Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00313 005207 15190479 na godz. na dobę w sumie
Siła głosu. Jak mówić, by ludzie chcieli słuchać - książka
Siła głosu. Jak mówić, by ludzie chcieli słuchać - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1601-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przez ucho do serca

Dlaczego pewnych ludzi słuchamy jak zaczarowani, a przy innych zasypiamy po pięciu minutach? Może ci pierwsi mówią mądrzej? Ciekawiej? A może: ładniej, płynniej, dynamiczniej? Tak, to właśnie to — po prostu mówią lepiej! Zdają sobie sprawę z tego, że głos, sposób jego modulacji, odpowiednie wznoszenie się i opadanie tonu to ich najsilniejsza broń osobista. Używają jej, by zjednać sobie ludzi. Myślisz, że umiejętność czarowania głosem opanowali ot tak, bez wysiłku? Mylisz się! Przemawianie to sztuka, którą należy stale doskonalić. Wbrew pozorom to dobra wiadomość, bo oznacza, że każdy (nawet najgorszy) mówca ma szansę na sukces na miarę Cycerona. Oczywiście pod warunkiem, że pozna i wdroży odpowiednie techniki działania.

Głos to główne narzędzie kreowania własnego wizerunku. Jest bowiem naturalnym przedłużeniem osoby, pozwala nam przejawiać prawdziwe emocje czy nastroje. Głos działa prawidłowo, jeżeli mu na to pozwolimy. Pracuje wtedy bez zarzutu. Jednak kiedy w pewien sposób odseparujemy go od ciała i naszych odczuć, zareaguje na to bardzo wyraźnie w postaci fizycznych dolegliwości. W związku z tym emisja głosu to cały zestrój zjawisk wymagających świadomego treningu i szkolenia...
(Ze wstępu do pierwszego wydania książki)
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł pierwszego wydania: Autoprezentacja w zakresie pracy głosem Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorka oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorka oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Agata Pietruszka Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/silglo Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Książka zawiera płytę CD z ćwiczeniami i zadaniami. ISBN: 978-83-283-1601-0 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:325)CI Wst(cid:260)p Rozdzia(cid:301) 1. Wykorzystywanie g(cid:301)osu w tworzeniu wizerunku Zwi(cid:199)zek mowy i muzyki Dykcja i modulacja g(cid:245)osu Ekspresja wypowiedzi Radzenie sobie z trem(cid:199) Rozdzia(cid:301) 2. O technikach emisji g(cid:301)osu Rozgrzewka Oddech Aparat fonacyjny Rodzaje inicjowania d(cid:288)wi(cid:215)ku Aparat artykulacyjny 5 9 11 13 14 16 18 23 23 24 32 33 38 Poleć książkęKup książkę SI(cid:244)A G(cid:244)OSU Rozdzia(cid:301) 3. Dykcja i kultura (cid:359)ywego s(cid:301)owa Oddychanie Tempo mowy a poprawno(cid:265)(cid:201) dykcji Artykulacja g(cid:245)osek Zniekszta(cid:245)cenia brzmienia g(cid:245)osek Rozdzia(cid:301) 4. G(cid:301)os, emocje i charyzma Wysoko(cid:265)(cid:201) g(cid:245)osu Modulacja Praca z mikrofonem Rezonatory Inteligencja emocjonalna Umiej(cid:215)tno(cid:265)ci aktorskie Mówca skuteczny to mówca charyzmatyczny. Wybrane koncepcje i techniki Rozdzia(cid:301) 5. G(cid:301)os pod wp(cid:301)ywem stresu Przyk(cid:245)ady wadliwej postawy i jej wp(cid:245)yw na jako(cid:265)(cid:201) pracy g(cid:245)osem Sposoby redukowania wp(cid:245)ywu stresu na g(cid:245)os Technika Alexandra Metoda Schultza (cid:200)wiczenia Rozdzia(cid:301) 6. (cid:242)wiczenia i porady Wymawianie trudnych sylab, wyrazów i zda(cid:247) Trudne wierszyki i rymowanki Rozgrzewka g(cid:245)osu 6 49 49 51 53 62 71 71 72 73 74 77 80 83 91 92 93 95 103 104 107 108 117 138 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:264)CI Wprawki Afirmacje Problemy z g(cid:245)osem (cid:264)wiadome s(cid:245)uchanie siebie i innych G(cid:245)os a p(cid:245)e(cid:201) Nawyki (cid:290)ywieniowe Problemy zdrowotne Inne problemy zwi(cid:199)zane z emisj(cid:199) g(cid:245)osu Aneks. Zdaniem ekspertów Ma(cid:245)gorzata Krupi(cid:247)ska, Dbajmy o poprawno(cid:265)(cid:201) 142 145 151 157 159 160 162 165 169 wspó(cid:245)czesnej wymowy polskiej — apel logopedy 169 Gra(cid:290)yna Matyszkiewicz, Wybrane problemy wymowy polskiej Halina Zgó(cid:245)kowa, Dlaczego retoryka? S(cid:300)OWNICZeK POJ(cid:260)(cid:242) Zako(cid:303)czenie O autorce 179 196 213 219 227 7 Poleć książkęKup książkę SI(cid:244)A G(cid:244)OSU 8 Poleć książkęKup książkę WST(cid:260)P Ksi(cid:199)(cid:290)ka ta jest efektem moich do(cid:265)wiadcze(cid:247), jakie zdoby- wa(cid:245)am podczas wieloletniej pracy akademickiej, a tak(cid:290)e pracy w charakterze instruktorki emisji g(cid:245)osu. W swojej dzia(cid:245)alno(cid:265)ci popularyzatorskiej zach(cid:215)cam do wykorzy- stywania zasad emisji g(cid:245)osu sprawdzonych w profesjo- nalnej wokalistyce. Publikacja ta zawiera zbiór wskazó- wek, dzi(cid:215)ki którym Twój g(cid:245)os b(cid:215)dzie silny, przekonuj(cid:199)cy i no(cid:265)ny — b(cid:215)dzie wyra(cid:290)a(cid:245) Twoj(cid:199) pewno(cid:265)(cid:201) siebie. Jako odpowiednio przygotowany rozmówca (prelegent), (cid:265)wia- domy swojego g(cid:245)osu oraz znaj(cid:199)cy zasady jego funkcjono- wania, b(cid:215)dziesz umia(cid:245) sprawnie komunikowa(cid:201) si(cid:215) z in- nymi, zarz(cid:199)dza(cid:201) uwag(cid:199) odbiorców i skutecznie kreowa(cid:201) swój wizerunek. Ksi(cid:199)(cid:290)k(cid:215) adresuj(cid:215) do osób, dla których g(cid:245)os jest narz(cid:215)dziem codziennej pracy i które chc(cid:199) poprawi(cid:201) jako(cid:265)(cid:201) swojej mowy. Z pewno(cid:265)ci(cid:199) b(cid:215)dzie przydatna dla wyk(cid:245)adowców i nauczycieli, aktorów czy dziennikarzy, prelegentów, osób wyst(cid:215)puj(cid:199)cych publicznie, zajmuj(cid:199)cych si(cid:215) marke- tingiem, sprzeda(cid:290)(cid:199), zarz(cid:199)dzaniem. 9 Poleć książkęKup książkę SI(cid:244)A G(cid:244)OSU Ksi(cid:199)(cid:290)ka obejmuje zagadnienia zwi(cid:199)zane z dykcj(cid:199) i arty- kulacj(cid:199) g(cid:245)osek, higien(cid:199) g(cid:245)osu, wp(cid:245)ywem stresu na g(cid:245)os, podpowiada, w jaki sposób mo(cid:290)na wykorzysta(cid:201) walory g(cid:245)osu w budowaniu wizerunku oraz przedstawia wybrane techniki pracy nad g(cid:245)osem i liczne (cid:201)wiczenia pozwalaj(cid:199)ce doskonali(cid:201) dykcj(cid:215). Serdecznie dzi(cid:215)kuj(cid:215) najbli(cid:290)szym — synowi Tytusowi i m(cid:215)- (cid:290)owi Paw(cid:245)owi — za okazane mi wsparcie. Dzi(cid:215)kuj(cid:215) wszyst- kim, którzy motywowali mnie do pracy. Zach(cid:215)cam do lektury! Katarzyna Pietro(cid:247) 10 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:300) 1. WYKORZYSTYWANIE G(cid:300)OSU W TWORZENIU WIZERUNKU W komunikacji interpersonalnej wiele informacji prze- kazujemy pozawerbalnie — gestami, mimik(cid:199), spojrze- niem, tonem g(cid:245)osu, pauzami — a tak(cid:290)e w metakomuni- katach1, którymi mog(cid:199) by(cid:201) intonacja czy silniejsze zaakcentowanie jakiego(cid:265) s(cid:245)owa. Nadawca nieraz mimo- wolnie ujawnia w ten sposób swoje my(cid:265)li i odczucia, których nie chce werbalizowa(cid:201) (na przyk(cid:245)ad z obawy przed odrzuceniem). Chocia(cid:290) metakomunikat nie jest wypowiedziany wprost, mo(cid:290)e by(cid:201) dekodowany przez odbiorc(cid:215). 1 M. McKay, M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania si(cid:215), Gda(cid:247)skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gda(cid:247)sk 2007, s. 81 – 85. 11 Poleć książkęKup książkę SI(cid:244)A G(cid:244)OSU Zauwa(cid:290)my, (cid:290)e na przyk(cid:245)ad pauza zapobiega monotonii mowy. D(cid:288)wi(cid:215)k jest kontrastowany z cisz(cid:199), podobnie jak w muzyce. Jest to uwarunkowane psychologicznie — cz(cid:245)owiek po ci(cid:199)gu napi(cid:215)(cid:201) potrzebuje odpr(cid:215)(cid:290)enia. Gra ta- kim kontrastem zapewnia walory ekspresyjne i jest sto- sowana w ró(cid:290)nych sztukach — gdzie kontrastowane s(cid:199) rozmaite elementy. Kiedy np. van Gogh zestawia kolor (cid:290)ó(cid:245)ty z granatowym na obrazie, ma to olbrzymi(cid:199) ekspre- sj(cid:215). Rze(cid:288)ba w muzeum prezentuje si(cid:215) najlepiej, gdy jest ustawiona po(cid:265)rodku pomieszczenia, dzi(cid:215)ki czemu kon- trastuje z przestrzeni(cid:199). Podobnie jest w przemówie- niach. Kiedy podczas prezentacji wspominamy o czym(cid:265) wa(cid:290)nym, mo(cid:290)na stosowa(cid:201) celowe pauzy, aby zbudowa(cid:201) odpowiednie napi(cid:215)cie i wzbudzi(cid:201) tym zainteresowanie s(cid:245)uchaczy. Podczas pauzy nasze gesty równie(cid:290) musz(cid:199) zastygn(cid:199)(cid:201). Dzi(cid:215)ki temu s(cid:245)uchacze wyt(cid:215)(cid:290)aj(cid:199) uwag(cid:215) i pod(cid:199)- (cid:290)aj(cid:199) (cid:265)wiadomie za tokiem wywodu — pauza wzmacnia ekspresj(cid:215) naszej wypowiedzi. Wa(cid:290)nym (cid:265)rodkiem skutecznej autoprezentacji jest spoj- rzenie — podstawowy (cid:245)(cid:199)cznik z odbiorc(cid:199). Zanim zabrzmi g(cid:245)os i konkretna tre(cid:265)(cid:201) zostanie wyartyku(cid:245)owana, spojrze- nie jest pierwszym etapem nawi(cid:199)zania kontaktu. Znana jest sentencja: „Nigdy nie dostaniesz drugiej szansy na wywo(cid:245)anie pierwszego wra(cid:290)enia”. Tak mawiaj(cid:199) doradcy i eksperci w dziedzinie public relations. Gdy mamy roz- biegane i niezdyscyplinowane spojrzenie, tracimy jedn(cid:199) z mo(cid:290)liwo(cid:265)ci sterowania uwag(cid:199) odbiorców. Ponadto jest 12 Poleć książkęKup książkę WYKORZYSTYWANIE G(cid:244)OSU W TWORZENIU WIZERUNKU to postrzegane nawet jako oznaka nieszczero(cid:265)ci, niekom- petencji i braku pewno(cid:265)ci siebie. Rozpraszamy uwag(cid:215) s(cid:245)uchacza, przez co nasz komunikat nie jest przez niego przyswajany. Warto spróbowa(cid:201) kontrolowa(cid:201) (cid:265)wiadomie spojrzenie jako element mowy cia(cid:245)a. Istnieje (cid:201)wiczenie, które s(cid:245)u(cid:290)y utrzymaniu spojrzenia w ryzach. Przeska- kujemy wzrokiem po ró(cid:290)nych cz(cid:215)(cid:265)ciach sali, w której si(cid:215) znajdujemy, i zatrzymujemy go na kilka sekund. Mamy dzi(cid:215)ki temu dyscyplin(cid:215) spojrzenia i (cid:265)wiadom(cid:199) kontrol(cid:215) nad nim. Inne (cid:201)wiczenie uczy zachowywania sta(cid:245)ego kontaktu wzrokowego ze s(cid:245)uchaczami. Wyst(cid:215)puj(cid:199)c na forum publicznym, np. podczas prelekcji, wyg(cid:245)aszania referatu czy przemowy na zebraniu, dzielimy nasze au- dytorium na kilka cz(cid:215)(cid:265)ci. W ka(cid:290)dej z nich wybieramy jedn(cid:199) osob(cid:215), z któr(cid:199) b(cid:215)dziemy utrzymywa(cid:201) sta(cid:245)y kon- takt wzrokowy. To wystarczy, aby tak(cid:290)e siedz(cid:199)cy nie- opodal tych wybranych osób równie(cid:290) odczuwali sta(cid:245)y kontakt z nami. Zwi(cid:199)zek mowy i muzyki Mi(cid:215)dzy mow(cid:199) i muzyk(cid:199) zachodzi pewien zwi(cid:199)zek. W mu- zyce g(cid:245)os ludzki jest g(cid:245)ównym elementem w formach wokalnych. (cid:264)piewak jest przed koncertem odpowiednio przygotowany, np. zna tonacj(cid:215) utworu, jego metrum, harmoni(cid:215), ma opracowan(cid:199) koncepcj(cid:215) interpretacyjn(cid:199), miejsca kulminacji i roz(cid:245)adowania napi(cid:215)cia. Wykonuj(cid:199)c 13 Poleć książkęKup książkę SI(cid:244)A G(cid:244)OSU utwór, artysta mo(cid:290)e sprawi(cid:201), by s(cid:245)uchacz pod(cid:199)(cid:290)a(cid:245) za je- go intencj(cid:199). Podobnie, cho(cid:201) w mniejszym zakresie, mo- (cid:290)e wykorzystywa(cid:201) swój g(cid:245)os prelegent b(cid:199)d(cid:288) te(cid:290) nadawca w zwyk(cid:245)ej komunikacji j(cid:215)zykowej — modulowa(cid:201) g(cid:245)os (intonacja), mówi(cid:201) szybciej lub wolniej (tempo), g(cid:245)o(cid:265)niej lub ciszej (dynamika). Ka(cid:290)dy z tych elementów mo(cid:290)e zale- (cid:290)e(cid:201) od kontekstu sytuacyjnego czy te(cid:290) rodzaju adresata. Dykcja i modulacja g(cid:245)osu Proces kszta(cid:245)towania poprawnej dykcji jest niezwykle z(cid:245)o(cid:290)ony. Niektóre czynno(cid:265)ci sk(cid:245)adaj(cid:199)ce si(cid:215) na mówienie s(cid:199) automatyczne (wrodzone) i wykonywane nie(cid:265)wiadomie, np. oddychanie. Inne s(cid:199) nabyte, ale równie(cid:290) ca(cid:245)kowicie zautomatyzowane, np. ruchy artykulacyjne narz(cid:199)dów mowy. Jeszcze inne maj(cid:199) charakter dowolny i (cid:265)wiadomy, np. dobór s(cid:245)ów. Je(cid:290)eli jednak chcemy posi(cid:199)(cid:265)(cid:201) kultur(cid:215) (cid:290)ywego s(cid:245)owa, musimy sprawi(cid:201), aby wykorzystanie wszyst- kich tych czynników mia(cid:245)o charakter procesu intelektu- alnego. Nale(cid:290)y obj(cid:199)(cid:201) (cid:265)wiadomo(cid:265)ci(cid:199) czynno(cid:265)(cid:201) oddychania, artykulacj(cid:215), poprawno(cid:265)(cid:201) wymowy czy stosowanie si(cid:215) do regu(cid:245) gramatycznych. Zwracam przy tym uwag(cid:215) na natu- raln(cid:199) konieczno(cid:265)(cid:201) wytworzenia pewnej wspólnej wra(cid:290)- liwo(cid:265)ci mówcy i odbiorcy na walory s(cid:245)owa. Efektywno(cid:265)(cid:201) komunikacji zale(cid:290)y od obu stron. 14 Poleć książkęKup książkę WYKORZYSTYWANIE G(cid:244)OSU W TWORZENIU WIZERUNKU Monotonia w mowie powoduje, (cid:290)e g(cid:245)os jest przewidywalny, p(cid:245)aski, oczywisty, nie przyci(cid:199)ga uwagi i nie intryguje od- biorcy. Ponadto kiedy mówimy bez modulacji, obci(cid:199)(cid:290)a- my nadmiernie aparat g(cid:245)osowy — g(cid:245)os staje si(cid:215) gard(cid:245)o- wy, s(cid:245)ycha(cid:201) „nosowanie” czy tubaln(cid:199) mow(cid:215). Taki sposób mówienia jest pozbawiony no(cid:265)no(cid:265)ci, nast(cid:215)puje szybsza m(cid:215)czliwo(cid:265)(cid:201) g(cid:245)osu. Modulacja mowy w (cid:290)ywej wypowiedzi polega na wspo- mnianym udziale (cid:265)wiadomo(cid:265)ci w procesie oddychania i artyku(cid:245)owania d(cid:288)wi(cid:215)ków. Tak(cid:199) u(cid:265)wiadomion(cid:199) czynno- (cid:265)ci(cid:199) powinna sta(cid:201) si(cid:215) tak(cid:290)e fonacja, która jest odpowie- dzialna za intonacj(cid:215). Jak wiadomo, intonacja wp(cid:245)ywa na znaczenie konkretnych fraz — mo(cid:290)na by tu wskaza(cid:201) cho- cia(cid:290)by wznoszenie si(cid:215) melodii g(cid:245)osu (antykadencja, np. przy pytaniach) i jej opadanie (kadencja, np. przy stwier- dzeniach). Zauwa(cid:290)my, (cid:290)e kiedy mówimy zbyt szybko, tracimy zdolno(cid:265)(cid:201) do odpowiedniego stosowania linii intonacyjnych. Ogólnie o brzmieniu g(cid:245)osu decyduj(cid:199) d(cid:288)wi(cid:215)ki, które mog(cid:199) by(cid:201) artyku(cid:245)owane najd(cid:245)u(cid:290)ej, czyli samog(cid:245)oski. W kontek- (cid:265)cie techniki emisji g(cid:245)osu mówimy, (cid:290)e spó(cid:245)g(cid:245)oski „wypy- chaj(cid:199)” samog(cid:245)osk(cid:215). Wiedza o tym pozwala nada(cid:201) mowie ró(cid:290)ne walory i sprawi(cid:201), by by(cid:245)a interesuj(cid:199)ca i przyci(cid:199)ga(cid:245)a uwag(cid:215). 15 Poleć książkęKup książkę SI(cid:244)A G(cid:244)OSU (cid:264)wiadome zarz(cid:199)dzanie g(cid:245)osem polega wi(cid:215)c na zintegro- waniu wielu czynników. Wypracowanie ciekawej melodii mowy (intonacji), dobrego tempa mówienia czy nat(cid:215)(cid:290)enia d(cid:288)wi(cid:215)ku pozwala osi(cid:199)gn(cid:199)(cid:201) lepsze porozumienie ze s(cid:245)ucha- czem i wp(cid:245)ywa pozytywnie tak(cid:290)e na samoocen(cid:215) nadawcy. Tym samym zmniejsza si(cid:215) negatywny wp(cid:245)yw stresu na g(cid:245)os oraz oddalaj(cid:199) si(cid:215) problemy takie jak m(cid:215)czliwo(cid:265)(cid:201) g(cid:245)osu czy urazy aparatu g(cid:245)osowego. Ekspresja wypowiedzi Ekspresja w ka(cid:290)dej dziedzinie sztuki to gra kontrastami. Na przyk(cid:245)ad sam kolor (cid:290)ó(cid:245)ty mo(cid:290)e si(cid:215) wydawa(cid:201) nudny, ale gdy van Gogh wykorzystuje go w swych S(cid:245)onecznikach czy Polu pszenicy przed burz(cid:199), to w grze b(cid:245)(cid:215)kitów, zieleni i czerni kolor ten zyskuje ekspresyjny (cid:245)adunek. W muzyce ekspresja jest wynikiem operowania napi(cid:215)ciami i kulmi- nacjami — znajdziemy je w ka(cid:290)dym utworze muzycznym. Podobnie mo(cid:290)na kontrastowa(cid:201) elementy wypowiedzi (prelekcji). Warto przemy(cid:265)le(cid:201) swoje wyst(cid:199)pienie pod tym wzgl(cid:215)dem i zdecydowa(cid:201), kiedy powinni(cid:265)my mówi(cid:201) g(cid:245)o(cid:265)niej, a kiedy ciszej, które frazy powinny by(cid:201) wypowie- dziane szybciej, a które wolniej itd. Fraz(cid:215) mo(cid:290)e stanowi(cid:201) fragment zdania, zdanie lub kilka zda(cid:247) — nie uto(cid:290)sa- miamy jej z jednym zdaniem. Równie(cid:290) w muzyce frazy maj(cid:199) rozmaite d(cid:245)ugo(cid:265)ci. 16 Poleć książkęKup książkę WYKORZYSTYWANIE G(cid:244)OSU W TWORZENIU WIZERUNKU Zauwa(cid:290)my, do czego doprowadza brak tej ró(cid:290)norodno- (cid:265)ci. Przypomnijmy sobie jednostajny potok s(cid:245)ów p(cid:245)yn(cid:199)cy z g(cid:245)o(cid:265)nika radiowego, pozbawiony wyra(cid:288)nych kontrastów w dynamice czy tempie, albo nu(cid:290)(cid:199)ce kazanie w ko(cid:265)ciele, charakteryzuj(cid:199)ce si(cid:215) jednostajnym i przewidywalnym to- nem, maj(cid:199)ce jednakowe wzniesienia i spadki tonu w ka(cid:290)- dym zdaniu. Taka niezmienno(cid:265)(cid:201) i monotonia sprawiaj(cid:199), (cid:290)e s(cid:245)uchacz traci w(cid:199)tek i odchodzi my(cid:265)lami gdzie(cid:265) indziej. Co robi(cid:201), (cid:290)eby mówi(cid:201) ekspresyjnie? Aby wypowied(cid:288) prelegenta by(cid:245)a ekspresyjna, powinien on dobrze wiedzie(cid:201), o czym mówi. Tre(cid:265)(cid:201) wypowiedzi powinna by(cid:201) baz(cid:199) do sterowania uwag(cid:199) s(cid:245)uchacza. Po- dobnie muzyk na scenie musi wiedzie(cid:201), „o czym” gra, dok(cid:199)d pod(cid:199)(cid:290)a tok jego muzycznej narracji. Artysta mo(cid:290)e dzi(cid:215)ki temu kierowa(cid:201) uwag(cid:199) s(cid:245)uchaczy. W (cid:265)wiadomym zarz(cid:199)dzaniu g(cid:245)osem nale(cid:290)y wykorzystywa(cid:201) odpowiednie (cid:265)rodki, aby s(cid:245)uchacz wykaza(cid:245) zaintereso- wanie i aby wej(cid:265)(cid:201) z nim w oczekiwane relacje. (cid:264)rodkami tymi mog(cid:199) by(cid:201) tempo, dynamika, artykulacja, precyzja roz(cid:245)o(cid:290)enia akcentów i linii intonacyjnych czy logika fra- zowania. Prawid(cid:245)owa emisja g(cid:245)osu i kultura (cid:290)ywego s(cid:245)owa wymagaj(cid:199), aby wszystkie te elementy doskonali(cid:201), wyko- nuj(cid:199)c systematyczne (cid:201)wiczenia (przedstawi(cid:215) je w dalszej cz(cid:215)(cid:265)ci). 17 Poleć książkęKup książkę SI(cid:244)A G(cid:244)OSU Radzenie sobie z trem(cid:199) Stres ogranicza swobodne mówienie, co odczuwamy pod- czas egzaminów, rozmów kwalifikacyjnych, wyg(cid:245)aszania referatów czy w trakcie innych wyst(cid:199)pie(cid:247) o charakterze publicznym. Lekka trema jest zjawiskiem pozytywnym, poniewa(cid:290) wzmaga nasz(cid:199) koncentracj(cid:215), ale u niektórych osób jest to parali(cid:290)uj(cid:199)cy l(cid:215)k przed audytorium2. Istniej(cid:199) ró(cid:290)ne sposoby oswajania tremy. Przede wszyst- kim nale(cid:290)y przesta(cid:201) rozmy(cid:265)la(cid:201) o tym, jak jeste(cid:265)my po- strzegani, co o nas my(cid:265)l(cid:199) inni albo (cid:290)e na przyk(cid:245)ad ju(cid:290) posiadaj(cid:199) przekazywan(cid:199) przez nas wiedz(cid:215) i dlatego wy- gl(cid:199)daj(cid:199) na znudzonych. Prelegent jest jak artysta na es- tradzie — powinien przyj(cid:199)(cid:201) wzgl(cid:215)dem odbiorców po- staw(cid:215) wykonawcy (powo(cid:245)uj(cid:199)cego dzie(cid:245)o do (cid:290)ycia), odznaczaj(cid:199)c(cid:199) si(cid:215) lekkim tupetem. Na scenie bowiem to artysta stanowi najwi(cid:215)ksz(cid:199) warto(cid:265)(cid:201), a nie scenariusz czy partytura. Prelegent jest skuteczny i pewny siebie, gdy wie, o czym mówi, jest przygotowany merytorycznie, przekonany o s(cid:245)uszno(cid:265)ci wypowiadanych tre(cid:265)ci i nie ma powodów do obaw. Ju(cid:290) sama ta (cid:265)wiadomo(cid:265)(cid:201) niweluje chocia(cid:290) w pewnym stopniu l(cid:215)k przed audytorium. 2 A. Rz(cid:215)dowska, J. Rz(cid:215)dowski, Mówca doskona(cid:245)y, Helion, Gliwice 2009, s. 39. 18 Poleć książkęKup książkę WYKORZYSTYWANIE G(cid:244)OSU W TWORZENIU WIZERUNKU Nale(cid:290)y zda(cid:201) sobie spraw(cid:215) z tendencji do nadmiernego snucia wyobra(cid:290)e(cid:247) o tym, jak jeste(cid:265)my postrzegani przez innych. Po prostu róbmy swoje! Nigdy nie uzyskamy ca(cid:245)o- (cid:265)ciowej wiedzy na temat ka(cid:290)dego odbiorcy, jego my(cid:265)li w danej chwili, do(cid:265)wiadcze(cid:247) i zainteresowania naszym wyk(cid:245)adem. Nie ma wi(cid:215)c sensu, aby zag(cid:245)(cid:215)bia(cid:201) si(cid:215) w takie rozwa(cid:290)ania. W eliminowaniu tremy pomaga ponadto dok(cid:245)adny plan wyst(cid:199)pienia, który powinien zawiera(cid:201) takie elementy, jak: czas trwania prelekcji, cele wyst(cid:199)pienia, czas na pyta- nia s(cid:245)uchaczy, czas prezentacji przyk(cid:245)adów i slajdów, czas na przerw(cid:215), okre(cid:265)lenie formu(cid:245)y spotkania (wyk(cid:245)ad, dyskusja, spotkanie informacyjne) itp. Im wi(cid:215)cej takich kwestii okre(cid:265)limy, tym wi(cid:215)ksza szansa, (cid:290)e b(cid:215)dziemy mie(cid:201) kontrol(cid:215) nad swoim wyst(cid:199)pieniem, a s(cid:245)uchacz dostrze(cid:290)e nasz wk(cid:245)ad. „Zajmij si(cid:215) zachowaniem: (cid:120) zmie(cid:247) sposób mówienia; (cid:120) obni(cid:290) lub podwy(cid:290)sz ton g(cid:245)osu, mów g(cid:245)o(cid:265)niej lub ciszej ni(cid:290) dot(cid:199)d, zwolnij lub przyspiesz w zale(cid:290)no(cid:265)ci od tego, jak mówi(cid:245)e(cid:265) do tej pory; (cid:120) zmie(cid:247) styl mówienia — je(cid:265)li zazwyczaj mówisz sucho i informacyjnie, dodaj troch(cid:215) obrazów i emocji; (…) (cid:120) zmie(cid:247) pozycj(cid:215) cia(cid:245)a — usi(cid:199)d(cid:288), je(cid:265)li sta(cid:245)e(cid:265); wsta(cid:247), je(cid:265)li siedzia(cid:245)e(cid:265); dodaj ruch lub zatrzymaj si(cid:215) itp.”3 3 Tam(cid:290)e, s. 40. 19 Poleć książkęKup książkę SI(cid:244)A G(cid:244)OSU W ciekawym artykule Magdaleny K(cid:215)dzior na temat tech- niki Alexandra4 czytamy: „Alexander twierdzi(cid:245), (cid:290)e za- niechanie nieprawid(cid:245)owego wykonywania wielu ruchów, czynno(cid:265)ci i reakcji nadwer(cid:215)(cid:290)aj(cid:199)cych organizm przywra- ca naturalno(cid:265)(cid:201) funkcjonowania ca(cid:245)ego systemu, a tak(cid:290)e jego poszczególnych cz(cid:215)(cid:265)ci”5. Wyp(cid:245)ywa z tego wniosek, (cid:290)e we wszystkie czynno(cid:265)ci b(cid:215)d(cid:199)ce efektem bod(cid:288)ców nerwowych wk(cid:245)adamy nadmiernie du(cid:290)y wysi(cid:245)ek, nieade- kwatny do realnych potrzeb. Zatem jest to metoda redukcji tych w(cid:245)a(cid:265)nie nadmiernych czynno(cid:265)ci nadwer(cid:215)(cid:290)aj(cid:199)cych or- ganizm, aby przywróci(cid:201) jego pierwotn(cid:199) sprawno(cid:265)(cid:201). Zda- niem Alexandra nale(cid:290)y pozby(cid:201) si(cid:215) obci(cid:199)(cid:290)e(cid:247) i blokady cz(cid:215)(cid:265)ci cia(cid:245)a, które nie uczestnicz(cid:199) w danym momencie w procesie mowy — najcz(cid:215)(cid:265)ciej s(cid:199) to sztywno(cid:265)(cid:201) karku, zacisk pi(cid:215)(cid:265)ci, szcz(cid:215)ko(cid:265)cisk, usztywnienie (cid:265)ciany brzucha, blokada klatki piersiowej. Efekty stosowania tej techniki wynikaj(cid:199) z tego, (cid:290)e jest ona ca(cid:245)kowicie empiryczna, do(cid:265)wiadczalna. Powsta(cid:245)a jako wy- nik samoobserwacji jej twórcy, który sam zmaga(cid:245) si(cid:215) z pro- blemem dysfunkcji g(cid:245)osu w stresie i bada(cid:245) jej przyczyn(cid:215). 4 Frederick Matthias Alexander (1869 – 1955) — australijski aktor i metodyk sztuki przemawiania. 5 M. K(cid:215)dzior, Technika Alexandra, w: Emisja g(cid:245)osu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, red. M. Przybysz-Piwko, Instytut Polonistyki Stosow- anej, Warszawa 2006, s. 73. 20 Poleć książkęKup książkę WYKORZYSTYWANIE G(cid:244)OSU W TWORZENIU WIZERUNKU S(cid:199)dz(cid:215), (cid:290)e jako jedna z metod redukowania wp(cid:245)ywu stresu na g(cid:245)os jest warta uwagi. Jej istota jest lapidarnie uj(cid:215)ta w tytule jednej z ksi(cid:199)(cid:290)ek Alexandra, The Use of the Self — „Pos(cid:245)ugiwanie si(cid:215) sob(cid:199)”. 21 Poleć książkęKup książkę SI(cid:244)A G(cid:244)OSU 22 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Siła głosu. Jak mówić, by ludzie chcieli słuchać
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: