepiej xl2tpd. Napisałem: opcjonalnym, gdyż nie wszystkie rozwiązania IPSec używają tunelowania L2TP. Niemniej implementacja IPSec firmy Microsoft wbudo- wana w każdy z systemów Windows wymaga do działania właśnie protokołu L2TP. Jeżeli zamierzasz łączyć się z bramą VPN, używając wbudowanych w Windows mecha- nizmów IPSec, musisz zainstalować i skonfigurować demon L2TP. Protokół L2TP umożliwia przesyłanie ramek połączenia PPP poprzez protokół IP (internet), które to połączenie normalnie realizowane jest tylko w bezpośrednim połą- czeniu punkt-punkt (modemy, linie szeregowe itd.). Samo połączenie PPP operuje w war- stwie drugiego modelu OSI i służy do enkapsulacji protokołów warstwy wyższej (IP, IPX itd.), zapewniając jednocześnie uwierzytelnianie oraz kompresję. Połączenie proto- kołu L2TP z PPP umożliwia tunelowanie protokołu IP w ramach innego połączenia IP, dlatego często wykorzystywane jest w sieciach VPN. Wykorzystanie protokołu PPP daje także dodatkowe możliwości, jak np. przydzielanie adresów IP tunelowi, przeka- zywanie parametrów sieciowych, takich jak DNS, WINS itp. Aby zainstalować demon L2TP, wykonaj następujące czynności: 1. Pobierz źródła pakietu ze strony http://www.xelerance.com/software/xl2tpd/. 2. Sprawdź podpis pakietu. 3. Rozpakuj archiwum i wpisz komendę make Z kompilacją tego programu nie powinno być problemów. 4. Wpisz polecenie make install, aby zainstalować skompilowany program we właściwych katalogach (/usr/sbin/xl2tpd). Naturalnie aby tunelowanie połączenia PPP przez protokół L2TP mogło działać, po- trzebny jest także demon PPP (sprawdź obecność polecenia pppd). Jednakże pakiet ten instalowany jest chyba we wszystkich dystrybucjach Linuksa. 104 Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych 7.3. Praktyczny przykład — brama IPSec/VPN dla użytkowników mobilnych W niniejszym punkcie stworzymy bramę VPN dla użytkowników mobilnych łączących się zdalnie z siedzibą firmy. Użytkownicy używają na laptopach systemu Microsoft Windows XP i wbudowanego weń „klienta” IPSec. Analogicznie jak w przykładzie z rozdziału 5. (brama OpenVPN), użytkownicy powinni mieć dostęp do kilku serwerów w sieci LAN. Adresy IP użytkowników mobilnych nie są znane, mogą oni łączyć się z różnych miejsc, także zza maskarady (połączenia GPRS, hotspot itd.). Po stronie bramy VPN wykorzystamy system Linux (jądro 2.6 ze stosem IPSec NETKEY) oraz oprogramowanie OpenSWAN. Konfigurację przedstawia rysunek 7.3.1. Rysunek 7.3.1. Brama IPSec dla użytkowników mobilnych W tym przypadku do uwierzytelniania użytkowników powinniśmy użyć certyfikatów, jednakże w pierwszej kolejności wykorzystamy klucz współdzielony, a następnie roz- budujemy konfigurację o certyfikaty. Zalecam stosowanie takiej kolejności, gdyż konfiguracja oparta na kluczu współdzielonym jest prostsza, a ponadto warto przetestować połączenie IPSec, eliminując wszelkie możliwe komplikacje. Jest to szczególnie ważne z tego powodu, że instalacja certyfikatów po stronie systemów Windows jest trochę skomplikowana (szczegóły w następnych punkach rozdziału). Rozdział 7. ♦ IPSec w systemie Linux 105 7.3.1. Konfiguracja bramy IPSec (Linux) Zainstaluj oprogramowanie OpenSWAN oraz demona xl2tpd zgodnie z opisem za- wartym w poprzednim punkcie. Konfigurację zaczniemy od przygotowania demona L2TP. Utwórz plik konfiguracyjny /etc/l2tp/l2tpd.conf. Zawartość pliku konfiguracyjnego l2tpd.conf powinna wyglądać następująco (patrz listing 7.3.1.1): Listing 7.3.1.1. Plik konfiguracyjny demona L2TP [global] listen-addr = 85.98.29.251 ;adres internetowy bramy port = 1701 ;port — zostaw domyślny [lns default] ip range = 192.168.10.198-192.168.10.250 ;pula IP dla klientów local ip = 85.98.29.251 ;IP lokalny połączenia PPP require chap = yes ;wymagamy uwierzytelniania CHAP ;refuse pap = yes require authentication = yes name = ipsec ppp debug = yes pppoptfile = /etc/ppp/options.l2tpd ;pozostały length bit = yes Zauważ, że wymóg uwierzytelniania dotyczy tutaj połączenia PPP, a nie L2TP. De- mon L2TP ma możliwość przeprowadzania swojego uwierzytelniania, ale nie jest to w tym przypadku potrzebne. Teraz utwórzmy plik z opcjami programu pppd — /etc/ppp/options.l2tpd. Przykładową konfigurację przedstawiono na listingu 7.3.1.2. Listing 7.3.1.2. Konfiguracja połączenia PPP ipcp-accept-local ; pppd zaakceptuje lokalny adres połączenia ipcp-accept-remote ; jw. dla adresu drugiej strony require-mschap-v2 ; wymagamy uwierzytelniania MSCHAP wersji drugiej auth proxyarp idle 1800 mtu 500 mru 500 # eof Następnie konfigurujemy plik z danymi uwierzytelniającymi dla PPP — /etc/ppp/ chap-secrets # Secrets for authentication using CHAP # client server secret IP addresses marek * test * gdzie marek to nazwa użytkownika, a test — hasło. 106 Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych W sytuacji gdyby PPP było jedynym uwierzytelnianiem, mógłbyś wpisać w pliku chap-secrets wszystkich użytkowników. Nie ma to jednak sensu, gdyż podstawowym uwierzytelnianiem będą certyfikaty X.509. Niemniej konfigurację PPP można wykorzystać do przypisywania stałych adresów IP dla poszczególnych klientów, np.: jacek * test12 192.168.10.220 michal * test12 192.168.10.221 Ostatni element przygotowania bramy IPSec to właściwa konfiguracja programu OpenSWAN, która sprowadza się w najprostszym przypadku do edycji dwóch plików — ipsec.conf oraz ipsec.secrets. Na listingu 7.3.1.3 przedstawiony został plik ipsec.conf. W tym przypadku metodą uwierzytelniania jest klucz współdzielony, a klientami mogą być użytkownicy Windowsa (XP, Vista) znajdujący się za NAT-em. Listing 7.3.1.3. Konfiguracja programu OpenSWAN z użyciem PSK version 2.0 config setup interfaces= defaultroute plutodebug=none forwardcontrol=yes nat_traversal=yes virtual_private= v4:10.0.0.0/8, v4:172.16.0.0/12, v4:192.168.0.0/16, v4:!192.168.10.0/24 conn roadwarrior-l2tp leftprotoport=17/1701 rightprotoport=17/1701 also=roadwarrior conn roadwarrior auth=esp authby=secret compress=yes keyexchange=ike keyingtries=3 pfs=no rekey=yes left= defaultroute right= any rightsubnet=vhost: no, priv auto=add #Disable Opportunistic Encryption include /etc/ipsec.d/examples/no_oe.conf Twórcy programu OpenSWAN przyjęli konwencję, aby stron połączenia nie nazywać w klasyczny sposób: „serwer” i „klient” (lub też „źródło” i „cel”), tylko „strona lewa” (ang. left) i „strona prawa” (ang. right). Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ tak na- prawdę i tak zestawiane są dwa niezależne skojarzenia SA — dla każdego z kierunków transmisji. Poza tym nie zawsze jest jasne, która strona jest bardziej serwerem, a która klientem (przykład łączenia oddziałów firm). Przez „left” rozumie się lokalną konfigurację, Rozdział 7. ♦ IPSec w systemie Linux 107 a przez „right” odległą stronę. Zauważ, że w przypadku połączeń typu użytkownik mobilny-brama IPSec, patrząc od strony bramy IPSec, strona „right” najczęściej nie jest znana (nie znamy adresu IP, z którego będzie się łączyć użytkownik). W przypadku łączenia dwóch bram IPSec (łączenie oddziałów firmy) strony „left” i „right” są na ogół ściśle określone. W anglojęzycznej terminologii pracowników mobilnych, którzy łączą się z różnych miejsc kraju i świata, przyjęło się nazywać roadwarrior (polskim odpo- wiednikiem będą „jeżdżący handlowcy w autach z kratką” :-)). Wspominam o terminie roadwarrior, ponieważ bardzo często występuje on w dokumentacji technicznej różnych implementacji VPN. Przeanalizujmy najważniejsze wpisy pliku konfiguracyjnego z listingu 7.3.1.3. version 2.0 — informuje program OpenSWAN, że składnia pliku będzie zgodna z OpenSWAN, a nie z przestarzałym programem FreeSwan (poprzednik OpenSWAN). Plik podzielony jest na kilka sekcji. Podstawowe opcje — tzw. globalne — zawarte są w sekcji config setup. interfaces= defaultroute — oznacza interfejs, na którym ma działać IPSec. Wartość domyślna to defaultroute, co oznacza, że użyty zostanie „wyjściowy” adres IP komputera (z którego komputer „wychodzi na świat”). Na ogół defaultroute jest poprawną wartością. plutodebug=none — definiuje poziom szczegółowości (ang. verbose level) demona pluto. Opcja przydaje się podczas debugowania, gdy nie działa połączenie. W przypadku braku jawnie podanej opcji domyślnie przyjmowana jest wartość none. Inne możliwe wartości to: all, raw, krypt, parsing, emitting, control. all — bardzo szczegółowe debugowanie. Opcja przydatna dla guru IPSec. Zwykli śmier- telnicy mogą mieć problemy ze zrozumieniem pojawiających się komunikatów (jak- kolwiek czasem może się przydać). Podczas debugowania polecam opcję control, a gdy wszystko zacznie działać — none. forwardcontrol=yes|no — sprawdza, czy załączone jest przekazywanie pakietów IP (ang. IP forwarding). Jeżeli nie, to je załącza. Po zakończeniu działania tunelu przy- wraca poprzednią wartość. nat_traversal=yes|no — domyślnie: no. Ważna opcja, jeżeli spodziewasz się połączeń zza NAT-a (maskarady). Załączenie jej sprawi, że OpenSWAN będzie oczekiwał także połączeń na porcie UDP 4500, po którym przenoszone są pakiety IPSec. virtual_private= — określa podsieci (z zakresu „prywatnych” klas IP), z których mogą łączyć się klienci. Na ogół podaje się tutaj wszystkie pule IP zdefiniowane do użytku prywatnego, z wyjątkiem puli używanej w sieci firmowej, do której użytkownicy chcą mieć dostęp poprzez VPN. Innymi słowy — OpenSWAN potrzebuje znać adres IP klienta. Jako że użytkownicy mogą łączyć się zewsząd, a my nie znamy prywatnych klas adresowych używanych w hotelach, hotspotach itd., podajemy wszystkie „prywatne” pule adresowe. Z oczywistych względów (problem z routingiem) musimy wykluczyć 108 Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych pulę używaną u nas w firmie. Jeżeli mielibyśmy pewność, że wszyscy użytkownicy będą łączyć się zza NAT-u, z puli adresowej 192.168.1.0/24 — to wystarczyłoby po- dać tylko tę pulę. Zwróć też uwagę na parametr rightsubnet opisany w dalszej części. Sekcja conn roadwarrior-l2tp odpowiedzialna jest za połączenia L2TP (port UDP 1701). Jest ona potrzebna, jeśli oczekujesz połączeń od klientów wbudowanych w systemy Windows (używają L2TP). Ważne jest, aby sekcja L2TP umieszczona była w pliku przed właściwą sekcją odpowiedzialną za połączenia klientów (u nas: conn roadwarrior). conn roadwarrior — właściwa sekcja połączeń dla pracowników mobilnych. auth=esp — określa protokół IPSec. Możliwe opcje to ah lub esp. Zalecaną metodą jest ESP, ponieważ obsługuje uwierzytelnianie i szyfrowanie. authby=secret — określa sposób uwierzytelniania stron. Wartość secret oznacza współ- dzielony klucz (PSK). W przypadku uwierzytelniania z wykorzystaniem certyfikatów opcja powinna mieć wartość rsasig. compress=yes — możliwa kompresja danych. keyexchange=ike — wartość ike oznacza, że do uzgodnienia kluczy zostanie użyty proto- kół IKE (Internet Key Exchange). Użycie IKE jest zdecydowanie polecane (także przez twórców OpenSWAN). Ręczne zarządzanie tunelami jest skomplikowane i niepraktyczne. keyingtries=3 — określa, ile prób negocjacji SA może nastąpić (maksymalnie). pfs=yes|no — włącza (yes) lub wyłącza (no) PFS. rekey=yes — określa, czy połączenie po wygaśnięciu powinno być renegocjowane. Możliwe wartości to yes lub no. Domyślnie: yes. right= any — określa adres drugiej strony. Słowo kluczowe any oznacza, że adres IP nie jest znany (przypadek mobilnych pracowników). rightsubnet=vhost: no, priv — opcja rightsubnet określa podsieć drugiej strony. W przypadku połączeń typu Roadwarriors z możliwym NAT-em oraz „nie NAT-em” powinna mieć wartość vhost: no, priv. Przez NAT oraz „nie NAT” rozumiem, że użytkownicy mogą łączyć się zza NAT-u lub też mieć „zewnętrzny” adres IP i obie konfiguracje będą działać jednocześnie. Więcej szczegółów dotyczących tego zagadnienia znajdziesz na stronie http://www. openswan.org/docs/local/README.NAT-Traversal. auto=add — opcja przyjmuje wartości: start, add, ignore (domyślna!) oraz manual. Znaczenie poszczególnych wartości jest następujące: (cid:141) start — załaduj konfigurację i inicjuj połączenie z drugą stroną. Wartość najczęściej używana w przypadku połączeń dwóch routerów lub jeśli strona jest klientem (ma inicjować połączenie z drugą stroną). Rozdział 7. ♦ IPSec w systemie Linux 109 (cid:141) add — załaduj konfigurację i odpowiadaj na przychodzące połączenia (czekaj na połączenie od drugiej strony). Wartość używana dla konfiguracji typu roadwarriors — nie znamy ani czasu, ani adresu IP, z jakiego połączy się mobilny pracownik. Jedyne, co możemy zrobić, to odpowiedzieć na jego połączenia. (cid:141) ignore — ignoruje sekcję tego połączenia. Uwaga: jest to wartość domyślna, dlatego musisz przypisać jakąś wartość sekcjom, które mają działać. (cid:141) manual — opcja używana przy ręcznej konfiguracji wymiany kluczy (zamiast użycia IKE). Opcja niepolecana. Nie będziemy rozpatrywali tego przypadku. Zainteresowanych odsyłam do dokumentacji programu OpenSWAN. W ostatniej linijce pliku konfiguracyjnego widzimy dołączony (ang. include) plik: #Disable Opportunistic Encryption include /etc/ipsec.d/examples/no_oe.conf Dołączenie powyższego pliku wyłącza tzw. szyfrowanie oportunistyczne, które w tym przypadku nie jest potrzebne (strony uwierzytelniają się w inny sposób), a pozostawienie go załączonego skutkowałoby serią komunikatów w logach systemowych, mówiących o niemożności sprawdzenia informacji w DNS-ie. Idea szyfrowania oportunistycznego polega na możliwości uwierzytelnienia dowolnych hostów w internecie bez wcześniejszej wymiany tajnego klucza (lub kluczy publicznych). Uwierzytelnienie hosta odbywa się tutaj na podstawie informacji pobranych z bezpiecznych serwerów DNS (ang. Secure DNS). Na razie bezpieczne DNS-y nie występują w powszechnym użyciu. Ogólna uwaga odnośnie do składni pliku ipsec.conf. Pamiętaj, aby pomiędzy sekcjami połączeń była jedna linijka przerwy. Nazwa sekcji nie powinna zaczynać się od spacji czy tabulacji. Opcje w ramach sekcji mogą zaczynać się od tabulacji. Wcześniejsze wersje programu były na to dość wrażliwe, a zdiagnozowanie błędu kosztowało mnie dużo czasu. Pozostał nam jeszcze do konfiguracji plik /etc/ipsec.secrets. W przypadku współdzielonego klucza oraz połączeń z nieznanych adresów IP składnia pliku jest następująca: 85.98.29.251 any: PSK tajnehaslo gdzie 85.98.29.251 to „zewnętrzny” adres IP lokalnej strony (odpowiednik defaultroute), a any — adres drugiej strony. Zadbaj o to, aby możliwość odczytu pliku miał tylko użytkownik root (chmod 600). 7.3.2. Uruchomienie tunelu Aby uruchomić tunel (proces nasłuchiwania), wpisz polecenie: ipsec setup start lub użyj skryptu startowego z dystrybucji: /etc/init.d/ipsec start 110 Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych 7.4. Konfiguracja klienta Windows W tym punkcie zajmiemy się konfiguracją połączenia IPSec w systemach Windows, tak aby ich użytkownicy mogli łączyć się z naszą bramą linuksową skonfigurowaną w punkcie 7.3.1. Metodą uwierzytelniania będzie klucz współdzielony oraz dodatkowe uwierzytelnianie w połączeniu PPP (MS-CHAP v2). Użyjemy wbudowanego w Windowsa klienta IPSec (2000, XP, 2003, Vista). Połączenia z użyciem współdzielonego klucza (PSK) przetestowałem, używając Win- dowsa XP (SP2). Przeglądając archiwum list dyskusyjnych, wyczytałem, iż konfigu- racja w systemach Windows 2000 nie działa prawidłowo z kluczem współdzielonym. Niestety, jako że nie mam już nigdzie „w użyciu” systemu Windows 2000, nie by- łem w stanie tego sprawdzić. Konfiguracja z wykorzystaniem certyfikatów działa na- tomiast prawidłowo. W związku z powyższym jeśli zamierzasz się łączyć, używając systemu Windows 2000, przejdź, proszę, do następnego punktu rozdziału opisu- jącego konfigurację opartą na certyfikatach. W przypadku Windowsa XP i nowszych sprawa sprowadza się do dodania nowego połą- czenia przy użyciu kreatora. Aby dodać nowe połączenie, wykonaj poniższe czynności: 1. Wejdź do Panelu sterowania i wybierz Połączenia sieciowe. 2. Uruchom Kreatora nowego połączenia. Kreator zapyta o rodzaj połączenia — wybierz opcję Połącz z siecią w miejscu pracy — tak jak pokazano na rysunku 7.4.1. Następnie kliknij przycisk Dalej. Rysunek 7.4.1. Kreator nowego połączenia w systemie Windows XP 3. W następnym kroku wybierz opcję Połączenie wirtualnej sieci prywatnej, następnie kliknij przycisk Dalej. 4. Wybierz nazwę dla połączenia, np. ipsec1. 5. Podaj adres IP lub nazwę DNS bramy VPN (patrz rysunek 7.4.2). Rozdział 7. ♦ IPSec w systemie Linux 111 Rysunek 7.4.2. Kreator połączenia VPN — podaj adres IP bramy IPSec 6. Zakończ pracę kreatora, klikając przycisk Zakończ. Nowe połączenie powinno widnieć na liście połączeń sieciowych — w grupie Wirtualna sieć prywatna. Przed uruchomieniem naszego połączenia trzeba zmodyfikować jeszcze dwie opcje. Wejdź we właściwości nowego połączenia — kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę nowego połączenia i wybierz z menu opcję Właściwości. Postępuj według poniższych punktów. 7. Przejdź do zakładki Zabezpieczenia i wybierz opcję Ustawienia protokołu IPSec (patrz rysunek 7.4.3). Rysunek 7.4.3. Właściwości połączenia IPSec — wpisz hasło (PSK) 112 Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych 8. Zaznacz opcję Użyj klucza wstępnego do uwierzytelnienia oraz wpisz w polu Klucz hasło podane w pliku /etc/ipsec.secrets na Linuksie — w naszym przypadku będzie to: tajnehaslo. Zatwierdź przyciskiem OK. 9. Następnie przejdź do zakładki Sieć i zmień wartość pola Typ wirtualnej sieci prywatnej (VPN) z Automatyczny na Sieć VPN z protokołem L2TP IPSec — patrz rysunek 7.4.4. Rysunek 7.4.4. Właściwości połączenia IPSec — wybierz protokół L2TP 10. Zapisz zmiany. W tej chwili możesz połączyć się z bramą IPSec. Kliknij dwukrotnie myszką ikonę połączenia VPN (patrz rysunek 7.4.5). W oknie dialogowym podaj nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Połącz. Rysunek 7.4.5. Pierwsze połączenie IPSec Rozdział 7. ♦ IPSec w systemie Linux 113 Nazwa użytkownika i hasło to oczywiście dane uwierzytelniające połączenie PPP (patrz plik /etc/ppp/chap-secrets na Linuksie). 7.5. Debugowanie połączenia Jeżeli wykonałeś wszystkie kroki z poprzednich punktów, połączenie powinno zadziałać od razu. W praktyce pewnie pojawią się jakieś komplikacje. W tym punkcie podam parę porad dotyczących tego, jak odnaleźć błąd. W przypadku połączeń Windows-Linux (OpenSWAN) opartych na PSK błąd wystąpi prawdopodobnie gdzieś po stronie Linuksa. Konfiguracja Windowsa jest bowiem tak prosta, że trudno byłoby w niej coś źle zrobić. Zacznij od przekierowania wszystkich logów systemowych do jednego pliku, aby łatwiej było podglądać na bieżąco, co się dzieje. W pisz do pliku /etc/syslog.conf poniższą linijkę: *.* /var/log/all Następnie przeładuj konfigurację demona Syslog. Wpisz komendę killall -HUP syslogd. W produkcyjnym serwerze plik może szybko przyrastać. Pamiętaj, aby po zakończonych testach usunąć wpis z konfiguracji Sysloga. Połącz się z serwerem na innej konsoli (jeśli pracujesz lokalnie, przełącz się na drugą konsolę). Wpisz polecenie: tail -f /var/log/all Na tej konsoli będziesz miał stały podgląd logów systemowych. Jeżeli na serwerze działają inne usługi, które możesz wyłączyć (np. poczta, dhcp itd.), zrób to — im mniej logów, tym łatwiej je przeglądać. Przełącz się na pierwszą konsolę i sprawdź następujące rzeczy: 1. Czy działa demon L2TP — wpisz: ipsecgw:~# ps aux|grep l2tp root 16659 0.0 0.0 1656 560 ? Ss Oct31 0:00 xl2tpd Powinieneś zobaczyć proces. Jeżeli nie działa — uruchom go, wpisując xl2tpd. Sprawdź ponownie, czy widnieje na liście procesów. Jeżeli nie — zobacz, co mówią logi na drugiej konsoli. 2. Sprawdź poleceniem netstat, czy serwer nasłuchuje na portach 4500 (NAT Traversal), 500 (Pluto — IKE) oraz 1701 (L2TP). W tym celu wpisz polecenie: ipsecgw:~# netstat -anp|grep udp udp 0 0 127.0.0.1:4500 0.0.0.0:* 26771/pluto udp 0 0 85.98.29.251:4500 0.0.0.0:* 26771/pluto udp 0 0 192.168.10.98:4500 0.0.0.0:* 26771/pluto 114 Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych udp 0 0 85.98.29.251:1701 0.0.0.0:* 16659/xl2tpd udp 0 0 127.0.0.1:500 0.0.0.0:* 26771/pluto udp 0 0 85.98.29.251:500 0.0.0.0:* 26771/pluto udp 0 0 192.168.10.98:500 0.0.0.0:* 26771/pluto Powinieneś zobaczyć wynik podobny do powyższego. W ostatniej kolumnie możesz zobaczyć nazwę procesu powiązanego z danym portem. 3. Upewnij się, czy firewall nie blokuje potrzebnych portów UDP oraz protokołu ESP. Najlepiej, jeśli na czas testów w ogóle wyłączysz firewalla, tzn. ustawisz domyślną politykę zapory na ACCEPT. 4. Sprawdź, czy w systemie na pewno zainstalowany jest program pppd — wpisz polecenie: which pppd. 5. Upewnij się, że w pliku ipsec.conf widnieje wpis pfs=no, który oznacza, że PFS nie jest konieczne (możliwe, gdy druga strona obsługuje). Implementacja Microsoftu nie obsługuje PFS, dlatego nie możemy go wymuszać. Po stronie Windowsa debugowanie jest utrudnione z racji braku „sysloga”. Możesz zainstalować program Wireshark (następca Ethereala) — bardzo dobry sniffer sieciowy — i analizować nim fazy połączenia. Jeżeli mimo sprawdzenia powyższych punktów dalej nie udaje się zestawić połączenia, spróbuj połączyć się, używając innego komputera klienckiego (innego Windowsa). Upewnij się, że żaden program typu firewall (zwłaszcza „kombajny” typu Norton Inter- net Security) nie blokuje połączenia. 7.6. Konfiguracja z uwierzytelnieniem przez certyfikaty W niniejszym punkcie opiszę konfigurację podobną do poprzedniej, tzn. utworzymy bramę IPSec dla mobilnych użytkowników, z tą tylko różnicą, że do uwierzytelniania użyjemy certyfikatów X.509, a nie klucza współdzielonego. Konfiguracja taka jest zdecy- dowanie zalecana przy zdalnym dostępie pracowników, gdyż umożliwia w razie potrzeby unieważnienie certyfikatu użytkownikowi. Przed przejściem do konfiguracji bramy IPSec oraz komputerów klienckich musimy przygotować klucze i certyfikaty dla serwera (bramy IPSec) oraz użytkowników. Szcze- gółowy opis generowania certyfikatów został omówiony w rozdziałach 3. (SSL) oraz 5. (OpenVPN). Aby nie powielać tych samych informacji, proszę Cię o zajrzenie do instrukcji zawartej w poprzednich rozdziałach. Zakładam tutaj, że masz już wygenerowane klucze i certyfikaty dla serwera i użytkownika (na razie jeden użytkownik wystarczy). Konfiguracja po stronie Linuksa (bramy VPN) znacząco się nie różni — więcej pracy będzie w systemie Windows. Rozdział 7. ♦ IPSec w systemie Linux 115 7.6.1. Konfiguracja OpenSWAN z wykorzystaniem certyfikatów Po stronie Linuksa — w stosunku do konfiguracji z użyciem PSK — zmianie ulegają tylko pliki ipsec.conf oraz ipsec.secrets, pozostałe konfiguracje są identyczne (demon L2TP, konfiguracja pppd). Konfigurację wykonamy według następujących punktów: 1. Zapisz klucz prywatny serwera jako /etc/ipsec.d/private/serverkey.pem. 2. Zapisz certyfikat serwera jako /etc/ipsec.d/certs/servercrt.pem. 3. Zapisz certyfikat CA jako /etc/ipsec.d/cacerts/cacert.pem. 4. Plik z listą unieważnionych certyfikatów (późniejszy etap) powinien znajdować się w katalogu /etc/ipsec.d/crls/. 5. Dokonaj zmian w pliku /etc/ipsec.secrets, tak aby miał następującą składnię: : RSA serverkey.pem supertajnehaslo gdzie: serverkey.pem to nazwa pliku z kluczem prywatnym, którego program OpenSWAN oczekuje w katalogu /etc/ipsec.d/private/, supertajnehaslo to hasło do klucza prywatnego serwera. W przypadku gdy klucz prywatny nie jest zabezpieczony hasłem, można je pominąć. Wstawienie wartości prompt spowoduje, że program OpenSWAN przy starcie będzie pytał o hasło do klucza. 6. Utwórz plik konfiguracyjny /etc/ipsec.conf zgodny z listingiem 7.6.1.1. Listing 7.6.1.1. Konfiguracja programu OpenSWAN z wykorzystaniem certyfikatów version 2.0 config setup interfaces= defaultroute plutodebug=none forwardcontrol=yes nat_traversal=yes virtual_private= v4:10.0.0.0/8, v4:172.16.0.0/12, (cid:180) v4:192.168.0.0/16, v4:!192.168.10.0/24 conn roadwarrior-l2tp leftprotoport=17/1701 rightprotoport=17/1701 also=roadwarrior conn roadwarrior auth=esp authby=rsasig compress=yes keyexchange=ike keyingtries=3 116 Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych pfs=no left= defaultroute leftcert=/etc/ipsec.d/certs/servercrt.pem right= any rightrsasigkey= cert rightsubnet=vhost: no, priv rightca= same auto=add #Disable Opportunistic Encryption include /etc/ipsec.d/examples/no_oe.conf Opcja rightrsasigkey= cert oznacza, że druga strona uwierzytelni się, przedstawiając swój certyfikat. Opcja rightca= same oznacza, że certyfikat drugiej strony (klienta) musi być wystawiony przez to samo CA co certyfikat serwera, czyli przez CA, którego certyfikat znajduje się na serwerze w pliku /etc/ipsec.d/cacerts/cacert.pem. 7. Uruchom usługę IPSec. Wpisz polecenie: ipsec setup start. W tym momencie brama jest już gotowa do działania. W następnym punkcie skonfi- gurujemy połączenie w systemie Windows. 7.7. Import certyfikatów w systemie Windows Zakładam, że wygenerowałeś już użytkownikowi klucz prywatny i wystawiłeś mu cer- tyfikat podpisany przez swoje CA. Powinieneś mieć już pliki user.key i user.crt. Będziesz musiał przekonwertować klucz i certyfikat do formatu P12 używanego w systemach Windows. W tym celu na komputerze CA wpisz polecenie: ca:/etc/ssl# openssl pkcs12 -export -out user.p12 -inkey private/user.key -in user.crt Program OpenSSL zapyta o hasło do klucza prywatnego, a następnie utworzy plik w formacie P12. Tak utworzony plik przegraj za pomocą bezpiecznego medium (SCP, pendrive) na komputer kliencki z systemem Windows. Przegraj też certyfikat CA — plik CA.crt (lub cacert.pem — w zależności od przyjętej konwencji). Nie instaluj i nie importuj certyfikatów w systemie Windows poprzez kliknięcie pliku. Ta metoda nie działa prawidłowo. Zamiast tego zawsze używaj przystawki MMC do importu kluczy i certyfikatów! Procedurę importu certyfikatów przeprowadź według zamieszczonej instrukcji. Utworzymy teraz przystawkę MMC, dzięki której będziesz mógł importować klucze i certyfikaty. Wpisz w pasku Uruchom menu Start polecenie mmc — uruchomi się kon- sola MMC. Rozdział 7. ♦ IPSec w systemie Linux 117 Z menu Plik konsoli MMC wybierz opcję Dodaj/Usuń przystawkę… (patrz rysunek 7.7.1). Rysunek 7.7.1. Konsola MMC — wybierz opcję Dodaj przystawkę Pojawi się nowe okno Dodaj/Usuń przystawkę — kliknij przycisk Dodaj (patrz rysu- nek 7.7.2). Rysunek 7.7.2. Konsola MMC — dodawanie przystawki 118 Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych Na liście dostępnych przystawek zaznacz Certyfikaty, a następnie kliknij Dodaj — uru- chomi się kreator konfiguracji przystawki. Wybierz opcję Konto komputera, następnie kliknij Dalej (patrz rysunek 7.7.3). Rysunek 7.7.3. Dodawanie przystawki Certyfikaty W następnym kroku wybierz opcję Komputer lokalny oraz kliknij przycisk Zakończ. Z menu Plik wybierz opcję Zapisz, aby zapisać gotową przystawkę na dysku. Nazwij ją sobie, jak chcesz — np. ipsec.mmc. Mając gotową przystawkę, możesz zaimportować certyfikat. W tym celu rozwiń przy- stawkę Certyfikaty, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy folder Osobisty. Z menu wybierz Wszystkie zadania, a następnie opcję Importuj… — uruchomi się kreator importu certyfikatów (patrz rysunek 7.7.4). Rysunek 7.7.4. Z menu Wszystkie zadania wybierz opcję Importuj Rozdział 7. ♦ IPSec w systemie Linux 119 W kreatorze dodawania certyfikatów wskaż przygotowany wcześniej plik user.p12. Kreator zapyta o hasło do klucza prywatnego — podaj je (patrz rysunek 7.7.5). Rysunek 7.7.5. Import certyfikatu użytkownika — krok 1 Kliknij przycisk Dalej, następnie wybierz opcję Automatycznie wybierz magazyn certy- fikatów na podstawie typu certyfikatu (WAŻNE!) oraz ponownie kliknij przycisk Dalej (patrz rysunek 7.7.6). Rysunek 7.7.6. Import certyfikatu użytkownika — krok 2 W kolejnym oknie kliknij przycisk Zakończ. Kreator powinien potwierdzić pomyślność importu certyfikatu (patrz rysunek 7.7.7). Musisz jeszcze zainstalować certyfikat swojego CA w katalogu zaufanych urzędów certyfi- kacji. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy katalog Zaufane główne urzędy certy- fikacji, a następnie z menu wybierz opcję Wszystkie zadania/Importuj (patrz rysunek 7.7.8). 120 Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych Rysunek 7.7.7. Kreator powinien potwierdzić import Rysunek 7.7.8. Wybierz opcję Importuj z menu Po wybraniu opcji Importuj uruchomi się kolejny kreator importu certyfikatów. Musisz wskazać plik z certyfikatem CA (ca.crt). Kreator importu certyfikatów oczekuje pliku z rozszerzeniem *.crt, a nie *.pem, dlatego przed importem musisz się upewnić, czy plik ma takie rozszerzenie (patrz rysunek 7.7.9). Rysunek 7.7.9. Import certyfikatu CA — krok 1 Kliknij przycisk Dalej, a następnie wybierz opcję Umieść wszystkie certyfikaty w na- stępującym magazynie — Zaufane główne urzędy certyfikacji (patrz rysunek 7.7.10). Wyjdź z konsoli, zapisując zmiany. Rozdział 7. ♦ IPSec w systemie Linux 121 Rysunek 7.7.10. Import certyfikatu CA — krok 2 Jak widzisz, procedura importu jest trochę skomplikowana. Tak naprawdę złożona jest tylko za pierwszym razem. Mając przygotowaną przystawkę mmc (ipsec.mmc), możesz użyć jej na innych komputerach. 7.7.1. Konfiguracja połączenia Konfigurację połączenia przeprowadź dokładnie w taki sam sposób, jak w przykładzie z kluczem współdzielonym. Jedyna różnica polega na tym, aby w zakładce Zabezpie- czenia nie zaznaczać opcji Ustawienia protokołu IPSec/Użyj klucza wstępnego do uwie- rzytelnienia (patrz rysunek 7.7.1.1). Rysunek 7.7.1.1. Właściwości połączenia, zakładka Zabezpieczenia 122 Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych Upewnij się, że w zakładce Sieć typ wirtualnej sieci prywatnej ustawiony jest na Sieć VPN z protokołem L2TP IPSec. Zapisz zmiany i spróbuj się połączyć. W polu Nazwa użytkownika i Hasło podaj dane uwierzytelniające do połączenia PPP (plik /etc/ppp/chap-secrets na serwerze) — patrz ry- sunek 7.7.1.2. Rysunek 7.7.1.2. Połączenie z bramą IPSec Jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane problemy, po chwili połączenie powinno zostać nawiązane. W przypadku pojawienia się komunikatu o błędzie, mówiącego o braku certyfikatu wymaganego do uwierzytelnienia zabezpieczeń (patrz rysunek 7.7.1.3) upewnij się, czy zaimportowałeś poprawnie certyfikat CA w magazynie Zaufane główne urzędy certyfikacji. Najlepiej powtórz tę czynność jeszcze raz. Rysunek 7.7.1.3. Błąd połączenia IPSec — brak certyfikatu W razie dalszych problemów z zestawieniem połączenia wykonaj kroki podane w punk- cie 7.5. Jeżeli połączenie zestawiło się, sprawdź po stronie systemu Windows, jaki adres IP otrzymał interfejs połączenia PPP/IPSec, oraz spróbuj „pingnąć” drugą stronę. Na listingu 7.7.1.1 przedstawiono wycinek logów systemowych Linuksa. Zwróć uwagę na poszczególne fazy połączenia (wymiana kluczy przez IKE, nawiązanie SA, enkap- sulacja PPP w L2TP). W logach widzimy też, że połączenie nadeszło z nieznanego adresu IP oraz że klient jest za NAT-em. Rozdział 7. ♦ IPSec w systemie Linux 123 Listing 7.7.1.1. Wycinek logów systemowych po stronie Linuksa Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #8: (cid:180)responding to Main Mode from unknown peer 91.192.0.177 Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #8: (cid:180)transition from state STATE_MAIN_R0 to state STATE_MAIN_R1 Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #8: (cid:180)STATE_MAIN_R1: sent MR1, expecting MI2 Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #8: (cid:180)NAT-Traversal: Result using draft-ietf-ipsec-nat-t-ike-02/03: peer is NATed Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #8: (cid:180)transition from state STATE_MAIN_R1 to state STATE_MAIN_R2 Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #8: (cid:180)STATE_MAIN_R2: sent MR2, expecting MI3 Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #8: (cid:180)Main mode peer ID is ID_DER_ASN1_DN: C=PL, ST=Slask, O=Helion, CN=user1 Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #8: (cid:180)I am sending my cert Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #8: (cid:180)transition from state STATE_MAIN_R2 to state STATE_MAIN_R3 Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #8: (cid:180)STATE_MAIN_R3: sent MR3, ISAKMP SA established {auth=OAKLEY_RSA_SIG (cid:180)cipher=oakley_3des_cbc_192 prf=oakley_sha group=modp2048} Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #9: (cid:180)responding to Quick Mode {msgid:e83ab5d8} Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #9: (cid:180)transition from state STATE_QUICK_R0 to state STATE_QUICK_R1 Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #9: (cid:180)STATE_QUICK_R1: sent QR1, inbound IPsec SA installed, expecting QI2 Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #9: (cid:180)transition from state STATE_QUICK_R1 to state STATE_QUICK_R2 Nov 2 01:10:35 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior-l2tp [1] 91.192.0.177 #9: (cid:180)STATE_QUICK_R2: IPsec SA established {ESP= 0xb66477ee 0xa49dc8ea xfrm= (cid:180)3DES_0-HMAC_MD5 NATD=91.192.0.177:4500 DPD=none} Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: Connection established to 91.192.0.177, 1701. (cid:180)Local: 11685, Remote: 5 (ref=0/0). LNS session is default Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: start_pppd: I m running: Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: /usr/sbin/pppd Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: passive Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: -detach Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: 85.98.29.251:192.168.10.198 Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: auth Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: require-chap Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: name Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: ipsec Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: file Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: /etc/ppp/options.l2tpd Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: /dev/pts/1 Nov 2 01:10:37 ipsecgw xl2tpd[29349]: Call established with 91.192.0.177, (cid:180)Local: 27862, Remote: 1, Serial: 0 Nov 2 01:10:37 ipsecgw pppd[29356]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0 Nov 2 01:10:37 ipsecgw pppd[29356]: Using interface ppp0 Nov 2 01:10:37 ipsecgw pppd[29356]: Connect: ppp0 -- /dev/pts/1 Nov 2 01:10:39 ipsecgw pppd[29356]: found interface eth1 for proxy arp Nov 2 01:10:39 ipsecgw pppd[29356]: local IP address 85.98.29.251 Nov 2 01:10:39 ipsecgw pppd[29356]: remote IP address 192.168.10.198 124 Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych W Linuksie informację o aktualnym stanie połączenia IPSec możesz uzyskać, wpisując polecenie: ipsecgw:~# ip xfrm state src 85.98.29.251 dst 91.192.0.177 proto esp spi 0xb66477ee reqid 16413 mode transport replay-window 32 auth md5 0x4fc684eb720b08a2e0783b9a2dcbf31f enc des3_ede 0xaee1a11e87622f31c06ddfbbd842a672575bc08bc2e29ca3 encap type espinudp sport 4500 dport 4500 addr 0.0.0.0 src 91.192.0.177 dst 85.98.29.251 proto esp spi 0xa49dc8ea reqid 16413 mode transport replay-window 32 auth md5 0x92d7ccce0c943d3742d9a3fd0304c656 enc des3_ede 0x9cc2b82f3c216d4947cd435fcec1f17ad3373bab5f381950 encap type espinudp sport 4500 dport 4500 addr 0.0.0.0 Widzimy tutaj informacje o dwóch skojarzeniach SA (kierunek serwer-klient i klient- serwer). Identyfikatory SPI dla każdego SA zostały podkreślone. Widzimy także, że połączenie działa w trybie transportowym. Na listingu 7.7.1.2 dla przykładu przedstawiłem komunikat zarejestrowany przez demon Syslog w przypadku próby nawiązania połączenia przez użytkownika legitymującego się złym certyfikatem (podpisanym przez inne CA — nie nasze). Listing 7.7.1.2. Komunikat o odrzuconym certyfikacie użytkownika Nov 2 02:21:44 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior [5] 91.192.0.182 #17: (cid:180)issuer cacert not found Nov 2 02:21:44 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior [5] 91.192.0.182 #17: (cid:180)X.509 certificate rejected Nov 2 02:21:44 ipsecgw pluto[29172]: roadwarrior [5] 91.192.0.182 #17: (cid:180)no suitable connection for peer C=PL, ST=Rojca, O=rojcanet, OU=rojcanet, (cid:180)CN=rojcanet_user1, E=marek@rojcanet.pl 7.8. Dostęp z urządzeń PDA — Windows Mobile 2003, 2005, 2006 Z linuksowym serwerem VPN możesz się także połączyć, korzystając z urządzeń mobil- nych typu palmtop. Zajrzyj do rozdziału 13., w którym opisałem procedurę importu certy- fikatów SSL oraz konfigurację połączeń IPSec w systemach mobilnych. Rozdział 7. ♦ IPSec w systemie Linux 125 7.9. Łączenie oddziałów firmy tunelem IPSec W niniejszym punkcie stworzymy tunel łączący siedzibę firmy (Gliwice) z oddziałem (Bytom). W obu lokalizacjach routery działają pod kontrolą Linuksa z zainstalowanym programem OpenSWAN. Celem tunelu jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji TCP/IP pomiędzy komputerami w oddziałach. Konfigurację przedstawia rysunek 7.9.1. Rysunek 7.9.1. Tunel IPSec/L2TP między oddziałami firmy Funkcjonalnie przykład jest podobny do rozwiązania z podrozdziału 5.4., różni się nato- miast implementacją VPN. Zamiast działającego w warstwie użytkownika programu OpenVPN zestawimy tunel IPSec. Do uwierzytelniania stron użyjemy tym razem kluczy RSA (klucz prywatny i publiczny). Jeżeli routery mają stałe IP, możesz użyć nawet klucza współdzielonego (hasło), ale pamiętaj, aby zablokować na firewallu możliwość łączenia się protokołem IPSec ze wszystkich hostów z wyjątkiem adresu IP „drugiej strony” (w przeciwnym razie ktoś będzie mógł próbować odgadnąć hasło, np. przez atak typu brute force). Ponieważ implementacja IPSec w Linuksie nie wymaga użycia protokołu PPP oraz L2TP, konfiguracja jest tutaj znacznie prostsza niż w poprzednim rozdziale. W zasadzie gotowy plik konfiguracyjny znajduje się w przykładach dołączonych razem z pakietem OpenSWAN (/etc/ipsec.d/examples/linux-linux.conf). Utwórz plik konfiguracyjny podany w listingu 7.9.1 — będzie to plik lokalizacji pierwszej (Gliwice). 126 Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych Listing 7.9.1. Konfiguracja IPSec Linux-Linux (lokalizacja Gliwice) version 2.0 config setup interfaces= defaultroute forwardcontrol=yes rp_filter=0 nat_traversal=no conn linux-to-linux auth=esp authby=rsasig pfs=yes left=91.192.0.186 leftsubnet=192.168.20.0/24 leftrsasigkey=0sAQPuvae6KEw/yHijDjqHomCyLo8oO3H8wl3UExuTArCXtzc1DO5X2E8QFI (cid:180)u0grLofzIzgoCy8AkoFthFPJIyDF3zKVH9ppMS8XQQL2naWp+YOm2cROstRlAfyvC/jF7GvW (cid:180)lRIjxzHzCLCIJXihZmFZGN1ku/DExLx5TjzqG/bXQ9DQ== right=91.192.0.185 rightsubnet=192.168.30.0/24 rightrsasigkey=0sAQODH/CRwexspJ6mu/bThfQzs84IpaHBYNs5MeDpxbiLdacZjM22PqOvb (cid:180)VIqeQlYg4zHMAnB2EyUIgYHskJqyRmtmg6S5ELxnNHqvTE92KI5Bdicn458CowdqR2Jtc4tv (cid:180)D7OWHv/RFzmt6W1kIHPiILAOkR2mSvATgI/QhZtNN4oaw== auto=start include /etc/ipsec.d/examples/no_oe.conf Oto znaczenie ważniejszych opcji: authby=rsasig — uwierzytelnianie przez klucze RSA, left=91.192.0.186 — adres IP routera w Gliwicach („lewa strona” — lokalna dla routera), leftsubnet=192.168.20.0/24 — sieć LAN za routerem w Gliwicach, leftrsasigkey=0sAQPuvae6KE… — klucz publiczny „lewej strony” (routera w Gliwicach), right=91.192.0.185 — adres IP bramy odległej lokalizacji (Bytom), rightsubnet=192.168.30.0/24 — sieć LAN za routerem w Bytomiu, rightrsasigkey=0sAQODH/CR… — klucz publiczny prawej strony. Zauważ, że jawnie umieściłem wpis pfs=yes. Nie musiałem tego robić, ponieważ jest to opcja domyślna. Moim zamiarem było podkreślenie, że w przypadku połączeń Linux-Linux PFS jest obsługiwana i nie należy jej wyłączać. PFS (ang. Perfect Forward Secrecy) to, jak już wiemy, poufność doskonała. Przez pojęcie to rozumie się sposób wymiany kluczy sesyjnych w trakcie połączenia IPSec. Załączenie PFS zapewnia, że materiał klucza głównego może być używany do wygenerowania tylko jednego klucza sesji. Przed utworzeniem nowego klucza sesji jest przeprowadzana wy- miana kluczy (algorytm Diffiego-Hellmana) w celu wygenerowania nowego materiału klu- cza głównego. Dzięki zastosowaniu PFS uzyskanie przez atakującego pojedynczego klucza pozwala mu na odczytanie tylko wiadomości zaszyfrowanych tym kluczem. Niestety, nie Rozdział 7. ♦ IPSec w systemie Linux 127 wszystkie implementacje obsługują tę właściwość, dlatego w przykładach z użyciem klientów Windows umieszczaliśmy pfs=no. Po stronie lokalizacji Bytom plik wygląda analogicznie — patrz listing 7.9.2. Listing 7.9.2. Konfiguracja IPSec Linux-Linux (lokalizacja Bytom) version 2.0 config setup interfaces= defaultroute forwardcontrol=yes rp_filter=0 nat_traversal=no conn linux-to-linux auth=esp authby=rsasig pfs=yes left=91.192.0.185 leftsubnet=192.168.30.0/24 leftrsasigkey=0sAQODH/CRwexspJ6mu/bThfQzs84IpaHBYNs5MeDpxbiLdacZjM22PqOvbVI (cid:180)qeQlYg4zHMAnB2EyUIgYHskJqyRmtmg6S5ELxnNHqvTE92KI5Bdicn458CowdqR2Jtc4tvD7OWH (cid:180)v/RFzmt6W1kIHPiILAOkR2mSvATgI/QhZtNN4oaw== right=91.192.0.186 rightsubnet=192.168.20.0/24 rightrsasigkey=0sAQPuvae6KEw/yHijDjqHomCyLo8oO3H8wl3UExuTArCXtzc1DO5X2E8QFIu0gr (cid:180)LofzIzgoCy8AkoFthFPJIyDF3zKVH9ppMS8XQQL2naWp+YOm2cROstRlAfyvC/jF7GvWlRI (cid:180)jxzHzCLCIJXihZmFZGN1ku/DExLx5TjzqG/bXQ9DQ== auto=start include /etc/ipsec.d/examples/no_oe.conf Oczywiście z punktu widzenia routera w Bytomiu strona „lewa” t
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeństwo danych. Wydanie II rozszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: