Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00400 008537 10744624 na godz. na dobę w sumie
Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze - ebook/pdf
Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 255
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6143-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze. Przedmiotem pracy jest ciąg działań prawnych od skargi do sądu administracyjnego do orzeczenia sądu. Autor omawia zakres przedmiotowy oraz podmiotowy skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze, przesłanki formalne i materialne dopuszczalności wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, a także konstrukcję środka stosowanego przez sąd administracyjny w tego rodzaju sprawach.

Publikacja dostarcza odpowiedzi m.in. na takie pytania, jak: czy skarga jest środkiem ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, czy też pełni szerszą funkcję środka ochrony prawnej interesów członków wspólnoty samorządowej, bądź ochrony obiektywnej praworządności; jak należy rozumieć samodzielność jednostek samorządu terytorialnego, jakie są jej elementy i granice; jakie są gwarancje i instrumenty ochrony oraz komu one przysługują; jakie są przesłanki zaskarżenia i jakie są podstawy wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwego rozstrzygnięcia organu nadzoru oraz czy istnieje model prawidłowego rozstrzygnięcia nadzorczego; w końcu czy kompetencja judykacyjna sądów administracyjnych jest wystarczająca i skuteczna jako gwarancja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO NA ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE MICHAŁ  PRUS Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MICHAŁ PRUS • SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO NA ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Polecamy nasze publikacje: Marcin Łolik WSPÓŁCZESNE PRAWO KONTRAKTÓW – WYBRANE ZAGADNIENIA Wojciech Iwański UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO OBJĘTEGO BANKOWOŚCIĄ INTERNETOWĄ Konrad Politowicz GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM Paweł Czarnecki POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC OSÓB WYKONUJĄCYCH PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO Jan Lic SPÓŁKA CYWILNA. PROBLEMY PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Ewa Rott-Pietrzyk WYKŁADNIA UMÓW W PRAWIE MODELOWYM I WSPÓLNYM EUROPEJSKIM PRAWIE SPRZEDAŻY (CESL) www.ksiegarnia.beck.pl SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO NA ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE MICHAŁ PRUS WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6142-0 ISBN e-book 978-83-255-6143-7 Spis treści Wykaz skrótów   ...............................................................................................................  II Wykaz literatury   ............................................................................................................  IX Wykaz orzecznictwa   .....................................................................................................  XXIII Rozdział I. Zagadnienia wstępne   ...............................................................................  1 § 1.   Cel i zakres badań ............................................................................................  1 § 2.   Konstrukcja stosunku nadzorczego jako podstawowe narzędzie  badawcze ............................................................................................................  6 § 3.   Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego a legalność  działania samorządu terytorialnego .............................................................  Rozdział II. Zakres przedmiotowy skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze   .........  § 1.   Przedmiot skargi w świetle rozgraniczenia pojęć akt nadzoru  i rozstrzygnięcie nadzorcze ............................................................................  § 2.   Przedmiotowo istotne elementy rozstrzygnięć nadzorczych  wyznaczające przedmiot skargi do sądu administracyjnego ...................  § 3.   Rozstrzygnięcia nadzorcze skierowane przeciwko aktom prawnym  organów jednostek samorządu terytorialnego ............................................  § 4.   Rozstrzygnięcia nadzorcze skierowane przeciwko organom jednostek  samorządu terytorialnego ..............................................................................  § 5.   Zagadnienie objęcia zakresem skargi wejścia w kompetencje organów  jednostek samorządu terytorialnego w razie ich bezczynności ...............  Rozdział III. Zakres podmiotowy skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze   .........  § 1.   Legitymacja wspólnoty samorządowej do wniesienia skargi  na rozstrzygnięcie nadzorcze .........................................................................  § 2.   Legitymacja do złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze  a reprezentacja jednostek samorządu terytorialnego ................................  § 3.   Zagadnienie dopuszczalności rozszerzenia zakresu podmiotowego  skargi na rozstrzygnięcia nadzorcze poza stosunek nadzorczy ...............  Rozdział IV. Konstrukcja skargi jako czynności zaskarżenia   ............................  § 1.   Przesłanki dopuszczalności skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze  do sądu administracyjnego ............................................................................  32 41 41 46 53 61 72 77 77 100 114 134 134  143 165 182 182 185 204 215 223 Spis treści § 2.   Przesłanki materialne dopuszczalności skargi na rozstrzygnięcie  nadzorcze do sądu administracyjnego .........................................................  § 3.   Przesłanki formalne dopuszczalności skargi na rozstrzygnięcie  nadzorcze do sądu administracyjnego .........................................................  Rozdział V. Zastosowanie środka prawnego przez sąd administracyjny wobec rozstrzygnięć nadzorczych   ......................................................................  § 1.   Charakter kompetencji judykacyjnej sądu administracyjnego  w sprawach skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze ........................................  § 2.   Zastosowanie środka prawnego przez sąd administracyjny  na podstawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze a wadliwość  rozstrzygnięcia nadzorczego ..........................................................................  § 3.   Skutki prawne wyroków uwzględniających skargi na rozstrzygnięcie  nadzorcze ...........................................................................................................  Wnioski   ............................................................................................................................  Indeks rzeczowy  ..............................................................................................................  I Wykaz skrótów 1. Akty prawne EuropKartaSamLok ............  Europejska  Karta  Samorządu  Lokalnego,  sporządzona  w Strasburgu 15.10.1985 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607  ze zm.) KC .........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) Konstytucja RP ...................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KPA ......................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC ......................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) NSAU ...................................  ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym  (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) PostAdmU ...........................  ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami  administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) ProkU ...................................  ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270,  poz. 1599 ze zm.) PrUSA ..................................  ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyj- nych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) RegIzbObrachU ..................  ustawa z  7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych  (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) RPDU ...................................  ustawa z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6,  poz. 69 ze zm.) RPOU ...................................  ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j.  Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) SamGminU .........................  ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 594 ze zm.) SamGminU90 .....................  ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16,  poz. 95 ze zm.) SamPowiatU ........................  ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 595 ze zm.) II Wykaz skrótów SamWojU .............................  ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 596 ze zm.) 2. Organy i instytucje TK .........................................  Trybunał Konstytucyjny NSA ......................................  Naczelny Sąd Administracyjny  SN .........................................  Sąd Najwyższy WSA .....................................  Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. .....................................  Dziennik Ustaw ONSA ...................................  Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSNAPiUS ..........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna,  Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP .......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich  PiP ........................................  Państwo i Prawo ST ..........................................  Samorząd Terytorialny 4. Inne art.  ........................................  artykuł Nr  .........................................  numer poz. .......................................  pozycja ust. ........................................  ustęp s.  ...........................................  strona zob. .......................................  zobacz III Wykaz literatury Adamiak B., Gradacja naruszenia procesowego prawa administracyjnego, PiP 2012, Nr 3 Adamiak B., Koncepcja budowy systemu weryfikacji, [w:] System Prawa administracyj- nego. Prawo procesowe. t. 9, pod red. R. Hausera, A. Wróbla, Z. Niewiadomskiego,  Warszawa 2010 Adamiak B., Konstrukcja sankcji nieważności uchwały jako gwarancja samodzielności  wspólnoty samorządowej, [w:] Granice samodzielności wspólnot samorządowych, pod  red. E. Ury, Rzeszów 2005 Adamiak B., Kontrola postępowania administracyjnego przez sąd administracyjny, [w:]  Kontrola działania administracji, pod red. K. Nowackiego, Wrocław 2010 Adamiak B., Nauka postępowania administracyjnego a inne dyscypliny wiedzy w sfe- rze badań nad administracją publiczną, [w:] Współzależność dyscyplin badawczych  w sferze administracji publicznej, pod red. S. Wrzoska, M. Domagały, J. Izdebskiego, T. Stanisławskiego, Warszawa 2010 Adamiak B., Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego, Wrocław  Adamiak B., Państwo prawa a koncepcja legitymacji procesowej strony w postępowaniu  administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCLXI, Wrocław 1999 Adamiak B., Prawomocność rozstrzygnięć nadzorczych, [w:] Z problematyki prawa admi- nistracyjnego i nauki administracji, Poznań 1999  Adamiak B., Rozstrzygnięcia nadzorcze a środki nadzoru w postępowaniu admini- stracyjnym, [w:] Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane  Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji 45-lecia pracy naukowej, pod. red  Z. Niewiadomskiego, Przemyśl 2000 Adamiak B., Wadliwość decyzji administracyjnej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo  CLI, Wrocław 1986 Adamiak B., Wpływ koncepcji ustrojowych na instytucje procesowe prawa administracyj- nego, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, pod red. E. Ury, Rzeszów  2001 Adamiak B., Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu samorzą- 1980 Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadmi- du terytorialnego, ST 1997, Nr 4 nistracyjne, Warszawa 2007 Adamiak B., Borkowski J., Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności gminy, ST  Adamiak B., Borkowski J., Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych,  1991, Nr 1–2 Warszawa 2009 IX Wykaz literatury Agopszowicz A., [w:] Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, pod red.  A. Agopszowicza, Warszawa 1999 Agopszowicz A., [w:] A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samorządzie terytorialnym.  Agopszowicz A., [w:] A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samorządzie terytorialnym.  Komentarz, Warszawa 2000 Komentarz, Warszawa 1999 Bandarzewski K., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku  z 7.2.2006, II SA/Bk 61/06, Przegląd Prawa Publicznego 2007, Nr 5 Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Aktualne spory o skargę na uchwałę rady gmi- ny, ST 2004, Nr 7–8 Bąkowski T., O relacjach zachodzących pomiędzy administracyjnym prawem ustrojowym  i postępowaniem administracyjnym na podstawie kilku przykładów, [w:] Kodyfikacja  postępowania administracyjnego na 50-lecie, k.p.a., pod red J. Niczyporuka, Lublin  2010 Bąkowski T., Brzeski M., Laskowska M., Samodzielność gminy w świetle Konstytucji i usta- wodawstwa zwykłego, [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze admini- stracji publicznej, pod red. S. Wrzoska, M. Domagały, J. Izdebskiego, T. Stanisławskiego,  Warszawa 2010 Bąkowski T., Giętkowski R., Leksykon prawa administracyjnego, pod red. E. Bojanowskiego,  K. Żukowskiego, Warszawa 2009 Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1974 Bigo T., Prawo administracyjne. Część ogólna (stenogram z wykładów uniwersyteckich),  Lwów 1932 nym, Lwów 1928 Góra 1996 Bigo T., Stanowisko związków publiczno-prawnych w polskim systemie administracyj- Bigo T., Zwiazki publiczno-prawne, Warszawa 1928 (reprint)  Bigo T., Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928 Bladowski B., Nowy system odwoławczy w postępowaniu cywilnym, Warszawa–Zielona  Bladowski B., Przesłanki dopuszczalności rewizji cywilnej, Warszawa 1982 Błaś A., Konstrukcja prawna samodzielności jednostki samorządu terytorialnego, [w:]  Granice samodzielności wspólnot samorządowych. Międzynarodowa Konferencja  Naukowa. Baranów Sandomierski 22–25.5.2005, Rzeszów 2005 Błaś A., Problem samodzielności działania organów administracji publicznej i samodziel- ności jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Problemy prawne działalności samo- rządu terytorialnego, Opole 2002 Boć J., Kontrola prawna administracji, [w:] Prawo administracyjne, Wrocław 2007 Boć J., Pięć podstawowych problemów samorządu terytorialnego, [w:] Studia nad samo- rządem terytorialnym, pod red. A. Błasia, Wrocław 2002 Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2002  Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007 Boć J., [w:] Administracja publiczna, pod red. J. Bocia, Wrocław 2004 X Wykaz literatury Bogusz M., Powaga rzeczy osądzonej nowym postępowaniu sądowoadministracyjnym,  Bogusz M., Zaskarżanie decyzji administracyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,  PiP 2004, Nr 6 Warszawa 1997 Bojanowski E., Konstrukcja kompetencji organu administracji państwowej, Zeszyty  Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego 1981, z. 1 Bojanowski E., [w:] Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami admini- stracyjnymi, pod red. J. Langa, Warszawa 2005 Bojarski K., Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] Nadzór i kontrola w systemie  wykonywania administracji publicznej, pod red. M. Czuryk, M. Karpiuka, Warszawa  2010 Borkowski J., Kontrola zgodności z prawem decyzji administracyjnych sprawowana przez  Naczelny Sąd Administracyjny, Nowe Prawo 1985, Nr 9 Borkowski J., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego.  Komentarz, Warszawa 2004 Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006 Brzeziński W., Nauka administracji i prawo administracyjne, Toruń 1950 Bülow O., Die Lehre von den Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen, Giessen  Chmielnicki P., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w Polsce,  Chmielnicki P. (red.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2007  Chmielnicki P., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. P. Chmielnickiego,  Chmielnicki P., [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, pod red. P. Chmiel nickiego,  1968 Warszawa 2006 Warszawa 2010 Warszawa 2007 Chmielnicki P.,  [w:]  Komentarz  do  ustawy  o  samorządzie  powiatowym,  pod  red.  P. Chmielnickiego, Warszawa 2005 Chmielnicki P., Kisiel W., Rozstrzygnięcie nadzorcze i zarządzenie zastępcze: alternatywa  czy współwystępowanie?, Finanse Komunalne 2005, Nr 7–8 Chróścielewski W., Sądowa kontrola rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących samorządu  terytorialnego, ST 1994, Nr 10 munalną, Warszawa 1995 munalną, Warszawa 1995 Warszawa 2009 Chróścielewski W., Kmieciak Z., Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością ko- Chróścielewski W., Kmieciak Z., Postępowanie w sprawach nadzoru nad działalnością ko- Chróścielewski W., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne,  Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984 Cieślak S., W kwestii możliwości przyjęcia odmiennych skutków procesowych niezachowa- nia przez skarżącego wymagań prawnych apelacji, kasacji, zażalenia, Monitor Prawniczy  2002, Nr 11 XI Wykaz literatury Dalka S., Sądowe postępowanie cywilne. Założenia ogólne i proces cywilny, Gdańsk  Dauter B., Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, Warszawa 2009 Dauter B., [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postę- powaniu przed sądem administracyjnym. Komentarz, Warszawa 2009 Dauter B., Drachal J., Niezgódka-Medek M., Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed  sądami administracyjnymi, Warszawa 2005 Dawidowicz W., Kilka refleksji na temat stosunku administracyjnoprawnego Franciszka  Longchampsa, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 167, Wrocław 1972  Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 1962 Dawidowicz W., Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa 1974 Dawidowicz W., Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, Warszawa  1984 1970 Dąbek D., Zimmermann J., Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w ustawodaw- stwie i orzecznictwie prokonstytucyjnym, [w:] Samorząd terytorialny. Zasady ustrojo- we i praktyka, pod red. P. Sarneckiego, Warszawa 2005 Dąbek D., Klonowski K., [w:] Jednolitość orzecznictwa sądowoadministracyjnego w spra- wach samorządowych, pod red. J. Filipka, I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosza, Kraków  2002  Dąbrowski F., O leninowskiej koncepcji prokuratury, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo- logiczny 1963 Denek E., Płaszczyzny rozpatrywania samodzielności samorządu terytorialnego, [w:]  Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, pod red. E. Denek, Poznań 2001 Dmowski S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa  Doda Z., Gaberle A., Kontrola odwoławcza w procesie karnym. Orzecznictwo Sądu Naj- 2002 wyższego, Warszawa 1997 Dolnicki B., Ewolucja nadzoru nad samorządem terytorialnym – wnioski de lege ferenda,  [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały  z konferencji naukowej poświęconej jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza  Ochendowskiego, Toruń 2005 Dolnicki B., Klasyfikacja środków nadzorczych nad samorządem terytorialnym w ustawo- dawstwie polskim, ST 1997, Nr 6 Dolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993 Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2012 Dolnicki B., Skarga organu nadzoru do sądu administracyjnego, [w:] Miedzy tradycją  a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana  Profesorowi Janowi Bociowi, pod red. J. Supernata, Wrocław 2009 Dolnicki B., [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego,  Warszawa 2007 Doroszewski W., Słownik języka polskiego, t. 8, Warszawa 1961 Duda A. S., Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008 XII Wykaz literatury Duniewska Z., Stosunek administracyjnoprawny, sytuacja administracyjnoprawna, [w:]  Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red.  M. Sthal, Warszawa 2009 Ereciński T., Apelacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010 Fierich F. K., Projekty polskiej procedury cywilnej w oświetleniu nauki o stosunku proce- sowym, Warszawa 1924 Filipek J., Prawo administracyjne – instytucje ogólne, Kraków 2001 Filipek J., Prawo administracyjne – instytucje ogólne, część II, Kraków 2001  Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006 Gill A., Glosa do postanowienia NSA z 30.11.2005 r., II OSK 290/05, OSP 2007, Nr 1,  poz. 6 Góralczyk W., Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986 Górecki P., Przesłanki dopuszczalności skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Acta  Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCLXII, Wrocław 1999 Górecki P., Uprawnienie samorządu terytorialnego do złożenia skargi na rozstrzygnięcie  nadzorcze, Finanse Komunalne 2001, Nr 2 Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Ko- Grzelczak W., [w:] Z. Niewiadomski, W. Grzelczak, Ustawa o samorządzie terytorialnym  mentarz, Warszawa 2008 z komentarzem, Warszawa 1990 Grzeszczyk W., Praktyczne aspekty gravamen w procesie karnym, PiP 2008, Nr 11 Hanausek S., Orzeczenia sądu rewizyjnego w procesie cywilnym, Warszawa 1966 Hanausek S., Orzeczenia sądu rewizyjnego, [w:] System prawa procesowego cywilnego.  Zaskarżanie orzeczeń sądowych, pod red. W. Siedleckiego, Wrocław 1986 Hanausek S., Orzeczenie sądu rewizyjnego w procesie cywilnym, Warszawa 1966 Hauser R., Stosunek administracyjnoprawny, [w:] System prawa administracyjnego.  t. I. Instytucje prawa administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2010 Hauser R., Założenia reformy sądownictwa administracyjnego, PiP 1999, Nr 12 Hauser R., [w:] System Prawa Administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego. t. 1,  pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2010 Hauser R., Sawczyn W., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami  do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, pod red. R. Hausera,  Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2011 Hauser R., Wierzbowski M., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.  Komentarz, Warszawa 2011 Hofmański P., Prawo do sądu w sprawach karnych jako ochrona praw człowieka,  [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, pod red. L. Wiśniewskiego,  Warszawa 1997 Hubert J., Zasady samorządu województwa, Ruch Samorządowy 1927 Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2002 Jagielski J., Kontrola administracji publicznej, Warszawa 2007 XIII Wykaz literatury 2011  Jagoda J., Prawne środki ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego,  [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia, A. Chajbowicza, Wrocław 2009 Jagoda J., Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa  Jagoda J., Sądowa ochrona samodzielności jednostek samorządu terytorialnego wobec  kontroli aktów nadzoru, [w:] Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności,  pod red. M. Steca, M. Mączyńskiego, Warszawa 2011 Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków  2002 Jaroszyński K., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do  ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2011  Jaworska-Dębska B., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.11.2009 r.,  II OSK 1786/09, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2011, Nr 2 Jaworska-Dębska B., Kontrola wewnętrzna administracji, [w:] Prawo administracyjne.  Pojęcie, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009 Jednrośka J., Polskie postępowanie administracyjne, Wrocław 2001 Jeżewski J., Dekoncentracja terytorialna administracji jako zasada prawa administracyj- nego we Francji, Wrocław 2004 Jędrzejewska M., [w:] Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza.  Postępowanie rozpoznawcze, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2003 Jędrzejewski S., [w:] S. Jędrzejewski, H. Nowicki, Kontrola administracji publicznej. Kontrola  a nadzór struktura systemu instytucji, Toruń 1995 Jędrzejewski S., Zakres pojęcia „nadzór” w doktrynie prawa administracyjnego (kolej- na próba zbliżenia poglądów), [w:] Administracja u progu XXI wieku, pod red.  Z. Niewiadomskiego, Przemyśl 2000 Jodłowski J., [w:] J. Jodłowski, W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Część ogólna, Warszawa  2006 XI 1958 powanie cywilne, Warszawa 2009 Warszawa 2010 Jodłowski J., [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postę- Jyż G., [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz,  Kabat A., Skarga do sądu administracyjnego na decyzje Komisji Nadzoru Bankowego (za- gadnienia wybrane), Prawo Bankowe 2004, Nr 12 Kamiński M., Normatywny model przesłanek nadzorczej weryfikacji legalności aktów orga- nów samorządowych a granice samodzielności samorządu terytorialnego, [w:] Nadzór  nad samorządem a granice jego samodzielności, pod red. M. Steca, M. Mączyńskiego,  Warszawa 2011 Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1947 Kisiel W., [w:] Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, pod red. W. Kisiela, Warszawa  Kisielewicz A., Wygaśnięcie mandatu radnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Admi- nistracyjnego, ST 2005, Nr 7–8 Wykaz literatury Klat-Wertelecka L., Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław 2009 Kmieciak Z., Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.6.2000 r.,  II SA 1331/2000 - II SA 1332/2000, OSP 2000, Nr 9 Kmieciak Z., Głębokość orzekania w sprawach objętych kognicją sądów administracyj- Kmieciak Z., Podstawa prawa i forma ingerencji nadzorczej regionalnej izby obrachun- nych, PiP 2007, Nr 4 kowej, ST 1995, Nr 9 Nr 6 Kmieciak Z., Ustawowe założenia systemu nadzoru nad działalnością komunalną, ST 1994,  Kmieciak Z., Stahl M., Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego (w świetle  ustaleń orzecznictwa NSA i poglądów doktryny), ST 2001, Nr 1–2 Knosala E., Prawne układy sterowania w administracji publicznej, Katowice 1998 Knysiak-Molczyk H., Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym,  Warszawa 2009 Knysiak-Molczyk H., [w:] T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska, Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005 Kociński C., Nadzór wojewody nad porozumieniami zawieranymi między jednostkami  samorządu terytorialnego, Pro publico bono. Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej  Szkoły Służb Publicznych Asesor 2005, Nr 1 Korczak J., Prawa podmiotowe członków wspólnot samorządowych wobec środków ad personam, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, pod red. E. Ury,  Rzeszów 2001 Korczak J., [w:] System Prawa Administracyjnego. t. 2. Konstytucyjne podstawy funkcjo- nowania administracji publicznej, pod red. R. Hausera, A. Wróbla, Z. Niewiadomskiego,  Warszawa 2012 Kordasiewicz B., Problematyka dawności, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne  – część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2008 Korzan K., Naczelne zasady wymiaru sprawiedliwości i naczelne zasady postępowania nie- procesowego, Rejent 2004, Nr 7 Kostecki R., Wybrane zagadnienia odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępo- wania administracyjnego w postępowaniu przed regionalną izbą obrachunkową w spra- wie stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy, Finanse Komunalne 1994, Nr 3 Kroński A., Teorja samorządu terytorialnego, Warszawa 1932 Kulesza M., „Każdy czyj interes prawny…”, Wspólnota 1991, Nr 20 Kulesza M., Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, PiP 1990,  Nr 1 2003 Kulesza M., O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach  uczonych administratywistów, ST 2009, Nr 12 Kurzyna-Chmiel D., Nadzór wojewody nad samorządem terytorialnym, Bielsko-Biała  Leoński Z., Nadzór nad samorządem terytorialnym w świetle ustawy z 8.3.1990 r., PiP  1990, Nr 12 Leoński Z., Samorząd terytorialnym w RP, Warszawa 2002 X Wykaz literatury Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2006 Leoński Z., [w:] Zarys prawa administracyjnego, pod red. Z. Leońskiego, Warszawa 2006 Lisowski P., Zakres podmiotowy sądowoadministracyjnej ochrony samodzielności w spra- wach z zakresu samorządowej oświaty – wybrane zagadnienia, [w:] Granice samodziel- ności wspólnot samorządowych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Baranów  Sandomierski 22–25.5.2005, pod red. E. Ury, Rzeszów 2005 Longchamps F., O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, Acta Universitatis  Wratislaviensis, Prawo XII, Wrocław 1964 Longchamps F., Prawo administracyjne i wiedza o nim, Wrocław 1968 Longchamps F., Uwagi o używaniu pojęć w naukach prawnych, Acta Universitatis  Wratislaviensis, Prawo II, Wrocław 1960 Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990 Łętowski J., Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995 Łętowski J., [w:] System Prawa Administracyjnego. t. III, pod red. T. Rabskiej, J. Łętowskiego,  Wrocław 1978 nictwa, Warszawa 1999 Warszawa 2010  Malec D., Najwyższy Trybunał Administracyjny 1922–1939. W świetle własnego orzecz- Matan A., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego,  Matczak M., Kompetencje w prawie administracyjnym, [w:] System Prawa Admi- nistracyjnego.  t.  I.  Instytucje  prawa  administracyjnego,  pod  red.  R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2010 Mądrzak H., Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka (Studium na tle pol- skiego prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego materialnego i procesu cywilnego),  [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, pod red. L. Wiśniewskiego,  Warszawa 1997 Michalska-Badziak R., Powiązania organizacyjne i funkcjonalne między podmiotami admi- nistrującymi, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecz- nictwie, pod red. M Stahl, Warszawa 2009 Miemiec M., Gmina w systemie administracji publicznej Republiki Federalnej Niemiec,  Wrocław 2007 2007 Miemiec M., Nadzór nad samodzielnością samorządu terytorialnego, [w:] Studia nad sa- morządem terytorialnym, pod red. A. Błasia, Wrocław 2002 Miemiec M., Nadzór prawny, [w:] Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Wrocław  Miemiec M., Podstawy prawne postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał  organu gminy, Finanse Komunalne 2001, Nr 3 Miemiec W., Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów  publicznoprawnych, Wrocław 2005 Miemiec W., W sprawie niektórych zasad gospodarki finansowej samorządu terytorialne- go, [w:] Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu terytorialnego, Zeszyty  Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria I, pod red. E. Denek, J. Sobiecha, J. Wierzbickiego,  Poznań 1992, z. 203 XI Wykaz literatury Miemiec W., Miemiec M., Konstytucyjne gwarancje samodzielności samorządu terytorial- nego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo XXXIII, Wrocław 1997 Miemiec W., Miemiec M., Podmiotowość publicznoprawna gminy, ST 1991, Nr 11–12 Niczyporuk J., Relacje postępowania administracyjnego do prawa administracyjnego ustro- jowego, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego, pod red. J. Niczyporuka,  Lublin 2010 Niczyporuk J., Reprezentacja podmiotów prawa administracyjnego, [w:] Koncepcje sy- stemu prawa administracyjnego, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2007 Niewiadomoski Z., Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] System Prawa Admi- nistracyjnego. t. 6, Podmioty administrujące, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa  2011 Niewiadomski Z., [w:] Z. Niewiadomski, J. Szreniawski, Zarys ustroju administracji lokal- nej w Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 1991 Niewiadomski Z., Nadzór nad samorządem terytorialnym, [w:] System Prawa Admi- nistracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2011 Niewiadomski Z., Pojęcie i miejsce prawa ustrojowego w systemie prawa administracyj- nego, [w:] M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor, Prawo administracyjne,  część ustrojowa, pod red. Z Niewiadomskiego, Warszawa 2002 Nitecki S., Stosunek administracyjnoprawny a samorząd terytorialny [w:] Instytucje współ- czesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Prof. zw. dr. J. Filipka, Kraków  2001 Nowacki J., „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, Nr 3 Ochendowski E., Prawo administracyjne, Toruń 1999 Olejniczak-Szałowska E., Uwagi na tle koncepcji nadzoru nad samorządem terytorialnym,  [w:] Jakość administracji publicznej. Międzynarodowa konferencja naukowa Cedzyna  k. Kielc, 24–26 września 2004 r., Rzeszów 2004 Olejniczak-Szałowska E., Członkostwo wspólnoty samorządowej, ST 1996, Nr 5 Olejniczak-Szałowska E., [w:] M. Stahl, E. Olejniczak-Szałowska, Samorząd terytorialny.  Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1994 Olejniczak-Szałowska E., Zasady centralizacji i decentralizacji oraz koncentracji i dekon- centracji, [w:] Prawo Administracyjne. Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, za- sady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl, Warszawa 2009 Piasecki K., Orzeczenia sądowe i ich podziały, [w:] System prawa procesowego cywilne- go. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, pod red.  Z. Resicha, Wrocław 1987 Piasecki K., Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 1981 Piekara A., Decentralizacja i samorządność społeczności lokalnych a lokalna jakość ży- cia, ST 1995, Nr 5 Piekara A., Społeczność lokalna i samorząd, Warszawa 1986 Piekara A., Wartości, istota, uwarunkowania i funkcje społeczne samorządu terytorialne- go a rozwój lokalny, [w:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, pod red. A. Piekary, Z. Niewiadomskigo, Warszawa 1992 XII Wykaz literatury Pietrzkowski H., Prawo do sądu (wybrane zagadnienia), PS 1999, Nr 11–12 Podgórski K., [w:] K. Podgórski, Cz. Marzysz, Samorząd powiatowy. Praktyczny komentarz  do ustawy z 5.6.1998 r., Katowice–Zielona Góra 1998 Pulka Z., Prawo jako fakt interpretacyjny w filozofii prawa R. Dworkina, [w:] Z zagadnień  wykładni prawa, pod red. S. Kaźmierczyka, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2032,  Prawo CCLXII, Wrocław 1997 Rabska T., Sądowa ochrona samodzielności gminy, ST 1991, Nr 1–2 Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2005 Rączka P., Nadzór nad samorządem zawodowym, Toruń 1999 Resich Z., [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 1987 Resich Z., Przesłanki procesowe, Warszawa 1966 Resich Z., Res iudicata, Warszawa 1978  Romańska M., [w:] Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz,  pod red. T. Wosia, Warszawa 2008 Romańska M., Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych, Warszawa 2010 Rosenberg L., Lehrbuch des deutschen Zivilprozessrechts, Berlin 1956 Rowiński T., Interes prawny w procesie cywilnym i postępowaniu nieprocesowym,  Warszawa 1971 Schmidt-Aßmann E., Ogólne prawo administracyjne jako idea porządku. Założenia i za- dnia tworzenia systemu prawno administracyjnego, w tłum. A. Wasilewskiego, Warszawa  2011 Siedlecki W., [w:] System prawa procesowego cywilnego. Zaskarżanie orzeczeń sądowych,  pod red. W. Siedleckiego, Wrocław 1986 Siedlecki W., [w:] W. Siedlecki Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa  Siedlecki W., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 18.8.1967 r., II CZ 68/67, OSP  2004 1968, Nr 11, poz. 238 Siedlecki W., Nieważność procesu cywilnego, Warszawa 1965  Siedlecki W., Podstawy rewizji cywilnej, Warszawa 1959 Siedlecki W., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1987 Siedlecki W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1972 Siedlecki W., Przegląd orzecznictwa, PiP 1975, Nr 4 Siedlecki W., Przesłanki procesu cywilnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,  Warszawa 1980 Siedlecki W., Zasady orzekania oraz zasady zaskarżania orzeczeń w postępowaniu cywil- nym w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Warszawa 1982 Skrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień  ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007 Smoleński J., Rodowód leninowskiej koncepcji prokuratury i jej ustawowa realizacji, Pro- blemy Praworządności 1970, Nr 7–8 Sobieralski K., Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, Kraków 2003 Stahl M., Glosa do wyroku z 16.4.2002 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego oddział za- miejscowy we Wrocławiu, II SA/Wr 2151/00, OSP 2003, Nr 10, poz. 134 XIII Wykaz literatury Stahl M., Kontrola i nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego, [w:] Prawo ad- ministracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. M. Stahl,  Warszawa 2009 Stahl M., Nadzór nad samorządem terytorialnym w orzecznictwie sądowo administracyj- nym, [w:] Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich  1980–2005, Warszawa 2005 Stahl M., Podmiotowość administracyjnoprawna (publicznoprawna) i osobowość pub- licznoprawna podmiotów administrujących, [w:] System Prawa Administracyjnego.  t. 6. Podmioty administrujące, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla,  Warszawa 2011 Stahl M., Samorząd terytorialny a państwo, Studia Prawniczo-Ekonomiczne 1992,  t. XLI Warszawa 1994 Stahl M., Samorząd terytorialny w orzecznictwie sądowym. Rozbieżności i wątpliwości,  Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2006, Nr 6 Stahl M., [w:] Administracyjno-prawne zadania i kompetencje gmin, pod red. M. Stahl,  Starościak J., [w:] System Prawa Administracyjnego, t. III, pod red. T. Rabskiej, J. Łętowskiego,  Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978 Starościak J., Decentralizacja administracji, Warszawa 1960 Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1977 Starościak J., Stosunek administracyjnoprawny, [w:] System prawa administracyjnego, t. III,  pod red. T. Rabskiej, J. Łętowskiego, Wrocław 1978 Starościak J., Iserzon E., Prawo administracyjne, Warszawa 1963 Staryszak J., Prawo nadzoru nad administracją samorządową w Polsce, Warszawa 1931 Stec M., Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do usta- Stefko K., Grundprobleme des Zivilprozessrechts, Kraków 1915 Szewc A., Legalność uchwał organów gminy (wybrane zagadnienia), Samorząd Terytorialny  wy, Warszawa 2010 1998, Nr 6 Warszawa 2010 mie, Warszawa 2004 2010 Szewc A., [w:] A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz,  Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1995 Szydło M., Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2008 Świątkiewicz J., Rzecznik Praw Obywatelskich a sądownictwo administracyjne po refor- Tarno J. P., [w:] W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowa- nie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2009 Tarno J. P., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa,  Waksmudzka I., Czyżewski M., Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego  z 12.1.2005 r., OSK 1598/04, Administracja. Teoria, dydaktyka, praktyka 2006, Nr 2 Waligórski M., Proces cywilny. Funkcja i struktura, Warszawa 1947 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skarga do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: