Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00439 005570 13608697 na godz. na dobę w sumie
Siła grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnieś sukces - książka
Siła grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnieś sukces - książka
Autor: , Liczba stron: 288
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1044-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Żaden z nas nie jest tak mądry, jak wszyscy z nas
Ken Blanchard

Grupa innowatorów - Twoja prywatna enklawa wsparcia!
Zbiorowy geniusz, czyli co kilka głów, to nie jedna!

Odniesienie sukcesu w pracy i życiu osobistym nie jest łatwym zadaniem. Nie sposób znać się na wszystkim, posiadać kontaktów w każdej instytucji, a powiedzenie: 'Człowiek człowiekowi wilkiem' bywa aż nazbyt prawdziwe. Wydaje Ci się, że cały świat jest przeciw Tobie? A jak by to było, gdybyś posiadał własną - prywatną - instytucję wspierającą, której członkowie mogliby Ci doradzać, zachęcać i inspirować? Czy pomogłoby Ci to w skupieniu się na wytyczonych celach i szybszym ich osiągnięciu? Oczywiście, że tak! Skąd to wiem? Ponieważ od lat, podświadomie, tworzysz takie związki. Sięgnij teraz po pierwszą książkę w historii, która krok po kroku wyjaśni Ci, jak stworzyć sieć pozytywnych powiązań. Zacznij to wreszcie robić, jak należy!

Grupę innowatorów tworzą ludzie, którzy wpierają się wzajemnie i kibicują sobie na drodze do realizacji marzeń - bez względu na to, czy będą to cele biznesowe, finansowe, dotyczące kompetencji i zainteresowań, czy też związane z relacjami międzyludzkimi. Od zebranych wokół kuchennego stołu osób, zajmujących się rozwiązywaniem problemów, po telefoniczne czy internetowe spotkania umysłów - możliwości stworzenia i wykorzystania grupy innowatorów ogranicza jedynie Twoja wyobraźnia!


Grupa innowatorów może być tą nieuchwytną iskrą, która wyniesie na światło dzienne geniusz, o którym wiemy, że od zawsze w nas tkwił. Nie ulega wątpliwości, że jest to najlepsza książka na ten temat
Mark Joyner, autor bestsellerów Wielka formuła oraz Oferta nie do odrzucenia
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Si‡a grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnie(cid:156) sukces Autor: Joe Vitale, Bill Hibbler T‡umaczenie: Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1044-0 Tytu‡ orygina‡u: Meet and Grow Rich Format: A5, stron: 288 fladen z nas nie jest tak m„dry, jak wszyscy z nas Ken Blanchard (cid:149) Gdzie szuka(cid:230) oparcia, gdy zdaje siŒ, ¿e (cid:156)wiat CiŒ nie rozumie? (cid:149) Na jakie osobowo(cid:156)ci stawia(cid:230) podczas tworzenia w‡asnej grupy innowator(cid:243)w? (cid:149) Kt(cid:243)re cele s„ najbardziej efektywne, je(cid:156)li dzia‡a grupa? (cid:149) Jak w praktyce wygl„da dzia‡anie zespo‡u innowator(cid:243)w? Grupa innowator(cid:243)w (cid:150) Twoja prywatna enklawa wsparcia! Zbiorowy geniusz, czyli co kilka g‡(cid:243)w, to nie jedna! Odniesienie sukcesu w pracy i ¿yciu osobistym nie jest ‡atwym zadaniem. Nie spos(cid:243)b zna(cid:230) siŒ na wszystkim, posiada(cid:230) kontakt(cid:243)w w ka¿dej instytucji, a powiedzenie: (cid:132)Cz‡owiek cz‡owiekowi wilkiem(cid:148) bywa a¿ nazbyt prawdziwe. Wydaje Ci siŒ, ¿e ca‡y (cid:156)wiat jest przeciw Tobie? A jak by to by‡o, gdyby(cid:156) posiada‡ w‡asn„ (cid:150) prywatn„ (cid:150) instytucjŒ wspieraj„c„, kt(cid:243)rej cz‡onkowie mogliby Ci doradza(cid:230), zachŒca(cid:230) i inspirowa(cid:230)? Czy pomog‡oby Ci to w skupieniu siŒ na wytyczonych celach i szybszym ich osi„gniŒciu? Oczywi(cid:156)cie, ¿e tak! Sk„d to wiem? Poniewa¿ od lat, pod(cid:156)wiadomie, tworzysz takie zwi„zki. SiŒgnij teraz po pierwsz„ ksi„¿kŒ w historii, kt(cid:243)ra krok po kroku wyja(cid:156)ni Ci, jak stworzy(cid:230) sie(cid:230) pozytywnych powi„zaæ. Zacznij to wreszcie robi(cid:230), jak nale¿y! GrupŒ innowator(cid:243)w tworz„ ludzie, kt(cid:243)rzy wpieraj„ siŒ wzajemnie i kibicuj„ sobie na drodze do realizacji marzeæ (cid:151) bez wzglŒdu na to, czy bŒd„ to cele biznesowe, finansowe, dotycz„ce kompetencji i zainteresowaæ, czy te¿ zwi„zane z relacjami miŒdzyludzkimi. Od zebranych wok(cid:243)‡ kuchennego sto‡u os(cid:243)b, zajmuj„cych siŒ rozwi„zywaniem problem(cid:243)w, po telefoniczne czy internetowe spotkania umys‡(cid:243)w (cid:150) mo¿liwo(cid:156)ci stworzenia i wykorzystania grupy innowator(cid:243)w ogranicza jedynie Twoja wyobra(cid:159)nia! (cid:149) Zorganizuj, zarz„dzaj i podtrzymuj dzia‡anie grupy. (cid:149) Wykorzystaj wsparcie jako punkt wyj(cid:156)cia do osi„gniŒcia za‡o¿onego celu. (cid:149) P(cid:243)jd(cid:159) w (cid:156)lady wielkich przedsiŒbiorc(cid:243)w (cid:150) Napoleona Hilla i Andrew Carnegie. (cid:149) U¿ywaj grup do osi„gniŒcia ca‡kowitego sukcesu. (cid:149) Poznaj sugestie i sposoby postŒpowania pochodz„ce od ekspert(cid:243)w (cid:150) odkryj mn(cid:243)stwo dzia‡aj„cych grup wok(cid:243)‡ siebie. Spis treĞci Wypowiedzi na temat ksiÈĝki PodziÚkowania WstÚp CzÚĂÊ I 1. Czym jest „grupa innowatorów”? 2. Studium przypadku: trzy grupy innowatorów 3. Grupa innowatorów od Ărodka 4. Zaczynamy 5. Typy osobowoĂci 6. Prowadzenie spotkañ grupy 7. Grupy innowatorów dziaïajÈce na odlegïoĂÊ 8. Hipotetyczna grupa innowatorów 9. Inne spojrzenie na tematykÚ 10. NajczÚĂciej zadawane pytania wraz z odpowiedziami CzÚĂÊ II 11. Czym — do licha — jest dynamika grup? I co to ma wspólnego z grupami innowatorów Jillian Coleman Wheeler 12. Dobieranie wïaĂciwych osób do grupy Michael Licenblat 9 13 15 21 35 49 57 79 85 97 107 111 143 157 167 5 6 Spis treĞci 13. Jak radziÊ sobie z trudnymi dyskutantami, czyli identyfikowanie osób, które uniemoĝliwiajÈ efektywne prowadzenie spotkañ Craig Harrison 14. DziesiÚÊ uĝytecznych wskazówek na temat prowadzenia spotkañ grupy innowatorów Karyn Greenstreet 15. Prawda o grupach innowatorów Bill Harris 171 179 185 16. WewnÚtrzny think tank, czyli grupa innowatorów, którzy doradzÈ! 195 Peter C. Siegel 17. Zbiorowy geniusz, czyli jak odkryÊ w sobie potencjaï zarobkowy rzÚdu 100 000 dolarów David Garfinkel 18. Najprostsza i najszybsza grupa innowatorów Phil Alexander 19. Jak grupa innowatorów moĝe wpïynÈÊ na karierÚ? Mitch Meyerson 20. Eksplozja kreatywnoĂci Bob Scheinfeld 21. KorzyĂci z uczestnictwa w grupie innowatorów Dr Larina Kase 22. Siedem sposobów na udanÈ grupÚ Andy Fuehl 23. Grupy innowatorów generujÈ wiÚcej pomysïów Cathy Stucker 24. Udane ĝycie, czyli w jaki sposób byïy ĝoïnierz piechoty morskiej i niedoszïy absolwent college’u odniósï sukces Tom Beal 25. Plan B — burza mózgów, czyli gramy, aby zyskaÊ Craig Harrison 26. Grupy dla muzyków Bill Hibbler 27. Grupy dla specjalistów od marketingu internetowego Bill Hibbler 205 213 225 229 233 237 241 245 249 253 261 28. Grupy dla chrzeĂcijan Elena Hibbler 29. Grupy dla programistów Calvin Chipman Dodatki PoczÈtek Bibliografia O autorach Skorowidz Spis treĞci 7 265 269 275 277 279 281 2 STUDIUM PRZYPADKU: trzy grupy innowatorów Poszukuj rady [tych], którzy powiedzą ci prawdĊ o tobie samym, nawet jeĪeli usáyszenie jej boli. Same pochwaáy nie przyniosą ci poprawy, której potrzebujesz. — Napoleon Hill GRUPA HOUSTON Ja (Bill) po raz pierwszy spotkaáem siĊ z koncepcją grupy innowa- torów w ksiąĪce Barbary Sher i Annie Gotlieb pt. Teamworks. UĪyáy one okreĞlenia „zespoáy sukcesu”, ale podstawowe zaáoĪenie byáo takie samo. W roku 1994 wydawaáem katalog branĪy muzycznej w Houston w Teksasie. W latach 80. pracowaáem jako organizator tras koncer- towych dla zespoáów rockowych, takich jak Humble Pie, i tĊskniáem 35 36 Siáa grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnieĞ sukces za tym Īyciem. Niestety, Houston oferowaáo bardzo niewielkie moĪ- liwoĞci powrotu do wyjazdów w trasy. Potrzebowaáem pomocy. Swoją pierwszą grupĊ innowatorów stworzyáem wraz czterema miejscowymi kolegami z branĪy muzycznej. Pat O’Bryan byá wáaĞci- cielem studia nagraĔ i muzykiem. Max Shuldberg graá na perkusji dla The Hunger. Joe Gavito byá gitarzystą The Franchise i muzykiem studyjnym. Roger Igo graá na saksofonie i byá menedĪerem Global Village, lokalnego zespoáu funkowego. Nasza piątka spotykaáa siĊ raz w tygodniu w sali konferencyjnej biurowca, w którym mieĞciáo siĊ wspólne biuro Pata i moje. RozpoczĊliĞmy nasze pierwsze spotkanie, przedstawiając siĊ nawzajem i opowiadając o swoich celach. Do dziĞ pamiĊtam dokáad- nie, jakie one byáy. Pat chciaá przenieĞü swoje studio nagraĔ do Texas Hill Country. Mówiá o Wimberley, mieĞcie, o którym nigdy wczeĞniej nie sáysza- áem. Nazywaá je „magiczną doliną” i czuá, Īe byáaby to ogromna zmia- na na lepsze w stosunku do Houston. Pat zarabiaá w Houston caá- kiem nieĨle, ale frustrowali go jego klienci. SądzĊ, Īe marzyá o tym, by poĞwiĊcaü wiĊcej czasu na swoją wáasną twórczoĞü muzyczną, a mniej na pracĊ nad albumami innych. Celem Maksa byáo podpisanie duĪego kontraktu na wydanie páyt. The Hunger staá siĊ juĪ bardzo popularny w Houston. Zespóá inte- resowaá siĊ wydaniem páyty w znanej wytwórni, ale nie byáo to nic konkretnego. Ponadto muzycy The Hunger poszukiwali nowego menedĪera, poniewaĪ ich ówczesnemu zespoáowi menedĪerów brakowaáo powiązaĔ i pomysáów, by wynieĞü ich na wyĪszy szczebel kariery. Joe pracowaá jako zawodowy muzyk od czasu naszego pierwsze- go spotkania w poáowie lat 70. Wybitny gitarzysta, perkusista i autor tekstów, który przez lata pozostawaá na uboczu, zastanawiaá siĊ nad wyjĞciem z cienia i zaáoĪeniem wáasnego zespoáu. JednakĪe byá tuĪ po Ğlubie i nie byá do koĔca przekonany, czy rzeczywiĞcie chce zawo- Studium przypadku 37 dowo zająü siĊ muzyką. RozwaĪaá równieĪ podjĊcie studiów na wy- dziale elektronicznym i caákowite porzucenie muzyki. Jego celem byáo zrozumienie, czego naprawdĊ chce. Podobnie jak The Hunger, zespóá Rogera Igo, Global Village, odnosiá spore sukcesy na poziomie lokalnym. Jednak poza Teksasem nie byá zbyt popularny. Global Village byli doĞü duĪą grupą, która liczyáa sobie oĞmiu czy dziewiĊciu czáonków. Konflikty osobowo- Ğciowe stawiaáy pod znakiem zapytania dalsze jej funkcjonowanie, a Roger byá pod silną presją swoich kolegów z zespoáu. Jego celem byáo rozstrzygniĊcie, co powinien dalej zrobiü: zrezygnowaü z posady menedĪera czy nawet poĪegnaü siĊ z zespoáem na dobre. Moim celem byá powrót do podróĪowania po trasach koncer- towych na poziomie krajowym czy nawet miĊdzynarodowym. Nie byáem pewien, czy chcĊ „byü w trasie” przez resztĊ mojego Īycia, ale chciaáem przynajmniej objechaü EuropĊ i zobaczyü nieco wiĊkszy kawaáek Ğwiata, póki jeszcze nie byáo za póĨno. Wymarzyáem sobie pracĊ dla zespoáu posiadającego stabilną pozycjĊ, z umową na na- grania, który podróĪowaáby i grywaá w klubach i maáych salach koncertowych. Nie przypominam sobie, kiedy dokáadnie w 1994 roku sformo- waliĞmy naszą grupĊ, ale juĪ w lutym 1995 pracowaáem juĪ jako organizator tras koncertowych dla Glenna Hughesa. Glenn byá po- przednio gitarzystą basowym i wokalistą zespoáu Deep Purple (a póĨniej Black Sabbath). W mniej niĪ szeĞü miesiĊcy zostaáem menedĪerem Glenna. Do koĔca roku 1995 zwiedziáem JaponiĊ, Niemcy, AngliĊ, FrancjĊ, HiszpaniĊ, SzwajcariĊ, AustriĊ, BelgiĊ, Wáochy i HolandiĊ. W ciągu kolejnych trzech lat objechaáem Ğwiat kilkakrotnie, pracując nad trzema albumami Glenna, a takĪe innych wykonawców. Zespóá Maxa Shuldberga, The Hunger, byá pierwszym zespoáem, który podpisaá kontrakt z nowo utworzonym Universal Music (wcze- Ğniej MCA Records). W roku 1996 nagrali wielki przebój radiowy 38 Siáa grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnieĞ sukces zatytuáowany Vanishing Cream i podróĪowali w charakterze sup- portu wraz z zespoáem Kiss podczas jego ogromnej poĪegnalnej trasy koncertowej w 1996 r. Max graá z The Hunger do 2003 roku. Pat O’Bryan przeniósá swoje studio nagraĔ do Wimberley w sta- nie Teksas. Wydaá cztery wáasne albumy. Pozyskaá rzesze zwolenni- ków w Europie, gdzie podróĪuje raz lub dwa razy do roku, by wystĊ- powaü w klubach i na festiwalach. Joe Gavito ukoĔczyá wydziaá elektroniczny i podjąá pracĊ jako projektant systemów komputerowych dla firmy Exxon. Na kilka lat porzuciá muzykĊ i zaáoĪyá rodzinĊ. Ostatnio powróciá do przemy- sáu muzycznego i staá siĊ wáaĞcicielem studia nagraĔ. Otrzymuje wiele propozycji wspóápracy w charakterze muzyka towarzyszącego, a niedawno zakoĔczyá swoją pierwszą trasĊ koncertową po Chinach. Roger Igo opuĞciá Global Village, a w koĔcu równieĪ przemysá muzyczny. ChociaĪ nie wiedziaá, jaki bĊdzie jego nastĊpny krok, stwierdziá, Īe bycie gwiazdą rocka nie jest tym, czego pragnie. Przez kilka lat paraá siĊ róĪnymi zajĊciami, ale w koĔcu zostaá odnoszącym sukcesy budowlaĔcem i poĞrednikiem w handlu nieruchomoĞciami. Roger spotkaá równieĪ miáoĞü swojego Īycia, AngelĊ, z którą oĪeniá siĊ w roku 2001. KaĪdy czáonek grupy osiągnąá swoje indywidualne cele. Gdy postawiáem sobie za cel podróĪowanie po Ğwiecie, nie miaáem pojĊ- cia, co z tego wyniknie. Wydawaáo siĊ to wówczas doĞü nieprawdo- podobne. I chociaĪ grupa innowatorów nie przyczyniáa siĊ bezpo- Ğrednio do objĊcia przeze mnie nowego stanowiska, nie wiem, czy zdoáaábym osiągnąü swoje cele bez ich wsparcia. SądzĊ, Īe wszyscy siĊ zgodzimy ze stwierdzeniem, Īe Max i Pat równieĪ dopiĊli swoich celów. ChociaĪ Joe i Roger nie wznieĞli siĊ na szczyty branĪy muzycznej, niekoniecznie o to przecieĪ zabiegali. Obaj poszukiwali jasnych odpowiedzi, a dziĊki pomocy i wsparciu grupy innowatorów udaáo im siĊ podjąü najtrudniejsze dla nich decyzje. I obaj odnieĞli sukces gdzie indziej. Studium przypadku 39 A historia Pata O’Bryana na tym siĊ nie koĔczy. Nieco póĨniej opowiemy o spektakularnym sukcesie, jakim cieszy siĊ od momentu doáączenia do mojej ostatniej grupy innowatorów. GRUPA AUSTIN Na początku roku 2002 przeprowadziáem siĊ do Wimberley z zamia- rem zarabiania na Īycie za poĞrednictwem internetu. Od czasu przeprowadzki Pata do tego miasta zdarzyáo mi siĊ odwiedziü go kilkakrotnie. Po latach borykania siĊ z wysokim natĊĪeniem ruchu i zanieczyszczeniem powietrza w Houston i Los Angeles byáem go- towy na zmianĊ. Gdy tylko siĊ zadomowiáem, rozpocząáem przedsiĊwziĊcie, które moĪna by nazwaü obozem szkoleniowym dla marketerów interne- towych. Przejrzaáem kaĪdy kurs, kaĪdą ksiąĪkĊ elektroniczną oraz nagrania audio i wideo, jakie tylko udaáo mi siĊ znaleĨü. Przed wyjazdem z Houston dowiedziaáem siĊ, Īe Joe przepro- wadziá siĊ do Wimberley, toteĪ zamierzaáem go odwiedziü, gdy tylko tam dotrĊ. ChociaĪ nigdy nie spotkaliĞmy siĊ osobiĞcie, prowadzili- Ğmy korespondencjĊ e-mailową, gdy Joe mieszkaá w Houston. W Wimberley Joe i ja zaczĊliĞmy spotykaü siĊ od czasu do czasu przy lunchu. Joe czĊsto przyprowadzaá swoją drugą poáowĊ, NerissĊ Oden. Byáem początkującym marketerem i nie chciaáem zabieraü Joemu czasu, ale miáo byáo mieü takich ludzi, z którymi moĪna byáo spotkaü siĊ twarzą w twarz i porozmawiaü o marketingu inter- netowym. Udzielaáem siĊ na róĪnych forach dyskusyjnych, ale nie dawaáy one tej bezpoĞrednioĞci i efektywnoĞci, co moja dawna grupa inno- watorów. Wziąáem równieĪ udziaá w kilku seminariach na temat marketingu internetowego. Jedną z wielu korzyĞci uczestniczenia w spotkaniach „na Īywo” jest moĪliwoĞü nawiązania bezpoĞrednich kontaktów. Gdy zarabia siĊ na Īycie za pomocą internetu, spotkania 40 Siáa grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnieĞ sukces twarzą w twarz zdarzają siĊ bardzo rzadko. Moi klienci i wspólnicy w spóákach joint venture są rozsiani po caáym Ğwiecie. W trakcie spotkaĔ „na Īywo” miaáem okazjĊ zobaczyü siĊ z niektórymi z nich. Wspóádziaáanie z innymi ludĨmi na seminariach jest miáe, ale to nie to samo, co przynaleĪnoĞü do grupy innowatorów. Stwierdziáem, Īe nadszedá czas, by zaáoĪyü nową grupĊ innowa- torów. Wimberley to maáa miejscowoĞü, wiĊc zdecydowaáem siĊ spróbowaü w Austin, odlegáym o okoáo 64 kilometry. Skontaktowa- áem siĊ z kilkorgiem znajomych mieszkających w Austin i wokóá miasta oraz zamieĞciáem informacje o poszukiwaniu czáonków na forach internetowych. Kilka osób wyraziáo zainteresowanie, toteĪ zorganizowaáem spotkanie zapoznawcze w kawiarni. Niestety, wielu z nich siĊ nie pojawiáo bądĨ odwoáaáo swoje przybycie w ostatniej chwili. Poza mną w skáad grupy wchodziáo jeszcze dwóch „Īóátodzio- bów” chcących rozwinąü internetową informacjĊ o produkcie, ale Īaden z nich nie podsunąá konkretnego pomysáu. W spotkaniach uczestniczyáa równieĪ projektantka stron WWW i dziennikarka w jednej osobie, która nie byáa pewna, czy chce doáączyü do grupy. Oprócz trzonu grupy, tworzonego przez wyĪej wymienione osoby, na naszych spotkaniach sporadycznie pojawiali siĊ teĪ inni ludzie. Grupa Austin funkcjonowaáa jedynie przez kilka miesiĊcy, po czym zdecydowaáem siĊ zakoĔczyü jej dziaáanie. Grupa nigdy nie „zaskoczyáa”, a frekwencja byáa bardzo nieregularna. Inny problem stanowiáo miejsce naszych spotkaĔ. OtóĪ spotykaliĞmy siĊ w kawiar- niach. Brak prywatnoĞci prowadziá do czĊstych przerw, równieĪ byá przyczyną zbyt nieformalnej atmosfery. Czáonkowie przychodzili z opóĨnieniem, przerywając dyskusjĊ powitalnym „czeĞü”, a nastĊp- nie czĊsto odchodzili od stoáu, by zamówiü sobie kawĊ. Nasza grupa zaczĊáa bardziej przypominaü luĨną grupĊ networkingową niĪ prawdziwą grupĊ innowatorów. Nie tego szukaáem, zwáaszcza Īe Studium przypadku 41 musiaáem przejeĪdĪaü 64 kilometry w jedną stronĊ, aby dotrzeü na spotkanie. Tak wiĊc odszedáem, a grupa szybko siĊ rozpadáa. W mojej gáowie zrodziáy siĊ plany sformowania nowej grupy, która byáaby prawdzi- wą grupą innowatorów. GRUPA WIMBERLEY Od czasu przeprowadzki do Wimberley regularnie widywaáem siĊ z moim starym przyjacielem, Patem O’Bryanem, który byá czáon- kiem mojej grupy innowatorów z Houston. Pat ciągle zajmowaá siĊ muzyką i czasem prosiá mnie o radĊ w sprawie pokierowania jego karierą. Zająá siĊ równieĪ malarstwem i sprzedawaá niektóre ze swo- ich dzieá na eBayu. Opowiadaáem mu takĪe o wszystkich szczegóáach związanych z moją dziaáalnoĞcią na polu marketingu internetowego. Jedną z rzeczy, przy których Pat potrzebowaá pomocy, byáa re- klama. Zasugerowaáem, by skontaktowaá siĊ z Joem Vitalem. Oprócz wielu innych przymiotów, Joe jest doskonaáym specjalistą od pro- mocji. Wiedziaáem równieĪ, Īe Joe grywa amatorsko na gitarze i harmonijce. Przyszáo mi do gáowy, Īe Pat i Joe mogliby sobie nawzajem pomóc, toteĪ ich poznaáem. Tych dwóch mĊĪczyzn natychmiast przypadáo sobie do gustu. Joe zgodziá siĊ nauczyü Pata pisania oĞwiadczeĔ dla prasy w zamian za lekcje gry na gitarze. Ponadto Joe poĪyczyá Patowi kilka páyt CD, zaznajamiając go z nową technologią, zwaną binaural audio. Pat szybko dostrzegá drzemiący w tej znajomoĞci potencjaá i zapropo- nowaá Joemu spóákĊ typu joint venture. Obaj zgodzili siĊ zawiązaü spóákĊ, która z czasem wypuĞciáa na rynek wiele doskonale sprzedających siĊ produktów (szczegóáy pod adresem http://www.MilagroResearchInstitute.com). Ale nieco wyprzedzam fakty... 42 Siáa grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnieĞ sukces W tym czasie Joe planowaá zorganizowanie seminarium „na Īywo” — pod nazwą Szczyt Marketingu Natchnionego — które miaáo odbyü siĊ w Austin w styczniu 2004. Zasugerowaá równieĪ, aby Pat udostĊpniá swoje nowe produkty audio na seminarium w ramach badania rynku. Produkty okazaáy siĊ wielkim hitem wĞród przybyáych na spotkanie, a Pat zostaá oficjalnie marketerem inter- netowym. W drodze powrotnej z seminarium zaprosiáem Pata do mojej nowej grupy innowatorów. Nerissa Oden, która byáa czáonkiem grupy Austin, poinformowaáa mnie, Īe Joe chĊtnie doáączy, jeĪeli bĊdziemy siĊ spotykaü w Wimberley. Pat, Joe, Nerissa i ja to juĪ cztery osoby, ale ciągle potrzebowaliĞmy wiĊcej czáonków. Na seminarium Joego poznaáem Craiga Perrine’a. Craig byá jeszcze jedną osoba, z którą wymieniáem kilka e-maili i „widywaáem siĊ” na forach internetowych. Odkryáem, Īe mieszka w Round Rock, poáoĪonym tuĪ poza granicami Austin i zaproponowaáem mu przy- áączenie siĊ do naszej grupy. PrĊdko na to przystaá. Na tym samym seminarium jedną z przemawiających byáa Cindy Cashman. Cindy wydaáa kilka ksiąĪek, wáącznie z Wszystko, co mĊĪczyĨni wiedzą o kobietach1 — bestsellerową pozycją zawie- rającą nowatorskie pomysáy. Cindy wáoĪyáa wiele wysiáku w to, aby jej ksiąĪki rozprowadzano w nietradycyjnych punktach sprzedaĪy, takich jak domy towarowe i butiki, a kobiety nabywaáy egzempla- rze i obdarowywaáy nimi wszystkich swoich przyjacióá. ChociaĪ Cindy nie byáa czáonkiem od początku, staáa siĊ bardzo waĪnym elementem grupy. Nerissa i Joe zaprosili Jillian Coleman Wheeler. Jill poznaáem na jednym z przyjĊü urządzanych przez Joego oraz NerissĊ i odkryáem, Īe jest ekspertem w pisaniu wniosków o dotacje. 1 Wydana pod pseudonimem Alan Francis — przyp. táum. Studium przypadku 43 Tak teĪ narodziáa siĊ nasza nowa grupa. Od momentu rozpoczĊ- cia dziaáalnoĞci inni czáonkowie przychodzili i odchodzili, ale nasza szóstka pozostaáa trzonem. Gdy ta ksiąĪka byáa wydawana w Stanach Zjednoczonych, spotykaliĞmy siĊ juĪ od dwóch lat. KorzyĞci páynące z tej grupy są olbrzymie. Od czasu jej zaáoĪenia byáem Ğwiadkiem ponad trzykrotnego wzrostu moich dochodów. MoĪliwoĞü cieszenia siĊ wsparciem, radą i wspóápracą grupy równieĪ jest wyjątkowo korzystna. Zawiązaáem teĪ z jej czáonkami kilka lukratywnych spóáek typu joint venture, a owocem jednej z nich jest trzymana przez czytelnika ksiąĪka. Stwierdziáem równieĪ, Īe czáonkowie grupy są doskonaáymi straĪnikami odpowiedzialnoĞci. JeĪeli oznajmiĊ grupie, Īe zamie- rzam ukoĔczyü okreĞlone zadanie przed kolejnym spotkaniem, mogĊ byü pewien, Īe jeĪeli nie dotrzymam terminu, oni mi o tym przypo- mną. Grupa naprawdĊ pomaga mi pozostaü na wáaĞciwej ĞcieĪce. Innym dobrodziejstwem, wyjątkowo dla mnie waĪnym, jest moĪliwoĞü spĊdzania czasu z grupą przyjacióá, którzy w sposób oczywisty rozumieją, jak zarabiam na Īycie. WiĊkszoĞü ludzi, któ- rych spotykam, nie wie dokáadnie, czym zajmuje siĊ marketer inter- netowy. W telefonicznym katalogu przedsiĊbiorstw miasta Wim- berley mój numer znajduje siĊ pod hasáem „Marketing internetowy”. Mimo to, ciągle odbieram telefony od ludzi, którzy informują mnie, Īe ich komputer ulegá uszkodzeniu i zastanawiają siĊ, ile sobie poli- czĊ za przyjazd i jego naprawienie. OtrzymujĊ równieĪ telefony od osób chcących wiedzieü, ile wynosi miesiĊczny abonament za ofero- wany przeze mnie dostĊp do internetu. Zatem posiadanie grupy, która pojmuje specyfikĊ tego zawodu, jest zaiste báogosáawieĔstwem. Poprosiáem kaĪdego czáonka naszej grupy, by wyjaĞniá, czym dla niego osobiĞcie jest grupa innowatorów. Oto ich wypowiedzi. 44 Siáa grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnieĞ sukces Joe Vitale (http://www.MrFire.com) W kaĪdej grupie wspierających siĊ ludzi tkwi magia. Uwielbiam ludzi z naszej grupy innowatorów. Wspierają oni, stymulują i roz- wijają moje pomysáy. To, co zaczyna siĊ jako pytanie, nasionko czy zaląĪek planu, rozkwita w radosną strategiĊ, produkt lub nawet caáą kampaniĊ. Kocham równieĪ dawanie rad i wnoszenie wkáadu w koncepcje innych ludzi, kocham patrzeü, jak w ich oczach poja- wia siĊ báysk, gdy zaczynają widzieü nowe moĪliwoĞci. Rozwijaáem nowe produkty, byáem wspóáautorem nowych ksiąĪek elektro- nicznych, a takĪe stworzyáem najbardziej zyskowne i najwiĊksze dzieáo w moim Īyciu, czyli portal http://www.HypnoticMarketing ´Strategy.com — wszystko zawdziĊczam przynaleĪnoĞci do tej gru- py innowatorów. Dodatkowo tytuá jednej z moich ksiąĪek wykry- stalizowaá siĊ na spotkaniu naszej grupy innowatorów i okazaá siĊ tym, co pomogáo ksiąĪce osiągnąü status bestsellera: Moc przycią- gania (w oryginale The Attractor Factor). Pat O’Bryan (http://www.PatOBryan.com) „Zapytaj o to grupĊ” — staáo siĊ odpowiedzią. Czego dotyczy pytanie? MoĪe to byü pytanie o marketing, pytanie o tworzenie listy, pytanie o kwestie techniczne, pytanie o prawa autorskie bądĨ pytanie o po- stĊpowanie zgodnie z wáasnymi przekonaniami. PotĊga grupy inno- watorów, zwáaszcza záoĪonej z umysáów, takich jak w naszej grupie, jest zdumiewająca. Grupie przypisujĊ drastyczny wzrost moich dochodów i wydajnoĞci oraz traktujĊ ją jak podporĊ i katalizator mojej pracy duchowej. Nerissa Oden (http://www.TheVideoQueen.com) Nigdy wczeĞniej nie sáyszaáam o grupach innowatorów. Ale gdy przedstawiono mi jedną z nich i zaoferowano szansĊ przyáączenia siĊ, natychmiast z niej skorzystaáam. PoĞwiĊcaáam nawet dwie godziny tygodniowo na dojazd, by tylko braü udziaá w spotkaniach grupy. A proszĊ mi wierzyü — NIENAWIDZĉ dojeĪdĪania. Ale robi- áam to. Robiáam to, poniewaĪ potrzebowaáam koleĪeĔstwa, wparcia Studium przypadku 45 i wskazówek od tak wielu, jak to tylko moĪliwe, ludzi, którzy mnie akceptują. Od ludzi pragnących zarabiaü na Īycie za poĞrednictwem internetu. Zanim pojawiáa siĊ moĪliwoĞü doáączenia do grupy innowatorów, porzuciáam mój pierwszy zawód i zaczĊáam spoglądaü w stronĊ rynku internetowego, gdzie zamierzaáam wyrobiü sobie renomĊ i rozwinąü jakieĞ dochodowe przedsiĊwziĊcie. Ale na razie tylko wiedziaáam, Īe tego chcĊ. Nie miaáam jeszcze pomysáu, jak zarobiü pieniądze. PrawdĊ mówiąc, na początku wiedziaáam tylko, jak wysyáaü i odbieraü pocztĊ elektroniczną. Nie miaáam pojĊcia o tym, jak dziaáają strony inter- netowe i domeny. Ale z czasem nauczyáam siĊ tego wszystkiego pod- czas zakáadania i prowadzenia mojego pierwszego przedsiĊbiorstwa internetowego. Po pierwszym roku miaáam zamiar caákowicie siĊ poddaü. Zdą- Īyáam siĊ juĪ pogrąĪyü w myĞlach o poraĪce, gdy dostaáam pracĊ w niepeánym wymiarze godzin w lokalnym punkcie usáug ksero- graficznych, za której wykonywanie nienawidziáam samą siebie. Niedáugo po tym zaczĊáam zdawaü sobie sprawĊ, Īe wierzyáam, iĪ Īycie polega tylko na tym, by przepracowywaü siĊ dla kogoĞ innego, a w zamian otrzymywaü niewiele. Phi! — myĞlĊ, Īe wtedy byáam emocjonalnie rozbita. Po przebudzeniu podjĊáam trud przeprogra- mowania mojego systemu wartoĞci i kontynuowaáam swoją przy- godĊ z internetem. Wtedy pojawiáa siĊ szansa doáączenia do grupy. A w niej staáam siĊ bardziej zainspirowana, zmotywowana i bardziej skoncentro- wana. Zrozumiaáam, Īe aby przetrwaü trudne chwile i w koĔcu odnieĞü oraz podtrzymaü sukces, muszĊ dąĪyü do zrealizowania mojej pasji. Poáączone doĞwiadczenie grupy w zakresie biznesu i marketingu internetowego byáo poĪądanym zasobem. Przysáu- chiwanie siĊ opowieĞciom o izolacji i borykaniu siĊ z problemami podobnymi do moich istotnie byáo utwierdzające i wpierające. Z cza- sem napisaáam dwie ksiąĪki internetowe, zostaáam páatnym kon- sultantem i rozwinĊáam kilka witryn internetowych poĞwiĊconych wideo. Moja grupa innowatorów dostarczyáa mi wskazówek i wspar- cia, gdy tego potrzebowaáam. W Ğwiecie przedsiĊbiorców nie istnieje Īaden inny zasób, który mógáby siĊ z nią równaü. 46 Siáa grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnieĞ sukces Craig Perrine (http://www.maverickmarketer.com) Konsekwentny wkáad pozostaáych czáonków grupy oraz ciągáa moĪli- woĞü wspierania i pomagania innym stale przynoszą mi korzyĞci. OtrzymujĊ pomoc od innych i uczĊ siĊ, gdy dajĊ coĞ z siebie (czĊsto mnie samego zaskakuje to, co mówiĊ). Miaáem pomysáy, które w grupie pogrzebano, oraz takie, do któ- rych zrealizowania zostaáem popchniĊty. OszczĊdziáo mi to czasu na próby i báĊdy, przez które w przeciwnym wypadku musiaábym prze- brnąü. Ponadto, dziĊki pracy z czáonkami grupy, stworzyáem treĞü swoich produktów informacyjnych i pracujĊ nad pomysáami doty- czącymi nowych, co oznacza, Īe mój wachlarz produktów ma siĊ dobrze. WáaĞnie przygotowaáem mój najwiĊkszy dotychczas produkt, obszerny 30-páytowy kurs do nauki w domu, do którego doáączone są trzy podrĊczniki o objĊtoĞci ksiąĪek telefonicznych. Moja grupa innowatorów przejrzaáa jego zawartoĞü w poszukiwaniu báĊdów, poĞwiĊciáa w tym celu swój czas i zasoby, a nawet miaáa swój udziaá w tworzeniu treĞci. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe jest to korzystna dla mnie relacja, i chciaábym myĞleü, Īe równie wiele wniosáem do grupy. Zaczynam czuü, Īe grupa ta jest nie tylko fantastycznym Ĩródáem przyjaĨni i aktywnoĞci spoáecznej, pochodzącej od ludzi rozumiejących, jak zarabiam na Īycie, ale równieĪ kopalnią záota przepeánioną zyskow- nymi pomysáami i moĪliwoĞciami, która pomaga mi bezpoĞrednio uzyskiwaü lepsze rezultaty. Nie da siĊ wyceniü tego rodzaju dynamiki i tego rodzaju wspóá- dzielonego zasobu, a czytelnik z pewnoĞcią nie wie, co traci, jeĪeli nie posiada wáasnej grupy innowatorów. Niech mi wolno bĊdzie zakoĔ- czyü tak: przez 15 lat byáem samotnikiem. I chociaĪ wedáug wiĊkszo- Ğci standardów odnosiáem sukcesy, gdy tylko przebyáem stromą krzywiznĊ uczenia siĊ podstaw i zacząáem nawiązywaü partnerskie relacje z innymi ludĨmi, poziom mojego sukcesu eksplodowaá. Tej grupie innowatorów zawdziĊczam wiele sukcesów i inspiracji. Studium przypadku 47 Jillian Coleman Wheeler (http://www.GrantMeRich.com) Najlepszą rzeczą dla mnie jest wsparcie grupy w skupianiu mojej energii. Poprzez uczynienie z czasu spotkaĔ priorytetu i bycie zobligowaną do zdawania relacji z postĊpów staáam siĊ bardziej konsekwentna w poĞwiĊcaniu czasu i energii moim projektom biznesowym. CzerpiĊ równieĪ korzyĞci z ogromnych iloĞci informacji udostĊp- nianych przez pozostaáych czáonków. Wszyscy zasiadamy przy stole z odmiennymi doĞwiadczeniami dotyczącymi spóáek typu joint ven- ture, dostawców, marketingu i róĪnych typów projektów, toteĪ ofe- rujemy sobie nawzajem mnóstwo praktycznego wsparcia. Wreszcie, istnieje pewien rodzaj „magii”, dziĊki której kolektyw- na kreatywnoĞü caáej grupy przewyĪsza sumĊ zdolnoĞci naszych pojedynczych umysáów. KaĪdy czáonek naszej grupy, a juĪ na pewno ja, doĞwiadczyá olbrzymich przypáywów kreatywnoĞci od czasu roz- poczĊcia naszych spotkaĔ. Wszyscy zgáaszamy nowe i interesujące projekty. Od roku 1991 byáam czáonkinią czterech innych grup innowato- rów. Nie potrafiĊ powiedzieü, jak wiele warte jest bycie czĊĞcią dobrej grupy, poniewaĪ jest to bezcenne. NajwaĪniejsze, w czym przynaleĪnoĞü do grupy innowatorów mi pomogáa, jest to, Īe jej czáonkowie są w stanie dostrzec rzeczy, których ja nie zauwaĪaáam, poniewaĪ byáam zbyt przywiązana do moich wáasnych projektów. Poznanie opinii grupy jest naprawdĊ pomocne, a czĊsto przekáada siĊ na lepszy produkt dla klienta. Cindy Cashman (http://www.CindyCashman.com) Niedawno odbyáam spotkanie z piĊcioosobową grupą innowatorów za poĞrednictwem Skype’a (aplikacji sáuĪącej do nawiązywania po- áączeĔ telefonicznych za pomocą internetu). Rozmawiaáam z moim przyjacielem, Markiem, który jest konstruktorem rakiet, i wspo- mniaáam o jednym z projektów, którym siĊ zajmujĊ, a on zasuge- rowaá zorganizowanie spotkania piĊciu osób przy uĪyciu Skype’a, poniewaĪ wszyscy mieszkamy w róĪnych stanach. W ciągu tygodnia 48 Siáa grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnieĞ sukces doczekaliĞmy siĊ naszego spotkania, a ja zapisaáam dwie strony pomysáów i moĪliwoĞci dotyczących mojego nowego projektu. Napoleon Hill w swojej ksiąĪce MyĞl i bogaü siĊ pisze: „ĩadne dwa umysáy nie spotykają siĊ nigdy w taki sposób, by w wyniku ich zbliĪenia nie narodziá siĊ trzeci — niedostrzegalna, nieuchwytna siáa, którą moĪna by przyrównaü do trzeciego umysáu”. Tym, co odkryáam, jest fakt, Īe odpowiednia grupa staje siĊ czymĞ wiĊcej niĪ tylko zbiorem kontaktów biznesowych. Jej czáon- kowie stają siĊ prawdziwymi przyjacióámi. Z grupą Wimberley (Billem, Joem, Craigiem, Patem, Nerissą oraz Jillian) dzieliáam siĊ rzeczami, o których nikt inny nie wie. Wszystkich ich bardzo sobie ceniĊ. DziĊkujĊ wam, Bill i Joe, za zaproszenie mnie do waszej grupy innowatorów, a reszcie grupy — za pomysáy, miáoĞü i wsparcie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Siła grupy. Wykorzystaj wsparcie otoczenia i odnieś sukces
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: