Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00317 006628 18482439 na godz. na dobę w sumie
Skanowanie i drukowanie. Jak to zrobić? - książka
Skanowanie i drukowanie. Jak to zrobić? - książka
Autor: , Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-235-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wiedza potrzebna do przygotowania publikacji do druku jest bardzo szeroka. Trzeba nie tylko poznać dokładnie oprogramowanie DTP, nauczyć się obróbki grafiki, skanowania zdjęć, ale także zaznajomić się z podstawowymi zasadami poligrafii, poznać różne metody druku, wreszcie nauczyć się specyficznego drukarskiego języka, by móc porozumieć się z drukarnią. I to nie wszystko: proces przygotowania do druku obejmuje także planowanie zadań oraz kontrolowanie budżetu.

Książka 'Skanowanie i drukowanie. Jak to zrobić?' przekazuje projektantom i kierownikom studiów graficznych całą wiedzę niezbędną by profesjonalnie, szybko i bez wydawania zbędnych środków przygotować do druku każdą publikację. Jej autorzy w przystępny sposób wprowadzają w świat DTP, przedstawiając zarówno podstawowe informacje, jak i bardziej zaawansowane niuanse, które często decydują o powodzeniu projektu.

Poznasz:

Sprawdzianem Twoich umiejętności mogą być quizy, którymi kończą się poszczególne rozdziały tej książki. Po ich pomyślnym rozwiązaniu możesz być pewien, że świat skanowania i drukowania nie będzie miał dla Ciebie tajemnic.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Skanowanie i drukowanie. Jak to zrobiæ? Autorzy: Sandee Cohen, Robin Williams T³umaczenie: Marcin Samodulski ISBN: 83-7361-235-1 Tytu³ orygina³u: The Non-Designer s Scan and Print Book Format: B5, stron: 264 Wiedza potrzebna do przygotowania publikacji do druku jest bardzo szeroka. Trzeba nie tylko poznaæ dok³adnie oprogramowanie DTP, nauczyæ siê obróbki grafiki, skanowania zdjêæ, ale tak¿e zaznajomiæ siê z podstawowymi zasadami poligrafii, poznaæ ró¿ne metody druku, wreszcie nauczyæ siê specyficznego drukarskiego jêzyka, by móc porozumieæ siê z drukarni¹. I to nie wszystko: proces przygotowania do druku obejmuje tak¿e planowanie zadañ oraz kontrolowanie bud¿etu. Ksi¹¿ka „Skanowanie i drukowanie. Jak to zrobiæ?” przekazuje projektantom i kierownikom studiów graficznych ca³¹ wiedzê niezbêdn¹ by profesjonalnie, szybko i bez wydawania zbêdnych ġrodków przygotowaæ do druku ka¿d¹ publikacjê. Jej autorzy w przystêpny sposób wprowadzaj¹ w ġwiat DTP, przedstawiaj¹c zarówno podstawowe informacje, jak i bardziej zaawansowane niuanse, które czêsto decyduj¹ o powodzeniu projektu. Poznasz: • Tryby kolorów • Dobór w³aġciwej rozdzielczoġci • Pracê z grafikami wektorowymi • Formaty plików • Druk w kolorze, kolory procesowe, duotony i kolory specjalne • Zagadnienia zwi¹zane z obrazami cyfrowymi • Aparaty cyfrowe • Fotografiê stokow¹ i kliparty • Zagadnienia zwi¹zane ze skanowaniem • Metody sprawdzania, czy projekt jest prawid³owo przygotowany do druku • Sposoby na unikniêcie zbêdnych wydatków • Rodzaje papieru stosowane w druku • Próby, w tym próby cyfrowe Sprawdzianem Twoich umiejêtnoġci mog¹ byæ quizy, którymi koñcz¹ siê poszczególne rozdzia³y tej ksi¹¿ki. Po ich pomyġlnym rozwi¹zaniu mo¿esz byæ pewien, ¿e ġwiat skanowania i drukowania nie bêdzie mia³ dla Ciebie tajemnic. PIS REŚCI Wprowadzenie ...................................................n...................................................n............. ........................15 Pytania ...................................................n...................................................n.................. Kiedy zadawać pytania? ...................................................n...................................................n... I ZACZNIJ OD KOŃCA............................................17 1. MUSISZ WIEDZIEĆ, DOKĄD ZMIERZASZ...................................................A...............19 ............................... 20 .......... 20 Z jakiego rodzaju pracą mamy do czynienia?.........n...................................................n......................... ...21 ......................21 Jaki rozmiar papieru?...................................................n...................................................n.... Ile arkuszy papieru?...................................................n...................................................n..... ........................21 W oparciu o arkusze drukarskie...................................................n.................................................. 22 .....................23 Impozycja ...................................................n...................................................n................ ............................ 24 Ile złamów? ...................................................n...................................................n.............. ................................25 Ile kopii? ...................................................n...................................................n............... Ile kolorów? ...................................................n...................................................n............. .............................25 Czy w projekcie występują elementy graficzne? ...................................................n................................ 26 Na jakim rodzaju papieru ma zostać wydrukowany projekt?...................................................n......... 27 ........................ 27 ...................... 27 .......... 28 ................... 28 .......... 28 Co trzyma to wszystko razem? ...................................................n............................................................ 29 Biurowe sposoby oprawy dokumentów i publikacji ...................................................n................ 29 Profesjonalne oprawy...................................................n...................................................n..... ............ 29 Kto będzie zajmował się drukowaniem? ...................................................n.............................................30 Czy opracowana przez Ciebie reklama drukowana jest przez wydawcę gazety lub czasopisma?...... 30 Lista celów ...................................................n...................................................n.............. ..............................31 Informacje dotyczące drukowania...................................................n.......................................................32 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O DRUKOWANIU W DOMU LUB W BIURZE ................33 Ogólne rozważania na temat drukarek ...................................................n...............................................34 ...................34 ................34 ................35 ....................35 ................36 ......................36 .................36 ...................36 Rozdzielczość...................................................n...................................................n............ Rozmiar papieru...................................................n...................................................n.......... Obszar zadruku ...................................................n...................................................n........... Wydajność ...................................................n...................................................n................ Koszty eksploatacji...................................................n...................................................n...... Czcionki ...................................................n...................................................n................. Pamięć RAM ...................................................n...................................................n............... Karta sieciowa ...................................................n...................................................n........... Kolor ...................................................n...................................................n.................... Powłoka...................................................n...................................................n.................. Wykończenie papieru ...................................................n...................................................n...... Gramatura ...................................................n...................................................n................ Inne parametry papieru...................................................n...................................................n... 6 S K A N O W A N I E I D R U K O W A N I E . J A K T O Z R O B I Ć ? A co z postscriptem? ...................................................n...................................................n..... Drukarki laserowe ...................................................n...................................................n........ Drukarki atramentowe ...................................................n...................................................n..... ......................37 Drukarki postscriptowe...................................................n...................................................n... ...........37 Drukarki niepostscriptowe ...................................................n...................................................n........37 Kiedy potrzebujesz postscriptu?...................................................n...................................................37 Drukowanie czcionek i rysunków postscriptowych na drukarkach niepostscriptowych.......37 ..................38 Czym jest drukarka atramentowa?...................................................n...............................................38 Rozdzielczość drukarek atramentowych ...................................................n....................................38 Monochromatyczne drukarki atramentowe ...................................................n..............................38 Kolorowe drukarki atramentowe...................................................n.................................................39 Zalety drukarek atramentowych ...................................................n..................................................39 Wady drukarek atramentowych ...................................................n.................................................. 40 Wysokiej klasy drukarki atramentowe ...................................................n....................................... 40 .......................41 Czym jest drukarka laserowa?...................................................n.......................................................41 Rozdzielczość drukarek laserowych ...................................................n............................................41 Monochromatyczne drukarki laserowe ...................................................n......................................41 Kolorowe drukarki laserowe ...................................................n.........................................................41 Wielofunkcyjne drukarki laserowe ...................................................n............................................. 42 Zalety drukarek laserowych...................................................n.......................................................... 42 Wady drukarek laserowych ...................................................n...................................................n. ...... 42 Wysokiej klasy drukarki cyfrowe — druk cyfrowy ...................................................n................... 42 Drukarki laserowe a naświetlarki ...................................................n.........................................................43 W jaki sposób używać drukarki laserowej w roli naświetlarki? ...................................................n43 Drukarki termosublimacyjne ...................................................n.............................................................. 44 Czym jest drukarka termosublimacyjna?...................................................n................................... 44 Rozdzielczość drukarek termosublimacyjnych ...................................................n........................ 44 Zalety drukarek termosublimacyjnych ...................................................n...................................... 44 Wady drukarek termosublimacyjnych ...................................................n....................................... 44 Dla kogo drukarka termosublimacyjna?...................................................n.................................... 44 Termiczne drukarki woskowe...................................................n...............................................................45 Rozdzielczość termicznych drukarek woskowych...................................................n.....................45 Zalety termicznych drukarek woskowych...................................................n...................................45 Wady termicznych drukarek woskowych ...................................................n...................................45 Drukarki do zadań specjalnych...................................................n............................................................45 ................................. 46 Faksy...................................................n...................................................n.................... .................. 46 Czym jest faks? ...................................................n...................................................n.......... Faksy komputerowe ...................................................n...................................................n........ ........... 46 Projektowanie korespondencji do faksowania...................................................n.......................... 46 3. PODSTAWY PROFESJONALNEGO DRUKU...................................................A..............47 Profesjonalne punkty usług poligraficznych ...................................................n.................................... 48 Małe drukarnie ...................................................n...................................................n........... ........................ 48 Profesjonalne drukarnie o zasięgu krajowym ...................................................n................................... 48 ............... 49 Kopiować czy drukować? ...................................................n...................................................n... ............ 49 ................. 49 Maszyna drukarska ...................................................n...................................................n........ Kserokopiarka...................................................n...................................................n............ S P I S T R E Ś C I 7 Różne techniki drukowania...................................................n...................................................n...............50 .....................50 Typografia ...................................................n...................................................n............... Fleksografia ...................................................n...................................................n............. .....................50 Technika wklęsłodrukowa — rotograwiura ...................................................n...............................51 .........................51 Staloryt...................................................n...................................................n................. Termografia...................................................n...................................................n.............. ....................51 ..........................51 Offset...................................................n...................................................n................... .......................52 Sitodruk ...................................................n...................................................n................. ....................52 Światłodruk ...................................................n...................................................n.............. Kolorowy druk cyfrowy...................................................n...................................................n.... ..........52 Metoda bezpośredniego naświetlania formy drukowej ...................................................n............52 .....................53 Co przynieść na spotkanie?...................................................n...........................................................53 .........................54 Jak znaleźć drukarnię? ...................................................n...................................................n... Jeśli budżet jest niski ...................................................n...................................................n.. II CO ROBI TEN KOMPUTER?..................................55 4. RÓŻNE TYPY APLIKACJI DO TWORZENIA PUBLIKACJI ..............................................57 Wybierz odpowiednie oprogramowanie...................................................n.............................................58 Aplikacje do przetwarzania tekstów ...................................................n....................................................58 Arkusze kalkulacyjne ...................................................n...................................................n..... .................... 60 Programy do tworzenia prezentacji ...................................................n.....................................................61 Programy do obróbki obrazów ...................................................n........................................................... 62 Wektorowe programy graficzne ...................................................n.......................................................... 64 Programy do komputerowego składu tekstu...................................................n......................................66 Funkcje związane z edycją tekstu...................................................n..................................................66 .................66 Funkcje graficzne...................................................n...................................................n........ ............................. 68 5. TRYBY KOLORÓW...................................................A...............................................69 ...................... 70 Głębokość bitowa ...................................................n...................................................n......... Czcionki ...................................................n...................................................n................. Jeśli chcesz poznać matematyczne podstawy opisywanych tutaj zagadnień, Tryb skala szarości...................................................n...................................................n...... Tryb bitmapowy ...................................................n...................................................n........... Poziomy ...................................................n...................................................n.................. kontynuuj lekturę (jeśli nie, pomiń tę część) ...................................................n..........................71 Głębokość bitowa a objętość pliku ...................................................n..............................................71 ...................... 72 ..................... 72 .........................73 Co skanować w skali szarości? ...................................................n......................................................73 ............................ 74 Wybór koloru w modelu RGB...................................................n...................................................n...75 ......................... 76 Wybór kolorów w modelu CMYK...................................................n.............................................. 77 Jaki tryb wybrać do skanowania i pracy nad projektem?...................................................n................. 78 Tryb indeksowany ...................................................n...................................................n......... ..................... 79 Przewodnik po trybach koloru...................................................n............................................................ 80 Tryby kolorów i głębokości bitowe...................................................n..................................................... 80 Tryb RGB...................................................n...................................................n................. Tryb CMYK...................................................n...................................................n................ 8 S K A N O W A N I E I D R U K O W A N I E . J A K T O Z R O B I Ć ? 6. OBRAZY RASTROWE I ROZDZIELCZOŚCI...................................................A..............81 Na początek istotne informacje ...................................................n.......................................................... 82 Rozdzielczość monitora a rozdzielczość drukarki...................................................n................... 82 Obraz rastrowy (kropki) a obraz wektorowy (linie) ...................................................n..................83 Kwestia rozdzielczości a drukarki atramentowe...................................................n........................83 Kwestia rozdzielczości a inne drukarki niebędące drukarkami laserowymi.............................83 Zgłębianie pojęcia piksela ...................................................n.................................................................... 84 Piksele i głębokość bitowa ...................................................n............................................................ 84 Piksele a rozdzielczość druku ...................................................n...................................................... 84 ...............85 Piksele, cale i monitor...................................................n...................................................n.. Zalecana rozdzielczość druku dla obrazów 1-bitowych...................................................n................... 86 Zalecana rozdzielczość obrazów 1-bitowych przeznaczonych ndo wydruku na drukarkach laserowych...................................................n...................................................n. .... 86 Zalecana rozdzielczość obrazów 1-bitowych przeznaczonych n Obraz półtonowy ...................................................n...................................................n.......... Zmiana rozdzielczości...................................................n...................................................n.... do wydruku na naświetlarkach ...................................................n................................................86 Rozdzielczość druku dla obrazów w skali szarości i obrazów kolorowych ..................................... 87 ................ 87 Liniatura rastra (lpi) ...................................................n...................................................n... ................. 88 Parametry rastra...................................................n...................................................n......... Liniatura rastra a rozdzielczość...................................................n................................................... 88 Czy jesteś zakłopotany? ...................................................n...................................................n.. ........... 88 Łamanie zasady proporcjonalności rozdzielczości i liniatury rastra........................................ 89 Jak ustalić wartość liniatury rastra?...................................................n............................................. 90 Tabelka wartości liniatur i rozdzielczości...................................................n...................................91 ..................... 92 Zmiana domyślnego obrazu półtonowego...................................................n................................ 92 Rodzaje wzorców półtonowych...................................................n....................................................93 ................... 94 ............... 94 Rozciąganie pikseli...................................................n...................................................n...... Piksele z powietrza...................................................n...................................................n...... .................95 Powiększanie obrazów rastrowych...................................................n.............................................. 96 Zmniejszanie obrazów rastrowych...................................................n.............................................. 97 Zachowanie wymiarów przy zmniejszaniu rozdzielczości...................................................n...... 97 Czy rozdzielczość może być za duża?...................................................n................................................. 97 Symbole zastępcze niskiej rozdzielczości...................................................n........................................... 98 Dlaczego używamy obrazów w niskiej rozdzielczości? ...................................................n............ 98 ................ 98 Dlaczego 75 ppi? ...................................................n...................................................n......... 7. OBRAZY WEKTOROWE ...................................................A.......................................99 Rodzaje obrazów wektorowych...................................................n..........................................................100 Zalety obrazów wektorowych ...................................................n............................................................. 101 ................. 101 Rozdzielczość...................................................n...................................................n............ Łatwość modyfikacji ...................................................n...................................................n...... ........... 101 Mniejsze objętości plików ...................................................n...................................................n........ 101 Ograniczenia obrazów wektorowych ...................................................n................................................102 Podgląd ekranowy ...................................................n...................................................n......... ............102 Drukowanie obrazów wektorowych na drukarkach niepostscriptowych...............................102 Panować nad krzywymi ...................................................n...................................................n..... .......102 Ograniczenia w zakresie fotorealizmu obrazów wektorowych.................................................103 Przeźroczyste i nieprzeźroczyste kształty na obrazach wektorowych ......................................103 S P I S T R E Ś C I 9 Pliki TIFF...................................................n...................................................n............... 8. FORMATY PLIKÓW...................................................A.............................................105 Wewnętrzne formaty plików ...................................................n...................................................n...........106 Formaty zewnętrzne...................................................n...................................................n....... ...................107 Eksportowanie lub zapisywanie plików w formatach zewnętrznych.......................................107 Importowanie i otwieranie plików zewnętrznych ...................................................n...................107 .............................108 Skanowanie obrazów do formatu TIFF...................................................n.....................................108 Parametr określający porządek bajtów (byte order)...................................................n.................108 Kompresja LZW ...................................................n...................................................n............ ............108 Pliki EPS (wersja wektorowa) ...................................................n..............................................................109 Pliki EPS (wersja rastrowa) ...................................................n.................................................................. 110 Opcja podglądu „Preview”...................................................n...................................................n. ...... 110 Kodowanie w EPS...................................................n...................................................n.......... .............111 Obraz półtonowy ...................................................n...................................................n.......... .............111 Funkcja przeniesienia (transfer function)...............n...................................................n...................111 .............................111 ................. 112 ............ 112 ................. 112 ................ 113 ............................. 113 ........................... 113 ............................ 114 ............. 114 Pliki PDF ...................................................n...................................................n................ ............................ 115 Pliki postscriptowe lub wydruki do pliku...................................................n......................................... 116 Który format wybrać? ...................................................n...................................................n..... .................. 116 Pliki BMP (Windows) ...................................................n...................................................n...... Pliki WMF (Windows)...................................................n...................................................n...... Pliki GIF ...................................................n...................................................n................ Pliki PNG ...................................................n...................................................n................ Pliki JPEG...................................................n...................................................n............... Pliki DCS...................................................n...................................................n................ Pliki PICT (Macintosh) ...................................................n...................................................n... PICT a Photoshop ...................................................n...................................................n......... Kompresja JPEG...................................................n...................................................n........... Co to jest separacja?...................................................n...................................................n.... III ŚWIAT KOLORU...............................................117 9. DRUKOWANIE W PROCESIE CZTEROKOLOROWYM...............................................119 Co to są kolory rozbarwień? ...................................................n...............................................................120 Wykres kolorów rozbarwień...................................................n...................................................n............120 Definiowanie kolorów rozbarwień...................................................n.................................................... 121 Kolory CMYK tylko w projektach CMYK! ...................................................n.............................. 121 .......................122 Kanały a formy......................................n...................................................n........................ ................123 Jakiego koloru są rozbarwienia? ...................................................n.................................................123 ..................123 Zrób to sam! ...................................................n...................................................n............. .........................124 ...................124 ............124 Ustawianie kątów rastra...................................................n...................................................n.. ..................125 Odcienie kolorów rozbarwień...................................................n............................................................126 Sumowanie farb...................................................n...................................................n........... ......................127 Kolor znaków pasowania (paserów) ...................................................n..................................................127 Technologia Multi-inks...................................................n...................................................n... .................128 Efekt mory...................................................n...................................................n............... Unikaj efektu mory ...................................................n...................................................n....... Rastry koloru ...................................................n...................................................n............ 1 0 S K A N O W A N I E I D R U K O W A N I E . J A K T O Z R O B I Ć ? Czym jest Pantone? ...................................................n...................................................n....... 10. KOLORY SPECJALNE I DUOTONY ...................................................A.....................129 Czym są kolory specjalne?...................................................n...................................................n................130 Oszczędność pieniędzy...................................................n...................................................n.... .........130 Dopasowanie kolorów...................................................n...................................................n...... ........130 Efekty metaliczne ...................................................n...................................................n........ .............. 131 Efekty druku fluorescencyjnego...................................................n................................................. 131 Lakierowanie ...................................................n...................................................n............. ................. 131 ....................132 ......132 Dawno, dawno temu…...................................................n...................................................n....... Dobieranie kolorów ...................................................n...................................................n....... ...........132 Systemy kolorów specjalnych innych firm...................................................n...............................132 Próbniki kolorów specjalnych...................................................n............................................................ 133 Używaj próbnika, a nie monitora ...................................................n.............................................. 133 Efekty, które można uzyskać dzięki kolorom specjalnym ...................................................n.............134 Odcienie — tinty...................................................n...................................................n......... ..............134 Mieszanie kolorów specjalnych przez nadrukowywanie ...................................................n........ 135 Kolorowanie zdjęć...................................................n...................................................n........ .............136 Rozpoznawanie kolorów specjalnych ...................................................n...............................................137 Kąty rastra dla kolorów specjalnych...................................................n..................................................137 Duotony ...................................................n...................................................n.................. ...........................138 Duotony w programie Adobe Photoshop ...................................................n................................138 Sztuczne duotony...................................................n...................................................n......... .............139 Spójrzmy, jak to przebiega ...................................................n..................................................................140 Definiowanie koloru specjalnego ...................................................n..............................................140 Ujednolicanie kolorów specjalnych...................................................n...........................................141 .......142 Ostateczny wybór koloru ...................................................n...................................................n.. 11. USTALENIE LICZBY KOLORÓW...................................................A.........................143 ................144 Drukowanie w jednym kolorze ...................................................n..................................................144 Druk dwukolorowy...................................................n...................................................n......... ..........144 ............145 Druk trójkolorowy ...................................................n...................................................n........ .........145 Druk pełnokolorowy ...................................................n...................................................n....... .........145 Druk sześciokolorowy ...................................................n...................................................n..... Druk wysokiej jakości ...................................................n...................................................n.... ...........146 ......................146 Liczba kolorów w druku...................................................n...................................................n... Separacja barwna ...................................................n...................................................n......... IV WPROWADZANIE DANYCH DO KOMPUTERA..147 12. SKANERY I SKANOWANIE...................................................A.................................149 Zasady działania skanerów...................................................n...................................................n...............150 Skanery pracują w systemie RGB...................................................n................................................150 ..........150 Skanowane materiały ...................................................n...................................................n...... ............. 151 Głębokość bitowa ...................................................n...................................................n......... Rozdzielczość skanera ...................................................n...................................................n.... .......... 151 S P I S T R E Ś C I 1 1 Rodzaje skanerów...................................................n...................................................n......... Typy aparatów cyfrowych ...................................................n...................................................n.. .....................152 Skanery ręczne lub skanery szczelinowe...................................................n....................................152 .................152 Skanery płaskie...................................................n...................................................n.......... ............. 153 Skanery do slajdów ...................................................n...................................................n....... Skanery bębnowe ...................................................n...................................................n.......... ............. 153 Oprogramowanie OCR do rozpoznawania tekstów...................................................n............... 153 Przygotowania do skanowania ...................................................n...........................................................154 Oprogramowanie do obsługi skanera ...................................................n...............................................155 Ustawianie rozdzielczości ...................................................n...................................................n........156 Tryb koloru ...................................................n...................................................n.............. ..................157 Skalowanie podczas skanowania...................................................n................................................157 Wyostrzanie...................................................n...................................................n.............. ..................157 Ustawianie kontrastu i kolorów ...................................................n.................................................158 Skanowanie obrazów drukowanych ...................................................n..................................................159 Skanowanie drukowanych obrazów kreskowych...................................................n.....................160 Skanowanie barwionej grafiki kreskowej ...................................................n.................................. 161 Skanowanie wydrukowanych obrazów w skali szarości...................................................n..........162 Skanowanie wydrukowanych obrazów kolorowych ...................................................n...............162 Usuwanie wzoru rastra z wydrukowanych obrazów...................................................n................163 O skanowaniu w świetle prawa...................................................n...........................................................164 13. APARATY CYFROWE I STANDARD KODAK PHOTOCD........................................165 ..............166 Matryce liniowe lub statyczne ...................................................n....................................................166 Cyfrowe wkładki do aparatów studyjnych...................................................n................................167 Jednoobiektywowe lustrzanki cyfrowe...................................................n......................................167 Popularne cyfrowe aparaty kompaktowe...................................................n..................................167 Rozdzielczość aparatów cyfrowych ...................................................n...................................................168 Rozdzielczość aparatów studyjnych ...................................................n..........................................168 Rozdzielczość profesjonalnych aparatów cyfrowych...................................................n..............168 Rozdzielczości popularnych aparatów cyfrowych ...................................................n..................168 Kolor ...................................................n...................................................n.................... ...............................169 Formaty pliku i kompresja...................................................n...................................................n...............170 Kilka słów na temat formatu FlashPix ...................................................n.............................................. 171 Korzystanie z popularnych aparatów cyfrowych ...................................................n............................ 171 ....................172 Kodak Photo CD...................................................n...................................................n........... Jak utworzyć Photo CD?...............................n...................................................n....................... ........172 Rozdzielczość obrazów na płytach Photo CD ...................................................n.........................172 14. BANKI FOTOGRAFII I KLIPARTÓW ...................................................A....................173 Historia banków fotografii tematycznych i klipartów ...................................................n...................174 Jak je dostać?...................................................n...................................................n........... ............................175 Zdjęcia do celów prezentacji...................................................n...............................................................175 Formaty zdjęć z banków zdjęć ...................................................n............................................................176 ...............176 Jaki rodzaj skanu? ...................................................n...................................................n....... ..........176 Rozdzielczość obrazu ...................................................n...................................................n..... Jaki tryb koloru? ...................................................n...................................................n........ ................177 Fotografie w kolorze indeksowanym...................................................n.........................................177 Fotografie w formacie CMYK ...................................................n....................................................177 Ścieżki obcinania...................................................n...................................................n........ ...............178 1 2 S K A N O W A N I E I D R U K O W A N I E . J A K T O Z R O B I Ć ? Kliparty...................................................n...................................................n................. Regulacje prawne...................................................n...................................................n......... Formaty czcionek ...................................................n...................................................n......... ..............................179 Formaty rysunków ...................................................n...................................................n......... ...........179 Kompozycje złożone — obrazy kompletne ...................................................n.............................179 Grupy zagnieżdżone ...................................................n...................................................n....... ..........179 ......................180 Umowa dotycząca praw autorskich ...................................................n...........................................180 .............180 Autoryzacja zdjęcia ...................................................n...................................................n...... 15. CZCIONKI I KSZTAŁTY...................................................A.....................................181 .....................182 Czcionki typu PostScript Type 1 ...................................................n................................................182 ...........182 Czcionki TrueType ...................................................n...................................................n........ Adobe Type Manager (ATM) ...................................................n...................................................n. .........183 Technologia Multiple Masters ...................................................n...................................................183 ...................184 Dlaczego stylizacja czcionek nie zawsze działa?...................................................n.......................184 Mamy zatem do czynienia z metodą prób i błędów...................................................n................185 .....................186 Styl cienia i obwiedni...................................................n...................................................n... .............186 Nie koloruj małych napisów.............................n...................................................n..................... Linie włosowe...................................................n...................................................n............ .........................187 Skalowanie linii wektorowych...................................................n............................................................188 Wypełnianie linii...................................................n...................................................n........ .......................188 Przekształcanie tekstu w krzywe ...................................................n.........................................................189 ...................190 Oto reguła swobody ...................................................n...................................................n....... ......................190 Stylizowanie czcionek...................................................n...................................................n.... Lecz…...................................................n...................................................n.................... V DRUKOWANIE PROJEKTU..................................191 16. WYDRUK W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI ...................................................A.......193 Czym jest studio graficzne (naświetlarnia) lub punkt usług poligraficznych?...............................194 Koordynacja działań na linii studio graficzne — drukarnia ...................................................n.195 Specyfikacja wydruku ...................................................n...................................................n..... ..........195 Jak znaleźć odpowiednią naświetlarnię? ...................................................n...................................195 Co wysyłać do naświetlarni? ...................................................n...............................................................196 Funkcja automatycznego przygotowywania projektu dla naświetlarni ..................................197 Na jakim nośniku zanieść projekt do naświetlarni?...................................................n................198 Pułapkowanie, czyli zakładki...................................................n..............................................................199 .......................... 200 Impozycja ...................................................n...................................................n................ Plan pracy ...................................................n...................................................n............... ............................201 Jak mogą postępować prace nad projektem: dwie możliwości..................................................201 Wysyłanie plików typu Acrobat (PDF) do naświetlarni ...................................................n................ 202 Wysyłanie projektu reklamy ...................................................n.............................................................. 202 17. SPECYFIKACJA WYDRUKU...................................................A................................203 .............. 204 Informacje o kliencie ...................................................n...................................................n.... ........... 204 Informacje związane ze sposobem dostarczenia pracy ...................................................n.......... 205 Wypełnianie formularza ...................................................n...................................................n... S P I S T R E Ś C I 1 3 Parametry kliszy...................................................n...................................................n......... Znaki drukarskie ...................................................n...................................................n......... Informacje o plikach i nośnikach ...................................................n............................................. 205 Obrót informacji...................................................n...................................................n......... ............. 205 Informacje o użytych czcionkach ...................................................n.............................................206 Zakres stron (nie zapomnij wydrukować wszystkich stron)...................................................n.. 207 Rodzaj wydruku...................................................n...................................................n........... ............. 207 ....................... 208 Negatyw czy pozytyw?...................................................n...................................................n..... ......... 208 Emulsja: na dole czy na górze?...................................................n................................................... 208 ..................... 209 ............... 209 ....................... 209 ......... 209 .....................210 Rozdzielczość (dpi) ...................................................n...................................................n...... Liniatura rastra (lpi)...................................................n...................................................n... .......................210 Formy drukowe dla rozbarwień ...................................................n.........................................................210 .......................210 Próby kolorów ...................................................n...................................................n............ Inne informacje ...................................................n...................................................n.......... .......................210 Informacje dotyczące przedruków...................................................n.....................................................210 Znacznik cięcia ...................................................n...................................................n.......... Pasery...................................................n...................................................n................... Pasek kalibracji kolorów...................................................n...................................................n. 18. ZAKŁADKI ...................................................A...................................................A....211 Co to jest i dlaczego to robimy? ...................................................n.........................................................212 Wybijanie, czyli eliminacja koloru ...................................................n....................................................212 Zakładki...................................................n...................................................n................. .............................213 Zakładki wpuszczone i wypuszczone ...................................................n........................................213 ..........213 Który sposób wybrać? ...................................................n...................................................n..... .................214 Trzymaj kolory z daleka ...................................................n...................................................n.. .........214 Przebitka czyli nadruk ...................................................n...................................................n... ...........215 Stosuj druk czterokolorowy...................................................n........................................................216 Czy powinieneś stosować pułapkowanie?...................................................n.........................................216 Unikaj pułapkowania ...................................................n...................................................n...... 19. PRÓBY...................................................A...................................................A..........217 Sprawdzanie na monitorze ...................................................n...................................................n. .............218 Próby druku tekstu i obrazów wektorowych...................................................n....................................218 ....................218 Separacja na papierze ...................................................n...................................................n.... Cyfrowe próby koloru ...................................................n...................................................n..... .................219 ....................219 Próba nakładkowa...................................................n...................................................n......... ...................... 220 Próba zdjęciowa ...................................................n...................................................n.......... Próby kliszowe ...................................................n...................................................n........... ....................... 220 Rzeczywisty druk próbny w drukarni ...................................................n...............................................221 Próby w procesie bezpośredniego naświetlania form drukarskich ..................................................221 Korygowanie klisz i form drukowych ...................................................n.............................................. 222 A jeśli publikacja zostanie wydrukowana?...................................................n....................................... 222 20. CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE...................................................A...........................223 Raporty o dokumentach ...................................................n...................................................n.... ............. 224 Oprogramowanie do testowania projektu...................................................n.......................................224 Lista czynności sprawdzających ...................................................n........................................................ 224 Materiały do wysłania ...................................................n...................................................n.... .................. 225 1 4 S K A N O W A N I E I D R U K O W A N I E . J A K T O Z R O B I Ć ? .................. 225 Plik z układem strony ...................................................n...................................................n.... Kolory ...................................................n...................................................n................... ............................. 226 Obrazy umieszczone lub wstawione...................................................n................................................. 226 ........................ 227 Tekst i czcionki...................................................n...................................................n......... Wymagania opcjonalne...................................................n...................................................n..... .............. 227 .................... 228 A teraz do drukarni!...................................................n...................................................n..... 21. TESTY WIEDZY I PROJEKTY...................................................A...............................229 Test ze znajomości materiału zawartego w rozdziale 2.: Podstawowe informacje o drukowaniu w domu lub w biurze...................................................n.. 230 Projekty na podstawie rozdziału 3.: Podstawy profesjonalnego druku ...........................................231 Test ze znajomości materiału zawartego w rozdziale 4.: Różne typy aplikacji do tworzenia publikacji...................................................n............................. 232 Test ze znajomości materiału zawartego w rozdziale 5.: Tryby kolorów .........................................233 Test ze znajomości materiału zawartego w rozdziale 6.: Obrazy rastrowe i rozdzielczość .......... 234 Test ze znajomości materiału zawartego w rozdziale 8.: Formaty plików.......................................235 Test ze znajomości materiału zawartego w rozdziale 9.: Druk w procesie czterokolorowym ......236 Projekty na podstawie rozdziału 10.: Drukowanie przy użyciu kolorów specjalnych.................. 237 Projekty na podstawie rozdziału 11.: Ustalenie liczby kolorów ...................................................n.... 238 Test ze znajomości materiału zawartego w rozdziale 12.: Skanery i skanowanie........................... 239 Test ze znajomości materiału zawartego w rozdziale 13.: Aparaty cyfrowe i standard Kodak Photo CD ...................................................n............................ 240 Test ze znajomości materiału zawartego w rozdziale 14.: Banki fotografii i klipartów.................241 Test ze znajomości materiału zawartego w rozdziale 15.: Czcionki i kontury............................... 242 Test ze znajomości materiału zawartego w rozdziale 16.: Wydruki w wysokiej rozdzielczości ... 243 Test ze znajomości materiału zawartego w rozdziale 18.: Zakładki................................................. 244 Test ze znajomości materiału zawartego w rozdziale 19.: Próby...................................................n... 244 DODATKI ...................................................A..........245 A ODPOWIEDZI...................................................A...................................................A..247 SKOROWIDZ...................................................A...................................................A.......251 ODSTAWY ROFESJONALNEGO RUKU Drukowanie jest wielokrotnym powielaniem obrazów. Utworzenie obrazu lub ry- sunku jest sztuką, reprodukcja obrazu w wielu egzemeplarzach jest drukowaniem. Ludzkość zna druk od wieków. Chociaż Gutenberg skonstruował pierwsze ruchome czcionki w roku 1440, Chińczycy i Koreańczycy drukowali za pomocą bloków już w 1041 roku. W książce tej używamy terminu „profesjonalne drukowanie” w celu opisania wszystkich czynności związanych z drukiem, a realizowanych w specjalistycznych punktach usługowych lub drukarniach. Nie chodzi tutaj o punkty usług kserogra- ficznych ani o biurowe kserokopiarki. 4 8 S K A N O W A N I E I D R U K O W A N I E . J A K T O Z R O B I Ć ? Profesjonalne punkty usług poligraficznych Sieci poligraficznych zakładów usługowych powstały z niewielkich punktów usługowych i labora- toriów poligraficznych i oferują każdą możliwą usługę druku. Dla wielu małych firm takie profe- sjonalne punkty usługowe oferują możliwości, które dotychczas posiadały jedynie specjalne działy odpowiedzialne za publikacje i reklamę w wielkich keorporacjach. Większość punktów usługowych posiada niesłychanie zaawansowane urządzenia, w tym wysoko- wydajne kserokopiarki mogące segregować i zszywać obszerne publikacje w bardzo krótkim czasie. Znajdziemy tam również kolorowe kserokopiarki, kserokopiarki wielkoformatowe i urządzenia do okładania i bindowania dokumentów. Niektóre punkty wynajmują klientom komputery i drukarki na godziny, na miejscu można wtedy wydrukować swoje prace na znajdujących się tam zwykłych drukarkach biurowych, a także na drukarkach wysokiej klasy oraz naświetlarkach. Wiele firm uświadomiło sobie, że to, co kiedyś drukowane było w małych drukarniach, może być z powodzeniem wydrukowane w punkcie usług poligraficznych. W miarę, gdy małe drukarnie miały coraz mniej pracy i zleceń, w ich ofercie obok tradycyjnego druku pojawiło się również kopiowanie lub całkowicie zmieniły swoją ofertę na usługi druku cyfrowego. Jednak nadal musi- my znać różnicę między drukiem a kserowaniem. Małe drukarnie Małe drukarnie specjalizują się w obsłudze lokalnych firm oraz przedsiębiorstw, w związku z czym drukują gazety, broszury, zaproszenia, papeterie, etykiety, koperty, karty menu, druki, formularze, wizytówki, naklejki, katalogi itd. Po inwazji sieci punktów usługowych małe drukarnie odpowie- działy na atak, dlatego większość z nich oferuje usługie druku cyfrowego lub usługi kserograficzne. Profesjonalne drukarnie o zasięgu krajowym Profesjonalne, duże drukarnie są ogromnymi przedsiębiorstwami drukującymi gazety ogólnokra- jowe, książki, opakowania, oferty handlowe lub roczne raporty dla głównych korporacji z całego świata. Większość tych drukarni zajmuje się wyłącznie tradycyjnym drukowaniem lub drukowa- niem cyfrowym na dużych maszynach. 3 : P O D S T A W Y P R O F E S J O N A L N E G O D R U K U 4 9 Kopiować czy drukować? W miarę, gdy kserokopiarki, zwłaszcza kolorowe, stają się coraz bardziej zaawansowane, wybór między tradycyjnym drukiem a kopiowaniem jest coraz trudniejszy. Decyzja nie jest prosta. Istnie- je wiele kryteriów, które musimy wziąć pod uwagę. Otoe pewne wskazówki. Kryterium Jakość Istnieje oczywista różnica między wyglądem dokumentu kserowanego a dokumentu drukowanego. Jeśli chcesz najwyżs
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skanowanie i drukowanie. Jak to zrobić?
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: