Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00466 006063 18982310 na godz. na dobę w sumie
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo - ebook/pdf
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-131-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
W książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA. Uwzględnione zostały także te przepisy, które dotyczą wniosków dodatkowych, fakultatywnie zamieszczanych w tych pismach procesowych (np. o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, o przywrócenie terminu, o wyłączenie sędziego). Publikacja została uzupełniona o bogaty wybór aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych związanego z poruszanymi zagadnieniami, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz również orzeczenia od niej odbiegające.
Obecne trzecie wydanie uwzględnia zmiany ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie 15 sierpnia i 1 września 2015 r., dotyczące m.in. rozszerzenia uprawnień sądów administracyjnych w zakresie orzekania merytorycznego oraz możliwości orzekania reformatoryjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny, a także zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, mające na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji, które wejdą w życie 11 lutego 2017 r.

Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone przykłady wzorów pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz zadań egzaminacyjnych z propozycjami ich rozwiązań. Wskazane przykłady nawiązują do zagadnień najczęściej występujących w zadaniach na egzaminach kończących aplikacje adwokacką i radcowską.

Publikacja została przygotowana z myślą o praktykach prawa, w szczególności o profesjonalnych pełnomocnikach adwokatach, radcach prawnych, doradcach podatkowych, rzecznikach patentowych. Ponadto będzie stanowiła nieocenioną pomoc dla aplikantów adwokackich i radcowskich w przygotowaniu do egzaminów końcowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PIKTOGRAMY wskazują ważne elementy książki i ułatwiają ich odnalezienie nie tylko tuż przed egzaminem Ważne Przykłady Podstawa prawna Kontekst prawny Pytania Zadania Rozwiązania Odpowiedzi Stanowisko stron Pogląd Orzecznictwo Literatura Historia Nowe przepisy Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym Hanna Knysiak-Sudyka KOMENTARZ I ORZECZNICTWO 3. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 15 listopada 2015 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne Michał Dymiński Łamanie Fotoedytor Tytuły do artykułów i schematy opracowane przez Wojciecha Piątka pod redakcją Wojciecha Sawczyna pochodzą z publikacji Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowanie przed sądami administracyjnymi. Postępowanie egzekucyjne w administracji ze schematami, wydanie 4, Warszawa 2015. Wszystkie zamieszczone we wzorach przykładowe dane osób, organizacji oraz wymienione w nich miejsca są fikcyjne. Żadne skojarzenia z jakimikolwiek rzeczywistymi osobami nie są zamierzone ani nie należy się ich doszukiwać. © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-264-9737-7 3. wydanie Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Spis treści Spis treści Wykaz skrótów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17 Wstęp � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19 SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO CZĘŚĆ PIERWSZA ROZDZIAŁ 1. Wymagania formalne skargi do sądu administracyjnego jako pisma w postępowaniu sądowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23 Art� 46� Elementy składowe pisma strony � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 23 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24 1� Skarga do sądu administracyjnego jako pismo procesowe � � � � � � � � � � 25 2� Wymagania formalne pisma procesowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25 Orzecznictwo – Warunki formalne skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 26 3� Część adresowa pisma � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 26 4� Oznaczenie rodzaju pisma � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 30 Orzecznictwo – Oznaczenie rodzaju pisma � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 30 5� Osnowa wniosku lub oświadczenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32 6� Podpis � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32 Orzecznictwo – Podpis � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 33 Orzecznictwo – Wniesienie pisma drogą elektroniczną � � � � � � � � � � � � � 35 7� Wymienienie załączników � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36 8� Pełnomocnictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36 Orzecznictwo – Pełnomocnictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 37 5 Spis treści 9� Wymagania dotyczące dalszych pism procesowych � � � � � � � � � � � � � � � � 42 Art� 215� Obowiązek podania wartości przedmiotu zaskarżenia � � � � � � � � � 42 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 42 1� Rodzaje wpisów sądowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 43 Tabela 1� Wysokość wpisu stałego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 43 Orzecznictwo – Wpis stały � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 45 2� Wpis w sprawach podatkowych i celnych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 47 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 48 3� Sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50 Art� 216� Należność pieniężna jako wartość przedmiotu zaskarżenia � � � � 52 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 52 1� Pojęcie „należność pieniężna” � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 52 Orzecznictwo – Należność pieniężna a wartość przedmiotu zaskarżenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 53 2� Wysokość wpisu stosunkowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54 Tabela 2� Wysokość wpisu stosunkowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 54 Orzecznictwo – Wpis stosunkowy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 55 Art� 217� Obliczanie wartości przedmiotu zaskarżenia � � � � � � � � � � � � � � � � � 57 1� Wartość przedmiotu zaskarżenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 57 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 57 Art� 47� Obowiązek załączenia odpisów pisma � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 58 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 58 1� Pojęcie odpisu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 58 Orzecznictwo – Istota odpisu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 59 2� Liczba odpisów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 60 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 60 3� Odpisy skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 61 Orzecznictwo – Skutki nieprzedłożenia odpisów � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 61 4� Pełnomocnictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 65 ROZDZIAŁ 2. Wymagania formalne skargi jako pisma o charakterze kwalifikowanym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 66 Art� 57� Elementy składowe skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 66 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 67 1� Elementy formalne skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 67 2� Wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 68 Orzecznictwo – Przedmiot skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 71 3� Określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego � � � � � � � � � � � � � � 73 Orzecznictwo – Określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego � � � 76 6 Spis treści 4� Dowód wezwania przez skarżącego do usunięcia naruszenia prawa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 77 5� Fakultatywne elementy skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 78 ROZDZIAŁ 3. Legitymacja do wniesienia skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 79 Art� 50� Legitymacja do wniesienia skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 79 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 79 1� Legitymacja materialna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 79 Orzecznictwo – Legitymacja materialnoprawna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 80 2� Legitymacja formalna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 85 Orzecznictwo – Legitymacja formalnoprawna � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 86 3� Legitymacja skargowa wynikająca z przepisów szczególnych � � � � � � � 89 Orzecznictwo – Podmioty niemające legitymacji do wniesienia skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 92 ROZDZIAŁ 4. Tryb wnoszenia skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 94 Art� 54� Pośredni tryb wniesienia skargi� Uprawnienia autokontrolne organu administracji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 94 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 95 1� Pośredni tryb wnoszenia skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 96 Orzecznictwo – Pośredni tryb wnoszenia skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � 96 2� Uprawnienia autokontrolne organu administracji publicznej � � � � � � � � 98 Orzecznictwo – Instytucja autokontroli � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100 ROZDZIAŁ 5. Termin do wniesienia skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 105 Art� 53� Termin do wniesienia skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 105 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 106 1� Charakter terminu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 106 2� Sposób obliczania terminu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 106 Orzecznictwo – Bieg terminu do wniesienia skargi � � � � � � � � � � � � � � � � 108 Orzecznictwo – Termin do wniesienia skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � 110 Orzecznictwo – Skutki wniesienia skargi do niewłaściwego organu lub bezpośrednio do sądu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 111 3� Wyjątki przewidziane w przepisach szczególnych � � � � � � � � � � � � � � � � � 111 Tabela 3� Wyjątki przewidziane w przepisach szczególnych � � � � � � � � 112 Orzecznictwo – Termin do wniesienia skargi na podstawie przepisów szczególnych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 113 ROZDZIAŁ 6. Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia lub wezwania do usunięcia naruszenia prawa � � � � � � � � � 117 Art� 52� Obowiązek wyczerpania środków zaskarżenia � � � � � � � � � � � � � � 117 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 118 7 Spis treści 1� Wyczerpanie środków zaskarżenia jako przesłanka dopuszczalności skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 118 Orzecznictwo – Wyczerpanie środków zaskarżenia � � � � � � � � � � � � � � � � 119 2� Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 120 Orzecznictwo – Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa � � � � � � � � � 121 ROZDZIAŁ 7. Wniosek zaskarżenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 125 Art� 145� Uwzględnienie skargi na decyzję lub postanowienie � � � � � � � � � 125 Art� 146� Uwzględnienie skargi na inne niż decyzje lub postanowienia akty lub czynności z zakresu administracji publicznej � � � � � � � � 126 Art� 147� Uwzględnienie skargi na uchwały lub akty prawa miejscowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 127 Art� 148� Uwzględnienie skargi na akt nadzoru � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 127 Art� 149� Uwzględnienie skargi na bezczynność organów � � � � � � � � � � � � � 127 Art� 150� Uwzględnienie skargi na pozostałe akty lub czynności � � � � � � � 128 Art� 154� Uwzględnienie skargi na niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 128 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 129 1� Istota wniosku zaskarżenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 130 2� Wniosek zaskarżenia w skardze na decyzję lub postanowienie � � � � � � 130 Orzecznictwo – Wniosek zaskarżenia w skardze na decyzję lub postanowienie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 136 3� Wniosek zaskarżenia w skardze na akty i czynności, o których mowa w art� 3 § 2 pkt 4 i 4a p�p�s�a� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 137 Orzecznictwo – Wniosek zaskarżenia w skardze na inne niż decyzje i postanowienia akty oraz czynności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 139 4� Wniosek zaskarżenia w skardze na uchwałę lub akt, o których mowa w art� 3 § 2 pkt 5 i 6 p�p�s�a� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 140 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 141 5� Wniosek zaskarżenia w skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 142 Orzecznictwo – Wniosek zaskarżenia w skardze na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 144 6� Wniosek zaskarżenia w skargach na niewykonanie wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 146 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 147 7� Wniosek zaskarżenia w skargach przewidzianych w przepisach szczególnych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 147 8 Spis treści ROZDZIAŁ 8. Wniosek o zwrot kosztów postępowania � � � � � � � � � � � � � � 149 Art� 200� Zasada zwrotu kosztów postępowania pierwszoinstancyjnego � � � 149 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 149 1� Zasada rezultatu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 149 2� Zasada zwrotu kosztów celowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 150 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 150 Art� 201� Zwrot kosztów w przypadku uwzględnienia skargi w trybie autokontroli lub umorzenia postępowania w wyniku mediacji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 152 1� Zasady zwrotu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 152 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 153 Art� 202� Zasada zwrotu kosztów kilku skarżącym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 154 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 154 1� Zasady zwrotu kosztów przy współuczestnictwie � � � � � � � � � � � � � � � � � 154 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 154 Art� 205� Zasada zwrotu kosztów niezbędnych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 155 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 155 1� Koszty związane z osobistym działaniem strony � � � � � � � � � � � � � � � � � � 156 Orzecznictwo – Koszty związane z osobistym działaniem strony � � � � 158 2� Koszty strony działającej przez pełnomocnika � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 159 Orzecznictwo – Koszty strony reprezentowanej przez zawodowego pełnomocnika � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 161 CZĘŚĆ DRUGA SKARGA KASACYJNA ROZDZIAŁ 1. Dopuszczalność skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 165 Art� 173� Dopuszczalność � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 165 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 165 1� Charakter skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 165 2� Rodzaje orzeczeń zaskarżalnych skargą kasacyjną � � � � � � � � � � � � � � � � 166 Orzecznictwo – Dopuszczalność skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � 172 3� Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 173 Orzecznictwo – Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej � � � � � � � 175 ROZDZIAŁ 2. Wymagania formalne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 178 Art� 176� Elementy składowe skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 178 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 178 1� Skarga kasacyjna jako kwalifikowane pismo procesowe � � � � � � � � � � � � 179 Orzecznictwo – Elementy konstrukcyjne skargi kasacyjnej � � � � � � � � � 181 9 Spis treści 2� Wymagania ogólne skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 182 Orzecznictwo – Wymagania skargi kasacyjnej jako pisma w postępowaniu sądowym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 185 3� Określenie zaskarżonego orzeczenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 186 4� Wskazanie zakresu zaskarżenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 186 Orzecznictwo – Zakres zaskarżenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 188 5� Przytoczenie podstaw kasacyjnych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 189 Orzecznictwo – Podstawy skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 191 6� Wniosek zaskarżenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 199 ROZDZIAŁ 3. Tryb i termin wnoszenia skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � 200 Art� 177� Wniesienie skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 200 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 201 1� Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 201 Orzecznictwo – Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � 202 2� Termin do wniesienia skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 203 Orzecznictwo – Termin do wniesienia skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � 206 ROZDZIAŁ 4. Podstawy skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 208 Art� 174� Podstawy skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 208 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 208 1� Charakter skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 208 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 210 2� Naruszenie prawa materialnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 210 Orzecznictwo – Naruszenie prawa materialnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � 213 3� Naruszenie przepisów postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 217 Orzecznictwo – Naruszenie przepisów postępowania � � � � � � � � � � � � � � 224 4� Naruszenie przepisów ustrojowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 231 Orzecznictwo – Naruszenie przepisów prawa ustrojowego � � � � � � � � � 233 Art� 183� Zakres rozpoznania skargi� Przesłanki nieważności postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 234 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 235 1� Przyczyny nieważności postępowania jako podstawa skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 235 2� Rozpoznanie sprawy mimo braku przesłanek procesowych � � � � � � � � � 236 Orzecznictwo – Brak zdolności sądowej lub procesowej strony lub brak prawidłowej reprezentacji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 240 Orzecznictwo – Res iudicata � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 241 3� Rażące wadliwości postępowania zawinione przez sąd � � � � � � � � � � � � 242 Orzecznictwo – Skład sądu sprzeczny z przepisami prawa � � � � � � � � � 243 Orzecznictwo – Pozbawienie strony możności obrony swych praw � � � � 246 10 Spis treści ROZDZIAŁ 5. Wniosek zaskarżenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 251 Art� 179a� Uprawnienia autokontrolne sądu pierwszej instancji � � � � � � � � � 251 Art� 185� Uwzględnienie skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 251 Art� 188� Orzeczenie reformatoryjne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 252 Art� 189� Odrzucenie skargi� Umorzenie postępowania � � � � � � � � � � � � � � � 252 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 252 1� Wniosek o dokonanie autokontroli orzeczenia przez sąd pierwszej instancji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 252 2� Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 254 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 256 ROZDZIAŁ 6. Wniosek o zwrot kosztów postępowania � � � � � � � � � � � � � � 258 Art� 203� Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 258 Art� 204� Zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w razie oddalenia skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 259 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 259 1� Koszty postępowania kasacyjnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 259 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 261 CZĘŚĆ TRZECIA WNIOSKI DODATKOWE ROZDZIAŁ 1. Wniosek o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 263 Art� 61� Dopuszczalność wstrzymania zaskarżonego aktu lub czynności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 263 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 264 1� Akty lub czynności objęte ochroną tymczasową � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 265 Orzecznictwo – Akty lub czynności podlegające wstrzymaniu � � � � � � � 266 2� Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez organ administracji � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 269 3� Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności przez sąd administracyjny � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 272 Orzecznictwo – Przesłanki wstrzymania zaskarżonego aktu lub czynności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 273 ROZDZIAŁ 2. Wniosek o dopuszczenie dowodu z dokumentu � � � � � � � 279 Art� 106� Postępowanie dowodowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 279 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 279 11 Spis treści 1� Zakres postępowania dowodowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 279 Orzecznictwo – Cel postępowania dowodowego � � � � � � � � � � � � � � � � � � 280 2� Wniosek dowodowy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 283 Orzecznictwo – Dopuszczalne środki dowodowe � � � � � � � � � � � � � � � � � � 284 ROZDZIAŁ 3. Wniosek o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 288 Art� 119� Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym � � � � � � 288 Art� 121� Przesłanka rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym � � � � � � 289 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 289 1� Zakres postępowania uproszczonego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 289 2� Forma i treść wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 290 ROZDZIAŁ 4. Wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 291 Art� 115� Cel postępowania mediacyjnego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 291 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 291 1� Podmioty legitymowane do złożenia wniosku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 291 2� Forma i treść wniosku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 292 ROZDZIAŁ 5. Wniosek o przyznanie prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � 293 I. Zakres prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 293 Art� 244� Zakres prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 293 Art� 245� Zakres całkowity i częściowy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 294 1� Charakter instytucji prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 294 2� Zakres udzielenia prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 294 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 295 II. Forma i treść wniosku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 297 Art� 243� Wniosek o przyznanie prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 297 Art� 252� Treść wniosku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 297 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 298 1� Termin do wniesienia wniosku o przyznanie prawa pomocy � � � � � � � � 298 Orzecznictwo – Termin do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 299 2� Legitymacja do żądania przyznania prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � 301 3� Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � 302 Orzecznictwo – Urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 303 12 Spis treści 4� Ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie przyznania prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 305 Orzecznictwo – Zasada dyspozycyjności i ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie przyznania prawa pomocy � � � � � � � � � � � � 306 III. Przesłanki przyznania prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 308 Art� 246� Przesłanki przyznania prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 308 Art� 247� Wyłączenie prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 309 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 309 1� Pozytywne przesłanki przyznania prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � 309 Orzecznictwo – Sytuacja finansowa i majątkowa wnioskodawcy w postępowaniu o przyznanie prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 311 2� Negatywne przesłanki prawa pomocy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 317 Orzecznictwo – Oczywista bezzasadność skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 319 ROZDZIAŁ 6. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu � � � � � � � � 322 I. Przesłanki przywrócenia terminu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 322 Art� 86� Przywrócenie terminu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 322 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 322 1� Charakter instytucji przywrócenia uchybionego terminu � � � � � � � � � � � 323 2� Przesłanki przywrócenia terminu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 323 Orzecznictwo – Rozpoznanie wniosku o przywrócenie terminu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 323 3� Zaistnienie dla strony ujemnych skutków procesowych � � � � � � � � � � � � 326 Orzecznictwo – Ujemne skutki procesowe uchybienia terminu � � � � � � 326 4� Rozstrzygnięcia w przedmiocie przywrócenia terminu � � � � � � � � � � � � � 327 II. Wymagania formalne wniosku o przywrócenie terminu � � � � � � � � � 327 Art� 87� Wniosek o przywrócenie terminu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 327 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 327 1� Zasada dyspozycyjności � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 328 2� Wymagania formalne wniosku o przywrócenie terminu � � � � � � � � � � � 328 3� Termin do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu � � � � � � � � � � � 329 4� Brak winy strony w uchybieniu terminowi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 330 Orzecznictwo – Okoliczności faktyczne, które uzasadniają brak winy w uchybieniu terminowi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 331 Orzecznictwo – Okoliczności faktyczne, które nie uzasadniają braku winy w uchybieniu terminowi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 333 5� Choroba strony jako przesłanka braku winy w uchybieniu terminowi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 341 Orzecznictwo – Okoliczności faktyczne, które uzasadniają brak winy w uchybieniu terminowi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 342 13 Spis treści 6� Przesłanka braku winy strony reprezentowanej przez pełnomocnika � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 345 Orzecznictwo – Uchybienie terminowi przez stronę reprezentowaną przez przedstawiciela � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 346 7� Niekonkurencyjność wniosku o przywrócenie terminu i zażalenia � � � 352 Orzecznictwo – Niekonkurencyjność wniosku o przywrócenie terminu i zażalenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 353 III. Wniosek spóźniony lub niedopuszczalny � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 354 Art� 88� Odrzucenie wniosku � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 354 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 354 1� Spóźniony wniosek o przywrócenie terminu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 354 Orzecznictwo – Dochowanie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 354 2� Niedopuszczalność wniosku o przywrócenie terminu � � � � � � � � � � � � � � 355 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 355 IV. Wniosek o wstrzymanie postępowania lub wykonania orzeczenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 358 Art� 89� Dopuszczalność wstrzymania postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � 358 1� Istota niesuspensywności wniosku o przywrócenie terminu � � � � � � � � 358 2� Rozstrzygnięcie w przedmiocie wstrzymania postępowania lub wykonania orzeczenia � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 358 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 359 ROZDZIAŁ 7. Wniosek o wyłączenie sędziego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 361 I. Wymagania formalne wniosku o wyłączenie sędziego � � � � � � � � � � � � 361 Art� 20� Termin i forma wniosku o wyłączenie sędziego � � � � � � � � � � � � � 361 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 361 1� Charakter instytucji wyłączenia sędziego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 362 2� Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku o wyłączenie sędziego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 362 3� Elementy wniosku o wyłączenie sędziego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 362 4� Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 364 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 364 II. Iudex inhabilis � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 368 Art� 18� Przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy � � � � � � � � � � � � � 368 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 369 1� Istota i skutki wystąpienia przesłanek wyłączenia sędziego z mocy ustawy � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 369 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 370 14 Spis treści 2� Powiązanie sędziego z podmiotami postępowania � � � � � � � � � � � � � � � � 370 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 371 3� Powiązanie sędziego z przedmiotem postępowania � � � � � � � � � � � � � � � 372 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 374 III. Iudex suspectus � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 378 Art� 19� Wyłączenie sędziego na wniosek � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 378 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 378 1� Przesłanki względne wyłączenia sędziego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 378 2� Stosunek osobisty � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 378 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 379 IV. Rozstrzygnięcia w sprawie wyłączenia sędziego � � � � � � � � � � � � � � � � 386 Art� 22� Właściwość i skład sądu � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 386 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 386 1� Rozstrzygnięcie w przedmiocie wyłączenia sędziego � � � � � � � � � � � � � � 386 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 387 V. Wyłączenie protokolanta, referendarza sądowego, asesora sądowego oraz prokuratora � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 388 Art� 24� Odesłanie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 388 Przepisy powiązane � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 388 1� Zakres stosowania przepisów o wyłączeniu sędziego � � � � � � � � � � � � � � 388 Orzecznictwo � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 389 Literatura � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 391 Schematy 1� Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym � � � � 396 2� Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym� � � � � � � � � � � � � � � � � � 397 3� Uzupełnienie braków formalnych pism stron� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 398 4� Wniesienie skargi do WSA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 399 5� Uchybienie terminowi i jego przywrócenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 400 6� Postępowanie uproszczone w postępowaniu sądowoadministracyjnym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 401 7� Rozstrzygnięcia sądu I instancji w postępowaniu sądowoadministracyjnym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 402 8� Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym � � � � � � � � 406 9� Rozpoznanie skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 407 10� Zwrot kosztów postępowania między stronami � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 409 11� Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym � � � � � � � � � � 411 15 Spis treści Suplement. Wzory I. Wzory pism procesowych � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1� Wzór skargi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2� Wzór skargi kasacyjnej � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 3� Wzór wniosku o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności � � � � 4� Wzór wniosku o dopuszczenie dowodu z dokumentu � � � � � � � � � � 5� Wzór wniosku o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym � � � � 6� Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego � � � 7� Wzór wniosku o przywrócenie uchybionego terminu � � � � � � � � � � � 8� Wzór wniosku o wyłączenie sędziego � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � VII VII XI XIV XVI XVIII XIX XXI XXIII XXV II. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego � � � � � � � � � � � 1� Elementy skargi jako pisma w postępowaniu sądowym � � � � � � � � � XXV 2� Elementy skargi jako pisma o charakterze kwalifikowanym � � � � � � XXVIII 3� Przykładowe zarzuty skargi oparte na naruszeniu przepisów k�p�a� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � XXXVIII Wykaz SkRóTóW Wykaz skrótów Wykaz skrótów 1. Akty prawne k�c� k�p�a� k�p�c� – ustawa z  dnia 23  kwietnia 1964  r� – Kodeks cywilny (tekst jedn�: Dz� U� z 2014 r� poz� 121 z późn� zm�) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r� – Kodeks postępowania administra‑ cyjnego (tekst jedn�: Dz� U� z 2013 r� poz� 267 z późn� zm�) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r� – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn�: Dz� U� z 2014 r� poz� 101 z późn� zm�) Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2  kwietnia 1997  r� o�p� p�p�s�a� p�u�s�a� (Dz� U� Nr 78, poz� 483 z późn� zm�) – ustawa z  dnia 29  sierpnia 1997  r� – Ordynacja podatkowa (tekst jedn�: Dz� U� z 2015 r� poz� 613) – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r� – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn�: Dz� U� z 2012 r� poz� 270 z późn� zm�) – ustawa z dnia 25 lipca 2002 r� – Prawo o ustroju sądów administracyj‑ nych (tekst jedn�: Dz� U� z 2014 r� poz� 1647) pr� bank� – ustawa z  dnia 29  sierpnia 1997  r� – Prawo bankowe (tekst jedn�: Regulamin NSA Dz� U� z 2015 r� poz� 128 z późn� zm�) – uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Ad‑ ministracyjnego z  dnia 8  listopada 2010  r� w  sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego (M�P� Nr 86, poz� 1007) Regulamin w�s�a� – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierp‑ nia 2015 r� – Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz� U� poz� 1177) u�g�n� – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r� o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn�: Dz� U� z 2015 r� poz� 782 z późn� zm�) 17 Wykaz skrótów u�s�g� u�s�p� u�s�w� – ustawa z dnia 8 marca 1990 r� o samorządzie gminnym (tekst jedn�: Dz� U� z 2013 r� poz� 594 z późn� zm�) – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r� o samorządzie powiatowym (tekst jedn�: Dz� U� z 2015 r� poz� 1445) – ustawa z dnia 5 czerwca
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: