Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00873 013827 17879495 na godz. na dobę w sumie
Sieci bezprzewodowe. Przewodnik po sieciach Wi-Fi i szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych. Wydanie II - książka
Sieci bezprzewodowe. Przewodnik po sieciach Wi-Fi i szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1899-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> sieci bezprzewodowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajemnice sieci i korzystaj z Internetu, gdzie tylko zechcesz!

Szerokopasmowe sieci bezprzewodowe zbliżają nas do wymarzonego stanu, jakim jest zapewnienie wszystkim dostępu do Internetu, bez względu na aktualne miejsce ich pobytu. Zawsze i wszędzie dostępne usługi internetowe mogą zmienić nasz tryb życia, metody pracy i sposób korzystania z rozrywek. Jednak bez właściwego przewodnika sieci bezprzewodowe mogą wydawać się skomplikowane i sprawiać wiele problemów. O tym, jak sobie z nimi skutecznie radzić i jednocześnie wykorzystywać ich możliwości, dowiesz się z tego podręcznika.

Książka 'Sieci bezprzewodowe. Przewodnik po sieciach Wi-Fi i szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych. Wydanie II' zawiera przejrzyste wyjaśnienia wszelkich zagadnień związanych z zakładaniem i używaniem sieci bezprzewodowych, a także ciekawe informacje na temat nowych i przyszłych standardów bezprzewodowej szerokopasmowej transmisji danych. Dzięki temu podręcznikowi dowiesz się, jak skonfigurować sprzęt i oprogramowanie dla Twojej sieci Wi-Fi, a także poznasz sposoby wyszukiwania sieci otwartych i ochrony prywatności podczas korzystania z Internetu w miejscach publicznych. Nauczysz się korzystać z usług VoIP za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego i będziesz mógł wykonywać tanie połączenia telefoniczne.

KSIĄŻKA DOTYCZY SYSTEMÓW WINDOWS, MACINTOSH, LINUX, UNIX ORAZ URZĄDZEŃ TYPU PDA

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sieci bezprzewodowe. Przewodnik po sieciach Wi-Fi i szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych. Wydanie II Autor: John Ross ISBN: 978-83-246-1899-6 Tytu³ orygina³u: The Book of Wireless: A Painless Guide to Wi-Fi and Broadband Wireless, 2nd edition Format: 170x230, stron: 376 Poznaj tajemnice sieci i korzystaj z Internetu, gdzie tylko zechcesz! • Jak dzia³aj¹ sieci Wi-Fi? • Jak bezpiecznie wspó³pracowaæ z dostawc¹ us³ug internetowych? • Jak pod³¹czyæ siê do istniej¹cej ju¿ sieci bezprzewodowej? Szerokopasmowe sieci bezprzewodowe zbli¿aj¹ nas do wymarzonego stanu, jakim jest zapewnienie wszystkim dostêpu do Internetu, bez wzglêdu na aktualne miejsce ich pobytu. Zawsze i wszêdzie dostêpne us³ugi internetowe mog¹ zmieniæ nasz tryb ¿ycia, metody pracy i sposób korzystania z rozrywek. Jednak bez w³aœciwego przewodnika sieci bezprzewodowe mog¹ wydawaæ siê skomplikowane i sprawiaæ wiele problemów. O tym, jak sobie z nimi skutecznie radziæ i jednoczeœnie wykorzystywaæ ich mo¿liwoœci, dowiesz siê z tego podrêcznika. Ksi¹¿ka „Sieci bezprzewodowe. Przewodnik po sieciach Wi-Fi i szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych. Wydanie II” zawiera przejrzyste wyjaœnienia wszelkich zagadnieñ zwi¹zanych z zak³adaniem i u¿ywaniem sieci bezprzewodowych, a tak¿e ciekawe informacje na temat nowych i przysz³ych standardów bezprzewodowej szerokopasmowej transmisji danych. Dziêki temu podrêcznikowi dowiesz siê, jak skonfigurowaæ sprzêt i oprogramowanie dla Twojej sieci Wi-Fi, a tak¿e poznasz sposoby wyszukiwania sieci otwartych i ochrony prywatnoœci podczas korzystania z Internetu w miejscach publicznych. Nauczysz siê korzystaæ z us³ug VoIP za poœrednictwem po³¹czenia bezprzewodowego i bêdziesz móg³ wykonywaæ tanie po³¹czenia telefoniczne. • Wprowadzenie do sieci • Dzia³anie sieci bezprzewodowych • Zarz¹dzanie po³¹czeniami Wi-Fi • Korzystanie z programów do konfiguracji sieci bezprzewodowych • Bezpieczeñstwo sieciowe • £¹cza dalekosiê¿ne typu punkt-punkt • Alternatywne sposoby szerokopasmowej transmisji danych • Smartfony i urz¹dzenia typu PDA • Wirtualne sieci prywatne • Wykorzystanie ³¹czy szerokopasmowych do rozmów telefonicznych Spis treści PODZIĘKOWANIA ................................................................................... 15 WSTĘP ...................................................................................................... 17 1 WPROWADZENIE DO TEMATYKI SIECI ................................................... 21 Przesyłanie danych .................................................................................................................22 Bity i bajty ...........................................................................................................................22 Kontrola błędów ................................................................................................................23 Uzgadnianie ........................................................................................................................23 Odnajdowanie odbiorcy .....................................................................................................24 Model ISO OSI .......................................................................................................................27 Warstwa fizyczna ...............................................................................................................28 Warstwa łącza danych ........................................................................................................28 Warstwa sieciowa ..............................................................................................................28 Warstwa transportowa ......................................................................................................28 Warstwa sesji .....................................................................................................................29 Warstwa prezentacji ..........................................................................................................29 Warstwa aplikacji ...............................................................................................................29 Podsumowanie .......................................................................................................................29 2 WPROWADZENIE DO TEMATYKI SIECI BEZPRZEWODOWYCH ............... 31 Działanie sieci bezprzewodowych .........................................................................................32 Fale radiowe .......................................................................................................................33 Bezprzewodowe sieci transmisji danych ............................................................................35 Korzyści łączności bezprzewodowej .....................................................................................41 Bezprzewodowe usługi przesyłania danych ...........................................................................41 Wi-Fi ...................................................................................................................................42 Bezprzewodowe usługi telefonii komórkowej ..................................................................45 WiMAX .............................................................................................................................. 46 A co z technologią Bluetooth? ........................................................................................... 48 Przydzielanie częstotliwości .............................................................................................. 48 Wybór usługi .......................................................................................................................... 50 3 JAK DZIAŁAJĄ SIECI WI-FI? ..................................................................... 53 Kontrola sieci Wi-Fi ................................................................................................................ 53 Warstwa fizyczna................................................................................................................ 53 Warstwa kontroli dostępu (MAC, Media Access Control)................................................. 55 Pozostałe warstwy kontroli dostępu.................................................................................. 56 Protokoły w sieciach Wi-Fi..................................................................................................... 56 Częstotliwości radiowe .......................................................................................................... 57 Kanały bezprzewodowe..................................................................................................... 58 Zmniejszanie interferencji .................................................................................................. 59 Urządzenia sieciowe............................................................................................................... 60 Karty sieciowe .................................................................................................................... 61 Punkty dostępu................................................................................................................... 62 Budowa sieci....................................................................................................................... 63 Sieci publiczne i prywatne .................................................................................................. 65 Podsumowanie ....................................................................................................................... 66 4 SPRZĘT W SIECIACH WI-FI ...................................................................... 67 Wszyscy mówią tym samym językiem (lepiej lub gorzej) ...................................................... 67 Karty sieciowe ....................................................................................................................... 69 Rodzaj obudowy ................................................................................................................ 70 Antena — wewnętrzna czy zewnętrzna? .......................................................................... 75 Współdziałanie ................................................................................................................... 76 Sterowniki do kart sieciowych .......................................................................................... 77 Komfort pracy ................................................................................................................... 79 Bezpieczeństwo ................................................................................................................. 81 Dokumentacja i wsparcie techniczne ................................................................................ 82 Reputacja ........................................................................................................................... 83 Karty sieciowe dla sieci ad hoc .............................................................................................. 83 Karty sieciowe podwójnego przeznaczenia ........................................................................... 84 Punkty dostępu ...................................................................................................................... 85 Standardy operacyjne ........................................................................................................ 86 Homogeniczne bezprzewodowe sieci lokalne .................................................................. 86 Bezprzewodowy dostęp do przewodowej sieci lokalnej .................................................. 87 Połączenie punktu dostępu z koncentratorem kablowym ................................................ 88 Bramy szerokopasmowe ................................................................................................... 89 Wiele punktów dostępu .................................................................................................... 90 Punkty dostępu o zwiększonej wydajności ....................................................................... 91 8 S p i s t r e ś c i Anteny zewnętrzne ................................................................................................................92 Charakterystyki anten ........................................................................................................93 Jak wybrać antenę ..............................................................................................................95 Konstruowanie własnych anten .........................................................................................96 Kiedy korzystać z anten kierunkowych? ............................................................................96 Anteny tworzą całkiem inny świat .....................................................................................98 Pora na zakupy .......................................................................................................................99 5 ZARZĄDZANIE POŁĄCZENIAMI WI-FI ................................................. 101 Instalowanie karty sieciowej PCMCIA .................................................................................101 Instalowanie karty sieciowej USB .........................................................................................102 Instalowanie wewnętrznej karty sieciowej w komputerze przenośnym .............................103 Instalowanie wewnętrznej karty sieciowej w komputerze stacjonarnym ............................104 Instalowanie sterownika .......................................................................................................104 Wybór programu kontrolnego .............................................................................................106 Program narzędziowy Połączenie sieci bezprzewodowej firmy Microsoft .....................106 Program PROSet/Wireless firmy Intel ..............................................................................114 Inne karty Wi-Fi i programy kontrolne ............................................................................116 Informacje o stanie połączenia .............................................................................................117 Zmiana ustawień konfiguracyjnych karty sieciowej ..........................................................119 Konfigurowanie połączenia sieciowego ................................................................................120 Przemieszczanie się między sieciami ...............................................................................121 Nie tylko Windows ..............................................................................................................122 Poziom i jakość sygnału ........................................................................................................123 6 SIECI WI-FI W SYSTEMACH WINDOWS ................................................... 127 Ogólnie o konfiguracji sieci bezprzewodowych w systemie Windows ................................129 Adresy IP ..........................................................................................................................129 Maska podsieci .................................................................................................................131 Bramy ...............................................................................................................................131 Serwery DNS ...................................................................................................................132 Udostępnianie plików i drukarek .....................................................................................132 Opcje konfiguracji karty sieciowej ...................................................................................133 Nazwa komputera ...........................................................................................................133 Konfigurowanie sieci w systemie Windows .........................................................................135 Czy masz najnowsze oprogramowanie sprzętowe? ........................................................135 Korzystanie z programów do konfiguracji sieci bezprzewodowych .....................................135 Parametry karty sieciowej ................................................................................................141 Nazwa komputera ...........................................................................................................142 Rozwiązywanie problemów z połączeniem .........................................................................144 S p i s t r e ś c i 9 7 SIECI WI-FI W SYSTEMACH LINUX I UNIX ............................................ 145 Sterowniki, zaplecze i inne szczegóły .................................................................................. 146 Gdzie szukać sterowników? ............................................................................................ 148 Sterowniki dla systemu Linux .......................................................................................... 149 Sterowniki dla systemu Unix ........................................................................................... 152 Programy do obsługi Wi-Fi .................................................................................................. 152 Korzystanie z programów wbudowanych ....................................................................... 153 Dodatkowe programy do obsługi Wi-Fi .......................................................................... 155 Zaglądamy pod maskę ..................................................................................................... 157 Narzędzia bezprzewodowe ............................................................................................ 158 Programy działające w oparciu o Wireless Tools ............................................................ 159 Programy monitorujące ................................................................................................... 160 Konfigurowanie punktu dostępu ......................................................................................... 161 Wi-Fi w systemach Unix ...................................................................................................... 162 Narzędzia konfiguracyjne ................................................................................................ 162 wiconfig i wicontrol ......................................................................................................... 162 8 WI-FI W KOMPUTERACH MACINTOSH ................................................. 165 Sprzęt typu AirPort ............................................................................................................. 166 Konfigurowanie sieci typu AirPort ....................................................................................... 167 Instalowanie sprzętu ........................................................................................................ 168 Uruchamianie programu AirPort Setup Assistant ............................................................ 168 AirPort Utility .................................................................................................................. 169 Ikona AirPort Status ........................................................................................................ 169 Korzystanie z sieci bezprzewodowej typu AirPort ......................................................... 170 Podłączanie komputerów Macintosh do innych sieci .......................................................... 170 Korzystanie z kart sieciowych innych producentów niż Apple na komputerach Macintosh ...... 171 Łączenie kart sieciowych typu AirPort z punktami dostępu innego typu ............................ 172 Łączenie innych klientów sieci Wi-Fi z siecią typu AirPort .................................................. 173 Właściwości sieci ............................................................................................................. 174 Konfigurowanie stacji bazowej AirPort Extreme w systemie Windows ............................. 174 Czy AirPort jest najlepszym rozwiązaniem? ........................................................................ 175 9 INSTALOWANIE I KONFIGUROWANIE PUNKTÓW DOSTĘPU ............... 177 Instalowanie punktów dostępu ............................................................................................ 178 Konfigurowanie punktu dostępu za pomocą przeglądarki internetowej ......................... 180 DHCP i inne atrakcje ....................................................................................................... 182 Adresy serwerów DNS ................................................................................................... 183 Polecenia i parametry konfiguracyjne .............................................................................. 183 Ile punktów dostępu? .......................................................................................................... 188 Sieć z wieloma punktami dostępu ................................................................................... 191 10 S p i s t r e ś c i Testowanie pomieszczeń .....................................................................................................191 Wykonanie planu pomieszczeń ........................................................................................192 Testowanie i jeszcze raz testowanie ................................................................................196 Zakłócenia ............................................................................................................................200 Zalety sieci mieszanych ........................................................................................................202 Punkty dostępu wyposażone w funkcje koncentratorów lub routerów działających jak bramy ...............................................................................203 Zwiększanie zasięgu sieci .....................................................................................................204 Kwestie prawne ...............................................................................................................205 Zewnętrzne anteny i punkty dostępu ..............................................................................206 Sieci akademickie .............................................................................................................212 Podłączanie punktów dostępu do sieci LAN i internetu ......................................................213 Podłączanie sąsiadów do sieci ...............................................................................................215 Jak bezpiecznie współpracować z dostawcą usług internetowych? ......................................215 Bezpieczeństwo sieciowe — każdy jest twoim sąsiadem ................................................217 10 ŁĄCZA DALEKOSIĘŻNE TYPU PUNKT-PUNKT .................................... 219 Rozszerzanie sieci lokalnej ...................................................................................................220 Broutery ...............................................................................................................................222 Połączenia typu punkt-punkt i punkt-wielopunkt ....................................................................223 Instalowanie łącza typu punkt-punkt ....................................................................................224 Wybór ścieżki sygnału ......................................................................................................225 Łącza dalekosiężne ...........................................................................................................225 Pozycjonowanie anten .....................................................................................................226 Przeszkody i przekazywanie sygnału ................................................................................228 Alternatywy dla łączy Wi-Fi typu punkt-punkt .....................................................................229 Anteny do kart sieciowych ...................................................................................................230 A może by tak zbudować własną antenę? ........................................................................230 11 PODŁĄCZANIE SIĘ DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WI-FI .................................... 235 Publiczne sieci Wi-Fi nie są bezpieczne ................................................................................236 Wyszukiwanie punktu dostępu Wi-Fi ...................................................................................237 Bezpieczeństwo danych .......................................................................................................240 NetStumbler i inne programy nasłuchujące .........................................................................241 Publiczne punkty dostępu ................................................................................................242 Miejskie sieci Wi-Fi ...............................................................................................................245 „Darmowy” dostęp do internetu .........................................................................................246 Niezabezpieczone prywatne punkty dostępu ......................................................................248 S p i s t r e ś c i 11 12 BEZPIECZEŃSTWO SIECI BEZPRZEWODOWYCH ................................... 253 Ochrona sieci i danych ......................................................................................................... 256 Ochrona komputera ........................................................................................................ 259 Narzędzia bezpieczeństwa Wi-Fi ........................................................................................ 260 Nazwa sieci (identyfikator SSID) ..................................................................................... 260 Szyfrowanie WEP ............................................................................................................ 262 Szyfrowanie WPA ............................................................................................................ 266 Kontrola dostępu (filtrowanie adresów MAC) ................................................................ 268 Wirtualne sieci prywatne ................................................................................................. 269 Uwierzytelnianie — standard 802.1x .............................................................................. 270 Zapory sieciowe .................................................................................................................. 270 Trzymanie intruzów na odległość ................................................................................... 271 Odseparowanie sieci lokalnej od internetu ..................................................................... 273 Punkty dostępu wyposażone w zapory sieciowe ............................................................ 274 Oprogramowanie dla zapór sieciowych .......................................................................... 276 Wyłączanie DHCP ............................................................................................................... 278 Odłączanie zasilania ............................................................................................................. 278 Fizyczne bezpieczeństwo .................................................................................................... 279 Udostępnianie sieci na zewnątrz ......................................................................................... 281 Uwagi końcowe na temat bezpieczeństwa sieci Wi-Fi ........................................................ 283 13 ALTERNATYWNE SPOSOBY SZEROKOPASMOWEJ TRANSMISJI DANYCH .....................................285 Co jest nie tak z Wi-Fi? ........................................................................................................ 286 Szerokopasmowe usługi transmisji danych .......................................................................... 286 Porównanie technologii ....................................................................................................... 289 Wybór dostawcy usług ........................................................................................................ 291 Zasięg .............................................................................................................................. 292 Szybkość transmisji danych .............................................................................................. 292 Koszt ................................................................................................................................ 292 Wybór karty sieciowej ..................................................................................................... 293 Obsługa i pomoc techniczna ........................................................................................... 293 Szerokopasmowe usługi bezprzewodowe na całym świecie .......................................... 294 Podłączanie się do szerokopasmowych sieci bezprzewodowych ....................................... 294 Korzystanie z kilku komputerów ......................................................................................... 295 Bezpieczeństwo usług szerokopasmowych ......................................................................... 296 Clearwire, Sprint i inne usługi typu pre-WiMAX ................................................................. 297 Szerokopasmowy, bezprzewodowy dostęp do internetu w samochodach i innych środkach transportu .................................................................... 298 TracNet ........................................................................................................................... 300 Anteny zewnętrzne ......................................................................................................... 301 Kwestie bezpieczeństwa ................................................................................................. 301 12 S p i s t r e ś c i 14 SMARTFONY I URZĄDZENIA TYPU PDA .............................................. 303 Dostęp do internetu za pomocą urządzeń typu PDA i innych urządzeń przenośnych ........304 Wybór smartfonu .................................................................................................................305 Systemy operacyjne instalowane w smartfonach .............................................................306 Co wybrać? ..........................................................................................................................314 15 WIRTUALNE SIECI PRYWATNE .............................................................. 315 Metody VPN ........................................................................................................................318 Serwery sieci VPN ...............................................................................................................319 Konfigurowanie serwera Windows do obsługi bezprzewodowych sieci VPN ................319 Serwery VPN w systemie Unix ........................................................................................321 Sprzęt sieciowy z wbudowaną obsługą sieci VPN ...........................................................322 Oprogramowanie klienta sieci VPN .....................................................................................323 Konfigurowanie systemu Windows do obsługi sieci VPN ................................................323 Klient L2TP/IPSec sieci VPN firmy Microsoft ...................................................................327 Tworzenie połączeń w systemie Windows ......................................................................327 Opcje systemu Windows XP ...........................................................................................328 Klienci VPN dla systemu Unix ..........................................................................................330 Korzystanie z bezprzewodowych wirtualnych sieci prywatnych .........................................331 Nawiązywanie połączenia ................................................................................................333 Omijanie połączeń VPN ...................................................................................................334 Korzystanie z sieci VPN za pośrednictwem sieci publicznych .........................................334 16 WYKORZYSTANIE ŁĄCZY SZEROKOPASMOWYCH DO ROZMÓW TELEFONICZNYCH .......................................................... 337 Korzystanie z VoIP za pośrednictwem szerokopasmowych łączy bezprzewodowych i WiMAX ........................................................................................340 Przesyłanie głosu za pośrednictwem łączy Wi-Fi .................................................................342 17 WSKAZÓWKI I PORADY ........................................................................ 347 Komputer nie wykrywa mojej karty sieciowej .....................................................................347 Program obsługi połączeń bezprzewodowych uruchamia się nawet wtedy, gdy nie korzystam z karty sieciowej .....................................................................................349 Mój komputer nie może się połączyć z siecią lokalną ..........................................................350 Mój komputer łączy się z niewłaściwą siecią ........................................................................350 Widzę sieć lokalną, ale nie mogę połączyć się z internetem ................................................351 Mam dostęp do internetu, ale nie widzę innych komputerów w sieci LAN ........................351 Sygnał jest słaby lub niskiej jakości .......................................................................................352 Nie mogę znaleźć sieci publicznej ........................................................................................352 Nie wiem, czy jestem w zasięgu sieci ..................................................................................352 Sieć działa bardzo wolno ......................................................................................................353 S p i s t r e ś c i 13 Mój komputer zrywa połączenie ......................................................................................... 353 Moja sieć Wi-Fi uległa awarii ............................................................................................... 354 Czy mogę poprawić wydajność za pomocą anteny zewnętrznej? ....................................... 354 Co jeszcze mogę zrobić, aby poprawić wydajność sieci? .................................................... 355 Kiedy przechodzę do innego punktu dostępu, karta sieciowa „gubi” połączenie ............... 356 Gdzie mogę znaleźć dokumentację standardów Wi-Fi? ...................................................... 356 Jak mogę się dowiedzieć, kto jest producentem mojej karty sieciowej? ............................. 356 W jaki sposób sprawdzić, czy na karcie sieciowej lub w punkcie dostępu jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania? ................ 358 Nie mogę uzyskać połączenia z siecią szerokopasmową .................................................... 359 Mam kłopot z nawiązaniem połączenia z siecią VPN .......................................................... 359 W jaki sposób mogę wydłużyć czas pracy baterii komputera? ............................................ 360 Czy punkt dostępu może działać jako most sieciowy? ...................................................... 361 Podobno sygnały radiowe emitowane przez telefony komórkowe mogą być szkodliwe. A jak to jest z Wi-Fi? ................................. 361 SKOROWIDZ ......................................................................................... 363 14 S p i s t r e ś c i 3 Jak działają sieci Wi-Fi? BEZPRZEWODOWE SIECI ETHERNET, ZNANE LEPIEJ JAKO WI-FI, ROZPROWADZAJĄ DANE KOMPUTEROWE W SIECIACH LOKAL- NYCH ZA POMOCĄ SYGNALIZACJI RADIOWEJ W TECHNOLOGII rozproszonego widma. Ten rozdział opisuje szczegóły tech- niczne związane z sieciami Wi-Fi, włącznie z różnicami, jakie występują między standardami Wi-Fi i strukturą sieci. Zawiera również informacje o bezprzewodowych punktach dostępu (zwanych też stacjami bazowymi) i kartach sieciowych. Kontrola sieci Wi-Fi Specyfikacje standardu Wi-Fi kontrolują sposób przesyłania danych w warstwie fizycznej (łącze radiowe) i definiują warstwę kontroli dostępu (MAC, ang. Media Access Control), która pośredniczy w wymianie danych między warstwą fizyczną a pozostałą strukturą sieci. Warstwa fizyczna W sieci standardu 802.11 nadajnik radiowy dodaje do każdego pakietu 144-bitową preambułę, która składa się ze 128 bitów, wykorzystywanych przez odbiornik do synchronizacji z nadajnikiem, oraz z 16-bitowego pola sygnalizującego początek ramki (ramka to pakiet zawierający dodatkowe dane na początku lub na końcu ciągu bitów). Po preambule znajduje się 48-bitowy nagłówek zawierający in- formacje o szybkości przesyłania danych, długości danych zawartych w pakiecie oraz sekwencję sumy kontrolnej. Nagłówek ten nazywany jest preambułą PHY (od ang. physical — fizyczny), ponieważ kontroluje on warstwę fizyczną (w modelu ISO) łącza komunikacyjnego. Ponieważ nagłówek zawiera informację o szybkości przesyłania danych, razem z preambułą jest zawsze przesyłany z szybkością 1 Mbps. Dlatego też, nawet jeśli łącze sieciowe działa z pełną szybkością 11 Mbps, efektywna szybkość transferu danych może być znacznie niższa. W praktyce w najlepszym razie można oczekiwać osiągnięcia ok. 85 procent szybkości nominalnej. Należy też pamiętać, że inne rodzaje danych nadmiarowych, znajdujących się w pakietach, jeszcze bardziej zmniejszają rzeczywistą prędkość transferu. Ta 144-bitowa preambuła została odziedziczona po starszym i wolniejszym sys- temie DSSS. Została ona włączona do standardu, aby zapewnić zgodność urządzeń pracujących w standardzie 802.11b z urządzeniami pracującymi w starszych standardach, w rzeczywistości jednak do niczego się nie przydaje. Dlatego też istnieje możliwość korzystania z 72-bitowej preambuły. W przypadku tej krót- szej preambuły pole synchronizacji składa się z 56 bitów, po których występuje 16-bitowe pole sygnalizujące początek ramki, takie samo jak to, które występuje w dłuższej preambule. 72-bitowa preambuła nie jest kompatybilna ze starszym sprzętem pracującym w standardzie 802.11, w przypadku nowoczesnych sieci Wi-Fi nie ma to jednak znaczenia, ponieważ wszystkie węzły sieci rozpoznają jej krótszy format. Pod wszystkimi innymi względami krótsza preambuła działa równie dobrze jak dłuższa. W sieci komputerowej przetwarzanie długiej preambuły trwa maksymalnie 192 milisekundy, a krótszej — 96 milisekund. Innymi słowy, krótsza preambuła powoduje dwukrotne zmniejszenie ilości informacji nadmiarowych w każdym pakiecie. Daje to dużą różnicę w rzeczywistej szybkości transmisji danych, zwłasz- cza w przypadku przesyłania danych strumieniowych, takich jak dźwięk, wideo oraz usługi telefonii internetowej. Część producentów stosuje domyślnie długą preambułę, a inni używają krótkiej. Zazwyczaj istnieje możliwość zmiany długości preambuły za pomocą oprogramo- wania służącego do konfigurowania kart sieciowych i punktów dostępu. Z punktu widzenia większości użytkowników długość preambuły to tylko jeden z technicznych szczegółów, nad którym nie trzeba się zastanawiać, jeśli tylko wszystkie urządzenia używają preambuły tej samej długości. 15 lat temu, gdy najpopularniejszym sposobem wymiany danych między odległymi komputerami były modemy telefoniczne, wszyscy musieli wiedzieć, jak ustawić liczbę bitów danych i bit stopu, gdy próbowali nawiązać połączenie modemowe. Można było nie wiedzieć, czym dokładnie jest bit stopu (to czas wymagany do tego, by drukarka mogła przejść do stanu oczekiwania po wysłaniu lub odebraniu każdego z bajtów przez teleks), wiadomo jednak było, że ustawienia te muszą być takie same na obu końcach połączenia. Długość preambuły jest równie tajemniczym ustawie- niem. Musi być ona taka sama w każdym węźle sieci, większość osób nie musi jednak o tym wiedzieć ani się nad tym zastanawiać. 54 R o z d z i a ł 3 Warstwa kontroli dostępu (MAC, Media Access Control) W ramach modelu ISO warstwa kontroli dostępu (którą zwykle określa się jako podwarstwę warstwy łącza danych) sprawuje kontrolę nad przesyłaniem danych w sieci radiowej. Korzystając z zestawu reguł, zwanych w skrócie CSMA/CA (ang. carrier sense multiple access/collision avoidance — protokół wielodostępu do łącza ze śledzeniem stanu nośnika i unikaniem kolizji), warstwa kontroli do- stępu odpowiada za unikanie kolizji i konfliktów podczas przesyłania danych oraz obsługuje funkcje bezpieczeństwa, zdefiniowane w standardach 802.11. Jeśli sieć zawiera kilka punktów dostępu, ta warstwa przypisuje każdego klienta sieci do punktu dostępu zapewniającego mu najlepszą jakość sygnału. Gdy kilka węzłów sieci próbuje równocześnie wysłać dane, protokół CSMA/CA nakazuje wszystkim węzłom, z wyjątkiem jednego, wybranego, zakończenie transmisji i podjęcie próby nadawania w późniejszym czasie. Wybrany węzeł ma wtedy możliwość wysłania swojego pakietu. Protokół CSMA/CA działa w na- stępujący sposób: gdy węzeł sieci jest gotowy do wysłania pakietu, zaczyna naj- pierw nasłuchiwać, czy w ośrodku są obecne inne sygnały. Jeśli niczego nie wykry- je, wówczas odczekuje losowo wybrany (lecz krótki) okres, a następnie nasłuchuje ponownie. Jeżeli wciąż nie wykrywa żadnego sygnału, wysyła pakiet. Odbiornik po otrzymaniu pakietu przetwarza go i jeśli dotarł nienaruszony, wysyła nadaj- nikowi potwierdzenie odbioru. Jeśli jednak węzeł nadawczy nie odbierze po- twierdzenia, zakłada, że w sieci wystąpiła kolizja z innym pakietem, w związku z czym odczekuje wybrany losowo czas, a następnie ponawia próbę wysłania pakietu. Protokół CSMA/CA ma także dodatkową funkcję, która umożliwia zdefinio- wanie punktu dostępu (spełniającego funkcję mostu między bezprzewodową siecią lokalną i siecią szkieletową) jako punktu koordynacyjnego, który odpowiada za nadawanie priorytetu węzłowi wysyłającemu dane, dla których istotny jest czas przesyłu (takie jak przekaz głosowy lub media strumieniowe). Do autoryzacji urządzenia w sieci warstwa kontroli dostępu dysponuje dwoma mechanizmami uwierzytelniania: otwartym i za pomocą klucza współdzielonego. Konfigurując sieć, należy pamiętać o tym, że wszystkie węzły muszą używać tego samego sposobu uwierzytelniania. Za wysyłanie danych przez wyższe warstwy sieciowe odpowiadają funkcje administracyjne warstwy kontroli dostępu, co odby- wa się za pośrednictwem wymiany (lub prób wymiany) serii ramek sterujących. Ponadto warstwa sieciowa może ustawiać następujące opcje na kartach sieciowych: (cid:81) Tryb zasilania — karty sieciowe obsługują dwa tryby zasilania: tryb stałego czuwania (ang. continuous aware mode) i tryb oszczędzania energii z odpytywaniem (ang. power save polling mode). W trybie stałego czuwania odbiornik radiowy jest zawsze włączony i cały czas pobiera energię. W trybie oszczędzania energii z odpytywaniem odbiornik przez większość czasu jest nieaktywny, ale okresowo odpytuje punkt dostępu, aby sprawdzić, czy nie pojawiły się nowe wiadomości. Jak sama nazwa wskazuje, tryb oszczędzania energii z odpytywaniem zmniejsza zużycie baterii w urządzeniach przenośnych, takich jak laptopy czy palmtopy (PDA, ang. Personal Digital Assistants). J a k dz i a ł a j ą s i e c i W i - F i ? 55 (cid:81) Kontrola dostępu — karty sieciowe zawierają mechanizm kontroli dostępu, który uniemożliwia korzystanie z sieci nieautoryzowanym użytkownikom. Sieć Wi-Fi może stosować dwa rodzaje kontroli dostępu: SSID (nazwę sieci) i adres MAC (unikatowy ciąg znaków, identyfikujący każdy węzeł w sieci). Każdy węzeł musi mieć zapisany programowo identyfikator SSID, w przeciwnym razie punkt dostępu nie pozwoli na utworzenie połączenia z takim węzłem. Opcjonalna tabela adresów MAC może ograniczyć dostęp bezprzewodowy tylko do urządzeń o adresach znajdujących się na liście. Karty sieciowe zawierają również funkcję kontroli dostępu przez szyfrowanie WEP (ang. Wired Equivalent Privacy) lub WPA (ang. Wi-Fi protected access). W WEP do szyfrowania i odszyfrowywania danych przesyłanych przez łącza radiowe używa się klucza 64- lub 128-bitowego; w WPA jest stosowany 128-bitowy klucz i 48-bitowy wektor początkowy (patrz rozdział 12., zawierający informacje na temat szyfrowania w sieciach Wi-Fi). Pozostałe warstwy kontroli dostępu Wszystkie działania określone w standardach 802.11 mają miejsce w warstwie fizycznej oraz w warstwie kontroli dostępu. Wyższe warstwy odpowiadają za kon- trolę takich elementów, jak adresowanie i wyznaczanie tras oraz spójność, składnia i format danych zawartych w każdym pakiecie. Dla wyższych warstw nie ma zna- czenia, czy pakiety są przesyłane kablem, światłowodem, czy drogą radiową. Dla- tego też sieć bezprzewodowa może współpracować z dowolną siecią LAN lub innymi protokołami sieciowymi. Te same urządzenia radiowe mogą obsługiwać protokoły TCP/IP, NetWare firmy Novell oraz wszelkie inne protokoły sieciowe, wbudowane w systemy Windows, Unix, Mac OS X i inne. Protokoły w sieciach Wi-Fi Pierwszym standardem Wi-Fi, jaki pojawił się na rynku, była wersja 802.11b (w 1999 roku), a rok później pojawił się 802.11a, choć oba te standardy zostały wydane w tym samym czasie. W 2003 roku organizacja standaryzująca IEEE opracowała nowszą specyfikację w postaci standardu 802.11g, który był połą- czeniem najlepszych cech obu poprzednich wersji: ta sama szybkość co 802.11a i większy zasięg sygnału niż 802.11b. Ponadto specyfikacja 802.11g jest zgodna wstecz ze standardem 802.11b, dzięki czemu karta sieciowa 802.11b będzie działać (choć wolniej, tak jak w sieci 802.11b) z punktem dostępu 802.11g. UWAGA Istnieją też specyfikacje określane jako 802.11c, d, e i f, ale dotyczą one takich rzeczy, jak działanie mostów pomiędzy sieciami i QoS (ang. Quality of Service — jakość usług). Jeśli nie jesteś producentem stacji bazowych, nie musisz się tym przejmować. 56 R o z d z i a ł 3 Najnowsza specyfikacja Wi-Fi to 802.11n. Zapewnia ona większą szybkość i bezpieczeństwo w porównaniu z wcześniejszymi wersjami. Punkty dostępu 802.11n powinny działać także z kartami sieciowymi 802.11b i 802.11g. Łącząc się z internetem drogą radiową, należy pamiętać, że szybkość trans- misji danych przez łącze bezprzewodowe nie ma wielkiego znaczenia. Maksymalna przepustowość wychodzącego sygnału Wi-Fi nie może przekraczać szybkości pobierania danych przez punkt dostępu. Nawet jeśli stacja bazowa sieci Wi-Fi może obsłużyć stosunkowo dużą przepustowość, prawdopodobnie jest ona podłą- czona do internetu za pośrednictwem T-1, modemu kablowego lub linii DSL, których maksymalna szybkość przesyłania nie przekracza 5 Mbps, taka też będzie maksymalna szybkość przesyłania sygnału zwrotnego. Częstotliwości radiowe Zgodnie z regulacjami międzynarodowymi zakres częstotliwości radiowych wo- kół częstotliwości 2,4 GHz jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych (są to tzw. pasma ISM, od ang. Industrial, Scientific Medical), które nie wymagają koncesji, oraz dla sieci bezprzewodowych, działają- cych w systemie rozproszonego widma. Z tych pasm korzystają wszystkie usługi 802.11b, 802.11g i 802.11n. Zakres częstotliwości w okolicach 5,3 GHz określa się jako pasma U-NII (ang. unlicensed national information infrastructure). Federalna Komisja Łączności (FCC, ang. Federal Communications Commission) w Stanach Zjednoczonych i podobne urzędy regulacyjne w innych krajach dopuszczają korzystanie z sieci bezprze- wodowych zarówno w pasmach ISM, jak i U-NII (w paśmie U-NII działają sieci standardu 802.11a). Dokładna wartość przydzielonych częstotliwości jest nieco inna w różnych czę- ściach świata. Tabela 3.1 zawiera dokładny wykaz częstotliwości z zakresu 2,4 GHz w wybranych rejonach geograficznych. Tabela 3.1. Niewymagające koncesji częstotliwości z zakresu 2,4 GHz Region Ameryka Północna Europa Francja Hiszpania Japonia Pasmo częstotliwości ISM 2,4000 do 2,4835 GHz 2,4000 do 2,4835 GHz 2,4465 do 2,4835 GHz 2,445 do 2,475 GHz 2,471 do 2,497 GHz Prawie każde państwo na świecie wykorzystuje jedno z tych pasm. Niewielkie różnice w przydziale częstotliwości nie mają większego znaczenia (z wyjątkiem tak nietypowych sytuacji, jak przesyłanie danych przez granicę między Francją a Hiszpanią), ponieważ większość sieci bezprzewodowych działa wyłącznie w obrę- bie jednego kraju lub regionu, a standardowy zasięg sygnału to zazwyczaj tylko J a k dz i a ł a j ą s i e c i W i - F i ? 57 kilkadziesiąt metrów. Zakresy częstotliwości przyjęte w różnych krajach nakła- dają się w znacznym stopniu na siebie, co umożliwia wykorzystanie tego samego sprzętu właściwie w dowolnym miejscu na świecie. Producenci urządzeń siecio- wych zazwyczaj ustawiają w nich zestaw kanałów przeznaczony dla kraju, w którym dany sprzęt jest sprzedawany. Kanały bezprzewodowe Dokładna częstotliwość stosowana w określonej sieci bezprzewodowej zależy od używanego kanału. W Ameryce Północnej urządzenia typu Wi-Fi w sieciach 802.11b/g korzystają z 11 kanałów. W wielu innych krajach (w tym w Polsce) wykorzystywanych jest 13 kanałów, w Japonii można korzystać z 14, a we Fran- cji tylko z 4. Na szczęście, na całym świecie używa się tej samej numeracji ka- nałów, dzięki czemu kanał numer 9 w Nowym Jorku zajmuje dokładnie tę samą częstotliwość co kanał 9. w Tokio lub w Paryżu. W tabeli 3.2 znajduje się lista kanałów wykorzystywanych w różnych krajach i regionach. Tabela 3.2. Kanały sieci bezprzewodowych typu Ethernet Numer kanału 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Częstotliwość 2412 2417 2422 2427 2432 2437 2442 2447 2452 2457 2462 2467 2472 2484 Używany w USA*, EMEA**, Chiny, Japonia USA, EMEA, Chiny, Japonia USA, EMEA, Izrael, Chiny, Japonia USA, EMEA, Izrael, Chiny, Japonia USA, EMEA, Izrael, Chiny, Japonia USA, EMEA, Izrael, Chiny, Japonia USA, EMEA, Izrael, Chiny, Japonia USA, EMEA, Izrael, Chiny, Japonia USA, EMEA, Izrael, Chiny, Japonia USA, EMEA, Francja, Chiny, Japonia USA, EMEA, Francja, Chiny, Japonia EMEA, Francja, Japonia EMEA, Francja, Japonia Japonia * W Kanadzie i w niektórych innych krajach półkuli zachodniej przyporządkowanie numerów kanałów jest takie samo jak w Stanach Zjednoczonych. ** EMEA oznacza kraje leżące na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki (ang. Europe, Middle East and Africa). We Francji, choć należy ona do obszaru EMEA, można korzystać tylko z kanałów o numerach od 10. do 14. W przypadku wyjazdu za granicę może zajść konieczność przestawienia karty sieciowej na inny kanał (jeśli nie wykryje ona sygnału automatycznie), niemal zawsze istnieje jednak jakaś możliwość nawiązania połączenia, jeśli karta znaj- duje się w zasięgu sieci. Jeżeli nie masz pewności, z jakich kanałów można ko- rzystać w danym kraju, można to sprawdzić w lokalnym urzędzie regulacyjnym. 58 R o z d z i a ł 3 Zawsze możesz też korzystać z kanałów o numerach 10 i 11, które są dostępne na całym świecie poza Izraelem. Zmniejszanie interferencji Należy zauważyć, że częstotliwości odpowiadające każdemu z tych kanałów w rze- czywistości są częstotliwościami środkowymi dla pasm o szerokości 22 MHz. Dlate- go też każdy z tych kanałów nakłada się z kilkoma innymi, położonymi wyżej lub niżej. W całym paśmie 2,4 GHz występują tylko trzy całkowicie nienakładające się kanały, więc jeśli nasza sieć działa np. na czwartym kanale, a sąsiad korzysta z piątego lub szóstego, to sygnały płynące z drugiej sieci będą odbierane jako zakłócenia. Oczywiście, obydwie sieci będą działać, ich wydajność (czyli szyb- kość transferu danych) nie będzie jednak tak dobra jak wtedy, gdy kanały są od siebie oddzielone. Aby zminimalizować taki rodzaj interferencji, warto skoordynować użycie kanałów z administratorami innych sieci bezprzewodowych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu (przez administratora mam tu na myśli także sąsiada, który założył sobie domową sieć Wi-Fi). Jeśli to możliwe, każda z sieci powinna korzystać z kanałów, które są oddalone od siebie przynajmniej o 25 MHz lub o pięć numerów. Aby wyeliminować interferencje między dwiema sieciami bezprze- wodowymi, najlepiej użyć jednego kanału o dużym numerze i jednego o małym. W przypadku trzech kanałów najlepiej będzie wybrać kanały 1., 6. i 11., co przed- stawia rysunek 3.1. Jeśli jest więcej sieci, trzeba pogodzić się z występowaniem pewnej interferencji, ale można ją zminimalizować, przydzielając nowy kanał pomiędzy już istniejącymi. Rysunek 3.1. Kanały 1., 6. i 11. nie zakłócają się W rzeczywistości nie jest to istotne. W praktyce można zoptymalizować wy- dajność sieci, wybierając dla niej numer kanału maksymalnie oddalony od uży- wanego przez pobliską sieć. Nawet jeśli sąsiadujące z sobą sieci korzystają z ka- nałów przylegających bezpośrednio do siebie, prawdopodobnie i tak będą one funkcjonować poprawnie, choć szybkość transferu może być nieznacznie mniej- sza niż w przypadku oddalonych kanałów. Większym problemem mogą być za- kłócenia pochodzące z innych urządzeń korzystających z pasma 2,4 GHz, takich jak telefony bezprzewodowe i kuchenki mikrofalowe. Specyfikacja Wi-Fi 802.11a używa innego zakresu częstotliwości radiowych, wymienionych w tabeli 3.3. Kanały mają szerokość 20 MHz, mają tu więc zasto- sowanie te same reguły dotyczące ich rozdzielania. J a k dz i a ł a j ą s i e c i W i - F i ? 59 Tabela 3.3. Częstotliwości radiowe w sieciach 802.11a Numer kanału 34 36 38 40 42 44 46 48 52 56 60 64 Częstotliwość w GHz 5,17 5,18 5,19 5,20 5,21 5,22 5,23 5,24 5,26 5,28 5,30 5,32 Region, w którym jest używany Japonia Ameryka Północna, Europa, Singapur Japonia Ameryka Północna, Europa, Singapur Japonia Ameryka Północna, Europa, Singapur Japonia Ameryka Północna, Europa, Singapur Ameryka Północna, Tajwan Ameryka Północna, Tajwan Ameryka Północna, Tajwan Ameryka Północna, Tajwan Wybór kanału operacyjnego leży w gestii operatora sieci. Gdy podłączasz się do istniejącej sieci, Twój komputer lub karta sieciowa automatycznie wykryje jeden lub więcej sygnałów Wi-Fi i umożliwi Ci wybór tego, którego chcesz użyć. Większość bezprzewodowych kart sieciowych potrafi rozpoznawać różne protokoły sieciowe i konfigurować połączenie odpowiednio do aktywnego sy- gnału. Jeśli więc Twój komputer wykryje dwa sygnały: 802.11a i 802.11g, bę- dziesz mógł wybrać jeden z nich bez potrzeby ręcznej zmiany wewnętrznych ustawień. Specyfikacje 802.11 oraz różne narodowe urzędy regulacyjne (takie jak Federal- na Komisja Łączności w Stanach Zjednoczonych czy Urząd Komunikacji Elektro- nicznej w Polsce) nakładają ponadto ograniczenia na maksymalną dopuszczalną moc nadajników oraz zysk anten, których można używać w bezprzewodowych sieciach Wi-Fi. Ograniczenia te mają na celu zmniejszenie zasięgu działania sieci bezprzewodowej, aby na tym samym kanale mogła działać większa liczba sieci, nie zakłócając się. W rozdziale 10. zostały przedstawione metody radzenia sobie z ograniczeniami związanymi z mocą nadajników i zyskiem anten oraz rozszerzaniem zasięgu sieci bezprzewodowych bez łamania prawa. Urządzenia sieciowe Po określeniu formatu danych i łączy radiowych kolejnym krokiem będzie utwo- rzenie struktury sieciowej. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie: W jaki sposób komputery używają urządzeń radiowych i określonego formatu danych do wy- miany informacji? W sieciach bezprzewodowych wyróżniamy dwa rodzaje urządzeń radiowych: karty sieciowe i punkty dostępu. Karta sieciowa jest podłączona do komputera lub innego urządzenia (np. drukarki), które wymienia dane za pośrednictwem 60 R o z d z i a ł 3 sieci bezprzewodowej. Punkt dostępu to stacja bazowa sieci bezprzewodowej lub most łączący ją z tradycyjną, przewodową siecią komputerową. Karty sieciowe Karty sieciowe przeznaczone do stacji bezprzewodowych mogą występować w kil- ku różnych wersjach. Karty sieciowe PCMCIA, podłączane do gniazd PCMCIA w większości laptopów Aby obejść ograniczenie związane z wewnętrznym ekranowaniem, anteny oraz lampki sygnalizacyjne bezprzewodowych kart sieciowych wystają zwykle ok. półtora centymetra poza gniazdo złącza. Niektóre karty PCMCIA mają gniazda przeznaczone do podłączenia anteny zewnętrznej. Wewnętrzne karty sieciowe PCI, umieszczane w złączu na płycie głównej komputera biurkowego Część kart sieciowych PCI to w rzeczywistości karty bazujące na złączach PCMCIA, które umożliwiają użytkownikowi zainstalowanie karty na tylnej ścianie komputera, ale inne są wbudowane bezpośrednio na kartach rozsze- rzeń typu PCI. Alternatywa dla gniazd w tylnej ścianie komputera to produ- kowane przez firmę Actiontec oraz innych producentów oddzielne gniazda PCMCIA, które można zainstalować z przodu komputera, w miejscu prze- znaczonym na dodatkowe urządzenia. Zewnętrzne karty sieciowe USB Karta sieciowa typu USB to często lepszy wybór niż karta PCMCIA, ponie- waż łatwo ją zainstalować i niemal zawsze kartę sieciową zainstalowaną na kablu można przesunąć w miejsce, w którym występuje najsilniejszy sygnał pochodzący z najbliższego punktu dostępu. Wewnętrzne, bezprzewodowe karty sieciowe, wbudowane do laptopów Wewnętrzne karty sieciowe to moduły podłączane do płyty głównej kom- putera. Dla systemu operacyjnego wyglądają dokładnie tak samo jak zewnętrzne karty PCMCIA. Anteny wbudowanych kart sieciowych są zwykle ukryte we- wnątrz obudowy monitora. Podłączane karty sieciowe dla palmtopów i innych urządzeń kieszonkowych Palmtopy i inne urządzenia kieszonkowe są często wyposażone w gniazda, do których można podłączyć jedną z kilku rodzajów kart rozszerzeń. System operacyjny traktuje je zazwyczaj dokładnie tak samo jak większe karty roz- szerzeń w laptopach. Karty sieciowe w palmtopach i urządzeniach kieszon- kowych zwykle nie mają gniazd na antenę. Wewnętrzne interfejsy sieciowe, wbudowane do innych urządzeń, takich jak zestawy telefoniczne z dostępem do internetu oraz różne urządzenia biurowe i domowe Drukarki, aparaty cyfrowe, radia internetowe, telefony VoIP (ang. Voice over Internet Protocol), domowe centra rozrywki i inne urządzenia korzystają obecnie z łączy Wi-Fi w celu wysyłania i pobierania zdjęć, dźwięków i innych danych. J a k dz i a ł a j ą s i e c i W i - F i ? 61 W przyszłości różne skomplikowane urządzenia domowe będą używać łączy bezprzewodowych do powiadamiania np. o tym, że ubrania już wyschły albo że pieczeń jest gotowa. Karta sieciowa powinna działać z dowolnym systemem operacyjnym, jeśli tylko jest dostępny odpowiedni sterownik. W praktyce oznacza to, że prawie dla każdego urządzenia można znaleźć sterowniki systemu Windows, nieco gorzej jest natomiast w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Mac OS, Linux lub Unix. Informacje o stronach WWW, na których można znaleźć sterowniki dla systemów Linux i Unix, znajdują się w rozdziale 7., a informacje na temat korzystania z Wi-Fi w systemie Mac OS zawiera rozdział 8. Karty sieciowe dla różnych rodzajów sieci W pewnych sytuacjach musisz korzystać z różnych rodzajów połączeń sieciowych w zależności od miejsca, w którym przebywasz. Laptop w biurze podłączasz np. do sieci LAN przez łącze bezprzewodowe, aby móc korzystać w firmowego, sze- rokopasmowego konta internetowego oraz wymieniać pliki i wiadomości z innymi komputerami w sieci lokalnej. Jeśli jednak zabierasz ten sam komputer w po- dróż, chcesz się łączyć z internetem dzięki usłudze przesyłania danych, ofero- wanej przez operatora komórkowego. Dobrze by więc było, gdyby komputer mógł automatycznie wybrać najlepszy rodzaj połączenia dla danej lokalizacji. Obecnie jedynym sposobem zmiany rodzaju sieci jest ręczne wybranie opro- gramowania kontrolującego każdy rodzaj sieci; można również fizycznie usunąć jedną kartę sieciową i włożyć inną. Kilku producentów laptopów i kart siecio- wych pracuje nad tym problemem i w nieodległej przyszłości będzie mogło za- oferować jedną kartę sieciową i oprogramowanie sterujące, wykrywające kilka rodzajów usług bezprzewodowych, których wybór będzie polegał na wskazaniu jednej z opcji na ekranie lub będzie odbywał się automatycznie. Po zainstalowaniu jednej z takich wielozadaniowych kart sieciowych będziesz mógł ustalić własną listę priorytetów; możesz np. wprowadzić takie ustawienia, aby w pierwszym rzędzie była wyszukiwana domowa lub biurowa sieć LAN, a dopiero jeśli okaże się niedostępna, następowało połączenie z usługą przesy- łania danych operatora komórkowego. Punkty dostępu Punkty dostępu często łączą w sobie również wiele innych funkcji sieciowych. Można spotkać autonomiczne punkty dostępu, podłączane do przewodowej sie- ci LAN za pomocą odpowiednich kabli, ale istnieje też wiele innych możliwości. Najpopularniejsze punkty dostępu są skonfigurowane jako: (cid:81) Proste stacje bazowe zawierające most do internetu, połączony z portem do komunikacji z siecią lokalną. (cid:81) Stacje bazowe zawierające przełącznik, koncentrator (hub) lub router, jeden lub kilka przewodowych portów ethernetowych oraz bezprzewodowy punkt dostępu. 62 R o z d z i a ł 3 (cid:81) Szerokopasmowe routery stanowiące most pomiędzy modemem kablowym lub portem DSL a bezprzewodowym punktem dostępu. (cid:81) Programowe punkty dostępu, w których funkcję stacji bazowej pełni jedna z bezprzewodowych kart sieciowych w komputerze. (cid:81) Stacjonarne bramy obsługujące ograniczoną liczbę kanałów operacyjnych. Wygląd zewnętrzny punktów dostępu może różnić się w zależności od pro- ducenta. Niektóre wyglądają jak urządzenia przemysłowe, przeznaczone do in- stalacji na podłodze lub w nierzucającym się w oczy miejscu na ścianie, inne natomiast (zwłaszcza te przeznaczone do zastosowań domowych) mają bardzo „aerodynamiczne” kształty i są zaprojektowane tak, aby można je było postawić w widocznym miejscu na stoliku lub obok komputera domowego. Niektóre z nich są wyposażone w anteny wewnętrzne, inne (jak ten widoczny na rysunku 3.2) po- siadają podłączone na stałe krótkie, pionowe antenki, a jeszcze inne mają gniazdka do podłączania anten zewnętrznych (które można kupić razem z urządzeniem lub osobno). Niezależnie od rozmiaru i kształtu każdy punkt dostępu zawiera urządzenie radiowe, służące do wysyłania i odbierania komunikatów oraz danych pomiędzy bezprzewodowymi stacjami sieci a portem Ethernet, do którego podłącza się sieć przewodową. Zdjęcie zamieszczone za zgodą firmy Linksys (oddział Cisco Systems, Inc.) Rysunek 3.2. Przykład typowego punkt dostępu Wi-Fi firmy Linksys Budowa sieci Sieci Wi-Fi mogą działać w dwóch trybach: ad hoc (równorzędnym) i infra- strukturalnym. Jak sama nazwa wskazuje, sieć ad hoc jest zwykle tymczasowa, stanowi grupę niezależnych stacji roboczych, które nie mają połączenia z więk- szą siecią lokalną ani z internetem. Taka grupa zawiera stacje bezprzewodowe J a k dz i a ł a j ą s i e c i W i - F i ? 63 bez punktu dostępu lub bez możliwości łączenia się z resztą świata. Sieci ad hoc określa się również mianem sieci równorzędnych (ang. peer-to-peer) lub sieci niezależnych usług podstawowych (IBSS, ang. independent basic service set). Rysunek 3.3 przedstawia przykład prostej sieci ad hoc. Rysunek 3.3. Bezprzewodowa sieć typu ad hoc z trzema stacjami roboczymi W skład sieci infrastrukturalnej wchodzi zwykle jeden lub więcej punktów dostępu, które prawie zawsze są połączone z siecią przewodową. Każda stacja bezprzewodowa wymienia komunikaty i dane z punktem dostępu, który następnie przesyła je do innych węzłów sieci bezprzewodowej lub przewodowej sieci LAN. Każda sieć, która wymaga połączenia przewodowego do drukarki, serwera plików lub bramy internetowej za pośrednictwem punktu dostępu, jest siecią infra- strukturalną. Rysunek 3.4 przedstawia przykład sieci infrastrukturalnej. Rysunek 3.4. Prosta sieć infrastrukturalna Sieć infrastrukturalna, zawierająca tylko jedną stację bazową, jest określana jako BSS (ang. basic service set, zestaw usług podstawowych). Jeśli infrastruktural- na sieć bezprzewodowa korzysta z kilku punktów dostępu, określa się ją jako 64 R o z d z i a ł 3 ESS (ang. extended service set, zestaw usług rozszerzonych). Jak już wcześniej wspomniałem, skrót określający identyfikator sieci t
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Sieci bezprzewodowe. Przewodnik po sieciach Wi-Fi i szerokopasmowych sieciach bezprzewodowych. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: